Kategoria Budżety

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1...

Czytaj więcej

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego


Wstęp ……… 2

Rozdzial I.
Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego

1. Organizacja i zarzadzanie……… 3


Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

1. Pojecie budżetu……… 8
2. Klasyfikacja budżetowa……… 11
3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12
4. Jednostki budżetowe ………13
5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15
6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17
7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… 19
8. Rachunkowość jednostek sektora publicznego……… 21
9. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa ………22
10. Obsługa bankowa……… 24
11. Dysponenci środków budżetowych ………24
12...

Czytaj więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa


Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3
2. Zasady polityki budżetowej……….10
3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23
4. Wydatki budżetu państwa……….33
5. Deficyt budżetowy……….38


Rozdzial 2
Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych

1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44
3. Karta podatkowa i podatek ryczaltowy………..66
3.1. Karta podatkowa………..66
3.2. Ryczalt ewidencjonowany………..79


Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych

Czytaj więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5...

Czytaj więcej

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.


Wstęp …….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja obligacji

1. Pojecie obligacji………6
2. Klasyfikacja obligacji ……… 8
2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8
2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9
2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9
2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10
3. Formy obligacji………11
3.1 Obligacje klasyczne………11
3.2 Obligacje zerokuponowe………11
3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12
3.4 Obligacje zamienne………13
3.5 Obligacje z prawem odwolania………13
3...

Czytaj więcej

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny
1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.


Rozdzial II.
Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin

2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin
2.2 Istota dotacji celowych – regulacje prawne
2.3 Obszary dotacji celowych Skarbu Panstwa
2.4 Warunki otrzymania dotacji celowych


Rozdzial III.

Dotacje celowe a samodzielnosc gmina

3...

Czytaj więcej

Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Samorzady terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich dzialalnoscia

1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ……….4
1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim ………. 15
1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojecie nadzoru i kontroli ……….19
1.2.2. Organy sprawujace nadzór……….20
1.2.3. Zakres nadzoru ……….22
1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Pojecie i zakres budżetów samorzadowych……….24
1.3.2...

Czytaj więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wydatki samorzadów………5

1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7
2. Racjonalizacja wydatków………20
3. Równowaga budżetowa………28
4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31

Rozdzial II.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37

1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41
2. Mienie i dochody powiatu………48
3. Prezentacja powiatu XYZ………52
4. Dochody i struktura wydatków………57

Rozdzial III.
Analiza wydatków w ukladzie przestrzennym………61

Podsumowanie………82
Bibliografia ………84
Zalaczniki ………85

 
Czytaj więcej

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Administracja publiczna.
1.1.1. Administracja terenowa.
1.1.2. Administracja samorzadowa.
1.2. Samorzad gminy i jego zadania.
1.3. Władze i organy gminy.
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.
1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy.
1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy.

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy.

2.1. Zasady gospodarki finansowej gminy.
2.2. Budżet i jego funkcje.
2.3. Dochody gminy.
2.4. Wydatki gminy.
2.5. Procedura budżetowa.

Rozdzial III.
Dochody Gminy z podatków i oplat lokalnych.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego

1. Istota samorządu terytorialnego
2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
3. Zakres działania i zadania gminy
4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy

1. Budżet gminy
2. Rodzaje wydatków budżetu gminy
3. Rodzaje dochodów budżetu gminy
4. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
5. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy

Rozdzial III.
Analiza realizacji budżetu ...

Czytaj więcej

Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005.


Wstęp………5

Rozdzial I
Samorzad terytorialny

1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7
1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8
1.3 Gmina……… 10
1.3.1 Pojecie gminy……… 10
1.3.2 Organy gminy……… 10


Rozdzial II
Charakterystyka gmin powiatu xyz


Rozdzial III
Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005

3.1. Prawne formy wykonywania zadan(kompetencji)……… 27
3.1.1. Podzial form wykonywania zadan ………27
3.1.2. Przepisy prawa miejscowego ………28
3.1.3...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6
1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10
1.2.1. Pojecie gminy……… 11
1.2.2. Osobowosc prawna gminy ………11
1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14
1.3.1. Zadania wlasne gminy ………15
1.3.2. Zadania zlecone ………17
1.4. Władze gminy……… 20
1.4.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny ………20
1.4.2. Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy ………20


Rozdzial II
Gospodarka finansowa gminy

2.1...

Czytaj więcej

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Struktura i organizacja wladz gminy

1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7
1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10
1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16
1.4 Działalność Urzędu gminy ………18


Rozdzial II.
Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ

2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23
2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24
2.3 Program inwestycyjny ………27


Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy

3.1 Wybrane zagadnienia systemu finansowego ………32
3.2 Budżet gminy ………35


Rozdzial IV
Gospodarka gruntami gminy

4.1 Mienie komunalne……… 40
4.2 Zagospodarowanie terenów ………44


Zak...

Czytaj więcej

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia budżetu.

1.1. Rys historyczny budżetu………. 7
1.2. Definicja budżetu ……….11
1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17
1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22

Rozdzial II.
XYZ w ujęciu gospodarczym.

2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27
2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29
2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37
2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42

Rozdzial III.
Charakterystyka budżetu miasta XYZ w latach 2000-2005.

3.1. Źródła dochodów w latach 2000-2005………. 48
3.2. Źródła wydatków w latach 2000-2005………. 61
3.3. Inwestycje a budżet………...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3...

Czytaj więcej

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006.


1. Wprowadzenie…………2
2. Cel i zakres pracy
3. Materialy zródlowe i metody badan

Rozdzial I.
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7

1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego
1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa
1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy

Rozdzial II.
Budżet gminy rocznym planem gospodarki finansowej…………28

2.1 Pojecie budżetu i procesu budżetowego
2.2 Wlasciwosci budżetu gminy
2.3 Przebieg uchwalania budżetu gminy
2.4 Realizacja budżetu gminy
2...

Czytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21

Rozdzial II.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29
2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35
2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39

Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy

3.1. Źródła zasilania budżetu gminy……….. 42
3.2. Dochody wlasne gminy……….. 46
3.3. Dochody obce gminy……….. 54
3.4. Charakterystyka wydatków gminy……….. 60

Rozd...

Czytaj więcej

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006.


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4
1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12
1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17

Rozdzial II.
Charakterystyka budżetu gminy

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26
2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32
2.3. Zasady budżetowe ……….35
2.4. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy ……….44
2.5. Samodzielnosc finansowa gmin ……….53

Rozdzial III.
Źródła dochodów budżetowych gminy

3.1. Zasilanie budżetów jednostki samorządu terytorialnego ……….55
3.2...

Czytaj więcej

Inwestycje samorządowe województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007.


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych

1.1 Definicja samorzadów ……….4
1.2 Definicja inwestycji ……….6
1.3 Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych ………. 9

Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarcza województwa swietokrzyskiego ……….10

Rozdzial III.
Opis inwestycji samorzadowych województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007

3.1 Inwestycje naplywowe ……….18
3.2 Inwestycje pozyskane z Unii Europejskiej………. 23
3.3 Inwestycje miasta Kielce ……….31

Zakończenie………. 43
Literatura ……….45
Spis tabel ……….46
Spis fotografii………. 47
Spis rysunków………. 48

 
Czytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK.


Wstęp
Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych

1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych
1.2 Likwidacja jednostki budżetowej
1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych

Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

2.1 Pojecie budżetu
2.2 Klasyfikacja budżetowa
2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy
2.4 Jednostki budżetowe
2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa
2.6 Klasyfikacja paragrafowa wydatków
2.7 Rachunkowość jednostek sektora publicznego
2...

Czytaj więcej

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.


Wstęp ……..2

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia finansów publicznych

1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3
1.2.Funkcje finansów publicznych………7
1.3.Zjawiska finansowe ……… 10
1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14
1.5.BudSety samorzadowe…….. 21

Rozdzial 2.
Charakterystyka dochodów budżetu.

2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26
2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28
2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28
2.2.2.Dochody z oplat ……… 36
2.2.3.Dochody z majatku gminy …….. 39
2.3.Subwencje……… 40
2.4.Dotacje celowe…….. 43

Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka Gminy XXX .

3.1.Polozenie Gminy ……… 46
3.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008.


Wstęp………. 3
Rozdzial 1
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5
1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10
1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12

Rozdzial 2
Budżet gminy

2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15
2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17
2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19
2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22
2.4 Charakterystyka wydatków gmin……….28

Rozdzial 3
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach 2006-2008

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….32
3...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Zasady funkcjonowania i zadania gmin.

1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6
1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9
1.3. Władze gminy ……… 14
1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17


Rozdzial II.
Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ.

2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22
2.2. Organy gminy XYZ ……… 25
2.3. Projekt budżetu i jego uchwalanie w gminie XYZ ……… 26


Rozdzial III.
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006

3.1. Dochody budżetu gminy XYZ ……… 29
3.2. Wydatki budżetu gminy XYZ ……… 39
3.3. Inwestycje gminne ……… 49
3.4. Wykonanie budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006 ……… 53


Zako...

Czytaj więcej

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Istota i charakterystyka finansów publicznych.

1. Finanse publiczne………6
2. Pojecie budżetu i jego istota………8
3. Finanse samorządu terytorialnego………10
3.1. Finanse województwa………13
3.2. Finanse powiatu………17
3.3. Finanse gminy………21
4. Budżet gminy………28


Rozdzial II.
Charakterystyka i organizacja gminy XYZ.

1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33
2. Warunki przyrodnicze………34
2.1. Klimat………34
2.2. Gleby………35
2.3. Wody………36
2.4. Surowce mineralne………37
3. Historia i terazniejszosc………37
4. Ludnosc………39
5. Rolnictwo i gospodarka………41
6. Infrastruktura spoleczna i techniczna………45
7. Władze gminy XYZ………46
8...

Czytaj więcej

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów wlasnych gmin w Polsce.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce

1. Pojecie i rodzaje podatków lokalny……… 7
1.1. Podatek od nieruchomosci……… 9
1.2. Podatek rolny……… 10
1.3. Podatek lesny……… 13
1.4. Podatek od środków transportowych……… 15
1.5. Podatek od posiadania psów ……… 17
1.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 17
1.7. Podatek oplacany w formie karty podatkowej ……… 19
2.Pojecie i rodzaje oplat lokalnych……… 21


Rozdzial 2.
Organizacja i zasady funkcjonowania gmin

1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 25
2. Zadania gminy ……… 31
3...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i cechy samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich.
1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989.
1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdzial II.
Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania.

2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy.
2.2. Charakterystyka podst. dochodów gmin.
2.3. Zakres zadan wykonywanych przez gminy w Polsce.
2.4. Problematyka granic zadluzania się gmin- deficyt budżetowy a dlug lokalny

Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gmi...

Czytaj więcej

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej

1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8
2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11
3. Gospodarka finansowa gminy………. 14


Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy

1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28
2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35
3. Finansowani inwestycji gminy………. 40


Rozdzial III
Organizacja gminy XYZ

1. Charakterystyka Gminy XYZ………. 43
2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ………. 45
3. Misja Gminy XYZ (wedlug modelu Ashridge)………. 49
4...

Czytaj więcej

Próba oceny wykorzystania środków UE przez gmine XYZ.


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizacje zadan Finansowych przez gmine.

1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego……5
1.2 Zasady i Cele Polityki UE………7
1.3 Charakterystyka Funduszy Strukturalnych………10
1.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)……….10
1.3.2 Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)………12
1.3.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ……..13

Rozdzial II.
Finansowa Gospodarka Gminy.

2.1 Charakterystyka Samorzadu terytorialnego…….14
2.2 Finanse samorządu terytorialnego…….17
2...

Czytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy

1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5
2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10
3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13

Rozdzial II
Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy

1. Pojecie mieszkania i potrzeb mieszkaniowych………23
2. Pojecie polityki mieszkaniowej………27
3. Zadania gminy w dziedzinie gospodarki i polityki mieszkaniowej………31

Rozdzial III
Zadania gminy w zakresię przyznawa...

Czytaj więcej

Budżet gminy samorządowej w Polsce.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje

1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6
2. Organy gminy………..9
1.2.1. Urzad gminy………..9
1.2.2. Rada gminy………..10
1.2.3. Organ wykonawczy………..12

Rozdzial II.
Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15
2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24
2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27

Rozdzial III.
Źródła dochodów w gminie

3.1. Charakterystyka dochodów………..34
3.2. Podatki i oplaty………..34
3.3. Dochody wlasne………..42
3.4. Dotacje i subwencje………..43
3...

Czytaj więcej

Budżet jako plan działalności finansowej państwa.Wstęp …………3

Rozdzial I
Budżet Panstwa

1.1. Pojecie budżetu państwa …………5
1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5
1.2. Zasady budżetu państwa …………7
1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9
1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12
1.3. Procedura budżetowa…………. 13
1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13
1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14
1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16
1.3.4. Kontrola budżetu państwa………… 22
1.3.5. Polityka budżetowa – cele społeczne……….24

Rozdzial II
Dochody budżetu państwa

2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………27
2.2...

Czytaj więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6
1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10
1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14
1.4. Źródła dochodów gminy………18


Rozdzial II.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan

2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23
2.3. Analiza SWOT………28


Rozdzial III.
zarzadzanie finansami gminy XYZ.

3.1. Źródła finansowania gminy……… ………33
3.2. Analiza budżetu Gminy XYZ w latach 2006 – 2008………34
3.3...

Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5
2. Zakres działania i zadania gminy ……….10
3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24
2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. 33
3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania………. 38


Rozdzial III
Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody jednostki samorządu terytorialnego ……….50
2...

