Kategoria Bezrobocie

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace


Wstęp

1.Podstawa prawna
2.Pojecie wynagrodzenia
3.Równe traktowanie i dyskryminacja
4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika
5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy
6.Gwarancje proceduralne
7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji
Podsumowanie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej


Wstęp………… 5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej.

1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7
2. Przyczyny bezrobocia………… 14
3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23


Rozdzial II.
Instrumenty i formy walki z bezrobociem

1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29
1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29
1.2. Fundusze celowe………… 34
2. Aktywne formy pobudzania rynku pracy………… 40
2.1. Posrednictwo pracy………… 40
2.2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych………… 41
2.3. Udzielanie pozyczek z Funduszu Pracy………… 43
2.4. Szkolenia………… 45
2.5...

Czytaj więcej

Migracje Polaków do Niemiec


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy.

1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5
1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8
1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12
1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15
1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18
1.6 Skutki bezrobocia………..19

Rozdzial 2
Czynniki i motywy sklaniajace polaków do migracji w kierunku państwa niemieckiego.

2.1 Sasiedztwo kluczowym czynnikiem………..22
2.2 Wpływ historii na obecny przeplyw migracyjny Polaków do Niemiec………..25
2.3 Tradycja i jezyk………..29
2...

Czytaj więcej

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy

1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5
1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20


Rozdzial II.
Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego

2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33
2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39
2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. 44
2.4. Wybrane metody badania i analizy rynku pracy ………..47


Rozdzial III.
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim

3.1. Stopa bezrobocia rejestrowanego ………..63
3.2. Pracujacy w powiatach wedlug plci………....

Czytaj więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp


1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku
2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku
3. Kierunki migracji Polaków.


Zakończenie

 
Czytaj więcej

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.


Wstęp…………6

Rozdzial 1
Istota bezrobocia

1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9
1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19
1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26
1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31

Rozdzial 2
Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy

2.1 Fundusz Pracy…………38
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43
2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46

Rozdzial 3
Aktywne narzedzia walki z bezrobociem

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe…………51
3.2 Prace interwencyjne i roboty publiczne…………55
3.3 Jednorazowe srodki na podjecie dzialalnosci, wyposazenie lub doposazenie stanowiska…………59
3...

Czytaj więcej

Prawa pracy na rynku pracy w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I.
Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy

1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej
2. Konstytucja RP wobec praw kobiet
3. Kodeks pracy


Rozdzial II.
Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy

1. Rola kobiet w pracy
2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety
3. Aktywnosc zawodowa kobiet
4. Pozycja kobiet – dane statystyczne


Rozdzial III.
Aktywnosc a kreatywnosc kobiet na rynku pracy

1. Kobiety biznesu
2. Aktywnosc kobiet w polityce
2. Kreatywnosc kobiet we wladzach regionalnych
3. Anioly biznesu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

 
Czytaj więcej

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin.


Wstęp.

Rozdzial I
Niepelnosprawni na polskim rynku pracy.

1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ?
1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy.
1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych.
1.4. Niepelnosprawni w Polsce.

Rozdzial II
Gmina Swiebodzin.

2.1. Polozenie geograficzne.
2.2. Warunki administracyjne.
2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne
2.4. Działalność Powiatowego Urzegu Pracy w Swiebodzinie skierowana do osób niepelnosprawnych.
2.5. Programy i działania aktywizujace osoby niepelnosprawne w Swiebodzinie .

Rozdzial III
Niepelnosprawni w Swiebodzi...

Czytaj więcej

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia

1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6
1.1. Charakterystyka bezrobocia………6
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11
2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15
2.1. Istota posrednictwa pracy ………15
2.2. Modele posrednictwa pracy ………18
2.3. Formy posrednictwa pracy ………19
3. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia……… 21
3.1. Geneza powstania agencji posrednictwa pracy ………21
3.2. Aspekty prawne regulujace dzialalnosc app ………25
3.3...

Czytaj więcej

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4

Rozdzial I
Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce

1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6
1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11
1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16


Rozdzial II
Instrumenty rynku pracy

2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22
2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy……….. 27
2.3. Zatrudnienie subwencjonowane……….. 33


Rozdzial III
Metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej

3.1. Istota i funkcje ewaluacji interwencji publicznych……….. 40
3.2...

Czytaj więcej

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp

Rozdzial 1.
Bezrobocie – aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy
1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Polityka państwa na rynku pracy

2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy
2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy


Rozdzial 3.
Bezrobocie w województwie podlaskim w latach 2009-2012

3.1. Charakterystyka rynku pracy w województwie podlaskim
3.2. Stan oraz struktura rynku pracy w województwie podlaskim
3.3. Zmiany w strukturze bezrobocia
3.4...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna

1.1. Pojecie i istota bezrobocia.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne.
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.
1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce.


Rozdzial II
Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim

2.1. Ogólna charakterystyka województwa
2.2. Struktura rynku pracy województwa
2.3. Zmiany poziomu i stopy bezrobocia
2.4. Struktura bezrobocia
2.5. Wolne miejsca pracy


Rozdzial III
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w województwie Podlaskim

3.1...

Czytaj więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6
1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10
1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11
1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16
1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18
1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20
1.2.5. Prace spolecznie ……….23
1.2.6. Subwencja na podejmowanie działalności gospodarczej ……….24
1.3. Skutecznosc programów rynku pracy w walce z bezrobociem ……….26
1.4...

Czytaj więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Walka z bezrobociem

Rozdzial II
Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku

2.1. Miasto i gmina Bialystok
2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem
2.2. Powiat bialostocki
2.1. Charakterystyka ogólna powiatu
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego

3.1...

Czytaj więcej

Bezrobocie i ubóstwo.


Wstęp………4

Rozdzial I
Problem bezrobocia w świetle literatury

1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6
1.2 Mierniki bezrobocia ………9
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10
1.4 Struktura statystyczna ………14
1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16


Rozdzial II
Społeczne skutki bezrobocia

2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22
2.2 Granice i metody prawne ………25
2.3 Strefa ubóstwa w Polsce ………27
2.4 Nastepstwa integracji z Unia Europejska na ksztalt ubóstwa ………34
2.5 Strategie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu……… 39


Rozdzial III
Polityka makroekonomiczna wzgledem bezrobocia

3...

Czytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4
1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19


Rozdzial II
Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013

2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25
2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30
2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa………. 37


Rozdzial III
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ……….46
3.2 Staze i szkolenia………. 50
3.3 Prace interwencyjne i roboty publiczne ……….55
3.4 Projekty i programy rynku pracy………. 61


Zakoń...

Czytaj więcej

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011


Wstęp………5

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7
1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12
1.3. Skutki bezrobocia ………16
1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21


Rozdzial II
Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27
2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27
2.1.2. Szkolenia……… 31
2.1.3. Staze ………32
2.2. Efektywność programów rynku pracy w zakresię przeciwdziałania bezrobociu……… 33
2.3. Instrumenty finansowe aktywizacji osób bezrobotnych ………35
2.3.1...

Czytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia.
1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia.
1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie.
1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce.
1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy.


Rozdzial II
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.

2.1. Posrednictwo pracy.
2.2. Poradnictwo zawodowe.
2.3. Staze.
2.4. Szkolenia.
2.5. Prace interwencyjne i roboty publiczne.
2.5.1. Prace spolecznie uzyteczne.
2.6. Programy i projekty rynku pracy.


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp……….7

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10
2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14
3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20
4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24
5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30


Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle prawa i feminizmu

1. W świetle kodeksu pracy……….41
2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu……….46


Rozdzial III
Strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na rynku pracy

1. Projekty przeciwdzialajace dyskryminacji kobiet……….52
2...

Czytaj więcej

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia

1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5
1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11
1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20


Rozdzial II
Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25
2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40
2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44


Rozdzial III
Rozdzial Analiza problemu bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2008-2013

3.1. Ogólna charakterystyka powiatu XYZ……….. 49
3.2. Analiza wielkosci bezrobocia w latach 2008-2013……….. 54
3.3...

Czytaj więcej

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach.Streszczenie………..3
Wstęp………..4

Rozdzial I
Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje.

1.1. Pojecie rynku pracy………..6
1.2. Bezrobocie………..7
1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12
1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15
1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18
1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19


Rozdzial II
System aktywizacji zawodowej kobiet.

