Tematy Administracja

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Działalność Zwiazku Gmin Wiejskich RP.


Wstęp

Rozdzial I
Zarys historii Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial II
Władze Związku i ich struktura

Rozdzial III
Kongresy gmin

Rozdzial IV
Wspólpraca rządu ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial V
Zwiazek a Unia Europejska

Rozdzial VI
Ochrona środowiska i oświata

Zakończenie
Bibliografia

 

 
Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji.


Wstęp

Kryterium władztwa

Kryterium skutku prawnego

Kryterium stosunku do obowiązującego prawa

Kryterium charakteru działania prawnego

Kryterium sfery skutku prawnego

Kryterium adresata skutku prawnego

Akt normatywny

Akt administracyjny

Ugoda administracyjna

Uznanie administracyjne

Umowa cywilnoprawna

Umowa publicznoprawna

Czynności materialno-techniczne

Czynności społeczno-organizatorskie

Przyrzeczenie administracyjne

Opinia

Porozumienia administracyjne

Bezczynność administracji

Milczenie administracji

Akty i czynności egzekucyjne

 

 

 
Czytaj więcej

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdział 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawowa wspólnota samorządowa ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojęcie urzędu gminy ………. 21

Rozdział 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczące finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 

 
Czytaj więcej

Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……..5
Wstęp ……..7

Rozdział I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9

Rozdział II
Podstawy wyłączenia pracownika oraz członka organu kolegialnego od udziału w postepowaniu.

1 Uwagi wstępne ……..19
2 Bliskość wobec stron postępowania ……..23
3 Bliskość wobec sprawy ……..28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34
5 Wyłączenie członka organu kolegialnego ……..36


Rozdział III
Podstawy wyłączenia organu administracji publicznej z udziału w postepowaniu administracyjnym.

1 Pojęcie organu administracji publicznej i przesłanki jego wyłączenia ……..41
2 Interes majątkowy jako przyczyna wyłączenia ……..48
3 Kierownik organu, osoba zajmująca stanowisko kierownicze w organie, osoby im bliskie ……..50


Rozdział IV
Prawny charakter wyłączenia pracownika oraz organu od udziału w postepowaniu i jego skutki.

1 Tryb wyłączenia oraz wyznaczenia nowego pracownika ……..54
2 Tryb wyłączenia organu administracji publicznej oraz załatwienie sprawy przez inny organ administracyjny ……..58
3 Tryb wyłączenia organu kolegialnego i wyznaczenie organu do załatwienia sprawy ……..62


Rozdział V
Prawne skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika oraz organu administracji publicznej.

1 Wznowienie postępowania administracyjnego. Uwagi wstępne. ……..65
2 Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu ……..72
3 Stwierdzenie nieważności decyzji. Uwagi wstępne. ……..74
4 Prawne skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu organu ……..78


Zakończenie ……..81
Bibliografia ……..82

 

 
Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………5

Rozdział 1
Podstawowa siatka pojęć

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne………7
1.2. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego……….8
1.3. Podmiot publiczny………9
1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych………10
1.3.2. Osoby prawne mające na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym……….13
1.3.3. Związki podmiotów publicznych………14
1.4. Partner prywatny………15
1.4.1. Przedsiębiorca polski………15
1.4.2. Przedsiębiorca zagraniczny……… 15
1.5. Przedsięwzięcie ………16
1.5.1. Roboty budowlane……… 16
1.5.2. Usługa……… 17
1.5.3. Dostawy……… 19
1.5.4. Umowa o dzieło……… 19
1.6. Umowa ………20
1.7. Koncesja……… 20


Rozdział II
Ewolucja podstaw prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

2.1. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce………. 22
2.2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 i ustawa z dnia 19 grudnia 2008 ………23


Rozdział III
Stan prawny partnerstwa publiczno-prywatnego i jego realizacja. De Lege Lata.

3.1. Wybór partnera prywatnego………26
3.1.1. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 9.01.2009 o koncesjach na roboty budowlane lub usługi………26
3.1.2. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 29.01.2009 Prawo zamówień publicznych………27
3.1.3. Ponowny wybór partnera prywatnego………28
3.2. Umowa o partnerstwie publiczna – prywatnym……… 29
3.2.1. Elementy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym……… 30
3.2.2. Wniesienie składnika majątkowego przez podmiot publiczny……… 37
3.2.3. Zwrot składnika majątkowego podmiotowi publicznemu……… 37
3.2.4. Podział zadań i ryzyka stron umowy o PPP……… 38
3.2.5. Wynagrodzenie partnera prywatnego……… 41
3.3. Rodzaje umów w partnerstwie publiczna prywatnym……… 42
3.4. Typy projektów partnerstwa publiczno-prywatnego………43
3.5. Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja ………44
3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne na Świecie (wybrane państwa)……… 45
3.6.1. Irlandia……… 46
3.6.2. Wielka Brytania ………46
3.6.3. Stany Zjednoczone ………47


Rozdział IV
Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w powiecie XYZ

4.1. Tarnowskie Góry……… 49
4.2. Gmina Radzionków ………50
4.3. Gmina Kalety ………53


Zakończenie ………55
Wykaz literatury……… 57
Inne źródła ………58
Wykaz źródeł prawa……… 58

 

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Samorzad Gminny w systemie administracji publicznej

1. Pojecie samorządu i jego rozwój w Polsce………4
2. Gmina w systemie Samorzadu terytorialnego………14


Rozdzial II
Zadania i kompetencje Rady gminy

1. Rada gminy i organizacja jej działalnosci………24
2. Wlasciwosc Rady gminy………27


Rozdzial III.
Rada gminy jako organ stanowiacy.

1. Powolywanie i kadencja Rady gminy………29
2. Zadania Rady gminy………30
3. Kompetencje Rady gminy………32


Rozdzial IV.
Organizacja rady gminy

1. Organy wewnetrzne Rady gminy………34
2. Tryb pracy rady……… 36


Rozdzial V.
Działalność Rady Miejskiej w XYZ

1. Organizacja Rady Miejskiej w XYZ………41
2. Komisje Rady Miejskiej w XYZ………42
3. Aktywnosc rady na sesjach………45

Zakończenie………49
Bibliografia………54

 
Czytaj więcej

Działania administracyjne w zakresie bezpieczeństwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdział I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczeństwa w Polsce…………13


Rozdział II
Obszary współdziałania organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiązania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdział III
Realizacja zadań społeczno-obronnych w warunkach kryzysu polityczno-militarnego i zagrożenia terrorystycznego.

3.1. Cele obrony cywilnej…………38
3.2. Podział organów w zarządzaniu kryzysowym…………45
3.3. Zagrożenia terrorystyczne na przykładzie Morza Bałtyckiego…………48
3.4. Instytucjonalne warunki zarządzania kryzysowego…………50


Zakończenie…………55
Bibliografia…………57

 

 
Czytaj więcej

Proces kształtowania bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Straży Miejskiej.

Wstęp……… 3
Rozdział I.
Bezpieczeństwo publiczne.

1.1. Pojęcie „bezpieczeństwa publicznego……… 8
1.2. Kwestia bezpieczeństwa publicznego w Polsce po 1989 roku……… 11
1.3. Instytucje państwowe i samorządu lokalnego odpowiadające za bezpieczeństwo publiczne……… 13

Rozdział II.
Straż miejska jako instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa publicznego.

2.1. Historia powstania straży miejskiej oraz państwowe akty prawne regulujące jej działalność……… 19
2.2. Funkcja kontrolna samorządu lokalnego wobec straży miejskiej……… 24
2.3. Struktura straży miejskiej……… 26
2.4. Umundurowanie, legitymacja i znaki identyfikacyjne strażników miejskich……… 30

Rozdział III.
Działania straży miejskiej.

3.1. Współpraca straży gminnych z jednostkami Policji……… 40
3.2. Inicjatywy straży gminnych, miejskich dla bezpieczeństwa obywateli……… 44
3.3. Praktyczne formy interwencji strony straży miejskiej……… 48

Rozdział IV.
Ekonomiczny aspekt funkcjonowania straży miejskiej na tle wydatków na tworzenie bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

4.1. Wydatki budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa……… 49
4.2. Finansowanie straży miejskich……… 55

Zakończenie……… 58
Bibliografia……… 59

 

 

 
Czytaj więcej

Instytucja wyłączenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2

Rozdział I.
Instytucja wyłączenia

1. Wyłączenia jako instrument zapewniający bezstronność postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wyleczeń. …..5
3. Instytucja i przesłanki wyłączenia pracownika i członka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wyłączenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wyłączenia biegłego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdział II.
Podmioty podlegające wyłączeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Właściwość organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udział w postepowaniu administracyjnym. …..30
4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ wyższego stopnia. …..32
5. Biegły sadowy jako podmiot wydający opinie w sprawie administracyjnej. …..38


Rozdział III.
Szczególne przypadki wyleczeń

1. Wyłączenie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego bliskich. …..42
2. Wyłączenie strony piastującej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego. …..44


Zakończenie. …..49
Bibliografia……50

 

 

 

 
Czytaj więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3. Projekty zrealizowane w ramach partnerstwa z miastem Sosnowiec ……….42

Rozdzial 4
Opinie mieszkańców Sosnowca na temat projektów partnerskich w ich mieście

4.1. Opis metody badawczej ……….47
4.2. Analiza wyników przeprowadzonych badan………. 49
4.3. Ocena wyników przeprowadzonych badan ……….59

Wnioski………. 62
Bibliografia ……….64


 
Czytaj więcej