Kategoria Administracja

Działalność Zwiazku Gmin Wiejskich RP.


Wstęp

Rozdzial I
Zarys historii Zwiazku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial II
Władze Zwiazku i ich struktura

Rozdzial III
Kongresy gmin

Rozdzial IV
Wspólpraca rzadu ze Zwiazkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial V
Zwiazek a Unia Europejska

Rozdzial VI
Ochrona srodowiska i oswiata

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji.


Wstęp

Kryterium wladztwa

Kryterium skutku prawnego

Kryterium stosunku do obowiazujacego prawa

Kryterium charakteru działania prawnego

Kryterium sfery skutku prawnego

Kryterium adresata skutku prawnego

Akt normatywny

Akt administracyjny

Ugoda administracyjna

Uznanie administracyjne

Umowa cywilnoprawna

Umowa publicznoprawna

Czynnosci materialno-techniczne

Czynnosci spoleczno-organizatorskie

Przyrzeczenie administracyjne

Opinia

Porozumienia administracyjne

Bezczynnosc administracji

Milczenie administracji

Akty i czynnosci egzekucyjne

 
Czytaj więcej

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojecie urzedu gminy ………. 21

Rozdzial 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38

Rozdzial 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczace finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 
Czytaj więcej

Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postepowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……..5
Wstęp ……..7

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9

Rozdzial II
Podstawy wylaczenia pracownika oraz czlonka organu kolegialnego od udzialu w postepowaniu.

1 Uwagi wstepne ……..19
2 Bliskosc wobec stron postępowania ……..23
3 Bliskosc wobec sprawy ……..28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34
5 Wyłączenie czlonka organu kolegialnego ……..36


Rozdzial III
Podstawy wylaczenia organu administracji publicznej z udzialu w postepowaniu administracyjnym.

1 Pojecie organu administracji publicznej i przesłanki jego wylaczenia ……..41
2 Interes majatkowy jak...

Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial 1
Podstawowa siatka pojec

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne………7
1.2. Wspólpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego……….8
1.3. Podmiot publiczny………9
1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych………10
1.3.2. Osoby prawne majace na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym……….13
1.3.3. Zwiazki podmiotów publicznych………14
1.4. Partner prywatny………15
1.4.1. Przedsiebiorca polski………15
1.4.2. Przedsiebiorca zagraniczny……… 15
1.5. Przedsiewziecie ………16
1.5.1. Roboty budowlane……… 16
1.5.2. Usluga……… 17
1.5.3. Dostawy……… 19
1.5.4. Umowa o dzielo……… 19
1.6. Umowa ………20
1.7. Koncesja……… 20


Rozdzial II
Ewolucja ...

Czytaj więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczenstwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczenstwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrozen bezpieczenstwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczenstwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczenstwa w Polsce…………13


Rozdzial II
Obszary wspóldziałania organów administracji rzadowej z samorzadem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiazania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdzial III
Realizac...

Czytaj więcej

Proces kształtowania bezpieczenstwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Strazy Miejskiej.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo publiczne.

1.1. Pojecie „bezpieczenstwa publicznego……… 8
1.2. Kwestia bezpieczenstwa publicznego w Polsce po 1989 roku……… 11
1.3. Instytucje panstwowe i samorządu lokalnego odpowiadajace za bezpieczenstwo publiczne……… 13

Rozdzial II.
Straz miejska jako instytucja stojaca na strazy bezpieczenstwa publicznego.

2.1. Historia powstania strazy miejskiej oraz panstwowe akty prawne regulujace jej dzialalnosc……… 19
2.2. Funkcja kontrolna samorządu lokalnego wobec strazy miejskiej……… 24
2.3. Struktura strazy miejskiej……… 26
2.4. Umundurowanie, legitymacja i znaki identyfikacyjne strazników miejskich……… 30

Czytaj więcej

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

Czytaj więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3...

Czytaj więcej

Struktura i funkcje wladzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowan naukowych, aktów prawnych, stron internetowych.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Struktura wladzy

1.1 Trójpodzial władzy………. 5
1.2 Wladza wykonawcza- prezydent rzeczypospolitej polskiej i rada ministrów………. 6
1.2.1 Wybory, funkcje i kompetencje………. 6
1.3 Wladza ustawodawcza- parlament………. 13
1.3.1 Struktura Sejmu i Senatu ……….13
1.4 Wladza sadownicza ……….16
1.4.1 Sady ……….17
1.4.2 Pozycja sedziego w strukturach orzekania………. 18

Rozdzial II
Sadownictwo i jego struktury

2.1 Konstytucyjne zasady dostepu do sadów i prawa do sadu………. 22
2.2 Krajowa rada sadownictwa ……….24
2.3 Sad najwyzszy jako sadowy organ naczelny………. 26
2.4 Powszechne sadownictwo………. 31
2.4.1 Sady apelacyjne ……….32
2.4...

Czytaj więcej

Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach 2004-2009.


Wstęp

Rozdzial I.
Powiat w strukturze samorzadów terytorialnych w Polsce

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego i jego rola we wspólczesnych systemach politycznych
1.2. Reformy administracyjne w Polsce do 2004 roku
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu powiatowego

Rozdzial II.
Źródła i formy dochodów powiatu

2.1. Dochody wystepujace w kazdym powiecie
2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.1.2. Dotacje budżetu państwa
2.1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadan sluzb,inspekcji i strazy
2.1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji panstwowej
2...

Czytaj więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy


Rozdzial II.
Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy

2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy
2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z puzp
2.3 Wynagrodzenie pracowników wedlug kodeksu pracy a puzp


Rozdzial III.
Korzysci dla pracowników i pracodawcy

3...

Czytaj więcej

Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wykaz skrótów……….4

Wstęp ……….5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka obowiazujacego porzadku prawnego w zakresię planowania i zagospodarowania przestrzennego

1. Wprowadzenie………. 6
2. Prawna regulacja ladu przestrzennego………. 8
3. Prawo zagospodarowania przestrzennego ……….12

Rozdzial 2.
Przebieg postępowania w sprawie sporzadzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Wszczecie postępowania ……….19
2. Sporzadzanie planu ……….22
3. Rozstrzygniecie i wejscie w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego………. 31

Rozdzial 3.
Okreslenie podmiotów spoza administracji publicznej oraz prawne sr...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Samorzad Gminny w systemie administracji publicznej

1. Pojecie samorządu i jego rozwój w Polsce………4
2. Gmina w systemie Samorzadu terytorialnego………14


Rozdzial II
Zadania i kompetencje Rady gminy

1. Rada gminy i organizacja jej działalnosci………24
2. Wlasciwosc Rady gminy………27


Rozdzial III.
Rada gminy jako organ stanowiacy.

1. Powolywanie i kadencja Rady gminy………29
2. Zadania Rady gminy………30
3. Kompetencje Rady gminy………32


Rozdzial IV.
Organizacja rady gminy

1. Organy wewnetrzne Rady gminy………34
2. Tryb pracy rady……… 36


Rozdzial V.
Działalność Rady Miejskiej w XYZ

1. Organizacja Rady Miejskiej w XYZ………41
2...

Czytaj więcej

Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.


Wstęp……… 1

Rozdzial I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojecie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Uslugi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1...

Czytaj więcej

Cywilna i demokratyczna kontrola nad silami zbrojnymi.


Wstęp………5

Rozdzial 1
Historyczne i społeczne uwarunkowania cywilnej kontroli państwa nad armia………8

Rozdzial 2
Typologia kontroli cywilnej………20

Rozdzial 3
Etapy tworzenia cywilnej kontroli nad armia w Polsce przed 1997 rokiem ………30

3.1. Koncepcja parlamentarno rzadowa
a ) Powolanie i dzialalnosc komisji Zabinskiego ………30
b ) Sprawa ministra Jana Parysa ………32
c) Koncepcje kontroli w projektach konstytucyjnych………36
3.2. Koncepcja obozu prezydenckiego ………44


Rozdzial 4
Zwierzchnictwo cywilne nad armia w świetle konstytucji z 1997 roku i innych aktów prawnych.

4.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004

Wstęp

Rozdzial I

1.1. Pojecie administracji……….4
1.2. Funkcje i formy działania ……….8
1.3. Budowa podstaw prawnych administracji publicznej w III Rzeczypospolitej……….11
1.4. Struktura polskiej administracji publicznej……….14


Rozdzial II
Administracja Rzadowa w Polsce.

2.1. Organy administracji naczelnej……….21
2.1.1. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów……….21
2.1.2. Administracja ministerialna……….30
2.2. Administracja rzadowa w terenie……….36
2.2.1. Wojewoda……….36
2.2.2. Wojewódzka administracja zespolona……….39


Rozdzial III
Instytucje centralne w strukturze administracji publicznej.

3.1. Rola i rodzaje urzedów centralnych……….42
3.2...

Czytaj więcej

Zasady i funkcjonowanie instytucji panstwowych i spolecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i zycia na terenach górskich w Polsce.


Wstęp……..3

Rozdzial I
GOPR i TOPR jako Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

1.1. Ratownictwo górskie – geneza powstania…….5
1.2. Organizacja specjalistycznych formacji ratowniczych……..8
1.2.1. Przedmiot działania i kompetencje GOPR i TOPR…….8
1.2.2. Władze GOPR i TOPR…….12
1.3. Charakterystyka grup górskich……..15

Rozdzial II
Rola GOPR i TOPR w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego w górach.

2.1. Bezpieczeństwo i porzadek publiczny w górach…….21
2.2. Róznice i podobienstwa w prowadzeniu działalności zapobiegawczej przez ratowników górskich we wczesnych latach XX wieku a obecnie……..26
2.3...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie wladzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Pojecie wladzy sądowniczej………. 5

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowania wladzy sądowniczej ……….10

2.1. Zasada niezawislosci sadowej i sedziowskiej ………. 11
2.2. Zasada dwuinstancyjnosci………. 12
2.3. Zasada udzialu lawników w sprawowaniu wladzy sądowniczej………. 13
2.4. Zasada jawnosci i jednolitosci sadów………. 15
2.5. Zasada prawa do sadu i prawa do obrony………. 16

Rozdzial III.
Zasady działania organów wladzy sądowniczej

3.1. Sad Najwyzszy ……….19
3.2. Organizacja i organy sadów powszechnych ………. 26
3.3. Sady administracyjne ………. 31
3.4. Sady wojskowe ……….36
3.5. Trybunal Stanu ………. 39
3.6...

Czytaj więcej

Niezawislosc sedziowska.Wstęp………. 2

Rozdzial 1

Istota zasady niezawislosci sedziowskiej………. 6

Rozdzial 2

Gwarancje ustawowe niezawislosci sedziowskiej ……….24

Rozdzial 3

Gwarancje procesowe niezawislosci sedziowskiej ……….52

Rozdzial 4

Krajowa rada sadownictwa organem stojacym na strazy niezawislosci sedziowskiej ……….61

Rozdzial 5

Zjawisko korupcji -przejawem sprzeniewierzenia się zasadzie niezawislosci sedziowskiej ……….70

Zakończenie………. 87
Bibliografia………. 92
Wykaz aktów prawnych ……….96
Wyjasnienie skrutów………. 98

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie komendy glównej policji.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólna charaketrystyka Komendy Glównej Policji……….4

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2006
1.2. Definicja policji
1.3. Cel i zadania Komendy Glównej Policji
1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji

Rozdzial II.
Sluzba w Policji……….22

2.1. Wymogi formalne pracy w Policji
2.2. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Policji
2.3. Stopnie policyjne
2.4. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policje

Rozdzial III.
Prawne aspekty zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Glównej Policji……….42

3.1. Ustawa o policji
3.2. Pozostale akty prawne
3.3...

Czytaj więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mala konstytucja z 17 pazdziernika 1992 roku.
8. Wladza wykonawcza po wejściu w zycie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdzial II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy…………….24

1...

Czytaj więcej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

1.1 Uwagi ogólne
1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym


Rozdział II
Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania

2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne
2.2 Koszty egzekucyjne
2.3 Należności alimentacyjne
2.4 Należności za pracę zaspokajane w kategorii trzeciej i szóstej
2...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski


Wstęp

Rozdział 1
Polska w zmieniającej się Europie

1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej
1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy
1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne


Rozdział 2
Gwarancje bezpieczeństwa

2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa
2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia


Rozdział 3
Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa

3.1 System obrony Państwa , podstawowe definicje , podsystem militarny i pozamilitarny
3.2 Kierownie obronnością kraju w czasię pokoju
3...

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wstęp ………. 3

Rozdział I.
Charakterystyka podpisu elektronicznego

1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6
1.2. Regulacje prawne……… 12
1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18
1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20


Rozdział II.
Certyfikaty

2.1. Certyfikat zwykły……… 23
2.2. Certyfikat kwalifikowany………27
2.3. Urzędy certyfikacji……… 32
2.4. Listy CRL ………35


Rozdział III.
Bezpieczeństwo przy używaniu podpisów elektronicznych

3.1. Podpis elektroniczny w prawie europejskim a w prawie polskim ………38
3.2. Rodzaje podpisów elektronicznych ……… 44
3.3. Znakowanie czasem……… 48
3.4...

Czytaj więcej

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

>

1.Istota postępowania nakazowego

2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego
3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego
4.Elementy wyroku nakazowego
5.Doręczenie wyroku nakazowego
6.Wymiar kary a wyrok nakazowy
7.Sprzeciw od wyroku nakazowego


 
Czytaj więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje

2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29
2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37
2.3. Funkcje Sądu Najwyższego ……….40

Rozdział III
Zakres i tryb działania Sądu Najwyższego

3.1. Postępowanie kasacyjne ……….45
3.2. Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne………. 46
3.3...

Czytaj więcej

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.


Wstęp.

Rozdział I
Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich

1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa
1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym
1.3 Administracja celna a rozbiory Polski


Rozdział II
Prawo celne i polska administracja celna

2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku
2.2 Polskie prawo celne
2.3 Obowiązki i prawa osób wynikające z prawa celnego
2.4 Rozwój administracji celnej
2.5 Organizacja administracji celnej
2.6 Funkcje administracji celnej
2.6.1 Funkcja fiskalna
2.6.2 Funkcja ochronna
2.6.3 Funkcja kontrolna


Rozdział III
Służba celna

3.1 Struktura organizacyjna Służby Celnej
3...

Czytaj więcej

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….. 3

Rozdział I.
Pojęcie gospodarki komunalne.

1. Zadania własne………..7
a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8
b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11
2. Zadania zlecone………..13


Rozdział II.
Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

Rozdział III.
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

1. Samorządowy zakład budżetowy………..18
2. Jednostka budżetowa……….. 21
3. Spółki prawa handlowego………..23
4. Powierzanie zadań………..28


Rozdział IV
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę Przasnysz i podmiot ich działania.

Wnioski………..40
Bibli...

Czytaj więcej

Kompetencje prawne gminy.


Wstęp………….2

Rozdział 1
Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania

1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3
1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13
1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15
1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20


Rozdział 2
Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna

2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie………….22
2.2. Zadania i obowiązki wykonywane przez WZMiUW w Warszawie………….26
2.3...

Czytaj więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.


Wstęp

Rozdział 1
System finansowy jednostek budżetowych

1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje
1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej
1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych
1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe


Rozdział 2
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie jako samorządowa jednostka budżetowa
2.3. Ogólne zasady finansowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.4...

Czytaj więcej

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Prawodawstwo gminne

1.1. Źródła prawa w państwie ……….5
1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8
1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15


Rozdział II.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20
2.2. Władze gminy………. 23
2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. 25
2.3.1. Ustrój organów stanowiących………. 27
2.3.2. Funkcja uchwałodawcza ……….29
2.3.2. Funkcja kontrolna ……….31
2.4. Organy wykonawcze i ich funkcje ……….33
2.4.1. Ustrój organów wykonawczych ……….34
2.4.2. Funkcja projektodawcza zarządu ……….35
2.4.3...

Czytaj więcej

Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu skierniewickiego


Wstęp……….3

Rozdział 1.
Bezpieczeństwo publiczne definicja pojęć.

1.1 Ogólne wiadomości o bezpieczeństwie……….6
1.1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6
1.1.2 Kategorie bezpieczeństwa……….8
1.1.3 Bezpieczeństwo publiczne……….15
1.2.4 Strategia bezpieczeństwa publicznego……….18
1.2 Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, inspekcji oraz straży……….23
1.2.1 Instytucje podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów……….24
1.2.2 Instytucje podległe Ministrowi Obrony Narodowej……….28
1.2.3 Instytucje podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji……….32
1.2.4 Instytucje podległe Ministrowi Finansów……….36
1.2...

Czytaj więcej

Immunitet prokuratorski


Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i rodzaje immunitetów

1. Ogólna definicja immunitetów
2. Podziały immunitetów
2.1. Immunitety materialne
2.2. Immunitety procesowe
3. Przykłady immunitetów występujących w prawie polskim


Rozdział II.
Immunitety jako przesłanka procesowa

1. Definicja przesłanek procesowych
2. Rodzaje przesłanek procesowych
3. Immunitet jako przesłanka procesowa


Rozdział III.
Immunitet prokuratora w postępowaniu karnym

1. Ewolucja immunitetu prokuratora
2. Zakres immunitetu prokuratora
2.1. Immunitet materialny
2.2. Immunitet procesowy


Rozdział IV.
Immunitet prokuratora a immunitety innych uczestników procesu...

Czytaj więcej

Referendum lokalne


Wykaz skrótów……….. 5

Wstęp………..7

Rozdział I
Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej

1.1. Formy demokracji bezpośredniej……….. 9
1.1.1. Wybory do władz samorządowych……….. 10
1.1.2. Konsultacje społeczne ………..14
1.1.3. Zebranie wiejskie w sołectwie. Ogólne zebranie mieszkańców w osiedlu……….. 15
1.2. Pojęcie referendum lokalnego……….. 17
1.3. Podstawy prawne instytucji referendum lokalnego w Polsce……….. 20


Rozdział II
Zakres podmiotowy i przedmiotowy referendum lokalnego

2.1. Zakres podmiotowy referendum lokalnego……….. 23
2.1.1. Prawo do udziału w referendum lokalnym……….. 24
2.1.2...

Czytaj więcej

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.


Wstęp.

Rozdział I
Obraz zjawiska ‚prania brudnych pieniędzy’

1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy.
2. Ogólna charakterystyka zjawiska
2.1. Metody prania brudnych pieniędzy.
2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy.


Rozdział II
Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy.

1. Typ podstawowy przestępstwa.
2. Współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy.
3. Zaniechanie powiadomienia o przestępstwie.
4. Nie wyznaczenie koordynatora do spraw przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy.
5. Typy kwalifikowane przestępstwa
5.1. Działanie w porozumieniu z innymi osobami.
5.2...

Czytaj więcej

Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.


Wstęp……….4

Przedszkole, jego funkcje i rola w rozwoju społeczeństwa

1.1. Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka……….6
1.2. Cele i założenia edukacji przedszkolnej……….7
1.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce……….13
1.4. Przegląd form wychowania przedszkolnego……….19
1.5. Kto może założyć przedszkole……….22


Rozdział 2
Metody finansowania, dotacje, subwencje

2.1. Metody finansowania……….27
2.2. Istota dotacji……….31
2.3. Istota subwencji……….36
2.4. Finansowanie przedszkoli……….41


Rozdział 3
Analiza wybranych inwestycji edukacyjnych w powiecie gliwickim

3.1...

Czytaj więcej

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.


Wykaz skrótów……….3

Wstęp……….4

Rozdział I.
Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego.

1.1. Odwołanie jako środek zaskarżenia nieprawomocnych rozstrzygnięć administracji publicznej……….6
1.2. Zażalenie, czyli metoda wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w toku postępowania instancyjnego……….23
1.3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli samokontrola organu administracji publicznej jako quasi odwołanie……….25
1.4...

Czytaj więcej

Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce.


Wstęp ……..4

Rozdział 1.
Policyjne jednostki antyterrorystyczne w cieniu terroryzmu.

1.1. Terroryzm a siły policyjne przeznaczone do jego zwalczania ………7
1.2. Struktury organizacyjne oddziałów antyterrorystycznych policji ………9
1.3. Zarys powstania grup antyterrorystycznych w Polsce………11


Rozdział 2.
Broń i wyposażenie.

2.1. Broń ……… 13
2.1.1. Broń krótka i długa ……… 15
2.1.2. Broń do działań skrytych, specjalnych oraz wsparcia ……… 19
2.2. Wyposażenie……… 25
2.2.1. Sprzęt wyważeniowy ……… 25
2.2.2. Umundurowanie ……… 29
2.2.3. Inne ……… 31


Rozdział 3.
Taktyka oraz techniki szturmowe

3.1. ‚Czarna taktyka’ ……… 35
3.2...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.


Wstęp………..2

Rozdział I.
Pojęcie, geneza i znaczenie zakazu konkurencji.

1.1. Pojęcie i znaczenie zakazu konkurencji………..4
1.2. Zakres terytorialny zakazu konkurencji………..5
1.3. Zakaz konkurencji w prawie pracy a inne gałęzie prawa………..7
1.4. Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej pracownika………..11
1.4.1 Kryteria kwalifikowania działalności pracownika jako konkurencyjnej………..11
1.4.2...

Czytaj więcej

Szkolenia obronne w Policji.


Streszczenie……….5
Wstęp……….6

Rozdział I
Zasadnicze ustalenia.

1.1.Organizacja……….10
1.2. Szkolenie……….16
1.3. Obronność……….20
1.4. Policja……….27


Rozdział II
Aspekty prawne organizacji i szkolenia obronnego.

2.1. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa……….33
2.2. Przepisy wewnętrzne……….48
2.3. Podsumowanie……….58


Rozdział III
Analiza i wycena dotychczasowych rozwiązań.

3.1. Szkolenie na szczeblu centralnym……….60
3.2. Szkolenie struktur terenowych……….74
3.3. Podsumowanie……….80


Rozdział IV
Koncepcja szkolenia obronnego dla Policji.

4.1. Założenia ogólne……….82
4.2. Rozwiązania szczegółowe……….93
4.3. Podsumowanie……….104


...

Czytaj więcej

Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.


Wstęp……….3

Rozdział 1.
Rys historyczny kontroli państwowej na ziemiach polskich.

1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego……….4
1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego……….5
1.3 Kontrola państwowa po I wojnie światowej……….7
1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 o kontroli państwowej……….8
1.5. Konstytucja Kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku……….9
1.6.Kontrola państwowa w pierwszych latach po II wojnie światowej……….10
1.7. Ustawa z dnia 9 marca 1949 o kontroli państwowej……….11
1.8. Ustawa z dnia 22 listopada 1952 o kontroli państwowej……….12
1.9. Kontrola państwowa po 1989 roku……….15
1.10...

Czytaj więcej

Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.


Wprowadzenie……… 5

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka samorządu gminnego.

1.1 Geneza samorządu terytorialnego……… 8
1.1.1 Rys historyczny……… 8
1.1.2 Istota samorządu terytorialnego……… 11
1.2 Struktura samorządu gminnego……… 12
1.2.1 Organy gminy……… 13
1.2.1.1 Rada gminy……… 13
1.2.1.2 Wójt (burmistrz, prezydent miasta)……… 14
1.2.2 Formy demokracji bezpośredniej……… 15
1.2.2.1 Referendum gminne……… 15
1.2.2.2 Konsultacje……… 15
1.2.3 Jednostki pomocnicze……… 16
1.2.3.1 Sołectwo……… 17
1.2.3.2 Dzielnica (osiedle)……… 18
1.3 Kompetencje samorządu gminnego……… 18
1.3.1 Kompetencje rady gminy……… 21
1.3...

Czytaj więcej

Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wstęp.

Rozdział 1.
Charakterystyka finansów publicznych

1. Podstawowe pojęcia z zakresu sektora finansów publicznych
2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich finansowania
3. Jednostka budżetowa
4. Zakład budżetowy
5. Agencja wykonawcza
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Fundusz celowy


Rozdział 2.
Cel i metodyka badań

1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze


Rozdział 3.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jako jednostka budżetowa

1. Charakterystyka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2...

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Samorząd terytorialny – istota znaczenie.

1.1. Geneza i pojęcie samorządu terytorialnego……….. 4
1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12
1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20


Rozdział II.
Budżet gminy – dochody vs wydatki

2.1. Budżet w świetle zadań gminy………. 29
2.2. Dochody budżetu gminy i ich klasyfikacja………. 30
2.3. Główne kierunki wydatków………. 39
2.4. Budżet gminy w świetle danych ogólnopolskich………. 43


Rozdział III.
Poziom, dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetu gminy X

3.1...

Czytaj więcej

Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich


Wstęp…………3

Rozdział I.
Katyń -tło historyczne…………6

1.1. Wstęp do wydarzeń
1.2. Polscy jeńcy w ZSRR
1.3. Mord w lesię katyńskim
1.4. Fałszowanie i zatajanie zbrodni
1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni

Rozdział II.
Relacje polsko-rosyjskie…………39

2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II wojny światowej
2.2. Relacje polsko-rosyjskie po roku 1940r.
2.3. Polska i Rosja po 1989r.

Rozdział III.
Zbrodnia katyńska współcześnie…………68

3.1. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w 2005r
3.2. Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan
3.3. Katastrofa pod Smoleńskiem w 2010r.
3.4...

Czytaj więcej

Przestępstwo rozboju w kodeksię karnym.


Wykaz skrótów………..4

Rozdział I.
Rys historyczny

1. Przestępstwo rozboju – rys historyczny………..5
2. Rozbój w Kodeksię karnym z 1997r na tle dotychczasowych kodeksów karnych………..10


Rozdział II.
Typ podstawowy przestępstwa rozboju

1. Przedmiot ochrony i podmiot rozboju……….. 13
1.1. Przedmiot ochrony………..13
1.2. Rozbój jako przestępstwo powszechne………..14
1.3. Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego………..15
2. Znamiona strony przedmiotowej………..16
2.1. Czynności rozbójnicze……….. 16
2.2. Kradzież………..21


Rozdział III.
Typy przestępstwa rozboju

1. Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju……….. 25
...

Czytaj więcej

Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.

Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Polityka regionalna Unii Europejskiej.

1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4
1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5
1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7
1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej……….. 9
1.5. Budżet polityki regionalnej……….. 10
1.6. Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013……….. 11
1.7. Przyszłość polityki regionalnej po 2013 roku……….. 12

Rozdział 2.
Instrumenty finansowania polityki regionalnej.

2.1. Europejski Fundusz Społeczny……….. 14
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego……….. 20
2.3...

Czytaj więcej

Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego


Wstęp ……….. 3

Rozdział I.
Krajowy system zarządzania kryzysowego.

1.1 Istota i zakres krajowego systemu zarządzania kryzysowego ………..8
1.2 System kierowania reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ………..16
1.3 Historyczny rys krajowego systemu zarządzania kryzysowego


Rozdział II.
Straz Pożarna w działaniach krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

2.1 Charakterystyka podstawowych zadań Straży Pożarnej………..19
2.2 Działania Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego………..23
2.2.1 Wybrane zagrożenia naturalne………..30
2.2.2 Wybrane zagrożenia techniczne………....

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Wykaz skrótów……….5

Wstęp……… 9

Rozdział I.
System aktów zagospodarowania przestrzennego

1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13
2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19
3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25
4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29


Rozdział II.
Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Istota miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 35
2.Funkcje i zasady miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego……… 37
3...

Czytaj więcej

Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.


Wykaz skrótów………..3
Wprowadzenie……….. 5

Rozdział I.
Zagadnienia wstępne – organizacja i działanie

1.1. Organizacja ………..7
1.2. Działanie administracji publicznej ………..9
1.3. Służby specjalne – ogólna charakterystyka………..11


Rozdział II.
Organizacja cywilnych służb specjalnych

2.1. Organizacja CBA ………..18
2.2. Organizacja ABW ………..23
2.3. Organizacja AW ………..28


Rozdział III.
Działanie cywilnych służb specjalnych

3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy służb specjalnych ………..32
3.2. Kontrola działań służb specjalnych ………..36
3.3. Bilingi a służby specjalne ………..39
3.4...

Czytaj więcej

Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdział 1
Pojęcie i rys historyczny konfliktu na morzu

1.1. Pojęcie i cechy wojny morskiej……… 5
1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7
1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8
1.3.1.Starożytność……… 8
1.3.2.Średniowiecze……… 8
1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9


Rozdział 2
Zasady wojny morskiej

2.1.Zasada wolności mórz……… 12
2.2.Neutralność w wojnie na morzu……… 16
2.3.Prawo azylu morskiego ………20
2.4.Prawo angarii ………22
2.5.Kontrabanda wojenna……… 24


Rozdział 3
Metody i środki prowadzenia działań wojennych

3.1.Wprowadzania i utrzymywanie blokady morskiej ………28
3.2.Stosowanie broni minowej ………33
3.3...

Czytaj więcej

Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Wstęp………..5

Rozdział 1.
Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia

1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7
1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9
1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12
1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13


Rozdział 2.
Szczególny charakter funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..17
2.2. Nabór do służby………..21
2.3. Obowiązki i zadania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..23
2.4...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.


Wstęp……….2

Rozdział I
Bezpieczeństwo imprez masowych.

1.1 Podstawowe pojęcia……….3
1.2 Charakterystyka bezpieczeństwa imprezy……….6
1.3 Obowiązki organizatora imprezy masowej……….7
1.4 Obowiązki uczestników imprezy masowej……….9
1.5 Warunki bezpieczeństwa imprez masowych……….10


Rozdział II
Zadania związane z bezpieczeństwem masowej imprezy sportowej.

2.1 Obowiązki i zadania podmiotów na etapie planowania masowej imprezy sportowej……….11
2.2 Zabezpieczenie przebiegu masowej imprezy sportowej……….19
2.3 Odpowiedzialność w sprawach związanych z bezpieczeństwem masowej imprezy sportowej……….22


Rozdział III
Bezpieczeństwo meczu p...

Czytaj więcej

Finansowanie inwestycji komunalnych.


Wstęp………1

Rozdział I.
Realizacja inwestycji.

1. Definicja projektu………4
2. Przygotowanie inwestycji………6
3. Realizacja i ocena projektu………14


Rozdział II.
Analiza projektów.

1. Analiza ekonomiczna………19
1.1. Nakład inwestycyjny………19
1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23
1.3. Koszty operacyjne………27
1.4. Kapitał obrotowy………28
2. Analiza finansowa………32
2.1. Harmonogram amortyzacji………32
2.2. Kredyty i pożyczki………39
2.3. Rachunek wyników………43
2.4. Sprawozdanie z przepływu środków………46


Rozdział III.
Harmonogram realizacji projektu.

1. Analiza sieciowa projektu………49
2. Realizacja i monitorowanie projektu………54

Czytaj więcej

Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.


Wstęp………1

Rozdział I.
Istota kontroli administracji publicznej.

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej………3
2. Zakres kontroli administracji publicznej………6
3. System kontroli administracji publicznej………10


Rozdział II.
Kontrola zewnętrzna administracji publicznej.

1. Kontrola parlamentarna administracji publicznej………15
2. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego administracji publicznej………19
3. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich administracji publicznej………22
4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli………24
5. Kontrola sądowa administracji publicznej………28
6. Kontrola społeczna administracji publicznej………30


Rozdział ...

Czytaj więcej

Teoretyczne podstawy gminnej polityki mieszkaniowej

>

Wstęp.

Rozdział I.
Polityka mieszkaniowa państwa

1. Zagadnienia wstępne……….2
2. Zagadnienia prawno – finansowe……….5


Rozdział II.
Podstawowe zasady polityki mieszkaniowej

Rozdział III.
Gminna polityka mieszkaniowa

1. Cele i zadania gminnej polityki mieszkaniowej……….12

 
Czytaj więcej

Jednostki oświatowe w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sanok


Wstęp………3

Rozdział I
Geneza i istota samorządu terytorialnego

1.1 Definicja, cechy, funkcje………5
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu………7
1.3 Samorząd według Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego………9
1.4 Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego………17
1.5 O strukturze organizacyjnej ………19

Rozdział II
Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

2.1 Samorząd terytorialny i jego rozwój w Polsce……… 22
2.2 Gmina w trójszczeblowym modelu samorządu terytorialnego……… 24
2.3 Pojęcie gminy, jej organy oraz zadania……… 25
2.4 Kontrola administracyjna w gminie……… 30

Rozdział III
Gmina Sanok

3...

Czytaj więcej

Rada gminy.


Wstęp………1

Rozdział I.
Struktura organizacja gminy.

Rozdział II.
Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny.

1. Zagadnienia wstępne………9
2. Status prawny radnego………10
3. Organizacja wewnętrzna rady gminy………16
4. Sesje i komisje rady………18
5. Sekretarz i skarbnik gminy………20

Rozdział III.
Klasyfikacja zadań rady gminy.

1. Kompetencje ustrojowe i organizacyjne………23
2. Kompetencje gospodarczo-majątkowe………27
3. Kompetencje finansowe………29
4. Kompetencje administracyjne………33
5. Kompetencje lokalno-porządkowe………35
6. Stanowienie aktów prawa miejscowego………37
7. Kompetencje kontrolne i nadzorcze………41
8. Kompetencje procesowe………48

Ro...

Czytaj więcej

Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.


Wstęp………5

Rozdział I
Powoływanie i dymisja Rady Ministrów.

1. Tryb powoływania Rady Ministrów………7
2. Dymisja Rady Ministrów………12


Rozdział II
Skład Rady Ministrów.

1. Prezes Rady Ministrów………18
2. Wiceprezes Rady Ministrów………21
3. Ministrowie………22
4. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów………25


Rozdział III
Zakres działania Rady Ministrów.

1. Funkcje Rady Ministrów………26
1.1 funkcja wykonawcza………27
1.2 funkcja kierowniczo – koordynacyjna………29
1.3 funkcja kontrolna………31
1.4 funkcja inicjatywno – informacyjna………32


Rozdział IV
Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków.

1...

Czytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

>


Wstęp……….2

Rozdział I.
Osobowość i zadania gminy.

1. Osobowość prawna gminy………..5
2. Zadania i kompetencje gminy.


Rozdział II.
Organy gminy.

1. Rada Gminy………..19
2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta.


Rozdział III.
Gospodarka finansowa gminy………..33

1. Budżet gminy.
2. Dochody i wydatki gminy.


Rozdział IV.
Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminy………..42

1. Zakres nadzoru.
2. Środki nadzoru.


Zakończenie………..54
Bibliografia………56
Wykaz skrótów.
Wykaz aktów prawnych.
Wykaz orzecznictwa.

 
Czytaj więcej

Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ.


Streszczenie……….2
Wstęp……….3

Rozdział 1
Uregulowania prawne dotyczące finansowania oświaty przez gminy.

1.1. Gospodarka finansowa gminy……….5
1.2. Kompetencje i zadania gminy w zakresię oświaty……….12
1.3. Finansowanie zadań oświatowych w gminach……….24
1.3.1. Ogólne zasady gospodarki finansowej……….24
1.4. Źródła finansowania oświaty……….30

Rozdział 2
Subwencja ogólna.
2
2.1. Zasady podziału subwencji ogólnej……….32
2.2. Zmiana ustalania części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w porównaniu do roku 2011……….36
2.3. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej……….40
2.4...

Czytaj więcej

Ustrój powiatu.


Wstęp.

Rozdział I.
Koncepcja samorządu powiatowego.

Rozdział II.
Władze powiatu.

1. Rada powiatu.
2. Zarząd powiatu.
3. Starosta powiatu.
4. Sekretarz i skarbnik powiatu.
5. Wydziały starostwa powiatowego.


Rozdział III.
Prawo miejscowe.

1. Wybory do rad powiatów.
2. Stanowienie prawa miejscowego.
3. Procedura wydawania aktów prawa miejscowego.


Rozdział IV.
Mienie i finanse powiatu

1. Budżet powiatu.
2. Dochody powiatu.
3. Wydatki powiatu.
4. Wykonanie budżetu powiatu.


Rozdział V.
Nadzór nad działalnością powiatu.

1. Zakres nadzoru.
2. Środki nadzoru.


Rozdział VI.
Miasta na prawach powiatu.

Zakończenie.
Bibliografi...

Czytaj więcej

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle działalności powiatu XYZ.


Wstęp……….4

Rozdział I.
Prawno – finansowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

1. Definicja organizacji pozarządowej……….6
2. Organizacje w świetle obowiązującego ustawodawstwa……….8
3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych……….10


Rozdział II.
Funkcje i rola III Sektora w Polsce i W U.E.

1. Typologia funkcji organizacji pozarządowych……….12
2. Rodzaje działalności organizacji pozarządowych……….14
3. Trzeci sektor w Unii Europejskiej……….20
4. Rozwój trzeciego sektora w Polsce……….23


Rozdział III.
Organizacje pozarządowych w Polsce

1. Rozmiary działalności wolontarystycznej……….32
2...

Czytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny

>


Wstęp

Rozdział I.
Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka


Rozdział II.
Obowiązek alimentacyjny między małżonkami


Rozdział III.
Obowiązek alimentacyjny względem pasierba


Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zarządzanie granicami w strefie Schengen – wybrane aspekty.


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka układu Schengen

1.1. Istota zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania granicami państwowymi
1.2. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty
1.3. System Informacyjny Schengen
1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej
1.5. Polityka wizowa oraz azylowa w ramach Schengen
1.6. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

Rozdział II.
Polska po wstąpieniu do strefy Schengen

2.1. Integracja Polski ze strefą Schengen
2.2. Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen
2.2.1. Konsekwencje ekonomiczne Schengen
2.2.2. Konsekwencje polityczne
2.3.3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Rady Ministrów w Polsce

Wstęp……….3
Rozdział I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej……….5
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej……….6
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku……….9
4. Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku……….9
5. Rada Ministrów w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku……….13
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku……….14
7. Mała konstytucja z 17 października 1992 roku……….14
8. Władza wykonawcza po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 roku……….15
9. Reforma administracji……….19


Rozdział II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy.

1...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Policji.


Wstęp ………..3

Rozdział I
Ewolucja policyjnej funkcji administracyjnej

1.1. Pochodzenie i wyjaśnienie pojęcia ‚Policja’ ………..4
1.2. Policja administracyjna okresu międzywojennego ………..7
1.3. Policja administracyjna okresu PRLu ………..9
1.4. Policja a reglamentacja ………..14

Rozdział II
Organy wykonujące funkcję policyjną

2.1. Funkcje wojewody i starosty w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.1.1. Wojewoda ………..18
2.1.2. Starosta ………..20
2.2. Straż Graniczna ……….. 23
2.3. Policja państwowa ………..31

Rozdział III
Organizacja i formy działania Policji

3.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce


Wstęp………2

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1. Zarys historyczny samorządu terytorialnego………5
2. Zakres działań i zadań samorządu gminnego………10
3. Organy gminy………20
4. Podstawy prawnofinansowe funkcjonowania samorządu gminnego………26


Rozdział II
Ustrój i organy samorządu powiatowego.

1. Pojęcie powiatu, jego osobowość prawna oraz statut………33
2. Typy powiatów………34
3. Zadania własne, zlecone oraz powierzone powiatu………36
4. Organy powiatu………40


Rozdział III
Województwo jako naczelna jednostka samorządu terytorialnego.

1. Pojęcie województwa………52
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ


Wstęp………2

Rozdział I
Samorząd terytorialny w Polsce.

1. Pojęcie samorządu………4
2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce………10
3. Gmina w systemie samorządu terytorialnego………14
4. Organizacja gminy………17


Rozdział II
Powoływanie i kadencja wójta.

1. Wybory wójta………26
2. Wygaśnięcie mandatu wójta………33


Rozdział III
Funkcje wójta na przykładzie Gminy XYZ.

1. Charakterystyka pracy wójta………35


Rozdział IV
Charakterystyka Gminy XYZ.

1. Opis Gminy XYZ………38
2. Charakterystyka gospodarcza Gminy XYZ………42
3 Wykonywanie zadań przez wójta w gminie XYZ………48


Zakończenie………58
Bibliografia………60

 
Czytaj więcej

Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki


Wstęp………3


1.Zasady udzielania zamówień publicznych………4
2.Monopolistyczna sytuacja………9
3.Nagroda w konkursie………15
4.Nadzwyczajna potrzeba ………16
5.Prymat procedur przetargowych ………19
6.Zamówienia dodatkowe……… 21
7.Zamówienia uzupełniające……… 25
8.Zamówienia w związku z likwidacją działalności, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym……… 29
9.Zamówienia na dostawy na giełdzie towarowej……… 31
10.Zamówienia placówek zagranicznych……… 32
11.Zamówienia na potrzeby własne jednostki wojskowej……… 32
12.Usługi niepriorytetowe……… 33
13.Zamówienia sektorowe ………35


Zakończenie……… 36
Bibliografia……… 39

 
Czytaj więcej

Historia samorządu terytorialnego przed II Wojną Światową


Wstęp………2

Rozdział I
Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

1. Pojęcie samorządu terytorialnego………4
2. Istota samorządu terytorialnego………7
3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8
4. Zadania samorządu terytorialnego………14
5. Nadzór nad samorządem terytorialnym………15
6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17


Rozdział II
Samorząd terytorialny w II RP.

1. Stan faktyczny i prawny samorządów po 1918 roku………21
2. Okres przed Konstytucją z 1921 roku………27
3. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………29


Rozdział III
Samorząd terytorialny po unifikacji w latach 1933-1939.

1...

Czytaj więcej

Przestępczość zorganizowana we współczesnym świecie


Wstęp………2

Rozdział 1.
Pojęcie i geneza przestępczości zorganizowanej.

1. Prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej………4
2. Rys historyczny zorganizowanych struktur przestępczych………10
3. Początki polskich zorganizowanych struktur przestępczych………22


Rozdział 2.
Kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych.

1. Ustalone kierunki działania grup przestępczych………26
2. Zorganizowana przestępczość kryminalna………28
3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna………36
4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa………42


Rozdział 3.
Systemy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce.

1...

Czytaj więcej

Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej.


Wstęp………..3

Rozdział I.
Charakterystyka zjawiska korupcji………..4

1.1.Pojecie korupcji
1.1.1.Potoczne i słownikowe pojecie
1.1.2.Pojecie korupcji w polskim kodeksię karnym
1.2. Z historii korupcji
1.3. Rodzaje korupcji
1.3.1. Korupcja czynna i korupcja bierna
1.3.2. Korupcja polityczna
1.3.3. Korupcja gospodarcza
1.3.4. Korupcja urzędnicza
1.3.5. Inne rodzaj korupcji
1.4. Źródła korupcji
1.5. Formy walki z korupcja


Rozdział II.
Ogólna charakterystyka administracji publicznej………..16

2.1. Pojecie administracji publicznej
2.2. Podział administracji publicznej
2.3. Współczesny zasięg administracji publicznej


Rozdział III.
Badań...

Czytaj więcej

Samorząd terytorialny 1918-1939.Wstęp………2

Rozdział I
Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

1. Pojęcie samorządu terytorialnego………4
2. Istota samorządu terytorialnego………7
3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8
4. Zadania samorządu terytorialnego………14
5. Nadzór nad samorządem terytorialnym………15
6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17


Rozdział II
Samorząd terytorialny w II RP.

1. Stan faktyczny i prawny samorządów po 1918 roku………21
2. Okres przed Konstytucją z 1921 roku………27
3. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………29


Rozdział III
Samorząd terytorialny po unifikacji w latach 1933-1939.

1...

Czytaj więcej

Człowiek w organizacji rynkowej


Wstęp………..3

Rozdział I
Istota organizacji i jej znaczenie

1.1 Pojęcie i typy organizacji……….. 5
1.2 Podstawowe elementy i zasady budowania organizacji……….. 10
1.3 Rodzaje struktur organizacyjnych……….. 13


Rozdział II
Kształtowanie się organizacji

2.1 Otoczenie organizacji……….. 18
2.2 Cykl życia organizacji……….. 20
2.3 Technologia ………..25
2.4 Pojęcie kultury organizacyjnej i jej składniki……….. 27


Rozdział III
Kapitał ludzki w organizacji

3.1 Projektowanie i organizacja stanowiska pracy……….. 31
3.2 Kierowanie działaniami ludzkimi w organizacji……….. 34
3.3 Mechanizmy zachowywania się ludzi w organizacji……….. 38
3...

Czytaj więcej

Stan bezpieczeństwa EURO 2012Wstęp………..2

Rozdział I
Charakterystyka bezpieczeństwa sportowego.

1.1. Związki bezpieczeństwa ze sportem………..4
1.2. Wymogi prawa międzynarodowego i unijnego pod względem bezpieczeństwa Euro 2012………..9
1.3. Analiza bezpieczeństwa Polski………..14


Rozdział II
Wpływ mistrzostw europy w piłce nożnej Euro 2012 na miasta-gospodarzy.

2.1. Organizacja rozgrywek………..21
2.2. Przebieg turnieju………..22
2.3. Komitet organizacyjny………..25
2.4. Prawo o Euro 2012………..37


Rozdział III
Stan zaawansowania przygotowań do Euro 2012 w zakresię bezpieczeństwa………..40

3.1. Bezpieczeństwo stadionowe………..40
3.2. Bezpieczeństwo transportowe………..46
3...

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem.


Wstęp

Rozdział I
Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciąży i karmienia.

1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach wzbronionych.
1.2. Obowiązek przeniesienia kobiet w ciąży do innej pracy.
1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz delegowania poza stałe miejsca pracy.


Rozdział II
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z ciążą i macierzyństwem.

2.1. Zwolnienia pracownika na badania lekarskie.
2.2. Obowiązki przerwy w pracy przysługujące pracownikom wychowującym dzieci.
2.2.1. Uprawnienia pracowników do przerwy na karmienie.
2.2.2...

Czytaj więcej

Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa InformacjiWstęp………3

Rozdział I
Wpływ zarządzania na bezpieczeństwo informacji.

1.1. Analiza bezpieczeństwa informacyjnego i walki informacyjnej………5
1.2. Podstawowe funkcje zarządzania………10
1.3. Prawne wymogi ochrony informacji………12


Rozdział II
Istota zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2.1. Klasyfikacja informacji………18
2.2. Analiza ryzyka………20
2.3. Systemy zabezpieczeń………24
2.4. Polityka bezpieczeństwa informacji………27


Rozdział III
Audyt i jego szczególne znaczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

3.1. Rodzaje audytów………37
3.2. Zasady audytowania………41
3.3. Zarządzanie programem audytu………45
3.4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej.


Wstęp……….4

Rozdział I
Pojęcie i cechy współczesnej administracji

1.1. Istota i funkcje administracji publicznej………. 6
1.2. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej………. 11
1.3. Formy prawne działania administracji publicznej………. 13
1.4. Cechy współczesnej administracji………. 17


Rozdział II
Zarządzanie jako cecha współczesnej administracji

2.1. Od administrowania do zarządzania publicznego………. 23
2.2. Modele zarządzania publicznego………. 25
2.2.1. Zakres zarządzania publicznego………. 27


Rozdział III
Społeczno – organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji

3.1...

Czytaj więcej

Posiadanie jako instytucja prawa rzeczowegoStreszczenie………3
Słowa kluczowe………3
Wstęp………4

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego

1.1. Charakterystyka oraz podział prawa rzeczowego ………8
1.2. Rzeczy jako przedmiot prawa cywilnego……… 9
1.3. Prawo własności………11
1.4. Nabycie i utrata własności………12
1.5. Współwłasność………14
1.6. Ochrona własności………15
1.7. Instytucja posiadania………17
1.8. Współposiadanie……… 18
1.9. Posiadanie a dzierżawa i władztwo prekaryjne……… 19

Rozdział II.
Rodzaje posiadania

2.1.Posiadanie zależne i samoistne………. 22
2.2. Posiadanie służebności……… 25
2.3...

Czytaj więcej

Zastosowanie Internetu w zakresię działania organów władzy sądowniczej.


Spis skrótów

Wstęp……….7

Rozdział I
Postęp techniczny w komunikacji elektronicznej a sądownictwo……….8

1.1.Poprawa w funkcjonowaniu sądownictwa
1.2.Cele wykorzystania Internetu w sądownictwie
1.3.Wykonywanie czynności sądowych przy wykorzystaniu Internetu
1.4.Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce de lege lata

Rozdział II
EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze……….14

2.1 Podstawy prawne i cel wprowadzenia nowego postępowania do k.p.c.
2.2 Główne założenia elektronicznego postępowania upominawczego
2.3 Rodzaje elektronicznych orzeczeń wydawanych w polskim EPU
2.3.1. Elektroniczny nakaz zapłaty
2.3.2...

Czytaj więcej

Organy stanowiące w polskim samorządzie terytorialnym


Wstęp ……… 4

Rozdział I.
Model współczesnego samorządu w Polsce

1.1. Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce ………..6
1.2. Istota samorządu terytorialnego i jego funkcje ……….. 9
1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….. 12
1.4. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13
1.4.1. Gmina……….. 14
1.4.2. Powiat……….. 18
1.4.3. Województwo ……….. 22


Rozdział II.
Samorząd terytorialny w strukturze władzy publicznej

2.1. Organy samorządu terytorialnego……….. 25
2.1.1. Organy stanowiące……….. 26
2.1.2. Organy wykonawcze ……….. 29
2.2. Samorząd terytorialny a państwo……….. 33
2.2.1...

Czytaj więcej

Ekonomiczne, rynkowe i prawne aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.

Wstęp.

Rozdział I.
Bankowość elektroniczna jako innowacja w sferze kanałów dystrybucji i rynku usług finansowych.

1.1. Istota i zakres bankowości elektronicznej
1.2. Formy bankowości elektronicznej
1.3. Innowacje elektroniczne i finansowe jako efekt zmian zachodzących we współczesnej bankowości


Rozdział II.
Wpływ wdrażania bankowości elektronicznej na ryzyko, funkcjonowanie, procesy i wyniki przedsiębiorstwa bankowego.

2.1. Bankowość elektroniczna a konkurencyjność banku
2.2. Wpływ bankowości elektronicznej na ryzyko działalności banku
2.3...

Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji publicznej


Wstęp……….3

Rozdział I.
Struktura i kompetencje organów administracyjnych

1.1. Definicja administracji publicznej i władztwa administracyjnego……….5
1.2. Pojęcie form działania administracji……….14
1.3. Źródła prawa administracyjnego……….18


Rozdział II.
Typy aktów administracyjnych

2.1. Akty normatywne administracji……….31
2.2. Akty administracyjne i ich rodzaje……….37


Rozdział III.
Inne formy działalności prawnej

3.1. Umowy cywilnoprawne……….48
3.2. Porozumienie administracyjne……….55
3.3. Ugody……….57
3.4. Przyrzeczenia……….60


Podsumowanie……….64
Bibliografia……….65
Załączniki……….68

 
Czytaj więcej

Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ


Wstęp………… 5

Rozdział I.
Samorząd terytorialny w Polsce………… 8

1.1. Definicja i istota samorządu
1.2. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce
1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Zadania gminy
1.3.2. Zadania powiatu
1.3.3. Zadania województwa
1.4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu, województwaRozdział II.
Elementy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego …………26

2.1. Istota i zakres finansów samorządu terytorialnego
2.1.1. Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego
2.1.2. Definicja zarządzania finansami
2.2. Pojęcie budżetu samorządowego
2.2.1...

Czytaj więcej

Przemyt towarów na polskich granicach


Wstęp………..3

Rozdział I
Rozpoznanie problemu przestępczości przemytniczej

1.1.Źródła i formy przemytu………..5
1.2.Uwarunkowania przestępczości przemytniczej………..10
1.3.Organy powołane do walki z przestępczością przemytniczą………..15


Rozdział II
Analiza i ocena przestępczości przemytniczej w Polsce

2.1.Metody przestępczości przemytniczej………..20
2.2.Przestępczość przemytnicza na terenie Polski ………..23
2.3.Wielkość przestępczości przemytniczej ………..26


Rozdział III
Zagrożenia wynikające z przestępczości przemytniczej

3.1.Konsekwencje przestępczości przemytniczej ………..35
3.2.Obszary i kierunki przemytu………....

Czytaj więcej

Budżet Gminy XYZ -instrument rozwoju lokalnego


Wstęp………5

Rozdział I
Znaczenie i rola finansów publicznych w rozwoju terytorialnym kraju

1.1. Finanse publiczne ………7
1.2. Pojęcie budżetu i jego istota……… 13
1.3. Rodzaje dochodów budżetowych……… 20
1.4. Finanse samorządu terytorialnego……… 24
1.4.1. Samorząd gminy……… 25
1.4.2. Samorząd powiatu ………32
1.4.3. Samorząd wojewódzki……… 39

Rozdział II
Charakterystyka i organizacja gminy XYZ

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne……… 44
2.2. Warunki przyrodnicze ………46
2.3. Historia i teraźniejszość……… 47
2.4. Ludność……… 50
2.5. Rolnictwo i przemysł……… 52
2.6. Infrastruktura techniczna ………54
2.7...

Czytaj więcej

Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu


Wstęp………..3

Rozdział I
Elastyczne formy zatrudnienia

1.1 Skutki zmian gospodarczych na rynku pracy w ostatnich latach………..5
1.2 Elastyczność zatrudnienia dla pracodawców i pracowników………..8
1.3 Zalety i wady elastycznych form zatrudnienia dla pracowników i pracodawców………..15


Rozdział II
Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia

2.1 Umowa o pracę na czas określony………..19
2.2 Leasing pracowniczy………..23
2.3 Samozatrudnienie………..27
2.4 Praca nakładcza………..30
2.5 Telepraca………..35


Rozdział III
Job-sharing dzielenie miejsca pracy

3.1 Definicje i rodzaje job-sharingu………..43
3...

Czytaj więcej

Urlopy pracowniczeWstęp……….5

Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe

1.1.Pojęcie oraz zarys historyczny urlopu………. 7
1.2 Zasady urlopu wypoczynkowego………. 9
1.3 Urlop wypoczynkowy………. 11
1.3.1 Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego……….. 11
1.3.2 Wymiar urlopu wypoczynkowego………. 12
1.3.3 Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego………. 15
1.3.4 Urlop w wymiarze proporcjonalnym………. 16
1.3.5 Przesunięcie terminu urlopu pracownika………. 18
1.3.6 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego………. 19
1.3.7 Urlop na żądanie………. 20
1.3.8 Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy………. 21
1.3.9 Urlop wypoczynkowy młodocianych……….. 22
1...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Straży GminnejWykaz skrótów……….4
Wstęp……….5

Rozdział I.
Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej

1.1. Pojęcie policji administracyjnej……….7
1.2. Systematyka organów pełniących funkcje policji administracyjnej……….10
1.3. Prawne formy działania……….14


Rozdział II.
Organizacja prawna straży gminnych

2.1. Rys historyczny……….24
2.2. Tryb tworzenia straży gminnych……….26
2.3. Organizacja i struktura organizacyjna straży gminnych……….31
2.4. Nadzór nad strażami gminnymi……….34


Rozdział III.
Zadania i kompetencje straży gminnych

3.1. Katalog zadań straży gminnych……….39
3.2. Udzielanie pouczeń i wydawanie poleceń……….47
3...

Czytaj więcej

Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie samorządu terytorialnego


Wstęp………..2

Rozdział 1.
System ochrony przed powodzią w Polsce……….. 4

1.1. Sieć rzeczna Polski……….. 6
1.2. Metody ograniczania skutków powodzi……….. 10
1.3. Gospodarka wodna jako element systemu ochrony przed powodzią……….. 16
1.4. Zarządzanie kryzysowe jako element systemu ochrony przed powodzią……….. 22


Rozdział 2.
Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej……….. 28

2.1. Geneza samorządności terytorialnej w Polsce……….. 30
2.2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem działalności związanej z ochroną przed powodzią……….. 37
2.3...

Czytaj więcej

Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.


Wstęp ……… 6

Rozdział I
Zarządzanie kryzysowe w Polsce

1.1. Powstanie i rozwój teorii zarządzania kryzysowego ……… 9
1.2. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego ……… 12
1.3. Obowiązki administracji publicznej w zakresię zapewnienia bezpieczeństwa obywateli …… 14
1.4. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego ………29
1.5. Istota zarządzania kryzysowego ……… 33


Rozdział II
Idea społecznych organizacji ratowniczych

2.1. Zasady działalności społecznych podmiotów ratowniczych ……… 39
2.2. System ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża ……… 45
2.3. Ratownictwo wodne ……… 51
2.4...

Czytaj więcej

Prawne aspekty wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.


Wstęp………5

Rozdział 1.
Wywłaszczenie nieruchomości – charakterystyka

1.1. Istota wywłaszczenia……… 7
1.2. Reguły wywłaszczenia……… 10
1.3. Tok postępowania wywłaszczeniowego……… 14

Rozdział 2.
Procedury formalno – prawne przygotowania i realizacji inwestycji drogowych

2.1. Wydatkowanie środków publicznych na nabycie gruntów……… 24
2.2.Podstawy prawne wywłaszczenia nieruchomości……… 32
2.3. Struktura postępowania wywłaszczeniowego w myśl ustawy……… 40
2.4. Koszty realizacji inwestycji drogowych – analiza……… 44

Rozdział 3.
Wywłaszczenia w treści ustaw – analiza porównawcza

3.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami i spec...

Czytaj więcej

Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej


Wstęp………….9

Rozdział I
Postępowanie administracyjne – podstawowe zagadnienia………….11

1.1. Rozwój polskiego postępowania administracyjnego
1.2. Pojęcie i zasady postępowania administracyjnego


Rozdział II
Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej………….33

2.1. Podstawa prawna decyzji i kompetencja do jej wykonania
2.2. Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej
2.3. Przedmiotowość sprawy administracyjnej


Rozdział III
Środki odwoławcze od decyzji administracyjnych………….45

3.1. Odwołanie
3.2. Zażalenie
3.3. Wniosek o wznowienie postępowania
3.4. Wniosek o stwierdzenie nieważności
3.5...

Czytaj więcej

Władza sądownicza w Polsce


Wstęp……….2

Rozdział I
Charakterystyka sądownictwa w Polsce.

1. Pojęcie władzy sądowniczej……….4
2. Geneza sądownictwa powszechnego w Polsce……….5
3. Organizacja sądownictwa powszechnego……….11
4. Pozycja prawna sędziego……….17


Rozdział II
Ogólne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej.

1. Zasada niezawisłości sądowej i sędziowskiej……….25
2. Zasada dwuinstancyjności……….35
3. Zasada jawności i jednolitości sądów……….38
4. Zasada niezależności sądownictwa……….39
5. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości


Rozdział III
Zasady działania organów władzy sądowniczej.

1. Sąd Najwyższy……….53
2...

Czytaj więcej

Organizacja sądownictwa administracyjnego.


Wstęp……….5

Rozdział 1.
Zarys rozwoju sądownictwa administracyjnego……….7

1.1. Najwyższy trybunał administracyjny
1.2. Naczelny sąd administracyjny
1.3. Reforma sądownictwa w 2004 roku


Rozdział 2.
Organizacja sądów administracyjnych……….21

2.1. Organizacja sądów administracyjnych
2.2. Struktura naczelnego sądu administracyjnego
2.2. Struktura wojewódzkiego sądu administracyjnego


Rozdział 3.
Zadania i zasady działania naczelnego sądu administracyjnego……….38

Rozdział 4.
Zadania i zasady działania wojewódzkiego sądu administracyjnego……….45

Rozdział 5.
Informacje o działalności sądów administracyjnych……….53

Podsum...

Czytaj więcej

Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy


Wstęp……….4

Rozdział I
Pojęcie organu administracji publicznej

1.1. Definicja organu administracji publicznej………. 5
1.2. Zakres działania i właściwość organu administracji publicznej………. 10
1.3. Pojęcie organu administrującego ……….13
1.4. Klasyfikacja organów administracyjnych………. 15
1.4.1. Organy centralne i terenowe ……….15
1.4.2. Organy jednoosobowe i kolegialne ……….16
1.4.3. Organy decydujące i pomocnicze ……….19
1.4.4. Organy zawodowe i społeczne ……….20
1.4.5. Organy naczelne i inne organy administracji ……….20
1.4.6. Organy o kompetencji ogólnej i organy o kompetencji specjalnej………. 22
1.4.7. Inne podziały ……….23
1.5...

Czytaj więcej

Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.


Wstęp………. 5

Rozdział 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojęcie budżetu państwa………. 7
2. Funkcje budżetu państwa ……….15
3. Zasady polityki budżetowej ……….18
4. Ustawa budżetowa i dochody budżetu państwa ……….22

Rozdział 2.
Podatki

1. Pojęcie podatku………. 31
2. Źródła prawa podatkowego ……….37
3. Funkcje podatków ……….43
4. Rodzaje podatków ……….46

Rozdział 3.
Podatek dochodowy jako źródło budżetu państwa

1. Podatek dochodowy – pojęcie ……….51
2. Regulacje prawne podatku dochodowego………. 53
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ……….57
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ……….61
2.3...

Czytaj więcej

Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Konstytucja Marcowa.

1.1. Wprowadzenie……….5
1.2. Zasady naczelne……….6
1.3. Status prezydenta……….9
1.4. Praktyka ustrojowa……….15


Rozdział II.
Konstytucja Kwietniowa.

2.1. Wprowadzenie……….18
2.2. Zasady naczelne……….20
2.3. Status prezydenta……….22


Rozdział III.
Prezydent w Polsce Ludowej.

3.1. Rola i zakres kompetencji prezydenta w świetle regulacji Małej Konstytucji z 1947 roku……….41
3.2. Przywrócenie urzędu prezydenta w 1989r……….52


Rozdział IV.
Konstytucje III RP.

4.1. Prezydent w świetle rozwiązań i praktyki stosowania Małej Konstytucji z 1992r……….60
4.2. Konstytucja RP z 22 kwietnia 1997 r……….63
4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich