Tematy Biznesplany

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Działalność gospodarcza: Warsztat naprawy i regeneracji alternatorów i rozruszników

1. Nazwa, lokalizacja i status prawny firmy………. 3

2. Struktura organizacyjna……….3

3. Istota działalności………. 4

4. Analiza i ocena atrakcyjności branży………. 4

5. Założenia strategiczne……….5

6. Zatrudnienie……….5

7. Plan finansowy firmy……….8
7.1. Szacunkowe koszty związane z rozpoczęciem działalności……….10
7.2. Przewidywania dochodów……….12

8. Plany przyszłościowe firmy……….16

9 Wnioski……….16

 
Czytaj więcej

Biznes plan Pierogarni

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      1.1 Nazwa i forma przedsiębiorstwa
1.2 Przedmiot działalności
1.3 Siedziba
1.4 Charakterystyka właściciela

2. Rynek i konkurencja
      2.1 Wielkość rynku podmiotu
2.2 Typ i siła przetargowa odbiorców
2.3 Główni konkurenci
2.4 Kluczowe czynniki sukcesu w sektorze podmiotu

3. Założenia strategii podmiotu
      3.1 Kluczowe Cele
3.2 Analiza SWOT
3.3 Wybór strategii i sposób jej wdrażania

4. Plan marketingowy
      4.1 Cechy rynku docelowego
4.2 Polityka asortymentowa
4.3 Zarządzanie cenami
4.4 Dystrybucja i promocja

5. Plan techniczny
      5.1 Stosowane technologie
5.2 Majątek produkcyjny-inwestycje
5.3 Plan ilościowy produkcji
5.4 Organizacja zaopatrzenia

6. Plan organizacyjny
      6.1 Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie
6.2 Kalendarz organizacyjny

7. Plan finansowy
      7.1 Plan kosztów
7.2 Amortyzacja
7.3 Rachunek zysków i strat
7.4 Przepływy pieniężne
7.5 Bilans
7.6 Ocena finansowa

8. Wnioski

 
Czytaj więcej

Biznes plan pensjonatu / hotelu

I Streszczenie

II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
   1. Dane spółki
2. Dane o właścicielach
3. Podstawowe cele działalności
4. Usługi

III Plan marketingowy
   1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci.
2. Odbiorcy
3. Ceny oferowanych dóbr i usług
4. Dystrybucja
5. Promocja

IV Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia
   1. Kadra zarządzająca
2. Plan kadrowy
3. Płace
4. Schemat organizacyjny

V Plan techniczny
   1. Majątek firmy
2. Źródła finansowania inwestycji
3. Plan ilościowy produkcji
4. Zaopatrzenie w materiały i surowce
5. Nakłady inwestycyjne

VI Plan finansowy
   1. Przychody
2. Koszty
3. Zysk

VII Analiza SWOT

Zakończenie

 
Czytaj więcej

Biznes Plan clubu

1. Wstęp

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1. Charakterystyka właścicieli
2.2. Umowa spółki jawnej

3. Rynek i konkurencja
      3.1. Wielkość rynku podmiotu
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.3. Profil Konsumenta
3.4. Jak dotrzeć do klientów
3.5.Usługi
3.6.Jak zwiększyć sprzedaż?

4.Założenia strategii podmiotu
      4.1. Kluczowe cele
4.2. Analiza SWOT/ TOWS
4.3 Analiza PEST- analiza otoczenia
4.4Wybór strategii i sposób jej wdrażania

5.Plan marketingowy
      5.1. Cechy rynku docelowego
5.2.Polityka asortymentowa
5.3. Zarządzanie cenami
5.4 Dystrybucja i promocja

6. Plan techniczny
      6.1 Stosowane technologie
6.2 Majątek produkcyjny- inwestycje
6.2.1 Nagłośnienie i wizualizacje
6.2.2Strona internetowa
6.2.3.System płatności wewnątrz klubowej
6.2.4.Monitoring klubu
6.2.5.Komputery do kas fiskalnych
6.2.6.Program wspomagający działalność gastronomiczna
6.2.7.Rachunek nakładów inwestycyjnych
6.3Plan ilościowy produkcji/sprzedaży

7. Plan organizacyjny
      7.1.Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie
7.2.Kalendarz organizacyjny
7.2.1.Cele krótkoterminowe
7.2.2.Cele długoterminowe
7.2.3.Harmonogram głównych zamierzeń

8.Plan finansowy
      8.1. Rachunek wyników
8.2. Rachunek przepływów pieniężnych
8.3. Bilans

 
Czytaj więcej

Biznes Plan Gabinet Psychoterapii

1. Dane wnioskodawcy
      1.1 Podstawowe dane………3
1.2 Podstawowe informacje……… 3

2. Skrócony opis przedsięwzięcia
      2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5
2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5

3. Projekt przedsięwzięcia
      3.1 Przedstawienie projektu……… 6
3.2 Oferta……… 8
3.3 Rynek……… 11
3.4 Konkurencja……… 13
3.5 Cena ………14
3.6 Sprzedaż i przychód ………15
3.7 Proces produkcji/dostarczani……… 16
3.8 Zagrożenia i możliwości……… 19

4. Plan wydatków
      4.1 Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej ………19
4.2 Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej ………20
4.3 Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej ………21
4.4 Zasoby ludzkie……… 21
4.5 Lokalizacja i zaplecze techniczne ………22

5. Plan ekonomiczno-finansowy
      5.1 Kalkulacja kosztów podjęcia działalności ………23
5.2 Źródła pokrycia wydatków ………24
5.3 Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa ………24

 
Czytaj więcej

Biznes plan – Restauracja

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6. Promocja ……..10
6. Plan działalności operacyjnej……..10
      6.1. Nakłady inwestycyjne ……..10
6.2. Źródła finansowania inwestycji……..10
6.3. Zaopatrzenie ……..10
7. Plan organizacji i zarządzania ……..10
8. Plan zatrudnienia ……..12
8.1. Zatrudnienie ……..12
8.2. Płace ……..12
9. Plan finansowy ……..13
      9.1. Analiza kosztów początkowych ……..13
9.2. Koszty początkowe działalności……..14
9.3. Wydatki miesięczne ……..14
9.4. Rachunek zysków i strat ……..15
9.5. Bilans ……..15
9.6. Rachunek przepływów pieniężnych…….. 16
9.7. Analiza wskaźnikowa…….. 18

 
Czytaj więcej

Biznesplan – Agencja ubezpieczeniowa PZU

1 Agencja Ubezpieczeniowa
      1.1 Informacje ogólne o Agencji Ubezpieczeniowej
1.2 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
1.3 Misja i cele

2 Projekt ‚Agencja Biurowa PZU w Dębicy’
      2.1 Informacje ogólne
2.2 Zasoby udostępniane przez PZU
2.3 Zasoby Agencji Ubezpieczeniowej
2.4 Kluczowe elementy sukcesu

3 Plan działań
      3.1 Kamienie milowe projektu
3.2 Plan komunikacji

4 Sprzedaż
      4.1 Pakiet usług Agencji Biurowej
4.2 Platforma EVEREST
4.3 Klienci
4.4 Plan sprzedaży
4.5 Prognoza sprzedaży – wykresy

5 Zatrudnienie
      5.1 Kadra
5.2 Model zatrudnienia
5.2.1 Model zatrudnienia
5.2.2 Wykres kosztów zatrudnienia

6 Dane finansowe
      6.1 Koszty operacyjne
6.1.1 Koszty operacyjne
6.1.2 Koszty operacyjne – moduł
6.1.3 Wykres kosztów operacyjnych
6.2 Pozostałe koszty i przychody operacyjne
6.3 Inwestycje / środki trwałe
6.4 Finansowanie
6.4.1 Finansowanie
6.4.2 Tabele
6.5 Rachunek zysków i strat
6.6 Bilans
6.7 Przepływy pieniężne

 
Czytaj więcej

Biznesplan firmy internetowej


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne planowania biznesu

1.1. Istota biznesplanu……….. 6
1.2.Funkcje biznesplanu ………..9
1.3.1. Streszczenie ………..16
1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17
1.3.3. Analiza strategiczna ………..17
1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18
1.3.5. Plan marketingowy ………..20
1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22
1.3.7. Plan organizacji i zarządzania ………..23


Rozdzial 2
Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw……….. 27
2.2.Formy finansowania małych przedsiebiorstw ………..30
2.3. Bariery wynikajace z polityki gospodarczej ………..36


Rozdzial 3
Biznesplan utworzenia przedsiębiorstwa

4.1. Streszczenie ………..40
3.2. Opis przedsiębiorstwa ………..41
3.2.1. Cel przedsiewziecia ………..41
4.2.2 Forma organizacyjno-prawna ………..43
3.2.3. Rodzaj dzialalnosci ………..45
3.3. Opis rynku i klienci firmy ………..45
3.4. Plan sprzedazy ………..46
3.4.1. Przedmiot sprzedazy ………..46
3.4.2. Prognoza sprzedazy ………..46
3.5. Strategia marketingowa firmy ………..47
3.6. Konkurencja ………..49
3.7. Analiza SWOT ………..49
3.8. Plan funkcjonowania firmy ………..51
3.8.1.kalendarz dzialan ………..51
3.9. Plan finansowy przedsiewziecia……….. 53
3.9.1. Bilans ………..55
3.9.3. Rachunek wyników ………..58
3.9.3. Przeplywy pieniezne……….. 59
3.9.4. Analiza wskaznikowa……….. 61


Zakończenie ………..62
Zalacznik nr 1 ………..64
Zalacznik 2 ………..65
Spis tabel ………..66
Spis rysunków ………..66
Wykaz zalaczników ………..66
Bibliografia ………..67

 
Czytaj więcej

Projekt uprawy tymianku pospolitego z zastosowaniem nawozenia dolistnego.


Wstęp 3

Rzodzial 1.
Charakterystyka tymianku pospolitego

2.1. Znaczenie gospodarcze…………5
2.2. Charakterystyka surowca i zastosowanie…………. 6
2.3. Wymagania klimatyczno – glebowe…………. 7
2.4. Uprawa roli i przygotowanie stanowiska………… 9
2.5. Siew i rozsada…………. 9
2.6. Pielegnacja i ochrona plantacji…………. 10
2.7. Nawozenie dolistne………… 13
2.8. Wpływ zastosowania nawozów dolistnych na plon i jakosc surowca…………. 15
2.9. Zbiór i suszenie………… 17


Rozdzial 2.
Czesc projektowa

3.1. Charakterystyka warunków klimatyczno – glebowych gospodarstwa we wsi Ochla…………. 18
3.2. Wyposazenie gospodarstwa…………. 19
3.3. Wybór odmiany…………. 19
3.4. Uprawa…………. 19
3.5. Zapotrzebowanie na material siewny i sadzonki…………. 20
3.6. Zastosowanie środków ochrony roslin…………. 21
3.7. Zapotrzebowanie na nawozenie doglebowe…………. 21
3.8. Nawozenie dolistne…………. 22
3.9. Zbiór i suszenie…………. 23
3.10. Harmonogram prac w gospodarstwie…………. 23
3.11. Kalkulacja ekonomiczna dwóch lat uprawy…………. 26
3.12. Podsumowanie…………. 27


Literatura…………. 28
Spis tabel…………. 30
Spis rysunków…………. 30

 
Czytaj więcej

Biznes plan Pensjonatu.

Rozdzial 1.
Opis przedsiewziecia.

1.1. Cele przedsiewziecia ………..3
1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4

Rozdzial 2.
Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5

Rozdzial 3.
Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5

Rozdzial 4.
Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8

4.1 Atrakcje i zabytki otoczenia pensjonatu……….. 9

Rozdzial 5. Plan marketingowy ………..13

5.1 Produkty ………..13
5.2 Konkurencja ………..15
5.3 Docelowy segment klientów ………..16
5.4 Reklama i promocja ………..16

Rozdzial 6.
Charakterystyka nieruchomosci………… 17

Rozdzial 7.
Plan finansowy

7.1 Przychody ………..20
7.2 Koszty materialów i energii……….. 23
7.3 Uslugi obce……….. 25
7.4 Podatki i opłaty ………..27
7.5 Wynagrodzenia wraz z narzutami……….. 29
7.6. Amortyzacja……….. 32
7.7. Pozostale koszty ………..34
7.8. Koszty finansowe ………..36
7.9. Naleznosci, zobowiazania, zapasy, zapotrzebowanie na kapital ………..38

Rozdzial 8.Wynik finansowy ………..40

8.1. Prognoza bilansu ………..42

Rozdzial 9.
Analiza inwestycji……….. 43
9.1 Oszacowanie stopy dyskonta ………..43
9.2. NPV , IRR, NPVI ………..44

Rozdzial 10.
Ryzyko projektu……….. 45

Rozdzial 11.
Analiza SWOT przedsiewziecia ………..49


 
Czytaj więcej