2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21
2.2. System wymiany informacji i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy………..23
2.3. Koszalin jako wizytówka gospodarcza regionu………..26
2.4...

Czytaj więcej

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy bezrobocia.

1.1. Definicja i pojecia zwiazane z bezrobociem.
1.2. Rodzaje bezrobocia
1.3. Przyczyny bezrobocia
1.4. Rynek pracy a bezrobocie

Rozdzial 2.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010

2.1. Problem bezrobocia w Polsce.
2.2 Bezrobocie Rejestrowane.
2.3. Struktura bezrobocia.
2.3.1. Bezrobocie wedlug wieku.
2.3.2. Struktura bezrobotnych wedlug plci.
2.3.3. Struktura bezrobotnych wedlug wyksztalcenia.
2.3.4. Bezrobocie na wsi.
2.3.5. Bezrobocie wśród niepelnosprawnych.
2.3.6. Przestrzenna struktura bezrobocia.
2.4. Metody walki z bezrobociem.

Rozdzial 3.
Bezrobocie jako proble...

Czytaj więcej

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka bezrobocia.

1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Instrumenty rynku pracy.
1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy.
1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce.


Rozdzial II.
Bezrobocie w powiecie olawskim.

2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie.
2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim.
2.4. Czynne formy promocji zatrudnienia w powiecie olawskim.
2.5.Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim.
2.6. Rola Powiatowego Urzędu Pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie olawskim.


Rozdzial III.
Społeczne i ekonomiczne skutk...

Czytaj więcej

Bezrobocie a samoocena osób bezrobotnych.1. Charakterystyka bezrobocia

2. Społeczne nastawienie wobec bezrobocia
3. Samoocena


 
Czytaj więcej

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec


Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie jako problem spoleczny.

1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia.
1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia.
1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja.
1.4.Kategorie bezrobocia.
1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem.


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan.
2.2.Hipotezy badawcze.
2.3. Metody i techniki badan socjologicznych.
2.3.1. Technika ankiety.
2.4.Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III.
Bezrobocie w Sosnowcu ‚analiza wlasnych badan’

Zakończenie i wnioski.
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.
Aneks.


 
Czytaj więcej

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu

1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej
1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego
1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego
1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego
1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym

Rozdzial II.
Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim

2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.2...

Czytaj więcej

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Bezrobocie, istota i cechy ogólne

1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7
1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9
1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15


Rozdzial 2.
Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym

2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie współczesnego rynku pracy………… 23
2.1.1. Typologia bezrobocia ze wzgledu na sektor gospodarczy …………24
2.1.2. Geograficzny aspekt bezrobocia …………25
2.1.3. Podzial na zawodowe rynki pracy …………26
2.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy

1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy
1.2 Segmentacja rynku pracy
1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy


Rozdzial II
2.1 Bariery zatrudnienia

2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji


Rozdzial III
Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ

3.1 Charakterystyka gminy XYZ
3.2 Analiza bezrobocia kobiet w gminie XYZ
3.3 Formy aktywizacji


Rozdzial IV
Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy – badania wlasne

4.1 Metodologia badan
4.2 Narzedzia badawcze – ankieta
4.3 Analiza wyników


Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalacznik 1

 
Czytaj więcej

Kobieta na polskim rynku pracy.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie

1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5
1.1.1. Stereotypy plci …….8
1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10
1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11
1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12
1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15
1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16
1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17
1.2.3. Kontrakt plci a rozwój gospodarczy …….18
1.3. Rynek pracy a plec …….19
1.3.1. Nierówne szanse na rynku pracy……. 20
1.3.2. Bariery równosci …….24

Rozdzial II.
Prawne przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

2.1...

Czytaj więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego.

Wstęp……. 5

Rozdzial I
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota powiatu…….7
1.2. Ogólne zadania powiatu…….8
1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy.

2.1 Pojecie bezrobocia…….14
2.2. Rodzaje bezrobocia…….17
2.3. Przyczyny bezrobocia…….19
2.4. Skutki bezrobocia…….21
2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22


Rozdzial III
Metody i srodki zwalczania bezrobocia.

3.1. Rola powiatowych urzedów pracy…….25
3.2. Pasywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….28
3.3. Aktywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….30
3.3.1. Posrednictwo pracy……...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy

1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7
1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10
1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11
1.2. Charakterystyka wymagan stawianych przez normy serii PN-N-18000 wobec Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 18
1.2.1. Zakres kluczowych wymagan stawianych przez norme PN-N-18001 ……….19
1.2.2...

Czytaj więcej

Metody przeciwdziałania bezrobociu.Rozdzial I:
Bezrobocie. Geneza i jego rodzaje.

Pojecie bezrobocia
Geneza bezrobocia
Rodzaje bezrobocia


Rozdzial II:
Czynniki wpływajace na naturalna stope bezrobocia.

System informacji o wolnych miejscach pracy
Wielkosc zasilku dla bezrobotnych
Mobilnosc sily roboczej


Rozdzial III:
Analiza i ocena bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim.

Stopa bezrobocia w Powiecie Kolobrzeskim
Metody zwalczania bezrobocia
Najskuteczniejsze metody w przeciwdzialaniu bezrobociu


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Spis tabel
Spis wykresów


 
Czytaj więcej

Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie rynku pracy powiatu wielunskiego w latach 2007-2012.Wstęp………..2

Rozdzial 1
Bezrobocie w Polsce w przekroju terytorialnym

1.1 Bezrobocie jako podstawowy problem wspólczesnej gospodarki………..4
1.2 Powiatowy Urzad Pracy jako podstawowy podmiot lokalnego rynku pracy………..6
1.3 Zmiany w poziomie i strukturze w Polsce w województwach w latach 2007-2012………..11


Rozdzial 2
Rynek pracy w Polsce a wydatki wzgledem budżetu w przekroju 2007-2012

2.1 Charakterystyka sytuacji spoleczno-gospodarczej powiatu wielunskiego w latach 2007-2012………..23
2.2 Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia w powiecie wielunskim w latach 2007-2012………..33
2...

Czytaj więcej

Wlyw emigracji zarobkowej na stan bezrobocia na Litwie


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie bezrobocia w ujęciu teoretytcznym

1.1 Pojecie i istota rynku pracy………. 5
1.1.1 Kryteria klasyfikacji pracy ……….6
1.1.2 Wyjasnienie pojecia rynku pracy ……….7
1.1.3 Analiza podstawowych elementów rynku pracy ……….9
1.2 Teoretyczne podstawy bezrobocia ……….11
1.2.1 Zatrudnienie i jego problemy ……….11
1.2.2 Bezrobocie i jego przyczyny ……….13
1.3 Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia ……….16
1.3.1 Bezrobocie jako problem spoleczny wybrane aspekty………. 17


Rozdzial 2.
Praktyczne i teoretyczne aspekty populacji migracyjnych

2.1 Rys historyczny ruchów migracyjnych………. 20
2.1.1 Koncepcja migracji………. 21
2.1...

Czytaj więcej

Nierówności kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim

Wstęp ………3

Rozdzial I.
Charakterystyka rynku pracy i bezrobocia

1.1. Istota rynku pracy ………5
1.2. Segmentacja rynku pracy……… 8
1.3. Pojecie i rodzaje bezrobocia ………11
1.4. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy ………18


Rozdzial II
Sytuacja kobiet i mezczyzn na rynku pracy w województwie pomorskim

2.1. Województwo pomorskie na tle kraju……… 24
2.2. Rynek pracy w województwie pomorskim……… 26
2.3. Bezrobocie w województwie pomorskim……… 31
2.4. Dyskryminacja na rynku pracy ………37


Rozdzial III.
Zjawisko nierówności plci na pomorskim rynku pracy w świetle badan ankietowych

3.1. Metodologia badan wlasnych ………38
3.2...

Czytaj więcej

Poszukiwanie pracy przez mlode kobiety w Krakowie


Wstęp.

Rozdzial 1.
Istota poszukiwania pracy

1.1. Podejmowanie decyzji zawodowych
1.2. Dokumenty aplikacyjne
1.3. Metody poszukiwania pracy
1.4. Autoprezentacja
1.5. Rekrutacja pracowników
1.6. Umowy o prace


Rozdzial 2.
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

2.1. Kobiety w społeczenstwie
2.2. Przejawy dyskryminacja kobiet
2.3. Rozmiar i struktura bezrobocia kobiet i ludzi młodych rejestrowanego w Polsce
2.4. Przedsiebiorczosc kobiet


Rozdzial 3.
Proces poszukiwania pracy przez mlode kobiety w Krakowie – wyniki wlasnych badan

3.1. Metodyka badan wlasnych
3.2. Poszukiwanie pracy przez kobiety w wieku od 18 do 25 lat
3.3...

Czytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka bezrobocia

1.1 Pojecie i definicja bezrobocia……….. 7
1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8
1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10
1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11
1.5 Skutki bezrobocia……….. 13
1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13
1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14
1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15


Rozdzial 2
Struktura bezrobocia wedlug róznych kryteriów

2.1 Charakterystyka Polski i Unii Europejskiej ……….16
2.2 Poziom i dynamika bezrobocia………. 18
2.2.1 Bezrobocie w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej………. 18
2.3 Struktura bezrobocia wedlug róznych wskazników………. 25
2...

Czytaj więcej

Bezrobocie i zmiany na rynku pracy w mieście XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej.

1.1 Pojecie, istota i rodzaje rynku pracy ……….5
1.2 Segmenty rynku pracy ……….13
1.3 Polityka rynku pracy ……….17


Rozdzial II
Istota bezrobocia.

2.1. Pojecie bezrobocia………. 22
2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia ……….27
2.3. Rodzaje bezrobocia………. 32


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy i terenu działania pup w XYZ.

3.1. Charakterystyka ogólna miasta ……….38
3.2. Charakterystyka rynku pracy w XYZ………. 41
3.3. Analiza zmian zachodzacych na rynku pracy w XYZ………. 45


Rozdzial IV
Analiza bezrobocia w mieście XYZ.

4.1...

Czytaj więcej

Ekonomiczna analiza stopy bezrobocia w województwie kujawsko – pomorskim w latach 2000 – 2012

1. Wstęp……..3

2. Podstawy teoretyczne, definicje, czynniki wpływajace na zjawisko bezrobocia……..3
3. Popyt i podaz na rynku pracy w województwie kujawsko‐pomorskim ……..5
4. Teoretyczne tezy modelu, determinanty bezrobocia w województwie ……..7
5. Zestawienie zmiennych objasniajacych ……..11
6. Model tendencji rozwojowej ……..14
7. Metoda analizy macierzy wspólczynników korelacji…….. 18
8. Estymacja ……..19

8.1 Interpretacja parametrów strukturalnych…….. 21
8.2 Weryfikacja parametrów modelu ……..22
8.2.1 Test t-Studenta ……..22
8.2.2 Test na autokorelacje skladnika losowego rzedu trzeciego…….. 23
8.2...

Czytaj więcej

Polski i niemiecki rynek pracy


Wprowadzenie


1. Instytucje rynku pracy w Polsce.
2. Instytucje pracy w Niemczech i ich dzialanie


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Projekt Standardowej Procedury Operacyjnej dla Restauracji


Wstęp………4
1.1 Wprowadzenie – istota pracy

1.2 Analiza unormowan i literatury przedmiotu pracy……… 4
1.3 Uklad pracy ………5
1.4 Podstawowe okreslenia skróty i symbole……… 5

2. Charakterystyka uwarunkowan funkcjonowania restauracji

2.1 Cel i zadania restauracji ………8
2.2 Model kontekstowy restauracji ………9
2.2.1 Diagram kontekstowy restauracji ………9
2.2.2 Charakterystyka obiektów otoczenia (aktorów) restauracji……… 10
2.3 Model przypadków uzycia restauracji……… 10
2.3.1 Diagram przypadków uzycia restauracji……… 10
2.3.2 Charakterystyka przypadków uzycia restauracji……… 11
2.3.3 Diagramy czynnosci przypadków uzycia restauracji……… 12
2...

Czytaj więcej

Rozwój i przemiany na Wielkopolskim rynku pracy w latach 2005-2010


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka województwa wielkopolskiego

1. Polozenie geograficzno-przyrodnicze
1.1. Spoleczenstwo
1.1.1. Demografia
1.1.2. Jakość zycia
1.2. Gospodarka
1.2.1. Bezrobocie
1.2.2. Rynek pracy
1.2.3. Specjalizacje sektorowe
1.2.3.1. Uslugi rynkowe
1.2.3.2. Przemysl i Budownictwo
1.2.3.3. Rolnictwo


Rozdzial II
Przemiany na wielkopolskim rynku prac

2. Osoby mlode na rynku pracy
2.1 Struktura bezrobocia osób wchodzacych na rynek pracy
2.2 Aktywizacja zawodowa mlodziezy
2.3 Aktywne programy rynku pracy
2. Kobiety na wielkopolskim rynku pracy
2.1. Struktura bezrobocia kobiet
2.2. Aktywizacja zawodowa kobiet
2.3...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród mlodziezy, jako jedna z glównych kwestii polityki Unii Europejskiej

Wprowadzenia

Rozdzial 1
Bezrbocie, jako kwestia spoleczna – jego rodzaje oraz skutki

1.1. Rynek pracy, jako miejsce powstania zjawiska bezrobocie
1.2.Zarys definiowanego pojecia bezrobocia
1.3.Bezrobocie jako kwestia spolecznа
1.4.Rodzaje oraz skutki bezrobocia


Rozdzial II
Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej oraz walka z tym zjawiskiem

2.1.Bezrobocie w Europie
2.2.Cztery okresy czasowe polskiego bezrobocia XX-XXI wieku
2.3.Mechanizm regulacji bezrobocia
2.4.Opracowanie i realizacja programów zatrudnienia
2.4.1. Programy unijne dla rozwiazania problemu bezrobocia
2.4.2. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce
2.5...

Czytaj więcej

Bezrobocie w powiecie tczewskim.


Wstęp…………3

Rozdzial I
pojecie bezrobocia w świetle literatury.

1. Pojecie bezrobocia…………5
1. 1. Metody obliczania wielkosci bezrobocia…………11
2. Formy bezrobocia…………14
3. Skutki bezrobocia…………19

Rozdzial II
Metody przeciwdziałania i walki z bezrobociem.

1. Warunki sprzyjajace eliminacji bezrobocia…………25
2. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu…………29
3. Metody zwalczania bezrobocia w Unii Europejskiej…………36

Rozdzial III.
Charakterystyka rynku pracy w powiecie tczewskim.

1. Polozenie oraz podzial administracyjny…………43
2. Zasoby ludzkie…………46
3. Stan zatrudnienia w gospodarce wedlug grup ekonomicznych…………48
4...

Czytaj więcej

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku.


Wstęp

Rozdzial I
Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki.

1.1.Istota przeplywu sily roboczej.
1.1.1.Pojecie migracji.
1.1.2.Rodzaje migracji.
1.1.3.Nowe formy migracji.
1.2.Zjawisko migracji w Europie.
1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej.
1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej.
1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy.
1.3.Kierunki migracji.
1.4.Indywidualna motywacja emigrantów i skutki przeplywu sily roboczej dla panstw eksportujacych i importujacych prace.
1.4.1.Imigrant na rynku pracy.
1.4.2.Umowy międzynarodowe dotyczace migracji.

Czytaj więcej

Aktywne formy zwalczania bezrobocia


Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne.

1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8
2. Przyczyny bezrobocia……….. 11
3. Rodzaje bezrobocia………..13
4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17


Rozdzial II
Ewolucja polskiej polityki rynku pracy.

1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20
2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25
3. Polityka rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej………..28
4. Kierunki wprowadzonych w 2008 r. zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy………..30


Rozdzial III
Fo...

Czytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w województwie dolnoslaskim


Wstęp ……….7

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia ……….8
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia ……….16
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia………. 26

Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy ……….31
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 35
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia………. 60

Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w Swidnicy ……….64
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim ……….69
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc ……….76

Zakończ...

Czytaj więcej

Bezrobocie a możliwości zatrudnienia w powiecie pajeczanskim w latach 2008-2010


Wstęp………4

Rozdzial 1
Bezrobocie jako problem spoleczno – ekonomiczny.

1.1. Istota bezrobocia i rodzaje bezrobocia………6
1.2. Przyczyny bezrobocia………10
1.3. Skutki bezrobocia………13
1.4. Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej………16


Rozdzial 2
Pojecie rynku i jego spoleczna funkcja.

2.1. Rynek i jego problematyka społeczne jako odniesienie do teorii rynku. ………23
2.2. Czlowiek w plaszczyznie rynku pracy………26
2.3. Krótka charakterystyka rynku pracy………31


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Pytania problemowe i hipotezy badawcze………35
3.2. Metody, techniki zastosowane w badaniach………37


Rozdzial 4
Charakterystyka badanego p...

Czytaj więcej

Kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy


Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 Instytucje rynku pracy
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc


Zakończenie
Bibliografia
Spis aktów prawnych
Źródła internetowe
Spis rysunków
Spis tabel
Spi...

Czytaj więcej

Bezrobocie jako element patologii społecznej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
1.1.Spoleczno-ekonomiczne skutki bezrobocia.

1.2. Mierniki bezrobocia ……….12
1.3. Rodzaje bezrobocia………. 15
1.4. Formy bezrobocia………. 19

Rozdzial II
Stan i dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1990-2000.

2.1. Elementy rynku pracy………. 21
2.2. Kryzys na rynku pracy ……….27
2.3. Rozwój bezrobocia w Polsce w 2010r………. 29

Rozdzial III
Społeczne skutki bezrobocia

3.1. Sfera ubóstwa w Polsce………. 31
3.2.Problemy polskiej wsi………. 38
3.3. Psychologiczne aspekty bezrobocia ……….39
3.4. Bezrobocie a patologie społeczne………. 42
3.4.1. Alkoholizm ……….43
4.2.2. Prostytucja ……….46
4.2.3. Przestepczosc ……….49

Rozdzial IV
Polit...

Czytaj więcej

Przestrzenne zróznicowanie poziomu i struktury bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2004-2010


Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie i typy bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia
1.2. Typy bezrobocia


Rozdzial 2.
Bezrobocie w województwie pomorskim

2.1. Stopa bezrobocia
2.2. Wykształcenie bezrobotnych
2.3. Bezrobotni dlugoterminowo
2.4. Wiek bezrobotnych
2.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi
2.6. Bezrobocie wśród kobiet
2.7. Bezrobotni niepelnosprawni


Rozdzial 3.
Formy przeciwdziałania bezrobociu

3.1. Programy aktywizujace
3.2. Ograniczenie bezrobocia w województwie pomorskim


Wnioski
Spis literatury
Spis rycin
Spis adresów internetowych


 
Czytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatu Swidnickiego w latach 2009-2011


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1 instytucje rynku pracy
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie Swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w Swidnicy
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc


Zakończenie
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez Powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku

Wstęp

Rozdzial I.
Istota bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Walka z bezrobociem


Rozdzial II.
Obszar oddzialywania PUP w Bialymstoku

2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem


Rozdzial III.
Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego

3.1. Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku
3.2. Zasoby rynku pracy powiatu bialostockiego
3.3. Bezrobotni znajdujacy się w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Rozdzial IV.
analiza działalności powiatowego urzedu p...

Czytaj więcej

Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia


Wstęp

Rozdzial I.
Rynek pracy. (teoria)

1.1 Wspólczesne aspekty rynku pracy. (aktywnosc, praca, zatrudnienie, bezrobocie)
1.2 Czynniki wpływajace na sytuacje kobiet na rynku pracy. (dostep do zatrudnienia, wynagrodzenia, wiek, wyksztalcenie)
1.3 Pojecie zatrudnienia elastycznego na polskim rynku pracy.
1.4 Korzysci i ograniczenia zwiazane z wykorzystaniem elastycznych form pracy.


Rozdzial II.
Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej. (glównie dane statystyczne, tabele, porównania, wykresy)

2.1 Zatrudnienie kobiet na rynku pracy.
2.2 Rodzaje i wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia.
2...

Czytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywnosc na przykładzie powiatu ZYX


Wstęp……….7

Rozdzial 1.
Problem bezrobocia……….8

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Polityka bezrobocia ……….31

2.1 Instytucje rynku pracy
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie XYZ……….64

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy w xyz
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc


Zakończenie……….94
Bibliografia……….95
Spisy tabel, rysunków, wykresów


 
Czytaj więcej

Determinanty bezrobocia w latach 2003-2012 w Polsce – analiza statystyczna


Wstęp.

Rozdzial 1.
Bezrobocie jako zjawisko ekonomiczno-społeczne.

1.1. Definicja bezrobocia………. 5
1.2 Geneza bezrobocia……….. 7
1.3 Rodzaje bezrobocia………. 9
1.4 Wspólczesne teorie bezrobocia……….. 11


Rozdzial 2.
Czynniki kształtujące wielkosc bezrobocia i metody jego pomiaru.

2.1. Determinanty bezrobocia……….. 13
2.2. Metody pomiaru i źródła informacji o wielkosci bezrobocia……….. 15
2.3. Róznice pomiedzy stopa bezrobocia rejestrowanego a stopa bezrobocia wg BAEL……….. 18
2.4. Polityka państwa wobec zjawiska bezrobocia……….. 20


Rozdzial 3.
Wpływ czynników demograficznych, spolecznych, ekonomicznych na rozmiar bezrobocia w Polsce...

Czytaj więcej

Narzedzia i kierunki aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu PracyWstęp ………..2

Rozdzial I
Identyfikacja i istota narzedzi rynkowych aktywizujacych rynek pracy

1.1 Rynek pracy – charakterystyka ……….. 4
1.2 Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia ……….. 10
1.3 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce ……….. 13
1.4 Instrumenty rynku pracy i ich skutecznosc ……….. 15


Rozdzial II
Podzial i ewolucja wybranych narzedzi aktywizujacych potencjal pracy

2.1 Aktywne formy aktywizacji zawodowej ……….. 20
2.2 Środki na utworzenie stanowisk pracy ……….. 23
2.3 Podjecie działalności gospodarczej, wyposazenie i doposazenie stanowisk pracy ……….. 23
2.4 Programy przeciwdziałania bezrobociu ……….. 25


Rozdzial III
...

Czytaj więcej

Bezrobocie w mieście Wroclaw w latach 2010-2012


Wstęp ……..2

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty bezrobocia

1.1. Istota i rodzaje bezrobocia ……..4
1.2. Przyczyny bezrobocia…….. 11


Rozdzial II
Charakterystyka miasta Wroclawia

2.1. Wroclaw jako stolica Dolnego slaska ……..19
2.2. Uwarunkowania demograficzne i zatrudnienie ……..20


Rozdzial III
Analiza w poziomie i strukturze bezrobocia we Wroclawiu

3.1. Zmiany w poziomie bezrobocia ……..27
3.2. Zmiany w strukturze bezrobocia ……..35


Rozdzial IV
Działania na rzecz ograniczania bezrobocia

4.1. Aktywne formy zwalczania bezrobocia ……..43
4.2. Pasywne formy zwalczania bezrobocia ……..55


Zakończenie ……..57
Bibliografia ……..59
Spis tabel ……..61

Czytaj więcej

Zwalczanie bezrobocia w powiecie XXXWstęp.

Rozdzial 1.
Istota bezrobocia

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Zwalczanie bezrobocia

2.1 Instytucje rynku pracy
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie swidnickim

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy xxx
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim
3.3 Programy rynku pracy i ich efektywnosc


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Ocena szkolen organizowanych dla bezrobotnych na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Bezrobocie jako zjawisko społeczne……….5

1.1. Pojecie i typologia bezrobocia……….5
1.2. Bezrobocie jako sytuacja trudna stwarzajaca dla jednostki zagrozenie……….8
1.3. Społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia ……….14
1.4. Wsparcie społeczne dla osób bezrobotnych……….20


Rozdzial II
Mechanizmy zwalczania bezrobocia……….23

2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….23
2.2. Formy aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy……….27
2.3. Efektywność i koszty realizacji……….34


Rozdzial III
Ocena szkolen realizowanych przez powiatowy urzad pracy w x……….37

3.1 Zalozenia badawcze………...

Czytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w powiacie xyz w latach 2009-2011Wstęp………. 7

Rozdzial 1.
Problem bezrobocia………. 8

1.1 Historia i pojecie bezrobocia
1.2 Rodzaje i formy bezrobocia
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia
1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia


Rozdzial 2.
Polityka bezrobocia

2.1 Instytucje rynku pracy………. 31
2.2 Aktywne narzedzia polityki zatrudnienia
2.3 Pasywne narzedzia polityki zatrudnienia


Rozdzial 3.
Bezrobocie w powiecie XXX………. 64

3.1 Charakterystyka Powiatu i Urzędu Pracy XXX
3.2 Analiza dynamiki i struktury zmian bezrobocia w powiecie swidnickim
3.3 Aktywne programy rynku pracy i ich efektywnosc


Zakończenie……….. 94
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Metody wsparcia bezrobotnych w gminie x


Wstęp.

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy rynku pracy

1.1 Definicje i pojecia zwiazane z rynkiem pracy
1.2 Rodzaje bezrobocia
1.3 Metody wsparcia bezrobotnych
1.3.1 Staz i przygotowanie zawodowe
1.3.2 Wsparcie działalności gospodarczej
1.3.3 Szkolenia bezrobotnych

Rozdzial II.
Działania Urzędu Pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia

2.1 Programy realizowane przez PUP wspólfinansowane przez Unie Europejska
2.1.1 Program ‚Pogoda na prace’
2.1.2 Projekt ‚Dobry kierunek – cala naprzód’
2.3 Aktywizacja bezrobotnych i osób niepelnosprawnych

Rozdzial III.
Dzialanie Urzędu pracy w Glogowie

3...

Czytaj więcej

Bezrobocie oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w powiecie lipskim w latach 2005-2011

Wstęp

Rozdzial 1
Bezrobocie jako kategoria spoleczno – ekonomiczne

1.1. Pojecie bezrobocia
1.2. Przyczyny bezrobocia – ujecie teoretyczne
1.2.1. Ujecie klasyczne
1.2.2. Ujecie keynesowskie
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Mierniki bezrobocia
1.4.1. Bezrobocie rejestrowane
1.4.2. Bezrobocie wedlug BAEL
1.5. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia


Rozdzial 2
Bezrobocie oraz polityka rynku pracy w Polsce

2.1. Stan i struktura bezrobocia w Polsce
2.2. Polityka rynku pracy w Polsce
2.2.1. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce
2.3. Ocena skutecznosci aktywnych programów rynku pracy


Rozdzial 3
Bezrobocie i sposoby jego przeciwdziałania w powie...

Czytaj więcej

Dyskryminacja kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

1.1 Sytuacja rynku pracy w kontekscie gospodarki neoliberalnej
1.2. Problemy wykluczenia i dyskryminacji na rynku pracy – ze szczególnym uwzglednieniem plci
1.3. Stereotypy plciowe, a problem dyskryminacji w zatrudnieniu


Rozdzial II.
Regulacje prawne, a praktyka rzeczywistosci

2.1 Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczace równego traktowania w zatrudnieniu
2.2 Zasada równego traktowania w zatrudnieniu, jako podstawowa zasada prawa pracy.
2.3 Regulacje prawne a rzeczywista sytuacja kobiet w zatrudnieniu


Rozdzial III
Programy równosciowe

3.1. Programy rzadowe
3.2...

Czytaj więcej

Analiza bezrobocia na przykładzie powiatu zielonogórskiego w latach 2008-2010. Sposoby przeciwdziałania .


Wstęp

Rozdzial 1
Praca i rynek pracy w świetle literatury przedmiotu

1.1. Praca jako sfera aktywnosci czlowieka
1.2. Przemiany w sferze pracy we wspólczesnym swiecie
1.3. Wspólczesny rynek pracy a oczekiwania wobec mlodego polaka
1.4 Polityka rynku pracy


Rozdzial 2.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce

2.1 Pojecie, istota i mierniki bezrobocia
2.2 Dynamika wzrostu gospodarczego a bezrobocie w Polsce
2.3 Rodzaje oraz przyczyny bezrobocia
2.4 Konsekwencje bezrobocia
2.5 Dynamika zmian polskiego poziomu zatrudnienia
2.6 Polityka spoleczna wobec bezrobocia.


Rozdzial 3
Przeciwdzialanie zjawisku bezrobocia w powiecie zielonogórskim

3...

Czytaj więcej

Sylwetka polskiego bezrobotnego na przykładzie Urzędu Pracy w Warszawie


Wstęp

Rozdzial 1.
Problem bezrobocia w świetle dostepnej literatury

1. Próba zdefiniowania pojęć
2. Bezrobotny w ujęciu wspólczesnych teorii socjologicznych
3. Styl zycia osób bezrobotnych
4. Status spoleczny osoby bezrobotnej
5. Czynniki warunkujace bezrobocie
6. Psychologiczne koszty zwiazane z dlugotrwalym brakiem zatrudnienia
7. Modele pomocy bezrobotnemu


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badania
2. Problem badawczy
3. Metody i techniki badan
4. Próba badawcza
5. Charakterystyka terenu badan i opis przebiegu badan
6. Charakterystyka badanej zbiorowosci


Rozdzial 3.
1...

Czytaj więcej

Przemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unia Europejska po 2004 roku


Streszczenie ………..2

Wstęp ………..4

Rozdzial I
Miedzynarodowa mobilnosc ludzi w Unii Europejskiej.

1. Mobilnosc terytorialna (definicje, klasyfikacje, formy migracji i migrantów miedzynarodowych) ………..6
2. Uwarunkowania terytorialnej mobilnosci ludzi ………..12
3. Aspekt ekonomiczny migracji zagranicznych ………..16
4. Masowosc migracji miedzynarodowych w XX i na poczatku XXI wieku ………..20
5. Nowe formy migracji miedzynarodowych – migracje pracowników wykwalifikowanych) ………..24


Rozdzial II
Regionalne i globalne tendencje migracji czynnika Pracy w Unii Europejskiej oraz na swiecie.

1...

Czytaj więcej

Mobilnosc polskiej wysoko wykwalifikowanej sily roboczej po 2002 roku na przykładzie absolwentów wyzszych uczelni


Wstęp………..5

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy miedzynarodowych przeplywów wysoko wykwalifikowanej sily roboczej

1. Podstawowe pojecia i klasyfikacje w zakresię migracji miedzynarodowych ………..7
1.1. Pojecie migracji w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych ………..8
1.2. Podstawowa klasyfikacja migracji ………..10
1.3. Motywy i bariery migracji na przykładzie modelu ‚push pull’ ………..12
2. Problemy metodologiczne badan nad zjawiskiem migracji ………..14
3. Migracje międzynarodowe z perspektywy przeplywu wysoko wykwalifikowanej sily roboczej – zarys problematyki……….. 17
3.1...

Czytaj więcej

System bezrobocia w Polsce


Wstęp……….2

Rozdzial I
Bezrobocie jako nierozerwalny element gospodarki rynkowej……….4

1. Pojecie, istota i mierniki bezrobocia……….6
2. Znaczenie bezrobocia……….8
3. Przyczyny i skutki bezrobocia……….13
4. Analiza sytuacji bezrobocia w Polsce……….22


Rozdzial II
Bezrobocie jako system……….29

1. System bezrobocia społecznego wedlug Floriana Znanieckiego……….29
2. Krag spoleczny osoby bezrobotnej……….32


Rozdzial III
Skutki jakie niesię ze soba bezrobocie……….34

1. Negatywne skutki bezrobocia……….34
2. Metody walki z bezrobociem……….38


Zakończenie……….45
Literatura……….47


 
Czytaj więcej

Bezrobocie i sposób zapobiegania bezrobociu w powiecie XYZ


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Istota bezrobocia i jego podstawowe cechy

1.1. Definicje i pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 7
1.2. Rodzaje bezrobocia……….. 12

Rozdzial II
Bezrobocie jako problem spoleczny – wybrane aspekty

2.1.Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia………. 19

Rozdzial III
Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia w Polsce

3.1. Bezrobotni wedlug wieku ……….23
3.2. Struktura bezrobotnych wedlug plci……….. 28
3.3. Struktura bezrobotnych wedlug wyksztalcenia……….. 33
3.4. Bezrobocie dlugookresowe……….. 34
3.5. Przeszlosc zawodowa……….. 37
3.6. Bezrobocie na wsi……….. 39
3.7. Bezrobocie wśród niepelnosprawnych………....

Czytaj więcej

Migracje zagraniczne Polaków po 1 maja 2004r.Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Migracja i jej problemy w ujęciu teoretycznym

1.1 Definicje i klasyfikacja migracji……….. 2
1.2 Problematyka migracji przed akcesja do Unii Europejskiej……….. 14
1.3 Stan badan nad migracja po przystapieniu do UE……….. 17
1.4 Emigracja zarobkowa wspólczesnie……….. 19

Rozdzial II
Problemy wspólczesnych migrantów

2.1 Przyczyny migracji europejskiej……….. 29
2.2 Portret współczesnego migranta ………..34
2.3 Problemy rodzin migracyjnych ………..39
2.4 Codzienne funkcjonowanie rodziny w sytuacji migracji……….. 45

Rozdzial III
Problemy i skutki wywolane migracja

3.1. Problemy wspólczesnej migracji europejskiej………....

Czytaj więcej

Ochrona zdrowia mlodocianych.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Sytuacja prawna pracownika mlodocianego

1. Pojecie mlodocianego……….. 5
2. Ogólne warunki nawiazania i rozwiazania stosunku pracy z mlodocianym……….. 9
3. Prawo do wynagrodzenia……….. 14

Rozdzial II.
Rodzaje umów o prace nawiazanych z mlodocianymi

1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego……….. 18
1.1. Nauka zawodu……….. 20
1.2. Przyuczenie do wykonywania okreslonej pracy………. 22
2. Zatrudnienie mlodocianych przy pracach lekkich……….. 23

Rozdzial III.
Szczególna ochrona mlodocianego w trakcie zatrudnienia

1. Wykaz prac wzbronionych dla mlodocianych……….. 26
2. Wymiar czasu pracy……….. 29
3...

Czytaj więcej

Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej oraz jej znaczenie dla aktywizacji rynku pracy, przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial I.
Unijna polityka zatrudnienia.

1.1 Geneza i ewolucja polityki zatrudnienia UE.
1.2 Podstawy instytucjonalne unijnej polityki zatrudnienia.
1.3 Cele i instrumenty polityki zatrudnienia.
1.4 Europejska Strategia Zatrudnienia.


Rozdzial II.
Polski rynek pracy w okresie przedakcesyjnym.

2.1 Diagnoza sytuacji na polskim rynku pracy na przelomie XX i XXI w.
2.2 Polska polityka zatrudnienia.
2.3 Regulacje prawne i organizacja rynku pracy w Polsce.
2.4 Wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarach.


Rozdzial III.
Implementacja polityki zatrudnienia UE w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Elastyczny rynek pracy i bezpieczenstwo socjalne – realizacja koncepcji flexicurity w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowyh Unii Europejskiej i Polski

1. Europejska Strategia Zatrudnienia………5
2. Krajowy Program Reform………9
3. Krajowa Strategia Zatrudnienia………11
4. Flexicurity – elastycznosc i bezpieczenstwo na rynku pracy………14


Rozdzial II.
Elastyczny rynek pracy w Polsce

1. Elastyczne formy zatrudnienia………23
2. Inne elastyczne formy elastycznego zatrudnienia………36
3. Elastyczne formy organizacji pracy………40


Rozdzial III.
Aktywna polityka rynku pracy

1. Instytucje rynku pracy………43
1.1 Publiczne służby zatrudnienia………43
1...

Czytaj więcej

Swoboda przeplywu osób (zatrudnienia) w Unii Europejskiej.Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne

Rozdzial II.
Zakres podmiotowy

Rozdzial III.
Zakres przedmiotowy

1. Prawo wyjazdu
2. Prawo wjazdu
3. Prawo pobytu
4. Prawo do równego traktowania w zakresię zatrudnienia
5. Prawo do równego traktowania w zakresię swiadczen socjalnych
6. Prawo do ksztalcenia
7. Prawo pozostania po zakonczeniu zatrudnienia


Rozdzial IV.
Wyłączenie i ograniczenia dotyczace swobody przeplywu osób

1. Zagadnienia ogólne
2. Porzadek publiczny i bezpieczenstwo publiczne
3. Zdrowie publiczne
4. Gwarancja proceduralne


Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa

 
Czytaj więcej

Skuteczne formy ograniczania bezrobocia w Polsce.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Bezrobocie jako nierozerwalny element gospodarki rynkowej

1.1. Pojecie, istota bezrobocia……….4
1.2. Mierzenie i mierniki bezrobocia……….7
1.3. Rodzaje bezrobocia……….13
1.4. Przyczyny bezrobocia……….16


Rozdzial II
Skutki i konsekwencje bezrobocia.

2.1. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….22
2.2. Funkcjonowanie rodziny, a bezrobocie……….28
2.3. Bezrobocie, a patologie społeczne……….35
2.4. Problemy etyczne przy zwalnianiu pracowników……….40
2.5. Praca jako wartość w Biblii……….42


Rozdzial III
Formy ograniczania bezrobocia.

2.1. Aktywne formy ograniczania bezrobocia……….45
2.2...

Czytaj więcej

Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska bezrobocia.

1. Wstępne zagadnienia – definicje bezrobocia………..4
2. Typy bezrobocia………..7
3. Przyczyny wystepowania zjawiska bezrobocia ………..10
4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia………..12
5. Sposoby walki z bezrobociem………..15
6. Sposoby wspomagania bezrobotnych w powiecie XYZ………..19


Rozdzial II.
Wielkosc i struktura bezrobocia na swiecie, w Polsce i w województwie swietokrzyskim.

1. Wielkosc i struktura bezrobocia na swiecie………..29
2. Wielkosc i struktura bezrobocia w Polsce………..33
3. Wielkosc i struktura bezrobocia w województwie swietokrzyskim………..38


Rozdzial III.
Cel i m...

Czytaj więcej

Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne

1.1 Pojecie bezrobocia………. 5
1.2 Czynniki kształtujące bezrobocie………. 8
1.3 Typy bezrobocia………. 12
1.4 Spoleczny obraz bezrobocia ………. 18


Rozdzial 2
Codziennosc bez pracy

2.1 Kwestia pieniezna – zasilki, prace dorywcze, źródła pomocy……….21
2.2 Skrajne ubóstwo ………. 25
2.3 Zly konsument………. 32


Rozdzial 3
Skutki bezrobocia

3.1. Psychologiczne skutki bezrobocia………. 34
3.2. Stadia nastroju………. 38
3.3. Spolecznosc zmeczona ………. 41
3.4...

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na przykładzie GUP w Krakowie


Wstęp………..3

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy oraz bezrobocia.

1.1. Pojecie i funkcja rynku pracy………..5
1.2. Segmentacja rynku pracy………..7
1.3. Popyt i podaz na prace………..9
1.4. Bezrobocie jako podstawowa nierównowaga na rynku pracy………..12
1.5. Rodzaje bezrobocia………..14
1.6. Kluczowe teorie bezrobocia………..17
1.7. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy………..22


Rozdzial II
Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy………..29
2.2. Poradnictwo zawodowe i posrednictwo pracy………..38
2.3. Pomoc finansowa na dzialalnosc gospodarcza i tworzenie miejsc pracy………..44


Rozdzial III
An...

Czytaj więcej

Analiza bezorobocia w powiecie kaliskim


Wstęp……….2

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka miasta Kalisza i powiatu kaliskiego……….4

Rozdzial II
Charakterystyka bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia……….6
1.2. Typy bezrobocia……….10
1.3. Przyczyny i skutki bezrobocia……….13


Rozdzial III
Istota, analiza i ocena zjawiska bezrobocia w mieście i powiecie kaliskim

1.1. Analiza rynku pracy w latach 2005-2007……….23
1.2. Stopa bezrobocia……….36
1.3. Rynek pracy i bezrobocie w powiatowym Urzedzie Pracy w Kaliszu……….38


Rozdzial IV
Projekcja na przyszlosc na podstawie analizowanych wniosków

1.1. Analiza sytuacji bezrobocia w Polsce……….45
1.2. Analiza wyników badan oraz wnioski……….51
1.3...

Czytaj więcej

Rola outplacementu w procesię redukcji zatrudnienia


Wprowadzenie……….3

Rozdzial I
Redukcja zatrudnienia.
1.Zatrudnianie i redukcja zatrudnienia jako podstawowy obszar w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

2. Planowanie zasobów ludzkich……….6
3. Nadwyzka i niedobór zatrudnienia……….10
4. Przyczyny odchodzenia pracowników……….12
4.1. Odejscie z inicjatywy pracownika……….13
4.2. Odejscie z inicjatywy pracodawcy……….15
5. Konsekwencje redukcji zatrudnienia……….16
5.1. Wpływ redukcji zatrudnienia na zwalnianego pracownika……….18
5.2. Wpływ redukcji zatrudnienia na wizerunek firmy……….20
5.3. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostajace w firmie……….22
6...

Czytaj więcej

Problemy osób bezrobotnych a doradztwo zawodowe w świetle analizy wyników badan wlasnych.Wstęp………..4

Rozdzial I.
Bezrobocie i rynek pracy w Polsce

1.1. Czym jest bezrobocie?………..6
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia………..8
1.3. Rejestracja w urzedzie pracy……….. 9
1.4. Komu przysluguje status osoby bezrobotnej……….. 10
1.5. Utrata statusu osoby bezrobotnej……….. 11
1.6.Prawo do bezplatnego posrednictwa pracy……….. 13

Rozdzial II.
Metody szukania pracy

2.1. Publiczne służby zatrudnienia, urzad pracy……….. 16
2.2. Klub pracy……….. 17
2.3. Internet jako jedno ze zródel poszukiwania pracy……….. 18
2.4. Wady i zalety ogloszen zamieszczonych w Internecie……….. 19
2.5. Sposoby na znalezienie zatrudnienia……….. 20

Rozdzial III.
Doradztwo za...

Czytaj więcej

Bezrobocie i sposoby zapobiegania bezrobociu w powiecie XYZ na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Bezrobocie – istota, metody pomiaru, przyczyny, rodzaje i skutki

1.1. Pojecie bezrobocia i jego zródla
1.2. Metody pomiaru bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia.
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Bezrobocie w powiecie XYZ

2.1. Ogólna charakterystyka powiatu
2.2. Poziom i stopa bezrobocia
2.3. Struktura i dynamika bezrobocia
2.4. Bezrobocie obszarów wiejskich


Rozdzial 3.
Działalność PUP w XYZ na rzecz ograniczenia bezrobocia

3.1. Posrednictwo pracy
3.2. Poradnictwo i informacja zawodowa
3.3. Szkolenia i przekwalifikowania


Rozdzial 4.
Instrumenty lagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w po...

Czytaj więcej

Innowacyjne formy zatrudniania osób przebywajacych na urlopach wychowawczychWstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie

1.1. Elastycznosc zatrudnienia ………… 4
1.2. Innowacyjne formy zatrudniania pracowników………… 5
1.3. Prawne uwarunkowania pobytu na urlopie wychowawczym………… 7


Rozdzial 2.
Telepraca forma godzenia zycia zawodowego i rodzinnego

2.1. Telepraca, aspekty prawne ………… 13
2.2. Telepraca , zalety i wady………… 18
2.3. Umowa o teleprace ………… 20


Rozdzial 3.
BHP pracownika

3.1. Ergonomia na stanowisku pracy telepracownika………… 26
3.2. Badania lekarskie ………… 28
3.3. Zasady szkolenia w zakresię BHP………… 29
3.4. Wypadki przy pracy ………… 32


Zakończenie ………… 34
Bibliografia………… 35
W...

Czytaj więcej

Zarządzanie rynkiem pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ)


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Zarządzanie rynkiem pracy w ujęciu systemowym

1.1. Model ogólny systemu zarządzania ………… 5
1.2. Cele działania ………… 12
1.3. Sfera podmiotowa ………… 16
1.4. Pragmatyka i konfiguracja systemu zarządzania ………… 20
1.5. Przebieg procesu zarządzania ………… 24
1.6. Instrumenty procesu zarządzania ………… 29


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku pracy w Polsce

2.1. Bezrobocie w Polsce ………… 33
2.2. Zatrudnienie w Polsce ………… 43
2.3. Place w Polsce ………… 48


Rozdzial 3.
Analiza rynku pracy w xxx

3.1. Identyfikacja rynku pracy ………… 55
3.2. Czynniki wpływajace na podaz pracy ………… 59
3.3. Kryteria oceny ………… 63
3.4...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków urzedu pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ)Wstęp……….4

Rozdzial 1
Instrumenty oddzialywania państwa na rynek pracy

1.1 Rynek pracy jako przedmiot oddzialywania polityki zatrudnienia………. 6
1.2 Informacje o stanie rynku pracy i strukturze bezrobocia………. 9
1.3 Formy przeciwdziałania bezrobociu – charakterystyka ogólna………. 14
1.4 Rola PUP w walce z bezrobociem………. 17
1.5 Regulacje rynku pracy w Unii Europejskiej………. 20


Rozdzial 2
Formy publicznego finansowania rynku pracy w Polsce

2.1 Źródła dochodów w PUP………. 25
2.2 Środki publiczne – Fundusz Pracy………. 27
2.3 Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej………. 30
2.4 Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013 ………...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród młodych kobiet na terenie miasta XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólny zarys zjawiska bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i osoby bezrobotnej………..6
1.2. Rodzaje bezrobocia……….12
1.3. Charakterystyka bezrobocia w Polsce……….15
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia………..18
1.5. Społeczne „ja” osoby bezrobotnej………..21


Rozdzial II
Kobieta na rynku pracy

2.1. Kształtowanie się roli kobiety na rynku pracy……….25
2.2. Rynek pracy a problem nierównosci……….29
2.3. Czy istnieje równosc szans na rynku pracy miedzy kobieta i mezczyzna?……….35


Rozdzial III
Problem bezrobocia na terenie siemianowic slaskich

3.1. Charakterystyka i struktura demograficzna miasta……….40
3.2...

Czytaj więcej

Bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 2005-2010.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Istota bezrobocia i skutki zjawiska

1.1.Pojecie osoby bezrobotnej……….4
1.2.Rodzaje bezrobocia……….10
1.3.Grupy podwyzszonego ryzyka na rynku pracy……….16
1.3.1.Kobiety na rynku pracy……….16
1.3.2.Osoby zamieszkale w regionach najslabiej rozwinietych……….18
1.3.3.Niepelnosprawni……….19
1.3.4.Osoby mlode do lat 24……….20
1.4.Pomoc publiczna w ramach ograniczania bezrobocia……….21
1.5.Skutki bezrobocia……….25


Rozdzial II
Skala i struktura bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w larach 2005 – 2010

2.1.Skala bezrobocia mlodziezy……….30
2.2.Struktura bezrobocia mlodziezy……….33
2.2.1.Bezrobotni wedlug plci……….33
2.2.2...

Czytaj więcej

Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ.Wstęp………..3

Rozdzial I
bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne.

1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia………..4
1.2. Przyczyny bezrobocia………..12
1.3. Społeczne skutki pozostawania bez pracy………..19
1.4. Charakterystyka, polozenie oraz struktura regionu XYZ………..25


Rozdzial II
Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy………..27
2.2. Poradnictwo zawodowe i posrednictwo pracy………..39
2.3. Pomoc finansowa na dzialalnosc gospodarcza i tworzenie miejsc pracy………..41


Rozdzial III
Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy.Wstęp ………. 2

Rozdzial I.
Sytuacja kobiet na rynku pracy

1.1.Rynek pracy ………. 4
1.2.Kobiety a mezczyzni- stereotypowe postrzeganie ról……….9
1.3.Pojecie dyskryminacji………. 11
1.4.Dyskryminacja w świetle regul prawa………. 14
1.5.Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ……….16
1.6.Dyskryminacja wedlug zalozen współczesnego feminizmu……….21


Rozdzial II.
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

2.1. Gender Index – „Monitorowanie równości kobiet i mezczyzn w pracy”……….26
2.2. Fundacja Swietego Mikolaja – „Mama w pracy”………. 27
2.3 „Elastyczny Pracownik – Partnerska rodzina”………. 29


Rozdzial III.
Zjawisko dyskryminacji...

Czytaj więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu wśród kobiet na przykładzie powiatu wloclawskiego.


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Zjawisko bezrobocia kobiet w gospodarce polskiej

1.1. Pojecie bezrobocia………..7
1.2. Rodzaje bezrobocia ………..11
1.3. Przyczyny i skutki bezrobocia ………..12
1.4. Ogólna charakterystyka powiatu ………..17
1.5. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie XYZ ………..21
1.6. Struktura bezrobocia ………..24
1.6.1. wg. wieku ………..24
1.6.2. wg. czasu pozostawania bez pracy ………..26
1.6.3. wg. stazu pracy ……….. 28
1.6.4. wg. wyksztalcenia……….. 31


Rozdzial 2.
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu wloclawskiego kierowane do kobiet

2.1...

Czytaj więcej

Osoba niepelnosprawna na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Osoba niepelnosprawna

1.Definicja osoby niepelnosprawnej.
2.Geneza niepelnosprawnosci.
3.Typologia(podzial) osób niepelnosprawnych.


Rozdzial II.
Osoba niepelnosprawna na rynku pracy

1.Osoba niepelnosprawna a kodeks pracy
2.Czas pracy i urlop wypoczynkowy.


Rozdzial III.
Polityka zatrudnienia osób niepelnosprawnych

1.Obowiazki i uprawnienia pracodawców w zwiazku z zatrudnieniem osób niepelnosprawnych.
2. Aktywnosc zawodowa niepełnosprawnych
3. Zatrudnianie osób niepelnosprawnych.


Zakończenie.
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Potrzeby i zasadnicze funkcje doradztwa zawodowego w szkole miejskiej, na podstawie badan w Gimnazjum nr 1 w XXX.Streszczenie
Wstęp

Rozdzial I
Doradztwo zawodowe

1.1. Ksztalcenie przedzawodowe jako odpowiedz na potrzeby rynku pracy
1.2. Doradztwo zawodowe- ujecie definicyjne
1.3. Formy i funkcje doradztwa zawodowego
1.4. Realizacja funkcji doradztwa zawodowego w szkolach
1.4. Wnioski wynikajace z analizy literatury przedmiotu badan

Rozdzial II
Prezentacja metodologii badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy badawcze
2.3. Hipotezy badawcze
2.4. Metody i techniki badan
2.5. Charakterystyka próbki badawczej oraz terenu badawczego

Rozdzial III
Przedstawienie wyników wlasnych

3.1. Omówienie wyników badan
3.2...

Czytaj więcej

Interwencjonizm panstwowy na rynku pracy.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Podstawowe problemy rynku pracy w gospodarce rynkowej

1.Pojecie rynku pracy i jego cechy ………5
2.Bezrobocie jako permanentne zjawisko rynku pracy ………10
3.Przyczyny i rodzaje bezrobocia ………13


Rozdzial II.
Przyczyny, rozmiary i skutki bezrobocia w polsce po urynkowieniu gospodarki

1.Przyczyny bezrobocia w Polsce……… 20
2.Analiza wielkosci i struktury bezrobocia ………27
3.Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się rozmiarów bezrobocia……… 35
4.Skutki spoleczno – gospodarcze bezrobocia……… 42


Rozdzial III.
Działania państwa na rynku pracy

1.Pasywne formy ograniczania skutków bezrobocia……… 48
2...

Czytaj więcej

Bezrobocie młodzieży i absolwentów szkól ponadpodstawowych w województwie podkarpackim w latach 2001-2006


Wstęp ………5

Rozdzial I.
Bezrobocie młodzieży jako problem spoleczny

1.Istota bezrobocia ………7
2.Typy bezrobocia i ich identyfikacja ………12
2.1.Bezrobocie frykcyjne ………13
2.2.Bezrobocie strukturalne ………15
2.3.Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne)………17
2.4.Bezrobocie sezonowe……… 18
3.Wielowymiarowosc znaczenia problemu bezrobocia ………20


Rozdzial II.
Poziom i struktura bezrobocia młodzieży w tym absolwentów szkól ponadpodstawowych w województwie podkarpackim w latach 2001 – 2006

1.Analiza poziomu bezrobocia młodzieży i absolwentów szkól ponadpodstawowych ………30
1.1.Dynamika i wielkosc bezrobotnej młodzieży ………31
1.1.1...

Czytaj więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 2004-2007.


Wstęp 3

Rozdzial I
Bezrobocie jako kwestia spoleczna

1.1 Pojecie i rodzaje bezrobocia ……….6
1.2 Przyczyny i cechy bezrobocia ……….8
1.3 Osoba bezrobotna ……….14

Rozdzial II
Charakterystyka rynku pracy w Polsce

2.1. Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 2004-2007 ……….16
2.2. Statystyka bezrobocia………. 18
2.2.1. Stopa bezrobocia ……….18
2.2.2. Bezrobotni wedlug czasu pozostawania bez pracy ……….21
2.2.3. Bezrobotni wedlug plci………. 22
2.2.4. Bezrobotni wedlug wieku ……….24
2.2.5. Bezrobotni wedlug wyksztalcenia ……….27

Rozdzial III
Polityka rynku pracy w Polsce

3.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu………. 29
3.1.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rodziny dotknietej bezrobociem w srodowisku wiejskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne

1. Pojecie bezrobocia
2. Przyczyny bezrobocia
3. Rodzaje bezrobocia
4. Skutki bezrobocia


Rozdzial 2
Skutki bezrobocia a funkcjonowanie rodziny wiejskiej

1. Charakterystyka rodzin zyjacych w srodowisku wiejskim.
2. Problemy rodzin dotknietych skutkami bezrobocia.
3. Strategia pomocy.


Rozdzial 3
Strategia badan wlasnych

1. Opis metody przeprowadzonego badania
2. Sposób przeprowadzenia badania
3. Charakterystyka badanej grupy


Rozdzial 4
Rodzina wiejska w sytuacji bezrobocia

1. Srodowisko rodzinne wobec bezrobocia
2. Funkcjonowanie rodziny z problemami bezrobocia
3...

Czytaj więcej

Wpływ polityki makroekonomicznej na bezrobocie w Polsce w latach 2009 – 2011.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce

1.1. Bezrobocie – zagadnienia wstepne ………..5
1.2. Bezrobocie w rozumieniu prawa……….. 7
1.3. Źródła bezrobocia……….. 9
1.4. Mierniki bezrobocia ………..10
1.5. Rodzaje bezrobocia……….. 11
1.6. Przyczyny bezrobocia……….. 16

Rozdzial II.
Społeczne skutki bezrobocia

2.1. Sfera ubóstwa w Polsce ………..19
2.2. Problemy polskiej wsi ………..21
2.3. Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia……….. 24

Rozdzial III.
Analiza polityki makroekonomicznej wzgledem bezrobocia w Polsce w latach 2009 -2011

3.1. Polityka fiskalna ………..30
3.1.1...

Czytaj więcej

Przyczyny bezrobocia oraz jego konsekwencje w powiecie starogardzkim.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne bezrobocia ………5

1.1 Pojecie i pomiar bezrobocia……… 5
1.2 Rodzaje bezrobocia……… 11
1.3 Przyczyny bezrobocia ………14
1.4 Spoleczno – ekonomiczne skutki bezrobocia ………16
1.5 Przeciwdzialanie bezrobociu ………21


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarcza powiatu starogardzkiego ………27

2.1 Polozenie i zarys historyczny powiatu starogardzkiego ………27
2.2 Ogólna charakterystyka lokalnego rynku pracy ………30
2.3 Rozmiary bezrobocia w powiecie


Rozdzial III.
Analiza bezrobocia w powiecie starogardzkim w latach 2005-2009 ………34

3...

Czytaj więcej

Rynek pracy absolwentów.


Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy oraz bezrobocia.

1.1. Pojecie i funkcja rynku pracy………4
1.2. Segmentacja rynku pracy………6
1.3. Popyt na prace………8
1.4. Podaz pracy………10
1.5. Bezrobocie jako podstawowa nierównowaga na rynku pracy………11
1.6. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy………16


Rozdzial II
Sytuacja absolwentów w województwie pomorskim.

2.1. Województwo pomorskie na tle kraju………23
2.2. Rynek pracy w województwie pomorskim………27
2.3. Edukacja szkól wyzszych a rynek pracy w województwie pomorskim………34


Rozdzial III
Analiza rynku pracy absolwentów uczelni wyzszych.

3.1. Analiza sytuacji bezrobocia w Polsce………39
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich