Kategoria Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota kosztów i ich analiza

1. Istota i klasyfikacja kosztów ………..4
2. Proces powstawania kosztów. ………..10
3. Zadania analizy kosztów………..13
3.1. Rodzaje i zakres analizy kosztów………..15
3.2. Podstawowe cechy analizy kosztów………..20
3.3. Źródła analizy kosztów………..23
4. Rola analiz kosztowych w zarzadzaniu………..25


Rozdzial II
Charakterystyka działalności PrzedsiębiorstwaXYZ

1. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym………..37
2. Analiza kosztów w ukladzie kalkulacyjnym ………..46


Zakończenie………..75
Bibliografia………..77

 
Czytaj więcej

Ocena ekonomiczna najbardziej znanymi metodami mikroekonomii firmy XYZ.


Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Podstawowa charakterystyka firmy XYZ

1.1. Podstawowe informacje na temat firmy …………4
1.2. Forma prawna …………5
1.3. Wielkosc zatrudnienia i obrotów XYZ………… 8
1.4. Analiza obrotów spółki przy pomocy analizy wskaznikowej. Ocena plynnosci finansowej…………. 12

Rozdzial II.
Model funkcjonalny

2.1. Ogólna charakterystyka modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa…………. 18
2.2. Model funkcjonalny dla firmy XYZ …………20

Rozdzial III.
Schemat organizacyjny firmy XYZ

3.1. Schemat grupy XYZ …………23
3.2. Struktura firmy XYZ………… 24

Rozdzial IV.
Analiza SWOT firmy XYZ

4.1. Ogólna charakterystyka analizy SWOT………… 26
4...

Czytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej w praktyce gospodarczej na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1. Pojecie, cel i przedmiot analizy finansowej……… 5
2. Rodzaje i elementy analizy finansowej……… 6
3. Źródła danych do analizy finansowej……… 11
4. Bilans ………13
5. Rachunek wyników ………19

Rozdzial II.
Wskazniki wykorzystywane w analizie finansowej przedsiębiorstwa.

1. Wskazniki do oceny sytuacji majatkowej………23
2. Wskazniki struktury kapitału ………25
3. Wskazniki plynnosci finansowej……… 27
4. Wskazniki efektywnosci wykorzystania majatku ………30
5. Wskazniki rentownosci ………32

Rozdzial III.
Analiza majatku XYZ

1. Analiza dynamiki majatku ………36
2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Rozdzial I.
Metodyka analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie analizy ekonomicznej……….2
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz……….7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej……….10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach……….13


Rozdzial II.
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaznikowa – elementem analizy finansowej……….18
2.2. Analiza plynnosci……….20
2.3. Analiza sprawnosci działania ……….23
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……….26
2.5. Analiza rentownosci……….31


Rozdzial III.
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa XYZ jako źródłoinformacji o posiadanym kapitale...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.


Wprowadzenie………3

Rozdzial I
Charakterystyka Przedsiębiorstwa………6

I.1 Geneza oraz przedmiot działalności XYZ………6
I.2 Organy wladzy Spólki………7
I.2.1 Zgromadzenie Wspólników………7
I.2.2 Rada Nadzorcza………8
I.2.3 Zarzad Spólki………9
I.3 Struktura organizacyjna………10
I.3.1 Piony funkcjonalne przedsiębiorstwa………10
I.3.2 System zarządzania przedsiębiorstwem………15
I.4 Zatrudnienie………16
I.4.1 Wielkosc zatrudnienia………16
I.4.2 Struktura zatrudnienia wedlug zajmowanego stanowiska………18
I.4.3 Struktura zatrudnienia wedlug wyksztalcenia………20
I.4.4 Struktura zatrudnienia wedlug wieku………21
I.4.5 Struktura zatrudnienia wedlug stazu pracy………22
I.4...

Czytaj więcej

Zasady finansowania i koszty działalności Teatru XYZ

Wstęp………3

Rozdzial I.
Ekonomika kultury, jej rola i znaczenie………4

1. Organizacja kultury………4
2. Zasady finansowania instytucji kultury………7


Rozdzial II.
Teatr jako instytucja kultury………10

1. Rys historyczny………10
2. Podstawy prawne działania i zakres działalności Teatru………10
3. Organizacja i zarzadzanie………12


Rozdzial III.
Rola rachunkowosci w zarządzaniu Teatrem………17

1. Pojecie rachunkowości………17
2. Rola rachunkowosci w gospodarce rynkowej………19


Rozdzial IV.
Przychody Teatru………23

1. Pojecie przychodu………23
2. Struktura przychodów w poszczególnych latach………24


Rozdzial V.
Koszty………28

1. Pojecie i klasyfikacja kosztów………28
2...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej

1.1 Istota analizy finansowej i jej znaczenie w procesię podejmowania decyzji………5
1.2 Miejsce i charakterystyka metod analiz ekonomicznych w ocenie działalności przedsiębiorstwa……… 8


Rozdzial II
Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe ródlo informacji w analizie finansowej przedsiębiorstwa

2.1 Bilans jako podstawowe ródlo o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. ………10
2.2 Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa ………22
2.3 Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych. ………26
2...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Zagadnienia wstepne……..6

1.1. Historia i zakres działania firmy
1.2. Analiza marketingowa firmy i jej otoczenia
1.3. Istota zakres i cele analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej


Rozdzial 2.
Sytuacja majatkowa przedsiębiorstwa……..40

2.1. Analiza struktury aktywów
2.2. Analiza sprawnosci gospodarowania majatkiem


Rozdzial 3.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa……….58

3.1. Analiza struktury pasywów
3.2. Analiza zadłużenia i zdolnosci kredytowej


Rozdzial 4.
Pokrycie majatku firmy………….77

4.1. Analiza pokrycia finansowego majatku
4.2. Analiza plynnosci finansowej
4.3...

Czytaj więcej

Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.

1.1 Status formalno – prawny.
1.2 Przedmiot działalnosci.
1.3 Krótka charakterystyka glównych produktów i usług oraz przedstawienie segmentów rynkowych, na których dziala firma
1.4 Krótka charakterystyka techniczno – technologicznych.
1.5 Charakterystyka systemu zarządzania.
1.6 Charakterystyka systemu kadrowego.
1.7 Przedstawienie ogólnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial II.
Cel analizy.

Rozdzial III.
Analiza sektora przedsiębiorstwa.

3.1 Prognoza strategiczna przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu
3.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do efektywnego inwestowania na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Problem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartosciowych……….7Rozdzial 2.
Podstawowe metody pomocne przy podejmowaniu decyzji……….14

2.1. Analiza fundamentalna……….16
2.2. Analiza portfelowa……….23
2.3. Analiza techniczna……….28


Rozdzial 3.
Fundamentalna ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych notowanych na GPW

3.1. Podstawowe wskazniki opisujace stan finansowy przedsiębiorstwa……….37
3.2. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do okreslenia atrakcyjnosci danej firmy……….48


Rozdzial 4.
Bilanse, rachunki wyników i rachunki przeplywów finansowych jako infor...

Czytaj więcej

Charakterystyka podstawowych sprawozdan sporzadzanych przez bank na podstawie XYZ


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Zasady rachunkowosci bankowej

1. Zasady rachunkowosci bankowej………6
2. Przeslanki kształtowania systemu sprawozdawczosci bankowej………9
3. Rodzaje sprawozdan sporzadzonych przez banki ………15
4. Badanie rocznych sprawozdan finansowych………19


Rozdzial II
Bilans banku

1. Struktura aktywów i pasywów ………24
2. Normy ostroznosciowe………37


Rozdzial III
Rachunek zysków i strat

1. Rachunek zysków i strat ………41


Rozdzial IV
Przeplywy środków pienieznych w banku

1. Przeplywy środków pienieznych w banku ………54
2. Analiza wskaznikowa działalności banku ………62


Rozdzial V
Badanie bilansu przez bieglych rewidentów………66Pods...

Czytaj więcej

Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Model analizy sprawozdan finansowych

Wykorzystany do badania firmy XYZ S.A. ………5
1.1. Definicja i klasyfikacja analizy finansowej ……… 5
1.2. Źródła analizy finansowej ……… 8
1.2.1. Bilans ………8
1.2.2. Rachunek zysków i strat ……… 14
1.2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……… 15
1.3. Procedura oceny sprawozdan finansowych firmy……… 16
1.3.1. Wskazniki zyskownosci ………18
1.3.2. Wskazniki plynnosci ………21
1.3.3. Wskazniki wyplacalnosci ………30
1.3.4. Wskazniki rynku kapitalowego ……… 34


Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka rynku i badanej spółki

2.1...

Czytaj więcej

Ocena działalności ekonomiczno-finansowej Teatru


Wstęp 1

Rozdzial I.
Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje………3
2. Kryteria oceny działalności finansowej ……… 10
3. Rola i zadania analizy finansowej……… 23


Rozdzial II.
Ekonomika kultury, jej rola i zadania

1. Organizacja kultury ……… 27
2. Zasady funkcjonowania instytucji kultury ………30
3. Teatr jako instytucja kultury ……… 33
4. Organizacja i zarzadzanie ……… 34


Rozdzial III.
Wartość poznawcza prowadzonych sprawozdan finansowych

1. Podstawowe elementy aktywów i pasywów bilansu ……… 39
2. Rachunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa ……… 53
3. Konstrukcja sprawozdania o przeplywach pienieznych………63

Czytaj więcej

Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ogólne problemy rozwoju przedsiebiorstw………6

1. Istota działalności firm………6
2. Czynniki warunkujace rozwój przedsiebiorstw………11
3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa………17


Rozdzial II.
Istota analizy finansowej………23

1. Przedmiot i zakres analizy finansowej………23
2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………38
3. Bilans przedsiębiorstwa………43
4. Rachunek zysków i strat………50


Rozdzial III.
Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa………61

1. Pojecie wyniku finansowego………61
2. Wstępna ocena wyniku finansowego………66
3. Analiza porównawcza i przyczynowa………70


Rozdzial IV.
Wskaznik efektywno...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.


Wstęp …….. 4

Rozdzial I
Istota kredytowania podmiotów gospodarczych

1.1. Kredyt bankowy a bankowa pozyczka pieniezna …….. 8
1.2. Pojecie małych i srednich podmiotów gospodarczych …….. 10
1.3. Zdolnosc kredytowa i zakres badan zdolnosci kredytowej . 12


Rozdzial II
Kredyty udzielane podmiotom prowadzacym dzialalnosc gospodarcza na przykładzie banku XYZ

2.1. Kredyty obrotowe …….. 16
2.1.1. Kredyty w rachunku biezacym …….. 17
2.1.2. Kredyty w rachunku kredytowym …….. 18
2.2 Kredyty inwestycyjne …….. 19


Rozdzial III
Bankowa analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych w świetle doswiadczen banku XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota analizy ekonomicznej w terii………5

1.1. Pojecie i zadania analizy
ekonomicznej………5
1.2. Rodzaje analizy
ekonomicznej………8
1.3. Schemat analizy ekonomiczno-
finansowej……….13
1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem
ludzkim………18
1.5. Analiza funduszu wynagrodzen……….25


Rozdzial 2.
System wynagrodzeń w sluzbie zdrowia……….30

...

Czytaj więcej

Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp
……….
3

Rozdzial 1.
Analiza w ujęciu ogólnym
………
5

1.1 Pojecie, rola i zadania analizy
finansowej………. 5
1.2 Ogólna charakterystyka metod i organizacji
analizy finansowej 8
1.3 Materialy zródlowe analizy finansowej
……… 15
1.4 Formy prezentacji wyników analiz
……… 19


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.


Wstęp………3

Rozdzial I
Funkcje i zadania analizy finansowej………7

1. Istota analizy i jej zwiazki z rachunkowoscia………7
2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz………8
3. Odbiorcy analizy finansowej………10
4. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie
………11
5. Analiza porównawcza………12
6. Analiza przyczynowa………14
7. Analiza dyskryminacyjna………15
8...

Czytaj więcej

Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykładzie wybranej firmy.


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Źródła analizy finansowej………8

1.1 Istota analizy finansowej………12
1.2 Rodzaje zródel stosowanych w analizie
finansowej………13
1.3 Bilans jako podstawowe źródłosprawozdawczosci
finansowej………20
1.4 Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat w
analizie wyników finansowych firm………25
1.5 Sprawozdawczość z przeplywów środków pienieznych
...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa………5
1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej………6
1.2. Istota analizy finansowej………8
2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej………10
2.1 Podzial analiz ekonomicznych………11
2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach………14
3.Formy prezentacji wyników………16


Rozdzial II
Podstawowe sprawozdania finansowe sporzadzone w przedsiębiorstwie i ich analiza

1. Źródła i wstepna analiza sprawozdan finansowych………20
1.1. Bilans………21
1.2. Pionowa analiza bilansu………24
1.3...

Czytaj więcej

Istota i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej………6

1. Pojecie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa………6
2. Przedmiot, zakres i cel analizy finansowej………10
3. Miejsce analizy finansowej w procesach decyzyjnych………15
4. Metody analizy finansowej………18
5. Źródła analizy finansowej………27
6. Formy prezentacji wyników analizy finansowej………31


Rozdzial II
Ocena sytuacji majatkowej przedsiębiorstwa………33

1. Charakterystyka firmy………33
2. Bilans jako odzwierciedlenie sytuacji majatkowej przedsiębiorstwa………35
2.1. Istota bilansu i jego wartość poznawcza………35
2.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1
Pojecie, istota, zadania oraz metody analizy finansowej

1.1 Pojecie analizy finansowej ………..4
1.2 Zadania analizy finansowej ………..8
1.3 Metody analizy finansowej ………..9


Rozdzial 2
Teoretyczne aspekty dotyczace zródel analizy finansowej

2.1 Źródła analizy finansowej ………..15
2.1.1. Rachunek zysków i strat……….. 19
2.1.2. Bilans ………..21
2.1.3. Przeplywy pieniezne……….. 24
2.1.4. Informacje dodatkowe ………..26
2.1.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………..27


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa spółki XYZ s.a w latach 2011-2014 ………..32

3.1.Charakterystyka spółki XYZ S.A………… 29
3.1.1 Powstanie i rozwój……….. 29
3...

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej Spóldzielni Spolem Powszechna Spóldzielnia Spozywców w XYZ w latach 2010- 2012.


Streszczenie……….2
Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa.

1.1 Pojecie i zakres analizy finansowej……….6
1.2 Podstawowe rodzaje sprawozdan……….7
1.3 Podstawowe elementy sprawozdania finansowe……….9
1.3.1 Bilans……….11
1.3.2 Rachunek zysków i strat……….15
1.3.3 Istota analizy wskaznikowej……….18
1.3.4 Model Du Ponta……….20


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan.

2.1 Cel badan i hipoteza……….23
2.2 Zakres badan i źródła informacji……….23
2.3 Metody i techniki badawcze……….24
2.3.1 Wstępna analiza bilansu……….24
2.3.2 Wstępna analiza rachunku zysku i strat……….28
2.3.3 Wskazniki plynnosci finansowej……….29
2.3.4 Wskazniki rentownosci……….30
2...

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek przeplywów pienieznych.

Wstęp……….5

Rozdzial I
Rachunek przeplywów pienieznych i jego specyfika

1.1. Zasada memorialowa a kasowa w rachunkowości………. 7
1.2. Geneza powstania rachunku przeplywów pienieznych ……….11
1.3. Istota rachunku przeplywów pienieznych ……….14
1.4. Cele sprawozdania z przeplywów gotówki………. 21

Rozdzial II
Charakterystyka rachunku przeplywów pienieznych

2.1. Przeplywy pieniężne w zarządzaniu przedsiębiorstwem………. 27
2.2. Metody sporzadzania rachunku przeplywów pienieznych………. 30
2.3. Charakterystyka informacji z przeplywów pienieznych ……….35
2.3.1. Przeplywy środków pienieznych z działalności operacyjnej ……….35
2.3.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.

Wstęp.

Rozdzial 1
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie kondycji finansowej.
1.2 Metody oceny kondycji finansowej.
1.3 Źródła informacji do oceny kondycji finansowej.

Rozdzial 2
Narzedzia badania kondycji finansowej firmy.

2.1 Wstępna analiza bilansu i rachunku zysków i strat.
2.1.1. Analiza bilansu.
2.1.2. Analiza rachunku zysków i strat.
2.2 Analiza wskaznikowa firmy.
2.2.1. Wskazniki plynnosci finansowej.
2.2.2. Wskazniki wspomagania finansowego.
2.2.3 Wskazniki obrotowosci.
2.2.4 Wskazniki rentownosci.

Rozdzial 3
Analiza finansowa firmy Wawel S.A.

3.1 Charakterystyka firmy Wawel S.A.
3...

Czytaj więcej

Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.


Wstęp

Rozdzial I
Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

1.1 Definicja wspólnoty mieszkaniowej
1.2 Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych
1.3 Cele, obowiazki i zadania wspólnot mieszkaniowych

Rozdzial II
Przedmiot działalności wspólnoty mieszkaniowej

2.1 Podstawowe informacje o wspólnotach mieszkaniowych
2.2 Organizacja zarzadu nieruchomoscia wspólna
2.3 Sprawozdawczość finansowa
2.4 Plan finansowy

Rozdzial III
Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej

3.1 Podstawowe rozwiazania i regulacje wspólnoty mieszkaniowej
3.2. Przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej
3...

Czytaj więcej

Wynik finansowy jako miara efektywnosci działalności na podstawie Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010


Wstęp.

Rozdzial I
Wynik finansowy jako podstawowa kategoria ekonomiczna zysków przedsiębiorstwa.

1.1.Wynik finansowy.
1.2.Miejsce wyniku finansowego w bilansię przedsiębiorstwa.
1.3.Wynik finansowy w rachunku zysków i strat.
1.4.Rola i znaczenie wyniku finansowego.

Rozdzial II
Rachunkowość zródlem danych do pomiaru wyniku finansowego.

2.1. System informacyjny rachunkowości.
2.2. Nadrzedne zasady rachunkowosci a wynik finansowy.
2.3. Przychody i zyski.
2.4. Koszty i straty.

Rozdzial III
Ocena efektywnosci działania Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010.

3.1. Ustalenie wyniku finansowego.
3.2. Prezentacja bilansu finansowego.
...

Czytaj więcej

Ocena procesów dystrybucji w wykorzystaniem analizy wskaznikowej.Wstęp ……….2

Rozdzial I
Istota logistyki i dystrybucji

1.1. Istota i przedmiot logistyki………. 3
1.1.1. Etapy rozwoju logistyki – definicje, koncepcje, zadania, cele ……….3
1.2. Istota dystrybucji – zadania, funkcje i formy………. 13
1.2.2. Formy przedsiebiorstw dystrybucyjnych………. 19


Rozdzial II
Mierniki i wskazniki oceny logistyki dystrybucji

2.1. Istota mierników i wskazników logistyki dystrybucji ……….23
2.2. Ocena logistycznego lancucha dostaw ……….32
2.2.1. Wskazniki i mierniki logistyki dystrybucji ……….34


Rozdzial III
Przedmiot badan

3.1. Charakterystyka wybranego operatora logistycznego ……….41
3.2. Analiza SWOT………. 47
3.3...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Streszczenie …………2
Spis tresci………… 3

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Istota środków pienieznych i ich rola w sprawozdawczosci finansowej

1.1. Pojecie i charakterystyka sprawozdawczosci finansowej………… 7
1.2. Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej …………10
1.3. Charakterystyka środków pienieznych …………14
1.4. Istota przeplywów pienieznych………… 16


Rozdzial II
Rodzaje przeplywów pienieznych z działalności gospodarczej

2.1. Przeplywy środków pienieznych z działalności operacyjnej …………20
2.2. Przeplywy środków pienieznych z działalności inwestycyjnej………… 26
2.3. Przeplywy środków pienieznych z działalności finansowej………… 31


Ro...

Czytaj więcej

Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.


Cel
Charakterystyka przedsiębiorstwa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Analiza wskaznikowa
Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota i znaczenie analizy rentownosci przedsiębiorstwa

1.1. Rola analizy rentownosci w analizie finansowej ……….3
1.2. Pojecie analizy rentownosci……….. 15
1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródłoinformacji do oceny rentownosci przedsiębiorstwa……….. 15


Rozdzial II
Przeglad metod pomiaru rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Pomiar rentownosci w wielkosciach bezwzglednych ……….25
2.2. Analiza wyniku finansowego w wielkosciach wzglednych………. 29
2.2.1. Analiza rentownosci sprzedaży ……….29
2.2.2. Analiza rentownosci majątku. ……….33
2.2.3. Analiza rentownosci kapitalu……….. 35
2.3...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego


1. Profil działalności przedsiębiorstwa
2. Wartosci firmy
3. Analiza makrootoczenia
4. Elementy makrootoczenia
5. Scenariusze makrootoczenia
6. Analiza mikrootoczenia
7. Model 5 sil Portera
8. Analiza konkurencji
9. Punktowa ocena atrakcyjnosci sektora
10. Ocena normatywna sektora
11. Anliza potencjalu strategicznego
12. Kluczowe czynniki sukcesu
13. Cykl zycia produktu
14. Macierz BCG
15. Anliza SWOT
16. Macierz Ansoffa
17. Wnioski


 
Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej spółki XYZ S.A. w latach 2006-2008


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka analizy ekonomicznej.

1.1. Zakres i cele analizy ekonomicznej.
1.2. Istota i zakres analizy finansowej.
1.3. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich prezentacja.
1.3.1. Charakterystyka bilansu.
1.3.2. Rachunek zysków i strat.
1.3.3. Rachunek przeplywów pienieznych.
1.4. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
1.4.1. Wskazniki plynnosci finansowej.
1.4.2. Wskazniki zadluzenia.
1.4.3. Wskazniki obrotowosci.
1.4.4. Wskazniki rentownosci.

Rozdzial II
Wstępna analiza finansowa spółki XYZ. S.A.

2.1. Ogólna charakterystyka spólki.
2.2. Analiza bilansu.
2.3. Analiza rachunku zysków i strat.
2.4...

Czytaj więcej

Wynik finansowy – ujecie podatkowe i bilansowe.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Prawo podatkowe a prawo bilansowe.

1.1. Prawo podatkowe w Polsce………. 7
1.2. Prawo bilansowe w Polsce………. 9
1.3. Róznice pomiedzy prawem podatkowym i bilansowym………. 15

Rozdzial 2.
Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego.

2.1. Przychody w prawie bilansowym i podatkowym ……….17
2.2. Koszty w prawie bilansowym………. 21
2.2.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie porównawczym……….23
2.2.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym………. 25
2.3. Koszty w prawie podatkowym ……….27
2.4. Klasyfikacja róznic kursowych………. 30
2.5...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.

Rozdzial I

1.1 Istota analizy ekonomicznej
1.2. Pojecie analizy, rodzaje i podzialy
1.3. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej

Rozdzial II
Charakterystyka Grupy Cersanit

2.1. Struktura Grupy Kapitalowej
2.2. Historia spólki
2.3. Akcjonariat
2.4. Działalność
2.5. Dystrybucja
2.6. Strategia inwestycyjna
2.7. Otoczenie rynkowe

Rozdzial III
Analiza finansowa Cersanit S.A.

3.1. Rachunek zysków i strat
3.2. Bilans
3.3. Cash Flow
3.4. Podstawowe wskazniki oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’)


Wstęp

I. Pojecie, cel, podzial analiz ekonomiczno-finansowych i ich znaczenie w hotelarstwie

II. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie hotelarskim „Pomorze”

III. Analiza sprawozdan finansowych

3.1 Analiza bilansu przedsiębiorstwa hotelarskiego „Pomorze”
3.1.1 Analiza pozioma bilansu
3.1.2 Analiza pionowa bilansu
3.2. Analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa hotelarskiego „Pomorze”
3.3 Analiza rachunku przeplywów środków pienieznych
3.4 Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa hotelarskiego „Pomorze”
3.4.1 Zastosowanie wskazników plynnosci finansowej
3.4.2 Zastosowanie wskazników zadłużenia (wyplacalnosci)
3...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Charakterystyka plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej przedsiębiorstwa………..5
1.2 Czynniki kształtujące poziom plynnosci finansowej………..7
1.3 Przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia………..11


Rozdzial 2.
Podstawowe narzedzia i metody oceny plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie.

2.1 Sprawozdawczość finansowa zródlem informacji o plynnosci finansowej………..19
2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródłoinformacji………..20
2.1.2 Rachunek przeplywów pienieznych podstawa dynamicznej oceny plynnosci finansowej………..28
2.2 Miary poziomu plynnosci finansowej………...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.


I. Wprowadzenie ………… 3
II. Analiza wstepna bilansu………… 3

Rozdzial 1.
Analiza pionowa bilansu.

1.1. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki aktywów bilansu ………… 4
1.2. Analiza wielkosci, struktury, dynamiki pasywów bilansu ………… 10


Rozdzial 2.
Analiza pozioma bilansu ………… 17

2.1 Zlota zasada finansowa ………… 17
2.2 Zlota zasada bilansowa ………… 17
2.3 Kapital obrotowy netto ………… 21


Rozdzial III.
Analiza wskaznikowa bilansu ………… 22

1. Analiza plynnosci finansowej ………… 23
2. Analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) ………… 25
3. Analiza rentownosci majatku i kapitalów wlasnych ………… 28
4. Analiza sprawnosci działania ………… 30


Zalacznik …...

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej spółki z o.o. XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.2 Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie.
1.3 Metody analizy finansowej.
1.4 Sprawozdawczość finansowa, jako podstawowe źródłoinformacji.
1.4.1 Bilans.
1.4.2 Rachunek zysków i strat.

Rozdzial II
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2.1 Wstępna analiza bilansu.
2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat.
2.3 Analiza wskaznikowa.
2.3.1 Wskazniki plynnosci.
2.3.2 Wskazniki rentownosci.
2.3.3 Wskazniki sprawnosci działania .
2.3.4 Wskazniki zadluzenia.

Rozdzial III
Analiza sytuacji fina...

Czytaj więcej

Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 6
1.2. Rodzaje analiz finansowych……….. 10
1.3. Metody analizy finansowej………..14
1.4. Źródła informacji do oceny finansowej……….. 15
1.4.1. Bilans ………..17
1.4.2. Rachunek zysków i strat……….. 20
1.4.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………..22


Rozdzial II.
Charakterystyka spółki akcyjnej Zelmer s.a. w Rzeszowie

2.1. Rys historyczny spółki ………..27
2.2. Forma prawna i przedmiot działalnosci……….. 28
2.3. Grupa Kapitalowa i Akcjonariat Zelmeru ………..29
2.4. Zatrudnienie w Grupie Kapitalowej ………..31


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach


Rozdzial I
Analiza strategiczna jako podstawa procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.

Pojecie analizy strategicznej przedsiębiorstwa ……..5
Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej ……..10
Znaczenie analizy strategicznej w procesię zarządzania przedsiębiorstwem…….. 15


Rozdzial II
Metodyczne aspekty analizy strategicznej……..24

Podstawowe metody analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego……..29
Metody analizy potencjalu strategicznego przedsiębiorstwa……..32
Sposoby oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa…….. 32


Rozdzial III
Analiza otoczenia Hotelu Baranowski w latach 2012 – 2014.

Ogólna charakterystyka ...

Czytaj więcej

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródłooceny sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznych

1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5
1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakosciowe sporzadzania sprawozdania finansowego………. 8
1.3 Skladniki sprawozdania finansowego………. 11
1.4 Uzytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24


Rozdzial 2.
Bilans przedsiębiorstwa

2.1 Cele i zasady sporzadzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. 27
2.2 Aktywa bilansu ………. 28
2.3 Pasywa bilansu ………. 35
2.4 Metody analizy bilansu ………. 39


Rozdzial 3.
Bilans przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” i jego analiza

3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.

Wstęp………3

Rozdzial I
Zakres i cele analizy finansowej.

1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej ………5
1.2. Rodzaje analizy finansowej………11
1.3. Metody analizy finansowej………15
1.4. Źródło informacji w analizie finansowej………19

Rozdzial II
Analiza zmian w majatku i kapitale przedsiębiorstwa.

2.1. Analiza majatku przedsiębiorstwa………29
2.2. Analiza kapitalów przedsiębiorstwa………37
2.3. Analiza powiazan majatkowo-kapitalowych………45

Rozdzial III
Analiza zmian w przychodach, kosztach i wyniku finansowym przedsiębiorstwa.

3.1. Analiza przychodów przedsiębiorstwa………51
3.2. Analiza kosztów wlasnych przedsiębiorstwa………55
3.3...

Czytaj więcej

Efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy P.H.U Martel.


Wstęp

Rozdzial 1.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej

1.1. Pojecie, istota oraz przedmiot analizy finansowej w zarządzaniu mala firma w warunkach gospodarki rynkowej.
1.2. Sprawozdawczość finansowa malej firmy jako podstawa oceny jej kondycji ekonomiczno – finansowej
1.3. Prezentacja wyników analizy ekonomiczno – finansowej


Rozdzial 2.
Analiza porównawcza oraz analiza struktury jako metoda oceny sytuacji majatkowej firmy

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa P.H.U Martel.
2.2. Analiza porównawcza oraz analiza struktury
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej………… 4
1.2 Rodzaje analizy finansowej……….. 7
1.3 Materialy zródlowe w analizie finansowej ………..9
1.3.1 Bilans – uklad i istota……….. 10
1.3.2 Rachunek zysków i strat……….. 12
1.4 Wstępna analiza bilansu ………..15
1.4.1 Analiza pozioma bilansu. ………..15
1.5 . Analiza wskaznikowa jako metoda oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………… 16
1.5.1 Wskazniki plynnosci finansowej………… 17
1.5.2 Wskazniki sprawnosci działania (aktywnosci)………… 18
1.5.3 Wskazniki rentownosci………… 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka przedsiębiors...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Charakterystyka plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej przedsiębiorstwa………..5
1.2 Czynniki kształtujące poziom plynnosci finansowej………..7
1.3 Przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia………..11

Rozdzial II.
Podstawowe narzedzia i metody oceny plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie.

2.1 Sprawozdawczość finansowa zródlem informacji o plynnosci finansowej………..19
2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródłoinformacji………..20
2.1.2 Rachunek przeplywów pienieznych podstawa dynamicznej oceny plynnosci finansowej………..28
2...

Czytaj więcej

Kompleksowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Prezentacja badanego podmiotu

1.1. La Lorraine Polska Sp. z o.o.
1.2. Analiza SWOT
1.3. Analiza otoczenia firmy

Rozdzial 2.
Analiza sprawozdan finansowych

2.1. Analiza rachunku zysków i strat
2.1.1. Analiza pozioma rachunku zysków i strat
2.1.2. Analiza struktury przychodów i kosztów
2.1.3. Analiza struktury wyniku finansowego
2.2. Analiza struktury i dynamiki bilansu
2.2.1. Analiza pozioma aktywów
2.2.2. Analiza pionowa aktywów
2.2.3. Analiza pozioma pasywów
2.2.4. Analiza pionowa pasywów

Rozdzial 3.
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych

3.1. Wskazniki rentownosci
3.2...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt)1. Przedstawienie firmy……….. 2

2. Sprawozdania Finansowe……….. 4
3. Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa……….. 8

4. Analiza wstepna……….. 12
4.1 Analiza struktury i dynamiki ………..12
4.2 Analiza pozioma bilansu: ………..14
4.3 Zasada bilansowa……….. 14
4.4 Zasady finansowa……….. 15

5. Plynnosc finansowa ………..16

6. Zarządzanie kapitalem obrotowym netto………… 17
6.1 Kapital obrotowy netto ………..17
6.2 Ocena efektywnosci zarządzania kapitalem obrotowym netto…………18
6.3 Strategia ………..20

7. Dynamiczna plynnosc ………..21

7.1 Wskazniki wystarczalnosci gotówkowej ………..21
7.2 Wskazniki wydajnosci gotówkowej ………..22

8...

Czytaj więcej

Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.


Wprowadzenie………..3

Rozdzial 1.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 5
1.2. Rodzaje analizy finansowej……….. 9
1.3. Metody analizy finansowej……….. 13
1.4. Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznej ………..18


Rozdzial 2.
Charakterystyka XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane spólka z o.o.

2.1. Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia jako forma organizacyjno-prawna podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w Polsce ………..32
2.2. Rys historyczny przedmiotu działalności oraz cele spólki……….. 41
2.3. Zarządzanie personelem firmy ………..46
2.4...

Czytaj więcej

Plynnosc finansowa i zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie.

1.1. Pojecie i charakterystyka środków pienieznych i ich przeplywów ……….. 6
1.2. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ……….. 9
1.3. Analiza rachunku przeplywów pienieznych ……….. 16
1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przeplywów pienieznych……… 16
1.3.2. Analiza wskaznikowa cash flow ……….. 20
1.4. Powody utrzymywania plynnosci finansowej ……….. 27


Rozdzial 2
Kapital obrotowy i jego znaczenie.

2.1. Pojecie, charakterystyka i znaczenie kapitału obrotowego ……….. 30
2.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.


Wstęp.

Rozdzial I
Zdolnosc kredytowa jako warunek finansowania obcego

1.1. Przedsiebiorstwo jako biorca kapitału i problem jego finansowania………..4
1.2. Kapitaly obce przedsiębiorstwa ………..8
1.3. Zdolnosc kredytowa – jej uwarunkowania prawne i ekonomiczne………..18


Rozdzial II
Analiza finansowa w procesię badania zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy finansowej i jej rodzaje ………..21
2.2. Sprawozdania finansowe wykorzystywane w analizie finansowej ………..23
2.3. Analiza wskaznikowa jako szczególny rodzaj analizy finansowej ………..27


Rozdzial III
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zdolnosci kredytowej przedsi...

Czytaj więcej

Rachunek zysków i strat jako istotny element sprawozdania finansowego jednostki na przykładzie XYZ Sp. z o. o.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

1.1 Pojecie i klasyfikacja sprawozdania finansowego……… 5
1.2 Uregulowania prawne w zakresię sprawozdan finansowych ………7
1.3 Cele oraz cechy sprawozdania finansowego……… 8
1.4 Wymogi formalne sporzadzania sprawozdania finansowego ………11
1.5 Zasady rachunkowosci a sprawozdawczosc finansowa……… 16


Rozdzial II
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat

2.1 Podstawowe elementy wyniku finansowego……… 19
2.2 Struktura rachunku zysków i strat ………25
2.3 Róznice pomiedzy wariantami sporzadzania rachunku zysków i strat……… 39
2...

Czytaj więcej

Ocena kondycji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej bilansu i rachunku zysków i strat.


Wstęp

Rozdzial 1
Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1 Istota, cel sporzadzania oraz krajowe i międzynarodowe unormowania prawne dotyczace sprawozdan finansowych
1.2 Zawartość informacyjna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
1.2.1 Bilans jako podstawowy element sprawozdania finansowego
1.2.2 Uklad i tresc rachunku zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
1.2.3 Informacja dodatkowa
1.2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym odzwierciedleniem struktury kapitalów wlasnych
1.2...

Czytaj więcej

Ocena rentownosci spółki Polpharma S.A. w latach 2006-2009 z wykorzystaniem modelu Du Ponta.


Streszczenie……….. 5
Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Analiza ekonomiczna w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Pojecie i zakres analizy w przedsiębiorstwie……….. 8
1.2. Klasyfikacja analizy ekonomicznej……….. 10
1.3. Znaczenie i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie……….. 14
1.4. Istota analizy wskaznikowej……….. 16
1.5. Rentownosc przedsiębiorstwa i sposoby jej pomiaru……….. 18
1.6. Analiza piramidalna – model Du Ponta……….. 21


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan.

2.1. Cel badan……….. 24
2.2. Zakres badan i materialy zródlowe ……….. 24
2.3. Metody i techniki badawcze……….. 26
2.3.1. Analiza pionowa i pozioma bilansu……….. 26
2.3.2...

Czytaj więcej

Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.


Wstęp.

Rozdzial I.
Istota analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie.

1.1. Przedmiot, zakres i cele analizy ekonomicznej.
1.2. Rodzaje i metody analizy ekonomicznej.
1.3. Wskazniki stosowane w analizie ekonomicznej.


Rozdzial II.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoanalizy finansowej.

2.1. Cele, funkcje i rodzaje sprawozdan finansowych.
2.2. Cechy jakosciowe sprawozdan finansowych.
2.3. Elementy skladowe rocznego sprawozdania finansowego.
2.4. Zasady sporzadzania i prezentacji sprawozdan finansowych.


Rozdzial III.
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Rovese S.A.

3.1. Historia spółki Rovese S.A.
3.2...

Czytaj więcej

Instrumenty analizy finansowej malego przedsiębiorstwa a jego kondycja finansowa na przykładzie firmy PHU Martel

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej

1.1. Pojecie, istota, znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu mala firma w warunkach gospodarki rynkowej………… 6
1.2. Przedmiot analizy finansowej w malym przedsiębiorstwie oraz kryteria podzialu analiz………… 8
1.3. Przygotowanie materialów zródlowych i zasady ich weryfikacji………… 13
1.4. Sprawozdawczość finansowa malej firmy jako podstawa oceny jej kondycji ekonomiczno – finansowej………… 20
1.5. Prezentacja wyników analizy ekonomiczno – finansowej……….. 29


Rozdzial 2.
Metodyka wstepna analizy ekonomiczno – finansowej w ocenie kondycji male...

Czytaj więcej

Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki gieldowej.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota pojecia spoleczna odpowiedzialnosc biznesu

1.1 Historia, definicja CSR i najwazniejsze organizacje………. 7
1.2 CSR a interesariusze ……….12
1.3 Mlodzi konsumenci o CSR ……….15
1.4 CSR wczoraj i jutro ……….18

Rozdzial 2.
CSR w kontekscie konstytucyjnym i miedzynarodowym

2.1 CSR w rozumieniu prawnym ……….24
2.2 Regulacje międzynarodowe ……….29
2.3 Regulacje konstytucyjne w Polsce ……….32
2.4 Normy konstytucji RP, a normy CSR ……….36

Rozdzial 3.
SEG

3.1 Stowarzyszenie Emitentów Gieldowych ……….43
3.2 Analiza raportu ‚Budowanie wartosci spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych’ z roku 2012. ……….46
3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa

1.1 Istota i cele analizy finansowej
1.2 Rodzaje analizy finansowej
1.3 Przedmiot i zakres analizy finansowej


Rozdzial 2.
Charakterystyka badanych podmiotów gospodarczych

2.1 Historia spółki Wawel S.A. jako firmy dzialajacej w branzy spozywczej
2.2 Historia spółki Mieszko S.A. jako firmy dzialajacej w branzy spozywczej
2.3 Charakterystyka działalności spółki Mieszko S.A.
2.4 Charakterystyka działalności spółki Wawel S.A.


Rozdzial 3.
Analiza finansowa wybranych spólek

3.1 Analiza wskaznikowa spółek Wawel i Mieszko
3.1...

Czytaj więcej

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ w latach 2005-2009


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota i źródła analizy finansowej

1. Pojecie i przedmiot analizy finansowej………. 4
2. Źródła informacji wykorzystywane do analizy przedsiębiorstwa………. 9
3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoanalizy finansowej ……….13
3.1. Bilans………. 15
3.2. Rachunek zysków i strat………. 24
3.3. Sprawozdanie z przeplywów pienieznych………. 30

Rozdzial II.
Metody analizy finansowej

1. Analiza wstepna sprawozdan finansowych……….33
2. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa ……….41
2.1. Wskazniki plynnosci……….43
2.2. Wskaznik zadłużenia i obslugi dlugu………. 47
2.3. Wskaznik efektywnosci aktywów………...

Czytaj więcej

Plynnosc i sprawnosc finansowa Akademii Leona KozminskiegoWstęp…………. 1

Rozdzial 1.
Analiza rachunku przeplywów pienieznych …………. 2

1.1 Wstępna analiza.
1.2 Wskazniki zasobowe
1.3 Wskazniki strumieniowe
1.3.1 Wskazniki wystarczalnosci gotówkowe
1.3.2 Wskazniki wydajnosci gotówkowej


Rozdzial 2.
Inne miary plynnosci finansowej……… 7

2.1 Dlugoterminowa plynnosc finansowa.
2.2 Wskazniki rotacji elementów kapitału obrotowego.
2.3 Cykl operacyjny I cykl konwersji gotówki


Wnioski koncowe.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Podstawy analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej

1.1. Istota, rodzaje i cele analizy ekonomiczno-finansowej ………..5
1.2. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako źródłoinformacji dla potrzeb analizy ekonomiczno-finansowej ………..9
1.3. Ogólne i szczególowe metody analizy ekonomiczno-finansowej………..14
1.4. Wskaznikowa metoda analizy ekonomiczno-finansowej………..18
1.5. Systemowa analiza finansowa Du Ponta………..25


Rozdzial II.
Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania działalności firmy X

2.1. Historia, przedmiot działalności i organizacja firmy X………..27
2.2...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX

Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Charakterystyka plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej przedsiębiorstwa………….5
1.2 Czynniki kształtujące poziom plynnosci finansowej………….7
1.3 Przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia………….11


Rozdzial 2.
Podstawowe narzedzia i metody oceny plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie.

2.1 Sprawozdawczość finansowa zródlem informacji o plynnosci finansowej………….19
2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródłoinformacji………….20
2.1.2 Rachunek przeplywów pienieznych podstawa dynamicznej oceny plynnosci finansowej………….28
2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa firmy Kruk


Wstęp……….3

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci z analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa.

1.1. Istota pomiaru oraz ocena efektów działalności gospodarczej i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa……….4
1.2. Metody badawcze stosowane w analizie finansowej……….8
1.3. Źródła informacji do analizy ekonomicznej i prezentacja jej wyników……….11
1.4. Sprawozdawczość finansowa jako podstawowa informacja analizy finansowej przedsiębiorstwa……….16


Rozdzial II
Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa.

2.1. Analiza bilansu i rachunku zysków i strat……….28
2.2. Analiza rachunku przeplywów środków pienieznych……….35
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012


Wstęp

Rozdzial I
Wprowadzenie do problematyki analizy finansowej

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2 Źródła informacji finansowej
1.3 Metody analizy finansowej

Rozdzial II
Narzedzia badania kondycji finansowej

2.1 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie
2.1.1 Zakres, rodzaje i funkcje sprawozdania finansowego
2.1.2 Bilans majatkowy i jego struktura
2.1.3 Rachunek zysków i strat
2.2 Analiza wskaznikowa
2.2.1 Analiza plynnosci finansowej
2.2.2 Analiza rentownosci
2.2.3 Analiza zadłużenia ogólnego

Rozdzial III
Charakterystyka spółki Lotos i jej otoczenia

3.1 Historia rozwoju spółki Lotos
3...

Czytaj więcej

Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji firmy XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej……….. 3
1.2. Bilans jako podstawowe źródłosprawozdawczosci finansowej……….. 8
1.3. Rachunek zysków i strat……….. 11


Rozdzial II.
Istota i znaczenie plynnosci finansowej

2.1. Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej ………..15
2.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………..16
2.3. Statyczne i dynamiczne metody analizy plynnosci finansowej……….. 19


Rozdzial III
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji firmy

3.1. Wstępna analiza bilansu……….. 24
3.2. Analiza wskaznikowa ………..26
3.2.1. Analiza rentownosci……….. 26
3.2.2...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego


Wstęp.

Rozdzial I
Wymagania rynku globalnego.

1.1. Pojecie i istota globalizacji.
1.2. Przedsiebiorstwo na rynku globalnym.
1.3. Specyfika konkurowania przedsiebiorstw w warunkach globalnych.
1.4. Cechy zarządzania przedsiebiorstwem na ryku globalnym.

Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne analizy ekonomicznej.

2.1. Pojecie analizy ekonomiczno – finansowej i jej funkcje – w świetle literatury przedmiotu.
2.2. Rodzaje analiz ekonomiczno – finansowych i metody ich sporzadzania.
2.3. Funkcje analizy ekonomiczno – finansowej.
2.4. Analiza zaopatrzenia i bazy materialowej przedsiebiorstw.
2.5...

Czytaj więcej

Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej WawelWstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota analizy finansowej i jej znaczenie
1.2. Rodzaje analizy finansowej
1.3. Ogólna charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie finansowej
1.4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji finansowej
1.4.1.Bilans jako zasoby majatkowe przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania
1.4.2. Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat
1.4.3. Rachunku przeplywów pienieznych jako analityczne rozwiniecie informacji o zmianie środków pienieznych

Rozdzial II
Charakterystyka spółki gieldowej Wawel

2.1. Geneza i rozwój

Czytaj więcej

Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Instytucje rynku ubezpieczeniowego

1.1 Pojecie i funkcje ubezpieczen gospodarczych
1.2 Rodzaje ubezpieczen gospodarczych……….. 7
1.2.1 Ubezpieczenia osobowe……….. 10
1.2.2 Ubezpieczenia majatkowe……….. 11
1.3 Zaklady ubezpieczen w Polsce ………..12
1.3.1 Spólka akcyjna ………..12
1.3.2 Towarzystwo ubezpieczen wzajemnych……….. 13
1.4 Posrednictwo ubezpieczeniowe ………..14
1.4.1 Agent ubezpieczeniowy ………..15
1.4.2 Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny……….. 17
1.5 Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej ………..18
1.6 Instytucje ochrony rynku ubezpieczeniowego……….. 19


Rozdzial II.
Finanse firm ubezpieczeniowych

2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota analizy finansowej i jej znaczenie przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji finansowej.
1.3.1. Bilans jako źródłoinformacji o majatku przedsiębiorstwa i zródlach jego finansowania
1.3.2. Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat
1.3.3. Metody analizy rachunku przeplywów pienieznych

Rozdzial II.
Charakterystyka spółki gieldowej „XYZ”

2.1. Powstanie i rozwój
2.2. Struktura organizacyjna
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Podstawowe źródła informacji do oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa

1.1 Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych…………. 4
1.2 Bilans jako źródłoinformacji o sytuacji kapitalowo – majatkowej…………. 10
1.3 Rachunek zysków i strat…………. 18
1.4 Budowa i znaczenie rachunku przeplywów pienieznych ………….22


Rozdzial II.
Narzedzia pomiaru stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1 Analiza ekonomiczna i finansowa ………….27
2.2 Wstępna analiza bilansu ………….34
2.2.1 Wstępna analiza aktywów…………. 35
2.2.2 Wstępna analiza pasywów…………. 37
2...

Czytaj więcej

Bilans banku Pekao


Wstęp…………2

Rozdzial 1.
Zarządzanie dzialalnoscia banku.

1.1. Analiza kosztów działania …………4
1.2. System rachunku kosztów dzialan ABC…………13
1.3. Controlling operacyjny jako instrument zarządzania kosztami działania …………14
1.4. Wskazniki operacyjne aktywów, kapitału i przychodów…………22


Rozdzial 2.
Bilans banku jako narzedzie zarządzania aktywami i pasywami

2.1. Normy prawne regulujace w Polsce system rachunkowosci bankowej…………31
2.2. Aktywa banku i ich ewidencja…………34
2.3. Pasywa banku i ich ewidencja…………37
2.4. Metody wyceny aktywów i pasywów bankowych…………43


Rozdzial 3
Studium przypadku w zakresię metod wyceny pozycji bilan...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe zródlem analizy finansowej


Wstęp ……..4

Rozdzial 1.
Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych

1.1 Pojecie, rodzaje i cel sporzadzania sprawozdan finansowych ……..5
1.2 Uklad, struktura i zasady sporzadzania bilansu…….. 10
1.3 Istota, warianty sporzadzania i segmenty rachunku zysków i strat ……..17
1.4 Informacja dodatkowa i jej znaczenie dla oceny przedsiębiorstwa ……..24
1.5 Uzytkownicy sprawozdan finansowych ……..25

Rozdzial 2.
Istota i etapy przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwie

2.1 Istota i przedmiot analizy finansowej ……..28
2.2 Analiza wstepna bilansu…….. 29
2.3 Analiza wstepna rachunku zysków i strat…….. 36
2...

Czytaj więcej

Ocena sytuacji finansowej spółki Famur S.A.w Katowicach za lata 2006-2010

Wstęp.

Rozdzial I.
Ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej badanej spółki za lata 2006-2010.

1.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki aktywów.
1.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki pasywów.
1.3. Analiza wskaznikowa aktywów i pasywów.


Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej badanej spółki w latach 2006-2010.

2.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki poniesionych kosztów.
2.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki uzyskanych przychodów.
2.3. Analiza osiagnietych poziomów wyniku finansowego.


Rozdzial III.
Oceny sytuacji ekonomicznej badanej spółki w latach 2006-2010.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

1.1. Pojecia oraz kryteria oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………. 3
1.2. Znaczenie i cele analizy finansowej……….. 7
1.3. Metody badawcze analizy finansowej……….. 17
1.4. Wstępna i wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej……….. 26


Rozdzial 2.
Rentownosc przedsiębiorstwa.

2.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci……….. 37
2.2. Rentownosc – rodzaje analizy……….. 39
2.3. Ksiegowa stopa zwrotu……….. 54


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.

3.1 Opis działalności przedsiębiorstwa XYZ………. 57
3.2. Organizacja w spółce XYZ ……….64
3.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej

1. Analiza- ujecie ogólne ………..6
2. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie……….. 7
3. Sprawozdanie finansowe……….. 8
3.1. Bilans……….. 10
3.2. Rachunek zysków i strat……….. 17
3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym……….. 21
3.4. Rachunek przeplywów pienieznych ………..22
3.5. Informacja dodatkowa……….. 24


Rozdzial II
Analiza wstepna- analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat

1. Analiza pozioma bilansu ………..25
2. Analiza pionowa bilansu……….. 26
3. Analiza pionowa i pozioma bilansu PUHP ‚LECH’ Sp. z o.o………… 27
3.1. Sytuacja majatkowa ………..28
3.2...

Czytaj więcej

Bankowośćelektronicza


1.Definicja i istota bankowosci elektronicznej

2. Sposób powstawania bankowosci elektronicznej
3. Rodzaje bankowosci elektronicznej
4. Zakladanie konta w bankach – online


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK


Rozdzial I
Analiza finansowa Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013

1.1. Analiza bilansu Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………3
1.1.1. Analiza struktury bilansu…………3
1.1.2. Analiza dynamiki bilansu…………5
1.2. Analiza rachunku zysków i strat Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………7
1.2.1. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………7
1.2.2. Analiza przychodów ogólem Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………9
1.2.3. Analiza kosztów ogólem Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………11
1.3. Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych Banku Pekao SA w latach 2009 – 2013…………12
1.3.1...

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej fabryki XYZ w latach 2008-2010Wstęp……….5

Rozdzial 1
Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa.

1.1. Cele i zadania analizy finansowej……….7
1.2. Rodzaje analizy finansowej……….11
1.2.1. Analiza wstepna pozioma……….12
1.2.2. Analiza wstepna pionowa……….15
1.3. Źródła analizy finansowej……….16


Rozdzial 2
Narzedzia badania kondycji finansowej firmy.

2.1. Sprawozdawczość finansowa……….25
2.1.1. Bilans i jego struktura……….26
2.1.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna……….27
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych i jego wartosci poznawcze……….30
2.2. Analiza wskaznikowa……….31
2.2.1. Wskazniki rentownosci……….33
2.2.2...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ


Wstęp………….3

Rozdzial I
Istota rentownosci

1.1. Definicja rentownosci…………. 5
1.2. Rola rentownosci w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………….9
1.3. Czynniki okreslajace rentownosc działalności przedsiębiorstwa ………….13


Rozdzial II
Metody analizy rentownosci działalności przedsiębiorstwa

2.1. Systemy wskazników sluzace do oceny rentownosc ………….20
2.1.1. Istota analizy wskaznikowej ………….20
2.1.2. Wskaznik rentownosci aktywów ………….22
2.1.3.Wskaznik rentownosci sprzedazy………….24
2.1.4. Wskaznik rentownosci kapitału wlasnego ………….27
2.1.5. Uklady piramidalne wskazników rentownosci – system wskazników Du Ponta…………. 31
2.2...

Czytaj więcej

Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem w świetle literatury

1. Pojecie zarządzania przedsiębiorstwem……….. 5
2. Funkcje zarządzania……….. 11
3. Otoczenie jako czynnik wpływajacy na zarzadzanie……….. 17
4. Zarządzanie finansami w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………..23


Rozdzial II
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1. Pojecie analizy finansowej ………..27
2. Metody analizy finansowej ………..32
3. Źródła informacji do analizy finansowej……….. 41


Rozdzial III
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

1. Podstawowe dane firmy Wojas S.A………… 45
2. Charakterystyka działalności firmy Wojas S.A……….. 49
3...

Czytaj więcej

Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej w Grupie Kapitalowej Zywiec S.A

Streszczenie………….4

Wstęp ………….5

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie plynnosci finansowej

1.1 Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………….7
1.2 Miejsce plynnosci finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………. 10
1.3 Przeslanki utrzymywania plynnosci finansowej i skutki jej utraty ………….13


Rozdzial 2.
Wskazniki statyczne i dynamiczne w ocenie plynnosci finansowej

2.1 Statyczne wskazniki plynnosci finansowej ………….19
2.2 Wykorzystanie informacji o przeplywach gotówki do oceny plynnosci finansowej firmy za pomoca wskazników dynamicznych ………….22
2.3 Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej…………. 28


Rozdzial 3.
Analiza ...

Czytaj więcej

Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie, klasyfikacja i dzialalnosc operacyjna banków

1.1 Historia bankowosci polskiej
1.2 Charakterystyka działalności bankowej
1.3 Podstawy prawne rachunkowosci bankowej w Polsce

Rozdzial 2.
Elementy sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdawczość finansowa banków
2.2 Uklad, istota i znaczenie bilansu
2.3 Rachunek zysków i strat w sektorze bankowym
2.4 Informacja dodatkowa

Rozdzial 3.
Analiza sprawozdania finansowego banku PKO Banku Polskiego S.A.

3.1 Ogólna charakterystyka Banku PKO BP S.A.
3.2 Wstępna analiza sprawozdania finansowego Banku PKO BP S.A.
3.3 Analiza i ocena bilansu
3...

Czytaj więcej

Wynik finansowy jako kryterium oceny efektywnosci działania spółki z o. o. w latach 2007 – 2012


Streszczenie……….4

Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Wynik finansowy miara efektów działania przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie kosztów i przychodów……….7
1.2 Struktura wyniku finansowego……….11
1.3 Sposoby sporzadzania rachunku wyników……….16
1.4 Wariant porównawczy a kalkulacyjny………21


Rozdzial 2.
Rentownosc przedsiębiorstwa

2.1 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ……….28
2.2 Rentownosc w wielkosciach wzglednych – wskazniki rentownosci 30
2.3 Czynniki wpływajace na rentownosc……….38
2.4 Model Du Ponta……….42


Rozdzial 3.
Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce z o. o. w latach 2007 – 2012

3...

Czytaj więcej

Wycena akcji w kontekscie wyceny przedsiębiorstwa.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I
Metody wyceny przedsiębiorstwa

1.1. Wycena przedsiębiorstwa jako problem gospodarczy………..5
1.2. Metoda dochodowa……….. 8
1.3. Wycena fundamentalna……….. 13
1.4. Metoda dywidendy……….. 15
1.5. Metoda majatkowa……….. 17
1.6. Metody niekonwencjonalne………..,……….. 23


Rozdzial II
Wycena akcji jako instrumentu rynku finansowego.

2.1. Rynek finansowy i jego segmenty……….. 25
2.2. Akcje jako instrumenty rynku finansowego ……….. 30
2.3. Klasyfikacja akcji……….. 32
2.4. Dochód z inwestycji w akcje……….. 37
2.5. Ryzyko inwestycji w akcje……….. 38
2.6. Korelacja stóp zwrotu ……….. 43
2.7. Metody analizy kursów akcji ……….. 44


Rozd...

Czytaj więcej

Bilans banku. Analiza na przykładzie bilansu Banku PKO BP.


Wstęp.

Rozdzial 1
Bilans jako element sprawozdania finansowego banku

1.1 Operacje bankowe
1.2 Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy i zasady sporzadzania
1.2.1 Wymogi formalne i prawne
1.2.2 Elementy sprawozdania finansowego
1.3 Bilans banku
1.3.1 Aktywa
1.3.2 Pasywa


Rozdzial 2
Metody analizy sprawozdania finansowego

2.1 Cele i zasady analizy finansowej
2.2 Wstępna i wskaznikowa analiza sprawozdania finansowego
2.3 Bilans jako przedmiot analizy finansowej


Rozdzial 3
Analiza bilansu banku PKO BP za lata 2010-2012.

3.1 Charakterystyka działalności Banku PKO BP
3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Lotos S.A.

Wstęp………..2

Rozdzial I
Charakterystyka rynku firmy LOTOS.

1. Analiza otoczenia firmy LOTOS………..4


Rozdzial II
Istota i rola sprawozdawczosci finansowej.

1. Istota i znaczenie sprawozdan finansowych………..8
2. Cechy sprawozdan finansowych………..12
3. Zasady sporządzenia sprawozdan finansowych zgodnie z MSR i MSSF………..16
4. Prace poprzedzajace sporzadzenie sprawozdania finansowego………..19
5. Uzytkownicy sprawozdan finansowych………..22


Rozdzial III.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz.

1. Wstępna analiza bilansu………..25
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..38
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..40
4...

Czytaj więcej

Wpływ Rynku Miedzi na cene Akcji KGHM Polska Miedz S.A

Wstęp……… 4
1. Wydobycie miedzi na swiecie………. 4
2. Czynniki kształtujące cene miedzi……… 5
3. Ceny surowca w latach 2006-2011……… 6
4. KGHM Polska Miedz SA ………8
5. Wydobycie miedzi przez KGHM Polska Miedz SA ………10
6. Cena miedzi a cena akcji KGHM Polska Miedz S.A ………12
Podsumowanie ………15
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wstęp …………6

Rozdzial 1
Istota analizy finansowej

1.1. Zakres i cel analizy ekonomicznej …………8
1.2. Pojecie, przedmiot i zadania analizy finansowej ………… 12
1.3. Rodzaje analiz …………15
1.4. Charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej …………18


Rozdzial 2
Źródła danych do analizy finansowej

2.1. Źródła informacji do oceny finansowej …………25
2.2. Bilans jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa …………27
2.3. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa …………31
2.4. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych …………39
2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym …………42
2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich