Kategoria Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim

1. Wstęp

2. Definicja i rodzaje energii

3. Odnawialne źródła energii
      3.1. Energia wód śródlądowych, mórz i oceanów
3.2. Energia z wiatru
3.3. Energia ze słońca
3.4. Energia z wnętrza Ziemi
3.5. Energia z biomasy
3.6. Biopaliwa
3.7. Ogniwa paliwowe
3.8. Energia z odpadów komunalnych

4. Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii
      4.1. Przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce i w krajach UE
4.1.1. Inicjatywy regulacyjne UE w zakresie rozwoju OZE
4.1.2. Regulacyjne przesłanki rozwoju rynku OZE w Polsce
4.1.3. Pozostałe przesłanki rozwoju rynku OZE
4.2...

Czytaj więcej

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.Rozdzial I.
Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej.

1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej.
2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych.
3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych.


Rozdzial II.
Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych.

1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego.
3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.
4. Metody badania stopnia zadluzenia.


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ.

1. Ogólna charakterystyka firmy X.
2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej prz...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple


Wstęp………..3

Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3

Analiza PEST………..,………..4
Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7
Opis strategii segmentacyjnej………..8
Opis polityki cenowej……….. ………..11
Opis strategii dystrybucji………..14
Opis strategii promocji………..14
Ankieta ………..18
Analiza SWOT………..21
Tabela 1. Analizy SWOT………..21


Podsumowanie………..24

Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przed...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011


Wstęp………..4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11
3. Metody analizy finansowej………..18
4. Etapy badan analitycznych………..26


Rozdzial II.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30

1. Wstępna analiza bilansu………..30
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34
4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..38
5. Wskazniki efektywnosci………..40
6. Wskazniki rentownosci………..43
7. Wskazniki wartosci rynkowej………..47


Rozdzial III...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4...

Czytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011


Wstęp………..2

Rozdzial I
Przeglad pismiennictwa.

1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4
1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14
1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14
1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18
1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26
1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38


Rozdzial II
Metodyka badan………..63

Rozdzial III
Omówienie wyników badan.

3.1. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ S.A………..75
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa………..77
3.3...

Czytaj więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4
1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6
1.2. Istota analizy finansowej……… 7
2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9
2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11
2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14
3. Formy prezentacji wyników……… 16


Rozdzial II
Podstawowe sprawozdania finansowe sporzadzone w przedsiębiorstwie i ich analiza

1. Źródła i wstepna analiza sprawozdan finansowych……… 20
1.1. Bilans……… 21
1.2...

Czytaj więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa

1.1. Metody majatkowe………. 5
1.2. Metody dochodowe………. 6
1.3. Metody mieszane………. 7
1.4. Metody porównawcze………. 8


Rozdzial 2.
Analiza fundamentalna oraz jej skladniki

2.1. Analiza makrootoczenia………. 11
2.2. Analiza sektorowa………. 14
2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16
2.4. Analiza finansowa………. 17
2.4.1. Analiza wstepna ……….18
2.4.2. Analiza wskaznikowa ……….21
2.5. Wycena wartosci akcji spólki ……….25


Rozdzial 3.
Analiza fundamentalna XYZ S.A.

3.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ……….27
3.2. Sektor farmaceutyczny w Polsce oraz pozycja firmy XYZ ……….32
3.3...

Czytaj więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej


Wstęp………4

Rozdzial 1
Istota inwestycji i metody ich oceny

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9
1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23
1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25
1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29


Rozdzial 2
Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia

2.1 Prezentacja firmy ………37
2.2 Analiza SWOT firmy ………40
2.3 Analiza sytuacji na rynku cukrowym ………42
2.4 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ………45
2.5 Analiza finansowa Firmy ………50


Rozdzial 3
Prezentacja inwestycji

3.1 Charakterystyka inwestycji ………56
3.2 Kosztorys inwestycji ………58
3.3...

Czytaj więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim

1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5
1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12
1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15
1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20
1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31
1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34
1.7. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitalowym ………..39


Rozdzial II
Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowanie wartosci firmy dla akcjonariuszy

2.1. Wartość firmy jej koncepcje i standardy ………..46
2.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011Wstęp……….5

Rozdzial I
Metodyczne podstawy analizy finansowej

1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7
1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13
1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14
1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33


Rozdzial II
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej spólki

2.1. Analiza wstepna ……….40
2.1.1. Analiza pionowa ……….40
2.1.2. Analiza pozioma ……….43
2.2. Analiza wskaznikowa ……….45
2.2.1. Wskazniki plynnosci ……….45
2.2.2. Analiza zadluzenia ……….49
2.2.3...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010


Wstęp

Rozdzial 1
Zakres i cel analizy finansowej

1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej
1.4. Rachunek zysków i strat
1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych
1.6. Metody analizy finansowej
1.7. Rodzaje analizy finansowej


Rozdzial 2
Charakterystyka Gospodarczego banku Wielkopolskiego

2.1. Rys historyczny, GBW
2.2 Charakterystyka GBW
2.3. Pozycja GBW na rynku


Rozdzial 3
Ocena sytuacji finansowej Gospodarczego Banku Wielkopol...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011Wstęp……….5

Rozdzial I
Przedmiot i źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7
1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19
1.3.1. Bilans………. 20
1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23
1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26


Rozdzial II
Metody oceny spółki za pomoca analiz

2.1. Analiza wstepna sytuacji majatkowej spólki………. 29
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 33
2.3. Wstępna analiza rachunku przeplywów pienieznych………. 35
2.4. Wskazniki plynnosci ………...

Czytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4...

Czytaj więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010


Wstęp……… 1

Rozdzial 1.
Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych.

1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3
1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5
1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9
1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17
1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25
1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28


Rozdzial 2.
Metody pomiaru dostepnosci i jakosci usług powszechnych.

2.1. Dostepnosc i jakosc usług powszechnych……… 32
2.2. Istota i cele stosowania wskazników……… 36
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5
1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8
1.3. Metody analizy finansowej………. 11
1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12
1.3.2. Analiza porównawcza………. 14
1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17


Rozdzial 2.
Sprawozdania finansowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem

2.1. Istota sprawozdan finansowych ………. 21
2.2. Bilans ………. 23
2.3. Rachunek zysków i strat ………. 27
2.4. Rachunek przeplywów pienieznych ……….31
2.5. Informacja dodatkowa ………. 37
2.6...

Czytaj więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).


Wstęp

Rozdzial I.
Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej

1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów
1.2 Ewolucja nadzoru finansowego
1.3 Obszary nadzoru finansowego
1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany


Rozdzial II.
Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie finansowym

2.1 Ewolucja KNF
2.2 Sklad KNF
2.3 Zasady funkcjonowania KNF
2.4 Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
2.5 Zakres i struktura obowiazków KNF
2.6 Wspólpraca miedzynarodowa KNF


Rozdzial III.
Analiza piramid i innych oszustw na rynku finansowym

Czytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota i metody analizy finansowej

1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5
1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12
1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17


Rozdzial II
Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych

2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25
2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27
2.2.1. Bilans ………27
2.2.2. Rachunek zysków i strat ………32
2.2.3. Przeplywy pieniezne ………36
2.2.4. Informacja dodatkowa ………38
2.2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………40
2.3...

Czytaj więcej

Analiza kryzysu finansowego


Wstęp………2

Rozdzial I
Przyczyny wybuchu kryzysu.

1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4
1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9


Rozdzial II
Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA.

2.1. Reakcja wladz………17
2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21


Rozdzial III
Implikacje kryzysu dla innych Panstw swiata.

3.1. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………28
3.2. Konsekwencje kryzysowe dla Polski………31
3.3. Nastepstwa kryzysowe dla Europy………32


Rozdzial IV
Ocena administracji B. Obamy niwelujaca skutki kryzysu.

4.1. Skutki kryzysu globalnego………36
4.2. Polityka antykryzysowa prezydenta Obamy………43

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A


Rozdzial 1.
Prezentacja przedsiębiorstwa

Rozdzial 2.
Czesc analityczna

2.1. Cel analizy
2.2. Metody zastosowane w analizie
2.3. Zalozenia do analizy
2.4. Analiza przychodów i kosztów
2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa
2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci przedsiębiorstwa
2.7. Analiza przeplywu środków pienieznych
2.8. Analiza symptomów zagrozenia przedsiębiorstwa upadloscia


Wnioski i rekomendacje wynikajace z analizy


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008


Wstęp………4

Rozdzial I.
Charakterystyka miasta XYZ………6

1.1 Podstawowe informacje
1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ
1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi


Rozdzial II.
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15

2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Uwarunkowania ekonomiczne
2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych
2.4 Zobowiazania finansowe najemcy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu


Rozdzial III.
Analiza sytuacji majatkowej i finansowej wspólnot mieszkaniowych w XYZ………30

3.1...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej

1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4
1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11
1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18
1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23


Rozdzial II
Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28
2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31
2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula S.A……….32
2.4. Struktura sprzedaży marki Vistula……….33


Rozdzial III
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Vistula S.A.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7
1.2. Metody analizy finansowej……….. 10
1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14
1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25

Rozdzial II
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29
2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31
2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38
2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42
2.5. Wskazniki rentownosci ………..45

Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Rys historyczny i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2...

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7
1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10
1.3.1 Analiza bilansu …………12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot działalnosci………… 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce…………27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe………… 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3...

Czytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka analizy finansowej

1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej
1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie
1.3.1. Uklad i tresc bilansu
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych


Rozdzial II.
Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu
2.1.1 Analiza pionowa
2.1.2 Analiza pozioma
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza wskaznikowa
2.3.1. Analiza plynnosci
2.3.2. Analiza rentownosci
2.3.3...

Czytaj więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN


Wstęp……….1

Rozdzial 1
Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2

Rozdzial 2

Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6

Rozdzial 3

Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9

Rozdzial 4

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12

Rozdzial 5

Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa EVA (Economic Value Addead) ……….15

Rozdzial 6

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży g i stopa wzrostu zrównowazonego SGR ………. 16

Rozdzial 7

Umiejscowienie spółki w macierzy finansowej zysku e...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Rachunkowość i sprawozdawczosc banku

1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6
1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10
1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12
1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14


Rozdzial II.
Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku

2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19
2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20
2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i strat …………. 30


Rozdzial III.
Wskaznikowa ocena rentownosci Banku XYZ w Warszawie S.A.

3.1.Pojecie i wskaznikowe miary rentownosci …………. 33
3.2.Rentownosc majatku …………. 37
3.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Wstęp.

Rozdzial 1
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10
1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15


Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej

2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23
2.2. Rachunek zysków i strat …………30
2.3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym…………34
2.4. Informacja dodatkowa…………36
2.5. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych (cash flow)…………38
2.6...

Czytaj więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Anali...

Czytaj więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota i przedmiot analizy finansowej

1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5
1.2. Metody analizy finansowej ………..11
1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna

2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21
2.2. Analiza rachunku zysków i strat ………..31
2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..36
2.4. Analiza modelu Du Ponta………..41


Rozdzial III
Istota analizy wskaznikowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza rentownosci………..44
3.2. Analiza plynnosci………..46
3.3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.


Slowa klucze……….. 3
Wstęp……….. 4
Streszczenie……….. 6

Rozdzial 1
Charakterystyka lubelski wegiel” Bogdanka”

1.1 Informacje ogólne……….. 7
1.2Ogólna historia przedsiębiorstwa……….. 9
1.3 Lokalizacja i opis zloza i obszaru górniczego kopalni ……….. 10
1.4 Misja kopalni lubelski wegiel „Bogdanka” ……….. 11
1.5 Zaloga spółki lubelski wegiel „Bogdanka” ……….. 12
1.6 Wpływ działalności górniczej przedsiębiorstwa lubelski wegiel „Bogdanka” sa na środowisko lokalne……….. 13

Rozdzial 2
analiza poziomu, struktury i dynamiki aktywów

2.1 charakterystyka aktywów trwałych ……….. 14
2.2 analiza struktury i dynamiki majatku trwalego ………....

Czytaj więcej

Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny sytuacji finansowej w XXX.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie stanu finansowego przedsiebiorstw.

1.1. Cele i cechy sprawozdan finansowych……… 7
1.2. Uzytkownicy sprawozdan finansowych ………9
1.3. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………10
1.4. Podstawy prawne sprawozdan finansowych ………13
1.5. Badanie sprawozdan finansowych……… 13


Rozdzial 2.
Rodzaje sprawozdan finansowych i ich wykorzystanie do oceny działalności przedsiębiorstwa

2.1. Bilans……… 18
2.1.1. Bilans i jego struktura……… 18
2.1.2. Aktywa bilansu……… 23
2.1.3. Pasywa bilansu………28
2.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna.30
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna


Wstęp……….2

Rozdzial I
Źródła informacji do analizy i oceny sytuacji finansowej.

1.1. Istota, cel sporzadzania i funkcje sprawozdawczosci finansowej……….5
1.2. Uklad i tresc bilansu w ocenie sytuacji majatkowej i kapitalowej……….10
1.3. Istota i cechy rachunku zysków i strat……….15
1.4. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……….19
1.5. Informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa……….21

Rozdzial II
Istota i przedmiot analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji finansowej.

2.1. Istota i znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie……….24
2.2. Przedmiot i zakres analizy sytuacji finansowej……….28
2.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej spółki akcyjnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i znaczenie analizy finansowej

1.Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa
2.Znaczenie i cele analizy finansowej
3.Źródła analizy finansowej


Rodzial II.
Wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej

1.Wskazniki plynnosci finansowej
2.Wskazniki rentownosci
3.Wskazniki sprawnosci operacyjnej
4.Wskazniki wspomagania finansowego


Rozdzial III.
Ocena sytuacji finansowej spółki akcyjnej ‚Jutrzenka’

1.Prezentacja Spólki Akcyjnej ‚Jutrzenka’
2.Wykorzystanie wskazników plynnosci w ocenie plynnosci Spólki Akcyjnej ‚Jutrzenka’
3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa KGHM S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6
1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9
1.3 Bilans………..10
1.4 Rachunek zysków i strat………..13
1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17

Rozdzial II
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz

2.1 Wstępna analiza bilansu………..21
2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..22
2.3 Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..25
2.4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..28
2.5. Wskazniki efektywnosci………..30
2.6...

Czytaj więcej

Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota sprawozdawczosci finansowej

1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4
1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8
1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12
1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16
1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19


Rozdzial 2.
Czesci skladowe sprawozdania finansowego

2.1. Bilans jako podstawowy skladnik sprawozdan finansowych………23
2.2. Rachunek zysków i strat………33
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5

1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa.
1.2. Elementy sprawozdania finansowego.
1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego.
1.2.2. Rachunek zysków i strat.
1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) .


Rozdzial 2.
Analiza ekonomiczna struktury
sprawozdania finansowego.

2.1. Analiza ogólnej sytuacji majatkowej i finansowej………..17
2.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu.
2.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat.
2.4. Analiza wskaznikowa jej rola i zasady.


Rozdzial 3.
Analiza firmy XYZ S. A………..36

3.1...

Czytaj więcej

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzglednieniem jego plynnosci.


Wstęp………3

Rozdzial I
Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa.

1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7
Ocena warunków………7
1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9
1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14
1.4 Źródła informacji niezbednych do analizy finansowej………18

Rozdzial II
Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

2.1 Bilans przedsiębiorstwa………22
2.2 Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa………25
2.3 Rachunek zysków i strat i jego wstepna analiza………32
2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie (2006-2009).


Wstęp………6

Rozdzial 1
Metodyczne podstawy analizy finansowej

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej w procesię podejmowania decyzji………8
1.2. Charakterystyka sprawozdan finansowych………14
1.2.1. Uklad i tresc bilansu………18
1.2.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………23
1.2.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych………27

Rozdzial 2
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu………31
2.1.1. Analiza pozioma bilansu………31
2.1.2. Analiza pionowa bilansu – badanie struktury majatku i kapitalów………32
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i start………33
2.3...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.


Wstęp………3

Rozdzial I
Przeslanki stosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

1.1.Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza………5
1.2.Źródła informacji analitycznych………10
1.3.Istota analizy wskaznikowej………21
1.4.Metody porównan i ich zastosowania………26

Rozdzial II
Analiza plynnosci i przeplywów cash flow jako narzedzie okreslenia sytuacji finansowej firmy.

2.1.Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych (cash flow)………30
2.2.Wskazniki plynnosci jako kryteria oceny działalności firmy………42
2.3.Weryfikacja wskazników plynnosci………50
2.4.Krótkoterminowe planowanie finansowe jako narzedzie sterowania plynnoscia………57
2.5...

Czytaj więcej

Konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw na przykładzie firmy cukierniczej XYZ.Wstęp

Rozdzial 1.
Wpływ wzrostu konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw na ich zdolnosci adaptacyjne

1.1. Pojecie konkurencyjnosci w literaturze przedmiotu
1.2. Uwarunkowania umacniajace potencjal konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw

Rozdzial 2.
Instrumenty konkurowania polskich przedsiebiorstw

2.1. Pojecie i istota instrumentów konkurowania
2.2. Przedsiebiorczosc kluczowym czynnikiem konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw

Rozdzial 3.
Analiza strategiczna firmy XYZ.

3.1. Analiza strategiczna czynnikiem warunkujacym podniesienie konkurencyjnosci na przykładzie firmy XYZ.
3.1.1. Prezentacja Firmy
3.1.2. Analiza branzy
3.1.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Cele i zakres analizy finansowej.

1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami
gospodarczymi……..5
1.2. Rodzaje analizy finansowej …….10
1.2.1. Analizy finansowe w firmach…….10
1.2.2. Analiza wstepna pozioma…….12
1.2.3. Analiza wstepna pionowa…….14
1.3. Źródła analizy finansowej……..15

Rozdzial II
Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych.

2.1. Charakterystyka ogólna……..24
2.2. Wskazniki rentownosci…….25
2.3. Wskazniki plynnosci finansowej……..28
2.4. Wskazniki zadluzenia…….31
2.5. Wskazniki efektywnosci…….32

Rozdzial III
Charakterystyka firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o. o.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.Rozdzial 1.
Prezentacja firmy

1.1. Historia Firmy „XYZ”
1.2. Przedmiot działalności Firmy „XYZ”

1.3. Krótka charakterystyka działalności Firmy „XYZ”
1.3.1. Działalność handlowa
1.3.2. Działalność logistyczna
1.3.3. Działalność uslugowa
1.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna
1.5. System zarządzania Firma „XYZ” w oparciu o strukture organizacyjna

Rozdzial 2.
Analiza makrootoczenia

Rozdzial 3.
Analiza otoczenia konkurencyjnego

Rozdzial 4.
Kluczowe Czynniki Sukcesu firmy „XYZ”

Rozdzial 5.
Bariery wejscia do sektora

Rozdzial 6.
Metoda portfelowa – Macierz BCG

Rozdzial 7.
Analiza SWOT

Rozdzial 8.
Prognoza rozwoju Firmy „X...

Czytaj więcej

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez bieglego rewidenta w firmie XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporzadzania i ocena …………4

1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY.
1.2. Polityka rachunkowosci w zakresię sprawozdzania finansowego
1.2.1. Zasady polityki rachunkowosci
1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów
1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta
1.4.1. Podstawy prawne
1.4.1. Cel badania
1.4.2. Metody badania
1.4.3. Przedmiot badania
1.4.4. Opinia bieglego rewidenta

Rozdzial II.
Oligatoryjny zakres sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa…………44

2.1. Uklad i tresc bilansu
2.1.1...

Czytaj więcej

Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).Wstęp…………4

Rozdzial I.
Podstawy analizy kondycji finansowej firmy.

1.Rola analizy finansowej w procesię zarządzania…………5
2.Kierunki badan nad kondycja finansowa…………6
3.Materialy zródlowe wykorzystywane dla potrzeb analizy finansowej…………9
4.Metody analizy finansowej działalnosci…………16
5.Prezentacja najwazniejszych wskazników działalnosci…………19


Rozdzial II.
Identyfikacja firmy

1.Rys historyczny firmy…………24
2.Ogólna charakterystyka działalności firmy…………25
3.Struktura organizacyjna…………27
4.Zasoby ludzkie…………28
5.Majatek firmy i źródła jego finansowania…………29


Rozdzial III.
Sprawozdanie z działalności finansowej.

1...

Czytaj więcej

Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan

1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6
1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12
1.2.1. Opiaty …………. 13
1.2.2. Barbiturany …………. 16
1.2.3. Amfetamina …………. 18
1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20
1.2.5. Substancje halucynogenne ………….22
1.2.6. Kokaina ………….31
1.2.7. Inhalanty – srodki wziewne …………. 34
1.3. Uzaleznienie …………. 36
1.3.1. Euforia narkotyczna …………. 37
1.3.2. Fazy uzywania narkotyków…………. 39

Rozdzial II.
Narkomania jako patologia spoleczna

2.1. Przyczyny siegania po narkotyki …………. 44
2.1.1. Czynniki społeczne ………….44
2.1.2...

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe jako narzędzie oceny działalności banków


Wstęp

Rozdzial 1.
Cele oceny i źródłodanych

1.1. Cele oceny działalności banku
1.2. Źródła danych i informacji

Rozdzial 2.
Rodzaje sprawozdan finansowych banku

2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdan finansowych
2.2. Sprawozdania udostepniane szerokiej publicznosci
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Pozostale sprawozdania finansowe
2.3. Sprawozdania zarzadcze

Rozdzial 3.
Ocena kondycji finansowej banku na podstawie sprawozdan finansowych

3.1. Wpływ otoczenia na kondycje finansowa banku
3.2. Aspekty wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1.1. Bilans banku. Wycena aktywów i pasywów
3...

Czytaj więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Istota kredytów bankowych

1.1. Pojecie i funkcje kredytów ………..4
1.2. Rodzaje kredytów ………..6
1.3. Elementy umowy kredytowej ………..15
1.4. Kredyt a inne formy finansowania działalności ………..21

Rozdzial II.
Ryzyko w działalności ze szczególnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego

2.1. Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego ………..24
2.2. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 30
2.3. Przyczyny i skutki wystepowania ryzyka kredytowego ………..33
2.4. Zasady restrukturyzacji trudnych kredytów……….. 36

Rozdzial III.
Zewnetrzne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego

3.1. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce ………...

Czytaj więcej

Adaptacja spoleczna dzieci z niepelnosprawnoscia ruchowa po I klasię szkoly podstawowej w klasię integracyjnej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Pojecie niepełnosprawności w świetle literatury

1.1 Definicja niepelnosprawnosci……….6
1.2 Klasyfikacja niepelnosprawnosci……….11
1.3 Klasyfikacja dzieci z dysfunkcja narzadu ruchu ……….18

Rozdzial II
Problematyka adaptacji społecznej w srodowisku szkolnym

2.1 Pojecie adaptacji społecznej……….22
2.2 Charakterystyka potrzeb bezpieczenstwa społecznego……….25

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Cel, przedmiot i problem badawczy……….32
3.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
3.3 Dobór grup badanych i przebieg badan………..38

Rozdzial IV
Adaptacja spoleczna uczniów z niepelnosprawnoscia ruchowa – wyniki ...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Przeslanki i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota i znaczenie analizy finansowej ……….4
1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ………. 11
1.3. Obszary analizy wskaznikowej ……….28

Rozdzial II.
Charakterystyka badanego obiektu

2.1. Podstawowe informacje o pneumatyce ………. 56
2.2. Charakterystyka XYZ S.A. ………. 57
2.3. Zakres asortymentu produkcji XYZ S.A. ……….58

Rozdzial III.
Analiza sytuacji marketingowej XYZ S.A.

3.1. Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku………. 63
3.2...

Czytaj więcej

Mikroekonomiczna analiza i ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka firmy

1.1. Historia firmy ………7
1.2. Siec detaliczna w Polsce……… 7
1.3. Siec detaliczna w Niemczech……… 8
1.4. Siec detaliczna w Czechach……… 8
1.5. Siec detaliczna na Litwie……… 9
1.6. Siec logistyczna i hurtowa……… 10
1.7. Jakość paliwa ………11
1.8. Grupa kapitalowa XYZ……… 12
1.9. Program XYZ……… 13
1.10. Zarządzanie Segmentowe……… 14
1.11. Relacje z otoczeniem ……… 15
1.11.1. Mecenas kultury……… 15
1.11.2. Mecenas sportu……… 16
1.11.3. Fundacja XYZ ……… 17

Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jeko źródłoinformacjie ekonomicznej

2.1. Bilans ……… 22
2.2. Rachunek zysków i strat ………27
2.3...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Charakterystyka sprawozdan finansowych

1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych…………. 5
1.2. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………….10
1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych…………. 19
1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22

Rozdzial II.
Analiza ekonomiczna jako narzedzie sluzace do oceny działalności przedsiębiorstwa

2.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej…………. 42
2.2. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie ………….44
2.3. Podstawowe źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej…………. 49
2.4. Metody stosowane w analizie finansowej…………. 52

Rozd...

Czytaj więcej

Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej do oceny działalności przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Jednostka gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej

1. Istota, cele i zadania przedsiebiorstw………5
2. Klasyfikacja i podzial przedsiebiorstw ………12
3. Rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych………20

Rozdzial II.
Analiza ekonomiczna jako podstawowe źródłooceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej ……… ………27
2. Rodzaje analizy oraz źródła informacji niezbednych do jej przeprowadzenia ………31
3. Analiza wskaznikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa ………36

Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ w oparciy o anali...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.


Wstęp

Rozdzial I.
Przedmiot analizy finansowej oraz jej zródla

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2 Rodzaje analizy finansowej
1.3 Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej
1.4 Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.4.1 Bilans
1.4.2 Rachunek zysków i strat
1.4.3 Rachunek przeplywów pienieznych
1.4.4 Informacja dodatkowa

Rozdzial II.
Charakterystyka badanego podmiotu

2.1 Historia spółki XYZ
2.2 Przedmiot działalności spólki
2.3 Pozycja firmy na rynku

Rozdzial III.
Analiza sytuacji finansowej i majatkowej badanego podmiotu

3...

Czytaj więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.


Streszczenie………. 4

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Elementy i metody ustalania wyniku finansowego

1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7
1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11
1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20


Rozdzial 2.
Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym

2.1 Przychody w prawie podatkowym i bilansowym……….22
2.2 Źródła przychodów……….26
2.3 Koszty uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym……….27


Rozdzial 3.
Róznice pomiedzy wartoscia wyniku działalności ustalonego metoda bilansowa...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie plynnosci finansowej……… 9
1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16

Rozdzial 2
Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej

2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20
2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych……… 26
2.3. Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa dynamicznej analizy plynnosci finansowej……… 29

Rozd...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora bankowego w Polsce

1.1 Powstanie i ewolucja bankowosci
1.2 Pojecie i rola banku w gospodarce
1.3 Ewolucja bankowosci i systemu bankowego w Polsce

Rozdzial II.
Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej

2.1 Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej
2.2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie
2.3 Typy analiz sporzadzanych w oparciu o dostepne informacje
2.4 Analiza wskaznikowa jako rodzaj analizy ekonomiczno-finansowej

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka wybranych banków

3.1 Analiza porównawcza banku X i Y
3.2 Charakterystyka banku X i Y
3...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15
1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35
2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36
2.3. Wskaznik biezacej plynnosci………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdzial 3
Analiza plynnosci finansowej kopalni wegla kamiennego

3.1...

Czytaj więcej

Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ.


Rozdzial I
Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa

1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2. Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej
1.3. Podstawy prawne sporzadzania sprawozdan finansowych
1.4. Dobór i opracowanie sprawozdan finansowych jako materialów zródlowych potrzebnych do analizy finansowej

Rozdzial II
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ.

2.1. Historia działalności firmy
2.2. Przedmiot i organizacja przedsiębiorstwa
2.3. Powiazania organizacyjne i kapitalowe z innymi podmiotami
2.4. Działalność gospodarcza Spólki
2.5...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej………..5

1.1 Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej
1.2 Typy analiz sporzadzanych w oparciu o dostepne informacje
1.3 Rodzaje analiz

Rozdzial II.
Narzedzia badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..25

2.1 Sprawozdawczość finansowa i jej regulacje prawne
2.1.1 Bilans majatkowy i jego struktura
2.1.2 Rachunek wyników
2.1.3 Rachunek przeplywów pienieznych
2.1.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
2.2 Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa
2.1.1 Wskazniki plynnosci finansowej
2.2.2 Wskazniki wspomagania finansowego
2.2.3 Wskazniki obrotowosci
2.2...

Czytaj więcej

Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie firmy XYZ S.AWstęp………… 3

Rozdzial I.
Istota i rola badania sprawozdania finansowego .

I.1 Pojecie i znaczenie badan sprawozdan finansowych………… 6
I.2 Cele i funkcje badan sprawozdan finansowych………… 11
I.3 Podstawy prawne badan sprawozdan finansowych w Polsce ………… 14
I.4 Historia badania sprawozdan finansowych………… 19
I.5 Zmiany w audycie oraz rynek firm audytorskich Polsce………… 22

Rozdzial II.
Metody i techniki badan sprawozdan finansowych

II.1 Podmioty i przedmioty badan sprawozdan finansowych ………… 24
II.2 Planowanie badania sprawozdania finansowego………… 27
II.2.1 Strategia badania i plan badania…………27
II.2...

Czytaj więcej

Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny.
1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.
1.4 Zadania gminy i jej kompetencje
1.4.1 Zadania wlasne
1.4.2. Zadania zlecone
1.5 Gospodarka finansowa gminy (budżet)


Rozdzial II.
Istota i cechy samorządu terytorialnego

2.1 Rys historyczny samorządu – Polska na tle innych krajów
2.2 Istota samorządu terytorialnego
2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa.

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej……….5
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa……….12
3. Etapy badan analitycznych……….25


Rozdzial II
Analiza wstepna.

1 Istota i znaczenie bilansu……….28
2. Rachunek zysków i strat……….53


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa spólki.

1. Analiza plynnosci……….59
2. Analiza zadluzenia……….64
3. Analiza sprawnosci działania ……….66
4. Analiza rentownosci……….68


Rozdzial IV
Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ.

1. Historia, przedmiot dzialalnosci, oferta firmy……….74
2. Struktura organizacyjna………...

Czytaj więcej

Charakterystyka modeli wyceny EVA I DCF.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Teoria wartosci i wyceny przedsiębiorstwa………6

1.1. Przedsiebiorstwo jako obiekt wyceny………6
1.2. Istota wartosci przedsiębiorstwa………10
1.3. Metody wyceny przedsiebiorstw………14


Rozdzial 2
Istota przeplywów pienieznych w metodach wyceny przedsiębiorstwa………19

2.1. Przeplywy pieniężne w ksztaltowaniu i ocenie wartosci przedsiębiorstwa………19
2.1.1. Przeplywy środków pienieznych………19
2.1.2. Wolne przeplywy pieniężne dla kapitału wlasnego FCFE………20
2.1.3. Wolne przeplywy pieniężne dla przedsiębiorstwa FCFF………23
2.2. Charakterystyka metody DCF………23
2.3. Charakterystyka metody EVA………26


Rozdzial 3
Porównanie me...

Czytaj więcej

Ocena ekonomiczna najbardziej znanymi metodami mikroekonomii firmy XYZ.


Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Podstawowa charakterystyka firmy XYZ

1.1. Podstawowe informacje na temat firmy …………4
1.2. Forma prawna …………5
1.3. Wielkosc zatrudnienia i obrotów XYZ………… 8
1.4. Analiza obrotów spółki przy pomocy analizy wskaznikowej. Ocena plynnosci finansowej…………. 12

Rozdzial II.
Model funkcjonalny

2.1. Ogólna charakterystyka modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa…………. 18
2.2. Model funkcjonalny dla firmy XYZ …………20

Rozdzial III.
Schemat organizacyjny firmy XYZ

3.1. Schemat grupy XYZ …………23
3.2. Struktura firmy XYZ………… 24

Rozdzial IV.
Analiza SWOT firmy XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka analizy SWOT………… 26
4...

Czytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej w praktyce gospodarczej na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1. Pojecie, cel i przedmiot analizy finansowej……… 5
2. Rodzaje i elementy analizy finansowej……… 6
3. Źródła danych do analizy finansowej……… 11
4. Bilans ………13
5. Rachunek wyników ………19

Rozdzial II.
Wskazniki wykorzystywane w analizie finansowej przedsiębiorstwa.

1. Wskazniki do oceny sytuacji majatkowej………23
2. Wskazniki struktury kapitału ………25
3. Wskazniki plynnosci finansowej……… 27
4. Wskazniki efektywnosci wykorzystania majatku ………30
5. Wskazniki rentownosci ………32

Rozdzial III.
Analiza majatku XYZ

1. Analiza dynamiki majatku ………36
2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Rozdzial I.
Metodyka analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie analizy ekonomicznej……….2
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz……….7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej……….10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach……….13


Rozdzial II.
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaznikowa – elementem analizy finansowej……….18
2.2. Analiza plynnosci……….20
2.3. Analiza sprawnosci działania ……….23
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……….26
2.5. Analiza rentownosci……….31


Rozdzial III.
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa XYZ jako źródłoinformacji o posiadanym kapitale...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawy metodyki analizy zatrudnienia w przedsiębiorstwie

2.1. Pojecie i klasyfikacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie…………5
2.2. Analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwie…………9
2.3. Analiza kwalifikacji zawodowych pracowników…………15
2.4. Analiza ruchu pracowników…………25
2.5. Analiza wydajnosci pracy…………30

Rozdzial 2.
Analiza systemu plac.

3.1. Róznicowanie stawek plac…………32
3.2. Analiza wynagrodzeń za pomoca form plac…………39
3.3. Róznicowanie wynagrodzeń za pomoca oceny pracowników…………51

Rozdzial 3.
Analiza zatrudnienia w firmie ‚X’.

4.1. Ogólna charakterystyka firmy ‚X’…………58
4.1.1. Wprowadzenie…………58
...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe.

Rozdzial 1
Istota, przedmiot, zródla, analiz sprawozdan finansowych………3

1.1. Znaczenie i rodzaje analiz……….3
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………7
1.3. Materialy ródlowe analizy finansowej……….10
1.4. Ogólna charakterystyka sprawozdawczosci……….14
1.5. ródla informacji sprawozdan finansowych……….15
1.5.1. Bilans………15
1.5.2. Rachunek zysków i strat……….24
1. 5.3. Sprawozdanie cash flow……….30
1.5.4. Informacja dodatkowa………38


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa a analiza finansowa


Wstęp………1

Rozdzial 1.
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa panstwowego

1.1. Pojecie restrukturyzacji………4
1.2. Program restrukturyzacji………8


Rozdzial 2.
Podstawy fprmalno prawne restrukturyzacji w Polsce

2.1. Procedury prawne restrukturyzacji……… 23
2.1.1 Postepowanie naprawcze ………25
2.1.2 Postepowanie ukladowe………26
2.1.3 Bankowe postępowania ugodowe………28
2.1.4 Publiczna sprzedaz wierzytelnosci………31
2.1.5 Nabywanie akcji za wierzytelnosci………33
2.1.6 Procedury likwidacyjne………37
2.2. Instytucje Wspierajace Procesy Restrukturyzacyjne
2.2.1 Rola banków w procesach restrukturyzacyjnych………45
2.2.2 Instytucje rzadowe………47
2.2...

Czytaj więcej

Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Marketing jako narzedzie przedsiebiorcy.

1.1.Istota i pojecie marketingu………8
1.2.Orientacje marketingowe………11
1.3.Proces zarządzania marketingowego………14
1.4.System informacji marketingowej………16
1.5.Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa………20
1.6.Badania marketingowe jako źródłowiedzy o rynku i nabywcy………23


Rozdzial 2.
Charakterystyka glównych strategii marketingu-mix.

2.1.Koncepcja marketingu – mix………29
2.2.Produkt………32
2.2.1.Struktura produktu………32
2.2.2.Klasyfikacja produktów………33
2.2.3.Cykl zycia produktu………37
2.3.Cena………40
2.3.1.Kształtowanie polityki cen w przedsiębiorstwie………40
2.3.2...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial 1.
Rentownosc przedsiębiorstwa……….3

a) wskaznik rentownosci sprzedazy………..3
b) wskaznik rentownosci majątku……….4
c) wskaznik rentownosci zaangazowanego kapitału wlasnego……….5

Rozdzial 2.
Reasymacja rentownosci przedsiębiorstwa………..7

Rozdzial 3.
Rentownosc XYZ ……….8

 
Czytaj więcej

Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998


Wstęp

Rozdzial I.
Metody i źródła analizy przedsiębiorstwa

1.1. Powstanie i zarys rozwoju rachunkowości………..5
1.2. Pojecie wspólczesnej rachunkowości………..6
1.3. Czesci skladowe rachunkowości………..7
1.4. Sprawozdawczość finansowa, jako element rachunkowości………..8
1.4.1. Bilans………..9
1.4.2. Rachunek zysków i strat………..10
1.4.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..11
1.5. Ogólna charakterystyka metod analizy ekonomicznej………..12
1.6. Analiza trendów i tendencji………..15
1.7. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..16
1.8. Schemat DuPont’a………..19


Rozdzial II.
Analiza przychodu ze sprzedazy, jako elemetu kszt...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedmiot, cele, źródła analizy finansowej

1.1 Przedmiot i zakres analizy finansowej……… 5
1.2 Znaczenie i cele analizy finansowej……… 10
1.3 Źródła analizy finansowej……… 15


Rozdzial II.
Charakterystyka materialów zródlowych analizy finansowej

2.1 Ogólna charakterystyka sprawozdan finansowych ………18
2.2 Bilans ………21
2.3 Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………25


Rozdzial III.
Metodyka i techniki oceny sprawozdan finansowych

3.1 Analiza porównawcza ………29
3.2 Analiza struktury i dynamiki sprawozdan finansowych ………34
3.3 Analiza wskaznikowa ………37
3.3.1 Wskazniki zyskownosci……… 53
3.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Rola i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej………4

Rozdzial II.
Analiza dynamiki i struktury składników bilansu i rachunku wyników………7

2.1. Analiza bilansu………7
2.2. Analiza rachunków zysków i strat ………13

Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa X

3.1. Analiza rentownosci………16
3.1.1. Rentownosc sprzedazy………17
3.1.2. Rentownosc majatku (aktywów)………17
3.1.3. Rentownosc kapitalów wlasnych………19
3.1.4. Efekt dzwigni finansowej………19
3.2. Analiza plynnosci………20
3.2.1. Statyczna analiza plynnosci finansowej………20
3.2.2. Dynamiczna analiza plynnosci finansowej………22
3.2.3...

Czytaj więcej

Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym.


Wstęp………….2

Rozdzial I.
Prawo bilansowe a prawo podatkowe…………..3

1.1 Istota i funkcje rachunkowosci
1.2 System podatkowy
1.3 Podstawowe zasady rachunkowosci i ich odniesienie w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Wynik finansowy jako podstawa kategoria ekonomiczna zysków przedsiębiorstwa………….29

2.1 Przychody i koszty przedsiębiorstwa
2.2 Wynik finansowy
2.3 Miejsce wyniku finansowego w bilansię przedsiębiorstwa
2.4 Wynik finansowy w rachunku zysków i strat
2.5 Rola i znaczenie wyniku finansowego


Rozdzial III.
Charaketrystyka działalności spółki XYZ………….66

3.1 Historia badanej spólki
3.2 Przedmiot dzialalnosci
3...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Zarządzanie ekonomiczno-finansowe w firmie…………7

1.1. Rola i znaczenie analizy ekonomicznej i finansowej
1.2. Powiazania i uzupelnianie się analiz – wielowymiarowa ocena firmy
1.3. Organizacja ksiegowosci małych firm prywatnych

Rozdzial II.
Informacja ekonomiczno-finansowa i jej zastosowanie w firmie…………32

2.1. Źródła informacji do przeprowadzania analiz
2.1.1. Konstrukcja podstawowego sprawozdania finansowego-bilansu
2.1.2. Elementy i metody sporzadzania rachunku wyników i strat
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych i jego kontrolna funkcja plynnosci finansowej firmy
2.2...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe XYZ.


Wstęp 1

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci z zakresu funkcjonowania holdingu

1.1. Geneza, pojecie i cechy holdingów……… 2
1.2. Klasyfikacja i rodzaje holdingów ………6
1.3. Struktura organizacyjna (powiazania) w grupie kapitalowej……… 19
1.4. Przyczyny i sposoby laczenia się przedsiebiorstw……… 22
1.5. Wady i zalety holdingów ………31
1.6. Regulacje prawne w zakresię formowania holdingów ……… 33


Rozdzial II
Holding w systemie bilansowym i podatkowym

2.1. Rachunkowośći w spółce holdingowej ………37
2.2. Metody rachunkowe wykorzystywane przy wycenie i konsolidacji ………39
2.3. Zakres konsolidacji ………40
2.4...

Czytaj więcej

Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota sprawozdan finansowych………6
2. Podstawy prawne i ogólne zasady sporzadzania sprawozdania finansowego………9
3. Bilans ………11
4. Rachunek zysków i strat……… 16
5. Informacja dodatkowa……… 20
6. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………20

Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analize finansowa

1. Istota analizy finansowej – cele, zadania, rodzaje i zakres ………23
2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych……… 25
3. Analiza rentownosci przedsiębiorstwa……… 31
4...

Czytaj więcej

Ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych grupy kapitalowej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial 1
Analiza sprawozdan finansowych jako instrument zarządzania jednostkami gospodarczymmi

1.1. Pojecie analizy i jej znaczenie w procesię zarządzania………. 7

1.2. Sprawozdawczość finansowa. ……… 12
1.3. Sposób analizy bilansu. ……… 17
1.4. Rachunek zysków i strat i jego analiza. ……… 21


Rozdzial 2
Metody oceny finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych

2.1.Ocena finansowa na podstawie wskazników………. 25
2.2.Wskazniki rentownosci i zyskownosci. ……… 28
2.3.Wskazniki plynnosci finansowej i zadluzenia. ……… 31
2.4.Wskazniki oceny aktywnosci gospodarczej. ……… 33


Roz...

Czytaj więcej

Analiza rozwoju firmy XYZ


Wprowadzenie……….4

Rozdzial I.
Istota organizacji……….5

1.1 Pojecie rozwoju, pojecie wzrostu i zmiany……….17
1.2 Selekcja, kompensacja jako funkcje rozwoju……….27


Rozdzial II.
Modele rozwoju organizacji ……….30

2.1 Model Adisesa……….31
2.2 Model małych i srednich firm……….32
2.3 Model Quina-Camerona ………. 34


Rozdzial III.
Pojecie strategii i jej rodzaje……….37

3.1 Metoda diagnostyczna……….39
3.2 Metoda list kontrolnych……….42


Rozdzial IV.
Charakterystyka firmy……….50

4.1 Przedmiot działania ……….50
4.2 Analiza rynku papieru, celulozy i konopi ……….51
4.3 Analiza otoczenia ……….61
4.4 Charakterystyka działalności firmy XYZ ……….67
4...

Czytaj więcej

Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy sporzadzania bilansu przedsiębiorstwa ………… 5

1.1. Pojecie i zasady sporzadzania bilansu przedsiębiorstwa ………… 5
1.2. Charakterystyka ekonomicznej tresci bilansu …………9
1.3. Wpływ polityki bilansowej na wynik finansowy przedsiębiorstwa …………16

Rozdzial II.
Wstępna ocena sytuacji majatkowej i kapitalowej firmy XYZ Sp. z o.o. na podstawie danych bilansowych………… 21

2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………… 21
2.2. Analiza poziomu, dynamiki i struktury aktywów ………… 23
2.3. Analiza struktury majatku przedsiębiorstwa …………28
2.4...

Czytaj więcej

Istota analizy fundamentalnej w zarządzaniu inwestycja


Wstęp………2

Rozdzial I.
Analiza makroekonomiczna w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1 Analiza makroekonomiczna………3
1.1 Analiza sytuacji polityczno-gospodarczej………3
1.2 Analiza sytuacji monetarnej………5
1.3 Poszukiwanie wiodacych branz………7
2 Analiza branzy………8
3 Analiza sytuacji spólki………10


Rozdzial II.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1 Znaczenie analizy finansowej dla inwestorów i zarzadu przedsiębiorstwa ………11
2 Analiza wskaników………11
2.1 Badanie plynnosci finansowej przedsiębiorstwa………13
2.2 Badanie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa………16
2.2.1 Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa………16
2.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spólki.


Wstęp………1

1. Znaczenie i cel analizy finansowej……… 3

2. Uwzglednienie wpływu inflacji w analizie finansowej……… 6

3. Charakterystyka analizowanej spólki……… 7

4. Sprawozdania finansowe jako podstawa analizy finansowe……… 9

5. Wskaznikowa analiza kondycji finansowej spółki ………14

Podsumowanie – wynik analizy……… 32
Bibliografia ………34

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004


Wstęp

Rozdzial I.
Istota analizy finansowej i jej rola w procesię podejmowania decyzji

1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
1.2. Źródła analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej
1.4. Rodzaje analiz


Rozdzial II
.
Narzedzia badania kondycji finansowej

2.1. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiazujacej ustawy o rachunkowosci
2.1.1. Bilans majatkowy i jego struktura
2.1.2. Rachunek wyników
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
2.2. WskaZniki plynnosci
2.2.1.WskaZniki wspomagania finansowego
2.2.2. WskaZniki obrotowosci
2.2.3. WskaZniki rentownosci


Rozdzial III.

Analiza ...

Czytaj więcej

Analiza General Electrics Orbis S.A.


1. Wprowadzenie………3

2. Atrakcyjność rynku..
2.1. Czynniki rynkowe………4
2.2. Konkurencja………5
2.3. Czynniki ekonomiczne………7
2.4. Czynniki technologiczne………7
2.5. Czynniki społeczne………8

3. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

3.1. Czynniki rynkowe………9
3.2. Konkurencja………11
3.3. Czynniki ekonomiczne………13
3.4. Czynniki technologiczne………14
3.5. Czynniki społeczne………14

4. Miejsce przedsiębiorstwa w macierzy GE………15

5. Strategia Orbis S.A……….16

Bibliografia 18

 

Czytaj więcej

Ocena sytuacji ekonomicznej na przykładzie StalProdukt S.A.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Podsttawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa- teoria i praktyka………6

1.1.Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki………6
1.2.Kryteria oceny gospodarki finansowej………8
1.3.Przychody finansowe………9
1.4.Koszty i naklady………11
1.5.Koszty i przychody………12
1.6.Rodzaje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie………12
1.7.Uklady klasyfikacyjne kosztów – zerowy punkt obrotu………13
...

Czytaj więcej

Analiza finansowa firmy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka analizy finansowej przedsiębiorstwa

1. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie ……… 6
2. Metody i organizacja analizy finansowej……… 11
3. Pozyskiwanie informacji do analizy finansowej oraz prezentacja wyników……… 18

Rozdzial II.
Wycena przedsiębiorstwa

1. Potrzeby przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa……… 22
2. Funkcje wyceny ……… 23
3. Metody przeprowadzania wyceny ……… 26

Rozdzial III.
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka bilansu oraz kierunków jego analizy ……… 30
2. Rachunek zysków i strat ……… 39
3. Informacja dodatkowa ……… 41
4...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna


Wstęp ………4

Rozdzial I
Sprawozdanie finansowe, a analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorstwa………5

1.1 Reforma sprawozdawczosci finansowej w Polsce ……… 5
1.1.1 Historia analiz finansowych w przedsiębiorstwach ………5
1.1.2 Zmiany w sprawozdawczosci finansowej od 2002 roku……… 7
1.2 Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji ……… 10
1.2.1 Bilans przedsiębiorstwa ……… 11
1.2...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX


Wstęp………2

Rozdzial I.
Ryzyko kredytowe

1. Kredyt – jego istota i funkcje………4
2. Rodzaje kredytów bankowych………6
3. Procedura przyznawania kredytów………11
4. Ryzyko kredytowe………17

Rozdzial II.
Ocena zdolnosci kredytowej podmiotów gospodarczych

1. Pojecie zdolnosci kredytowej………25
2. Analiza ekonomiczna i finansowa………26
2.1. Analiza ekonomiczna………27
2.2. Analiza finansowa………27
2.3. Analiza przedsiewziec inwestycyjnych………45
2.4. Podstawowe sprawozdania finansowe jako zrólo informacji o kondycji finansowej………49
2.5. Monitoring kredytowy………57
2.6. Prawne zabezpieczenie kredytu………59

Rozdzial III.
Empiryczna analiza zdolnosci kredytowej na pr...

Czytaj więcej

Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002


Wprowadzenie……….3

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty analizy finansowej

1.1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej……….4
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie……….5
1.3. Metody analizy finansowej……….6
1.4. Ogólna charakterystyka materialów zródlowych……….7
1.5. Analiza finansowa i jej uzytkownicy……….11


Rozdzial II
Prezentacja P.K.N. Orlen S.A.

2.1...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci spółki XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota i zadania analizy rentownosci

1.1. Rola analizy rentownosci w analizie finansowej………5
1.2. Pojecie rentownosci i jej klasyfikacja ………7
1.3. Analiza przyczynowa rentownosci ………16

Rozdzial II.
Charakterystyka badanego podmiotu

2.1. Organizacja przedsiębiorstwa XYZ ………23
2.2. Forma prawna i przedmiot działania XYZ ……… 29
2.3. Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa w XYZ ………32
2.4. Perspektywy rozwoju rynku w Polsce ………38
2.5. Procesy równowazenia taryf w XYZ ………40

Rozdzial III.
Ocena rentownosci i czynników ksztaltujacych jej poziom w XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Rola analizy finansowej w firmie na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp ………… 5

Rozdzial I
Analiza sprawozdan finansowych

1.1. Znaczenie analizy finansowej, jej istota i uzytkownicy ………… 7
1.2. Źródła analizy finansowej i zasady ich tworzenia ………… 12
1.2.1. Bilans ………… 15
1.2.2. Sprawozdanie finansowe, analiza pozioma i pionowa sprawozdan finansowych ………… 25
1.3. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………… 27
1.4. Klasyfikacja metod w analizie finansowej oraz ich prezentacja ………… 30
1.5. Rachunek wyników jako źródłodanych liczbowych; ksztaltowanie się przychodów, kosztów i zysku ………… 33
1.6. Analiza przeplywu środków pienieznych ………… 45
1.7. Istota analizy wskaznikowej ………… 47

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Przedmiot i metody analizy ekonomicznej

1.1. Pojecie i istota analizy ekonomicznej……… 4
1.2. Istota, zakres i przedmiot analizy finansowej ………17
1.3. Klasyczne metody analizy ekonomicznej………21
1.4. Funkcje analizy ekonomicznej ……… 27

Rozdzial II.
Zakres działalności przedsiębiorstwa

2.1. Rynek kosmetyków w Polsce ……… 30
2.2. Historia oraz zakres działalności XYZ ………36
2.3. Prognoza działalności przedsiębiorstwa ……… 41

Rozdzial III.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

3.1. Analiza przychodów ……… 44
3.2. Analiza kosztów ……… 46
3.3. Analiza rachunku wyników ………50
3.4...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I
Analiza ekonomiczno – finansowa jako narzedzie poznania i oceny sytuacji przedsiębiorstwa……….. 6

1.1. Pojecie, przedmiot i znaczenie analizy ……….. 7
1.2. Źródła informacji do analizy ……….. 13
1.3. Rodzaje analizy ……….. 18
1.4. Metody analizy ……….. 21
1.5. Organizacja analizy ekonomiczno – finansowej ……….. 23
1.5.1. Analiza sprawozdan finansowych ……….. 24
1.5.2. Ocena sytuacji majatkowo – finansowej ……….. 29
1.5.3. Analiza wyników finansowych ……….. 34
1.5.4. Analiza wskaznikowa ……….. 36


Rozdzial II
Charakterystyka analizowanej spółki .


2.1. Informacje ogólne na temat spółki ……….. 46
2.2...

Czytaj więcej

Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Działalność kredytowa banku

1.1 Istota umowy kredytu
1.2 Funkcje i rodzaje kredytów
1.3 Weksel w postepowaniu kredytowym
1.4 Wniosek kredytowy
1.5 Tryb postepowanie kredytowego
1.5.1. Analiza zdolnosci kredytowej
1.5.2. Monitoring w postepowaniu kredytowym

Rozdzial II.
Udzielanie i splata kredytów

2.1 Prawne podstawy działalności kredytowej
2.2 Ryzyko kredytowe w działalności banku
2.3 Procedury kredytowe
2.4 Zabezpieczenia kredytów
2.5 Koszt kredytu, oprocentowanie i prowizja
2.6 Kredyt w sytuacji nieregularnej (zle kredyty)
2.7 Windykacja zlych kredytów

Rozdzial III.
Zdolnosc kredytowa podmiotów gospodar...

Czytaj więcej

Kierunki rozwoju a wyniki ekonomiczne i sytuacja finansowa firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota i możliwości informacyjne analiz sporzadanych w przedsiębiorstwie

1.1. Analiza finansowo – ekonomiczna integralna czescia rachunkowosci ………5
1.2. Istota i zakres analizy finansowo- ekonomicznej w przedsiębiorstwie ………10
1.3. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie ………15
1.4. Charakterystyka metod i analizy finansowej ………19
1.5. Kierunki analizy finansowej ………27

Rozdzial II.
Rodzaje zadluzen jednostek gospodarczych

2.1. Krótkoterminowe źródła finansowania aktywów obrotowych ………31
2.2. Zadluzenie jednostek gospodarczych w formie kredytów i pozyczek dlugoterminowych ………41
2.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich