Kategoria Biznesplany

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3

2. Struktura organizacyjna……….3

3. Istota działalności………. 4

4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4

5. Założenia strategiczne……….5

6. Zatrudnienie……….5

7. Plan finansowy firmy……….8
7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10
7.2. Przewidywania dochodów……….12

8. Plany przyszłościowe firmy……….16

9 Wnioski……….16

 
Czytaj więcej

Biznes plan Pierogarni

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa
1.2 Przedmiot działalności
1.3 Siedziba
1.4 Charakterystyka właściciela

2. Rynek i konkurencja
      2.1 Wielkość rynku podmiotu
2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców
2.3 Główni konkurenci
2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu

3. Założenia strategii podmiotu
      3.1 Kluczowe Cele
3.2 Analiza SWOT
3.3 Wybór strategii i sposób jej wdrażania

4. Plan marketingowy
      4.1 Cechy rynku docelowego
4.2 Polityka asortymentowa
4.3 Zarządzanie cenami
4.4 Dystrybucja i promocja

5...

Czytaj więcej

Biznes plan pensjonatu / hotelu

I Streszczenie

II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
   1. Dane spółki
2. Dane o właścicielach
3. Podstawowe cele działalności
4. Usługi

III Plan marketingowy
   1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci.
2. Odbiorcy
3. Ceny oferowanych dóbr i usług
4. Dystrybucja
5. Promocja

IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia
   1. Kadra zarządzająca
2. Plan kadrowy
3. Płace
4. Schemat organizacyjny

V Plan techniczny
   1. Majątek firmy
2. Źródła finansowania inwestycji
3. Plan ilościowy produkcji
4. Zaopatrzenie w materiały i surowce
5. Nakłady inwestycyjne

VI Plan finansowy
 ...

Czytaj więcej

Biznes Plan clubu

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1. Charakterystyka właścicieli
2.2. Umowa spółki jawnej

3. Rynek i konkurencja
      3.1. Wielkość rynku podmiotu
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.3. Profil Konsumenta
3.4. Jak dotrzeć do klientów
3.5.Usługi
3.6.Jak zwiększyć sprzedaż?

4.Założenia strategii podmiotu
      4.1. Kluczowe cele
4.2. Analiza SWOT/ TOWS
4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia
4.4Wybór strategii i sposób jej wdrażania

5.Plan marketingowy
      5.1. Cechy rynku docelowego
5.2.Polityka asortymentowa
5.3. Zarządzanie cenami
5.4 Dystrybucja i promocja

6. Plan techniczny
     ...

Czytaj więcej

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii

1. Dane wnioskodawcy
      1.1 Podstawowe dane………3
1.2 Podstawowe informacje……… 3

2. Skrócony opis przedsięwzięcia
      2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5
2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5

3. Projekt przedsięwzięcia
      3.1 Przedstawienie projektu……… 6
3.2 Oferta……… 8
3.3 Rynek……… 11
3.4 Konkurencja……… 13
3.5 Cena ………14
3.6 Sprzedaż i przychód ………15
3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16
3.8 Zagrożenia i możliwości……… 19

4. Plan wydatków
      4.1 Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej ………19
4...

Czytaj więcej

Biznes plan – Restauracja

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6...

Czytaj więcej

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU

1 Agencja Ubezpieczeniowa
      1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej
1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
1.3 Misja i cele

2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’
      2.1 Informacje ogólne
2.2 Zasoby udostępniane przez PZU
2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
2.4 Kluczowe elementy sukcesu

3 Plan działań
      3.1 Kamienie milowe projektu
3.2 Plan komunikacji

4 Sprzedaż
      4.1 Pakiet usług Agencji Biurowej
4.2 Platforma EVEREST
4.3 Klienci
4.4 Plan sprzedaży
4.5 Prognoza sprzedaży – wykresy

5 Zatrudnienie
      5.1 Kadra
5.2 Model zatrudnienia
5.2.1 Model zatrudnienia
5.2...

Czytaj więcej

Biznesplan firmy „Schodek” Sp. z o. o.

1. Cel opracowania biznes planu.
2. Prezentacja firmy i profilu jej działalności
3. Glówne dane finansowe
4. Kwalifikacje pracowników
5. Place
6. Wielkosc zatrudnienia w poszczególnych dzialach
7. Klienci
8. Konkurencja
9. Analiza SWOT
10. Prognozy zysków i strat
11. Bariery wejscia na rynek
12. Kroki zapobiegajace
Wnioski


 
Czytaj więcej

Biznes plan sklepu ‚XYZ’

Rozdzial I.
Prezentacja firmy

Rozdzial II.
Analiza rynku

1. Dostawcy.
2. Odbiorcy.
3. Konkurencja.

Rozdzial III.
Plan marketingowy

1. Zalozenia planu marketingowego
Strategia cenowa
Strategia produktu
Strategia dystrybucji
Strategia reklamowa

Rozdzial IV.
Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego

1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego
2. Cel przedsiewziecia inwestycyjnego
3. Źródła finansowania
4. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego

Rozdzial V.
Plan finansowy

1. Planowane koszty
2. Koszty calkowite
3. Planowane przychody
4. Rachunek zysków i strat
5. Bilans firmy

Rozdzial VI.
Wnioski
Spis tabel


 
Czytaj więcej

Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej

Wstęp

Rozdzial 1
Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu

1.1. Definicja i struktura biznes planu


Rozdzial 2
Specyfikacja Malej firmy

Rozdzial 3
Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy
3.3. Plan marketingowy
3.4. Plan organizacyjny
3.4.1. Pracownicy
3.4.2. Dostawcy
3.4.3. Ksiegowosc
3.5. Harmonogram realizacji przedsiewziecia
3.6. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów
3.7...

Czytaj więcej

Biznes Plan – fitness club Fitnes XYZ.Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna spólki
1.2. Przedmiot dzialalnosci
1.3. Charakterystyka wlascicieli spólki

Rozdzial 2.
Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia

2.1. Oferta klubu „Boginie i Herosi”
2.2. Analiza strategiczna (SWOT)
2.3. Analiza pozycji firmy
2.4. Wybór i wdrozenie strategii

Rozdzial 3.
Plan techniczny

3.1. Opis usługi
3.2. Sposób swiadczenia uslug
3.3. Majatek trwaly
3.4. Koszty swiadczenia uslug

Rozdzial 4.
Plan marketingowy

4.1. Zalozenia planu marketingowego
4.2. Analiza rynku
4.3. Strategia marketingowa
4.4. Strategia cen
4.5...

Czytaj więcej

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny

1. Dane autora planu
2. Wstęp
3. Lokalizacja projektu
4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci
5. Opis projektu
6. Analiza rynku
7. Analiza popytu
8. Zatrudnienie i personel
9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci
10. Stan przygotowania inwestycji
11. Informacja o planowanej inwestycji
12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji
13. Finanse projektu

 
Czytaj więcej

Biznes plan biura nieruchomości.

Wstęp

Opis przedsiewziecia

2.1 Uslugi proponowane przez firme
2.2 Analiza popytu i podazy

Rozdzial 1.
Plan Marketingowy

Rozdzial 2.
Analiza konkurencji

Rozdzial 3.
Reklama- kampania promujaca

Rozdzial 4.
Analiza przedsiewziecia-SWOT

6.1 Szanse i zagrozenia
6.2 Silne i slabe strony
6.3 Wnioski

Rozdzial 5.
Plan zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa

Rozdzial 6.
Plan finansowy

8.1 Koszty – jako koszty wejscia i funkcjonowania na rynku
8.2 Wpływy – jako koszty uzyskane z wpływów od klientów oraz ich podzial
8.3 Bilans – jako zestawienie obrotu finansami

Rozdzial 7.
Planowane Przychody 2011-2016
Podsumowanie

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii.Streszczenie w jezyku angielskim………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Prezentacja przedsiewziecia.

1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6
1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6
1.3 Zalozenia wstepne………7


Rozdzial 2.
Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa.

2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35
2.2 Charakterystyka odbiorców………35


Rozdzial 3.
Plan marketingowy.

3.1 Działania promocyjne………36
3.2 Analiza SWOT………37


Rozdzial 4.
Plan finansowy przedsiewziecia na lata 2014-2016.

4.1 Planowane przychody………40
4.2 Planowane koszty………43
4.3 Wynik finansowy………46
4.4 Przeplywy pieniezne………49


Podsumowani...

Czytaj więcej

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego.

Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu

1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9
2. Pojecie biznes planu……….14
3. Cechy biznes planu……….21
4. Funkcje biznes planu……….25


Rozdzial II.
Budowa biznes planu

1. Struktura biznes planu……….32
2. Plan działalności gospodarczej……….35
2.1. Opis przedsiewziecia……….35
2.2. Konkurencja……….37
2.3. Analiza marketingowa……….40
2.4. Analiza finansowa……….44
2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48


Rozdzial III.
Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego ‚XYZ’

1. Charakterystyka przedsiewziecia……….51
2. Streszczenie projektu……….57
3. Spis tresci……….58
3.1.Firma i branza……….60
3.2...

Czytaj więcej

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki MebliWstęp………….3

Rozdzial I
Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A.

1.1. Historia firmy………….5
1.2. Przedmiot działalnosci………….5

Rozdzial II
Zalozenia strategiczne.

2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9
2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10
2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15
2.4. Cele dlugoterminowe………….16

Rozdzial III
Plan techniczny.

3.1. Wyrób i proces produkcji………….19
3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20

Rozdzial IV
Plan marketingowy.

4.1. Produkt………….26
4.2. Cena………….40
4.3. Dystrybucja………….47
4.4. Promocja………….66

Rozdzial V
Plan organizacyjny.

5.1. Zasoby ludzkie………….84
5.2. Struktura organizacyjna………….87
5.3...

Czytaj więcej

Mój pomysl na biznes koncepcja i analiza możliwości rozwoju

Wstęp

1 Profil prawno – organizacyjny firmy.

2 Zaprojektowanie struktury organizacyjnej.
3 Okreslenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na docelowym rynku działania .
4 Marketing.
5 Konkurencja.
6 Analiza SWOT.
7 Profil organizacyjno – techniczny.
8 Profil finansowy firmy.


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesuWstęp………… .3

Rozdzial I.
Planowanie działalności gospodarczej.

1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6
1.2 Cele organizacji………….7
1.3 Rodzaje planów………….8


Rozdzial II.
Pojecie planu biznesowego wedlug autorów.

1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15
1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i wierzycieli…………17
1.3 Struktura planu biznesowego dla potrzeb inwestorów…………18


Rozdzial III.
Metody i zasady sporzadzania biznes planu.

1.1 Struktura biznes planu………….22
1.2 Streszczenie projektu przedsiewziecia………… .23
1.3 Profil działania firmy…………24
1.4 Plan techniczny…………24
1.5 Plan marketingowy…………...

Czytaj więcej

Biznes Plan Gabinetu Odnowy i Studia Gimnastycznego.I Streszczenie kierownicze

II Geneza projektu

2.1 Historia firmy
2.2 Zamierzenia na przyszlosc
2.3 Stan prawno-organizacyjny firmy
2.4 Lokalizacja firmy
2.5 Analiza SWOT

III Misja i cele strategiczne firmy

3.1 Misja zewnetrzna
3.2 Misja wewnetrzna
3.3 Cele strategiczne
3.4 Cele operacyjne
IV Charakterystyka swiadczonych uslug

4.1 Zajecia na silowni
4.2 Zajecia aerobiku
4.3 Gabinet masazu
4.4 Solarium
4.5 Szatnia i wezel sanitarny
4.6 Biuro

V Rynek i Marketing w firmie

...

Czytaj więcej

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Projekt inwestycji budowlanej………. 4

1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5
1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8

Rozdzial 2.
Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23

2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24
Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28
2.3 Istota i klasyfikacja ryzyka………. 30
2.4 Identyfikacja ryzyka ……….31
2.5 Wybrane rodzaje ryzyka………. 33
2.6 Pomiar ryzyka ……….42

Rozdzial 3.
Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji ……….44

3.1 Programowanie i planowanie………. 52
3.2 Wybór lokalizacji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu………. 55
3...

Czytaj więcej

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy

1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5
1.2 Budowa biznesplanu……….. 6


Rozdzial 2.
Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje

2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiewziecia.

3.1 Zakres i cel inwestycji………… 16
3.1.1 Motel ………..16
3.1.2 Myjnia ………..18
3.1.3 Perony tankowania……….. 20
3.2 Harmonogram inwestycji……….. 21


Rozdzial 4.
Analiza otoczenia firmy.

4.1 Analiza polskiego rynku paliw plynnych……….. 22
4.2 Analiza konkurencji ………..24
4.3 Okreslenie rynku docelowego………… 26
4...

Czytaj więcej

Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza).


Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3

1. Dane o przedsiębiorstwie
2. Dane o czlonkach zarzadu
3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
4. Oceny i prognozy
5. Analiza danych finansowych


Rozdzial II.
Misja firmy XYZ S.A………..10

Rozdzial III.
Glówne cele i zadania firmy XYZ S.A………..11.

Rozdzial IV.
Analiza SWOT………..22.

1. Szanse i zagrozenia
2. Lista problemów


Rozdzial V.
Model sfer działania firmy XYZ S.A………..27.

Rozdzial VI.
Model danych firmy XYZ S.A………..31.

Rozdzial VII.
Model funkcji firmy XYZ S.A………..39.

Rozdzial VIII.
Model procesów firmy XYZ S.A………..50.

Propozycje roz...

Czytaj więcej

Biznesplan firmy internetowej


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne planowania biznesu

1.1. Istota biznesplanu……….. 6
1.2.Funkcje biznesplanu ………..9
1.3.1. Streszczenie ………..16
1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17
1.3.3. Analiza strategiczna ………..17
1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18
1.3.5. Plan marketingowy ………..20
1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22
1.3.7. Plan organizacji i zarządzania ………..23


Rozdzial 2
Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw……….. 27
2.2.Formy finansowania małych przedsiebiorstw ………..30
2.3...

Czytaj więcej

Projekt uprawy tymianku pospolitego z zastosowaniem nawozenia dolistnego.


Wstęp 3

Rzodzial 1.
Charakterystyka tymianku pospolitego

2.1. Znaczenie gospodarcze…………5
2.2. Charakterystyka surowca i zastosowanie…………. 6
2.3. Wymagania klimatyczno – glebowe…………. 7
2.4. Uprawa roli i przygotowanie stanowiska………… 9
2.5. Siew i rozsada…………. 9
2.6. Pielegnacja i ochrona plantacji…………. 10
2.7. Nawozenie dolistne………… 13
2.8. Wpływ zastosowania nawozów dolistnych na plon i jakosc surowca…………. 15
2.9. Zbiór i suszenie………… 17


Rozdzial 2.
Czesc projektowa

3.1. Charakterystyka warunków klimatyczno – glebowych gospodarstwa we wsi Ochla…………. 18
3.2. Wyposazenie gospodarstwa…………. 19
3.3. Wybór odmiany…………. 19
3.4. Uprawa…………...

Czytaj więcej

Biznes plan Pensjonatu.

Rozdzial 1.
Opis przedsiewziecia.

1.1. Cele przedsiewziecia ………..3
1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4

Rozdzial 2.
Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5

Rozdzial 3.
Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5

Rozdzial 4.
Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8

4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9

Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13

5.1 Produkty ………..13
5.2 Konkurencja ………..15
5.3 Docelowy segment klientów ………..16
5.4 Reklama i promocja ………..16

Rozdzial 6.
Charakterystyka nieruchomosci………… 17

Rozdzial 7.
Plan finansowy

7.1 Przychody ………..20
7.2 Koszty materialów i energii……….. 23
7...

Czytaj więcej

Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ.

Wstęp…………5

Rozdzial I
Ogólne informacje o agroturystyce

1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7
1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9
1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10
1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13
1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16
1.4.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej………… 18


Rozdzial II
Podstawowe wiadomosci biznes planu

2.1. Pojecie, cele i zakres biznes planu………… 20
2.2. Cechy biznes planu………… 22
2.3. Funkcje biznes planu …………24
2.4...

Czytaj więcej

Biznes plan firmy XYZ.

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna firmy
1.2. Charakterystyka pracowników firmy
1.4. Zakres dzialalnosci
1.5. Oferta usług wykonywanych przez „XYZ”

Rozdzial 2.
Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia

2.1. Analiza strategiczna (swot)
2.2. Analiza pozycji firmy
2.3. Wybór i wdrazanie strategii

Rozdzial 3.
Plan techniczny

3.1. Opis usług swiadczonych przez firme
3.2. Technologia produkcji, usług i jej poziom
3.3. Majatek trwaly
3.4. Inne srodki trwale
3.5. Koszty swiadczenia uslug

Rozdzial 4.
Plan marketingowy

4.1. Analiza rynku
4.2. Strategia marketingowa
4.3. Strategia cen

Czytaj więcej

Biznes plan budowy stacji benzynowej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o inwestycji i przedsiębiorstwie

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia………. 6
1.2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa………. 17
1.3. Zakres i cele inwestycji ……….25
1.4. Wybór dostawcy………. 29
1.5. Lokalizacja inwestycji ……….31


Rozdzial II.
Podstawowe obszary planowania funkcjonalnego

2.1. Plan techniczny ……….35
2.2...

Czytaj więcej

Biznes plan komisu samochodowego.


Wstęp……… 6

Rozdzial I
Charakterystyka planu przedsiewziecia gospodarczego

1. Cele i zadania planu przedsiewziecia gospodarczego. ………6
2. Rodzaje inwestycji………. 7
3. Analiza i ocena efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych………. 8


Rozdzial II
Struktura firmy, personelu i kosztów zatrudnienia.

1. Profil i zakres działania firmy………. 10
2. Opis uslug. ………10
3. Forma prawna przedsiewziecia. ………11
4...

Czytaj więcej

Biznes plan uruchomienia baru zdrowej zywnosci.


Wprowadzenie……….. 4

Rozdzial 1.
Nasz cel ………..5

Charakterystyka pracowników ………..6
Dostawcy ………..7
Nasi konsumenci ………..7
Konkurencja ………..8
Analiza sytuacji: mocne i slabe strony przedsiębiorstwa ………..9
Produkt ………..10
Cena ………..10
Cennik ………..11
Dystrybucja ………..13
Plan promocji ………..14
Plan finansowy ………..17
...

Czytaj więcej

Biznes Plan. Wsparcie samozatrudnienia- POKL 6.2-Agencja nieruchomości.


Czesc I
Opis planowanego biznesu.

A.Dane przedsiebiorcy ………..3
B.Merytoryczne przygotowanie przedsiebiorcy……….. 3
C.Charakterystyka planowanego biznesu……….. 4
D.Analiza SWOT ………………….6
E.Planowane zatrudnienie 8

Czesc II
Plan marketingowy

A.Charakterystyka odbiorców……….. 8
B.Konkurencja na rynku……….. 12
C.Charakterystyka dostawców……….. 13
D.Dystrybucja i promocja ………..14
E.Planowana struktura sprzedaży w pierwszych 3 latach ………..15

Czesc III
Dotacja inwestycyjna

A.Planowane inwestycje……….. 16

Czesc IV
Sytuacja ekonomiczno – finansowa

A...

Czytaj więcej

Biznes plan uruchomienia firmy zajmujacej się obrotem materialami wybuchowymi i uslugami z tym zwiazanymi


Wstęp…………3
1. Udzialowcy, wklady i majatek spólki…………. 8
2. Cele „xxx” sp. z o.o. …………17
3. Lokalizacja …………18
4. Uslugi i korzysci dla odbiorcy …………20
5. Analiza strategiczna „xxx” sp. z o.o.

5.1. Otoczenie ogólne …………22
5.2. Rynek …………25
5.3. Konkurencja …………34
5.4. Analiza SWOT …………41
6. Marketing – sposób działania …………44
7...

Czytaj więcej

Biznes plan przedsiębiorstwa zajmujacego się handlem i wypozyczaniem sprzetu rehabilitacyjnego.


1. Opis przedsiewziecia
1.1 Cel przedsiewziecia ………4
1.2 Uzasadnienie realizacji……… 4

2.Plan marketingowy
2.1 Opis oferowanych towarów i usług ………5
2.2 Charakterystyka rynku……… 8
2.3 Rynek docelowy ………9
2.4. Analiza konkurencji ………10
2.5 Plan sprzedazy……… 10
2.6 Polityka cenowa ………13
2.7 Reklama, promocja, dystrybucja……… 14

3. Potrzeby inwestycyjne

4.Analiza kosztów……… 15

5. Kalkulacja przychodów ………17

6.Dostawcy ………19

7. Źródła finansowania ………19

8. Analiza SWOT ………19

9. Kryteria zarządzania……… 21

10. Prognoza sprawozdan finansowych……… 22
11.1 Szacowanie stopy dyskontowej……… 25
6.1 Ustalenie stopy dyskontowej………. 25

11...

Czytaj więcej

Biznes plan producenta komputerów typu PC oraz serwerów.


Rozdzial I…………1
Zestawienie podsumowujace

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa…………3

Rozdzial III.
Produkt…………5
Asortyment produktu

Róznice miedzy produktami firmy Necrosoft® a konkurencja.
przemysl

Rozdzial IV.
Charakterystyka odbiorców…………13

Rozdzial V.
Charakterystyka konkurencji…………15

Rozdzial VI.
Marketingowy plan działania i taktyki sprzedazy…………18

Rynki docelowe
Polityka cen

Rozdzial VII.
Lokalizacja…………23

Zarządzanie biurami sprzedazy
...

Czytaj więcej

Biznes plan gospodarstwa rolniczego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Podstawowe wiadomosci biznes planu

1.1 Pojecie, cele i zakres biznes planu……….5
1.2 Cechy biznes planu……….9
1.3 Funkcje biznes planu……….13
1.4 Konstrukcja biznes planu i charakterystyka elementów……….17

Rozdzial II.
Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowcych

2.1 Strategia pozyskania środków finansowych……….31
2.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoo kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa……….38
2.3 Analiza wskaznikowa……….45
2.4 Metody oceny przedsiewziec rozwojowych……….53
2.5 Analiza progu rentownosci marginesów bezpieczenstwa……….57

Rozdzial III.
Biznes plan gospodarstwa rolniczego

3...

Czytaj więcej

Biznes plan zakladu drzewnego.


Streszczenie ………..3

Rozdzial I.
Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4

1. Dane do przedsiębiorstwie
– Siedziba przedsiębiorstwa
– Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
– Struktura kapitalowa
– Zobowiazania
2. Wymagania formalno prawne
– Wymagania formalno-prawne

Rozdzial II.
Plan marketingowy ………..5

1. Analiza rynku
2. Strategia cenowa
3. Dystrybucja
4. Reklama
5. Produkt
6. Koszt działalności marketingowej
7. Analiza SWOT
a). Mocne i slabe strony przedsiębiorstwa
b). Szanse inwestycji
c). Zagrozenia inwestycji
d). Otoczenie przedsiębiorstwa
–...

Czytaj więcej

Biznes plan spółki Mostostal Gdansk na potrzeby wewnetrzne spółki do wdrazania procesów decyzyjnych, jak równiez zewnetrzne, którego celem nadrzednym bedzie staranie się o kredyt inwestycyjny


I. Wprowadzenie
Metodologia analiz

II. Podsumowanie.

III. Prezentacja kredytobiorcy.

1. Informacje adresowe.
2. Historia firmy.
3. Zakres działalnosci.
4. Potencjal przedsiębiorstwa.
5. Struktura organizacyjna.
6. Działania marketingowe.
7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.


IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego.

1...

Czytaj więcej

Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Zarządzanie organizacja

1.1. Istota i ewolucja teorii zarządzania ……….4
1.2. Funkcje zarządzania ………. 9
1.3. Miejsce planowania w zarządzaniu organizacja ……….13
1.4. Nowoczesna filozofia planowania ……….18

Rozdzial II.
Istota biznes planu

2.1. Miejsce biznes planu w planowaniu i zarządzaniu przedsiebiorstwem ………. 21
2.2. Czesci skladowe biznes planu ……….28
2.3. Funkcje biznes planu ………. 35

Zakończenie ……….42
Bibliografia ………. 43

 
Czytaj więcej

Biznes plan zalozenia sadu wielogatunkowego


1. Opis projektu

2. Okresy zbiorów poszczególnych gat. owoców.

3. Ekonomiczne uzasadnienie inwestycji.

4. Analiza warunków przyrodniczych.

4.1. Warunki klimatyczne.
4.2. Warunki glebowe.


5. Zalecenia agrotechniczne

5.1. Przygotowanie gleby przed zalozeniem sadu.
5.2. Charakterystyka proponowanych odmian dla poszczególnych gatunków.


6. Kupno i postepowanie z zakupionym materialem sadzeniowym.

7. Szczególowy kosztorys

7.1. Koszty ogrodzenia.
7.2 Koszt zalozenia sadu.
7.3 Koszt utwardzenia dróg w sadzie.


8. Calkowity koszt zalozenia sadu.

9. Koszty w poszczególnych latach uzytkowania.

9...

Czytaj więcej

Biznes Plan otwarcia salonu odnowy biologicznej XYZ.


I. Streszczenie kierownicze..

1. Wprowadzenie………..4
2. Metodologia analiz………..4

II. Charakterystyka firmy

3. Podstawowe dane………..7
4. Forma organizacyjno prawna i stan wlasnosciowy podmiotu………..8
5. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa………..8
6. Ocena otoczenia, w którym przedsiebiorstwo bedzie funkcjonowac………..9
7. Podstawowy zakres działalnosci………..10
8. Branza podstawowa………..11
9. Zatrudnienie – pracownicy………..11
10. Opis majatku przedsiębiorstwa………..11

III. Strategia bazowa

11. Misja………..13
12. Wizja………..13
13. Cele………..13
14. Sposoby realizacji………..15
15. System wartosci………..15

IV. Produkt i usluga

16...

Czytaj więcej

Biznes plan dla firmy XYZ

Wprowadzenie ………..3
Streszczenie projektu przedsiewziecia 10

Rozdzial I.
Profil i zakres działania firmy XYZ

1.1 Historia firmy ………..12
1.2 Misja działalności ………..13
1.3 Podstawowe zasoby……….. 13
1.4 Charakterystyka produktu……….. 14
1.5 Cele i zadania na przyszlosc……….. 14


Rozdzial II.
Zalozenia strategiczne projektu

2.1 Ogólne zalozenia przedsiewziecia ………..16
2...

Czytaj więcej

Biznes plan w malej firmie.


Rozdzial I.
Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej.

1. Planowanie strategiczne
1.1. Formulowanie strategii
1.2. Struktura strategii firmy
1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa
1.4. Wizerunek firmy
1.5. Dobra reputacja(goodwill)
2. Bariery rynkowe
3. Lokalizacja
3.1. Wymagania lokalizacyjne
3.2. Procedury wyboru lokalizacji

Rozdzial II.
Biznes plan jako narzedzie planowania inwestycji.

1. Funkcje biznes planu
1.1. Bledy przy konstruowaniu biznes planu
2. Plan działalności gospodarczej
3. Plan finansowy

Rozdzial III.
Budowa biznes planu

1. Definicja biznes planu
2. Plan działalności gospodarczej
2.1...

Czytaj więcej

Biznes plan Odlewni Zeliwa.


Rozdzial I.
Rozdzial Wprowadzenie

Rozdzial II.
Analiza prawna

Rozdzial III.
Sytuacja spółki w zakresię przepisów o ochronie srodowiska.

Rozdzial IV. Rynek odlewów zeliwnych

4.1. Produkcja zeliwa na swiecie i w Polsce
4.2. Charakterystyka branzy odlewniczej w Polsce
4.3. Poziom konkurencyjnosci branzy odlewnictwa zeliwa
4.4. Przewidywane trendy w odlewnictwie


Rozdzial V.
Analiza pozycji rynkowej odlewni zelaza XYZ

...

Czytaj więcej

Biznes plan dla budowy hali produkcyjnej w gospodarstwie szklarniowym.


1. Streszczenie planu……….3

2. Charakterystyka firmy………..5

3. Analiza rynku……….6

4. Strategia marketingowa…………7

5. Profil produkcyjny…………10

6. Zarzadzanie………..12

7. Stan finansowy gospodarstwa………..15

8.
Wnioski………..21

 
Czytaj więcej

Biznes plan zalozenia i dalszej działalności firmy produkcjacej stolarke okienna z PCV.


1. Streszczenie projektu przedsiewziecia

2. Profil i zakres działania firmy
3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia
4. Plan techniczny
5. Plan marketingowy
6. Plan organizacyjny
7. Plan finansowy
8. Wnioski
9. Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Biznes plan malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial 1
Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5

1.1 Definicje małych i srednich przedsiebiorstw
1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakosciowych
1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilosciowych
1.2. Klasyfikacja MSP
1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce
1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP
1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP
1.4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP
1.4.1. Bariery rozwoju MSP w okresie przedakcesyjnym
1.4.2. Zagrozenia i szanse drobnej przedsiebiorczosci w warunkach integracji Polski z UE
1.5. Finansowanie MSP
1.5.1. Istota finansowania
1.5.2...

Czytaj więcej

Biznes plan producenta tkanin

Plan marketingowy ………. 1
Misja i ………ategia ARELAN S.A. ………. 4
Charakterystyka rynku ………. 5
Analiza możliwości zbytu produktów ARELAN S.A. ………. 7
Konkurencja ………. 9
Bilans-Aktywa ………. 10
Bilans-Pasywa ………. 11
Rachunek zysków i ………at ………. 12
Wskazniki efektywnosci działania ………. 13
Plan zatrudnienia i wynagrodzenia ………. 14
Plan działalności gospodarczej ………. 16
...

Czytaj więcej

Biznes plan gospodarstwa rolno-produkcyjnego

Wstęp

Rozdzial 1.
Streszczenie projektu przedsiewziecia.

1.1. Struktura biznes planu przedsiewziecia.
1.2. Opis projektu przedsiewziecia.


Rozdzial 2.
Profil i zakres działania gospodarstwa.

2.1. Dane gospodarstwa.
2.2. Zamierzenia na przyszlosc.
2.3. Misja gospodarstwa.
2.4. Podstawowe cele.
2.5 Pozostale cele i zasady działania .


Rozdzial 3.
Zalozenia planu strategiczn...

Czytaj więcej

Biznes plan firmy z branzy stolarki budowlanej


1. Podsumowanie wykonawcze ………. 4

2. Opis przedsiewziecia i celów

2.1. Nazwa i forma prawna ………. 5
2.2. Czynnosci formalne………. 6
2.3. Charakterystyka udzialowców ………. 7
2.4. Misja, cele i zadania………. 8
2.5. Lokalizacja ……….9


3. Opis produktu

3.1. Rodzaje oferowanych produktów ……….10
3.2. Stosowana technologia ……….14
3.3. Niezbedne zasoby ………. 21
3.4. Glówni dostawcy ………. 22


4. Analiza rynku

4.1. Identyfikacja rynku docelowego ………. 24
4.2. Glówni nabywcy ………. 26
4.3. Pozostali nabywcy ……….27
4.4. Konkurenci ………. 27


5. Marketing

5.1. Cele marketingowe ……….30
5.2. Mieszanka marketingowa ……….31


6. Zarządzanie

6...

Czytaj więcej

Biznes plan XYZ – firma cateringowa.

Rozdzial I.
Wprowadzenie

1. Nazwa i adres firmy
2. Charakterystyka przedsiewziecia firmy „ Animator”
3. Ogólne uwarunkowania infrastruktury firmy
4. Realia stwarzajace pomyslne rokowania sukcesu
5. Dane osobowe sporzadzajacych biznes plan


Rozdzial II.
Zakres działania firmy:

1. Cel sporządzenia biznesu i opis pomyslu
2. Uwarunkowania rynkowe
3. Wysokosc dochodów niezbednych do realizacji przedsiewziecia oraz spodziewane zyski
4. Status formalno-prawny firmy
5. Wzmianka o ryzyku
6. Szanse na sukces firmy


Rozdzial III.
Opis przedsiębiorstwaRozdzial IV.
ProduktRozdzial V.
Plan marketingowy.

1. cena produktu
2. Produkt
3. Promocja
4...

Czytaj więcej

Biznes plan przedsiębiorstwa zarzadzajacego nieruchomościami.

1 . Analiza i diagnoza przedsiębiorstwa 3

1 . Paszport przedsiębiorstwa 3
2 . Krótka historia 4
3 . Stan prawny i stosunki wlasnosciowe 5
4 . Organizacja przedsiębiorstwa 6
5 . Zatrudnienie i kadra 7
6 . Potencjal techniczny 9
7 . Produkt i produkcja 10
8 . Sprzedaz i marketing 11
9 . Ochrona srodowiska i warunki pracy 13
10 . Charakterystyka konkurencji 14
...

Czytaj więcej

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo uslugowego XYZ spólka jawna.

Wstęp

Rozdzial 1
Cel i zakres pracy

1.1. Biznes plan i jego rola
1.2. Zasada konstrukcji biznes planu
1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa
1.4. Proces sporzadzania planu marketingowego


Rozdzial 2
Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu

2.1. Prezentacja firmy
2.2. Podstawowe produkty, towary i uslugi
2.3. Zamierzenia na przyszlosc, informacje o stanie majatku firmy


Rozdzial 3
Biznes plan otwarcia hurtowni materialów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim

3.1. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia
3.2. Analiza strategiczna SWOT
3.3. Okreslenie strategicznej pozycji firmy


Rozdzial 4
...

Czytaj więcej

Biznes plan zalozenia i działalności firmy zajmujacej się produkcja i dystrybucja materialów budowlanych.


1.1.Streszczenie projektu przedsiewziecia
1.2. Profil i zakres działania firmy………. 1

1.2.1. Historia firmy.. …… 1

1.2.2. Zamierzenia na przyszlosc…… 2
1.2.3. Cele i zasady działania firmy………. 3
1.3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia………. 3
1.3.1. Analiza strategiczna (SWOT)………. 3

1.3.2. Strategiczna pozycja firmy………… 5
1.3.3. Wybór i wdrozenie strategii………. 5
1.4.Plan techniczny

1.4.1. Opis wyrobu i procesu produkcji………. 6
1.4.2. Technologia produkcji i jej poziom.. .. 7
1.4.3. Program produkcji (zdolnosci produkcyjnej)………. 7
1.4.4. Dostepnosc materialów i surowców………. 8
1...

Czytaj więcej

Biznes Plan jako ocena przedsiewziecia inwestycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (przemysl drobiarski)


Wstęp………4

Rozdzial I
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu………4

1. Pojecie biznes planu………4
2. Definicje i cechy biznes planu………5
3. Funkcje biznes planu………8


Rozdzial II
Struktura i nudowa biznes planu………10

1. Struktura biznes planu………10
2. Budowa biznes planu………11
2.1.Streszczenie………11
2.2. Historia i charakterystyka firmy………12
2.3. Opis produktu………12
2.4. Rynek i działania rynkowe ………13
2.4.1.Rynek………14
2.4.2.Konkurenci………14
2.4.3.Nabywcy ………14
2.4.4.Marketing i sprzedaz………15
2.5.Proces produkcyjny………15
2.6.Zarządzanie personelem………16
2.7. Plan finansowy ………17
2.8...

Czytaj więcej

Biznes plan producenta wyrobów dziewiarskich.


Rozdzial I.
Inormacje o przedsiębiorstwie

Forma organizacyjno-prawna
Przedmiot dzialalnosci
Udzialy w innych podmiotach
Historia przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Opis działalności

Wielkosc i struktura produkcji
Sprzedaz i marketing
Sytuacja prawna majatku
Dystrybucja i zaopatrzenie


Rozdzial III.
Analiza rynku

Charakterystyka popytu
...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich