Kategoria Administracja

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

>

1.Istota postępowania nakazowego

2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego
3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego
4.Elementy wyroku nakazowego
5.Doręczenie wyroku nakazowego
6.Wymiar kary a wyrok nakazowy
7.Sprzeciw od wyroku nakazowego


 
Czytaj więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje

2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29
2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37
2.3. Funkcje Sądu Najwyższego ……….40

Rozdział III
Zakres i tryb działania Sądu Najwyższego

3.1. Postępowanie kasacyjne ……….45
3.2. Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne………. 46
3.3. Postępowanie w przedmiocie ważności wyborów………. 47
3.4. Postępowanie odwoławcze ……….48
3...

Czytaj więcej

Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.


Wprowadzenie……… 5

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka samorządu gminnego.

1.1 Geneza samorządu terytorialnego……… 8
1.1.1 Rys historyczny……… 8
1.1.2 Istota samorządu terytorialnego……… 11
1.2 Struktura samorządu gminnego……… 12
1.2.1 Organy gminy……… 13
1.2.1.1 Rada gminy……… 13
1.2.1.2 Wójt (burmistrz, prezydent miasta)……… 14
1.2.2 Formy demokracji bezpośredniej……… 15
1.2.2.1 Referendum gminne……… 15
1.2.2.2 Konsultacje……… 15
1.2.3 Jednostki pomocnicze……… 16
1.2.3.1 Sołectwo……… 17
1.2.3.2 Dzielnica (osiedle)……… 18
1.3 Kompetencje samorządu gminnego……… 18
1.3.1 Kompetencje rady gminy……… 21
1.3.2 Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta)……… 23

Rozdział 2.
Instrumenty oddzi...

Czytaj więcej

Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wstęp.

Rozdział 1.
Charakterystyka finansów publicznych

1. Podstawowe pojęcia z zakresu sektora finansów publicznych
2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich finansowania
3. Jednostka budżetowa
4. Zakład budżetowy
5. Agencja wykonawcza
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Fundusz celowy


Rozdział 2.
Cel i metodyka badań

1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze


Rozdział 3.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jako jednostka budżetowa

1. Charakterystyka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2...

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Samorząd terytorialny – istota znaczenie.

1.1. Geneza i pojęcie samorządu terytorialnego……….. 4
1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12
1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20


Rozdział II.
Budżet gminy – dochody vs wydatki

2.1. Budżet w świetle zadań gminy………. 29
2.2. Dochody budżetu gminy i ich klasyfikacja………. 30
2.3. Główne kierunki wydatków………. 39
2.4. Budżet gminy w świetle danych ogólnopolskich………. 43


Rozdział III.
Poziom, dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetu gminy X

3.1. Społeczno – ekonomiczna charakterystyka gminy X………. 44
3.2...

Czytaj więcej

Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich


Wstęp…………3

Rozdział I.
Katyń -tło historyczne…………6

1.1. Wstęp do wydarzeń
1.2. Polscy jeńcy w ZSRR
1.3. Mord w lesię katyńskim
1.4. Fałszowanie i zatajanie zbrodni
1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni

Rozdział II.
Relacje polsko-rosyjskie…………39

2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II wojny światowej
2.2. Relacje polsko-rosyjskie po roku 1940r.
2.3. Polska i Rosja po 1989r.

Rozdział III.
Zbrodnia katyńska współcześnie…………68

3.1. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w 2005r
3.2. Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan
3.3. Katastrofa pod Smoleńskiem w 2010r.
3.4. Wpływ zbrodni katyńskiej na relacje z Rosją

Zakończenie…………93
Bibliografia…………95

 
Czytaj więcej

Przestępstwo rozboju w kodeksię karnym.


Wykaz skrótów………..4

Rozdział I.
Rys historyczny

1. Przestępstwo rozboju – rys historyczny………..5
2. Rozbój w Kodeksię karnym z 1997r na tle dotychczasowych kodeksów karnych………..10


Rozdział II.
Typ podstawowy przestępstwa rozboju

1. Przedmiot ochrony i podmiot rozboju……….. 13
1.1. Przedmiot ochrony………..13
1.2. Rozbój jako przestępstwo powszechne………..14
1.3. Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego………..15
2. Znamiona strony przedmiotowej………..16
2.1. Czynności rozbójnicze……….. 16
2.2. Kradzież………..21


Rozdział III.
Typy przestępstwa rozboju

1. Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju……….. 25
1.1. Posłużenie się ………..25
1.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.

Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Polityka regionalna Unii Europejskiej.

1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4
1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5
1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7
1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej……….. 9
1.5. Budżet polityki regionalnej……….. 10
1.6. Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013……….. 11
1.7. Przyszłość polityki regionalnej po 2013 roku……….. 12

Rozdział 2.
Instrumenty finansowania polityki regionalnej.

2.1. Europejski Fundusz Społeczny……….. 14
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego……….. 20
2.3. Fundusz Spójności………..23
2.4. Inicjatywy Wspólnotowe………....

Czytaj więcej

Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego


Wstęp ……….. 3

Rozdział I.
Krajowy system zarządzania kryzysowego.

1.1 Istota i zakres krajowego systemu zarządzania kryzysowego ………..8
1.2 System kierowania reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ………..16
1.3 Historyczny rys krajowego systemu zarządzania kryzysowego


Rozdział II.
Straz Pożarna w działaniach krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

2.1 Charakterystyka podstawowych zadań Straży Pożarnej………..19
2.2 Działania Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego………..23
2.2.1 Wybrane zagrożenia naturalne………..30
2.2.2 Wybrane zagrożenia techniczne………..35


Rozdział III.
Współpraca Straży Pożarnej z in...

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Wykaz skrótów……….5

Wstęp……… 9

Rozdział I.
System aktów zagospodarowania przestrzennego

1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13
2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19
3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25
4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29


Rozdział II.
Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Istota miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 35
2.Funkcje i zasady miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego……… 37
3...

Czytaj więcej

Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.


Wykaz skrótów………..3
Wprowadzenie……….. 5

Rozdział I.
Zagadnienia wstępne – organizacja i działanie

1.1. Organizacja ………..7
1.2. Działanie administracji publicznej ………..9
1.3. Służby specjalne – ogólna charakterystyka………..11


Rozdział II.
Organizacja cywilnych służb specjalnych

2.1. Organizacja CBA ………..18
2.2. Organizacja ABW ………..23
2.3. Organizacja AW ………..28


Rozdział III.
Działanie cywilnych służb specjalnych

3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy służb specjalnych ………..32
3.2. Kontrola działań służb specjalnych ………..36
3.3. Bilingi a służby specjalne ………..39
3.4. Działanie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych………..43


Zakończenie ………..46
Bibliografia ...

Czytaj więcej

Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdział 1
Pojęcie i rys historyczny konfliktu na morzu

1.1. Pojęcie i cechy wojny morskiej……… 5
1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7
1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8
1.3.1.Starożytność……… 8
1.3.2.Średniowiecze……… 8
1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9


Rozdział 2
Zasady wojny morskiej

2.1.Zasada wolności mórz……… 12
2.2.Neutralność w wojnie na morzu……… 16
2.3.Prawo azylu morskiego ………20
2.4.Prawo angarii ………22
2.5.Kontrabanda wojenna……… 24


Rozdział 3
Metody i środki prowadzenia działań wojennych

3.1.Wprowadzania i utrzymywanie blokady morskiej ………28
3.2.Stosowanie broni minowej ………33
3.3.Użycie okrętów podwodnych w wojnie na morzu ………38
3.4...

Czytaj więcej

Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Wstęp………..5

Rozdział 1.
Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia

1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7
1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9
1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12
1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13


Rozdział 2.
Szczególny charakter funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..17
2.2. Nabór do służby………..21
2.3. Obowiązki i zadania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..23
2.4. Nadzór i kontrola pracy w jednostkach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..25


Rozdział 3.
Warunki służby f...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.


Wstęp……….2

Rozdział I
Bezpieczeństwo imprez masowych.

1.1 Podstawowe pojęcia……….3
1.2 Charakterystyka bezpieczeństwa imprezy……….6
1.3 Obowiązki organizatora imprezy masowej……….7
1.4 Obowiązki uczestników imprezy masowej……….9
1.5 Warunki bezpieczeństwa imprez masowych……….10


Rozdział II
Zadania związane z bezpieczeństwem masowej imprezy sportowej.

2.1 Obowiązki i zadania podmiotów na etapie planowania masowej imprezy sportowej……….11
2.2 Zabezpieczenie przebiegu masowej imprezy sportowej……….19
2.3 Odpowiedzialność w sprawach związanych z bezpieczeństwem masowej imprezy sportowej……….22


Rozdział III
Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej.

3.1 Identyfikacja osób……….32
3...

Czytaj więcej

Finansowanie inwestycji komunalnych.


Wstęp………1

Rozdział I.
Realizacja inwestycji.

1. Definicja projektu………4
2. Przygotowanie inwestycji………6
3. Realizacja i ocena projektu………14


Rozdział II.
Analiza projektów.

1. Analiza ekonomiczna………19
1.1. Nakład inwestycyjny………19
1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23
1.3. Koszty operacyjne………27
1.4. Kapitał obrotowy………28
2. Analiza finansowa………32
2.1. Harmonogram amortyzacji………32
2.2. Kredyty i pożyczki………39
2.3. Rachunek wyników………43
2.4. Sprawozdanie z przepływu środków………46


Rozdział III.
Harmonogram realizacji projektu.

1. Analiza sieciowa projektu………49
2. Realizacja i monitorowanie projektu………54


Zakończenie………57
Bibliografia………59

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich