Szukanie 'Dzieci z rodzin patologicznych w szkole'

Dzieci z rodzin patologicznych w szkole

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Funkcjonowanie w szkole dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy i funkcjonowania rodzin patologicznych

1.1. Zjawiska patologii wystepujace w rodzinie……….. 6
Alkoholizm ………..7
Narkomania……….. 8
Przemoc ………..8
1.2. Dziecko wychowujace się w rodzinie z problemami patologicznymi……….. 9
1.3. Konwencja praw dziecka ………..11
1.4. Rodzaje przemocy w rodzinie……….. 12
Przemoc fizyczna ………..13
Przemoc psychiczna……….. 13
Przemoc seksualna ………..15
1.5. Rodzina dysfunkcyjna……….. 16
1.6. Postawy rodzicielskie ………..17

Rozdzial 2
Szkola wobec problemu patologii w rodzinie ucznia

2.1 Szkola i jej obowiazki ………..20
2.2 Dziecko w rekach nauczyciela……….. 22
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie w szkole dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy i funkcjonowania rodzin patologicznych

1.1. Zjawiska patologii wystepujace w rodzinie……….. 6
Alkoholizm ………..7
Narkomania……….. 8
Przemoc ………..8
1.2. Dziecko wychowujace się w rodzinie z problemami patologicznymi……….. 9
1.3. Konwencja praw dziecka ………..11
1.4. Rodzaje przemocy w rodzinie……….. 12
Przemoc fizyczna ………..13
Przemoc psychiczna……….. 13
Przemoc seksualna ………..15
1.5. Rodzina dysfunkcyjna……….. 16
1.6. Postawy rodzicielskie ………..17

Rozdzial 2
Szkola wobec problemu patologii w rodzinie ucznia

2.1 Szkola i jej obowiazki ………..20
2.2 Dziecko w rekach nauczyciela……….. 22
2...

Czytaj więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13
1.3. Strategia rozwoju……….. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45
2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1...

Czytaj więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2.5 Rodzaje i

Czytaj więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi

1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich
1.2 Rozwój funkcji personalnej
1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika
1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura


Rozdzial 2.
Polityka szkoleniowa w firmie XYZ

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ
2.3. Działalność szkoleniowa firmy i wyniki jej efektywnosci w latach 2009-2012


Rozdzial 3.
Analiza i ocena efektywnosci szkolen firnie XYZ świetle badan empirycznych

3.1. Metodologia badan
3.2. Analiza systemu szkolen w firmie XYZ

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym XYZ


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Pojecie, istota i uwarunkowania przedsiebiorstw rodzinnych

1.1 Istota i znaczenie przedsiebiorczosci…………6
1.2 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych………… 10
1.3 Geneza rozwoju firm rodzinnych w Polsce …………16
1.4 Modele przedsiebiorstw rodzinnych …………18
1.5 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci rodzinnej………… 19


Rozdzial II.
Specyfika przedsiebiorstw rodzinnych i ich działalności

2.1. Powstanie przedsiebiorstw rodzinnych a formy i źródła finansowania………… 22
2.2. Glówne cechy przedsiebiorstw rodzinnych …………24
2.3. Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych …………26
2.4. Kultura przedsiebiorstw rodzin...

Czytaj więcej

Adaptacja i wdrazanie kandydatów na zolnierzy zawodowych do służby i nauki w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu.


Wstęp.

Rozdzial I
Proces i przebieg rekrutacj oraz wdrozenie czlonków organizacji do istniejacych struktur.

1.1. Planowanie zasobów ludzkich.
1.2. Dobór kadr.
1.3 Struktura doboru kadr.
1.4. Rekrutacja pracowników.
1.5 Selekcja pracowników.
1.6. Wdrazanie i rozwój zasobów ludzkich.
1.7 Marketing personalny w organizacjach zhierarchizowanych.

Rozdzial II
Analiza istniejacych rozwiazan systemowych w zakresię rekrutacji kandydadtów na zolnierzy zawodowych do uczelni wojskowej oraz realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2.1 Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszkiorganizacja i str...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo HandlowegoXYZ” jako firmy rodzinnej

Wstęp ………. 3

Rozdzial 1
Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa rodzinnego ………. 6
1.2. Networking biznesów rodzinnych ………. 16
1.3. Zaangazowanie przedsiebiorstw w dzialalnosc zagraniczna ………. 19


Rozdzial 2
Kapital spoleczny w biznesię rodzinnym

2.1. Kultura organizacji ………. 33
2.2. Konflikt w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 42
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 51
2.4. Sukcesja wlasnosci i wladzy ………. 58


Rozdzial 3
Wyzwania i perspektywy rozwoju Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo HandlowegoDabrowa” – analiza SWOT

3.1. Powstanie i rozwój Wiel...

Czytaj więcej

Szkolenia i doskonalenie pracowników.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Przygotowanie procesu szkolen.

1. Potrzeby szkoleniowe……….4
1.1 zidentyfikowanie potrzeby szkoleniowej……….8
1.2 Analiza potrzeby szkoleniowej……….9
2. Cele szkoleniowe……….11
3.Planowanie szkolen……….13
4.Raport ze szkolen………. ……….26
5.Ocena szkolen……….29


Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych metod i technik szkolenia i doskonalenia zawodowego.

2.1 Problem badawczy i cel badan……….33
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe……….34
2.3 Wskazniki i ich zmienne……….34
2.4 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe……….35
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
2...

Czytaj więcej

Rola szkolen w procesię rozwoju pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Glówne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi……… 6
1.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi……… 15
1.3. Rozwój zasobów ludzkich……… 27
1.3.1. Koncepcja strategicznego zarządzania zasobami racy (ang. Strategic Human Resources Management)……… 27
1.3.2. Rozwój zasobów ludzkich jako integralna czesc strategicznego zarządzania zasobami pracy ………29
1.3.3. Strategie rozwoju zasobów ludzkich ………32
1.3.4. Szkolenia jako integralna czesc rozwoju zasobów ludzkichewolucja podejscia……… 34
1.3.5. Organizacja uczaca się ………34


Rozdzial 2.
Zalozenia teoretyczne dotyczace

Czytaj więcej

Mobbing w pracy na przykładzie przedsiebiorstw rodzinnych.


Wstęp

Rozdzial. 1
Zjawisko mobbingu

1.1. Definicja mobbingu
1.2. Fazy mobbingu
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Cechy mobbingu
1.5. Skutki mobbingu

Rozdzial. 2
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy

2.1 Obowiazki pracodawcy wzgledem zwalczania mobbingu
2.2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy
2.3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu
2.4. Psychologiczne i społeczne sposoby obrony przed mobbingiem
2.5. Regulacje prawne majace na celu przeciwdziałanie mobbingowi

Rozdzial. 3
Odpowiedzialnosc pracodawcy wobec mobbingu

3.1 Aspekty prawne odpowiedzialnosci pracodawcy
3.2 Uprawienia pracodawcy wobec danego pracownika który jest odpowiedzialn...

Czytaj więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.


Wstęp

Rozdzial I
Metodologiczne podstawy pracy

1. Cel pracy i pytania badawcze
2. Material i metody badawcze

Rozdzial II
Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce

1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych
2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia

Rozdzial III
Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki

1. Analiza systemu naboru selekcji i szkolenia dzieci i młodzieży do pilki noznej w Austrii
2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Pytania badawcze
1.4 Metody i organizacja badan
1.5 Opis srodowiska badawczego


Rozdzial II.
Tematyka pracy w świetle literatury

2.1. Historyczny zarys gimnastyki
2.2. Rodzaje gimnastyki
2.3. Zadania gimnastyki w szkolach
2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka
2.5. Zalozenia podstawy programowej dotyczace gimnastyki


Rozdzial III.
Analiza materialu badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel
Zalacznik-ankieta

 
Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1.1...

Czytaj więcej

Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5. Wstę...

Czytaj więcej

Znaczenie plywania dla rozwoju fizycznego dzieci i mlodziezy.Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej.

1.1. Historia plywania ……… 7
1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12
1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14
1.4. Techniki plywania……… 18


Rozdzial 2.
Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym.

2.1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i mlodziezy……… 21
2.2. Aktywnosc fizyczna dzieci i mlodziezy……… 27
2.3. Znaczenie wychowania fizycznego dla rozwoju dzieci i mlodziezy……… 37
2.4. Aktywnosc fizyczna w srodowisku wodnym……… 44


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 50
3.3...

Czytaj więcej

Ocena sprawnosci motorycznej i wystepowania wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w porównaniu do wyniku sprzed dziesieciu lat.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.

Rola aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka ……….5


Rozdzial 2.

Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 6


Rozdzial 3.

Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 7
Cel pracy ……….8
Pytania badawcze………. 8
Material i metody ……….9
Wyniki badan………. 10
Dyskusja ……….19

Wnioski ……….21
Pismiennictwo………. 22
Spis tabel ……….23
Spis wykresów ……….23

 
Czytaj więcej

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ


I. Wstęp

1. Streszczenie
2. Przeglad pismiennictwa
3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci
4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy
5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci
6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej

II. Cel badan

III. Metodologia badan wlasnych.
1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4. Teren i organizacja badan
5. Grupa badawcza

IV. Znaczenie plywania w aktywnosci fizycznej dzieci i młodzieży w świetle badan wlasnych

1. Aktywnosc fizyczna dzieci w czasię wolnym
2. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej dzieci klas IV-VI
...

Czytaj więcej

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej.


Streszczenie
Wstęp

1. Cele pracy i pytania badawcze

2. Metody badawcze
2.1. Charakterystyka grupy badawczej
2.2. Metody i techniki badan
2.3. Organizacja i przebieg badan

3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna

3.1 Definicja czasu wolnego
3.2. Definicja rekreacji oraz jej podstawowe formy i klasyfikacje

4. Charakterystyka gry w pilke nozna, jako formy aktywnosci rekreacyjnej u dzieci


5. Prezentacja wyników badan

5.1. Wyniki ankiety srodowiskowej na temat popularnosci gier zespolowych
5.2. Wyniki przeprowadzonego badania sprawnosciowego

6. Dyskusja

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Kwestionariusz ankiety


 
Czytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowymanaliza szczególowa programu szkolenia


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystapienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8

2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Czytaj więcej

Zalecenia zywieniowe dla dzieci i mlodziezy. Przykladowe oferty w gastronomii


Wstęp………..5
1. Cel, zakres, material i metodyka pracy.

1. Cel i zakres………..7
2. Material i metodyka pracy………..7


Rozdzial I
Zasady racjonalnego zywienia w róznych okresach zycia.

1.1. Zywienie niemowlat i dzieci do lat 3………..9
1.2. Zywienie dzieci w wieku przedszkolnym………..13
1.3. Podstawowe zalecenia zywieniowe dla mlodziezy………..16
1.3.1. Normy zywienia i zalecane racje pokarmowe………..18
1.3.2. Dobór asortymentowy produktów dla dzieci i mlodziezy………..20


Rozdzial II
Zalecenia przy sporzadzaniu ofert w gastronomii dla dzieci mlodziezy

2.1. Zapotrzebowanie zywnosciowe dzieci i mlodziezy………..23
2.2. Planowanie jadlospisu dla dzieci i mlod...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo komunikacyjne dzieci szkolnych.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy dotyczace bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci

1.1 Bezpieczenstwo na drodze w ujęciu przepisów prawnych………4
1.2 Jak zadbac o bezpieczenstwo dziecka na drodze………11
1.3 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania sie………14
1.4 Komunikacyjno – drogowa dla dzieci………23

Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci

2.1 Problem badawczy………28
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe………29
2.3 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe………30
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………31
2.5 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji………33

Rozdzial III
Wy...

Czytaj więcej

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6

Rozdzial II.
Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11

1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11
2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15
3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20


Rozdzial III.
Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30

Rozdzial IV.
Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35

Rozdzial V.

Proces socjoterapeutyczny…………40

1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41
2.Forma zajęć socjoterapeutycznych i postawa prowadzacego zajecia…………44
3.Organizacja i program grupy soc...

Czytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich


Wstęp………3

Rozdzial I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołecznewyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5. Charakterystyczny poziom zachowan prospołecznych dzieci ...

Czytaj więcej

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Osobowosc

1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7
1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10
1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13
1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15
1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18
1.6 Charakterystyka modeli funkcjonowania osobowosci ………. 20


Rozdzial II.
Rodzina

2.1 Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….27
2.2 Rodzina srodowiskiem opiekunczowychowawczym ………...

Czytaj więcej

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Rodzina jako przedmiot badan.

1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5
1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11
1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17


Rozdzial II.
Model polskiej rodziny w latach 1945-1989

2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23
2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28


Rozdzial III.
Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku.

3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37
3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40
3.3 Kryzys rodziny a kry...

Czytaj więcej

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4

1. Wprowadzenie
2. Geneza samobójstw
3. Rodzaje samobójstw
4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy

Rozdzial II.
Uwarunkowania samobójstw…………31

1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania samobójstw
3. Typy rodzin a samobójstwa

Rozdzial III.
Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47

1. Wprowadzenie
2. Oddzialywanie profilaktyczne
3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze
4. Instytucje pomocy

Podsumowanie i wnioski koncowe…………63
Bibliografia…………65

 
Czytaj więcej

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i...

Czytaj więcej

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.Wstęp

Rozdzial 1.
Zjawisko odrzucenia społecznego………..4

1.1 Pojecie odrzucenia społecznego
1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego
1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego
1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne

Rozdzial 2.
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18

2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie
2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….. 29

3.1 Problem glówny i problemy szczególowe
3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji?
3.1...

Czytaj więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocieprzeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan

Czytaj więcej

Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp……… 2
Rozdzial I
Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu.

1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4
1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6
1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8
1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10

Rozdzial II
Choroba alkoholowa i jej wpływ na zycie i funkcjonowanie rodziny.

2.1. Wspól uzaleznienie w rodziniedefiniowanie wspól uzaleznienia, jego przyczyny i objawy………14
2.2. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny ………22
2.3. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej ……… 26
2.4. Skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym ……… 33
2.4.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rodziny dotknietej bezrobociem w srodowisku wiejskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne

1. Pojecie bezrobocia
2. Przyczyny bezrobocia
3. Rodzaje bezrobocia
4. Skutki bezrobocia


Rozdzial 2
Skutki bezrobocia a funkcjonowanie rodziny wiejskiej

1. Charakterystyka rodzin zyjacych w srodowisku wiejskim.
2. Problemy rodzin dotknietych skutkami bezrobocia.
3. Strategia pomocy.


Rozdzial 3
Strategia badan wlasnych

1. Opis metody przeprowadzonego badania
2. Sposób przeprowadzenia badania
3. Charakterystyka badanej grupy


Rozdzial 4
Rodzina wiejska w sytuacji bezrobocia

1. Srodowisko rodzinne wobec bezrobocia
2. Funkcjonowanie rodziny z problemami bezrobocia
3. Psychospole...

Czytaj więcej

Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców- możliwości i bariery uzyskiwania prawo jazdy przez osoby niepelnosprawneWstęp…………3

Rozdzial I
Niepelosprawnosc i niepelnosprawni w społeczenstwie.

1. Wspólczesny sposób rozumienia niepelnosprawnosci……….5
2. Rodzaje niepełnosprawności jej rozmiary i zjawiska……….8
3. Bariery integracji społecznej osób niepelnosprawnych……….11


Rozdzial II
Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców.

1. Rozwiazania formalno – prawne w systemie szkolenia kierowców……….18
2. Nauka jazdy……….22
3. Prawo jazdy dla osób niepelnosprawnych……….25


Rozdzial III
Metodologiczne i materialowe podstawy pracy

1. Pytania problemowe……….35
2. Hipotezy badawcze……….38
3. Procedura, metody i techniki badan………. ……….40
4...

Czytaj więcej

Alternatywy zycia malzenskiego i rodzinnego – Moda czy koniecznosc?


Wstęp.

Rozdzial I.
Fenomen malzenstwa i rodziny

1.1. Malzenstwo – krótka charakterystyka
1.2. Rodzina – jej zadania i cele


Rozdzial II.
Rodzina w procesię przemian

2.1. Zmiany w strukturze rodziny
2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny
2.3. Przemiany w sferze pogladów


Rozdzial III.
Alternatywne formy zycia malzenskiego i rodzinnego.

3.1. Rodzina niepelna
3.2. Rodzina zrekonstruowana
3.3. Kohabitacja
3.4. LAT Razem a jednak osobno
3.5. Rodzina nomadyczna
3.6. Dinks – Rodziny bezdzietne
3.7. Rodzina homoseksualna


Rozdzial IV.
Rodzina na peryferiach – Czas nadziei czy epoka udreki?

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofil...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofili...

Czytaj więcej

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Elementy psychologii dziecka ……… 7

1. Zagadnienia wstepne ……… 7
2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9
2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9
2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15
2.3. Dorastanie ……… 17
3. Róznice plci ……… 18


Rozdzial II
Rola procesowa dziecka ……… 21

1. Dziecko w charakterze swiadka ……… 21
1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym ……… 21
1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym ……… 28
2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31
3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33


Rozdzial III
Przesluchanie dziecka ……… 41

1. Przesluchujacy ……… 41
2. Przygotowanie do przesluchania ……… 44
3. Biegly ……… 49
...

Czytaj więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka szkolen………7

Rozdzial II
System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13

1. Zagadnienia wstepne………13
2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15
3. System szkolnictwa dla doroslych………19
4. Studia podyplomowe………25
5. Studia doktoranckie………26


Rozdzial III
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28

1. Zagadnienia wstepne………28
2. Kursy zawodowe………32
3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34
4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41
5. Studenckie praktyki zawodowe………43
6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45
7. Aplikacja………49


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Demoralizacja i przestepczosc wśród dzieci i mlodziezy.


Wstęp ………5

Rozdzial I.
Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich

1.1. Charakter prawny srodka poprawczego ………8
1.2. Przeslanki stosowania bezwzglednego srodka poprawczego……… 13
1.3. Rodzaje oraz typy zakladów poprawczych ………18
1.4. Instytucja warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i przesłanki jego orzekania ………21
1.5. Instytucja warunkowego zwolnienia oraz umieszczenie poza zakladem poprawczym ………26
1.6. Warunkowe odstapienie od wykonania orzeczenia ………30


Rozdzial II.
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich

2.1. Środki wychowawcze nie zmieniajace srodowiska nieletniego ………34
2.1.1. Upomnienie ………34
2...

Czytaj więcej

Dzieciobójstwo w w polskim prawie karnym.


Wstęp 3

Rozdzial I
Spoleczna, humanistyczna potrzeba ochrony zycia w prawie karnym

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka typu czynu zabronionego

2.1. Pojecie czynu………11
2.2.Uprzywilejowane przypadki zabójstwa w polskim kodeksię karnym………14
2.3. Rys historyczny przestępstwa dzieciobójstwa………15

Rozdzial III
Ustawowe znamiona dzieciobójstwa

3.1. Uwagi wstepne……… 31
3.2. Przedmiot ochrony. ……..34
3.3. Strona przedmiotowa. ……..38
3.4. Podmiot czynu zabronionego……… 43
3.5. Strona podmiotowa……… 44

Rozdzial IV
Zbieg przepisów ustawy i przestepstw

4.1. Zbieg przepisów. ……..46
4.2. Zbieg przestepstw……… 50

Rozdzial V
Zagrozenie kara i środk...

Czytaj więcej

Taktyka przesluchiwania dzieci

Wstęp

Rozdzial I
Elementy psychologii dziecka

1. Fazy rozwoju dziecka
1.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny)
1.2. Pózne dziecinstwo
1.3. Dojrzewanie
2. Róznice plci


Rozdzial II
Rola procesowa dziecka

1. Dziecko w charakterze swiadka
1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym
1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym
2. Dziecko jako pokrzywdzony
3. Dziecko w konflikcie z prawem


Rozdzial III
Przesluchanie dziecka

1. Przesluchujacy
2. Przygotowanie do przesluchania
3. Biegly
4. Fazy przesluchania
4.1. Faza wstepna
4.2. Faza czynnosci koncowych
5. Kryteria oceny wiarygodnosci zeznan
6. Dokumentacja przes...

Czytaj więcej

Zabójstwa dzieci dokonane przez kobiety i mezczyzn


Wstęp

Rozdzial 1.
Problematyka badan w świetle literatury

1.1. Prawno- karna definicja pojecia ‚dziecko
1.2. Pojecie zabójstwa w świetle rozwiazan prawno- karnych
1.3. Zabójstwo jako skrajna postac przemocy
1.3.1. Koncepcje teoretyczne koncentrujace się wokól przyczyn przemocy
1.3.2. Teorie wyjasniajace przemoc w rodzinie w oparciu o analize modeli rodzinnych
1.3.3. Trzy poziomy rozumienia zjawisk majacych miejsce w rodzinie: linearny, relacyjny, systemowy
1.3.4. Róznice w zachowaniach przestepczych kobiet i mezczyzn
1.4. Uwarunkowania i motywy zabójstw dzieci
1.4.1. Zwiazek z rodzina generacyjna i srodowiskiem lokalnym
1.4...

Czytaj więcej

Dzieciobójstwo jako typ uprzywilejowany przestępstwa zabójstwa w polskim prawie karnym.


Wykaz skrótów………5

Wstęp………6

Rozdzial I
Ewolucja przestępstwa dzieciobójstwa.

1.1. Czasy starozytne………7
1.2. Poczatki uregulowan przestępstwa dzieciobójstwa na ziemiach polskich ………9
1.3. Dzieciobójstwo w kodeksię karnym z 1932 roku………10
1.4. Dzieciobójstwo w kodeksię karnym z 1969 roku………12
1.5. Przestepstwo dzieciobójstwa w kodeksię karnym z 1997 roku………13
1.5.1. Regulacja przestępstwa w dniu wejscia kodeksu karnego w zycie………13
1.5.2. Regulacja po nowelizacji kodeksu karnego………15

Rozdzial II
Przestepstwo dzieciobójstwa- ustawowe znamiona.

2.1. Przed...

Czytaj więcej

Wykonywanie wladzy rodzicielskiej w świetle prawa rodzinnego


Wstęp………….6

Rozdzial I
Pojecie i ogólna charakterystyka wladzy rodzicielskiej…………. 8

1.1. Terminologia wladzy rodzicielskiej…………. 8
1.2. Pojecie wladzy rodzicielskiej…………. 10
1.3. Podmiot i charakter prawny wladzy rodzicielskiej …………. 12
1.4. Powstanie i wygasniecie wladzy rodzicielskiej…………. 14
1.5. Standardy miedzynarodowe…………. 17


Rozdzial II
Tresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej

2.1. Uwagi ogólne…………. 19
2.2. Piecza nad osoba dziecka…………. 20
2.2.1. Wychowanie i kierowanie dzieckiem…………. 20
2.2.2. Działania kształtujące sytuacje prawna dziecka…………. 22
2...

Czytaj więcej

Znecanie się nad rodzina


Rozdzial 1.
Przemoc w rodzinie; definicje, formy


Rozdzial 2.
Korzenie przemocy w rodzinie


Rozdzial 3.
Prawna ocena zjawiska przemocy w rodzinie.


Rozdzial 4.
Zobowiazania rzadu do dzialan majacych na celu eliminacje przemocy w rodzinie.


Podsumowanie

Biliografia


 
Czytaj więcej

Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie rodzinnym i kanonicznym


Wstęp……..3

Rozdzial I
Malzenstwo w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego

1.1. Geneza malzenstwa……… 5
1.2. Pojecie malzenstwa w prawie rodzinnym……… 9
1.3. Pojecie malzenstwa kanonicznego…….. 13
1.4. Funkcja malzenstwa……… 19


Rozdzial II
Uniewaznienie malzenstwa w prawie rodzinnym

2.1. Pojecie uniewaznienia malzenstwa w prawie rodzinnym……… 26
2.2. Przeszkody malzenskie……… 27
2.3. Wady oswiadczen woli o wstapieniu w zwiazek malzenski……… 32
2.4. Niedostatki pelnomocnictwa udzielanego do zawarcia malzenstwa……… 37
2.5. Uniewaznienie malzenstwa- informacje proceduralne……… 38


Rozdzial III
Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w prawie

Czytaj więcej

Mediacje rodzinne w sprawach rozwodowych.

Wstęp.

Rozdzial 1
Mediacja rodzinna w sytuacji rozpadu rodziny.

1.1. Rozwód jako problem wspólczesnej rodziny.
1.2. Charakterystyka konfliktu rodzinnego.
1.2.1. Wpływ rozwodu na sytuacje dziecka.
1.3. Charakterystyka i istota mediacji.
1.3.1. Proces mediacji rodzinnych.
1.3.2. Udział dzieci w mediacjach okolorozwodowych.
1.3.3. Uregulowania prawne mediacji.


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan.

2.1. Przedmiot i cel badan.
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze.
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.4. Obszar i organizacja badan.


Rozdzial 3
Omówienie wyników badan.

3.1. Charakterystyka badanej grupy.
3.2. Przyczyny i o...

Czytaj więcej

Dzieciobojstwo w polskim prawie karnym.

Wstęp……….4

1.0 Kształtowanie się odpowiedzialnosci karnej za dzieciobójstwo.
1.1 Geneza i ewolucja odpowiedzialnosci za dzieciobójstwo w prawie karnym powszechnym.
1.2 Geneza i ewolucja odpowiedzialnosci za dzieciobójstwo w polskim prawie karnym……….6

2.0 Ogólna charakterystyka czynu zabronionego.

2.1 Dziecko jako przedmiot czynu……….9
2.2. Dzieciobójstwo jako przestepstwo uprzywilejowane……….15
2.3. Przestepstwo dzieciobójstwa w kodeksię karnym z 1997 r. ……….18

3.0 Ustawowe znamiona czynu.

3.1. Uwagi wstepne……….20
3.2. Przedmiot ochrony……….20
3.3. Strona przedmiotowa……….23
3.4. Podmiot……….28
3.5. Strona podmiotowa……….31

4.0. Wymi...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofil...

Czytaj więcej

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5
1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9
1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12
1.4. Rola szkoly w organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy……..16

Rozdzial II
Zalozenia badawcze pracy.

2.1. Przedmiot i cel badan……..20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……..21
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…….23
2.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……..25
2.5. Organizacja i przebieg badan……..25

Rozdzial ...

Czytaj więcej

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnymWstęp………. 2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….48


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 51
3.2. Gry i zabawy w opinii...

Czytaj więcej

Rozwijanie aktywnosci twórczej u dzieci przedszkolnychWstęp

Rozdzial 1
Problematyka aktywnosci twórczej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej

1. Pojecie aktywnosci twórczej i jej odmiany
2. Podstawy aktywnosci dzieciecej- dziecko twórca
3. Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywnosci twórczej dzieci


Rozdzial 2
Obserwacja pracy z dzieckiem aktywnym twórczo- projekt badan

1.Przedmiot i cel badan ...

Czytaj więcej

Zgospodarowanie czasu wolnego uczniów a ich środowisko rodzinne.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Czas wolny dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

1.1. Pojecie czasu wolnego…………6

1.2. Funkcje wychowawcze czasu wolnego…………10
1.3. Wykorzystywanie czasu wolnego…………16


Rozdzial II
Charakterystyka srodowiska rodzinnego.

2.1. Pojecie rodziny………… 21
2.2. Rola rodziny w rozwoju jednostki…………29
2.3. Funkcje pelnione przez rodzine…………35


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1.Przedmiot i cel badan…………41
3.2. Metody i techniki badan………… 43
3.3. Charakterystyka badanej grupy…………49


Rozdzial IV
Srodowisko rodzinne a zagospodarowanie czasu wolnego w świetle wlasnych badan.

4.1. Sytuacja rodzinna

Czytaj więcej

Rodzina rozbita i jej wpływ na rozwój dziecka


Wstęp………3

Rozdzial I
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury

1.1. Pojecie rodziny i jej struktura………7
1.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze………9
1.3. Funkcje rodziny………11


Rozdzial II
Rodzina rozbita a rozwój dziecka

2.1. Pojecie rodziny rozbitej – charakterystyka socjologiczna i psychologiczna………17
2.2. Przyczyny rozbicia rodziny w świetle wspólczesnej literatury………19
2.3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej………22
2.4. Proces rozwoju dziecka w rodzinie rozbitej………24


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze………28
3.2...

Czytaj więcej

Tolerancja w szkole, rodzinie i społeczenstwie.


Wstęp

Rozdzial I
Definicyjne ujecia tolerancji

1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4
1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17
1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23
1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28
1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32


Rozdzial II
Wskazniki tolerancji

2.1. Objawy i przyczyny nietolerancji wśród dzieci…………36
2.2. Skutki braku nietolerancji wśród dzieci…………38


Rozdzial III
Proces opiekunczowychowawczy w dobie XXI wieku

3.1. Rodzina a wychowanie dla tolerancji………...

Czytaj więcej

Gotowość umyslowa dzieci 6-letnich na wsi i w miescie


Wstęp ……….6

Rozdzial 1
Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury

1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8
1.1. Mowa ……….9
1.2. Pamiec………. 12
1.3. Wyobraznia………. 13
1.4. Myslenie ……….15
1.5. Spostrzeganie ……….18
1.6. Uwaga ……….19
2. Pojecie dojrzalosci szkolnej dziecka w aspekcie umyslowym………. 21
3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25
3.1. Pojecie gotowosci do nauki czytania i pisania………….25
3.2. Psychologiczne warunki wyrabiania gotowosci do czytania i pisania u dzieci 6-letnich………. 29
3.3. Nauka czytania i pisania w programie przygotowania do nauki czytania ...

Czytaj więcej

Wychowanie i socjalizacja w klasach 1-3 w szkole podstawowejWstęp …………3

Rozdzial 1.
Zalozenia teorii wychowania i socjalizacji

1.1. Elementarne pojecia teorii wychowania………… 9
1.1.1. Rodzaje wychowania …………9
1.1.2. Podmiotowosc i partnerstwo w wychowaniu …………11
1.2. Pojecie socjalizacji …………15
1.3. Teorie socjalizacyjne a edukacja …………16
1.4. Przyczyny trudnosci wychowawczych …………20
1.5. Socjalizacja we wspólczesnej szkole …………24


Rozdzial 2.
Badania i wnioski

2.1. Metodologia przeprowadzonych badan …………28
2.2. Charakterystyka badanej populacji …………29
2.3. Analiza przeprowadzonych badan …………31


Wnioski …………41
Bibliografia………… 44
Spis tabel i rysunków …………45
Aneks …………46


 
Czytaj więcej

Propozycje zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mieszkajacych w Zabrzu


Wstęp

Czesc I
1. Edukacja regionalna jako przedmiot nauczania.

1.1. Istota edukacji regionalnej……… 6
1.2. Kształtowanie przynaleznosci do regionu jako odbudowanie wartosci……… 7
1.3. Próby zainteresowania nauczycieli edukacja regionalna……… 8
2. Programy edukacji regionalnej ………9
2.1. Dokumenty ministerialne traktujace o edukacji regionalnej……… 9
2.2. Możliwościtworzenia programów szkolnych w zakresię edukacji regionalnej ………10
3. Zabrze i jego dzielnica Mikulczyce jako atrakcyjne miejsce ………13
3.1. Wybrane zagadnienia z historii Zabrza ………13
3.2. Zabrzanskie obiekty zabytkowe……… 17
3.3. Miejscowe legendy ………22
3.4...

Czytaj więcej

Przemoc wobec dziecka w rodzinie w opinii uczniów szkoly podstawowej nr XYZ


Wstęp……….5.

Rozdzial I
Dziecko, jako ofiara przemocy w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Przemoc, próba zdefiniowania zjawiska……….6.
1.2. Rodzaje i charakterystyka zjawiska przemocy wewnatrzrodzinnej……….14.
1.3. Konsekwencje przemocy wobec dzieci……….24.
1.4. Przyczyny zachowania agresywnoprzemocowego dzieci i młodzieży ……….29.
1.5. Przeglad badan dotyczacych agresji wśród mlodziezy……….35.

Rozdzial II
Dzalania profilaktyczne wobec zjawiska przemocy.

2.1. Prawa dziecka w świetle aktów prawnych krajowych i miedzynarodowych……….38.
2.2. Prawne aspekty przemocy……….48.
2.3. Rozmiary zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie……….54.
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11
1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19


Rozdzial II
Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie.

2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej……….31
2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektual...

Czytaj więcej

Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusię majatkowym i społecznym.


Wstęp………5

Rozdzial I
Srodowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.

1.1. Definicja i funkcje rodziny………7
1.2. Sytuacja wspólczesnej rodziny………16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci………23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzen uczniów……… .35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzen szkolnych………42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów………56


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………67
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badan………76
2.5...

Czytaj więcej

Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych


Wstęp……….3

Rozdzial I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.

1.1. Patologia spolecznaanaliza definicyjna………. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje……….11
1.3. Patologie w rodzinie……….20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom……….26


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….37
2.4. Przebieg i organizacja badan……….43


Rozdzial III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji……….41
3.2. Sytuacja rodzinna dzieci……...

Czytaj więcej

Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Pojecie oraz funkcje rodziny…………6
1.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny
1.3. Style wychowania w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci…………19
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…………31

Rozdzial II
Rozwód i jego wpływ na funkcjonowanie rodziny.

2.1. Istota rozwodu…………38
2.2. Przyczyny oraz skutki rozwodu…………42
2.3. Rozwód rodziców problemem wspólczesnej rodziny…………51
2.4. Sytuacja dziecka z rozwiedzionych malzenstw…………56


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………66
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…………68
3.3. Zmienn...

Czytaj więcej

Rózne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieciAutyzm i FAS


Wstęp……….4

Rozdzial I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Autyzm jako choroba……….6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu……….13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem……….21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego……….24


Rozdzial II
Alkoholowy zespół plodowy w świetle literatury przedmiotu.

2.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia……….32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS……….39
2.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….47
2.4. Dziecko z zespolem FAS w szkole……….50


Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

3.1. Cel oraz przedmiot badan………. 64
3.2...

Czytaj więcej

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół plodowy)


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespolu plodowego (FAS)

1.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14
1.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….23


Rozdzial II
Dziecko w szkole z zespolem FAS

2.1. Dziecko z FAS w kontekscie szkoly ……….27
2.2. Glówne zalozenia pracy z dziecmi z zespolem FAS……….36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespolem FAS ……….42


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan ……….52
3.2. Problemy badawcze ……….55
3.3. Metody, techniki i narzedz...

Czytaj więcej

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka ksztaltujaca rozwój oraz zainteresowania dzieci


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Charakterystyka Ogniska Opiekunczo -Wychowawczego XYZ

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego XYZ……….. 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8
1.4 Wspólpraca z instytucjami……….. 9
1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców……….. 11
1.7 Zajecia powtarzajace się okresowo……….. 12

Rozdzial II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.

2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci……….. 14
2.2 Plan pracy Ogniska ……….. 16

Rozdzial III.
Rozwój i ksztaltowanie zainteresow...

Czytaj więcej

Działalność szkoly i srodowiska lokalnego w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci w klasię trzeciej szkoly podstawowej


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Definicja czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie czasu wolnego………..7
1.2. Funkcje czasu wolnego………..16
1.3. Budżet czasu wolnego………..18
1.4. Wspólczesne formy spedzania wolnego czasu: instytucje kulturalne, turystyka, sport, srodki masowego przekazu………..22
1.5. Pedagogika czasu wolnego………..27


Rozdzial II.
Organizacja czasu wolnego uczniów klas poczatkowych.

2.1. Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do korzystania z czasu wolnego………..39
2.2. Szkola Podstawowa jako jeden z organizatorów czasu wolnego………..31
2.3. Srodowisko lokalne jako organizator czasu wolnego………....

Czytaj więcej

Dziecko Uposledzone Umyslowo w Rodzinie


Wstęp

Rozdzial 1
Dziecko niepelnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1 Rola rodziny w procesię rewalidacji dziecka niepelnosprawnego umyslowo.
1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka.


Rozdzial 2
Wpływ dziecka niepelnosprawnego umyslowo na sytuacje w rodzinie.

2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka
2.2 Izolacja spoleczna rodzin majacych dziecko niepelnosprawne umyslowo.
2.3 Relacje dziecka z niepelnosprawnoscia intelektualna z rodzenstwem.
2.4 Rola dziadków w wychowaniu dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna.


Rozdzial 3
Wspólpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu rozwoju dziecka

3...

Czytaj więcej

Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej


Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja przemocy w świetle literatury przedmiotu………… 4
1.2. Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy w rodzinie………… 6
1.3. Ofiary przemocy w rodzinie………… 11


Rozdzial II.
Przemoc wobec dzieci

2.1. Rodzaje i objawy przemocy wobec dzieci ………… 14
2.2. Zjawisko przemocy rodziców wobec dzieci ………… 16
2.3. Przyczyny przemocy wobec dzieci ………… 21


Rozdzial III.
Problem przemocy w rodzinie

3.1. Przyczyny nieporozumien i konfliktów w rodzinie…………25
3.2. Przemoc wobec partnerów zyciow...

Czytaj więcej

Telewizja a funkcjonowanie rodziny


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Telewizja jako element srodowiska społecznego

1.1. Geneza i ewolucja komunikacji masowej………..5
1.2. Powstanie i Rozwój telewizji………..9
1.3. Zadania i funkcje telewizji………..11
1.4. Oddzialywanie telewizji na odbiorce ………..15


Rozdzial II.
Rodzina w literaturze przedmiotu

2.1. Pojecie rodziny, jej cechy i funkcje………..20
2.2. Typologie rodzin………..23
2.3. Przemiany w modelu i funkcjach rodziny………..26
2.4. Rola telewizji w życiu rodzinnym………..28


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badan pedagogicznych………..33
3.2. Przedmiot i cel badan………..35
3.3. Problemy badawcze………..36
3.4...

Czytaj więcej

Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja
1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15
1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18
1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21
1.5. Trudnosci adaptacyjne ………..36
1.6. Wychowanie integracyjne w przedszkolu……….. 42


Rozdzial II.
Wada sluchu – jej przyczyny, rodzaje i konsekwencje

2.1. Pojecie wady sluchu ………..47
2.2. Przyczyny wad sluchu……….. 50
2.3. Klasyfikacja wad sluchu……….. 54


Rozdzial III.
Dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym

3.1. Zdolnosci do nauki dzie...

Czytaj więcej

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosle zycie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Alkoholizm w literaturze.

1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5
1.2. Realizacja zadan rodziny a problemem alkoholizmu……….9
1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosle zycie dzieci……….17


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cele i problemy badawcze……….22
2.2.Metody badawcze, techniki i narzedzia badawcze……….23
2.3.Organizacja, przebieg i analiza badan wlasnych……….26
2.4. Wywiad……….36


Wnioski……….38
Zakończenie……….40
Bibliografia……….41
Spis tabel……….44
Spis rysunków……….46
Zalacznik 1……….47
Zalacznik 2……….51


 
Czytaj więcej

Alternatywy zycia malzenskiego i rodzinnego – Moda czy koniecznosc?


Wstęp.

Rozdzial I.
Fenomen malzenstwa i rodziny

1.1. Malzenstwo – krótka charakterystyka
1.2. Rodzina – jej zadania i cele


Rozdzial II.
Rodzina w procesię przemian

2.1. Zmiany w strukturze rodziny
2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny
2.3. Przemiany w sferze pogladów


Rozdzial III.
Alternatywne formy zycia malzenskiego i rodzinnego.

3.1. Rodzina niepelna
3.2. Rodzina zrekonstruowana
3.3. Kohabitacja
3.4. LAT Razem a jednak osobno
3.5. Rodzina nomadyczna
3.6. Dinks – Rodziny bezdzietne
3.7. Rodzina homoseksualna


Rozdzial IV.
Rodzina na peryferiach – Czas nadziei czy epoka udreki?

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Uzaleznienia alkoholowe i przemoc w rodzinie.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Uzaleznienie alkoholowe oraz przemoc w rodzinie.

1.1 Istota alkoholizmu………. 4
1.2 Wpływ naduzywania alkoholu na czlowieka ………. 7
1.3 Zmiany psychiczne w przebiegu uzaleznienia od alkoholu………. 8
1.4 Konsekwencje uzaleznienia od naduzywania alkoholu………. 10
1.5 Polskie problemy naduzywania alkoholu ………. 11
1.6 Europejska Deklaracja w sprawie alkoholizmu………. 16
1.7 Terminologia przemocy w rodzinie………. 20
1.8 Przyczyny przemocy w rodzinie………. 20
1.9 Formy przemocy w rodzinie………. 23
1.10 Przemoc w Polsce………. 31
1.11 Rodzaje zwiazku miedzy naduzyciem alkoholu a przemoca………. 32
1.12 Program przeciwdziałania pr...

Czytaj więcej

Czas wolny dzieci


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu

1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5
2. Formy spedzania czasu wolnego……….9
3. Rola rodziny w procesię przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12
4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan……….20
2. Problemy i hipotezy badawcze……….21
3. Zmienne i ich wskazniki……….23
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….25
5. Organizacja i przebieg badan……….27


Rozdzial III
Czas wolny dzieci w świetle przeprowadzonych badan

1. Charakterystyka

Czytaj więcej

Sytuacja dziecka z rodziny niepelnej mieszkajacej na wsi.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Sytuacja spoleczna dziecka z rodziny niepelnej mieszkajacej na wsi w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rodzina niepelna i jej sytuacja spoleczna ……….6
1.1.1.Sytuacja spoleczna- wyjasnienie terminu………. 6
1.1.2.Rodzina niepelna………. 7
1.1.1.1. Przyczyny powstawania rodzin niepelnych ……….7
1.1.1.2. Konsekwencje dla dziecka w wyniku powstania rodziny niepelnej………. 11
1.2. Sytuacja dziecka mieszkajacego na wsi ……….15
1.2.1. Przeobrazenia rodziny wiejskiej………. 15
1.2.2. Charakterystyka rodzin niepelnych zamieszkujacych środowisko wiejskie………. 18
1.2.2.1. Warunki materialno – bytowe dziecka ze srodowiska wiejskiego ………...

Czytaj więcej

Bledy wychowawcze rodziców uczniów klas 1-3 (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Analiza literatury dotyczacej wychowania

1.1. Podstawowe pojecia ………7
1.1.1. Rodzina ………7
1.1.2. Relacje rodzinne ………9
1.1.3. Metoda wychowawcza ………12
1.2. Funkcja rodziny ………14
1.2.1. Przemiany demograficzne w rozwoju rodziny ………15
1.2.2. Funkcje i kierunki przemiany w rodzinie ………17
1.2.3. Przemiany kulturowe, a wychowanie……… 20
1.3. Style i metody wychowywania ………22
1.3.1. Style wychowania ………22
1.3.2. Metody wychowania ………23
1.4. Relacje w rodzinie ………29
1.4.1. Relacje interpersonalne w rodzinie ………29
1.4.2. Postawy rodzicielskie ………32


Rozdzial 2.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Uzasadnienie wybor...

Czytaj więcej

Znaczenie zabaw i gier w wychowaniu i edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Zabawy i gry dzieciece w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie, formy i funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 7
1.1.1. Pojecie zabawy w literaturze przedmiotu ………..7
1.1.2. Formy zabaw i gier dzieciecych ………..9
1.1.3. Funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 16
1.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju dziecka……….. 21
1.2.1. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju emocjonalnego dziecka ………..22
1.2.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju intelektualnego dziecka……….. 24
1.2.3. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju fizycznego dziecka ………..26


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu ………..29

Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1...

Czytaj więcej

Przemoc wobec dziecka na przykładzie rodzin patologicznych w mieście XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Rodzina jako środowisko rozwoju dziecka.

1.1 Rodzina jako podstawowa komórka spoleczenstwa.
1.2 Funkcje i znaczenie rodziny w kontekscie zycia społecznego.
1.3 Wpływ i rola rodziny na rozwój dziecka.
1.4 Relacje zachodzace miedzy rodzicem a dzieckiem.


Rozdzial II
Czynniki determinujace funkcjonowanie rodziny.

2.1 Wpływ srodowiska społecznego na system rodzinny podloze przemocy oraz jej przyczyny.
2.1.1 Stresory społeczne.
2.1.2 Stresory ekonomiczne.
2.2 Patologia w życiu rodzinnym.
2.3 Podstawowe róznice miedzy rodzina zdrowa a patologiczna.


Rozdzial III
Metodologia badan.

3.1 Cel i przedmiot badan.
3...

Czytaj więcej

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujacych się do rozpoczecia nauki w kl. I Szkoly Podstawowej


Wstęp

Rozdzial 1.
Badany problem w literaturze przedmiotu

1.1. Istota pojecia dojrzalosci szkolnej
1.2. Metody badania dojrzalosci szkolnej
1.3. Rozwój dziecka w mlodszym wieku szkolnym


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot, cel i problemy badan
2.2. Metody, techniki i narzedzia badan.
2.3. Organizacja i przebieg badan
2.4. Charakterystyka grupy badawczej i srodowiska badan


Rozdzial 3.
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych

3.1. Wyniki badan wywiadu, ankiety, obserwacji i analizy dokumentów osobistych
3.2. Wyniki badan testu dojrzalosci szkolnej
3.3. Analiza porównawcza badanych dzieci


Podsumowa...

Czytaj więcej

Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze.


Wstęp

Rozdzial 1
Ustalenia terminologiczne.

1.1. Definicja rodziny.
1.2. Funkcje rodziny.
1.3. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny.
1.4. Postawy rodzicielskie wobec dzieci.
1.5. Style wychowania stosowane w rodzininach.


Rozdzial 2
Rodzina jako środowisko wychowawcze.

2.1. Rodzina a przemiany społeczne.
2.2. Funkcje rodziny a wychowanie dziecka
2.3. Rola wiezi rodzinnej w życiu dziecka i rodziny


Rozdzial 3.
Problemy wychowawcze w rodzinie.

3.1 Wpływ rodziny na skale zachowan agresywnych dzieci.
3.2 Rozwój dziecka w rodzinie zdezintegrowanej
3.3 Niepowodzenia szkolne.
3.4 Uwarunkowania społeczne i kulturowe dysfunkcji w rodzinie.

Czytaj więcej

Rodzina oraz grupa rówiesnicza jako podstawowe środowisko wychowawcze.


Wstęp.

Rozdzial I.
Rodzina w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie rodziny, jej cechy i funkcje.
1.2. Typologie rodzin.
1.3. Przemiany w modelu i funkcjach rodziny.


Rozdzial II
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

2.1. Pojecie oraz funkcje rodziny.
2.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny
2.3. Style wychowania w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci
2.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.


Rozdzial III
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji.

3.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
3.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
3.1.2 Oddzialywanie grupy ...

Czytaj więcej

Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5. Wst...

Czytaj więcej

Rola i wyobrazenia rodziny w ocenie młodzieży szkolnej


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Definicja i istota rodziny…………. 5
1.2. Funkcje rodziny …………. 9
1.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny …………. 15
1.4. Struktura wspólczesnej rodziny. Role malzenskie i rodzinne …………. 24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan …………. 35
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………. 37
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………. 41
2.4. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach …………. 44
2.5. Teren badan i ich organizacja …………. 48


Rozdzial III
Rola i wyobrazenia rodziny w świetle badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej

Wpływ postaw rodzicielskich na wystepowanie leku u dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Wstęp…… 4

Rozdzial I.
Postawy rodzicielskie i style wychowawcze

1.1. Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe……… 5
1.2. Źródła postaw rodzicielskich ………8
1.3. Typologia postaw rodzicielskich Marii Ziemskiej……… 10
1.4. Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie……… 14


Rozdzial II.
Lek u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1. Pojecie leku……… 16
2.2. Rodzaje i odmiany leku……… 18
2.3. Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania leku dziecka ………22
2.4. Postawy rodzicielskie a wystepowanie leku u dziecka……… 23


Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1. Przedmiot, cel, pytania i hipotezy badawcze……… 27
3.2...

Czytaj więcej

Rehabilitacja dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Mózgowe porazenie dzieciece w świetle literatury tematu

1.1 Ogólna charakterystyka mózgowego porazenia dzieciecego……….. 3
1.2 Skutki mózgowego porazenia dzieciecego ………..6
1.3 Usprawnianie dzieci z porazeniem mózgowym ………..15

Rozdzial II
Metoda NDT Bobath w usprawnianiu dzieci z dzieciecym porazeniem mózgowym

2.1 Zalozenia i cele metody NDT Bobath ………..20
2.2 Koncepcja NDT Bobath wspólczesnie ………..24
2.3 Techniki pracy metoda NDT Bobath ………..26

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Problem badawczy i cel badan ………..35
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe ………..36
3.3 Hipoteza glówna i hipotez...

Czytaj więcej

Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z doroslym dzieckiem niepelnosprawnym intelektualnie


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Sytuacja rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna

1.1 Dziecko niepelnosprawne a funkcjonowanie rodziny………… 4
1.2. Problemy psychospołeczne rodziny dziecka niepelnosprawnego………… 9
1.3 Klasyfikacja postaw rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia wedlug M.D.Sheridan………… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Niepelnosprawnosc intelektualna – zakres pojecia, etiologia, klasyfikacja …………19
2.1.1. Rozwój pojecia uposledzenia umyslowego………… 19
2.1.2. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej …………22
2.1.3. Klasyfikacja osób uposledzonych umyslowo …………28

Rozdzial III.

Czytaj więcej

Agresja i przemoc w rodzinie.


Wstęp

Rozdzial I
Agresja i przemoc w świetle literatury

1.1. Pojecie agresji i przemocy
1.2. Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne
1.3. Rodzaje i formy przemocy
1.4. Rodzaje i formy czynnosci agresywnych


Rozdzial II
Przyczyny, skutki agresji i przemocy w rodzinie

2.1. Uwarunkowania wystepowania przemocy w rodzinie
2.2. Źródła agresji
2.4. Sprawcy przemocy i agresji


Rozdzial III
Zapobieganie agresji i przemocy w rodzinie

3.1. Postawy ludzi wobec zjawiska agresji i przemocy w rodzinie
3.2. Działania profilaktyczne wobec zjawiska przemocy i agresji
3.3. Formy pomocy ofiarom agresji i przemocy domowej


Bibliografia
Zak...

Czytaj więcej

Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekunczo-wychowawczych


Wstęp …………5

Rozdzial I.
Zjawisko agresji i rola mediów w jej powstawaniu w świetle literatury

1.1 Definicje i kryteria agresji………… 7
1.2 Geneza i rodzaje agresji …………10
1.2.1 Teorie powstawania agresji………… 10
1.2.2 Elementy i rodzaje agresji …………12
1.3 Sytuacja dziecka kierowanego do placówki opiekunczo-wychowawczych …………14
1.3.1 Funkcjonowanie w srodowisku szkolnym………… 17
1.3.2 Zdrowie fizyczne………… 18
1.3.3 Funkcjonowanie psychospołeczne …………18
1.4 Media jako źródłozachowan patologicznych …………20
1.4.1 Telewizja i reklama …………22
1.4.2 Internet i gry multimedialne …………25
1.4.3 Zapobieganie i wybrane metody terapii agresji …………26


R...

Czytaj więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Dziecko z syndromem FAS w szkole.

1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5
2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6
3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7
4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8
5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11
6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14


Rozdzial 2
Problemy dziecka z fas w szkole – studium przypadku.

1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych ……….19
2. Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych ……….21
3. Wnioski pobadawcze ……….28


Zakończenie ……….31
Bibliografia ……….33
Zalaczniki ……….35 
Czytaj więcej

Formy wsparcia a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Mielcu.


Spis tresci…………. 3
Wykaz skrótów 5
Wstęp…………. 6

Rozdzial I
Analiza niepełnosprawności intelektualnej.

Definicja niepełnosprawności intelektualnej – przyczyny, klasyfikacja…………. 10
Charakterystyka rozwoju dziecka niepelnosprawnego i jego potrzeby………….17
Czynniki warunkujace akceptacje dziecka niepelnosprawnego przez rodziców………….29
Definicja, formy i rodzaje wsparcia…………. 33
Znaczenie wsparcia w ksztaltowaniu pozytywnych postaw rodzicielskich wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie………….39


Rozdzial II
Ustawodawstwo polskie: ustawy, formy wsparcia.

Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnychustawy, uchwaly, akty prawne……...

Czytaj więcej

Propozycja gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich


Wstęp

1. Uzasadnienie tematu……….3
2. Cel i zakres pracy……….3


Rozdzial I

Gry dydaktyczne jako formy rozwoju dzieci piecioletnich
1.1. Pojecie „gra dydaktyczna w świetle literatury……….5
1.2. Funkcje gier dydaktycznych……….7
1.3. Rodzaje gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich……….8


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Problemy, hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki……….12
2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….15
2.3. Organizacja i przedmiot badan……….17


Rozdzial III
Kontakty z grami dydaktycznymi dzieci piecioletnich

3.1. Kontakty gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich w domu, w przedszkolu, w sklepie i w internec...

Czytaj więcej

Recepcja basni przez dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp

Rozdzial 1.
Wlasciwosci rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
1.2. Cechy rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka
1.3. Cechy rozwoju procesów poznawczych dziecka
1.4. Cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

Rozdzial 2.
Podstawowe zalozenia wychowania przedszkolnego

2.1. Cele i zadania wychowania przedszkolnego
2.2. Zasady wychowania przedszkolnego
2.3. Metody i formy pracy w przedszkolu
2.4. Funkcje przedszkola wobec dziecka

Rozdzial 3.
Recepcja basni przez dzieci w wieku przedszkolnym

3.1. Charakterystyka basni jako gatunku literackiego
3.2. Rola nauczyciela w

Czytaj więcej

Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych.Wstęp.

Rozdzial 1.
Psychologiczny aspekt adopcji.

1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5
1.2. Problem jawnosci adopcji………..6
1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7


Rozdzial 2. Zarys adopcji w Polsce.

2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9
2.2 Procedury adopcyjne………..11
2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13


Rozdzial 3.
Rodzicielstwo po adopcji.

3.1 Akceptacja i tolerancja spoleczenstwa………..15
3.2 Problemy rozwojowe a oczekiwania rodzin adopcyjnych………..16
3.3 Adaptacja dziecka………..19


Rozdzial 4.
Metodologia badan.

4.1 Przedmiot i cele badan………..21
4.2 Metody i narzedzia badawcze………..21
4.3 Organi...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie psycho- społeczne dzieci w mlodszym wieku szkolnym


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Mlodszy wiek szkolny

1.1 Rozwój fizyczny i motoryczny………… 9
1.2 Rozwój procesów poznawczych………… 11
1.3 Rozwój spoleczny …………13
1.4 Rozwój emocjonalny …………15
1.5 Glówne formy działalności dziecka w wieku mlodszym szkolnym………… 17
1.6 Kształtowanie się osobowosci …………20


Rozdzial II
Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci w wieku mlodszym szkolnym i jego uwarunkowania

2.1 Wpływ rodziny na prawidlowe funkcjonowanie psycho-społeczne dzieci w wieku mlodszym szkolnym …………26
2.2 Rola szkoly w rozwoju psychospołecznym dziecka w wieku mlodszym szkolnym …………31
2.4. Kompetencje zaradcze jako osobowosciowe wyznac...

Czytaj więcej

Kryzys zycia rodzinnego jako źródłonarkomanii w opinii uzaleznionych, w Osrodku Leczenia Uzaleznien w Gliwicach


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rodziny

1.1 Ogólne pojecie rodziny
1.2 Klasyfikacja rodziny
1.3 Funkcje realizowane przez rodzine


Rozdzial II
Kryzys zycia rodzinnego jako źródłouzaleznienia narkotycznego młodzieży

2.1 Pojecie i formy uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.2 Przyczyny i konsekwencje uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.3 Deprywacja potrzeb dziecka w życiu rodzinnym jako źródłouzaleznienia
2.4 Trudnosci i problemy w psychospołecznym funkcjonowaniu młodzieży uzaleznionej
2.5 Profilaktyka młodzieży uzaleznionej
2.6 Sposoby leczenia uzaleznien (np. psychoterapia tec…)


Rozdzial III
Metodologiczne p...

Czytaj więcej

Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich i jej uwarunkowania


Wstęp.

Rozdzial I.
Dojrzalosc szkolna w literaturze przedmiotu

1. Dojrzalosc szkolna – ustalenia terminologiczne
2. Aspekty dojrzalosci dziecka
2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny
2.2. Rozwój procesów poznawczych
2.3. Rozwój emocjonalny
2.4. Rozwój spoleczno-moralny
3. Dojrzalosc szkolna – stan badan
4. Metody badania dojrzalosci szkolnej
5. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiazku szkolnego
6. Wpływ rodziny na rozwój szesciolatka
7. Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do szkoly


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskazniki
4...

Czytaj więcej

Postawy klas dzieci 1-3 wobec niepełnosprawnych rówiesników w klasach integracyjnych

Wstęp………..4

Rozdzial I
Wokól pojecia niepelnosprawnosci

1.1. Pojecie niepowodzen szkolnych ………..5
1.2. Rodzaje niepelnosci ………..8
1.2.1.Niepelnosprawnosc fizyczna………..11
1.2.2.Niepelnosprawnosc umyslowa ………..12
1.3. Sposoby pomocy uczniom niepelnosprawnym……….. 16
1.4. Podsumowanie ………..24


Rozdzial II
Srodowisko wychowawcze jako podstawa rozwoju dziecka

2.1. Pojecie i typologia srodowiska wychowawczego ………..25
2.2. Rodzina i szkola oraz ich funkcje w procesię wychowania dziecka ………..33
2.3. Podsumowanie ……….. 37


Rozdzial III
Zagadnienia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Problem pracy, pytania i hipotezy badawcze……….. 39
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich