Szukanie 'Pisanie prac inżynierskich transport'

Pisanie prac inżynierskich transport

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
      1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracowni...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika

Wstęp

Rozdział I
Istota coachingu
      1.1. Definicja coachingu
1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu
1.3. Modele i techniki stosowania coachingu
1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika)

Rozdział II
Zastosowanie coachingu w organizacji
      2.1. Rola coacha
2.2. Coaching jako proces wspierania motywacji i rozwoju pracownika
2.3. Korzyści stosowania coachingu w organizacji

Rozdział III
Prezentacja procesu coachingu w Polpharma B.H.
      3.1. Charakterystyka firmy
3.2. Założenia procesu coachingowego w firmie Polpharma B.H.
3.3...

Czytaj więcej

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp

Rozdział I
Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą
      1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji
1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej
1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Rola i zadania motywacji
1.5. Teorie i modele motywacji

Rozdział II
Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą
      2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania
2.2. Materialne środki motywacji
2.2.1. Wynagrodzenia
2.2.2. Benefity
2.3. Niematerialne środki motywacji
2.3.1. Awans
2.3.2. Atmosfera w pracy
2.3.3. Ocena pracowników
2.3.3.1. Aspekty psychologiczne ocen p...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Wstęp………..3

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10
1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15

Rozdział 2
Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa
      2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20
2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26
2.3. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi………..31

Rozdział 3
Efektywność funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych w p...

Czytaj więcej

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp

Rozdział I
Aspekt teoretyczny zarządzania personelem
      1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota
1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi
1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem

Rozdział II
Umowa o pracę
      2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę
2.2. Forma umowy o pracę
2.3. Tryb rozwiązania umowy o pracę

Rozdział III
Elastyczne zarządzanie personelem
      3.1. Elastyczność- cecha pożądana w gospodarce opartej na wiedzy
3.2. Elastyczne formy zatrudnienia
3.3...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2

Rozdział I
Mobbing jako rodzaj przemocy
      1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7
1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13
1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15
1.4. Skutki mobbingu………..18
1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21
1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30
1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32
1.7.1.Prawo cywilne………..34
1.7.2. Prawo pracy………..34
1.7.3. Prawo karne………..35
1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego „XYZ” SP. Z O.O.
      2.1. Historia przedsiębiorstwa………..37
2.2...

Czytaj więcej

Jak napisać pracę magisterską?

Czym jest praca magisterska?

Jak napisać pracę magisterską?

Praca magisterska powinna prezentować wyższy poziom, niż praca licencjacka. To przede
wszystkim lepiej i szerzej opracowana problematyka, pełniejszy retrospektywny przegląd i
krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu, źródeł oraz właściwy i uzasadniony dobór
metod badawczych. Dwa najważniejsze cele w przypadku pracy magisterskiej to cel
dydaktyczny i naukowy.
Cele dydaktyczne:
 zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez,
 gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu pracy,
 nabycie technicznych umiejętności związanych z pisaniem pracy magis...

Czytaj więcej

Budzet gminy praca mgr

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace dyplomowe analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac z bankowości

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac hotelarstwo i gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing plan pracy licencjackiej

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing spis treści

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Analiza finansowa praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy – praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Tematy prac licencjackich bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace dyplomowe bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka wstęp

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Tematy prac magisterskich bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing tematy prac magisterskich

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wstęp do pracy licencjackiej o mobbingu

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska plan

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i istota zarządzania.
1.2. Funkcje zarządzania.
1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym.
1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej.


Rozdzial II.
Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU.

2.1. Pojecie spóldzielni pracy.
2.2. Cechy spóldzielni pracy.
2.3. Ustrój spóldzielni pracy.
2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej .
2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni.


Rozdzial III.
Zarządzanie personele...

Czytaj więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3.2 Motywacje Polaków w momencie podejmowania decyzji o wyjezdzie za granice w poszukiwaniu pracy – ankieta...

Czytaj więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podsta...

Czytaj więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdzial II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdzial III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
4. Struktura dzialu personalnego


Rozdzial II.
Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników

1. Planowanie zatrudnienia
2. Rekrutacja pracowników
3. Cele i etapy rekrutacji
4. Formy i techniki rekrutacji
5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji
6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy
7. Derekrutacja pracowników


Rozdzial III.
Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich

1...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych

1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6
1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9
1.3. Teorie motywacji ……….14
1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16
1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23
1.4. Narzedzia motywacji ……….28
1.4.1. Środki przymusu………. 30
1.4.2. Środki zachety ……….30
1.4.3. Środki perswazji ……….32
1.5. Warunki i zasady skutecznego motywowania ……….34


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników restauracji

2.1. Motywacja materialna ……….36
2.2. Motywacja niematerialna ……….41
2.3. Ocena systemu motywacji ……….46
2.4...

Czytaj więcej

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota i pojecie motywacji

1.1. Teorie motywacji ………..5
1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19
1.3. Narzedzia motywowania ………..21
1.4. Wady i zalety motywowania ………..26


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29
2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31
2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36


Rozdzial III.
System motywacji pracowników w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………..46
3.2. Metodologia przeprowadzonego badania ………..51
3.3...

Czytaj więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie malej firmy

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy.

1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7
2. Zwiekszanie motywacji……….. 8
3. Proces motywacyjny……….. 9
4. Wybrane teorie motywacji……….. 9
4.1. Teorie tresci……….. 10
4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10
4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12
4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14
4.1.4. Teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda……….. 16
4.2. Teorie procesu……….. 18
4.2.1. Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury……….. 18
4.2.2. Teoria sprawiedliwosci Johna Stacyego Adamsa……….. 20
4.2.3...

Czytaj więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy


Wstęp………4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu
2. Definicja encyklopedyczna………6
3. Fazy mobbingu………7
4. Przyczyny mobbingu………8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9
6. Skutki mobbingu………12


Rozdzial 2
Ooblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………14
2 Przyklady mobbingu………15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia………24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu………28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi………37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem………38
2...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne zagadnienia mobbingu

1.1. Definicje mobbingu
1.2. Mobbing jako przedmiot badan
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Skutki mobbingu


Rozdzial II
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem

2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych
2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP
2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy
2.4. Odpowiedzialnosc pracodawcy z tytułu mobbingu
2.5. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan
3.2. Przedmiot badan
3.3. Problemy i hipotezy
3.4...

Czytaj więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing


Wstęp…………3

Rozdzial I
Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym

1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5
1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18
1.3. Motywowanie do pracy…………26


Rozdzial II
Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej

2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36
2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41
2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44
2.4. Przeciwdzialanie zjawisku mobbingu…………54


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan…………60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………66
3.4...

Czytaj więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników

1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7
1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9
1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11
1.3.1 Halas……… 11
1.3.2 Oswietlenie……… 13
1.3.3 Mikroklimat……… 17


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ

2.1. Krótko o firmie ………19
2.2. Struktura organizacyjna……… 22
2.3. Organizacja produkcji ………25
2.3.1. Proces produkcyjny ………25
2.3.2. Park maszynowy ………29
2.3.3. Asortyment produkcyjny ………34


Rozdzial 3.
Projekt usprawnienia warunków pracy w przedsiębiorstwie

3.1...

Czytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej

Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne

1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8
1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi


Rozdzial 2.
Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji

2.1. Planowanie i diagnozowanie potrzeb kadrowych ……..35
2.2. Źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy…….. 41
2.2.1. Rekrutacja wewnetrzna…….. 41
2.2.2. Rekrutacja zewnetrzna ……..42
2.2.3. E-rekrutacja ……..47
2.2.4. Alternatywy rekrutacji ……..48
2.3. Sposoby doboru pracowników organizacji…….. 50
2.3...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie.

1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5
1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14
1.3. Metody oceny………. 20
1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23
1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. 25

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………. 28
2.2. Problemy badawcze………. 29
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 31
2.4. Organizacja i przebieg badan………..34

Rozdzial III
Ocena pracowników w firmie x w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka firmy X ………. 36
3.2. Charakterystyka badanej grupy

Czytaj więcej

Wpływ skutecznego motywowania na efektywnosc pracy


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywacja i motywowanie

1.1. Istota motywacji i motywowania
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Teorie motywacji

Rozdzial 2.
Motywacja i efektywnosc pracy

2.1. System motywacyjny
2.2. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania
2.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badan i hipotezy badawcze
3.2. Opis metody badawczej
3.3. Analiza przeprowadzonych badan i wnioski

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 
Czytaj więcej

Rola skutecznego wynagradzania pracowników w zarządzaniu w Grupie ORLEN S.A


Wstęp………4

Rozdzial I.
Wynagrodzenia placowe w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie wynagrodzeń ………6
1.2. Funkcje wynagrodzeń ………10
1.3. Formy plac……… 13
1.4. Formalno – prawne podstawy wynagrodzeń w Polsce ………18
1.5. Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń ………22

Rozdzial II.
Charakterystyka Grupy ORLEN S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa……… 25
2.2. Profil przedsiębiorstwa……… 29
2.3. Struktura organizacyjna……… 30
2.4. Wyniki działalności w latach 2007-2011……… 34

Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanych pracowników przedsiębiorstwa……… 41
3.2. Skutecznosc wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa……… 44...

Czytaj więcej

Wpływ plci menedzera na efektywnosc pracy na przykładzie wybranych restauracji w województwie lubelskim.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przywódca a menedzer.

1.1 Pojecie menedzera……….. 4
1.2 Rola i umiejetnosci menedzera w organizacji……….. 6
1.3 Menedzer a kierownik ……….. 10
1.4 Menedzer a przywódca……….. 14


Rozdzial II
Podobienstwa i róznice w zarządzaniu menedzera kobiety, a mezczyzny.

2.1 Kierownik kobieta a kierownik mezczyzna……….. 19
2.2 Komunikacja miedzy plciami……….. 21
2.3 Style kierowania kobiet i mezczyzn……….. 23
2.4 Atrybuty kobiet mezczyzn……….. 26


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan……….. 29
3.2 Metoda badan……….. 29
3.3 Organizacja i przebieg badan.
3.4 Wyniki i analiza badan……….. 30
3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników do pracy na przykładzie firmy logistycznej XXX


Wstęp ……..4

Rozdzial 1.
System motywacyjny, jako element procesu zarządzania personelem

1.1. Pojecie motywacji i motywowania. Wybrane teorie motywacji…….. 6
1.2. Wybrane modele motywacji…….. 20
1.3. System motywacyjny w organizacji…….. 23

Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników

2.1. System plac, jako materialny czynnik motywacyjny ……..24
2.2. Niematerialne formy motywowania ……..27
2.3. Instrumenty motywowania pracownika…….. 32

Rozdzial 3.
Skutecznosc motywacji

3.1. Zasady skutecznej motywacji…….. 37
3.2. Ocena pracowników……..39
3.3. Rola informacji w procesię motywowania…….. 41

Rozdzial 4.
Strategie motywacyjne

4.1...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy


Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu………. 6
2. Definicja encyklopedyczna………. 6
3. Fazy mobbingu………. 7
4. Przyczyny mobbingu ……….8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………. 9
6. Skutki mobbingu ……….12


Rozdzial 2
Oblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………. 14
2. Przyklady mobbingu………. 15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………. 22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia ……….24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu……….28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………. 29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………. 34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi ……….37

1...

Czytaj więcej

Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.


Wstęp……….. 1

Rozdzial 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 3
1.2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi……….. 10
1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi……….. 12
1.4. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi……….. 14


Rozdzial 2
Motywowanie

2.1. Pojecie i istota motywacji……….. 16
2.2. Wybrane teorie motywacji……….. 20
2.3. Modele motywacji ………..33
2.4. Placowe i pozaplacowe srodki pobudzania motywacji……….. 38
2.5. Szkolenia i rozwój pracowników ………..41


Rozdzial 3
Praktyczne instrumenty pobudzania motywacji na przykładzie firmy SBP Polska SP. z o.o.

3.1...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników na przykładzie ING Banku Slaskiego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Pojecie motywacji………..4

1.1. Teorie motywacji………..6


Rozdzial II.
Podejscie do motywowania

2.1. Teoria sprawiedliwosci………..14
2.2. Teoria oczekiwan………..14
2.3. Teoria wzmocnienia………..16


Rozdzial III.
Wynagradzanie jako element motywacji.

3.1. Wynagrodzenie materialne………..19
3.1.1. Wynagrodzenie placowe………..21
3.1.2. Premiowanie………..24
3.2. Wynagrodzenie niematerialne………..26
3.2.1. Kultura organizacyjna………..27
3.2.2. Szkolenia………..28


Rozdzial IV.
ING Bank Slaski.

4.1. Wynagradzanie materialne pracowników………..33
4.2. Regulamin premiowania Pracowników w ING Banku Slaskim……….. 36
4.3. Pozamaterialne motywowanie

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników administracyjnych instytucji sfery budżetowej na przykładzie Prokuratury Rejonowej XYZ

Wstęp.

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty motywowania

1.1. Definicja motywacji i motywowania ……….9
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania ……….11
1.3. Wybrane teorie motywowania ……….15
1.3.1. Teorie tresci………. 16
1.3.2. Teorie procesu………. 19
1.3.3. Teorie ukierunkowane na srodki motywacji………. 22


Rozdzial II.
system motywowania w organizacji

2.1. Definicja i charakterystyka systemu motywacyjnego ……….25
2.2. Proces tworzenia systemów motywacyjnych ……….30
2.3. Narzedzia motywowania pracowników ……….34
2.4. Motywowanie placowe i pozaplacowe ……….36


Rozdzial III.
Motywowanie pracowników administracyjnych w Prokuraturze rejonowej bydgoszcz ...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników samorzadowych na przykładzie urzedu miejskiego w XYZ


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Problematyka motywowania w ujęciu teoretycznym

1.1 Wyjasnienie istoty i znaczenia motywacji i motywowania ………. 6
1.2 Wybrane teorie motywacji ………. 10
1.2.1 Teorie tresci ………. 12
1.2.2 Teorie procesu ………. 16
1.2.3 Teoria wzmocnien ………. 19
1.3 Czynniki motywowania pracowników………. 21
1.3.1 Motywatory placowe ………. 21
1.3.2.Motywatory pozaplacowe ………. 30


Rozdzial II.
Charakterystyka urzedu miejskiego w XYZ

2.1 Miasto Walbrzych, jako jednostka samorządu terytorialnego ………. 41
2.2 Struktura organizacyjna Gminy Walbrzych i Urzędu Miejskiego ………. 43
2.3 Zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego. ………. 51
2...

Czytaj więcej

Kształtowanie systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie XXX


Wstęp.

Rozdzial 1.
System ocen pracowniczych- wybrane aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie i rodzaje ocen pracowniczych
1.2. Uwarunkowania systemu oceniania okresowego pracowników
1.2.1. Rodzaj działalności i wielkosc organizacji
1.2.2. Cele strategiczne firmy
1.2.3. Metoda zarządzania
1.2.4. Styl kierowania
1.2.5. Poziom kierowania
1.2.6. Poziom wymagan
1.2.7. Autorytet oceniajacych
1.2.8. Wiek pracowników
1.3. Możliwościwykorzystania systemu ocen pracowniczych w ZZL

Rozdzial 2.
Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych

2.1. Elementy systemu okresowych ocen pracowniczych
2.1.1. Cele i funkcje oceniania
2.1.2...

Czytaj więcej

Dyscyplinarne rozwiazanie stosunku pracy


Wstęp.

Rozdzial I
Przeslanki zastosowania normy z art. 52 § 1 Kodeksu Pracy.

1.1. Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazków pracowniczych.
1.2. Popelnienie przestępstwa przez pracownika.
1.3. Zawiniona utrata uprawnien pracowniczych.


Rozdzial II
Tryb zwolnienia.
2.1. Opinia zakladowej organizacji zwiazkowej.

2.2. Zgoda zakladowej organizacji zwiazkowej.
2.3 Forma rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.
2.4. Termin rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.
2.5. Pouczenie o srodkach prawnych.


Rozdzial III
Skutki nieprawidlowego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.

3.1. Roszczenie o przywrócenie do pracy.
3.2...

Czytaj więcej

Akta osobowe pracowników


Wstęp

Rozdzial I
Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych

1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych
1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych
1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych
1.4 Udostepnianie akt osobowych
1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza

Rozdzial II
Czesc A akt osobowych

2.1 Dokumenty przechowywane w czesci A
2.2 Numerowanie i spis dokumentów w czesci A
2.3 Dwa wzory kwestionariuszy
2.4 Badania wstepne – tryb postępowania

Rozdzial III
Czesc B akt osobowych

3.1 Dokumenty przechowywane w czesci B akt osobowych
3.2 Kwestionariusz osobowy dla pracownika
3.3 Umowa o prace
3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracownika w firmie Transpol Sp. z.o.o


Wstęp

Rozdzial 1
Motywowanie pracowników – Teorie i cele

1.1 Ewolucja teorii zarządzania i motywowania
1.2 Motywowanie – pojecie, istota i zadania
1.3 Glówne funkcje i cele motywowania pracowników


Rozdzial 2
Narzedzia motywacyjne

2.1. Materialne systemy motywowania – systemy wynagradzania pracowników
2.1.1. Systemy premiowe
2.2. Pozaplacowe systemy motywacyjna pracowników
2.3.1. Szkolenie i rozwój
2.3.2. System ocen pracowniczych
2.3.3. Awans
2.3.4. Organizacja pracy


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w firmie transpol nalezacej do zrzeszenia miedzynarodowych przewozników drogowych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie rozwojem pracowników w przedsiębiorstwie uslugowym przemyslu elektronicznego.

Wstęp

Rozdzial I.
Warunki konkurencyjnosci firm uslugowych przemyslu elektronicznego

1.1. Charakterystyka sektora przemyslu elektronicznego
1.2. Strategie firm uslugowych
1.3. Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjnosci firm uslugowych

Rozdzial II.
Podejscie do zarządzania rozwojem pracowników

2.1. Cele i zadania zarządzania rozwojem pracowników
2.2. Projekt zarządzania rozwojem pracowników
2.3. Warunki realizacji rozwiazan projektowych

Rozdzial III.
Rozwój pracowników w praktyce zarządzania firma Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

3.1. Charakterystyka funkcjonowania Sp. z o.o.
3.2. Analiza i ocena programu rozwoju pra...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy DZT Tyminscy.

Wstęp……….4

Rozdzial 1
Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie

1.1 Idee i zalozenia zarządzania zasobami ludzkimi……….6
1.2 Marketing personalny……….7
1.3 Elementy procesu doboru kadr……….11
1.3.1 Planowanie kadr a procesy rekrutacji i selekcji……….13
1.3.2 Opis zadan i stanowisk pracy……….15
1.3.3 Metody i źródła rekrutacji – wykorzystanie zewnetrznego i wewnetrznego rynku pracy……….17


Rozdzial 2.
Alokacja zasobów ludzkich w firmie.

2.1 Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich……….20
2.2 Nabór pracowników……….22
2.2.1 Pojecie i rodzaje rekrutacji……….23
2.2.2 Pojecie oraz metody selekcji……….27
2.3. Odejscia pracowników……….29

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Istota mobbingu w miejscu pracy w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Historia i definicja mobbingu……….. 8
1.2. Przyczyny i warunki społeczne sprzyjajace wystepowaniu mobbingu……….. 13
1.3. Opisowa charakterystyka psychosocjologiczna mobbera……….. 17
1.4. Charakterystyka osób mobbingowanych ………..20
1.5. Cechy i metody nekania psychicznego ………..23
1.6. Działania uniemozliwiajace ofierze reagowanie ………..31


Rozdzial II
Specyfika zjawiska mobbingu rodzaje, koszty oraz skala mobbingu w miejscu pracy

2.1. Rodzaje mobbingu ………..35
2.2. Spoleczne, ekonomiczne i zdrowotne koszty mobbingu……….. 37
2.3...

Czytaj więcej

Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy.

Streszczenie……. 8

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna jako znaczacy atrybut kazdej organizacji.

1.1. Historia zainteresowania kultura organizacyjna……………. 9
1.2. Istota kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.1.Definicja, cechy i skladniki kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej……………. 13
1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej……………. 14
1.2.4. Proces formowania się kultury organizacyjnej……………. 16
1.3. Modele kultury organizacyjnej……………. 19
1.3.1. Model kliniczny Edgara Scheina……………. 19
1.3.2. Inne modele kultury organizacyjnej……………. 21
1.4...

Czytaj więcej

Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Rola i znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu nowoczesna organizacja w gospodarce rynkowej

1.1. Geneza teorii zarządzania zasobami ludzkimi………..6
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji……….. 9
1.2.1. Model michigan jako jeden z modeli zarządzania organizacja……….. 9
1.2.2. Model harwardzki jako jeden z modeli zarzadzani organizacja………..10
1.3. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi………..11
1.3.1. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji………..12
1.3.2. Wybór pracowników do pracy w organizacji………..14
1.3.3. Szkolenia zawodowe pracowników podstawa rozwoju ich kompetencji i umiejetnosci ...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
1.1. Definicje mobbingu ………9

1.1.1 Akty prawne do spraw mobbingu……… 11
1.2. Zachowania o charakterze mobbingu ………14
1.3. Przyczyny wystepowania mobbingu ………18
1.3.1.Styl zarządzania pracownikami ………20
1.4. Skutki doswiadczania mobbingu ………21
1.4.1. Społeczne i ekonomiczne skutki mobbingu……… 22
1.5. Skala mobbingu ………24
1.6. Mobbing, a inne patologiczne zjawiska w miejscu pracy ………26


Rozdzial II
Praktyczne działania antymobbingowe

2.1. Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy……… 31
2.1.2. Diagnoza miejsca pracy pod katem wystepowania mobbingu……… 34
2.1.3. Działania szkoleniowo – doradcze ………34
2.1.4...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc w pracy dydaktycznej i zarządzaniu placówka oswiatowa – e-narzedzia.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Problematyka badawcza w literaturze przedmiotu

1.1.Innowacyjnosc w literaturze przedmiotu……….. 5
1.2. Innowacyjne formy nauczania i oceniania uczniów……….. 8
1.3. Technologie informacyjne w ksztalceniu……….. 10
1.3.1. E-learning……….. 11
1.3.2. Platforma Moodle ………..14
1.3.3. Internetowy dziennik elektroniczny……….. 15


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne i wyniki badan

2.1. Cele i przedmiot badan ………..18
2.2. Problemy i hipotezy ………..18
2.3. Metody i narzedzia badan……….. 21
2.4. Charakterystyka badanego srodowiska……….. 24
2.5. Analiza i wyniki badan wlasnych ………..28
2.6. Weryfikacja hipotez ………..35


Rozdzial III
Wnioski...

Czytaj więcej

Szkolenia i doskonalenie pracowników.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Przygotowanie procesu szkolen.

1. Potrzeby szkoleniowe……….4
1.1 zidentyfikowanie potrzeby szkoleniowej……….8
1.2 Analiza potrzeby szkoleniowej……….9
2. Cele szkoleniowe……….11
3.Planowanie szkolen……….13
4.Raport ze szkolen………. ……….26
5.Ocena szkolen……….29


Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych metod i technik szkolenia i doskonalenia zawodowego.

2.1 Problem badawczy i cel badan……….33
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe……….34
2.3 Wskazniki i ich zmienne……….34
2.4 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe……….35
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
2...

Czytaj więcej

Techniki wywierania wpływu i manipulacji w miejscu pracy. Identyfikacja i ocena na przykładzie firmy produkcyjnej.


Wstęp …………4

Rozdzial I
Zagadnienia teoretyczne dotyczace wpływu społecznego

1.1 Pojecie i sposoby wywierania wpływu na innych………… 6
1.2 Psychologiczne reguly wywierania wpływu, wedlug R. Cialdiniego………… 8
1.3 Techniki wywierania wpływu …………14
1.3.1 Strategie racjonalne………… 14
1.3.2 Strategie społeczne …………15
1.3.3 Strategie emocjonalne………… 16
1.4 Metody wywierania wpływu i narzedzia przekonywania w miejscu pracy …………18


Rozdzial II
Manipulacja jako sposób wpływania na innych

2.1 Pojecie i geneza zjawiska manipulacji………… 22
2.2 Rodzaje manipulacji………… 23
2.2.1 Manipulacja w komunikacji jezykowej………… 23
2.2...

Czytaj więcej

Materialne i pozamaterialne czynniki motywacji pracowników na przykładzie NZOZ rehabilitacja w XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
1.1 Zakres i rodzaje motywacji

1.2 Wybrane koncepcje motywacji……….8
1.2.1 Hierarchia potrzeb A.H. Maslowa……….9
1.2.2 Pozostale koncepcje……….13
1.3 Materialne i niematerialne czynniki motywowania……….17
1.3.1 Place jako instrument oddzialywania motywacyjnego……….18
1.3.2 Pozaplacowe srodki pobudzania motywacji……….28

Rozdzial II
Motywowanie pracowników w NZOZ Rehabilitacja w świetle badan wlasnych.

2.1 Prezentacja jednostki ……….35
2.2 Postrzeganie systemu motywacyjnego w opinii pracowników jednostki – Przeprowadzone badania ankietowe……….. 36

Pytania ankietowe ……….40
Zakończenie ……….57
Bibliografia………. 60

Czytaj więcej

Adatacja pracowników w hotelu na przykładzie Hotelu XYZ.

Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Teoraia zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi.
1.3. Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.
1.4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.


Rozdzial II
Czynniki kształtujące przebieg procesów adaptacyjnych w procesię kadrowym.

1.1. Kultura organizacyjna – glówny wyznacznik kształtowania procesu adaptacji.
1.2. Pojecie, istota i znaczenie adaptacji
1.3. Proces adaptacyjny i jego przebieg


Rozdzial III
Przebieg procesu adaptacji w Hotelu XYZ.

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
1.2...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników jako wazna funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników w literaturze przedmiotu

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego funkcje
1.2. Istota motywowania pracowników
1.3. Wybrane teorie motywowania
1.4. Budowa skutecznych systemów motywowania

Rozdzial 2.
Instrumenty motywowania pracowników w przedsiębiorstwach

2.1. Środki przymusu
2.2. Środki perswazji
2.3. Środki zachety

Rozdzial 3.
Systemy motywowania pracowników w świetle badan wlasnych

3.1. Cel i metodologia badan
3.2. Analiza wyników badan
3.3. Wnioski z badan

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Motywacja i ocena pracowników jako element skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwie


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – teorie i modele

1.1. Motywowanie – pojecie, istota i zadania………. 6
1.2. Teorie motywacji………. 8
1.2.1. Teorie tresci ……….8
1.2.2. Hierarchia potrzeb Maslowa………. 9
1.2.3. Dwuczynnikowa teoria F.Herzbergera ……….11
1.2.4. Teorie potrzeb D.McClellanda ……….13
1.3. Stosunek do motywowania od strony procesu………. 14
1.3.1. Teorie oczekiwan wartosci V.H.Vrooma ……….14
1.3.2. Teoria oczekiwan – tak zwany rozszerzony model V. Vrooma – L.Portera i E.Lawlera ……….16
1.4. Teorie wzmocnienia………. 17
1.5. Motywacja w przedsiębiorstwie – ocena sytuacji………. 21
1.5.1...

Czytaj więcej

Okresowe ocenianie pracowników w urzedzie.Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, znaczenia oraz funkcje zarządzania zasobami ludzkimi………4
2. Istota i forma inwestycji w kapital ludzki………9
3. Cele zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi w organizacji………15


Rozdzial II
Okresowe ocenianie pracowników.

1. Pojecie i istota oceniania………19
2. Metody, techniki, narzedzia oceniania………23
3. System okresowych ocen pracowników………27


Rozdzial III
System ocen okresowych pracowników na przykładzie Urzędu Marszalkowskiego Woj. Dolnoslaskiego.

1 Stan i struktura zatrudnienia w Urzedzie Marszalkowskim w latach: 2011-2014...

Czytaj więcej

Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
System motywacyjny w procesię zarządzania.

1.1. Motywacja i istota motywowania.
1.2. Modele motywacji.
1.3. Organizacja systemu motywacyjnego.
1.4. Strategie motywacyjne.

Rozdzial II
Rola czynników motywujacych pracowników.

2.1. Identyfikacja systemu plac.
2.2. Niematerialne formy motywowania.
2.3. Instrumenty motywowania pracownika.
2.4. Zasady skutecznego motywowania.

Rozdzial III
Metodyka badan wlasnych.

3.1. Cele i problemy badawcze
3.2. Przedstawienie hipotez.
3.3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa i grupy badawczej.
3.4. Organizacja badan.

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych.

...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Gminnej Spóldzielni „Samopomoc Chlopska” w XYZ.

Streszczenie……….4
Summary………. 5

Wstęp………. 6
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
1.1 Istota………. 8
1.2 Cele……….9
1.3 Zadania……….10

2. Motywowanie pracowników.

2.1 Pojecie motywacji i jej rodzaje……….12
2.2 Proces i struktura motywowania……….15
2.3 Modele motywacji……….17
2.4 Wybrane teorie motywacji pracowników……….20
2.5 Sposoby motywowania do pracy……….28

3. Ogólna charakterystyka Gminnej Spóldzielni.

3.1 Rys historyczny……….30
3.2 Struktura organizacyjna……….31
3.3 Charakterystyka prowadzonych działalnosci……….35
3.4 System motywowania pracowników w Gminnej Spóldzielni……….36

4. Analiza systemu motywacyjnego w Gminnej Spóldzielni.

4...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników PUIK w XYZ.

Wstęp……….2

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty motywowania pracowników w świetle literatury.

1.1. Wyjasnienie pojęćmotywacja, motywowanie, motyw……….4
1.2. Rodzaje motywacji……….10
1.3. Wybrane teorie motywacji……….13
1.3.1. Teorie tresci motywacji……….14
1.3.2. Teorie procesów motywacji……….21
1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji……….24
1.4. Modele procesu motywacyjnego……….26

Rozdzial II
Pojecie systemu motywacyjnego oraz czynniki wpływajace na jego ksztalt.

2.1. System motywacyjny……….29
2.1.1. Zewnetrzne i wewnetrzne czynniki wpływajace na system motywacyjny……….32
2.2. Motywowanie placowe i pozaplacowe ……….35
2.3. Narzedzia motywacyjne………...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich