Tematy BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54
3.3. Postepowanie z aerozolami (UN 1950) ……….59
3.4. Informacje o produktach niebezpiecznych w Sochaczew DC………. 61
3.5. Transport produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….61


Podsumowanie ……….64
Bibliografia ……….65

 
Czytaj więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” budynek B w XYZ

3.1. Wyposazenie i zasady rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego
3.2. Ocena rozmieszczenia sprzetu gasniczego ze wzgledu na zgodnosc z wymaganiami prawnymi w budynku B XYZ
3.3. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego szkoly podstawowej „XYZ” w XYZ


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkolen………. 29


Rozdzial III
Obowiazki stron stosunku pracy w zakresię przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

3.1. Obowiazki po stronie pracodawcy ……….36
3.2. Obowiazki po stronie pracownika ……….38


Podsumowanie i wnioski koncowe ……….41
Wykaz aktów prawnych ……….43
Wykaz miedzynarodowych i unijnych aktów prawnych………. 44
Wykaz orzeczen ……….45
Wykaz literatury………. 46

 
Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen ………. 21


3. Charakterystyka obiektu badan

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa……….23
4. Ocena ryzyka zawodowego ……….25
4.1 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Inspektora ds. Ochrony Środowiska ……….. 25
4.2 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku aparatowego……….46
4.3 Charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika sprzetu ratowniczego……….71
5. Wnioski ……….83


Podsumowanie ……….83
Literatura ……….85
Spis tabel ……….85

 
Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i pracownika.


Wstęp

Rozdzial I
Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy

1.1. Strony stosunku pracy
1.2. Rozumienie pojecia pracownik
1.3 Stosunek pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy

2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków
2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia
2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych
2.5. Stosowanie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika
2.6. Prowadzenie dokumentacji


Rozdzial III
Obowiazki pracownika w kodeksię pracy

3.1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy
3.2. Przestrzeganie regulaminu pracy i czasu pracy
3.3. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciw pozarowych
3.4. Dbanie o dobro zakladu pracy
3.5. Przestrzeganie tajemnicy okreslonej w odrebnych przepisach
3.6. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad wspólzycia społecznego


Rozdzial IV
Odpowiedzialnosc pracownika i pracodawcy za naruszenie obowiazków

4.1.Odpowiedzialnosc pracownika
4.1.1.Odpowiedzialnosc porzadkowa
4.1.2 Odpowiedzialnosc materialna
4.2. Odpowiedzialnosc pracodawcy za naruszenie obowiazków
4.2 1 Niedopelnienie obowiazków bhp


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka wypadków przy pracy

1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym
1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze
1.3. Przeslanki wypadków przy pracy


Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa

2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane z BHP
2.2. Obowiazki pracodawcy zwiazane z ubezpieczeniem od wypadków


Rozdzial III.
Ustawowe obowiazki pracodawcy w razie wystapienia wypadku przy pracy

3.1. Działania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
3.2. Udzielanie pierwszej pomocy
3.3. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy
3.4. Sporzadzenie dokumentacji powypadkowej
3.5. Inne obowiazki zwiazane z wypadkami przy pracy


Zakończenie
Zalaczniki
Spis literatury
Spis orzecznictwa
Spis aktów prawnych
Spis zalaczników


 
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa

Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy

2.1.Definicja BHP
2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
2.5.Profilaktyka ochrony zdrowia
2.6.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2.7.Środki ochrony indywidualnej


Rozdzial III
Prawo budowlane a bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1. Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
3.2.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu robót budowlanych
3.3.Odpowiedzialnosc osób pelniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za przestrzeganie wymagan w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy


Rozdzial IV
Analiza bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie budowlanym

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa budowlanego SKANSKA
4.2. Przepisy BHP stosowane w przedsiębiorstwie budowlanym SKANSKA
4.3. Standardy bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie budowlanym SKANSKA
4.4. Przyklad wdrazania i funkcjonowania systemu monitorowania bezpieczenstwa pracy w SKANSKA na budowie „Zlotych Tarasów


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego
1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego
1.3. Ocena ryzyka zawodowego
1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego
1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy


Rozdzial 2.
Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej

2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela
2.2. Pojecie choroby zawodowej
2.3. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli
2.4. Profilaktyka i identyfikacja zagrozen w zakresię chorób zawodowych
2.5. Funkcjonowanie nauczyciela w systemie prawnej i organizacyjnej ochrony pracy w Polsce i UE
2.6. Choroby zawodowe nauczycieli w świetle statystyk


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2.Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Zmienne i wskazniki
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.5. Teren, organizacja i przebieg badan
3.6. Charakterystyka grupy badawczej


Rozdzial 4.
Choroby zawodowych w srodowisku nauczycieli – analiza wyników badan wlasnych

4.1. Swiadomosc ryzyka zawodowego i choroby zawodowej u badanych nauczycieli
4.2. Choroby i dolegliwosci wystepujace u badanych nauczycieli
4.3. Zdiagnozowane u badanych choroby majace zwiazek z wykonywanym zawodem i ich profilaktyka


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks

 
Czytaj więcej

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy

1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy
1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP

2.1.Organizacja bezpiecznej pracy
2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny
2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP
2.4. Ocena ryzyka zawodowego


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia

3.1. Badania lekarskie pracowników
3.2. Wypadki przy pracy
3.3. Choroby zawodowe
3.4. Czynniki i procesy pracy zagrazajace zdrowi i zyciu.


Rozdzial IV
Prawa pracodawcy

4.1. Podstawowe wymagania pracodawcy w stosunku do pracownika w zakresię BHP
4.2. Stosowanie kar za naruszenie przepisów
4.3. Prawo do zwolnienia pracowników


Rozdzial V
Obowiazki i prawa pracowników

5.1. Glówne obowiazki pracownika zwiazane z BHP
5.2. Uczestnictwo szkolenia
5.3. Prawo do powstrzymania się od pracy


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1.Definicja ryzyka zawodowego
1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka


Rozdzial II
Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego

2.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
2.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
2.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
2.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial III
Ocena ryzyka na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej

3.1.Charakterystyka srodowiska pracy sprzedawcy stolarki budowlanej
3.2.Identyfikacja zagrozen
3.4.Szacowanie parametrów ryzyka
3.5.Wynik koncowy oceny ryzyka- karta oceny ryzyka
3.6.Wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego do eliminacji zagrozen na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej.Bibliografia


 
Czytaj więcej