Kategoria Budżety

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006.


1. Wprowadzenie…………2
2. Cel i zakres pracy
3. Materialy zródlowe i metody badan

Rozdzial I.
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7

1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego
1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa
1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy

Rozdzial II.
Budżet gminy rocznym planem gospodarki finansowej…………28

2.1 Pojecie budżetu i procesu budżetowego
2.2 Wlasciwosci budżetu gminy
2.3 Przebieg uchwalania budżetu gminy
2.4 Realizacja budżetu gminy
2.5 Sprawowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej gminy
2...

Czytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21

Rozdzial II.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29
2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35
2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39

Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy

3.1. Źródła zasilania budżetu gminy……….. 42
3.2. Dochody wlasne gminy……….. 46
3.3. Dochody obce gminy……….. 54
3.4. Charakterystyka wydatków gminy……….. 60

Rozdzial IV.
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach ...

Czytaj więcej

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006.


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4
1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12
1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17

Rozdzial II.
Charakterystyka budżetu gminy

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26
2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32
2.3. Zasady budżetowe ……….35
2.4. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy ……….44
2.5. Samodzielnosc finansowa gmin ……….53

Rozdzial III.
Źródła dochodów budżetowych gminy

3.1. Zasilanie budżetów jednostki samorządu terytorialnego ……….55
3.2. Klasyfikacja dochodów gminy………. 58
3.3...

Czytaj więcej

Inwestycje samorządowe województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007.


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych

1.1 Definicja samorzadów ……….4
1.2 Definicja inwestycji ……….6
1.3 Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych ………. 9

Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarcza województwa swietokrzyskiego ……….10

Rozdzial III.
Opis inwestycji samorzadowych województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007

3.1 Inwestycje naplywowe ……….18
3.2 Inwestycje pozyskane z Unii Europejskiej………. 23
3.3 Inwestycje miasta Kielce ……….31

Zakończenie………. 43
Literatura ……….45
Spis tabel ……….46
Spis fotografii………. 47
Spis rysunków………. 48

 
Czytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK.


Wstęp
Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych

1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych
1.2 Likwidacja jednostki budżetowej
1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych

Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

2.1 Pojecie budżetu
2.2 Klasyfikacja budżetowa
2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy
2.4 Jednostki budżetowe
2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa
2.6 Klasyfikacja paragrafowa wydatków
2.7 Rachunkowość jednostek sektora publicznego
2.8 Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa
2.9 Dysponenci środków budżetowych
...

Czytaj więcej

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.


Wstęp ……..2

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia finansów publicznych

1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3
1.2.Funkcje finansów publicznych………7
1.3.Zjawiska finansowe ……… 10
1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14
1.5.BudSety samorzadowe…….. 21

Rozdzial 2.
Charakterystyka dochodów budżetu.

2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26
2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28
2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28
2.2.2.Dochody z oplat ……… 36
2.2.3.Dochody z majatku gminy …….. 39
2.3.Subwencje……… 40
2.4.Dotacje celowe…….. 43

Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka Gminy XXX .

3.1.Polozenie Gminy ……… 46
3.2.Historia Gminy XXX……… 48
3.3.Gmina XXX obecnie …….. 55

Rozdzi...

Czytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008.


Wstęp………. 3
Rozdzial 1
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5
1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10
1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12

Rozdzial 2
Budżet gminy

2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15
2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17
2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19
2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22
2.4 Charakterystyka wydatków gmin……….28

Rozdzial 3
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach 2006-2008

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….32
3.2 Struktura i ksztaltowanie się dochodów gminy XYZ……….45
3...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Zasady funkcjonowania i zadania gmin.

1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6
1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9
1.3. Władze gminy ……… 14
1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17


Rozdzial II.
Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ.

2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22
2.2. Organy gminy XYZ ……… 25
2.3. Projekt budżetu i jego uchwalanie w gminie XYZ ……… 26


Rozdzial III.
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006

3.1. Dochody budżetu gminy XYZ ……… 29
3.2. Wydatki budżetu gminy XYZ ……… 39
3.3. Inwestycje gminne ……… 49
3.4. Wykonanie budżetu gminy XYZ w latach 2003-2006 ……… 53


Zakończenie ……… 57
Biblografia ……… 59
Spis rysunków ...

Czytaj więcej

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Istota i charakterystyka finansów publicznych.

1. Finanse publiczne………6
2. Pojecie budżetu i jego istota………8
3. Finanse samorządu terytorialnego………10
3.1. Finanse województwa………13
3.2. Finanse powiatu………17
3.3. Finanse gminy………21
4. Budżet gminy………28


Rozdzial II.
Charakterystyka i organizacja gminy XYZ.

1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33
2. Warunki przyrodnicze………34
2.1. Klimat………34
2.2. Gleby………35
2.3. Wody………36
2.4. Surowce mineralne………37
3. Historia i terazniejszosc………37
4. Ludnosc………39
5. Rolnictwo i gospodarka………41
6. Infrastruktura spoleczna i techniczna………45
7. Władze gminy XYZ………46
8. Organizacja Urzędu Gminy XYZ………47


Rozdzial III.
Go...

Czytaj więcej

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów wlasnych gmin w Polsce.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce

1. Pojecie i rodzaje podatków lokalny……… 7
1.1. Podatek od nieruchomosci……… 9
1.2. Podatek rolny……… 10
1.3. Podatek lesny……… 13
1.4. Podatek od środków transportowych……… 15
1.5. Podatek od posiadania psów ……… 17
1.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 17
1.7. Podatek oplacany w formie karty podatkowej ……… 19
2.Pojecie i rodzaje oplat lokalnych……… 21


Rozdzial 2.
Organizacja i zasady funkcjonowania gmin

1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 25
2. Zadania gminy ……… 31
3. Źródła finansowania działalności gminy ……… 39
4...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i cechy samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich.
1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989.
1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdzial II.
Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania.

2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy.
2.2. Charakterystyka podst. dochodów gmin.
2.3. Zakres zadan wykonywanych przez gminy w Polsce.
2.4. Problematyka granic zadluzania się gmin- deficyt budżetowy a dlug lokalny

Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy XYZ za lata 2006-2008.

3.1...

Czytaj więcej

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej

1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8
2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11
3. Gospodarka finansowa gminy………. 14


Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy

1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28
2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35
3. Finansowani inwestycji gminy………. 40


Rozdzial III
Organizacja gminy XYZ

1. Charakterystyka Gminy XYZ………. 43
2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ………. 45
3. Misja Gminy XYZ (wedlug modelu Ashridge)………. 49
4. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy XYZ ……….54


Rozdzial IV
Inwestycje k...

Czytaj więcej

Próba oceny wykorzystania środków UE przez gmine XYZ.


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizacje zadan Finansowych przez gmine.

1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego……5
1.2 Zasady i Cele Polityki UE………7
1.3 Charakterystyka Funduszy Strukturalnych………10
1.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)……….10
1.3.2 Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)………12
1.3.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ……..13

Rozdzial II.
Finansowa Gospodarka Gminy.

2.1 Charakterystyka Samorzadu terytorialnego…….14
2.2 Finanse samorządu terytorialnego…….17
2.3 Budżet gminy……..20
2...

Czytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy

1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5
2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10
3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13

Rozdzial II
Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy

1. Pojecie mieszkania i potrzeb mieszkaniowych………23
2. Pojecie polityki mieszkaniowej………27
3. Zadania gminy w dziedzinie gospodarki i polityki mieszkaniowej………31

Rozdzial III
Zadania gminy w zakresię przyznawania dodatków mieszkaniowych

1...

Czytaj więcej

Budżet gminy samorządowej w Polsce.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje

1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6
2. Organy gminy………..9
1.2.1. Urzad gminy………..9
1.2.2. Rada gminy………..10
1.2.3. Organ wykonawczy………..12

Rozdzial II.
Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15
2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24
2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27

Rozdzial III.
Źródła dochodów w gminie

3.1. Charakterystyka dochodów………..34
3.2. Podatki i oplaty………..34
3.3. Dochody wlasne………..42
3.4. Dotacje i subwencje………..43
3.5 Udział w podatkach panstwowych oraz dochody z Unii Europejskiej………..45

Rozdzial IV.
W...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich