Tematy Budżety

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ………22
2. Jednostki pomocnicze gminy– sołectwa, ich organizacja i zadania ………27

Rozdział 4
Zasoby finansowe gminy
      1. Uchwała budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………33
3. Wydatki gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………35
4. Program sapard – wsparcie finansowe ………36

Podsumowanie……… 38
Spis tabel ………39
Spis rysunków ………40
Bibliografia ………41
Streszczenie……… 41

 
Czytaj więcej

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego


Wstęp ……… 2

Rozdzial I.
Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego

1. Organizacja i zarzadzanie……… 3


Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

1. Pojecie budżetu……… 8
2. Klasyfikacja budżetowa……… 11
3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12
4. Jednostki budżetowe ………13
5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15
6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17
7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… 19
8. Rachunkowość jednostek sektora publicznego……… 21
9. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa ………22
10. Obsługa bankowa……… 24
11. Dysponenci środków budżetowych ………24
12. Ewidencja wydatków budżetowych ………25
13. Organizacja sprawozdawczosci budżetowej……… 26


Rozdzial III.
Realizacja wpływów i wydatków w WODR

1. Dochody ………30
2. Wydatki ………32
3. Środki specjalne ………45
4. Fundusze celowe ………54


Rozdzial IV.
Podsumowanie i wnioski koncowe

Spis aktów prawnych ……… 63

Bibliografia ……… 64
Spis tabel……… 66
Spis rysunków ……… 68

 
Czytaj więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa


Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3
2. Zasady polityki budżetowej……….10
3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23
4. Wydatki budżetu państwa……….33
5. Deficyt budżetowy……….38


Rozdzial 2
Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych

1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44
3. Karta podatkowa i podatek ryczaltowy………..66
3.1. Karta podatkowa………..66
3.2. Ryczalt ewidencjonowany………..79


Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych

Podsumowanie……….104
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5. Przychody zwrotne ……… 37


Rozdzial III
Dochody podatkowe gmin.

1. Wladztwo podatkowe gmin ……… 42
2. Dochody podatkowe gmin ……… 43


Rozdzial IV
Wladztwo podatkowe a samodzielnosc finansowa wladz lokalnych gminy xyz.

1. Charakterystyka gminy ……… 76
2. Wpływ wykorzystania wladztwa podatkowego na dochody gminne ……… 80


Zakończenie ……… 89
Bibliografia ……… 91
Spis tabel ……… 95

 
Czytaj więcej

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.


Wstęp …….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja obligacji

1. Pojecie obligacji………6
2. Klasyfikacja obligacji ……… 8
2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8
2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9
2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9
2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10
3. Formy obligacji………11
3.1 Obligacje klasyczne………11
3.2 Obligacje zerokuponowe………11
3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12
3.4 Obligacje zamienne………13
3.5 Obligacje z prawem odwolania………13
3.6 Obligacje z opcja wykupu na zadanie posiadacza………14
3.7 Obligacje indeksowane ………14
3.8 Obligacje premiowe………14

Rozdzial II.
Obligacje skarbowe w Polsce i za granica

1. Polskie obligacje skarbowe………16
1.1 Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu………17
1.2 Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu………18
2. Obligacje skarbowe w USA………19
3. Obligacje skarbowe w Niemczech………20
3.1 Federalne bony skarbowe ………20
3.2 Obligacje kasowe………21
3.3 Obligacje federalne………21
3.4 Federalne listy skarbowe ………21
4. Euroobligacje Ministerstwa Finansów RP………22

Rozdzial III.
Wtórny obrót obligacjami skarbowymi

1. Gieldowy obrót obligacjami skarbowymi ……… 24
1.1 Rynek powszechny ………25
1.2 Rynek blokowy……… 26
1.3 Rynek transakcji pakietowych……… 27
2. Regulowany obrót pozagieldowy………29
3. Miedzybankowy rynek pozagieldowy………29

Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju rynku obligacji skarbowych w Polsce………30

Zakończenie………34
Bibliografia………36

 
Czytaj więcej

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny
1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.


Rozdzial II.
Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin

2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin
2.2 Istota dotacji celowych – regulacje prawne
2.3 Obszary dotacji celowych Skarbu Panstwa
2.4 Warunki otrzymania dotacji celowych


Rozdzial III.

Dotacje celowe a samodzielnosc gmina

3.1 Kierunki realizacji samodzielnosci finansowej gmin
3.2 Wpływ dotacji celowych na stan finansów gminy


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Samorzady terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich dzialalnoscia

1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ……….4
1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim ………. 15
1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojecie nadzoru i kontroli ……….19
1.2.2. Organy sprawujace nadzór……….20
1.2.3. Zakres nadzoru ……….22
1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Pojecie i zakres budżetów samorzadowych……….24
1.3.2. Elementy treci uchwaly budżetowej……….26
1.3.3. Procedura budżetowa ………. 30
1.4. Kontrola wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
1.4.1. Sprawozdania finansowe sporzadzane przez j.s.t dla regionalnych izb obrachunkowych ……….40
1.4.2. Dochody budżetów j.s.t ……….42
1.4.3. Wydatki budżetów j.s.t. 46……….


Rozdzial II.
Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

2.1. Podstawy prawne i organizacja regionalnych izb obrachunkowych
2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania izb……….51
2.1.2.organizacja regionalnych izb obrachunkowych……….54
2.2. Zakres podmiotowy oraz rodzaje kontroli przeprowadzanych przez rio
2.2.1. Zakres podmiotowy oraz kryteria kontroli……….56
2.2.2. Rodzaje kontroli ………. 57
2.2.3. Uprawnienia kontrolujacych oraz zasady przeprowadzania kontroli ……….58
2.3. Zakres przedmiotowy oraz tryb przeprowadzania kontroli
2.3.1. Nadzór rio nad dzialalnocia finansowa jednostek samorządu terytorialnego ……….59
2.3.2. Funkcja opiniodawcza rio a kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 62
2.3.3. Organy orzekajace w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ………. 65
2.4. Zasady odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.4.1. Rodzaje naruszen dyscypliny finansów publicznych ……….66
2.4.2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ……….70


Rozdzial III.
Regionalne izby obrachunkowe a samodzielnosc finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Granice legalnosci wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego……….74
3.2. Wydawanie opinii o możliwości splaty kredytów i pozyczek zaciaganych przez jednostki samorządu terytorialnego……….79
3.3. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2000 roku ……….81


Rozdzial IV.
Kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna w 2000 roku

4.1. Charakterystyka gminy korzenna ………. 91
4.2. Wykonanie budżetu gminy korzenna w 2000 roku ………. 94
4.3. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna……….98
4.4. Opinia regionalnej izby obrachunkowej z realizacji budżetu gminy korzenna……….102
4.5. Rozstrzygniecia nadzorcze rio w postepowaniu absolutoryjnym w gminie korzenna……….104


Zakończenie ……….107
Bibliografia ……….109
Spis tabel ……….114
Spis rysunków ……….114
Spis schematów ……….114

 
Czytaj więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wydatki samorzadów………5

1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7
2. Racjonalizacja wydatków………20
3. Równowaga budżetowa………28
4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31

Rozdzial II.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37

1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41
2. Mienie i dochody powiatu………48
3. Prezentacja powiatu XYZ………52
4. Dochody i struktura wydatków………57

Rozdzial III.
Analiza wydatków w ukladzie przestrzennym………61

Podsumowanie………82
Bibliografia ………84
Zalaczniki ………85

 
Czytaj więcej

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Administracja publiczna.
1.1.1. Administracja terenowa.
1.1.2. Administracja samorzadowa.
1.2. Samorzad gminy i jego zadania.
1.3. Władze i organy gminy.
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.
1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy.
1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy.

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy.

2.1. Zasady gospodarki finansowej gminy.
2.2. Budżet i jego funkcje.
2.3. Dochody gminy.
2.4. Wydatki gminy.
2.5. Procedura budżetowa.

Rozdzial III.
Dochody Gminy z podatków i oplat lokalnych.

3.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.
3.2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.

Rozdzial IV.
Zasady ustalania stawek podatków i oplat lokalnych.

4.1. Podatek od nieruchomosci.
4.2. Podatek rolny.
4.3. Podatek lesny.
4.4. Podatek od środków transportowych.
4.5. Podatek od posiadania psów.
4.6. Podatek od spadków i darowizn.
4.7. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.
4.8. Oplata skarbowa.
4.9. Oplata administracyjna.
4.10. Oplata targowa.
4.11. Oplata miejscowa.
4.12. Karta podatkowa.
4.13. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
4.14. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Rozdzial V.
Metodyka badania wykorzystania podatków i oplat lokalnych jako zródel zwiększenia dochodów gminy.

5.1. Cel i hipotezy badawcze.
5.2. Zasada i procedura oceny problemu.
5.3. Zakres i potrzeby informacyjne.
5.4. Źródła i metody zbierania informacji.
5.5. Metody i techniki badania i oceny zmian struktury budżetu.

Rozdzial VI.
Charakterystyka gminy XYZ.

6.1. Rys historyczny.
6.2. Polozenie geograficzne i środowisko przyrodnicze.
6.3. Gospodarka i infrastruktura gminy.
6.4. Struktura gminy.
6.5. Powierzchnia gminy i struktura nieruchomosci.

Rozdzial VII.
Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 1999-2005.

7.1. Struktura budżetu gminy.
7.2. Znaczenie dochodów z podatków i oplat lokalnych.
7.3. Stopien wykorzystania stawek podatków i oplat w gminie.
7.4. Ocena możliwości zwiększenia dochodów gminy z podatków i oplat lokalnych.

Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego

1. Istota samorządu terytorialnego
2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
3. Zakres działania i zadania gminy
4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy

1. Budżet gminy
2. Rodzaje wydatków budżetu gminy
3. Rodzaje dochodów budżetu gminy
4. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
5. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy

Rozdzial III.
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach 1998-2001

1. Charakterystyka Gminy XYZ
2. Ogólna ocena realizacji budżetu w latach 1998-2001
3. Analiza dochodów na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
4. Analiza wydatków na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
5. Finansowanie zadan zleconych przez administracje rzadowa w latach 1998-2001
6. Inwestycje gminne
7. Podsumowanie realizacji budżetu Gminy XYZ

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Przepisy prawne

 
Czytaj więcej