Szukanie 'Dzieci z rodzin patologicznych w szkole'

Dzieci z rodzin patologicznych w szkole

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Funkcjonowanie w szkole dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy i funkcjonowania rodzin patologicznych

1.1. Zjawiska patologii wystepujace w rodzinie……….. 6
Alkoholizm ………..7
Narkomania……….. 8
Przemoc ………..8
1.2. Dziecko wychowujace się w rodzinie z problemami patologicznymi……….. 9
1.3. Konwencja praw dziecka ………..11
1.4. Rodzaje przemocy w rodzinie……….. 12
Przemoc fizyczna ………..13
Przemoc psychiczna……….. 13
Przemoc seksualna ………..15
1.5. Rodzina dysfunkcyjna……….. 16
1.6. Postawy rodzicielskie ………..17

Rozdzial 2
Szkola wobec problemu patologii w rodzinie ucznia

2.1 Szkola i jej obowiazki ………..20
2.2 Dziecko w rekach nauczyciela……….. 22
2.3 Pomocne instytucje dla szkoly……….. 23

Rozdzial 3
Metodologia bad...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie w szkole dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy i funkcjonowania rodzin patologicznych

1.1. Zjawiska patologii wystepujace w rodzinie……….. 6
Alkoholizm ………..7
Narkomania……….. 8
Przemoc ………..8
1.2. Dziecko wychowujace się w rodzinie z problemami patologicznymi……….. 9
1.3. Konwencja praw dziecka ………..11
1.4. Rodzaje przemocy w rodzinie……….. 12
Przemoc fizyczna ………..13
Przemoc psychiczna……….. 13
Przemoc seksualna ………..15
1.5. Rodzina dysfunkcyjna……….. 16
1.6. Postawy rodzicielskie ………..17

Rozdzial 2
Szkola wobec problemu patologii w rodzinie ucznia

2.1 Szkola i jej obowiazki ………..20
2.2 Dziecko w rekach nauczyciela……….. 22
2.3 Pomocne instytucje dla szkoly……….. 23

Rozdzial 3
Metodologia bad...

Czytaj więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13
1.3. Strategia rozwoju……….. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45
2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 64
3.2. Problemy bada...

Czytaj więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2.5 Rodzaje i kwalifikacja szkoleń……….50
2.6 Metody szkoleń………...

Czytaj więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi

1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich
1.2 Rozwój funkcji personalnej
1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika
1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura


Rozdzial 2.
Polityka szkoleniowa w firmie XYZ

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ
2.3. Działalność szkoleniowa firmy i wyniki jej efektywnosci w latach 2009-2012


Rozdzial 3.
Analiza i ocena efektywnosci szkolen firnie XYZ świetle badan empirycznych

3.1. Metodologia badan
3.2. Analiza systemu szkolen w firmie XYZ w oczach respondentów
3.3. Wnioski i ocena syst...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym XYZ


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Pojecie, istota i uwarunkowania przedsiebiorstw rodzinnych

1.1 Istota i znaczenie przedsiebiorczosci…………6
1.2 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych………… 10
1.3 Geneza rozwoju firm rodzinnych w Polsce …………16
1.4 Modele przedsiebiorstw rodzinnych …………18
1.5 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci rodzinnej………… 19


Rozdzial II.
Specyfika przedsiebiorstw rodzinnych i ich działalności

2.1. Powstanie przedsiebiorstw rodzinnych a formy i źródła finansowania………… 22
2.2. Glówne cechy przedsiebiorstw rodzinnych …………24
2.3. Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych …………26
2.4. Kultura przedsiebiorstw rodzinnych …………30


Rozdzial III.
Zarządzanie w przedsi...

Czytaj więcej

Adaptacja i wdrazanie kandydatów na zolnierzy zawodowych do służby i nauki w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu.


Wstęp.

Rozdzial I
Proces i przebieg rekrutacj oraz wdrozenie czlonków organizacji do istniejacych struktur.

1.1. Planowanie zasobów ludzkich.
1.2. Dobór kadr.
1.3 Struktura doboru kadr.
1.4. Rekrutacja pracowników.
1.5 Selekcja pracowników.
1.6. Wdrazanie i rozwój zasobów ludzkich.
1.7 Marketing personalny w organizacjach zhierarchizowanych.

Rozdzial II
Analiza istniejacych rozwiazan systemowych w zakresię rekrutacji kandydadtów na zolnierzy zawodowych do uczelni wojskowej oraz realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2.1 Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszkiorganizacja i struktura.
2.2. Źródła rekrutacji kandydatów na

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo HandlowegoXYZ” jako firmy rodzinnej

Wstęp ………. 3

Rozdzial 1
Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa rodzinnego ………. 6
1.2. Networking biznesów rodzinnych ………. 16
1.3. Zaangazowanie przedsiebiorstw w dzialalnosc zagraniczna ………. 19


Rozdzial 2
Kapital spoleczny w biznesię rodzinnym

2.1. Kultura organizacji ………. 33
2.2. Konflikt w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 42
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 51
2.4. Sukcesja wlasnosci i wladzy ………. 58


Rozdzial 3
Wyzwania i perspektywy rozwoju Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo HandlowegoDabrowa” – analiza SWOT

3.1. Powstanie i rozwój Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo Handlowego „...

Czytaj więcej

Szkolenia i doskonalenie pracowników.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Przygotowanie procesu szkolen.

1. Potrzeby szkoleniowe……….4
1.1 zidentyfikowanie potrzeby szkoleniowej……….8
1.2 Analiza potrzeby szkoleniowej……….9
2. Cele szkoleniowe……….11
3.Planowanie szkolen……….13
4.Raport ze szkolen………. ……….26
5.Ocena szkolen……….29


Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych metod i technik szkolenia i doskonalenia zawodowego.

2.1 Problem badawczy i cel badan……….33
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe……….34
2.3 Wskazniki i ich zmienne……….34
2.4 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe……….35
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
2.6 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……….42


Rozdzial III
Wyniki badan dotyczacych roli gie...

Czytaj więcej

Rola szkolen w procesię rozwoju pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Glówne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi……… 6
1.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi……… 15
1.3. Rozwój zasobów ludzkich……… 27
1.3.1. Koncepcja strategicznego zarządzania zasobami racy (ang. Strategic Human Resources Management)……… 27
1.3.2. Rozwój zasobów ludzkich jako integralna czesc strategicznego zarządzania zasobami pracy ………29
1.3.3. Strategie rozwoju zasobów ludzkich ………32
1.3.4. Szkolenia jako integralna czesc rozwoju zasobów ludzkichewolucja podejscia……… 34
1.3.5. Organizacja uczaca się ………34


Rozdzial 2.
Zalozenia teoretyczne dotyczace szkolen

2.1. Szkolenia zagadnienia definicyjne ……...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy na przykładzie przedsiebiorstw rodzinnych.


Wstęp

Rozdzial. 1
Zjawisko mobbingu

1.1. Definicja mobbingu
1.2. Fazy mobbingu
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Cechy mobbingu
1.5. Skutki mobbingu

Rozdzial. 2
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy

2.1 Obowiazki pracodawcy wzgledem zwalczania mobbingu
2.2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy
2.3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu
2.4. Psychologiczne i społeczne sposoby obrony przed mobbingiem
2.5. Regulacje prawne majace na celu przeciwdziałanie mobbingowi

Rozdzial. 3
Odpowiedzialnosc pracodawcy wobec mobbingu

3.1 Aspekty prawne odpowiedzialnosci pracodawcy
3.2 Uprawienia pracodawcy wobec danego pracownika który jest odpowiedzialny za mobbing
3.3 Prawa pracownika który zostal po...

Czytaj więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.


Wstęp

Rozdzial I
Metodologiczne podstawy pracy

1. Cel pracy i pytania badawcze
2. Material i metody badawcze

Rozdzial II
Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce

1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych
2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia

Rozdzial III
Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki

1. Analiza systemu naboru selekcji i szkolenia dzieci i młodzieży do pilki noznej w Austrii
2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Pytania badawcze
1.4 Metody i organizacja badan
1.5 Opis srodowiska badawczego


Rozdzial II.
Tematyka pracy w świetle literatury

2.1. Historyczny zarys gimnastyki
2.2. Rodzaje gimnastyki
2.3. Zadania gimnastyki w szkolach
2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka
2.5. Zalozenia podstawy programowej dotyczace gimnastyki


Rozdzial III.
Analiza materialu badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel
Zalacznik-ankieta

 
Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1.1. Charakterystyka badanej populacji………….. 37
3.1.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich