Szukanie 'Podział kart płatniczych ze względu na podmioty wydające kartę'

Podział kart płatniczych ze względu na podmioty wydające kartę

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
      1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Czytaj więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządz...

Czytaj więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w I...

Czytaj więcej

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp

Rozdział I
Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą
      1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji
1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej
1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Rola i zadania motywacji
1.5. Teorie i modele motywacji

Rozdział II
Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą
      2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania
2.2. Materialne środki motywacji
2.2.1. Wynagrodzenia
2.2.2. Benefity
2.3. Niematerialne środki motywacji
2.3.1. Awans
2.3.2. Atmosfera w pracy
2.3.3. Ocena pracowników
2.3.3.1...

Czytaj więcej

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Wstęp………… 4

Rozdział I
Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
      1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5
1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8
1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10
1.3.1. Dobór pracowników …………11
1.3.2. Motywowanie do pracy …………13
1.3.3. Oceny pracownicze …………16
1.3.4. Rozwój pracowników …………21
1.4. Kultura organizacyjna i jej rola w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi………… 23

Rozdział II
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL w ZGK
      2.1. Historia, przedmiot działalności, organizacja firmy i nazwa ...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Wstęp

Rozdział 1
Systemy wynagrodzeń w Polsce
      1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń
1.2. Funkcje wynagrodzeń
1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń

Rozdział 2
Polityka zatrudnienia w Polsce
      2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne
2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
2.3. Podmioty rynku pracy
2.4. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w Polsce
2.5. Problem równowagi popytu i podaży na rynku pracy

Rozdział 3
Charakterystyka marketingu wielopoziomowego i przykład funkcjonowania firmy FM Group
      3.1...

Czytaj więcej

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy
      1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4
1.2. Podejście do zarządzania…….. 6
1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17
1.3.1. TQM…….. 17
1.3.2. Benchmarking ……..21
1.3.3. AGILE ……..24
1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27

Rozdział 2
Charakterystyka i podstawowa analiza firmy xyz
      2.1. Informacje i dane zasadnicze…….. 33
2.1.1. Przedmiot i istota działalności oraz geneza powstania…….. 33
2.1.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie…….. 37
2.1.3. Pozostałe istotne informacje…….. 38
2.2...

Czytaj więcej

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Wstęp

Rozdział 1
Istota planowania w przedsiębiorstwie
      1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie
1.2 Rodzaje planów w organizacji
1.3 Etapy procesu planowania

Rozdział 2
Metody prognozowania sprzedaży
      2.1 Metody ilościowe prognozowania
2.2 Metody jakościowe prognozowania

Rozdział 3
Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży
      3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku
3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ

Rozdział 4
Analiza efektywności pla...

Czytaj więcej

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych ...

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział ...

Czytaj więcej

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdział 1.
Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia
      1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdział 2.
Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny
      2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego
2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

Rozdział 3.
Metodologiczne aspekty pracy
      3.1...

Czytaj więcej

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdział 2.
Rola menadżera w przedsiębiorstwie
      2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24

Rozdział 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdział 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badań własnych
      4.1. Organizacja badań własnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych…….. 44

Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Sp...

Czytaj więcej

Jak napisać pracę magisterską?

Czym jest praca magisterska?

Jak napisać pracę magisterską?

Praca magisterska powinna prezentować wyższy poziom, niż praca licencjacka. To przede
wszystkim lepiej i szerzej opracowana problematyka, pełniejszy retrospektywny przegląd i
krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu, źródeł oraz właściwy i uzasadniony dobór
metod badawczych. Dwa najważniejsze cele w przypadku pracy magisterskiej to cel
dydaktyczny i naukowy.
Cele dydaktyczne:
 zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez,
 gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu pracy,
nabycie technicznych umiejętności związanych z pisaniem pracy magister...

Czytaj więcej

Budzet gminy praca mgr

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace dyplomowe analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Analiza finansowa praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy – praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy pdf chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka wstęp

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Gotowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska plan

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota systemu motywacji

1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu.
3. Modele i teorie motywacji
3. Formy pobudzania motywacji.
4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników


Rozdzial 2.
Charakterystyka urzedu gminy.

1. Historia Urzędu Gminy.
2. Przedmiot i zakres działania
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ.


Rozdzial 3.
Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy

1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin.
2. Motywacja finansowa.
3. Motywacja pozafinansowa.
4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego.


Zakończenie
...

Czytaj więcej

Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku


Wstęp.

Rozdzial I
Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Zarządzanie zespolem pracowników.
1.2. Rola lidera zespolu pracowniczego.
1.3. Techniki kierowania zespolem.


Rozdzial II
Charakterystyka Banku PKO BP.

2.1 Rys historyczny banku i jego pozycja na polskim rynku usług bankowych.
2.2 Uwarurikowania marketingowe.
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysku i strat.


Rozdzial III
Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku.

3.1. Struktura organizacyjna banku.
3.2. Style i techniki kierowania.
3.3. Rola i znaczenie kierownika.


Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów i schematów


 
Czytaj więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i istota zarządzania.
1.2. Funkcje zarządzania.
1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym.
1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej.


Rozdzial II.
Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU.

2.1. Pojecie spóldzielni pracy.
2.2. Cechy spóldzielni pracy.
2.3. Ustrój spóldzielni pracy.
2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej .
2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni.


Rozdzial III.
Zarządzanie personele...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O


Wstęp.

Rozdzial 1.
Zarządzanie w aspekcie teoretycznym.

1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania.
1.2 Zarządzanie sprzedaza.
1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rozdzial 2.
Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa.
2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.
2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy.


Rozdzial 3.
Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Zalozenie modelu.
3.2 Koncepcja ogólna.
3.3 Koncepcja modulów modelu.


Rozdzial 4.
Efekty zastosowa...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi.
3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej.
3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.

Rozdzial 2
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdzial 3
Instrumenty kadrowe.

5.1 Planowanie zasobów ludzkich.
5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy.
5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników.
5.4 Inne instrumenty kadrowe.

Rozdzial 4
Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X.

6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X.
6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X.
6...

Czytaj więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian

1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9
1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19
1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21


Rozdzial 2.
Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów

2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27
2.2. Korzysci ze stosowania elastycznych form zatrudniania – dla pracodawc...

Czytaj więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne

1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6
1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12
1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management

2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25
2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28
2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34


Rozdzial 3
Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwachanaliza st...

Czytaj więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3...

Czytaj więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podsta...

Czytaj więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sukces w ekonomii społecznej

1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8
1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10
1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12
1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16
1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17
1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19
1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20
1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21


Rozdzial 2.
Podmioty ekonomii społecznej.

2.1.Działalność gospodarcza……….. 22
2.2...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I
Teorie motywacji.

1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8
1.2 Ujecie teorii motywacji ………12
1.2.1 Teorie tresci ………12
1.2.2 Teorie procesu ………20
1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21


Rozdzial II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1 Systemy motywacyjne ………24
2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26
2.3 Motywatory placowe ………29
2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29
2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37
2.4 Motywatory pozaplacowe ………40
2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44
2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45
2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Koncepcja zaangazowania organizacyjnego

1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5
1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8
1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12


Rozdzial II
Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji

2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14
2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16
2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18


Rozdzial III
Badania zaangazowania organizacyjnego na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Charakterystyka XYZ ………..22
3.2. Wyniki badan zaangazowania organizacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ……….. 23
3.3. Znaczen...

Czytaj więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdzial II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdzial III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi



Wstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a w...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
4. Struktura dzialu personalnego


Rozdzial II.
Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników

1. Planowanie zatrudnienia
2. Rekrutacja pracowników
3. Cele i etapy rekrutacji
4. Formy i techniki rekrutacji
5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji
6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy
7. Derekrutacja pracowników


Rozdzial III.
Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich

1...

Czytaj więcej

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich.


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja

1.1. Pojecie, funkcje i rola menadzera ………8
1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14
1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20
1.4. Organizacja pracy menadzera ………24
1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26


Rozdzial 2.
Istota podejmowania decyzji menadzerskich

2.1. Definicja i funkcje decyzji ………30
2.2. Typy decyzji menedzerskich……… 32
2.3. Sytuacje uruchamiajace procesy decyzyjne w zarzadzaniu……… 36
2.4. Modele procesów decyzyjnych ………40
2.5. Trudnosci w procesię decydowania ………43


Rozdzial 3.
Czynniki i uwarunkowania rzutuj...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych

1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6
1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9
1.3. Teorie motywacji ……….14
1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16
1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23
1.4. Narzedzia motywacji ……….28
1.4.1. Środki przymusu………. 30
1.4.2. Środki zachety ……….30
1.4.3. Środki perswazji ……….32
1.5. Warunki i zasady skutecznego motywowania ……….34


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników restauracji

2.1. Motywacja materialna ……….36
2.2. Motywacja niematerialna ……….41
2.3. Ocena systemu motywacji ……….46
2.4...

Czytaj więcej

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota i pojecie motywacji

1.1. Teorie motywacji ………..5
1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19
1.3. Narzedzia motywowania ………..21
1.4. Wady i zalety motywowania ………..26


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29
2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31
2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36


Rozdzial III.
System motywacji pracowników w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………..46
3.2. Metodologia przeprowadzonego badania ………..51
3.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej


Wstęp……….3

Rozdzial I
Partycypacja w zarządzaniu firma

1.1 Partycypacja – definicja……….8
1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10
1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14


Rozdzial II
Zaangazowanie personelu

2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19
2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29
2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32
2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40


Rozdzial III
Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie

3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42
3.2 Historia firmy XYZ……….51
3.3 Struktura organizacyjna………...

Czytaj więcej

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4

Rozdzial I
Rekrutacja jako proces kadrowy

1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6
1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10
1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13
1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19


Rozdzial II
Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej

2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23
2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27
2.3. Referencje i rekomendacje…………..36
2.4. Problematyka decyzyjna w procesię rekrutacji i selekcji…………..39


Rozdzial III
Kompetentny menedzer i jego rola w sukcesię organizacji.

3.1. Istota pracy kierownicz...

Czytaj więcej

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp

Rozdzial I
Pojecie zakladu opieki zdrowotnej

1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne
1.2 Istota zdrowia publicznego
1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ
1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej


Rozdzial II
System zarządzania w ZOZ

2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO
2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ
2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych
2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim


Rozdzial III
Charakterystka centrum medycznego

3.1 Otoczenie i przedmiot badan
3.2 Zakres swiadczonych uslug
3.3 Struktura organizacyjna LCM
3.4 Polityka personalna


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4...

Czytaj więcej

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawy zarządzania projektami

1.1 Rozwój zarządzania projektami
1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia
1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem
1.4 Uczestnicy projektu i ich role


Rozdzial 2.
Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie

2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg
2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego
2.3 Rola, zadania i umiejetnosci kierownika projektu
2.4 Style kierowania


Rozdzial 3.
Motywowanie w zespole projektowym

3.1 Źródła motywacji do pracy zespolu
3.2 Narzedzia stosowane w motywowaniu czlonków ...

Czytaj więcej

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5
2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9
3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11
4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19


Rozdzial II
Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki.

1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26
2. Rodzaje naboru pracowników………..30
3. Metody rekrutacji wewnetrznej………..36
4. Metody rekrutacji zewnetrznej………..38
5. Efektywność narzedzi rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej………..44


Rozdzial III
Dobór kandydatów...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile


Wstęp……….2

Rozdzial I
Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu

1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4
2. Klasyfikacje procesów ……….7


Rozdzial II
Koncepcje zarządzania procesowego

1. Outsourcing………. 13
2. Benchmarking………. 14
3. Rachunek kosztów dzialan………. 18
4. Reengineering ……….22


Rozdzial III
Zarządzanie procesami biznesowymi

1. Pojecie procesu biznesowego ……….25
2. Modelowanie procesów ……….33


Rozdzial IV
Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie

1. Pojecie kontroli ……….37
2. Rodzaje i kryteria kontroli ……….38
3. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli………. 40
4. Controlling ……….44


Rozdzial V
Zarządzanie proce...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6
1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12
1.3. Style przywództwa……….. 17
1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26


Rozdzial II.
Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A.

2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30
2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce……….. 36
2.3. Analiza polityki kadrowej w Spólce……….. 40
2.4. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi w XZY S.A……….. 48


Rozdzial III.
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi i ...

Czytaj więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi

1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich
1.2 Rozwój funkcji personalnej
1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika
1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura


Rozdzial 2.
Polityka szkoleniowa w firmie XYZ

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ
2.3. Działalność szkoleniowa firmy i wyniki jej efektywnosci w latach 2009-2012


Rozdzial 3.
Analiza i ocena efektywnosci szkolen firnie XYZ świetle badan empirycznych

3.1. Metodologia badan
3.2. Analiza systemu szkolen w firmie XYZ...

Czytaj więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie malej firmy

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy.

1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7
2. Zwiekszanie motywacji……….. 8
3. Proces motywacyjny……….. 9
4. Wybrane teorie motywacji……….. 9
4.1. Teorie tresci……….. 10
4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10
4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12
4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14
4.1.4. Teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda……….. 16
4.2. Teorie procesu……….. 18
4.2.1. Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury……….. 18
4.2.2. Teoria sprawiedliwosci Johna Stacyego Adamsa……….. 20
4.2.3...

Czytaj więcej

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s


Wprowadzenie …….. 5

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7
1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9
1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17
2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18
2.1.1.1 Eksport …….. 18
2.1.1.2 Import …….. 20
2.1.2 Formy instytucjonalne …….. 21
2.1.2.1 Joint venture …….. 21
2.1.2.2 Fuzje i przejecia …….. 23
2.2 Globalna lokalizacja działalności …….. 24
2.3 Opracowanie globalnych produktów…….. 27


Rozdzial III
Fr...

Czytaj więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy


Wstęp………4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu
2. Definicja encyklopedyczna………6
3. Fazy mobbingu………7
4. Przyczyny mobbingu………8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9
6. Skutki mobbingu………12


Rozdzial 2
Ooblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………14
2 Przyklady mobbingu………15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia………24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu………28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi………37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem………38
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna


Rozdzial 1.
Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie

1.1 Slownik pojec………3
1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3
1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4

Rozdzial 2.
Analiza otoczenia

2.1 Reaktor RBMK ………7
2.2 Reaktor BWR……… 8

Rozdzial 3.
Porównanie
3.1 Przyczyny i przebieg awarii reaktora RBMK

a) Niebezpieczny eksperyment ………9
b) Eksplozja pary wodnej oraz uwolnionego wodoru……… 9
c) Skutki ………9
3.2 Przyczyny i przebieg awarii reaktora BWR ………10
a) Przyczyny ………10
b) Skutki……… 10

Rozdzial 4.
Analiza porównawcza 11

4.1 Reaktorów ………11
4.2 Przyczyn awarii ………12

Wnioski- czy powinno dojsc do awarii...

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna.



1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3

2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3

3. Definicja ………4

4. Geneza pojecia……… 5

5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6

6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7

7. Funkcje kultury ………10

7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a
Przystosowanie zewnetrzne: ………11
Przystosowanie wewnetrzne: ………11


8. Trzy podstawowe poziomy kultury


Artefakty ………12
Uznane wartosci……… 12
Podstawowe zalozenia……… 13
Bibliografia: ………13
Zalacznik- Badania Charles Handy……… 13


 
Czytaj więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kompetencji zawodowych

1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania
1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie
1.3. Kompetencje a kapital ludzki


Rozdzial 2.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Fazy zarządzania kompetencjami
2.3. Model zarządzania kompetencjami


Rozdzial 3.
Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Analiza czynnosci wykonywanych na stanowisku Team Managera
3.3. Ustalanie poziomów kompetencji


Rozdzial 4.
Ocena i analiza zarządzania kompetencjami zawodowymi w XYZ

4...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne zagadnienia mobbingu

1.1. Definicje mobbingu
1.2. Mobbing jako przedmiot badan
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Skutki mobbingu


Rozdzial II
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem

2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych
2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP
2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy
2.4. Odpowiedzialnosc pracodawcy z tytułu mobbingu
2.5. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan
3.2. Przedmiot badan
3.3. Problemy i hipotezy
3.4. Metody, techniki,

Czytaj więcej

Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Europejskiej

1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4
2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7
3. Przyczyny europejskiej integracji……….11
4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13


Rozdzial II
Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce.

1. Pojecie i teorie globalizacji……….16
2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22
3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27
4. Zagrozenia globalizacyjne dla gospodarki oraz srodowiska krajów slabo rozwinietych ……….31


Rozdzial III
Nadrzedne kwestie powiazane z globalizacja w Unii Europejskiej

...

Czytaj więcej

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien

1.1. Rodzaje organizacji ……….6
1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13
1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23


Rozdzial 2.
General Electric – Jack Welch

2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30
2.2. Czlowiek sukcesu – Jack Welch………. 33


Rozdzial 3.
Analiza sukcesu Jacka Welcha

3.1. Styl menedzerski Jacka Welcha………. 36
3.2. Kompetencje i kwalifikacje Jacka Welcha………. 43
3.3. Sukces w biznesię Jacka Welcha ……….45


Podsumowanie ……….49
Bibliografia ……….51
Wykaz rysunków i tabel ……….52


 
Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Modele polityki personalnej ……….10
1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13


Rozdzial 2.
Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym

2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26
2.2. Metody selekcji ……….29
2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38


Rozdzial 3.
Sposoby rekrutacji i metody doboru pracowników stosowane w Call Center

3.1. Charakterystyka firmy………. 42
3.2. Działania kadrowe w badanej firmie………. 44
3.3. Rekrutacja pracowników Call Center………. 45
3.4. Proces selekcji kandydatów………. 46
3.5.

Czytaj więcej

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7
1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11
1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15
1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16


Rozdzial 2.
Czynniki motywacji do pracy

2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26
2.2. System wynagrodzeń placowych………… 30
2.3. Wynagrodzenia pozaplacowe……….. 35
2.4. Inne czynniki motywacyjne ………..44


Rozdzial 3.
Systemy motywacyjne i ich dobór dla konkretnej organizacji

3.1...

Czytaj więcej

Analiza stylów kierowania w firmie


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Charakterystyka funkcji kierowania.

1.1 Istota kierowania………5
1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12
1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15
1.4 Kierownik a przywódca………16
1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17


Rozdzial II.
Koncepcja stylów kierowania.

2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23
2.2 Rodzaje stylów kierowania………24
2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34


Rozdzial III.
Firma „Mota-Engil” jako przedmiot badan empirycznych

3.1 Powstanie i rozwój………36
3.2 Profil działalności i struktura organizacyjna ………37
3...

Czytaj więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing


Wstęp…………3

Rozdzial I
Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym

1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5
1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18
1.3. Motywowanie do pracy…………26


Rozdzial II
Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej

2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36
2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41
2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44
2.4. Przeciwdzialanie zjawisku mobbingu…………54


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan…………60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………66
3.4. Przebieg i org...

Czytaj więcej

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Motywacje w teorii zarządzania

1.1. Definicja motywacji do pracy………5
1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8
1.3. Ewolucja teorii motywacji………11
1.3.1. Model tradycyjny………11
1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13
1.3.3. Model zasobów ludzkich………14
1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15
1.4. Przeglad teorii motywacji………16
1.4.1. Teorie tresci………18
1.4.2. Teorie procesu………22


Rozdzial 2.
Czlowiek i komunikacja w organizacji

2.1. Podstawowe modele komunikowania się w organizacji………26
2.2. Wspólczesne kierunki w teorii organizacji i zarządzania………34
2.3. Czlowiek a organizacja………37


R...

Czytaj więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników

1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7
1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9
1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11
1.3.1 Halas……… 11
1.3.2 Oswietlenie……… 13
1.3.3 Mikroklimat……… 17


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ

2.1. Krótko o firmie ………19
2.2. Struktura organizacyjna……… 22
2.3. Organizacja produkcji ………25
2.3.1. Proces produkcyjny ………25
2.3.2. Park maszynowy ………29
2.3.3. Asortyment produkcyjny ………34


Rozdzial 3.
Projekt usprawnienia warunków pracy w przedsiębiorstwie

3.1...

Czytaj więcej

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ


Wprowadzenie………3.

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu HACCP.

1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5.
1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8.
1.3 Zasady systemu HACCP………11.
1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15.


Rozdzial 2.
Charakterystyka piekarni.

2.1 Podstawowe dane o piekarni, jej pracownikach i ogólnych zasadach zachowania higieny………16.
2.2 Asortyment, dostawcy i przebieg procesów technologicznych………19.
2.3 Ergonomiczne warunki pracy piekarza………30.


Rozdzial 3.
System analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli w piekarni XYZ.

3.1 Analiza zagrozen

Czytaj więcej

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ


Wprowadzenie ……….3

Rozdzial I
Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy.

1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6
1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8
1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9
1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ……….10
1.3 Czynniki srodowiska wpływajace na warunki pracy……….11

Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1 Zakres działalności przedsiębiorstwa……….16
2.2 Partnerzy……….17
2.3 Zatrudnienie w przedsiębiorstwie……….19
2.4 Produkty ……….20
2.5 Wyposazenie techniczne ……….25

Rozdzial III
Ocena warunków organizacyjno – er...

Czytaj więcej

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych

Wstęp………..2

Rozdzial I
Kapital ludzki w teorii ekonomii.

1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4
1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9
1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14


Rozdzial II
Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18
2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia przedsiębiorstwa………..20
2.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie………..25
2.4. Strategiczne zarzadzanie kapitalem ludzkim………..30


Rozdzial III
Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

3.1. Metody pomiaru kapitału ludzkiego………..33
3.2...

Czytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej

Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne

1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8
1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi


Rozdzial 2.
Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji

2.1. Planowanie i diagnozowanie potrzeb kadrowych ……..35
2.2. Źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy…….. 41
2.2.1. Rekrutacja wewnetrzna…….. 41
2.2.2. Rekrutacja zewnetrzna ……..42
2.2.3. E-rekrutacja ……..47
2.2.4. Alternatywy rekrutacji ……..48
2.3. Sposoby doboru pracowników organizacji…….. 50
2.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9
1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13
1.4. Planowanie personelu firmy…………16


Rozdzial II
System motywacji pracowników.

1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23
2. Modele motywacji…………25
3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29


Rozdzial III
Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ.

1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51
2...

Czytaj więcej

Rola motywacji w procesię zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Znaczenie motywacji i procesu zarządzania

1.1. Istota i proces zarządzania……….. 5
1.2. Pojecie i teorie motywacji……….. 8
1.3. Modele motywacji……….. 13
1.4. Proces motywacji i jego przebieg ………..17


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Charakterystyka powstania firmy XYZ………..21
2.2 System motywacyjny w sektorze handlowym……….. 26
2.2.1. Motywacja materialna……….. 28
2.2.2. Motywacja niematerialna ………..31
2.3. System motywacyjnym w XYZ………… 32


Rozdzial III
Badanie systemu motywacyjnego w firmie XYZ

3.1 Cel, przedmiot i metody badan……….. 35
3.2. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników………....

Czytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Rekrutacja i selekcji personelu w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym.

1.1. Proces kształtowania zatrudnienia……….. 5
1.2. Pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie……….. 8
1.2.1. Rekrutacja ………..8
1.2.2. Selekcja ………..16
1.4. Adaptacja nowo zatrudnionego personelu ……….. 24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….. 28
2.2. Problemy badawcze……….. 30
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 32
2.4. Organizacja i przebieg badan……….. 36


Rozdzial III
Sposoby rekrutacji i selekcji pracowników w XYZ w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie.

1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5
1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14
1.3. Metody oceny………. 20
1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23
1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. 25

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………. 28
2.2. Problemy badawcze………. 29
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 31
2.4. Organizacja i przebieg badan………..34

Rozdzial III
Ocena pracowników w firmie x w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka firmy X ………. 36
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ skutecznego motywowania na efektywnosc pracy


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywacja i motywowanie

1.1. Istota motywacji i motywowania
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Teorie motywacji

Rozdzial 2.
Motywacja i efektywnosc pracy

2.1. System motywacyjny
2.2. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania
2.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badan i hipotezy badawcze
3.2. Opis metody badawczej
3.3. Analiza przeprowadzonych badan i wnioski

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 
Czytaj więcej

System zarządzania dzialem sprzedaży firmy XYZ S.A.


Wstęp…………5

Rozdzial I
Strategie i zasady funkcjonowania dzialu sprzedaży

1.1. Pojecie strategii………… 7
1.2. Cele i strategia dzialu sprzedazy………… 9
1.3. Zasady tworzenia struktury organizacyjnej …………13
1.4. Struktura organizacyjna dzialu sprzedaży …………18
1.5. Wynagrodzenia pracowników dzialu sprzedazy………… 25


Rozdzial II
Zarządzanie dzialem sprzedaży

2.1. Planowanie i dobór pracowników …………32
2.2. Adaptacja nowo pozyskanych pracowników………… 35
2.3. Szkolenie pracowników …………38
2.4. Motywowanie pracowników …………45
2.5. Premiowanie pracowników………… 54
2.6. Awans pracowników …………57
2.7. Ocenianie pracowników …………60


Rozdzial III
...

Czytaj więcej

Rola skutecznego wynagradzania pracowników w zarządzaniu w Grupie ORLEN S.A


Wstęp………4

Rozdzial I.
Wynagrodzenia placowe w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie wynagrodzeń ………6
1.2. Funkcje wynagrodzeń ………10
1.3. Formy plac……… 13
1.4. Formalno – prawne podstawy wynagrodzeń w Polsce ………18
1.5. Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń ………22

Rozdzial II.
Charakterystyka Grupy ORLEN S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa……… 25
2.2. Profil przedsiębiorstwa……… 29
2.3. Struktura organizacyjna……… 30
2.4. Wyniki działalności w latach 2007-2011……… 34

Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanych pracowników przedsiębiorstwa……… 41
3.2. Skutecznosc wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa……… 4...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Urzędu Miasta i Gminy XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Istota, geneza i cechy zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi
1.2.1. Dobór pracowników
1.2.2. Motywowanie do pracy
1.2.3. Oceny pracownicze
1.2.4. Rozwój pracowników
1.3. Kultura organizacyjna jako narzedzie zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdzial II
Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Urzedzie Miasta i Gminy XYZ

2.1. Ogólna charakterystyka Gminy XYZ
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy XYZ
2.3. Rozwój Gminy XYZ w latach 2007-2012
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym XYZ


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Pojecie, istota i uwarunkowania przedsiebiorstw rodzinnych

1.1 Istota i znaczenie przedsiebiorczosci…………6
1.2 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych………… 10
1.3 Geneza rozwoju firm rodzinnych w Polsce …………16
1.4 Modele przedsiebiorstw rodzinnych …………18
1.5 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci rodzinnej………… 19


Rozdzial II.
Specyfika przedsiebiorstw rodzinnych i ich działalności

2.1. Powstanie przedsiebiorstw rodzinnych a formy i źródła finansowania………… 22
2.2. Glówne cechy przedsiebiorstw rodzinnych …………24
2.3. Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych …………26
2.4. Kultura przedsiebiorstw rodzin...

Czytaj więcej

Sposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Motywowanie a zarzadzanie personelem w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i istota motywowania………. 5
1.2. Koncepcje motywacji………. 8
1.3. Modele motywowania………. 17
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………. 21


Rozdzial II
Stymulatory motywowacyjne stosowane wobec pracowników

2.1. Metody motywowania pracowników………. 30
2.2. Place jako materialny czynnik motywacyjny………. 36
2.3. Nagrody i kary w procesię motywowania pracowników………. 40


Rozdzial III
Sposoby i formy motywowania w firmie XYZ

3.1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………. 46
3.2. Charakterystyka firmy X………. 48
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ plci menedzera na efektywnosc pracy na przykładzie wybranych restauracji w województwie lubelskim.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przywódca a menedzer.

1.1 Pojecie menedzera……….. 4
1.2 Rola i umiejetnosci menedzera w organizacji……….. 6
1.3 Menedzer a kierownik ……….. 10
1.4 Menedzer a przywódca……….. 14


Rozdzial II
Podobienstwa i róznice w zarządzaniu menedzera kobiety, a mezczyzny.

2.1 Kierownik kobieta a kierownik mezczyzna……….. 19
2.2 Komunikacja miedzy plciami……….. 21
2.3 Style kierowania kobiet i mezczyzn……….. 23
2.4 Atrybuty kobiet mezczyzn……….. 26


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan……….. 29
3.2 Metoda badan……….. 29
3.3 Organizacja i przebieg badan.
3.4 Wyniki i analiza badan……….. 30
3...

Czytaj więcej

Doskonalenie systemu motywacji pozaplacowej w urzedzie gminy w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1
System motywowania pracowników

1.1. Pojecie, istota, cele i funkcje motywowania………6
1.2. Teorie motywacji………9
1.3. Instrumenty motywacji placowej i pozaplacowej………14


Rozdzial 2
Urzad Gminy XYZ jako obiekt badan empirycznych

2.1. Glówne zadania Urzędu Gminy………19
2.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy………22
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie Gminy………25


Rozdzial 3
Badania systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy

3.1. Charakterystyka i analiza systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy………30
3.2. Ocena systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy………37
3.3. Kierunki doskonalenia systemu mo...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników do pracy na przykładzie firmy logistycznej XXX


Wstęp ……..4

Rozdzial 1.
System motywacyjny, jako element procesu zarządzania personelem

1.1. Pojecie motywacji i motywowania. Wybrane teorie motywacji…….. 6
1.2. Wybrane modele motywacji…….. 20
1.3. System motywacyjny w organizacji…….. 23

Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników

2.1. System plac, jako materialny czynnik motywacyjny ……..24
2.2. Niematerialne formy motywowania ……..27
2.3. Instrumenty motywowania pracownika…….. 32

Rozdzial 3.
Skutecznosc motywacji

3.1. Zasady skutecznej motywacji…….. 37
3.2. Ocena pracowników……..39
3.3. Rola informacji w procesię motywowania…….. 41

Rozdzial 4.
Strategie motywacyjne

4.1. Motywowanie p...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy


Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu………. 6
2. Definicja encyklopedyczna………. 6
3. Fazy mobbingu………. 7
4. Przyczyny mobbingu ……….8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………. 9
6. Skutki mobbingu ……….12


Rozdzial 2
Oblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………. 14
2. Przyklady mobbingu………. 15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………. 22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia ……….24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu……….28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………. 29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………. 34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi ……….37

1...

Czytaj więcej

Adaptacja i wdrazanie kandydatów na zolnierzy zawodowych do służby i nauki w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu.


Wstęp.

Rozdzial I
Proces i przebieg rekrutacj oraz wdrozenie czlonków organizacji do istniejacych struktur.

1.1. Planowanie zasobów ludzkich.
1.2. Dobór kadr.
1.3 Struktura doboru kadr.
1.4. Rekrutacja pracowników.
1.5 Selekcja pracowników.
1.6. Wdrazanie i rozwój zasobów ludzkich.
1.7 Marketing personalny w organizacjach zhierarchizowanych.

Rozdzial II
Analiza istniejacych rozwiazan systemowych w zakresię rekrutacji kandydadtów na zolnierzy zawodowych do uczelni wojskowej oraz realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich