Tematy Bezrobocie

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej


Wstęp………… 5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej.

1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7
2. Przyczyny bezrobocia………… 14
3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23


Rozdzial II.
Instrumenty i formy walki z bezrobociem

1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29
1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29
1.2. Fundusze celowe………… 34
2. Aktywne formy pobudzania rynku pracy………… 40
2.1. Posrednictwo pracy………… 40
2.2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych………… 41
2.3. Udzielanie pozyczek z Funduszu Pracy………… 43
2.4. Szkolenia………… 45
2.5. Aktywizacja zawodowa absolwentów………… 47
2.6. Poradnictwo zawodowe………… 50
3. Pasywne formy walki z bezrobociem………… 52
3.1. Zasilki dla bezrobotnych………… 52
3.2. Swiadczenia przyznawane absolwentom………… 56


Rozdzial III.
Analiza wielkosci i struktury bezrobocia w województwie XYZ.

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa XYZ ………… 59
2. Wielkosc i dynamika bezrobocia………… 63
3. Struktura bezrobotnych………… 70
3.1. Bezrobotni wg plci………… 72
3.2. Absolwenci………… 73
3.3. Zwolnieni z przyczyn dotyczacych zakladów pracy………… 76
3.4. Bezrobotni z prawem do zasilku………… 77
3.5. Bezrobotni wg wieku i poziomu wyksztalcenia………… 80
3.6. Bezrobotni wg stazu pracy i czasu pozostawania bez pracy………… 82
3.7. Bezrobotni wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnośći………… 84
3.8. Bezrobotni wg zawodów i specjalnosci………… 85


Zakończenie………… 91
Spis tablic………… 95
Bibliografia………… 96


 
Czytaj więcej

Migracje Polaków do Niemiec


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy.

1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5
1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8
1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12
1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15
1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18
1.6 Skutki bezrobocia………..19

Rozdzial 2
Czynniki i motywy sklaniajace polaków do migracji w kierunku państwa niemieckiego.

2.1 Sasiedztwo kluczowym czynnikiem………..22
2.2 Wpływ historii na obecny przeplyw migracyjny Polaków do Niemiec………..25
2.3 Tradycja i jezyk………..29
2.4 Wyzsza placa jako nadrzedny wyznacznik migracji………..32

Rozdzial 3
Niemcy docelowym krajem dla polskich migrantów.

3.1 Polacy na niemieckim rynku pracy………..36
3.2 „Polski Berlin”………..39
3.3 Rozwój polskich inwestycji na niemieckim rynku gospodarczym………..41

Zakończenie………..45
Spis wykresów i tabel………..48
Bibliografia………..49

 
Czytaj więcej

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy

1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5
1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20


Rozdzial II.
Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego

2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33
2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39
2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. 44
2.4. Wybrane metody badania i analizy rynku pracy ………..47


Rozdzial III.
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim

3.1. Stopa bezrobocia rejestrowanego ………..63
3.2. Pracujacy w powiatach wedlug plci……….. 66
3.3. Badanie przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim……….. 67


Zakończenie……….. 84
Spis rysunków……….. 87
Spis tabel ………..87
Bibliografia……….. 89

 
Czytaj więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp


1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku
2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku
3. Kierunki migracji Polaków.


Zakończenie

 
Czytaj więcej

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.


Wstęp…………6

Rozdzial 1
Istota bezrobocia

1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9
1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19
1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26
1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31

Rozdzial 2
Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy

2.1 Fundusz Pracy…………38
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43
2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46

Rozdzial 3
Aktywne narzedzia walki z bezrobociem

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe…………51
3.2 Prace interwencyjne i roboty publiczne…………55
3.3 Jednorazowe srodki na podjecie dzialalnosci, wyposazenie lub doposazenie stanowiska…………59
3.4 Staz, przygotowanie zawodowe i szkolenia…………60

Rozdzial 4
Ocena skutecznosci usług i instrumentów rynku pracy w powiecie sierpeckim

4.1 Charakterystyka powiatu i Urzędu Pracy w Sierpcu………… 66
4.2 Poziom i struktura bezrobocia………… 71
4.3 Programy aktywizujace osoby bezrobotne………… 78
4.4 Środki finansowe na aktywizacje osób bezrobotnych………… 82
4.5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych………… 86

Zakończenie………… 90
Bibliografia………… 93
Spis wykresów………… 97
Spis tabel………… 97
Spis zalaczników………… 97


 
Czytaj więcej

Prawa pracy na rynku pracy w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I.
Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy

1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej
2. Konstytucja RP wobec praw kobiet
3. Kodeks pracy


Rozdzial II.
Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy

1. Rola kobiet w pracy
2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety
3. Aktywnosc zawodowa kobiet
4. Pozycja kobiet – dane statystyczne


Rozdzial III.
Aktywnosc a kreatywnosc kobiet na rynku pracy

1. Kobiety biznesu
2. Aktywnosc kobiet w polityce
2. Kreatywnosc kobiet we wladzach regionalnych
3. Anioly biznesu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

 
Czytaj więcej

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin.


Wstęp.

Rozdzial I
Niepelnosprawni na polskim rynku pracy.

1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ?
1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy.
1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych.
1.4. Niepelnosprawni w Polsce.

Rozdzial II
Gmina Swiebodzin.

2.1. Polozenie geograficzne.
2.2. Warunki administracyjne.
2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne
2.4. Działalność Powiatowego Urzegu Pracy w Swiebodzinie skierowana do osób niepelnosprawnych.
2.5. Programy i działania aktywizujace osoby niepelnosprawne w Swiebodzinie .

Rozdzial III
Niepelnosprawni w Swiebodzinie .

3.1. Wykorzystanie możliwości i potencjalu osób niepełnosprawnych funkcjonujacych w strukturach społecznych miasta .
3.2. Integracja osób niepełnosprawnych oraz wszelkie działania mobilizujace ich aktywnosc podejmowane przez samorzad terytorialny.
3.3 Wszelkie działania podejmowane przez lokalna spolecznosc na rzecz aktywizowania niepełnosprawnych .
3.4. Podsumowanie.

Zakończenie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia

1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6
1.1. Charakterystyka bezrobocia………6
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11
2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15
2.1. Istota posrednictwa pracy ………15
2.2. Modele posrednictwa pracy ………18
2.3. Formy posrednictwa pracy ………19
3. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia……… 21
3.1. Geneza powstania agencji posrednictwa pracy ………21
3.2. Aspekty prawne regulujace dzialalnosc app ………25
3.3. Cele i zadania agencji posrednictwa pracy ………27
3.4. Rola i zadania konsultanta agencji posrednictwa pracy ………31

Rozdzial 2.
Metodyka badan wlasnych

1. Cel i przedmiot badan………35
2. Problemy badawcze ………35
3. Metody, techniki i narzedzia badan ………36
4. Teren i organizacja badan ………41
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci……… 41

Rozdzial 3.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w świetle badan wlasnych

1. Charakterystyka agencji posrednictwa pracy xxx……… 44
2. Ocena roli i przydatnosci agencji posrednictwa pracy w zatrudnianiu badanych osób bezrobotnych i poszukujacych pracy……… 46
3. Poziom zadowolenia badanych z oferowanego zatrudnienia przez agencje posrednictwa pracy………53
4. Ocena usług swiadczonych przez pracowników agencji posrednictwa pracy na rzecz podjecia przez badanych zatrudnienia……… 58

Zakończenie ………61
Bibliografia……… 63
Wykaz tabel i wykresów ………65

 
Czytaj więcej

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4

Rozdzial I
Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce

1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6
1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11
1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16


Rozdzial II
Instrumenty rynku pracy

2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22
2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy……….. 27
2.3. Zatrudnienie subwencjonowane……….. 33


Rozdzial III
Metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej

3.1. Istota i funkcje ewaluacji interwencji publicznych……….. 40
3.2. Kierunki zmian wprowadzonych po akcesji Polski do UE ………..45
3.3 Badania ewaluacyjne aktywnej polityki rynku pracy ………..51


Rozdzial IV
Analiza polityki rynku pracy na podstawie miasta MIelca

4.1. Charakterystyka miasta Mielec………..58
4.2. Wydatki na programy zatrudnienia w Mielcu ………..61
4.3. Efektywność programów zatrudnienia w Mielcu……….. 66


Zakończenie………..76
Bibliografia ………..78
Spis tabel ………..83
Spis rysunków ………..83
Streszczenie ………..84


 
Czytaj więcej

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp

Rozdzial 1.
Bezrobocie – aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy
1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Polityka państwa na rynku pracy

2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy
2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy


Rozdzial 3.
Bezrobocie w województwie podlaskim w latach 2009-2012

3.1. Charakterystyka rynku pracy w województwie podlaskim
3.2. Stan oraz struktura rynku pracy w województwie podlaskim
3.3. Zmiany w strukturze bezrobocia
3.4. Stopien wykorzystania najpowszechniejszych form przeciwdziałania bezrobociu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów.

 
Czytaj więcej