Tematy Finanse

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63


Rozdzial III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo XYZ S. A. i ich wpływ na
wynik finansowy

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………66
2. Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania…………73
2.1. Charakterystyka majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….73
2.2. Źródła finansowania majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….76
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego…………78
3.1. Przychody ze sprzedazy…………80
3.2. Koszty XYZ S.A………….80
4. Miejsce podatków w wyniku finansowym przedsiębiorstwaXYZ S.A………….83
5. Analiza wskaznikowa rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A…………85


Zakończenie…………88
Bibliografia…………90
Spis rysunków, tablic…………91
Spis tabel…………92

 
Czytaj więcej

Monografia biura obrachunkowego XYZ.


Rozdzial I
Przedmiot i metody pracy…………3

1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3
2. Przedmiot badan…………7
3. Metody prowadzonych badan…………9


Rozdzial II
Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11

1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11
2. Wynik finansowy Biura…………16


Rozdzial III
Biuro Obrachunkowe XYZ…………21

1. Statut – cel działania …………21
2. Personel…………25
3. Normy…………27
4. Urzadzenia materialne…………29
5. Funkcje na rzecz spolecznosci lokalnej…………30


Rozdzial IV
Opinie klientów na temat Biura…………31Bibliografia…………35
Spis rysunków i tabel…………37
Aneks…………44

 
Czytaj więcej

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5

1. Pojecie wyniku finansowego……… 5
1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5
1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc
rynkowa……….6
2. Formuly ustalania wyniku……… 10
2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10
2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13
3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15
4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17
4.1. Podstawowe materialy zródlowe analizy
finansowej………17
4.1.1. Bilans……… 18
4.1.2. Rachunek wyników………22
4.1.3. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych………
24
4.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych………27
4.2.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu………27
4.2.2. Wstępna analiza rachunku wyników……… 30
4.3. Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych……… 31
5. Formy wyniku finansowego………38
5.1. Rentownosc majatkowa (ekonomiczna)………38
5.2. Rentownosc sprzedaży (handlowa)………42
5.3. Rentownosc zaangazowanych kapitalów wlasnych………
44


Rozdzial II
Podzial wyniku finansowego przedsiębiorstwa……… 48

1. Kapital wlasny przedsiębiorstwa jako jeden z elementów
wyniku finansowego………48
1.1. Kapital wlasny……… 49
1.2. Kapital obcy………53
2. Podzial wyniku finansowego……… 58
2.1. Elementy obligatoryjne wyniku finansowego……… 58
2.1.1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podzialu obligatoryjnego wyniku
finansowego……… 59
2.2. Elementy fakultatywne wyniku finansowego………61
2.2.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych jako
element fakultatywnego podzialu wyniku finansowego……… 61


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa………63

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 63
2. Wstępna ocena bilansu przedsiębiorstwa i rachunku
wyniku………65
3. Struktura kapitalowo-majatkowa………67
4. Wstępna analiza rachunku wyników………69
5. Analiza wskaznikowa XYZ ………
72


Zakończenie……… 79

Bibliografia……… 80

 
Czytaj więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.


I. Wstęp

Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu.

Rozdzial 2. Kapital wlasny.

2.1. Kapital akcyjny.
2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego.


Rozdzial 3. Kapital obcy.

3.1. Finansowanie dlugoterminowe.
3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki.
3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu.

3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji.
3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji.
3.1.3. Leasing.
3.1.3.1. Obowiazki i uprawnienia leasingodawcy i leasingobiorcy.
3.1.3.2. Leasing operacyjny a leasing finansowy.
3.1.3.3. Leasing bezposredni a posredni.
3.1.3.4. Leasing zlotówkowy a dewizowy.
3.1.3.5. Leasing tenecyjny a zwrotny.
3.1.3.6. Leasing lombardowy a norweski.
3.1.3.7. Clifing i refling.
3.2. Finansowanie krótkoterminowe.
3.2.1. Kredyty w rachunku biezacym.
3.2.2. Kredyty w rachunku kredytowym.
3.2.3. Kredyty wekslowe.
3.2.4. Kredyt lombardowy.
3.2.5. Kredyt kupiecki.
3.3. Faktoring.
3.3.1. Rodzaje faktoringu.
3.3.2. Koszty i korzysci faktoringu.
3.4. Forfaiting.
3.4.1. Rodzaje forfaitingu.
3.4.2. Zalety i wady forfaitingu.
3.5. Róznice i podobienstwa miedzy faktoringiem a forfaitingiem.
3.6. Sekutyryzacja.
3.7. Venture Capital.
3.7.1. Rodzaje funduszy venture capital.
3.7.2. Venture capital w Polsce.
3.8. Commercial papers – skrypty dluzne przedsiebiorstw.
3.8.1. Commercial papers i ich emisja.
3.8.2. Bony komercyjne w Polsce.


Rozdzial 4. Koszt kapitalu.

4.1. Koszt kapitału wlasnego.
4.1.1. Model zdyskontowanych dywidend.
4.1.2. Model wyceny aktywów kapitalowych CAPM.
4.2. Koszt kapitału obcego.
4.3. Sredni wazony koszt kapitalu.


Rozdzial 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.

5.1. Czesc ogólna.
5.2. Kształtowanie się kapitalów wlasnych przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A.
5.3. Zobowiazania dlugo – i krótkoterminowe PEiI xyz S.A.
5.4. Koszty kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A.
5.4.1. Koszt sredni wazony kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A.

Podsumowanie i wnioski koncowe.

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rola fundacji w finansowaniu zadan społecznych na przykładzie fundacji XYZ.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Miejsce fundacji w gospodarce………6

1. Sektorowy uklad gospodarki i jego charakterystyka………6
1.1 Specyfika sektora rynkowego………6
1.2 Sektor publiczny i jego cechy………8
1.3 Sektor nonprofit i jego charakterystyka………9
2. Wzajemne zaleznosci miedzy sektorami………14
3. Miejsce fundacji w sektorze nonprofit………17


Rozdzial II.
Rola fundacji w gospodarce………24

1. Pojecie i rodzaje fundacji………24
1.1 Pojecie fundacji………24
1.2 Rodzaje fundacji………28
2. Rozwój fundacji w Polsce………34
2.1 Pierwsze polskie fundacje………34
2.2 Fundacje okresu miedzywojennego………36
2.3 Rozwój fundacji w gospodarcze centralnie planowanej………37
2.4 Fundacje w latach osiemdziesiatych i dziewiecdziesiatych……… 38
3. Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszen………42
4. Źródła finansowania fundacji………44


Rozdzial III.
Działalność Fundacji XYZ………48

1. Charakterystyka Fundacji………48
2. Źródła przychodów Fundacji XYZ………50
3. Kierunki wydatkowania środków Fundacji XYZ………54
3.1 Kierunki działalności Fundacji w 1994r……….57
3.2 Kierunki działalności Fundacji w 1995r……….58
3.3 Kierunki działalności Fundacji w 1996r……….60
3.4. Kierunki działalności Fundacji w 1997 r. 62
3.5. Kierunki działalności Fundacji w latach 1998 – 2000………63
4. Perspektywy Fundacji XYZ………64


Zakończenie………65
Literatura………67
Zalaczniki………68

 
Czytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota plynnosci finansowej………4

1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4
1.2. Plynnosc a zyskownosc………6
1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych
sprawozdan finansowych………8
1.3.1. Bilans………8
1.3.2. Rachunek zysków i strat………14
1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków
i strat………17


Rozdzial II.
Pomiar plynnosci finansowej 19

2.1. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych
………19
2.2. Ocena plynnosci finansowej na podstawie
informacji o przeplywach gotówki………22
2.3. Dynamiczne metody pomiaru plynnosci finansowej
………23
2.4. Statyczne metody pomiaru plynnosci finansowej
………25


Rozdzial III.
Kształtowanie struktury kapitalów………29

3.1. Źródła pozyskiwania kapitalów………29
3.2. Wpływ struktury kapitalów na zyskownosc
przedsiębiorstwa………37
3.3. Optymalizacja struktury kapitalowej przedsiębiorstwa
………39
3.4. Zwiazki miedzy struktura kapitału i ryzykiem
……… 42


Rozdzial IV.
Zarządzanie majatkiem obrotowym………45

4.1. Kapital obrotowy i jego poziom………45
4.2. Polityka zarządzania kapitalem obrotowym………48
4.3. Kształtowanie wielkosci i struktury aktywów
obrotowych………51
4.3.1. Zarządzanie zapasami………51
4.3.1.1. Koszty zwiazane z zapasami………54
4.3.2. Zarządzanie naleznosciami………58
4.3.2.1. Warunki kredytu kupieckiego………59
4.3.2.2. Klasyfikacja kredytobiorców pod wzgledem
ich wiarygodnosci………64
4.3.2.3. Kontrola, zabezpieczenie i egzekwowanie splaty
naleznosci………67
4.3.3. Zarządzanie zasobami gotówkowymi………74
4.3.3.1. Lokowanie środków finansowych………77


Bibliografia………84

 
Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdzial 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdzial 3
Obrót papierami wartosciowymi

3.1. Podstawy prawne
3.2. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. oraz rola w ksztaltowaniu rynku kapitalowo – pienieznego
3.3. Zasady emisji papierów wartosciowych
3.4. Notowania gieldowe
3.5. Wskazniki gieldowe
3.6. Perspektywy rozwoju gield w Polsce


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

 
Czytaj więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp

Rozdzial 1
Finansowanie działalności gospodarczej

1.1. Istota finansowania działalności
1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego
1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego
1.4. Koszt kapitału
1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych
1.6. Dostep do kapitału obcego
1.7. Struktura kapitału a wartość firmy


Rozdzial 2
Kredyt bankowy jako źródło finansowania

2.1. Istota kredytu
2.2. Przebieg postępowania kredytowego
2.3. Umowa kredytowa
2.4. Rodzaje kredytów bankowych
2.5. Formy zabezpieczen kredytów
2.6. Czynniki wpływajace na cene kredytu
2.7 Ocena kredytu jako źródła finansowania


Rozdzial 3
Leasing i faktoring jak alternatywne źródła finansowania przedsiewziec

3.1. Leasing
3.1.1. Przedmiot i uczestnicy transakcji leasingowych
3.1.2. Podstawowe formy leasingu
3.1.3. Wady i zalety leasingu
3.2. Faktoring
3.2.1. Podmioty i przedmiot faktoringu
3.2.2. Formy faktoringu
3.2.3. Wady i zalety faktoringu


Rozdzial 4
Analiza struktury i efektywnosci kapitału na przykładzie Przedsiębiorstwa X

4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Ocena zyskownosci majatku i kapitalów
4.3. Ocena zdolnosci do obslugi zadłużenia


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ


Rozdzial I.
Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2

1.1. Istota wyniku finansowego………3
1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10
1.2.1. Wariant porównawczy………10
1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19


Rozdzial II.
Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w
XYZ………27

2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28
2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35
2.2.1. Przychody operacyjne………35
2.2.2. Przychody finansowe………37
2.3. Koszty operacyjne i finansowe………39
2.3.1. Koszty operacyjne………39
2.3.2. Koszty finansowe………45


Rozdzial III.
Ewidencja czynników ksztaltujacych wynik finansowy i ustalenie podstawy opodatkowania w
XYZ………49

3.1. Ewidencja przychodów………50
3.2. Ewidencja kosztów………54
3.3. Ustalenie wielkosci wyniku finansowego brutto i podstawy opodatkowania………58


Bibliografia………73
Spis rysunków………76

 
Czytaj więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych

1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5
1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9
1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17


Rozdzial II.
Środki pieniężne w kasię

2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19
2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26
2.3 Ewidencja środków pienieznych w kasię ……… 39


Rozdzial III.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3.1 Charakterystyka obrotu bezgotówkowego ……… 46
3.2 Ewidencja środków pienieznych na rachunkach biezacym ……… 53
3.3 Ewidencja środków pienieznych na innych rachunkach bankowych……… 57


Rozdzial IV.
Charakterystyka oraz ewidencja innych środków pienieznych

4.1 Środki pieniężne w drodze ……… 62
4.2 Czeki ……… 66
4.3 Weksle……… 69


Zakończenie……… 76

Bibliografia ……… 78

Spis rysunków……… 79
Spis schematów……… 80
Spis wzorów ………81
Zalaczniki ……… 82
Spis zalaczników ……… 99

 
Czytaj więcej