Czytaj więcej

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6

1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
1.3. Zakres działania i zadania gminy
1.4. Struktura organizacyjna gminy


Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu
2.2. Zasady budżetowe
2.3. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
2.4. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy
2.5. Samodzielnosc finansowa gminy


Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….45

3.1. Dochody gminy
3.1...

Czytaj więcej

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyzStreszczenie

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy xyz

1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz
1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz

Rozdzial 2.
Rekreacja w teorii

2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia
2.2. Rekreacja ruchowa
2.3. Podzial form rekreacji
2.4. Koncepcje rekreacji

Rozdzial 3.
Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz

3.1. Finansowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce
3.2. Źródło finansowania ZPORR
3.2.1. Hala xyz
3.3. Spa i rol
3.3.1. Boiska xyz
3.4. Siwrm 45
3.4.1. Sala abc
3.5. Orlik xyz

Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjec i rysunków


 
Czytaj więcej

Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Rozdzial I
Gospodarka finansowa gminy

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Konstrukcja podatku od nieruchomosci

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnicy podatku od nieruchomosci
3. Podstawa opodatkowania
4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego
5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe
6. Ewidencja podatkowa nieruchomosci

Rozdzial III.
Analiza dochodów z podatków i oplat lokalnych budżetu gminy XYZ w latach 2008-2010

1. Analiza podatku od nieruchomosci
2...

Czytaj więcej

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.Wstęp………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka zadan wlasnych gmin.

1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5
1.2. Zadania gmin………11
1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15

Rozdzial 2.
Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach.

2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33
2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40
2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych przez gminy………43

Rozdzial 3.
Ocena efektywnosci finansowania inwestycji poprzez obligacje komunalne na przykładzie gminy XYZ.

3.1. Polityka w zakresię inwestycji miasta………49
3.2...

Czytaj więcej

Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego.

1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6
1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9
1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13
1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16

Rozdzial II.
Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych.

2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22
2.2. Uslugi społeczne swiadczone przez samorzad gminny…………25
2.3...

Czytaj więcej

Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.Wstęp…………2

Rozdzial I
Budżet państwa w Polsce.

1.1. Tryb opracowania budżetu…………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny…………13
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa…………16
1.4. Funkcje budżetu państwa…………18


Rozdzial II
Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa.

2.1. Podatki bezpośrednie…………22
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………23
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych…………33
2.2. Podatki pośrednie…………39
2.2.1. Podatek od towarów i uslug…………39
2.2.2. Akcyza…………44
2.3. Clo…………47


Rozdzial III
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.

3.1...

Czytaj więcej

Finanse gminy na podstawie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Gmina.

1.1. Gmina……….6
1.2. Zadania Gminy……….7
1.3. Władze Gminy……….9
1.4. Nadzór nad gmina……….10


Rozdzial 2
Budżet Gminy.

2.1. Budżet gminy i jego cechy……….12
2.2. Budżet jako instrument zarządzania……….12
2.3. Budżet gminy jako roczny plam finansowy……….14
2.4. Klasyfikacja dochodów gminy……….14
2.5. Klasyfikacja wydatków gminy……….18


Rozdzial 3
Finanse gminy na podstawie gminy xxx.

3.1.Charakterystyka Gminy xxx……….20
3.2. Inwestycje gminy……….31
3.3. Gospodarka finansowa gminy……….33
3.4. Budżet Gminy……….34
3.5. Wybory Samorzadowe 2006 r……….34


Rozdzial 4
Kontrola i nadzór nad gospodarka finansowa jednoste...

Czytaj więcej

Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie budżetu państwa………. 7
2. Funkcje budżetu państwa ……….15
3. Zasady polityki budżetowej ……….18
4. Ustawa budżetowa i dochody budżetu państwa ……….22

Rozdzial 2.
Podatki

1. Pojecie podatku………. 31
2. Źródła prawa podatkowego ……….37
3. Funkcje podatków ……….43
4. Rodzaje podatków ……….46

Rozdzial 3.
Podatek dochodowy jako źródłobudżetu państwa

1. Podatek dochodowy – pojecie ……….51
2. Regulacje prawne podatku dochodowego………. 53
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ……….57
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ……….61
2.3...

Czytaj więcej

Podatki lokalne w budżecie miasta.Streszczenie………..3
Slowa kluczowe………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I .
Ogólna charakterystyka podatków

1. Pojecie i istota podatku………..5
2. Funkcje podatków. ………..6
3. Podstawa opodatkowania. ………..7
4. Stawki podatkowe. ………..9
5. Granice opodatkowania. ………..13


Rozdzial II.
Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych

1. Podatek rolny ………..17
2. Podatek lesny ………..20
3. Podatek od nieruchomosci………..21
4. Podatek od środków transportu……….24
5. Podatek od posiadanie psów………..26
6. Oplata targowa………..26
7. Oplata miejscowa………..26
8. Oplata skarbowa………...

Czytaj więcej

Inwestycje w gminie XYZ w latach 2007-2009Wstęp……….2

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……….6
1.2. Zadania i funkcje gminy……….12
1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy……….22


Rozdzial II
Inwestycje gminne a rozwój lokalny.

2.1. Budżet gminy……….25
2.2. Działalność inwestycyjna gmin……….29
2.3. Źródła finansowania inwestycji……….34


Rozdzial III
Charakterystyka gminy XYZ.

3.1. Polozenie i rys historyczny gminy XYZ……….40
3.2. Organy i jednostki pomocnicze gminy XYZ……….42
3.3. Identyfikacja problemów w świetle analizy swot……….44


Rozdzial IV
Działalność inwestycyjna gminy XYZ w latach 2007-2009.

4...

Czytaj więcej

Budżet gminy XYZ

Wstęp ………2

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4
1.2. Zadania i funkcje gminy………17
1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy………22


Rozdzial II
Charakterystyka budżetu gminy.

2.1. Formy finansowania wydatków gminnych………25
2.2. Budżet gminy………32
2.3. Projektowanie budżetu gminy………40
2.4. Kontrola wykonywania budżetu………42


Rozdzial III
Charakterystyka gminy XYZ.

3.1 Polozenie i rys historyczny gminy XYZ………44
3.2 Organy i jednostki pomocnicze gminy XYZ………48
3.3 Inwestycje gminne………52


Rozdzial IV
Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011.

4.1...

Czytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie podmiotów publicznych.

1.Pojecie samorządu terytorialnego.
2.Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspólczesnym panstwie.


Rozdzial II
Budżet – istota i znaczenie

1. Pojecie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Rola budżetu jst w efektywnym zarządzaniu jednostka.
3. Budżet lokalny a budżet centralny.
4. Nowoczesne budżetowanie – istota budżetu zadaniowego.
4.1. Budżet zadaniowy w Polsce.


Rozdzial III
Polityka budżetowa gminy

1. Istota, rodzaje i zadania polityki budżetowej
2. Polityka dochodowa gminy.
2.1.Dochody wlasne
3...

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Samorzad terytorialny – istota znaczenie.

1.1. Geneza i pojecie samorządu terytorialnego……….. 4
1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12
1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20


Rozdzial II.
Budżet gminy – dochody vs wydatki

2.1. Budżet w świetle zadan gminy………. 29
2.2. Dochody budżetu gminy i ich klasyfikacja………. 30
2.3. Glówne kierunki wydatków………. 39
2.4. Budżet gminy w świetle danych ogólnopolskich………. 43


Rozdzial III.
Poziom, dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetu gminy X

3.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2006-2010.Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura samorządu terytorialnego ………..8
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego ………..14
1.4. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia gminy ………..18


Rozdzial 2.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu ………..25
2.2. Zasady budżetowe ………..25
2.3. Procedura budżetowa ………..32
2.3.1. Planowanie oraz uchwalanie budżetu……….. 33
2.3.2. Wykonanie i kontrola budżetu ………..37


Rozdzial 3. Dochody i wydatki budżetu gminy

3.1. Dochody wlasne gminy ………..42
3.2. Dochody obce gminy ………..48
3.3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010


Wstęp.

Rozdzial I
Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Pojecie budżetu

1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce……….6
1.2. Opis zadan i kompetencji samorządu gminnego……….14
1.3. Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego……….21
1.4. Pojecie budżetu, zasady budżetowe oraz procedura jego uchwalania i wykonywania……….26
1.5. Dochody samorządu gminnego……….30
1.6. Wydatki samorządu gminnego……….36


Rozdzial II
Charakterystyki badanych gmin: Opatówek i Godziesze Wielkie

2.1. Charakterystyka gminy Opatówek……….39
2.1.1. Historia i zabytki……….39
2.1.2. Władze gminy……….50
2.1...

Czytaj więcej

Budżet jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Katowice.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I
Istota i charakterystyka finansów publicznych

1. Finanse publiczne ……….. 4
2. Finanse samorządu terytorialnego ……….. 8
2.1. Finanse województwa ……….. 10
2.2. Finanse powiatu ……….. 13
2.3. Finanse gminy ……….. 16
3. Pojecie budżetu i jego istota ……….. 21
4. Rodzaje budżetów ……….. 25
5. Proces powstawania budżetu ……….. 28


Rozdzial II
Charakterystyka i organizacja miasta Katowice

1. Polozenie geograficzne i administracyjne ……….. 33
2. Warunki przyrodnicze ……….. 35
3. Historia ……….. 38
4. Infrastruktura spoleczna i techniczna ……….. 41
5. Gospodarka ……….. 42
6. Władze miasta Katowice


Rozdzial...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp.

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 (Struktura) Pojecie i istota samorządu terytorialnego w Polsce
1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
1.3 Zadania gminy
1.3.1 Zadania wlasne
1.3.2 Zadania zlecone
1.4 Mienie komunalne
1.5 Nadzór nad dzialalnoscia gminy


Rozdzial II.
Zasady gospodarki finansowej gminy

2.1 Zasady finansowe dotyczace jednostek samorządu terytorialnego
2.1.1 Jawnosc i przejrzystosc finansów publicznych
2.1.2 Zasada odpowiedzialnosci za wydatkowanie funduszy publicznych
2.2 Budżet gminy i jego struktura

Czytaj więcej

Budżet Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011


Wstęp………..2

Rozdzial 1
Charakterystyka budżetu województwa.

1. Funkcjonowanie województw………..2
2. Finansowanie zadan województwa………..10
3. Budżet województwa………..11
4. Projektowanie i uchwalanie budżetu województwa………..16
5. Kontrola wykonywania budżetu………..19


Rozdzial 2
Charakterystyka Województwa Lubelskiego.

1. Polozenie i rys historyczny Województwa Lubelskiego………..23
2. Organy i jednostki pomocnicze Województwa Lubelskiego………..27
3. Uwarunkowania inwestycyjne Województwa Lubelskiego………..28


Rozdzial 3
Gospodarka finansowa Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011.

1...

Czytaj więcej

Źródła dochodów jednostek samorządu terytoraialnego na podstawie gminy i miasta Jastrowie w latach 2007-2011.


Spis tresci

Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego…………5

1.1. Znaczenie i rola samorządu gminnego…………5
1.2. Organy wladzy gminy…………8
1.3. Kompetencje organów wladzy i zadania gminy…………13
1.4. Nadzór nad samorzadem terytorialnym…………17

Rozdzial 2.
Gospodarka finansowa gminy…………22

2.1. Budżet jako plan finansowy gminy…………22
2.2. Źródła dochodów gminy…………26
2.2.1.Dochody wlasne gminy…………26
2.2.2.Subwencje ogólne…………34
2.2.3.Dotacje celowe z budżetu państwa…………36
2.3.Deficyt budżetowy i samorzadowy dlug publiczny…………38

Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów gminy i miasta ja...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Garwolin w latach 2005-2008


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza, istota, znaczenie i zadania samorządu terytorialnego oraz źródła ich finansowania w Polsce

1. Geneza i istota samorządu terytorialnego w Polsce
2. Znaczenie samorządu terytorialnego
3. Zadania samorządu terytorialnego
3.1. Zadania gminy
3.2. Zadania powiatu
3.3. Zadania województwa
4. Źródła finansowania zadan samorządu terytorialnego


Rozdzial 2.
Charakterystyka miasta Garwolin

1. Historia miasta
2. Sytuacja Garwolina po II wojnie swiatowej
3. Zabytki Garwolina
4. Sytuacja spoleczno gospodarcza Garwolina na poczatku XXI wieku
4.1. Ludnosc miasta
4.2. Zatrudnienie i bezrobocie


Roz...

Czytaj więcej

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Samorzad terytorialny oraz sposoby nadzoru nad jego dzialalnoscia

1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 5
1.1. Organy i zadania gminy……….. 5
1.2. Organy i zadania powiatu……….. 10
1.3. Organy i zadania województwa ………..15
2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego ………..19
2.1. Pojecie nadzoru i kontroli ………..19
3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego……….. 22


Rozdzial II
Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

1. Podstawy prawne i organizacja Regionalnej Izby Obrachunkowej ………..26
2...

Czytaj więcej

Analiza Budżetu Gminy Baranów


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Samorzad terytorialny w Polsce.

1.1. Definicja samorządu ………6
1.2. Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa………12
1.2.1. Samorzad gminny w okresie II Rzeczpospolitej ………13
1.2.2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej………15
1.2.3. Lata wspólczesnej samorzadnosci………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka budżetu gminy.

2.1. Budżet gminy………23
2.1.1. Definicja i zasady konstrukcji budżetu gminy………23
2.1.2. Projektowanie budżetu gminy………27
2.2. Formy finansowania gminy………30
2.2.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego………30
2.2.2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego………37
2.2.3...

Czytaj więcej

Budżet miasta Racibórz na 2005 rok.


1. Wstęp.
Przedstawienie budżetu na 2005 rok.

2. Dochody wlasne budżetu miasta.

3. Wydatki wlasne budżetu miasta.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej oraz przyjete w drodze zawartych porozumien.


 
Czytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój gminy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Fundusze z Unii Europejskiej

1.1. Pojecie Unii Europejskiej i jej rozwój………. 4
1.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych………. 11
1.3. Programy operacyjne perspektywy finansowej lat 2007-2013………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka gminy Malczyce

2.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………. 30
2.2. Historia i polozenie geograficzne gminy Malczyce………. 36
2.3. Warunki spoleczno-gospodarcze………. 41
2.4. Rozwój gminy- bariery i szanse………. 47


Rozdzial 3.
Wykorzystanie środków unijnych w gminie Malczyce

3.1. Zadania realizowane przez badana gmine………. 53
3.2...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu finansowania zadan gminy


Wstęp………..3

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa.

1. Samorzad gminny w okresie II Rzeczypospolitej………..4
2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej (do 1950r.)………..7
3. Samorzad gminny po 1989 roku………..11


Rozdzial II
Podstawy finansowania gminy w świetle obowiazujacych ustaw.

1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego………..15
2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego………..18


Rozdzial III
Rodzaje środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez gminy na podstawie obowiazujacych aktów normatywnych.

1. Środki pozabudżetowe wynikajace z ustaw………..20
2...

Czytaj więcej

Budżet XYZ w latach 2005-2009


Wstęp

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Pojecie gminy
1.2 Historia powstania gminy
1.3 Struktura administracyjna gminy
1.4 Działalność gospodarcza gminy
1.5 Kompetencje gminy
1.6 Charakterystyka miasta i gminy XYZ


Rozdzial II
Budżet jako podstawa działalności finansowej gminy

2.1 Pojecie i charakter prawny budżetu
2.2 Ogólna charakterystyka zródel dochodów budżetu gminy
2.3 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu gminy
2.4 Sprawozdawczość budżetowa jako podstawowe źródłoinformacji o stanie finansów gminy


Rozdzial III
Analiza budżetu miasta i gminy XYZ w latach 2005-2009

3...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy w latach 2007-2012


Wstęp………… 1

Rozdzial 1.
Gospodarka finansowania gminnego samorządu terytorialnego.

1.1. Istota i zadania gminy………… 3
1.2. Budżet gminnych jednostek samorządu terytorialnego- funkcje, struktura, realizacja, kontrola …… 8
1.3. Źródła dochodów gminy na realizacje zadan………… 18


Rozdzial 2.
Fundusze unijne jako zewnetrzne źródło dochodów samorządu gminnego.

2.1. Istota funduszy europejskich jako źródłowspierania rozwoju gminy………… 26
2.2.Charakterystyka wybranych Funduszy Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………… 33
2.3. Programy operacyjne dla Polski na lata 2007-2013………… 44
2...

Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ


Wstęp…………3

Rozdzial I.
System finansowy samorządu terytorialnego

1.1. Rodzaje samorzadowych jednostek organizacyjnych…………4
1.2. Pojecie budżetu i jego struktura…………9
1.3. Zakres działania i zadania gminy…………12
1.4. Budżet – system finansowy gminy…………15


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Procedura uchwalania budżetu gminy…………21
2.2. Konstrukcja budżetu gminy…………25
2.2.1. Dochody…………25
2.2.2. Wydatki…………31
2.3. Wykonanie budżetu…………36


Rozdzial III
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 2010-2011

3.1. Ogólna charakterystyka Gminy XYZ…………40
3.2. Analiza dochodów Gminy XYZ…………42
...

Czytaj więcej

Budżet, jako plan działalności finansowej państwa.


Wstęp …………2

Rozdzial I
Budżet państwa

1.1. Pojecie budżetu państwa………… 4
1.2. Funkcje budżetu państwa………… 6
1.3. Zasady budżetowe………… 8
1.4. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej………… 11


Rozdzial II
Dochody budżetu państwa

2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………12
2.2. Rodzaje dochodów budżetu państwa………… 14
2.3. Dochody budżetu państwa w latach 2008 i 2009………… 23


Rozdzial III
Wydatki budżetu państwa

3.1. Istota wydatków budżetu państwa …………28
3.2. Klasyfikacja wydatków budżetu państwa………… 29
3.3. Wydatki budżetu państwa w latach 2008 i 2009 …………32


Rozdzial IV
Procedura budżetowa

Czytaj więcej

Budżet gminyWstęp…………….2

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych…………….4
2. Kompetencje i zadania organów lokalnych……………. 9
3. Mienie komunalne……………. 12
4. Struktura organizacyjna organów lokalnych oraz nadzór nad ich dzialalnoscia……………. 14


Rozdzial II.
Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej.

1. Przeslanki wyodrebnienia lokalnej gospodarki budżetowej……………. 18
2. Zasieg i formy lokalnej gospodarki budżetowej……………. 21
3. Zasady budżetowe……………. 24


Rozdzial III.
Dochody budżetów lokalnych.

1...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin.


Wstęp………….3

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa.

1. Samorzad gminy w okresie II Rzeczpospolitej………….5
2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej (do 1950 r.)………….8
3. 10 lat wspólczesnej samorzadnosci………….13

Rozdzial II
Podstawy finansowania gminy w świetle obowiazujacych ustaw.

1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego………….18
2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego………….22

Rozdzial III
Rodzaje środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez gminy na podstawie obowiazujacych aktów normatywnych.

1. Środki pozabudżetowe wynikajace z ustaw…………...

Czytaj więcej

Finansowanie jednostek oswiatowych na przykładzie XYZ.Wstęp ………… 5

Rozdzial 1.
Oswiata jako dobro społeczne

1.1. Rola i znaczenie oswiaty ………… 7
1.2. Przemiany oswiatowe w Polsce w latach dziewiecdziesiatych ………… 11
1.3. Polski system oswiaty ………… 15
1.4. Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego ………… 19


Rozdzial 2.
Finansowanie oswiaty w Polsce

2.1. Szkola jako jednostka budżetowa ………… 23
2.1.1. Proces budżetowy w oswiacie ………… 23
2.1.2. Planowanie finansowe w szkole ………… 26
2.2. Finansowanie zadan oswiatowych ………… 28
2.2.1. Glówne problemy dotyczace środków na utrzymanie szkól ………… 29
2.2.2. Rola państwa w finansowaniu oswiaty…………31


Rozdzial 3.
Źródła finansowania w...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie miasta Tychy w roku 2012

Wstęp ………..5

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie, rola i znaczenie samorządu gminnego……….. 6
1.2. Zadania i kompetencje gminy ………..8
1.3. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego……….. 11
1.3.1. Pojecie, cechy, funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego……….. 11
1.3.2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ………..18
1.3.3. Uchwalenie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jego nadzór i kontrola……….. 23

Rozdzial II
Analiza i ocena gospodarki finansowej gminy Tychy w roku 2012

2.1...

Czytaj więcej

Budżet gminny

Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Pojecie i istota samorządu terytorialnego

Geneza i istota samorządu terytorialnego……… 7
Rys historyczny ………7
Istota samorządu terytorialnego……… 11
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ………14
Organy gminy……… 15
a) Rada gminy ………15
b) Wójt ………18
c) Urzad gminy……… 21

Rozdzial II.
Istota finansów publicznych

Finanse publiczne jako instrument wykonywania zadan publicznych ………22
Budżet gminy- pojecie, istota i funkcje……… 27
Zasady Budzetowe ………29
Zasada powszechnosci ………30
Zasada jednosci budżetu ………30
Zasada szczególowosci budżetu……… 30
Zasada przejrzystosci budżetu ………31
Zasada jawnosci...

Czytaj więcej

Wydatki gmin w Polsce w 2012 roku na przykładzie gminy XYZ (rozdzial teoretyczny do tematu)


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka i klasyfikacja wydatków gminnych

1.1. Pojecie wydatków gminnych
1.2. Rodzaje wydatków gminnych
1.2.1. Wydatki na realizacje zadan wlasnych i zleconych gminy
1.2.2. Podzial przedmiotowy wydatków
1.2.3. Wydatki biezace i majatkowe
1.2.4. Prawna klasyfikacja wydatków gminy

 
Czytaj więcej

Dochody wlasne powiatu na przykładzie Powiatu Wrzesinskiego w latach 2005-2008

Wprowadzenie.4

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne

1.1. Pojecie powiatu……….9
1.2. Pojecie budżetu……….. 13
1.3. Pojecie dochodów budżetowych……….. 17


Rozdzial 2.
Dochody wlasne……….. 21

Rozdzial 3.
Subwencja ogólna……….. 27

Rozdzial 4.
Dotacje celowe ……….. 35

Rozdzial 5.
Badanie kształtowania się dochodów powiatu oraz sprawnosci wykonywania budżetu w Powiecie Wrzesinskim

5.1. Charakterystyka badanego powiatu……….. 45
5.2. Dochody wybranego powiatu w latach 2005 – 2008 ……….. 52
5.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie budżetem jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy


Wstęp…………4

Rozdzial I
Rola gminy w ustroju samorzadowym.

1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego…………6
1.2. Szczeble samorządu…………9
1.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego…………18


Rozdzial II
Podstawowe informacje o budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Istota budżetu i zasady budżetowe…………22
2.2. Budżet JST w przepisach ustawy z 27.VIII.2009r. o finansach publicznych…………25
2.2.1. Zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego…………27
2.2.2. Uchwala budżetowa…………29
2.2.3. Wykonanie budżetu…………30


Rozdzial III
Podstawowe informacje o gminie Czerwonka.

3.1. Historia gminy…………33
3.2...

Czytaj więcej

Budżet jednostek samorządu terytorialnego


Wstęp.

Rozdzial 1
Rola gminy w ustroju samorzadowym.

1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego.
1.2. Szczeble samorządu.
1.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.


Rozdzial 2
Podstawowe informacje o budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Istota budżetu i zasady budżetowe.
2.2. Budżet JST w przepisach ustawy z 27.VIII.2009r. o finansach publicznych.
2.2.1. Zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
2.2.2. Uchwala budżetowa.
2.2.3. Wykonanie budżetu.


Rozdzial 3
Material i metodyka.

3.1. Cel badan i hipotezy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze


Rozdzial 4
Podstawowe informacje ...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2006-2009Rozdzial I.
Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Samorzad gminny
1.2. Zakres działania , zadania gminy………7
1.3. Organy gminy i ich kompetencje ………10
1.4. Mienie komunalne ………19
1.5. Nadzór nad gmina ………24
1.6. Formy organizacyjno – prawne gospodarki finansowej gminy ………27


Rozdzial II.
Budżet podstawa gospodarki finansowej gminy

2.1. Budżet gminy……… 29
2.2. Procedura budżetowa ………31
2.3. Istota równowagi budżetowej ………36
2.4. Sposoby finansowania działalności gminy……… 38
2.5. Wydatki gminy ………46


Rozdzial III.
Analiza gospodarki finansowej gminy XYZ w latach 2006-2009

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie finansami w mieście Luków w latach 2011-2013


Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka samorządu terytorialnego miasta Luków

1.1 Definicja i istota samorządu
1.2 Zadania jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Typologia zadan samorządu terytorialnego
1.2.1.1. Uwagi ogólne
1.2.1.2 Zadania wlasne
1.2.1.3. Zadania zlecone
1.3 Znaczenie samorządu terytorialnego


Rozdzial 2
Elementy gospodarki finansowej Samorzadu terytorialnego

2.1. Istota i zakres finansów samorządu terytorialnego
2.1.1. Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego
2.1.2. Definicja zarządzania finansami
2.2. Pojecie budżetu samorzadowego
2.2.1. Zasady budżetowe
2.3. Klasyfikacja budżetowa
2.3...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków gminy Brwinów w latach 2009-2012 oraz jej zadania w sektorze finansów wladz publicznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Gmina w systemie wladz publicznych
1.2. Zadania gminy
1.3. Gospodarka finansowa gminy


Rozdzial II.
Finanse jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych

2.1. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego
2.2. Dochody wlasne – rodzaje i rola w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
3.3. Subwencje i dotacje celowe w budżecie jednostki samorządu terytorialnego


Rozdzial III.
Gmina Brwinów i jej finanse

3.1. Charakterystyka Gminy Brwinów
3.2. Analiza dochodów Gminy Brwinów w latach 2009-2012
3.3...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy Gluszyca.

Wstęp………..2

Rozdzial I
Gmina, jako element sektora finansów publicznych w Polsce.

1.1. Pojecie i regulacje finansów publicznych w Polsce………..4
1.2. Podsektor samorzadowy finansów publicznych………..7
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce………..9


Rozdzial II.
Gospodarka budżetowa gminy.

2.1. Pojecie polityki finansowej gminy………..14
2.2. Budżet jako podstawowe narzedzie gospodarki finansowej gminy………..15
2.3. Struktura budżetu gminy………..18
2.4. Zakres polityki budżetowej gminy………..22
2.5. Narzedzia realizacji polityki budżetowej przez gmine………..23


Rozdzial III.
Polityka budżetowa realizowana p...

Czytaj więcej

Analiza dochodów budżetu Gminy XYZ w latach 2007-2009Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Podstawy teoretyczne gospodarki finansowej Gminy

1.1. Istota, funkcje i geneza samorządu terytorialnego…………5
1.2. Pojecie, zadania i wladze gminy…………11
1.3. Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu gminy …………19


Rozdzial 2.
Charakterystyka dochodów gmin w Polsce

2.1. Dochody wlasne gminy…………24
2.2. Subwencje…………38
2.3. Dotacje celowe …………44


Rozdzial 3.
Analiza sytuacji finansowej gminy swidnica w latach 2007- 2009

3.1. Analiza strukturalna dochodów …………51
3.2. Analiza dynamiczna dochodów …………55
3.3...

Czytaj więcej

Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012


Streszczenie……….3

Wstęp……… 4

Rozdzial I
Cele i zadania jednostek samorządu terytorialnego

1.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego………. 6
1.2 Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………. 11
1.3 Cele i zadania realizowane przez gmine ……….14


Rozdzial II
Źródła finansowania działalności gminy

2.1 Charakteystyka dochodów wlasnych gmin ……….18
2.2 Sybwencje ogólne jako forma pomocy publicznej ……….24
2.3 Dotacje celowe ……….28


Rozdzial III
Analzia budżetu gminy w latach 2007-2012

3.1 Charakterystyka gminy Bedzino………. 31
3.2 Analiza dochodów budżetu gminy Bedzino w latach 2007-2012………. 36
3...

Czytaj więcej

Budżet Gminy na przykładzie.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie gminy……….. 5
1.2. Kompetencje i zadania gminy……….. 6
1.3. Organy gminy i ich zadania……….. 13
1.4. Majatek gminy……….. 20
1.5. Nadzór nad dzialalnoscia gminy……….. 22


Rozdzial II
Charakterystyka dochodów i kierunków wydatków gminy

2.1. Dochody gminy i ich klasyfikacja……….. 24
2.1.1. Dochody publiczno-prawne……….. 25
2.1.2. Dochody prywatno-prawne……….. 39
2.1.3. Pozostale dochody……….. 41
2.2. Charakterystyka kierunków wydatków gminy……….. 44


Rozdzial III
Budżet jako zasadniczy fundusz gminy

3.1. Budżet gminy i procedura jego tworzenia……….. 53
3.2...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków Miasta i Gminy XYZ w latach 2011-2013


Wstęp

Rozdzial I
Gmina jako podmiot gospodarczy

1.1 Zasady prawno-ustrojowe dotyczace samorzadów terytorialnych
1.2 Finanse samorzadów terytorialnych
1.3 Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
1.4 Podstawowe informacje o wydatkach gmin
1.5 Deficyt i nadwyzka w budżetach jednostek samorządu terytorialnego


Rozdzial II
Charakterystyka Miasta i Gminy Praszka

2.1 Charakterystyka Miasta i Gminy Praszka
2.2 Zarys historyczny Miasta i Gminy Praszka
2.3 Stan gospodarki Miasta i Gminy Praszka
2.4 Ludnosc Gminy


Rozdzial III
Analiza podstawowych wartosci budżetowych Miasta i Gminy Praszka w latach 2011-2013

3...

Czytaj więcej

Analiza budżetu gminy XXX


Wstęp

Rozdzial 1
Metodologia

1.1. Cel badan
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Metodyka badan

Rozdzial 2
Problem badawczy w świetle literatury

2.1. Istota samorządu gminnego i jego znaczenie
2.2. Organizacja i struktura samorządu gminnego w mieście XYZ
2.3. Statut i zadania samorządu gminnego
2.4. Źródła prawa finansowego samorządu terytorialnego
2.5. Nadzór nad dzialalnoscia gminna

Rozdzial 3
Gospodarka finansowa gminy

3.1. Charakterystyka gminy XYZ
3.2. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy
3.2.1. Zasady konstrukcji budżetu gminy
3.2.2. Procedura budżetowa
3.3. Glówne źródła dochodów

Rozdzial 4
Anal...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków unijnych przez gminy.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Fundusze Unii Europejskiej ………..6

Rozdzial 2
Budżet Jednostek Samorzadu Terytorialnego

2.1 Struktura organizacyjna gminy ………..14
2.2 Zadania wlasne i zlecone gminy……….. 15
2.3 Budżet Jednostek Samorzadu Terytorialnego……….. 17


Rozdzial 3
Gmina Buk jako przyklad inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych

3.1 Charakterystyka Gminy Buk ………..24
3.2 Analiza budżetu Gminy Buk ………..25
3.3 Analiza inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych w Gminie Buk w roku 2011 ………..28
3.4 Analiza inwestycji realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych w Gminie Buk w roku 2012 ………..31


Rozdzial 4
Gmina ...

Czytaj więcej

Analiza budżetu na przykładzie gminy X

Wstęp………….4

Rozdzial I
Problematyka badawcza budżetów ukladów lokalnych

1.1 Istota samorządu terytorialnego………….5
1.1.1 Rys historyczny………….5
1.1.2 Podmiot i przedmiot samorządu………….7
1.2 Struktura gminy………….9
1.2.1 Definicja gminy………….9
1.2.2 Organy gminy………….9
1.2.3 Zakres działania i zadania gminy………….13
1.3 Budżet gminy………….17
1.3.1 Pojecie budżetu samorzadowego………….17
1.3.2 Zasady budżetowe………….18
1.3.3 Dochody i wydatki gminy………….19
1.3.4 Zarządzanie finansami lokalnymi………….26


Rozdzial II
Instrumenty prawne sporzadzania budżetów gmin

2.1 Procedura budżetowa………….29
2.2 Projekt budżetu………….30
2...

Czytaj więcej

Budżet gmin jako narzędzie realizacji zadan samorzadowych na podstawie czterech wybranych gmin powiatu suwalskiego


Streszczenie.
Wstęp

Rozdzial 1.
Zalozenia metodyczne pracy.

1.1. Cel i zakres pracy.
1.2. Metodyka badan.

Rozdzial 2.
Budżet gmin jako kategoria ekonomiczna.

2.1. Pojecie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2.2. Rodzaje dochodów budżetowych jednostek samorządu.
2.3. Wydatki jednostek samorzadowych.
2.4. Specyfikacja powiatu suwalskiego.

Rozdzial 3.
Gminy powiatu jako obiekt badan.

3.1. Charakterystyka poszczególnych gmin powiatu.
3.2. Dochody badanych gmin.
3.3. Wydatki badanych gmin.
3.4. Wykonanie budżetu.

Rozdzial 4.
Analiza porównawcza budżetów gmin powiatu suwalskiego.

4.1. Porównanie dochodów gmin.
4.2...

Czytaj więcej

Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Gmina. Charakter prawny, zakres działania , struktura i kompetencje

1.1. Normy prawne regulujace dzialanie samorządu ………..5
1.2. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………..8
1.3. Struktura organizacyjna gminy i kompetencje……….. 11


Rozdzial II
Charakterystyka budżetu gminy

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu ………..18
2.2. Zasady budżetowe ………..24
2.3. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ………..30
2.4. Wykonanie oraz kontrola realizacji budżetu gminy ………..33
2.5. Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….. 36
2.5.1. Dochody gminy……….. 36
2.5.2. Wydatki gminy……….. 39


Rozdzial III
Wykorz...

Czytaj więcej

Budżet państwa ( struktura, zasady budżetowania, analiza dochodów i wydatków).

1. Wstęp
2. Pojecie budżetu
3. Struktura budżetu
4. Zasady budżetowe
5. Analiza dochodów i wydatków
6. Podsumowanie
7. Zródla
8. Prezentacja

 
Czytaj więcej

Inwestycje gminy Namyslów i źródła ich finansowania.

Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego………. 6
1.2. Pojecie i podstawowe zadania gminy………. 10


Rozdzial 2.
Inwestycje oraz finanse gminy jako jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Źródła dochodów gminy oraz ich podstawy prawne ……….14
2.2. Zarządzanie rozwojem lokalnymi i regionalnym ……….22
2.3. Inwestycje jako czynnik rozwoju gminy………. 25
2.4. Wybrane aspekty finansowania inwestycji gminnych………. 28


Rozdzial 3.
Ocena działalności inwestycyjnej gminy Namyslów w latach 2007 – 2012

3.1. Charakterystyka badanej gminy i jej sytuacja gospodarcza………...

Czytaj więcej

Wydatki jednostki budżetowej na przykładzie placówek oswiatowych Gminy Wolomin w latach 2009- 2010.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Charakterystyka rachunkowosci budżetowej.

1.1. Istota i zakres rachunkowosci budżetowej…………3
1.2. Zasady i funkcje rachunkowosci budżetowej…………4
1.3. Klasyfikacja budżetowa…………5


Rozdzial II.
Specyfikacja wydatków jednostki budżetowej.

2.1. Wydatki placówki oswiatowej…………7
2.2. Wydzielony rachunek dochodów…………9
2.3. Finansowanie placówek oswiatowych…………11


Rozdzial III.
Analiza wydatków zwiazanych z funkcjonowaniem szkól i przedszkoli na przykładzie Gminy Wolomin za lata 2009 – 2010.

3.1. Profil badanej jednostki…………13
3.2. Analiza wydatków budżetowych…………15


Bibliografia…………30
Z...

Czytaj więcej

Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Podzial, struktura i istota samorządu terytorialnego.

1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego………… 7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………… 10
1.3. Poziomy organizacji samorządu terytorialnego w Polsce………… 14
1.3.1. Samorzad gminny………… 14
1.3.2. Samorzad powiatowy………… 18
1.3.3. Samorzad województwa………… 21


Rozdzial II
Budżet jako fundament gospodarki finansowej gminy.

2.1. Konstrukcja budżetu gminy………… 25
2.2. Opracowanie projektu i procedura uchwalania budżetu………… 28
2.3. Wykonanie budżetu………… 32
2.4. Kontrola wykonania budżetu………… 35


Rozdzial III
Źródła dochodów gminy i ich formy org...

Czytaj więcej

Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.


Wstęp

Rozdzial 1.
Budżet, jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy.

1.1. Istota samorządu terytorialnego.
1.2. Pojecie, zakres działania i struktura organizacyjna gminy.
1.3. Pojecie, zasady oraz funkcje budżetu.
1.4. Zasady, zadania i rodzaje polityki budżetowej.
1.5. Źródła i rodzaje dochodów wlasnych gminy.
1.6. Subwencje i dotacje celowe.
1.7. Zadania i wydatki gminy

Rozdzial 2.
Charakterystyka gminy

2.1. Polozenie geograficzne
2.2. Spoleczenstwo
2.3. Rolnictwo
2.4. Zasoby lesne
2.5. Obiekty prawnie chronione
2.6. Zabytki kulturowe
2.7. Oswiata i kultura
2.8. Drogi
2.9...

Czytaj więcej

Ocena sytuacji finansowej gminy miejskiej glogów w latach 2009-2013.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gminy ……….5
1.2. Gmina – podstawowe pojecia i definicje………. 17
1.3. Zasady i procedury budżetowe ……….18
1.4. Wskazniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego………. 25


Rrozdzial II
Charakterystyka gminy Glogów.

2.1. Plozenie i uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy……….29
2.2. Jednostka organizacyjna i zakres wykonywanych zadan………. 34
2.3. Budżet gminy i sytuacja finansowa ……….42
2.4 Wskazniki sytuacji finansowej gminy za 2013 r……….. 49


Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej za ro...

Czytaj więcej

Budżet gminy na przykładzie gminy YZX


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Zasady funkcjonowania i zadania gmin

1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego ………..5
1.2. Ustrojowa pozycja gminy i zadania gminy……….. 8
1.3. Władze gminy ……….. 10
1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……….. 12


Rozdzial II.
Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ

2.1. Gmina XYZ jako obiekt badan – charakterystyka ……….. 16
2.2. Projekt budżetu i jego uchwalenie w Gminie XYZ ……….. 20
2.3. Finansowanie zadan wlasnych, zleconych i komunalnych ……….. 24
2.4. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu ……….. 26


Rozdzial III.
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 1998-2000

3.1. Dochody budżetu gminy XYZ ………....

Czytaj więcej

Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1...

Czytaj więcej

Budżet gminy na przykładzie gminy XYZ w latach 1998-2000.


Wstęp…………3

Rodzial I.
Zasady funkcjonowania i zadania gmin…………4

1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego…………5
1.2. Ustrojowa pozycja gminy i zadania gminy…………8
1.3. Władze gminy…………10
1.4. Zarządzanie finansami w gminie…………12


Rozdzial II.
Finansowanie zadan samorządu gminy…………15

2.1. Gmina XYZ jako obiekt badan – charakterystyka…………16
2.2. Projekt budżetu i jego uchwalenie w Gminie XYZ…………20
2.3. Finansowanie zadan wlasnych, zleconych i komunalnych…………24
2.4. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu…………26


Rozdzial III.
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 1998-2000…………30

3.1. Dochody budżetu gminy XYZ…………31
3.2...

Czytaj więcej

Budżet państwa jako podstawa polityki socjalnej.


Wstęp…………5

Rozdzial I
Budżet państwa…………8

1. Pojecie budżetu państwa…………8
1.1. Definicja budżetu państwa…………8
1.2. Zasady budżetu państwa…………10
1.3. Funkcje budżetu państwa…………12
2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej…………15
3. Procedura budżetowa…………16
3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa…………16
3.2. Uchwalenie budżetu państwa…………17
3.3. Wykonanie budżetu państwa…………20
3.4. Kontrola budżetu państwa…………26
4. Polityka budżetowa – cele społeczne…………29


Rozdzial II
Dochody budżetu państwa…………33

1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa…………33
2. Rodzaje dochodów budżetu państwa…………34
2.1...

Czytaj więcej

System Dochodów Gmin w Polsce


Wstęp

Rozdzial I
1. Budżety gmin w systemie finansów publicznych w Polsce.

1.1. System budżetowy………6
1.2. Struktura systemu budżetowego w Polsce……….11
1.3. Budżety gmin na tle skonsolidowanego bilansu sektora publicznego……….14
1.4. Dochody budżetowe i ich systematyka……….20


Rozdzial II
2. System dochodów wlasnych gmin w latach 1991- 1996.

2.1. Systematyka dochodów wlasnych gmin……….25
2.2. Ewolucja dochodów wlasnych gmin……….29
2.2.1. Struktura dochodów wlasnych gmin……….30
– podatki,
– opłaty lokalne,
– pozostale dochody wlasne,
– dochody zwrotne.
2.2.2. Analiza empiryczna dochodów wlasnych gmin……….44


Rozdzial III.
3...

Czytaj więcej

Realizacja budżetu w 2000 roku w gminie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i istota samorządu terytorialnego (gminnego)………5

1.1. Znaczenie samorządu gminnego i jego prawne podstawy
funkcjonowania………6
1.2. Dane o samorzadzie gminnym w XYZ………10
1.3. Statut i struktura samorządu gminnego w XYZ………17
1.4. Samorzad gminy zasadnicza forma zycia publicznego………27


Rozdzial II
Finansowanie zadan samorządu gminnego………30

2.1. Projekt budżetu i jego uchwalenie w Gminie XYZ………31
2.2. Finansowanie zadan wlasnych, zleconych i komunalnych………38
2.3. Wykonanie oraz kontrola wykonania budżetu………42
2.4. Uchwalone poprawki do zadan budżetowych w trakcie ich realizacji………47


Rozdzial III
Dochody i r...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich