Kategoria Administracja

Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy


1. Wstęp 3
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu………3
1.2. Przegląd literatury……… 4
1.3. Cel i zakres pracy ………4

Rozdział II
Reforma administracyjna w polsce a przepływ
Informacji w obsłudze klienta

2.1. Istota samorządu terytorialnego ………8
2.2. Reforma samorządu terytorialnego z 1990 roku ………13
2.2.1. Podział terytorialny kraju 14
2.2.2. Zadania samorządu gminnego ………20
...

Czytaj więcej

Aspekty prawne i wytyczne użycia broni, środków przymusu bezpośredniego podczas wojskowych misji poza granicami kraju na przykładzie PKW w Afganistanie.


Wstęp…………3

Rozdział 1.
Przygotowanie wojskowych misji zagranicznych.

1.1 Reguły podjęcia działań przy użyciu siły (ROE)…………4
1.2 Przygotowanie żołnierzy polskich do misji zagranicznych____15
1.3 Środki przymusu bezpośredniego oraz broń stosowana przez PKW w Afganistanie…………21


Rozdział 2.
Międzynarodowe aspekty prawne użycia broni oraz środków przymusu bezpośredniego.

2.1 Aspekty prawne i wytyczne użycia broni i środków przymusu bezpośredniego w oparciu o postulaty MPH (Międzynarodowe Prawo Humanitarne)…………34
2.2 Zasady użycia siły podczas misji wojskowych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej…………47
2...

Czytaj więcej

Internet – narzędzie komunikowania w administracji publicznej


Wstęp

Rozdział I.
Komunikowanie publiczne

2.1. Istota komunikowania
2.2. Komunikowanie publiczne
2.3. Uczestnicy procesu komunikowania publicznego
2.4. Komunikowanie a administracja publiczna
2.4.1. Administracja publiczna
2.4.2. Komunikowanie administracji publicznej


Rozdział
II. Internet narzędzie komunikacji publicznej

3.1 Internet – globalna sieć komputerowa
3.2 Internetowe usługi komunikacyjne
3.3. Internet w Polsce
3.4. Internet w komunikacji publicznej
3...

Czytaj więcej

Zadania administracji publicznej w zakresię działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Wstęp

Rozdział 1.
Osoba niepełnosprawna

1.1. Definicja osoby niepełnosprawnej w przeglądzie literatury
1.2. Rodzaje niepełnosprawności
1.3. Akty prawne regulujące prawa osób niepełnosprawnych
1.4. Podstawowe prawa osób niepełnosprawnych
1.5. Inne prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych


Rozdział 2.
Procedury administracyjne w zakresię osób niepełnosprawnych

2.1.Postępowanie orzecznicze o niepełnosprawność
2.2. Postępowanie orzecznicze o stopień niepełnosprawności
2.3. Postępowanie orzecznicze o wskazaniach do ulg i uprawnień
2.4. Tryb odwołania od wydanego orzeczenia


Rozdział 3.
Zadania państwa...

Czytaj więcej

Reforma terytorialna organizacji kraju po roku 1989


Wstęp 2

Rozdział I.
Założenia reformy terytorialnej organizacji kraju 3

1.1 Koncepcje 5
1.2 Ostateczny kształt reformy 8
1.3 Zmiany terytorialnej organizacji kraju 22
1.4 Przekształcenia instytucjonalne 26
1.5 Opinia administracji samorządowej o wdrażaniu reformy 29

Rozdział II.
Funkcjonowanie jednostek terytorialnej organizacji kraju 31

2.1 Powiatowa administracja 31
2.2 Zarządzanie doradztwem rolniczym 46
2.3 Fundacje i zrzeszenia przedsiębiorstw 50
2.4 Integracyjne funkcje samorządu regionalnego 53
2.5 Relacje administracja samorządowa – administracja rządowa 54

Rozdział III.
Finanse publiczne 56

3...

Czytaj więcej

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego


Wykaz skrótów ……….3
Wstęp………. 4

Rozdział I
Ogólna charakterystyka instytucji nadzoru

1. Istota i pojęcie nadzoru………. 6
2. Funkcje nadzoru i jego instrumenty……….7
3. Kryteria nadzoru ……….11
4. Rola i zadania organów odpowiedzialnych za nadzór………. 11


Rozdział II
Status prawny regionalnych izb obrachunkowych

1. Pozycja prawna regionalnych izb obrachunkowych w świetle Konstytucji RP i ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ……….15
2. Zadania i funkcje regionalnych izb obrachunkowych ……….16
3. Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych ……….19


Rozdział III
Zakres funkcji nadzorczej regionalnych izb obrachun...

Czytaj więcej

Wspomaganie przedsiębiorczości jako zadanie administracji samorządowej


Wstęp………3

Rozdział I.
Przedsiębiorczość………6

1.1. Definicja przedsiębiorczości………6
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw………8
1.3. Istota i funkcje przedsiębiorstw………9
1.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa-ich walory i znaczenie dla rozwoju gospodarczego………10

Rozdział II.
Działania władz samorządowych wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw………15

2.1. Polityka finansowa i jej wpływ na zjawiska gospodarcze………18
2.1.1. Podatki i opłaty………18
2.1.2. Ceny za usługi………22
2.2. Inwestycje jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego………24
2.2.1. Znaczenie inwestycji………24
2.2.2. Programy i strategie inwestycyjne………25
2.3...

Czytaj więcej

Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok.


Wstęp………….3

Rozdział I
Istota i cel oględzin.

1.1 Przedmiot oględzin………….6
1.2 Podmiot dokonujący oględzin………….11
1.3 Zwłoki jako punkt centralny oględzin miejsca………….14
1.4 Etapy przebiegu oględzin (etap ogóloorientacyjny, statyczny, dynamiczny)………….16

Rozdział II
Zewnętrzne objawy śmierci.

2.1 Znamiona śmierci wczesne (plamy opadowe, stężenie pośmiertne, oziębienie ciała, bladość pośmiertna)………….26
2.2 Znamiona śmierci późne (autoliza, rozkład gnilny, przeobrażenie tłuszczowo-woskowe, strupieszenie)………….31
2.3 Rodzaje i przyczyny śmierci………….39

Rozdział III
Sądowo-lekarskie oględziny i sekcja zwłok.

3...

Czytaj więcej

Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.


Wstęp………1

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające – wyjaśnienie podstawowych pojęć

1. Samorząd terytorialny………3
2. Organizacje pozarządowe………7


Rozdział II
Pojęcie, cele i przesłanki współdziałania

1. Pojęcie współdziałania i jego cele………15
2. Przesłanki współdziałania………18
2.1. Zasada pomocniczości………18
2.2. Decentralizacja………22


...

Czytaj więcej

Sprawcy wypadków samochodowych w latach 2003-2013 (na przykładzie województwa małopolskiego)

Wstęp……….7

Rozdział 1.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w literaturze przedmiotu

1.1. Różne konteksty bezpieczeństwa………. 9
1.2. Zagrożenia militarne ……….14
1.3. Zagrożenia niemilitarne………. 23
1.4. Wypadki drogowe jako szczególny typ zagrożeń niemilitarnych ……….29


Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka wypadków drogowych………. 33

2.1. Uczestnicy ruchu drogowego……….34
2.2. Rodzaje wypadków drogowych ……….35
2.3. Przyczyny wypadków drogowych ……….37
2.3.1 Umiejętności i zachowania kierowców ……….38
2.3.2 Stan techniczny samochodów………. 40
2.3.3 Stan dróg i sytuacja na drogach………. 42
2.4. Skutki wypadków drogowych ……….45

Czytaj więcej

Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ


Wstęp………3

Rozdział I.

Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce

1. Samorząd terytorialny w Polsce ………5
2. Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce ………10
3. Gospodarka finansowa gminy ………20
4. Zadania realizowane przez gminę ……… 26


Rozdział II.

Charakterystyka badanej gminy

1. Ogólne informacje o gminie ………31
2. Jednostki organizacyjne gminy XYZ ………34
3. Realizacja zadań gminy z wykorzystaniem spółek prawa handlowego ………39
4. Strategia rozwoju gminy ………45


Rozdział III.
Przeznaczenie środków budżetowych na zadania inwestycyjne

1. Ocena gospodarki budżetowej ………52
2...

Czytaj więcej

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce.

Wykaz skrótów……..4

Wstęp……..5

Rozdział I.
Cechy organizacyjno -prawne specjalnej
strefy

ekonomicznej……..7
1. Pojęcie specjalnej strefy
ekonomicznej………7
2. Cele ustanawiania specjalnych stref
ekonomicznych………9
3. Podstawy prawne stanowienia i funkcjonowania specjalnych
stref
ekonomicznych………11


Rozdział II.
Ustanowienie specjalnej strefy
ekonomicznej……..15

1. Kryteria lokalizacji specjalnych stref
ekonomicznych………15
2. Teren specjalnej strefy
ekonomicznej……..16
3. Tryb ustanowienia specjalnej strefy
ekonomicznej………19
4. Etapy rozwoju specjalnych stref
ekonomicznych……..26
5...

Czytaj więcej

Rola i zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym na przykładzie ochotniczej straży pożarnej w powiecie myślenickim.


Wstęp………..4

Rozdział 1.
Funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej w świetle literatury

1.1. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej ………..6
1.2. Struktura organizacyjna OSP ………..15
1.3 Zadania i funkcje OSP ………..18

Rozdział 2.
Bezpieczeństwo lokalne – psychologiczne i społeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa

2.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa ………..22
2.2. Pojęcie, struktura i rodzaje poczucia bezpieczeństwa……….. 28
2.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresię bezpieczeństwa i porządku publicznego……….. 32

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań……….. 41
3.2...

Czytaj więcej

Obieg informacji w urzędzie gminy


Wstęp………. 3

Rozdział 1.
Urząd gminy 4

2.1.Urząd gminy opis ……….4
2.2.Podstawowe prawa obywatela w urzędzie………. 5
2.3.Zadania gminy i zakres działań ……….9
2.4.Struktura organizacyjna w urzędzie gminy ……….11
2.5.BIP-biuletyn informacji publicznej………. 17


Rozdział 2.
Klienci i obieg informacji ……….21

3.1.Pracownik samorządowy ……….21
3.2.Przepływ informacji w urzędzie gminy ……….24
3.3.Dostęp do dokumentów gminy ……….29
3.4.Analiza przepływu informacji………. 30
3.5Terminowe załatwianie spraw ……….32
3.6.Obieg korespondenci w urzędzie gminy ……….34
3.7.Klienci i ich obsługa w urzędzie gminy ……….35


Rozdział 3.
Część praktyczna

...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.


Wykaz ważniejszych skrótów………3


Wprowadzenie……….4
� 1. Uwagi wstępne……….4
� 2. Pojęcia „gospodarowanie” i „nieruchomości komunalne”……….8


Rozdział I

Pochodzenie nieruchomości komunalnych……….13


Rozdział II

Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi……….21
� 1. Zagadnienia ogólne………21
� 2. Gmina……….23
� 3. Związek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….30
� 4. Jednoosobowe spółki gminy………33
� 5. Spółki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna……….34
� 6. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne………35


Rozdział III

Zasady gospodarowania nieruchomości...

Czytaj więcej

Zintegrowany system odpadowo enrgetyczny w Regionie Południowo Zachodnim Województwa Podkarpackiego.


Wykaz skrótów ………. 4

Wstęp………. 5

Rozdział 1
Uwarunkowania formalnoprawne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1.1. Podstawy prawne realizacji przez gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej ………. 9
1.2. Główne założenia Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ………. 12
1.3. Instalacje regionalne ………. 18
1.4. Plany wojewódzkie i regiony gospodarki odpadami ………. 22
1.5. In house w gospodarce odpadami ………. 26
1.6. Odpowiedzialność gmin w świetle znowelizowanych przepisów . 32


Rozdział 2
Charakterystyka Miejskiego Przedsiębio...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na finansowanie zadań gminy


Wstęp……… 3

Rozdział I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządowa ……… 5

1. Samorząd gminy w okresie II Rzeczpospolitej ……… 5
2. Samorząd terytorialny po II wojnie światowej (do 1950 r) ……… 8
3. 10 lat współczesnej samorządności ……… 13


Rozdział II
Podstawy finansowania gminy w świetle obowiązujących ustaw……… 18

1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego ……… 18
2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego ……… 22


Rozdział III
Rodzaje środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez gminy na podstawie obowiązujących aktów normatywnych……… 25

1...

Czytaj więcej

Rola fundacji w finansowaniu zadań społecznych na przykładzie fundacji XYZ.

Wstęp………4

Rozdział I.
Miejsce fundacji w gospodarce………6

1. Sektorowy układ gospodarki i jego charakterystyka………6
1.1 Specyfika sektora rynkowego………6
1.2 Sektor publiczny i jego cechy………8
1.3 Sektor nonprofit i jego charakterystyka………9
2. Wzajemne zależności między sektorami………14
3. Miejsce fundacji w sektorze nonprofit………17


Rozdział II.
Rola fundacji w gospodarce………24

1. Pojęcie i rodzaje fundacji………24
1.1 Pojęcie fundacji………24
1.2 Rodzaje fundacji………28
2. Rozwój fundacji w Polsce………34
2.1 Pierwsze polskie fundacje………34
2.2 Fundacje okresu międzywojennego………36
2.3 Rozwój fundacji w gospodarcze centralnie planowanej………37
2...

Czytaj więcej

Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Samorządy terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich działalnością

1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ……….4
1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim ………. 15
1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojęcie nadzoru i kontroli ……….19
1.2.2. Organy sprawujące nadzór……….20
1.2.3. Zakres nadzoru ……….22
1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Pojęcie i zakres budżetów samorządowych……….24
1.3.2...

Czytaj więcej

Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej.


Wstęp………3

Rozdział 1.
Teoretyczne podstawy kontroli wewnętrznej………
6

1.1. Istota kontroli wewnętrznej i jej elementy………6
1.2. Rola i miejsce kontroli w procesię zarządzania………
12
1.3. Charakterystyka funkcji i wymagań wobec
kontrolera………15
1.4. Audyting a kontrola wewnętrzna………18


Rozdział 2.
Procedury kontroli wewnętrznej………22
2.1...

Czytaj więcej

Tendencje rozwojowe infrastruktury klucza publicznego


Wprowadzenie ……….9

1. Podstawy kryptografii ……….11

1.1. Kryptografia symetryczna ……….13
1.1.1. Algorytm DES i jego modyfikacje ……….16
1.1.2. Algorytm IDEA ……….18
1.1.3. Algorytm Rijndael – AES ……….20
1.1.4. Algorytmy Ronalda Rivesta (RCx) ……….22
1.2. Kryptografia asymetryczna ……….25
1.2.1. Algorytm wymiany kluczy Diffiego-Hellmana ……….27
1.2.2. System RSA ……….29
1.2.3. Algorytm ElGamala ……….31
1.3. Funkcja skrótu i HMAC ……….33
1.3.1. Funkcja VMPC – polski akcent w światowej kryptografii ……….35
1.4. Podpis cyfrowy (elektroniczny) ……….36
1.4.1. Tworzenie podpisu cyfrowego i jego weryfikacja ……….37
1.4.2...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi


Wstęp………5

Cel i zakres pracyp………10

1 Podział metod unieszkodliwienia odpadów………11

2 Ogrniczenia gromsdzenia, wywozu odpadów powstających w budnynkach mieszkalnych, instytucjach, przedsiębiorstwach……….13

4.1. Selektywne składowanie odpadów w domach mieszkalnych i różnych instytucjach
4.2. Selektywna zbiórka wykorzystywanych odpadów do kontenerów ustawionych w centralnych punktach miasta
4.3. Organizacja i zasady zbiórki oraz utylizacji wyeksploatowanych wyrobów z zawartością metali ciężkich i innych toksycznych związków
4.4. Założenia organizacji i finansowanie zbiórki wyeksploatowanych wyrobów niebezpiecznych


3...

Czytaj więcej

Najwyższa Izba Kontroli w myśl regulacji konstytucyjnych i ustawowych.


Wstęp………..4

Rozdział I.
Ewolucja kontroli państwowej w Polsce w latach 1919-1994……….. 8

Rozdział II.
Najwyższa Izba Kontroli w ustawie z dnia 23 grdunia 1994r ………..28

2.1. Organizacja Najwyższej Izby Kontroli ………..28
2.2. Usytuowanie NIK względem innych organów państwowych……….. 34
2.3. Zadania i zakres działania NIK 37
2.4. Tryb, zasady i procedura czynności ………..kontrolnych ………..41

Rozdział III.
Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r………… 53

Zakończenie ………..58
Bibliografia ………..61

 
Czytaj więcej

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej


Wstęp

Rozdział I.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

1.1 Niepełnosprawność
1.2 Osoba niepełnosprawna
1.3 Stopnie niepełnosprawności
1.4 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
1.5 Badanie niepełnosprawności w Polsce


Rozdział II.
Zakłady pracy chronionej

2.1 Warunki uzyskania statusu pracy chronionej
2.2 Uprawnienia zakładów pracy chronionej
2.3 Obowiązki zakładów pracy chronionej


Rozdział III.
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej

3.1 Zwolnienie z podatku dochodowego i opłaty skarbowej
3.2 ZPChr w roli płatnika
3.3 Podatek od towarów i usług
3...

Czytaj więcej

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysł budowlany i ochrona środowiska


Wstęp………3

Rozdział 1.
Ekologizacja planowania przestrzennego.

1.1. Geneza planowania przestrzennego………4
1.2. Zasada zrównoważonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5
1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6


Rozdział 2.
Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony środowiska……….8

2.1. Ochrona środowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10
2.2...

Czytaj więcej

Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego


1.Wstęp………..3

2. Pojęcie referendum………..5

3. Rodzaje referendów………..7

3.1.Zasięg referendów………..11


4. Przedmiot referendum………..13

5. Określenie ważności wyników………..18

6. Miejsce referendum w procesię decyzyjnym………..21

7. Demokracja reprezentatywna………..23

7.1. Demokracja bezpośrednia w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej………..25


8. Organy zarządzające referendum w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej………..27

9. Polskie referenda………..29

9.1. Referendum z 1946 roku………..29
9.2. Referendum z 1987 roku………..33
9.3. Przebieg oraz rezultat referendum ………..38
9.4...

Czytaj więcej

Wewnętrzna struktura organizacyjna sądów powszechnych


Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie i ogólne zasady funkcjonowania sądów powszechnych………5

1. Definicja sądu………5

2. Rodzaje sądów………11


Rozdział II. Zasady organizacji i zakres kompetencji sądów powszechnych………23

1. Sądy rejonowe………23

2. Sądy okręgowe………28

3. Sądy apelacyjne………30


Rozdział III. Organy sądów………32

1. Kompetencje prezesa w sądzie rejonowym………32

2...

Czytaj więcej

Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.


Wstęp………4

Rozdział I

Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6

Rozdział II
Środki dowodowe………13

1.Pojecie i klasyfikacja środków dowowdowych………13
2.System środków dowodowych………19
2.1. Dowody nazwane………19
2.1.1. Dowód z dokumentów………19
2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23
2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30
2.1.4. Dowód z oględzin………38
2.1.5. Dowód z przesłuchania strony………41
2.1.6. Dowód z oświadczenia strony………44
2.2. Dowody nienazwane………46


Rozdział III
Fakty nie wymagajace dowodów i uprawdopodobnienie………49

1.Fakty nie wymagajace dowodów……….9
1.1...

Czytaj więcej

Wpływ Agencji Ochrony na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Wstęp.

Rozdział 1.
Bezpieczeństwo publiczne i jego uwarunkowania

1.1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa publicznego.
1.2. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
1.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa publicznego.
1.4. Regulacje prawne w zakresię bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 2.
Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście X.

2.1. Charakterystyka aglomeracji miasta X.
2.2. Główne determinanty bezpieczeństwa publicznego .
2.3. Stan przestępczości na terenie miasta – źródła i skutki.
2.4. Wpływ Agencji Ochrony Osób i Mienia na bezpieczeństwo publiczne.

Rozdział 3.
Założenia metodologiczne badań.

3.1...

Czytaj więcej

Polskie Wojskowe Jednostki Specjalne We Współczesnych Operacjach Pokojowych.


Wstęp……….2

Rozdział 1.
Polskie wojskowe jednostki specjalne – przedstawienie zagadnienia

1.1. Wojska Specjalne – definicja i omówienie struktury………. 4
1.2. Wojska Specjalne przed i w trakcie II Wojny Światowej………. 5
1.2.1. Cichociemni………. 5
1.2.2. Pierwsza Samodzielna Kompania Grenadierów………. 6
1.2.3. Pierwsza Samodzielna Kompania Komandosów ……….7
1.2.4. Drugi Batalion Komandosów Zmotoryzowanych, Oddziały Dywersyjne Armii Krajowej, Związek Odwetu (ZO)………. 8
1.2.5. „Wachlarz” ……….9
1.2.6. Organizacja Specjalnych Akcji („OSA”)………. 9
1.2.7. Polski Samodzielny Batalion Specjalny LWP ……….10
1.3...

Czytaj więcej

System Ochrony Antyterrorystycznej w Polsce Na Przykładzie Działań Prewencyjnych Policji.


Wstęp……….. 4

Rozdział 1.
Uwarunkowania prawno-instytucjonalne ochrony antyterrorystycznej w Polsce

1.1. Walka z terroryzmem w świetle prawa polskiego……….. 7
1.2. Organy państwowe zajmujące się prewencją antyterrorystyczną w Polsce……….. 12
1.2.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji……….. 12
1.2.2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ………..14
1.2.3. Agencja Wywiadu ………..15
1.2.4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego……….. 16
1.2.5. Służba Wywiadu Wojskowego ………..17
1.2.6. Służba Kontrwywiadu Wojskowego……….. 18
1.2.7. Centralne Biuro Antykorupcyjne……….. 19
1.2.8. Grupa Reagowania Operacyjno–Manewrowego (GROM)……….. 20
...

Czytaj więcej

Dotacje celowe jako źródło dochodów jst. na przykładzie Gminy xyz w latach 2011-2014.

Wstęp.

Rozdział 1
Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.1. Dochody własne.
1.2. Subwencja ogólna.
1.3. Dotacje celowe.

Rozdział 2
Rodzaje dotacji celowych

2.1. Dotacje celowe obligatoryjne.
2.1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami.
2.1.2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
2.1.3. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań własnych
2.1.4...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….2

Rozdział 1.
Gospodarka wodno-ściekowa i jej aspekty prawne

1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie oddziaływania na środowisko………. 5
1.2. Regulacje prawne, normalizujące kwestie gospodarki wodno- ściekowej……….12
1.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze dokonywania innowacji w gospodarce wodno- ściekowej………. 15


Rozdział 2.
Charakterystyka badanej gminy i stanu gospodarki wodno-ściekowej.

2.1. Charakterystyka gminy sulików ……….19
2.2. Aktualny stan gospodarki wodno- ściekowej w gminie sulików ……….21
2.3. Ujęcie problemu w aspekcie regionu – zlewni rzeki czerwona woda………. 23


Rozdział 3.
Analiza i ocena prze...

Czytaj więcej

Władza wykonawcza według Konstytucji Marcowej.Rozdział I
Naczelne zasady ustroju politycznego według Konstytucji Marcowej…………. 5

Rozdział II
Prezydent Rzeczypospolitej według Konstytucji Marcowej …………10

2.1 Koncepcje i założenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej………… 11
2.2 Warunki i tryb wyboru …………17
2.3 Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej………… 21
2.3.1 Kompetencje reprezentacyjne Prezydenta………… 22
2.3.2 Relacje z Parlamentem………… 24
2.3.3 Uprawnienia głowy państwa w stosunku do Rządu …………25
2.3.4 Najwyższe zwierzchnictwo sił zbrojnych…………27
2.3.5 Prawo łaski………… 29
2.3.6 Uprawnienia nie wynikające z postanowień Konstytucji Marcowej………… 30
2...

Czytaj więcej

Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym.


Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka działalności Policji w Polsce

1.1. Geneza policji w Polsce
1.2. Pojęcie Policji, jako organu bezpieczeństwa i pożytku publicznego
1.3. Obowiązki Policji względem ochrony Państwa i obywateli
1.4. Środki prawne w działaniach Policji
1.5. Uprawnienia i formy działania Policji
1.6. Współpraca Policji z wybranymi podmiotami


Rozdział II
Struktura organizacyjna Policji

2.1. Jednostki organizacyjne Policji
2.2. Organy wykonujące funkcję Policji
2.3. Organy policji w strukturze rządowej administracji zespolonej
2.4. Policja a administracja publiczna


Rozdział III
Charakterystyka zarządzania k...

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców gminy XYZ

Wprowadzenie

Rozdział I
Zarys systemu pomocy społecznej w Polsce

1.1 Pojęcie ‚pomocy społecznej’
1.2 Geneza pomocy społecznej
1.3 Cele, funkcje i zadania pomocy społecznej
1.3.1 Cele pomocy społeczne
1.3.2 Funkcje instytucji pomocy społecznej
1.3.3 Zadania pomocy społecznej
1.4 Świadczenia z pomocy społecznej


Rozdział II
Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej i kryteria przedmiotowe jej przyznania

2.1 Podmioty uprawnione do otrzymania świadczeń
2.1.1 Charakterystyka klientów pomocy społecznej
2.1.2 Strategie przetrwania klientów pomocy społecznej
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie praw człowieka w Unii Europejskiej i Polsce


Wstęp ……….. 4

Rozdział 1
Historyczny zarys praw człowieka.

1.1. Pojęcie praw człowieka ……….. 6
1.2. Historia praw człowieka……….. 7
1.2.1. Kościół a prawa człowieka……….. 11
1.3. Kategorie praw człowieka ……….. 16


Rozdział 2
Prawa człowieka w Unii Europejskiej

2.1. Prawa człowieka w aktach pierwotnych unii ……….. 19
2.2. Karta praw podstawowych ……….. 23
2.2.1. Wybrane prawa obywateli unii europejskiej ……….. 26
2.3. Organy unii stojące na straży praw człowieka ……….. 30
2.3.1. Trybunał sprawiedliwości unii europejskiej ……….. 30
2.3.2. Parlament europejski ……….. 32
2.3.3. Rzecznik praw obywatelskich unii europejskiej ………....

Czytaj więcej

Uprawnienia wydziału ruchu drogowego policji podczas pełnienia służby.

Wstęp

Rozdział I
Organizacja i zadania policji w Polsce

1. Definicja i istota Policji
2. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2014
3. Funkcjonowanie oraz zadania Policji
4. Struktura i organizacja Komendy Głównej Policji


Rozdział II
Prawa związane z wykonywaniem obowiązków służbowych

1. Legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości
2. Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego
3. Prawo do użycia broni palnej
4. Przeszukiwanie osób, pomieszczeń oraz innych miejsc
5. Dokonywanie kontroli osobistej
6. Zatrzymanie i konwojowanie osób
7. Służba patrolowa
8...

Czytaj więcej

Służby specjalne w Polsce.


Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do tematyki służb specjalnych

1. Pojęcie i istota służb specjalnych
2. Historia służb specjalnych
3. Typologia służb specjalnych


Rozdział II
Przegląd polskich cywilnych służb specjalnych

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu


Rozdział III
Przegląd polskich wojskowych służb specjalnych

1. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
2. Służba Wywiadu Wojskowego


Rozdział IV
Formy działania służb specjalnych

1. Formy i metody działania służb specjalnych
2...

Czytaj więcej

Organizacja, zadania i funkcjonowanie komendy powiatowej policji, na przykładzie KPP w XYZ.


Wstęp.

Rozdział I
Status ustrojowy policji

1.1 Usytuowanie ustrojowe i organizacja wewnętrzna………. 5
1.2 Zadania i uprawnienia………. 10
1.3 Służba w Policji, etyka zawodowa funkcjonariuszy ……….15
1.4 Obowiązki i prawa policjanta………. 24
1.5 Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjanta ……….27


Rozdział II
Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowaniakomendy powiatowej policji w XYZ w latach 2011-2014

2.2. Struktura organizacyjna………. 32
2.3. Zasady funkcjonowania ……….34


Rozdział III
Działalność komendy powiatowej policji w XYZ w latach 2011-2014

3.1. Struktura społeczno- gospodarcza powiatu XYZ ……….43
3.2...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ.

Wstęp

Rozdział I.
Ewolucja policyjnej funkcji administracji.

1.1. Geneza pojęcia ,,policja’.

1.2. Pojęcie policji administracyjnej w ujęciu doktryny okresu międzywojennego.
1.3. Miejsce policji administracyjnej w strukturze pojęciowej doktryny prawa administracyjnego okresu PRL-u.
1.4. Historia Komendy Policji w XYZ.


Rozdział II.
Organy wykonujące funkcję policyjną.

2.1. Systematyka organów pełniących funkcję policji administracyjnej.
2.2. Współpraca ze społeczeństwem a identyfikacja potrzeb.
2.3.Współpraca z Żandarmerią Wojskową.
2.4.Współpraca ze Strażą Miejską.
2.5.Przestępczośc i jej zwalczanie.


R...

Czytaj więcej

Rola służby celenej w zarządzaniu kryzysowym w Polsce.

>


Zarządzanie kryzysowe w Polsce – wybrane aspekty

1.1. System zarządzania kryzysowego w Polsce
1.2. Organizacja Służby Celnej oraz jej rola w zarządzaniu kryzysowym
1.3. Funkcje oraz uprawnienia Służby Celnej.


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie XYZ.


Wstęp………… 5

Rozdział I
Istota zarządzania kryzysowego

1.1 Pojęcie kryzysu………… 7
1.2 Sytuacja kryzysowa …………9
1.3 Zarządzanie kryzysowe – definicja i istota………… 12
1.4 Etapy zarządzania kryzysowego …………15
1.5 Typy zagrożeń i ich charakterystyka …………20

Rozdział II
Zarządzanie kryzysowe w gminie

2.1 Regulacje prawne gminnego zarządzania kryzysowego …………26
2.2 Czynności gminy w aspekcie zarządzania kryzysowego …………28
2.3 Analiza gminnego aparatu zarządzania kryzysowego………… 30
2.3.1 Zadania realizowane przez gminny zespół zarządzania kryzysowego …………32
2.3.2 Znaczenie funkcji burmistrza w zarządzaniu kryzysowym………… 34

Czytaj więcej

Wspólpraca Sluzby Celnej ze Straza Graniczna oraz Policja


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Charakterystyka służby celnej

1.1. Struktura organizacyjna Sluzby Celnej………. 5
1.2. Zadania i uprawnienia Sluzby Celnej……….. 8
1.3. Czynnosci wykonywane przez Sluzbe Celna………. 10
1.4. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Sluzby Celnej………. 26


Rozdzial 2.
Wspólpraca służby celnej ze straza graniczna

2.1. Podstawy prawne i zakres wspólpracy………. 33
2.2. Realizacja współpracy w strefie Schengen ……….39
2.3. Sluzby graniczne i celne w systemach bezpieczenstwa komunikacji i transportu………. 45


Rozdzial 3.
Wspólpraca służby celnej z Policja

3.1. Podstawy prawne i zakres wspólpracy………. 51
3.2...

Czytaj więcej

Portret pamieciowy sprawcy

Wstęp i cel pracy

Rozdzial I
Terminologia oraz podstawy prawne

1.1. Rys historyczny.
1.2. Podstawowe terminy i definicje .
1.3. Podstawy prawne gromadzenia, tworzenia i publikacji portretów.

Rozdzial II
Czynniki wpływajace na powstanie portretu sprawcy

2.1. Odtwarzanie wygladu osób i rzeczy jako metoda badan kryminalistycznych .
2.2. Rodzaje zdarzen oraz towarzyszacy w ich trakcie stres jako wazny czynnik majacy wpływ na opis sprawcy.
2.3. Zaangazowanie swiadka jako wazny element w procesię odtworzenia wizerunku sprawcy

Rozdzial III
Etapy powstawania portretu pamieciowego

3.1. Rysopis bezposredni.
3.2. Rysopis posredni.
3.3...

Czytaj więcej

Policyjno-administracyjne ograniczenia działalności gospodarczej.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Działalność gospodarcza – zagadnienia podstawowe.

1.1. Działalność gospodarcza próba definicji w świetle literatury przedmiotu………..5
1.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9
1.3. Wymagania prawne zwiazane z wykonywaniem działalności gospodarczej ………..21


Rozdzial II
Wolnosc a ograniczenia podejmowania działalności gospodarczej.

2.1 Geneza idei wolnosci gospodarczej ………..24
2.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres działalności gospodarczej ………..27
2.3. Wolnosc podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ………..28
2.4. Reglamentowana dzialalnosc gospodarcza ………..30
2.5...

Czytaj więcej

Biegly w polskim procesię karnym


Wstęp………4

Rozdzial I.

Biegly – wyjasnienie tresci pojecia.
1. Rodzaje bieglych (b. ad hoc, b. sadowy)………5


Rozdzial II.

Powolanie bieglego w procesie………10


Rozdzial III.

Prawa i obowiazki bieglego………12


Rozdzial IV.

Kontradyktoryjnosc dowodu z opinii bieglego………14


Rozdzial V.

Opinia psychiatryczna………21
1. Biegli psychiatry (art. 202 kpk)………26
2. Obserwacja w zakładzie psychiatrycznym………27


Rozdzial VI.

Essentialia negotii opinii bieglego (art. 200 kpk)………34


Rozdzial VII.

Opinia prywatna w procesię karnym………37


Zakończenie………36
Bibliografia………38 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie Zandarmerii Wojskowej

Wstęp……..4

Rozdzial I.
Geneza Zandarmerii Wojskowej

1.1. Historia kształtowania Zandarmerii Wojskowej w Polsce…….. 8
1.2. System naboru i szkolenia Zandarmerii Wojskowej ……..11
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania Zandarmerii Wojskowej ……..14
1.4. Przyklad funkcjonowania Zandarmerii Wojskowej w innych krajach swiata…….. 17


Rozdzial II.
Organizacja Zandarmerii Wojskowej

2.1. Podstawy organizacyjne…….. 22
2.2. Terenowe jednostki organizacyjne Zandarmerii Wojskowej ……..25
2.3. Oddzialy specjalne Zandarmerii Wojskowej……… 28
2.4...

Czytaj więcej

Prawne warunki rozpoczecia działalności gospodarczej


Wstęp.

Rozdzial I
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

1.1. Pojecie działalności gospodarczej.
1.2. Mikroprzedsiebiorca, maly i sredni przedsiebiorca.
1.3. Podstawowe zasady dotyczace kontroli przedsiebiorcy.
1.4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.5. Finansowanie działalności gospodarczej.


Rozdzial II
Procedury zwiazane z rejestracja działalności gospodarczej.

2.1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2.2. Krajowy Rejestr Sadowy.
2.3. Zgloszenie w Urzedzie Skarbowym i Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych.
2.4.Wyrobienie pieczatki.
2.4.1. Zalozenie konta bankowego.
2.4.2...

Czytaj więcej

Organy ochrony granicy Rzeczpospolitej Polski

Wstęp………3

Rozdzial I.
Granica panstwowa

1.1 Pojecie granicy panstwowej ………8
1.2 Rodzaje granic panstwowych ………10
1.3 Kryteria wyznaczania granic panstwowych ………12


Rozdzial II.
Minister Spraw Wewnetrznych – organ odpowiadajacy za ochrone granicy panstwowej na ladzie i na morzu

2.1. Status Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ………15
2.2. Zadania Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji……… 17
2.3. Komendant Glówny Strazy Granicznej ………19
2.3.1. Organizacja Strazy Granicznej ………21
2.3.2. Zadania Strazy Granicznej ………23
2.3.3. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Strazy Granicznej ………25


Rozdzial III.
Minister Obrony Narodowej – orga...

Czytaj więcej

Pojecie prawne przedsiebiorcy

Wstęp…………4

Rozdzial I
Systemowa (ogólna) definicja „przedsiebiorcy” i działalności gospodarczej w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

1. Definicja przedsiebiorcy…………5
2. Definicje działalności gospodarczej…………7


Rozdzial II
Definicja przedsiebiorcy w przepisach odrebnych.

1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2011r. …………16
2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji …………19
3. Ustawa o cenach…………21


Rozdzial III
Definicja przedsiebiorcy w kodeksię cywilnym…………24

Rozdzial IV
Pojecie przedsiebiorcy w przepisach unijnych…………26

Zakończenie-wnioski…………29
Wykaz literatury …………33
Wykaz aktów prawnych …………34

Czytaj więcej

Ocena sposobu zorganizowania i działania Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Samorzad terytorialny w Polsce

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..5
1.2. Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego……….. 7
1.2.1. Zasada pomocniczosci……….. 8
1.2.2. Zasada decentralizacji……….. 8
1.2.3. Zasada samodzielnosci samorządu terytorialnego……….. 9
1.2.4. Zasada demokracji przedstawicielskiej ………..10
1.3. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego ………..10
1.3.1. Sposób zorganizowania samorządu terytorialnego……….. 10
1.3.2. Zadania samorządu terytorialnego i sposób ich wykonania ………..16
1.4. Finansowanie dzialan samorządu terytorialnego ………..18
1.4.1. Zasady finansowania gminy...

Czytaj więcej

Organizacja i fukcjonowanie Policji w III RP na przykładzie komendy miejskiej XYZ

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka miasta XYZ

Historia miasta i jego zabytki.
Srodowisko spoleczno-ekonomiczne

Rozdzial II
Policja jako organ ochrony porzadku publicznego

Definicja Policji
Organizacja i funkcjonowanie Policji w III RP
Zadania Policji
Prawa, obowiazki, odpowiedzialnosc funkcjonariuszy Stopnie policyjne

Rozdzial III
Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony bezpieczenstwo publicznego

Istota samorządu terytorialnego.
Organy samorządu terytorialnego i ich rola w przeciwdziałania przestepczosci
Wzajemne relacje miedzy gmina a policja
Wspólne cele i ich realizacja.
Udział finansów gminnych w budżecie polic...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce w sferze polityki społecznej na przykładzie Gminy Zielonki


Spis tresci……… 2

Spis tabel …….4

Spis wykresów…….. 5

Wstęp…………6

Rozdzial I
Podstawy ustrojowe samorządu gminnego

1.1. Uwarunkowania spoleczno – polityczne powstania samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 R………….11
1.2. zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego w Polsce …………14
1.2.1. Zasada pomocniczosci …………16
1.2.2. Zasada decentralizacji………… 16
1.2.3. Zasada samodzielnosci samorządu terytorialnego…………17
1.2.4. Zasada demokracji przedstawicielskiej …………17
1.3. Sposób zorganizowania samorządu terytorialnego w Polsce………… 18
1.4. Podsumowanie …………22


Rozdzial II
Samorzad gminy – sposób zorganizowania, działania , finansowania...

Czytaj więcej

Przedsiebiorca w zakresię praktyk ograniczajacych konkurencje

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Przedsiebiorca w zakresię praktyk ograniczajacych konkurencje.

1. Przedsiebiorca w znaczeniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej………..5
2. Podmiot organizujacy (swiadczacy) usługi uzytecznosci publicznej………..5
3. Zwiazek przedsiebiorców………..9


Rozdzial II.
Rodzaje praktyk ograniczajacych konkurencje.

1. Ograniczanie konkurencji poprzez zawieranie niedozwolonych umów………..11
1) Umowy dotyczace podzialu rynku………..13
2) Praktyki ograniczajace dostep do rynku i stwarzania barier dla konkurentów………..16
3) Zmowy cenowe………..17
4) Zmowy przetargowe……….. 18
2. Naduzywanie pozycji dominujacej………..20


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie policji i jej organów


Wstęp………..4
Cel pracy………. 4

Rozdzial I
Ewolucja policyjnej funkcji administracji

1.1. Geneza pojecia policja oraz historia……….. 5
1.2 Charakterystyka policji w kontekscie pojecia doktryny……….. 10
1.3 Policja a reglamentacja ………..15


Rozdzial II
Funkcjonowanie i organizacja organu policji

2.1 Funkcje i zadania policji ………..19
2.2 Policja o kompetencjach szczególnych……….. 20
2.3 Miejsce Policji w strukturach administracji rzadowej w kontekscie województwa ………..22
2.4 Ujecie organu Policji w kontekscie samorządu terytorialnego ………..23
2.5 Zarys prawnych form działania Policji ………..24


Rozdzial III
Organy wykonujace funkcje policyjn...

Czytaj więcej

Gospodarka komunalna na przykładzie gminy Przasnysz

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Gminna gospodarka komunalna.

1. Pojecie gospodarki komunalnej………..5
1.1. Zadania o charakterze uzytecznosci publicznej………..5
1.2. Działalność wykraczajaca poza sfere uzytecznosci publicznej………..9
2. Formy organizacyjno-prawne wykonywania gospodarki komunalnej………..10
2.1. Formy prawa publicznego (jednostka budżetowa i samorzadowy zaklad budżetowy)………..10
2.2. Formy prawa prywatnego (spółki kapitalowe) ………..13
3. Gospodarka komunalna a dzialalnosc gospodarcza………..14


Rozdzial II.
Charakterystyka gminy Przasnysz.

1. Polozenie geograficzne i administracyjne gminy Przasnysz………..17
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie powszechnego obowiazku obronnego w Polsce


Wstęp…………2

Rozdzial I
Powszechny obowiazek obrony w Polsce

1. Przyczyny zniesienia poboru do wojska…………4


Rozdzial II
Pobór do wojska w świetle ustawy z 2009 r. przeglad problematyki.

1. Informacje wstepne o poborze do wojska…………8
2. Jak brak obowiazkowej służby zawezil dostep do szkól podoficerskich…………14
3. Jak wyglada dzis zycie mlodego czlowieka w wieku poborowym…………15


Rozdzial III.
Dyskusja wokól systemu rekrutacji i funkcjonowania służby wojskowej.

1. Za i przeciw powrotowi poboru do wojska…………22
2. Czy zniesienie poboru do wojska zmienilo sytuacje kraju…………23
3. Czym zajmuje się WKU?…………26
4...

Czytaj więcej

Pelnomocnictwo Procesowe.

Wstęp………..5

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje pelnomocnictwa procesowego.

1.1. Pojecie pelnomocnictwa procesowego………..6
1.2. Rodzaje pelnomocnictwa………..12


Rozdzial II
Osoby mogace byc pelnomocnikami procesowymi.

2.1. Osoby mogace byc pelnomocnikami………..14
2.1. Udzielenie pelnomocnictwa………..18
2.2. Formy pelnomocnictwa………..20
2.3. Pelnomocnik z urzedu w postepowaniu cywilnym………..21


Rozdzial III
Zakres przedmiotowy pelnomocnictwa procesowego.

3.1 Zakres umocowania pelnomocnika………..24
3.2. Skutki przekroczenia zakresu umocowania przez pelnomocnika………..31


Rozdzial IV
Czynnosci pelnomocnika z samym soba.

4.1...

Czytaj więcej

Przedsiebiorca a dzialalnosc gospodarcza

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Przedsiebiorca jako podmiot działalności gospodarczej (w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

1. Osoba fizyczna jako przedsiebiorca……….6
2. Osoba prawna jako przedsiebiorca……….9
3. Niepelna (zagraniczna) osoba prawna jako przedsiebiorca……….10
4. Przedsiebiorca zagraniczny……….14


Rozdzial II.
Istota działalności gospodarczej (w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

1. Cechy działalności gospodarczej……….19
1) Cel zarobkowy
2) Zorganizowanie
3) Ciaglosc
2. Przedmiot działalności gospodarczej……….20
1) Działalność wytwórcza
2) Działalność handlowa
3) Działalność budowlana
4) Dział...

Czytaj więcej

Rola administracji publicznej w okresie stanu nadzwyczajnego w panstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego

1.1. Podsystem bezpieczenstwa wewnetrznego w statusię bezpieczenstwa RP……… 6
1.2. Charakterystyka stanów nadzwyczajnych……… 12
1.3. Podstawy prawne wprowadzania, przebiegu i wyprowadzania ………16


Rozdzial II.
Administracja publiczna jej kompetencje we wzmacnianiu bezpieczenstwa wewnetrznego

2.1. Zadania administracji publicznej……… 26
2.2. Sposoby i metody funkcjonowania administracji publicznej……… 33
2.3. Możliwościwzmacniania bezpieczenstwa wewnetrznego……… 40


Rozdzial III.
Administracja w stanach nadzwyczajnych

3.1...

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola nad samorzadem terytorialnym


Wstęp…………5

Rozdzial I
Charakterystyka funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Zarys ewolucji samorządu terytorialnego………… 6
1.2. Gmina, powiat i województwo w systemie samorządu terytorialnego …………12
1.3. Zadania samorządu terytorialnego …………18
1.4. Finansowanie zadan samorządu terytorialnego………… 21


Rozdzial II
Kontrola nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Istota kontroli w świetle literatury przedmiotu…………31
2.2. Rodzaje kontroli…………35
2.3. Jednostki uprawnione do prowadzenia kontroli wewnetrznej…………37


Rozdzial III
Zewnetrzne kontrole instytucjonalne

3.1...

Czytaj więcej

Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Ochrona prawna konsumenta i konkurencji w prawie polskim.

1. Istota ustawodawstwa antymonopolowego……….6
2. Pojecie konsumenta i konkurencji w prawodawstwie……….13
3. Instytucje i organizacje ochrony i konkurencji……….17


Rozdzial II.
Organizacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

1. Powolanie i odwolanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.20
2. Struktura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów……….23


Rozdzial III.
Postepowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1. Postepowanie wyjasniajace……….27
2. Postepowanie antymonopolowe……….28
3...

Czytaj więcej

Kontrola i nadzór w administracji publicznej na przykładzie gminy Wolomin.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Administracja Publiczna w Polsce

1.1. Pojecie i cechy administracji publicznej………. 6
1.2. Podzial administracji publicznej………. 10
1.3. Administracja publiczna w gminie Wolomin………. 13


Rozdzial II.
Kontrola działalności polskiej administracji publicznej

2.1. Kryteria kontroli administracji publicznej………. 19
2.2. Kontrola zewnetrzna i wewnetrzna administracji publicznej………. 21
2.3. Funkcje i rodzaje nadzoru administracji publicznej ……….24
2.4. Organy nadzorujace polska administracje publiczna ……….26


Rozdzial III.
Kontrola i nadzór administracji publicznej w gminie Wolomin

3.1...

Czytaj więcej

Instytucja referendum jako klasyczna forma demokracji bezpośredniej.

Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Demokracja jako sposób sprawowania wladzy przez suwerena.

1.1.Pojecie i rozumienie Demokracji…………7
1.2.Demokracja w konstytucji…………10
1.3.Pojecie demokracji bezpośredniej…………15
1.4.Instytucje demokracji Bezpośredniej…………16


Rozdzial 2.
Pojecie i geneza referendum.

2.1. Rodzaje referendum…………20
2.2. Zasieg referendum…………22
2.2.1. Referendum ogólnokrajowe…………22
2.2.2. Referendum lokalne…………25


Rozdzial 3.
Referendum w polskiej praktyce ustrojowej.

3.1.Referendum w 1946 r…………34
3.2.Referenum w 1987r…………37
3.3. Referendum w 1997 r…………41
3.4. Referendum w 2003r…………42


Zakończenie…………47
Akty prawne………...

Czytaj więcej

NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej


Wstęp.

Rozdzial I
Zagadnienia administracji publicznej w świetle literatury przedmiotu

1.1. Zagadnienia ogólne dotyczace administracji publicznej
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z funkcjonowaniem administracji publicznej.
1.3. Administracja publiczna a lad konstytucyjny Polski.
1.4. Funkcjonowanie administracji publicznej w kontekscie zasady państwa prawa.


Rozdzial III
Kontrola administracji publicznej

2.1.Pojecie i rodzaje kontroli administracji publicznej
2.2. Kontrola zewnetrzna dokonywana w jednostkach administracji publicznej
2.3. Kontrola wewnetrzna realizowana w jednostkach administracji publicznej
2.4...

Czytaj więcej

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz ich udzial w wypadkach drogowych


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota i zakres pojecia niechronionych uczestników ruchu drogowego……….. 6

1.1. Rowerzysci……….. 7
1.2. Piesi ………..14

Rozdzial 2.
Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków drogowych z udzialem niechronionych

2.1. Rola niechronionych w zdarzeniach drogowych……….. 20
2.1.1. Niechronieni jako sprawcy wypadków ………..20
2.1.2. Niechronieni jako niewinne ofiary ludzkiej glupoty……….. 24
2.2. Skala wypadków z udzialem niechronionych w Polsce……….. 26

Rozdzial 3.
Propozycje i programy poprawy dzialan prewencyjnych policji na rzecz poprawy bezpieczenstwa niechronionych uczestników zdarzen drogowych

Zakończenie………..52
B...

Czytaj więcej

Nadzór nad samorzadem terytorialnym

Wprowadzenie…………3

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka nadzoru i kontroli

1.1 Pojecie kontroli …………5
2.1 Istota nadzoru …………7
3.1 Klasyfikacja nadzoru………… 9
4.1 Nadzór kontrola………… 10


Rozdzial II.
Przedmiot i kryteria nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego

2.1 Funkcje nadzoru …………11
2.2 Organy nadzoru …………11
2.3 Kryteria nadzoru………… 14


Rozdzial III.
Środki nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego

3.1 Klasyfikacja środków nadzoru w literaturze przedmiotu………… 16
3.2 Niewladcze uprawnienia organu nadzoru………… 19
3.3 Wladcze uprawnienia organu nadzoru srodki nadzoru …………23


Rozdzial IV.
Region...

Czytaj więcej

Klauzula wykonalnosci jako przeslanka egzekucji sadowej


Wstęp.

Rozdzial I

Wlasciwosci organów egzekucyjnych


Rozdzial II

Tytuly egzekucyjne


Rozdzial III

Klauzula wykonalnosci


Zakończenie
Bibliografia. 
Czytaj więcej

Wypadki drogowe na przykładzie powiatu sochaczewskiego.


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Charakterystyka powiatu sochaczewskiego

1.1. Polozenie geograficzne powiatu Sochaczewskiego………. 3
1.2. Ludnosc powiatu sochaczewskiego………. 6
1.3. Infrastruktura drogowa………. 8


Rozdzial II.
Charakterystyka wypadków drogowych w powiecie sochaczewskim

2.1. Pojecie wypadku drogowego………. 14
2.2. Wypadki drogowe w powiecie sochaczewskim………. 17
2.3. Przyczyny wypadków ……….20
2.4. Skutki wypadków ……….24
2.5. Dynamika wypadków………. 27
2.6. Sprawcy wypadków drogowych………. 29
2.7. Mapa zagrozen wypadków drogowych w powiecie sochaczewskim………. 32


Rozdzial III.
Propozycja poprawy bezpieczenstwa na drogach powiatu sochacz...

Czytaj więcej

Organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych


Zalozenia wstepne…….3

Rozdzial I
Rynek kolejowy i prawo kolejowe

1. Prawo kolejowe w Polsce……. 6
2. Rodzaje uslug …….12
3. Najwazniejsze podmioty……. 15


Rozdzial II
Zasady organizacji i finansowania przewozów regionalnych.

1. Prawne podstawy organizacji i funkcjonowania regionalnych przewozów pasazerskich w Polsce……. 16
2. Rola samorządu w organizacji i finansowaniu regionalnych przewozów pasazerskich w Polsce…….. 23
3. Problemy zwiazane z organizacja i finansowaniem przewozów regionalnych w Polsce…….. 27
4. Analiza efektywnosci systemu organizacji i finansowania przewozów regionalnych w Polsce…….. 32


Rozdzial III
Organiz...

Czytaj więcej

Środki prawne ograniczajace naduzycia wladzy w samorzadzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym

Wykaz skrótów………… 4

Wstęp………… 9

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka korupcji

1.1. Definicje i teorie korupcji…………15
1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18
1.2.1. Przyczyny wystepowania korupcji…………18
1.2.2. Cechy korupcji………… 21
1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22
1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25
1.3.1. Korupcja administracyjna…………25
1.3.2. Korupcja polityczna…………27
1.3.3. Korupcja gospodarcza………… 27
1.3.4. Inne formy korupcji………… 28
1.4. Formy korupcji w ujęciu prawnym………… 29
1.4.1. Sprzedajnosc urzednicza i przekupstwo…………30
1.4.1...

Czytaj więcej

Zasady postępowania z wyrobami akcyzowymi w obrocie towarowym w Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdzial I
Istota podatku akcyzowego

1. Pojecie, cechy i funkcje podatku akcyzowego
1.1. Pojecie i geneza podatku akcyzowego
1.2. Cechy podatku akcyzowego
1.3. Funkcje podatku akcyzowego
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku akcyzowego
2.1 Podatnicy
2.2 Organy podatkowe
2.3 Przedmiot opodatkowania oraz klasyfikacja wyrobów akcyzowych
3. Obowiazek podatkowy
3.1 Ogólne regulacje
3.2 Obowiazek podatkowy w imporcie
3.3 Nabycie wewnatrzwspólnotowe
4. Podstawa opodatkowania i rodzaje stawek podatku akcyzowego
4.1 Podstawa opodatkowania
4.2 Stawki podatku
5. Warunki platnosci i zwolnienia z oplat akcyzowych
5...

Czytaj więcej

Przygotowanie spolecznosci lokalnych do działania w sytuacji zagrozenia atakiem terrorystycznym na przykładzie liceum XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Terroryzm – powazne zagrozenie współczesnego swiata

1.2. Terroryzm ponowoczesny……… 11
1.3. Rodzaje terroryzmu ………12
1.4. Metody dzialan terrorystycznych ………16
1.5. Terroryzm xx i xxi wieku- najwazniejsze ugrupowania……… 18
1.6. Zagrozenie terroryzmem w polsce a zagrozenie na swiecie i w europie……… 23


Rozdzial 2.
Zarządzanie bezpieczenstwem narodowym w polsce w kontekscie zapobiegania terroryzmowi

2.1. Istota zarządzania bezpieczenstwem ………31
2.2. Międzynarodowe i polskie prawo wobec terroryzmu ………34
2.2.1. Onz w walce z terroryzmem……… 34
2.2.2. Unia europejska a zwalczanie terroryzmu- regulacje ………37
2.2...

Czytaj więcej

Finansowanie placówek oswiatowych na przykładzie gminy


Wstęp………3

Rozdzial I.
System oswiaty w Polsce

1.1 Finansowanie oswiaty w Polsce……… 4
1.2 Struktura systemu oswiaty w Polsce……… 10
1.3 Funkcje oswiaty ………14


Rozdzial II.
Samorzad terytorialny i jego rola w zarządzaniu oswiata

2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego……… 18
2.2 Zadania samorządu terytorialnego ………22
2.3 Zadania samorządu w zakresię oswiaty……… 27


Rozdzial III.
Analiza struktury wydatków i dochodów oswiatowych w gminie X

3.1 Ogólna charakterystyka Gminy X ………31
3.1.1 Turystyka, rekreacja, wypoczynek ………32
3.1.2 Nauka, kultura, sport ………32
3.1.3 Osiedle tysiaca kowali……… 33
3...

Czytaj więcej

Rola i zadania Policji podczas sytuacji kryzysowych


Wstęp……….5

Rozdzial I
Bezpieczeństwo oraz zarzadzanie bezpieczenstwem.

1.1 Ogólnie o bezpieczenstwie……….7
1.2 Zarządzanie bezpieczenstwem……….11

Rozdzial II
Podstawowe zagadnienia dotyczace sytuacji kryzysowej.

2.1 Pojecie sytuacji kryzysowej oraz zwiazane z nia definicje……….16
2.2 Zdarzenia powodujace sytuacje kryzysowe……….21

Rozdzial III
Policja i jej zadania w warunkach sytuacji kryzysowej.

3.1. Zadania policji wykonywane w warunkach katastrofy, kleski zywiolowej, zdarzen zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i srodowiska……….24
3.2. Formy organizacyjne dzialan policyjnych……….28
3.3 Fazy zarządzania kryzysowego……….33

Rozdzial IV...

Czytaj więcej

Referenda lokalne


Wstęp

Rozdzial I
Referendum jako demokratyczna forma sprawowania wladzy bezpośredniej

1.1. Pojecie instytucji referendum.
1.2. Geneza referendum.
1.3. Referendum w prawie polskim.
1.4. Referendum w formach demokracji bezpośredniej.


Rozdzial II
Zakres przedmiotowy i podmiotowy referendum.

2.1. Rola referendum lokalnego.
2.2. Zakres przedmiotowy referendum.
2.3. Zakres podmiotowy referendum.
2.4. Warianty referendum.


Rozdzial III
Procedury inicjowania referendum lokalnego.

3.1. Charakterystyka.
3.2. Prawa wspólnoty samorządowej do przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkanców.
3.3...

Czytaj więcej

Technologie informatyczne w postepowaniu administracyjnym.


Wstęp.

Rozdzial I.
Wpływ informatyzacji na administracje publiczna

1.1. Idea informatyzacji administracji
1.2. Podstawy prawne e-postępowania
1.3. Przeznaczenie technologii informatycznych w administracji


Rozdzial II.
Procedury elektroniczne w administracji publicznej

2.1. Zastosowanie technologii informatycznych w czynnosciach kancelaryjnych
2.2. Elektroniczne zalatwienie sprawy
2.3. Postac elektronicznych czynnosci prawnych
2.4. Metody elektronicznej komunikacji do przeprowadzania czynnosci urzedowych


Rozdzial III.
Elektroniczne postepowanie administracyjne na podstawie k.p.a.

3.1. Wszczecie postępowania administracyjnego
3.2...

Czytaj więcej

Uposazenie i inne swiadczenia pieniężne funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej


Wstęp……….4

Rozdzial I
Panstwowa Straz Pozarna – zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Panstwowa Straz Pozarna – regulacje prawne……….7
1.2. Organizacja Panstwowej Strazy Pozarnej……….11
1.3. Sluzba w Panstwowej Strazy Pozarnej……….21


Rozdzial II
Uposazenie funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Pozarnej

2.1. Stawki i grupy uposazenia zasadniczego……….30
2.2. Dodatki do uposazenia……….37
2.3.Potracenia z uposazenia strazaków……….41


Rozdzial III
Inne swiadczenia pieniezne.

3.1. Nagrody oraz zapomogi……….47
3.2. Zasilki……….51
3.3. Dodatkowe wynagrodzenie……….53
3.4. Pozostale swiadczenia finansowe……….57

Zakończenie……….60
Bibliografia……….62
Spis tabel……….64
...

Czytaj więcej

Samorzad gminny na podstawie Rady Miejskiej w Ciechanowie


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Samorzad gminny w systemie administracji publicznej.

1. Pojecie samorządu i jego rozwój w Polsce………..4
2. Gmina w systemie samorządu terytorialnego………..9
3. Organy samorządu gminnego………..22


Rozdzial II.
Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny.

1. Powolywanie i kadencja rady gminy………..25
2. Zadania rady gminy………..28
3. Kompetencje rady gminy………..30
4. Organy wewnetrzne rady gminy………..32
5. Tryb pracy rady………..36


Rozdzial III.
Działalność rady gminy na podstawie rady miejskiej w Ciechanowie.

1. Organizacja Rady Gminy………..41
2. Komisje Rady Gminy………..44
3. Aktywnosc rady na sesjach………..49


Zakończenie………...

Czytaj więcej

Koncesja jako jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej.


Wstęp

Rozdzial 1.
Administracja publiczna

1.1 Charakterystyka administracji publicznej
1.2 Podzial i funkcje administracji publicznej
1.3 Akt administracyjny i jego formy


Rozdzial 2.
Reglamentacja jako stan prawny państwa polskiego.

2.1 Działania reglamentacyjne administracji gospodarczej.
2.2 Cel reglamentacji działalności gospodarczej.


Rozdzial 3.
Koncesja jako indywidualna forma reglamentacji

3.1 Specyfika i podzial koncesji.
3.2 Procedury nadania koncesji działalności gospodarczej.


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Rola Policji w zapewnieniu bezpieczenstwa w powiecie kieleckim – badania

Wstęp…………2

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie policji w Polsce.

1. Istota bezpieczenstwa narodowego…………4
2. Rys historyczny Policji w Polsce…………8
3. Status ustrojowy Policji…………9
4. Struktura organizacyjna Policji…………22


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy.

1. Przedmiot badan…………27
2. Cel badan…………28
3. Ogólny problem badawczy i problemy szczególowe…………29
4. Metoda badan oraz zastosowane techniki i narzedzia badawcze…………30
5. Teren i organizacja badan…………36


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych.

1. Policja w ocenie mieszkańców powiatu kieleckiego…………38
2. Poziom poczucia bezpieczenstwa mieszkańców powiatu kieleckiego…………47


Zakończenie……&...

Czytaj więcej

Zadania i formy działania Policji w zakresię zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie miasta Poznania

Wstęp……….3

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy badan

1.1 Kształtowanie się organów Policji. Podmioty wykonujace funkcje policyjna………. 5
1.1.1 Funkcja policyjna w ujęciu materialnym i formalnym………. 8
1.2 Zasady działania Policji ……….13
1.3 Prawne formy działania Policji ………. 17
1.4 Pojecie bezpieczenstwa i porzadku publicznego………. 18
1.5 Realizowanie programów zapewnienia spokoju oraz bezpieczenstwa publicznego na terenie miasta Poznania………. 20
1.5.1 EURO 2012 – wyzwanie dla sluzb bezpieczenstwa ……….22


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1 Proces badawczy i jego etapy ……….25
2.2 Problemy badawcze ……….26
2.3 Hipotezy………...

Czytaj więcej

Status prawny monokratycznego organu wykonawczego gminy – wójt, burmistrz, prezydent


Wstęp…………1

Rozdzial I
Status prawny monokratycznego organu wykonawczego gminy

1.1 Geneza instytucji wójta, burmistrza, prezydenta miasta………… 3
1.2 Pojecie organu administracyjnego…………9


Rozdzial II
Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta

2.1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy………… 13
2.2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wlasciwy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej………… 17


Rozdzial III
Kompetencje wójta, burmistrza, rezydenta miasta

3.1.Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta okreslone w ustawie o samorzadzie gminnym…………21
3.2...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo publiczne i praca Policji w ocenie społecznej mieszkańców Konina


Wstęp………3

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy badan

1.1 Bezpieczeństwo publiczne – podstawowe pojecia i wprowadzenie do tematyki……… 5
1.1.1 Pojecie bezpieczenstwa publicznego……… 8
1.1.2 Zagrozenia bezpieczenstwa publicznego ………12
1.2 Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczenstwa……… 13
1.2.1 Programy dotyczace poprawy bezpieczenstwa realizowane w mieście Konin……… 16
1.3 Wprowadzenie do tematyki Policji ………17
1.3.1 Struktura organizacyjna ………20
1.3.2 Spoleczna funkcja Policji……… 22
1.3.3 Cechy zawodu policjanta ………24

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1 Cel i przedmiot badan ………26
2...

Czytaj więcej

Kontrola w administracji publicznej.

Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza i istota kontroli administracji publicznej wykonywanej przez sady

1.1. Pojecie, cechy, rodzaje i formy kontroli………3
1.2. Pojecie administracji publicznej………7
1.3. Geneza kontroli sadowej działalności administracji w Polsce………11


Rozdzial II
Organy wladzy sądowniczej sprawujace kontrole w administracji

2.1. Sad Najwyzszy………14
2.2. Sady administracyjne………16
2.2.1. Naczelny Sad Administracyjny ………22
2.2.2. Wojewódzkie Sady Administracyjne ………32
2.3. Sady powszechne ………37
2.3.1. Sady Apelacyjne ………37
2.3.1.1. Wydzialy Sadu Apelacyjnego ………38
2.3.1.2. Cywilny ………38
2.3.1.4...

Czytaj więcej

Spory i odpowiedzialność prawna dotyczaca bezpieczenstwa imprez masowych


Wstęp

Rozdzial I
Organizacja imprez masowych

1.1.Terminologia podstawowa
1.2.Obowiazki organizatora imprez masowych
1.3.Kompetencje i zadania sluzb porzadkowych podczas imprez masowych
1.4.Zezwolenia na organizacje imprez masowych :regulacje administracyjno prawne
1.5. Rola Policji w zabezpieczaniu organizowanej imprezy masowej.

Rozdzial II
Przyczyny powstawania sporów sportowych oraz dzialalnosc Sportowego Sadu Arbitrazowego.

2.1. Uwagi wprowadzajace.
2.2. Przyczyny wyodrebnienia, istota i rodzaje alternatywnych form rozwiazywania sporów sportowych.
2.3. Działalność Sportowego Sadu Arbitrazowego.

Rozdzial III
Odpowiedzialnosc karn...

Czytaj więcej

Gmina jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wejherowo.

Wstęp………3

Rozdzial I
Istota i znaczenie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego gminy

1.1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ………5
1.2. Gmina jako jednostka podzialu terytorialnego………8


Rozdzial II
Struktura i organizacja organów samorządu gminy

2.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny ………11
2.2. Wójt gminy jako organ wykonawczy ………17
2.3. Urzad gminy jako odrebna jednostka pomocnicza oraz inne jednostki organizacyjne ………21


Rozdzial III
Finansowanie i klasyfikacja zadan gminy.

3.1. Zasilanie finansowe gminy………24
3.2. Zadania wlasne gminy……… 33
3.3. Zadania zalecone gminy………35


Rozdzial IV
Budżet i organizacja ...

Czytaj więcej

Sluzebnosc przesylu w polskim prawie cywilnym

Wstęp……..1

Rozdzial I
Sluzebnosc przesylu, jako nowa instytucja w polskim prawie cywilnym

1.Cel wprowadzenia sluzebnosci przesylu…….. 4
2. Pojecie sluzebnosci i sluzebnosc przesylu…….. 7
2.1. Historia sluzebnosci ……..7
2.2. Pojecie i podzial sluzebnosci…….. 9
2.3. Inne sposoby korzystania z nieruchomosci dla celów przesylowych…….. 14
2.4. Podsumowanie ……..16


Rozdzial II
Urzadzenia przesylowe i przedsiebiorca przesylowy

1.Zakres podmiotowy sluzebnosci przesylu ……..18
1.1. Przedsiebiorca przesylowy – pojecie ……..18
1.2. Druga strona stosunku sluzebnosci przesylu ……..20
2. Pojecie urzadzenia przesylowego ……..22
2.1...

Czytaj więcej

Rola i miejsce Strazy Granicznej w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego.


Wstęp …………. 5

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo wewnetrzne

1.1. System bezpieczenstwa wewnetrznego i jego elementy …………. 9
1.2. Klasyfikacja i omówienie zagrozen bezpieczenstwa wewnetrznego …………. 12


Rozdzial II.
Straz graniczna w Polsce i jej zadania

2.1. Historia Strazy Granicznej w Polsce do 1990 …………. 17
2.2. Zadania i kompetencje Strazy Granicznej …………. 23
2.3. Miejsce Strazy Granicznej w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego w Polsce. …………. 28


Rozdzial III.
Działalność strazy granicznej w Polsce w ramach systemu bezpieczenstwa

Wewnetrznego i współpracy zagranicznej…………. 47
3.1. Zadania wynikajace z regulacji wewnętrznych …………. 47
3...

Czytaj więcej

Zadania samorządu gminnego i funkcjonowanie jego wladz w gminie Lomianki


Wstęp………..5

Rozdzial 1
Charakterystyka geograficzna i demograficzna gminy

1.Siec osiedlencza i przestrzenna gminy……….. 7
2.Podzial terytorialny na solectwa i osiedla……….. 8
3.Struktura demograficzna ludnosci gminy……….. 9


Rozdzial 2
Zalozenia ustrojowe samorządu gminnego

1.Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………..12
2.Mieszkancy gminy podmiotem wladzy samorzadowej ………..14
3.Instytucje wladcze decydowania mieszkańców o sprawach gminy……….. 14


Rozdzial 3
Zadania samorządu gminnego i zakres działania wladz gminy

1.Zadania i zakres działania gminy ………..18
2.Zakres działania rady gminy (Rady Miejskiej) ………..21
3...

Czytaj więcej

Administracyjnoprawna regulacja stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy publicznych


Wykaz skrótów………..4

Wstęp………..5

Rozdzial I.
Pozycja prawna funkcjonariuszy uprawnionych do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

1. Pojecie funkcjonariusza publicznego ………..6
2. Zadania ustawowe funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do stosowania przymusu bezpośredniego i broni palnej………..14
2.1 Zadania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu………..16
2.2. Zadania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzadu ………..18
2.3. Zadania funkcjonariuszy Sluzby Celnej………..19
2.4. Zadania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego………..22
2.5...

Czytaj więcej

Gmina – podstawowa jednostka w samorzadzie terytorialnym.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Geneza i istota samorządu terytorialnego

1.1 Kształtowanie się samorządu terytorialnego na przestrzeni dziejów………..4
1.2 Samorzad terytorialny w świetle nauki prawa konstytucyjnego………..8
1.3 Pojecie i cechy gminy………..11


Rozdzial II
Organy, zadania gminy, nadzór nad samorzadem terytorialnym

2.1 Organy gminy i ich kompetencje………..14
2.2 Zadania samorządu gminnego ………..25
2.3 Nadzór nad samorzadem terytorialnym………..30


Rozdzial III
Konstruowanie budżetu gminy

3.1 Znaczenie budżetu dla prawidlowego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego………..43
3...

Czytaj więcej

Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji


Wstęp.

Czesc I
Korupcja

1.1 Zjawisko korupcji.
1.2 Korupcja w świetle prawa.
1.3 Korupcja w administracji.
1.4 System prawny Unii Europejskiej.


Czesc II
Korupcja w Polsce

2.1. Uwarunkowania korupcji w Polsce – rys historyczny.
2.2. Instytucje i organy panstwowe i pozarzadowe organizacje walczace z korupcja.
3.3. Strategia antykorupcyjna w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4. Sytuacje korupcyjne wśród najbardziej korupcjogennych zawodów – analiza przykladów.


Zakończenie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Działalność polskiej policji w sytuacjach kryzysowych

Wstęp…….. 3

Rozdzial I
Polska Policja w świetle literatury

1.1 Istota i rola policji w panstwie…….. 5
1.2 Ogólne zadania i struktura polskiej Policji oraz formy organizacyjne dzialan policyjnych…….. 6


Rozdzial II
Charakterystyka zadan Policji w sytuacjach kryzysowych

2.1 Istota, przyczyny i rodzaje sytuacji kryzysowych…….. 22
2.2 Podstawy prawne funkcjonowania polskiej Policji w sytuacjach kryzysowych…….. 24
2.3 Zadania realizowane przez policje w sytuacjach kryzysowych o malej skali zagrozenia……..29
2.4 Zadania polskiej Policji w stanach nadzwyczajnych- stanie kleski zywiolowej i wyjatkowym…….. 31


Rozdzial III
Charakterystyka działa...

Czytaj więcej

Status pracownika samorządowego


Wstęp.

Rozdzial 1.
Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce.

1.1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
1.2. Zadania samorządu terytorialnego w Polsce.
1.3. Organy i jednostki samorzadowe.


Rozdzial 2.
Pracownik samorzadowy w świetle obowiazujacych przepisów prawa.

2.1. Pracownik samorzadowy i pracodawca samorzadowy.
2.2. Obowiazki pracownika samorzadowego.
2.3. Zakres uprawnien pracownika samorzadowego.
2.4. Mocne i slabe strony pracy w samorzadzie terytorialnym.


Zakończenie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Handel ludzmi a bezpieczenstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej

Wstęp.

Rozdzial 1.
Zjawisko handlu ludzmi.Podstawowe pojecia

Czynniki sprzyjajace handlowi ludzmi.
Podstawowe definicje i normy prawne zwiazane ze zjawiskiem handlu ludzmi.


Rozdzial 2.
Migracje i handel ludzmi na tle dzialalnooci przestepczej w krajach Unii Europejskiej

Szlaki handlu ludzmi w krajach Unii Europejskiej.
Powstanie i przebieg procesu handlu ludzmi.
Charakterystyka ofiar handlu ludzmi.
Przymusowa prostytucja i problem regulacji prawnej.
Kobiety-ofiary handlu ludzmi, psychologiczna sytuacja.


Rozdzial 3.
Dzialanie podejmowane przeciwko handlowi ludzmi w krajach Unii Europejskiej

Krajowy system postępowania z ofiarami handlu lud...

Czytaj więcej

Sposoby nawiazania i rozwiazania stosunku pracy

Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterstyka prawa pracy

1.1. Geneza prawa pracy………. 5
1.2. Pojecie i przedmiot prawa pracy………. 13
1.3. Źródła prawa pracy………. 17

Rozdzial II
Strony stosunku pracy

2.1. Pracodawca- prawa i obowiazki………. 25
2.2. Pracownik- prawa i obowiazki………. 33

Rozdzial III
Powstanie stosunku pracy

3.1. Umowa o prace………. 39
3.2. Nawiazanie stosunku pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania i spóldzielczej umowy o prace………. 55

Rozdzial IV
Tresc stosunku pracy

4.1. Odpowiedzialnosc w stosunkach pracy………. 66
4.2. Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia………. 74
4.3. Czas pracy i urlopy pracownicze………...

Czytaj więcej

Zadania Policji w realizacji ustawy prawo o zgromadzeniach.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia zadan policji w realizacji ustawy prawo o zgromadzeniach od 1918 roku

1.1. Historia Policji w Polsce od 1918 roku
1.2. Charakterystyka Policji
1.3. Zadania Policji w realizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach od 1918 roku


Rozdzial II.
Prawo do zgromadzen w świetle konstytucji RP i innych aktów prawnych

2.1. Definicja i istota zgromadzenia i zgromadzenia publicznego
2.2. Wolnosc do zgromadzen wynikajaca z Konstytucji RP
2.3. Prawo do zgromadzen w świetle ustawy Prawo o zgromadzeniach
2.4. Prawo do zgromadzen a kodeks wykroczen
2.5...

Czytaj więcej

Status wójta


Wstęp………2

Rozdzial I

Geneza Wojewody jako organy administracji rzadowej ………4


Rozdzial II

Powolywanie i odwolywanie Wojewody ………14


Rozdzial III

Kompetencje i zadania Wojewody ………23


Rozdzial IV

Wojewoda jako organ, nadzorczy nad jednostka samorządu terytorialnego………. 36


Zakończenie ………46
Bibliografia……… 48
Źródła prawa……… 48
Literatura ………48


 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich