Kategoria Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim

1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5
1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12
1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15
1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20
1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31
1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34
1.7. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitalowym ………..39


Rozdzial II
Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowanie wartosci firmy dla akcjonariuszy

2.1. Wartość firmy jej koncepcje i standardy ………..46
2.2. Metody wyceny wartosci przedsiębiorstwa ………..51
2.3...

Czytaj więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011Wstęp……….5

Rozdzial I
Metodyczne podstawy analizy finansowej

1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7
1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13
1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14
1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33


Rozdzial II
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej spólki

2.1. Analiza wstepna ……….40
2.1.1. Analiza pionowa ……….40
2.1.2. Analiza pozioma ……….43
2.2. Analiza wskaznikowa ……….45
2.2.1. Wskazniki plynnosci ……….45
2.2.2. Analiza zadluzenia ……….49
2.2.3. Wskazniki rentownosci ……….53
2.2.4...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.Rozdzial 1.
Prezentacja firmy

1.1. Historia Firmy „XYZ”
1.2. Przedmiot działalności Firmy „XYZ”

1.3. Krótka charakterystyka działalności Firmy „XYZ”
1.3.1. Działalność handlowa
1.3.2. Działalność logistyczna
1.3.3. Działalność uslugowa
1.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna
1.5. System zarządzania Firma „XYZ” w oparciu o strukture organizacyjna

Rozdzial 2.
Analiza makrootoczenia

Rozdzial 3.
Analiza otoczenia konkurencyjnego

Rozdzial 4.
Kluczowe Czynniki Sukcesu firmy „XYZ”

Rozdzial 5.
Bariery wejscia do sektora

Rozdzial 6.
Metoda portfelowa – Macierz BCG

Rozdzial 7.
Analiza SWOT

Rozdzial 8.
Prognoza rozwoju Firmy „XYZ”

Spis tabel, wykresów i schematów

Uwaga: Pr...

Czytaj więcej

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez bieglego rewidenta w firmie XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporzadzania i ocena …………4

1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY.
1.2. Polityka rachunkowosci w zakresię sprawozdzania finansowego
1.2.1. Zasady polityki rachunkowosci
1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów
1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta
1.4.1. Podstawy prawne
1.4.1. Cel badania
1.4.2. Metody badania
1.4.3. Przedmiot badania
1.4.4. Opinia bieglego rewidenta

Rozdzial II.
Oligatoryjny zakres sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa…………44

2.1. Uklad i tresc bilansu
2.1.1. Aktywa bilansu
2.2.2. Pasywa bilansu
2.2.3...

Czytaj więcej

Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).Wstęp…………4

Rozdzial I.
Podstawy analizy kondycji finansowej firmy.

1.Rola analizy finansowej w procesię zarządzania…………5
2.Kierunki badan nad kondycja finansowa…………6
3.Materialy zródlowe wykorzystywane dla potrzeb analizy finansowej…………9
4.Metody analizy finansowej działalnosci…………16
5.Prezentacja najwazniejszych wskazników działalnosci…………19


Rozdzial II.
Identyfikacja firmy

1.Rys historyczny firmy…………24
2.Ogólna charakterystyka działalności firmy…………25
3.Struktura organizacyjna…………27
4.Zasoby ludzkie…………28
5.Majatek firmy i źródła jego finansowania…………29


Rozdzial III.
Sprawozdanie z działalności finansowej.

1.Analiza ukladu i tresci bilansu…………33
2...

Czytaj więcej

Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan

1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6
1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12
1.2.1. Opiaty …………. 13
1.2.2. Barbiturany …………. 16
1.2.3. Amfetamina …………. 18
1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20
1.2.5. Substancje halucynogenne ………….22
1.2.6. Kokaina ………….31
1.2.7. Inhalanty – srodki wziewne …………. 34
1.3. Uzaleznienie …………. 36
1.3.1. Euforia narkotyczna …………. 37
1.3.2. Fazy uzywania narkotyków…………. 39

Rozdzial II.
Narkomania jako patologia spoleczna

2.1. Przyczyny siegania po narkotyki …………. 44
2.1.1. Czynniki społeczne ………….44
2.1.2. Czynniki biologiczne ………….48
2.2. Narkotyki a prawo …………...

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe jako narzędzie oceny działalności banków


Wstęp

Rozdzial 1.
Cele oceny i źródłodanych

1.1. Cele oceny działalności banku
1.2. Źródła danych i informacji

Rozdzial 2.
Rodzaje sprawozdan finansowych banku

2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdan finansowych
2.2. Sprawozdania udostepniane szerokiej publicznosci
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Pozostale sprawozdania finansowe
2.3. Sprawozdania zarzadcze

Rozdzial 3.
Ocena kondycji finansowej banku na podstawie sprawozdan finansowych

3.1. Wpływ otoczenia na kondycje finansowa banku
3.2. Aspekty wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
3.1.1. Bilans banku. Wycena aktywów i pasywów
3.1.2. Fundusze wlasne banku
3.1.3...

Czytaj więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Istota kredytów bankowych

1.1. Pojecie i funkcje kredytów ………..4
1.2. Rodzaje kredytów ………..6
1.3. Elementy umowy kredytowej ………..15
1.4. Kredyt a inne formy finansowania działalności ………..21

Rozdzial II.
Ryzyko w działalności ze szczególnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego

2.1. Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego ………..24
2.2. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 30
2.3. Przyczyny i skutki wystepowania ryzyka kredytowego ………..33
2.4. Zasady restrukturyzacji trudnych kredytów……….. 36

Rozdzial III.
Zewnetrzne sposoby ograniczania ryzyka kredytowego

3.1. Organizacja nadzoru bankowego w Polsce ………..38
3.2...

Czytaj więcej

Adaptacja spoleczna dzieci z niepelnosprawnoscia ruchowa po I klasię szkoly podstawowej w klasię integracyjnej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Pojecie niepełnosprawności w świetle literatury

1.1 Definicja niepelnosprawnosci……….6
1.2 Klasyfikacja niepelnosprawnosci……….11
1.3 Klasyfikacja dzieci z dysfunkcja narzadu ruchu ……….18

Rozdzial II
Problematyka adaptacji społecznej w srodowisku szkolnym

2.1 Pojecie adaptacji społecznej……….22
2.2 Charakterystyka potrzeb bezpieczenstwa społecznego……….25

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Cel, przedmiot i problem badawczy……….32
3.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
3.3 Dobór grup badanych i przebieg badan………..38

Rozdzial IV
Adaptacja spoleczna uczniów z niepelnosprawnoscia ruchowa – wyniki badan wlasnych……….39

4...

Czytaj więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Przeslanki i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota i znaczenie analizy finansowej ……….4
1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ………. 11
1.3. Obszary analizy wskaznikowej ……….28

Rozdzial II.
Charakterystyka badanego obiektu

2.1. Podstawowe informacje o pneumatyce ………. 56
2.2. Charakterystyka XYZ S.A. ………. 57
2.3. Zakres asortymentu produkcji XYZ S.A. ……….58

Rozdzial III.
Analiza sytuacji marketingowej XYZ S.A.

3.1. Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku………. 63
3.2. Sposoby poprawy atrakcyjnosci przedsiębiorstwa na rynku ………. 86

Rozdzial IV.
Analiza finansowa XYZ S...

Czytaj więcej

Mikroekonomiczna analiza i ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka firmy

1.1. Historia firmy ………7
1.2. Siec detaliczna w Polsce……… 7
1.3. Siec detaliczna w Niemczech……… 8
1.4. Siec detaliczna w Czechach……… 8
1.5. Siec detaliczna na Litwie……… 9
1.6. Siec logistyczna i hurtowa……… 10
1.7. Jakość paliwa ………11
1.8. Grupa kapitalowa XYZ……… 12
1.9. Program XYZ……… 13
1.10. Zarządzanie Segmentowe……… 14
1.11. Relacje z otoczeniem ……… 15
1.11.1. Mecenas kultury……… 15
1.11.2. Mecenas sportu……… 16
1.11.3. Fundacja XYZ ……… 17

Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jeko źródłoinformacjie ekonomicznej

2.1. Bilans ……… 22
2.2. Rachunek zysków i strat ………27
2.3. Rachunek z przeplywów środków pienieznych Bilans ……… 30
2.4...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Charakterystyka sprawozdan finansowych

1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych…………. 5
1.2. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………….10
1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych…………. 19
1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22

Rozdzial II.
Analiza ekonomiczna jako narzedzie sluzace do oceny działalności przedsiębiorstwa

2.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej…………. 42
2.2. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie ………….44
2.3. Podstawowe źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej…………. 49
2.4. Metody stosowane w analizie finansowej…………. 52

Rozdzial III.
Wstępna ocena sprawozdan finansowych

...

Czytaj więcej

Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej do oceny działalności przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Jednostka gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej

1. Istota, cele i zadania przedsiebiorstw………5
2. Klasyfikacja i podzial przedsiebiorstw ………12
3. Rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych………20

Rozdzial II.
Analiza ekonomiczna jako podstawowe źródłooceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej ……… ………27
2. Rodzaje analizy oraz źródła informacji niezbednych do jej przeprowadzenia ………31
3. Analiza wskaznikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa ………36

Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ w oparciy o analize wskaznikowa w latach 2006 – 2008.

1...

Czytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.


Wstęp

Rozdzial I.
Przedmiot analizy finansowej oraz jej zródla

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.2 Rodzaje analizy finansowej
1.3 Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej
1.4 Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa
1.4.1 Bilans
1.4.2 Rachunek zysków i strat
1.4.3 Rachunek przeplywów pienieznych
1.4.4 Informacja dodatkowa

Rozdzial II.
Charakterystyka badanego podmiotu

2.1 Historia spółki XYZ
2.2 Przedmiot działalności spólki
2.3 Pozycja firmy na rynku

Rozdzial III.
Analiza sytuacji finansowej i majatkowej badanego podmiotu

3.1 Analiza struktury i dynamiki bilansu-analiza pionowa
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich