Tematy Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

Wstęp ……..4

Rozdział 1.
Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych 
1.1 Pojęcie, rodzaje i cel sporządzania sprawozdań finansowych ……..5
1.2 Układ, struktura i zasady sporządzania bilansu…….. 10

Rozdział 2.
Istota i etapy przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwie 

2.1 Istota i przedmiot analizy finansowej ……..28
2.2 Analiza wstępna bilansu…….. 29
2.3 Analiza wstępna rachunku zysków i strat…….. 36
2.4 Analiza wskaźnikowa ……..38
2.4.1 Istota analizy wskaźnikowej ……..38
2.4.2 Wskaźniki płynności finansowej…….. 39

Rozdział 3.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa 

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa…….. 54
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych ……..56
3.2.1 Wstępna analiza bilansu ……..56
3.2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ……..61
3.3 Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa…….. 63
3.3.1 Wskaźniki płynności finansowej…….. 63
3.3.2 Wskaźniki sprawności działania ……..64

Zakończenie ……..69
Bibliografia ……..73
Spis tabel……..75
Spis rysunków ……..75

 
Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Wstęp ……..4

Rozdział 1.
Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych 
1.1 Opis, rodzaje i cel sporządzania sprawozdań finansowych ……..5
1.2 Układ, struktura i zasady sporządzania bilansu…….. 10
1.3 Istota, warianty sporządzania i segmenty rachunku zysków i strat ……..17
1.4 Informacja dodatkowa i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstwa ……..24
1.5 Użytkownicy sprawozdań finansowych ……..25

Rozdział 2.
Istota i etapy przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwie 
2.1 Istota i przedmiot analizy finansowej ……..28
2.2 Analiza wstępna bilansu…….. 29
2.3 Analiza wstępna rachunku zysków i strat…….. 36
2.4 Analiza wskaźnikowa ……..38
2.4.1 Istota analizy wskaźnikowej ……..38
2.4.2 Wskaźnik płynności finansowej…….. 39
2.4.3 Wskaźnik sprawności działania ……..41
2.4.4 Wskaźnik rentowności ……..44
2.4.5 Wskaźnik zadłużenia i zdolności do obsługi długu…….. 49

Rozdział 3.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie kondycji przedsiębiorstwa 
3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa…….. 54
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych ……..56
3.2.1 Wstępna analiza bilansu ……..56
3.2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ……..61
3.3 Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa…….. 63
3.3.1 Wskaźnik płynności finansowej…….. 63
3.3.2 Wskaźnik sprawności działania ……..64
3.3.3 Wskaźnik rentowności ……..66
3.3.4 Wskaźnik zadłużenia i zdolności do obsługi długu ……..67

Zakończenie ……..69
Bibliografia ……..73
Spis tabel……..75
Spis rysunków ……..75

 

 
Czytaj więcej

Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim

1. Wstęp

2. Definicja i rodzaje energii

3. Odnawialne źródła energii
      3.1. Energia wód śródlądowych, mórz i oceanów
3.2. Energia z wiatru
3.3. Energia ze słońca
3.4. Energia z wnętrza Ziemi
3.5. Energia z biomasy
3.6. Biopaliwa
3.7. Ogniwa paliwowe
3.8. Energia z odpadów komunalnych

4. Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii
      4.1. Przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce i w krajach UE
4.1.1. Inicjatywy regulacyjne UE w zakresie rozwoju OZE
4.1.2. Regulacyjne przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce
4.1.3. Pozostałe przesłanki rozwoju rynku OZE
4.2. Identyfikacja, analiza i ocena mechanizmów wsparcia stosowanych w UE
4.3. Mechanizmy wsparcia stosowane w Polsce

5. Analiza kierunków rozwoju OZE w poszczególnych województwach
      5.1. Kierunki rozwoju OZE w województwie dolnośląskim
5.2. Kierunki rozwoju OZE w województwie kujawsko-pomorskim
5.3. Kierunki rozwoju OZE w województwie lubelskim
5.4. Kierunki rozwoju OZE w województwie lubuskim
5.5. Kierunki rozwoju OZE w województwie łódzkim
5.6. Kierunki rozwoju OZE w województwie małopolskim
5.7. Kierunki rozwoju OZE w województwie opolskim
5.8. Kierunki rozwoju OZE w województwie podkarpackim 77
5.9. Kierunki rozwoju OZE w województwie podlaskim
5.10. Kierunki rozwoju OZE w województwie pomorskim
5.11. Kierunki rozwoju OZE w województwie śląskim
5.12. Kierunki rozwoju OZE w województwie świętokrzyskim
5.13. Kierunki rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim
5.14. Kierunki rozwoju OZE w województwie wielkopolskim
5.15. Kierunki rozwoju OZE w województwie zachodnio-pomorskim

6. Szczegółowa analiza kierunków rozwoju OZE w województwie mazowieckim

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

 
Czytaj więcej

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.Rozdzial I.
Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej.

1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej.
2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych.
3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych.


Rozdzial II.
Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych.

1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego.
3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.
4. Metody badania stopnia zadluzenia.


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ.

1. Ogólna charakterystyka firmy X.
2. Analiza plynnosci finansowej firmy X za lata 2011-2013.
3. Analiza rentownosci firmy X za lata 2011-2013.
4. Analiza stopnia zadłużenia firmy X za lata 2011-2013.


Zakończenie.
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010


Wstęp

Rozdzial 1
Zakres i cel analizy finansowej

1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej
1.4. Rachunek zysków i strat
1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych
1.6. Metody analizy finansowej
1.7. Rodzaje analizy finansowej


Rozdzial 2
Charakterystyka Gospodarczego banku Wielkopolskiego

2.1. Rys historyczny, GBW
2.2 Charakterystyka GBW
2.3. Pozycja GBW na rynku


Rozdzial 3
Ocena sytuacji finansowej Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

3.1. Analiza majatkowa
3.2. Analiza kapitalowa
3.3. Analiza wskaznikowa


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011Wstęp……….5

Rozdzial I
Przedmiot i źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7
1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19
1.3.1. Bilans………. 20
1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23
1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26


Rozdzial II
Metody oceny spółki za pomoca analiz

2.1. Analiza wstepna sytuacji majatkowej spólki………. 29
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 33
2.3. Wstępna analiza rachunku przeplywów pienieznych………. 35
2.4. Wskazniki plynnosci ……….38
2.5. Wskazniki rentownosci ……….46
2.6. Wskazniki zadluzenia ……….53
2.7. Wskazniki sprawnosci działania ………. 56


Rozdzial III
Charakterystyka spółki Amica Wronki S.A.

3.1. Historia marki………. 62
3.2. Informacje o spólce ……….64
3.3. Jakość i ekologia spólki ……….67


Rozdzial IV
Praktyczne wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do zbadania sytuacji finansowej firmy Amica Wronki spólka akcyjna w latach 2007-2011

4.1. Analiza sytuacji majatkowej spólki ……….69
4.2. Analiza sytuacji kapitalowej spólki………. 73
4.3. Analiza rachunku zysków i strat ……….79
4.4. Analiza rachunku z przeplywów środków pienieznych ……….81
4.5. Wskazniki plynnosci ……….87
4.6. Wskazniki rentownosci ……….89
4.7. Wskazniki zadluzenia ……….94
4.8. Wskazniki sprawnosci działania ……….96


Podsumowanie ……….98
Bibliografia ……….100

 
Czytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4. Rodzaje ryzyka wystepujace w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim……… 46
2.5. Wyjasnienie procesów i mechanizmów w przedsiębiorstwie jako podstawa do studium przypadku……… 60
2.6. Okreslenie procesów wystepujacych w Piekarni- Ciastkarni M.P.Walenciak……… 63
2.7. Analiza szans dotyczaca ryzyka zwiazanego z ryzykiem wrodzonym i zlozonym……… 96
2.8. Okreslenie sumy punktów dla ryzyka wrodzonego i zlozonego………102
2.9. Okreslenie miejsc w rankingu poszczególnych procesów dla ryzyka wrodzonego o ryzyka zlozonego………107

Rozdzial III.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

3.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych ………110
3.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka ………112
3.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej ………114
3.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej ………117
3.5. Analiza progu rentownosci przydatna do wstepnej oceny projektów inwestycyjnych……… 120
3.6. Okreslenie progu rentownosci oraz wrazliwosc zysku operacyjnego………124

Rozdzial IV.
Wpływ ryzyka w planowaniu nowej inwestycji

4.1. Rozwój przedsiębiorstwa- kawiarnie M.P. Walenciak………130
4.2. Bilans z roku poprzedniego dla podmiotu dotyczacego nowej działalności gospodarczej………131
4.3. Bilans porównawczy z roku 2012 i biezacego dla nowej działalności – kawiarni………132
4.4. Rachunek zysków i strat za miniony rok………134
4.5. Rachunek zysków i strat dla roku biezacego………136
4.6. Porównanie bilansu z roku poprzedniego i biezacego z uwzglednieniem wzrostu i spadku……… 139
4.7. Rachunek przeplywów pienieznych……… 140
4.8. Relacje koszty- przychody- zysk……… 141

Zakończenie………145
Zalacznik I ……… 149
Zalacznik II………157
Summary………160
Spis rysunków………161
Spis tabel………163
Bibliografia………165
Literatura internetowa………168


 
Czytaj więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010


Wstęp……… 1

Rozdzial 1.
Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych.

1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3
1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5
1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9
1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17
1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25
1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28


Rozdzial 2.
Metody pomiaru dostepnosci i jakosci usług powszechnych.

2.1. Dostepnosc i jakosc usług powszechnych……… 32
2.2. Istota i cele stosowania wskazników……… 36
2.3. Ocena zadowolenia z usług na polskim rynku telekomunikacyjnym……… 37
2.4. Podstawa prawna instrumentu wskazników……… 41
2.5. Opis jakosciowy wskazników……… 43
2.6. Techniczne metody pomiaru na przykładzie AWP-IL……… 50


Rozdzial 3.
Wyniki badan empirycznych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 52
3.2. Metodyka badan……… 53
3.3. Analiza miar opisowych……… 55
3.4. Wybór zmiennych diagnostycznych……… 67
3.5. Wyniki analizy skupien……… 69
3.6. Wyniki porzadkowania liniowego……… 87


Zakończenie……… 90
Literatura……… 92
Spis tabel……… 96
Spis rysunków……… 99

 
Czytaj więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp ……….3

Rozdział 1.
Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji ………. 5
1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8
1.3. Metody analizy finansowej………. 11
1.3.1. Kryteria podziału metod analizy………. 12
1.3.2. Analiza porównawcza………. 14
1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17

Rozdział 2.
Sprawozdania finansowe a zarzadzanie przedsiębiorstwem

2.1. Istota sprawozdań finansowych ………. 21
2.2. Bilans ………. 23
2.3. Rachunek zysków i strat ………. 27
2.4. Rachunek przepływów pienieznych ……….31
2.5. Informacja dodatkowa ………. 37
2.6. Rola sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….41

Rozdział 3.
Badanie koordynacji finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza struktury majątkowej……….43
3.2. Struktura kapitałowa………. 44
3.3. Struktura majatkowo-kapitalowa………. 48
3.4. Analiza wskaźnikowa………. 50
3.4.1. Wskaźnik rentowności………. 51
3.4.2. Wskaźnik zadłużenia………. 55
3.4.3. Wskaźnik sprawności działania ………. 57
3.5. Analiza Du Ponta………. ………. 60
3.6. Wpływ analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….62

Zakończenie ……….64
Bibliografia ……….66
Spis rysunków……….69
Spis tabel ……….70

 
Czytaj więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).


Wstęp

Rozdzial I.
Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej

1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów
1.2 Ewolucja nadzoru finansowego
1.3 Obszary nadzoru finansowego
1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany


Rozdzial II.
Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie finansowym

2.1 Ewolucja KNF
2.2 Sklad KNF
2.3 Zasady funkcjonowania KNF
2.4 Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
2.5 Zakres i struktura obowiazków KNF
2.6 Wspólpraca miedzynarodowa KNF


Rozdzial III.
Analiza piramid i innych oszustw na rynku finansowym

3.1 Istota piramid finansowych
3.2 Mechanizm działania piramid finansowych
3.3 Rózne rodzaje oszustw na rynku finansowym
3.4 Parabanki i oszustwa finansowe w liczbach


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis tabel

 
Czytaj więcej