Kategoria Finanse

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3...

Czytaj więcej

Monografia biura obrachunkowego XYZ.


Rozdzial I
Przedmiot i metody pracy…………3

1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3
2. Przedmiot badan…………7
3. Metody prowadzonych badan…………9


Rozdzial II
Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11

1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11
2. Wynik finansowy Biura…………16


Rozdzial III
Biuro Obrachunkowe XYZ…………21

1. Statut – cel działania …………21
2. Personel…………25
3. Normy…………27
4. Urzadzenia materialne…………29
5. Funkcje na rzecz spolecznosci lokalnej…………30


Rozdzial IV
Opinie klientów na temat Biura…………31Bibliografia…………35
Spis rysunków i tabel…………37
Aneks…………44

 
Czytaj więcej

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5

1. Pojecie wyniku finansowego……… 5
1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5
1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc
rynkowa……….6
2. Formuly ustalania wyniku……… 10
2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10
2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13
3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15
4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17
4.1. Podstawowe materialy zródlowe analizy
finansowej………17
4.1.1. Bilans……… 18
4.1.2. Rachunek wyników………22
4.1.3. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych………
24
4.2...

Czytaj więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.


I. Wstęp

Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu.

Rozdzial 2. Kapital wlasny.

2.1. Kapital akcyjny.
2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego.


Rozdzial 3. Kapital obcy.

3.1. Finansowanie dlugoterminowe.
3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki.
3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu.

3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji.
3.1.2.2...

Czytaj więcej

Rola fundacji w finansowaniu zadan społecznych na przykładzie fundacji XYZ.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Miejsce fundacji w gospodarce………6

1. Sektorowy uklad gospodarki i jego charakterystyka………6
1.1 Specyfika sektora rynkowego………6
1.2 Sektor publiczny i jego cechy………8
1.3 Sektor nonprofit i jego charakterystyka………9
2. Wzajemne zaleznosci miedzy sektorami………14
3. Miejsce fundacji w sektorze nonprofit………17


Rozdzial II.
Rola fundacji w gospodarce………24

1. Pojecie i rodzaje fundacji………24
1.1 Pojecie fundacji………24
1.2 Rodzaje fundacji………28
2. Rozwój fundacji w Polsce………34
2.1 Pierwsze polskie fundacje………34
2.2 Fundacje okresu miedzywojennego………36
2.3 Rozwój fundacji w gospodarcze centralnie planowanej………37
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota plynnosci finansowej………4

1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4
1.2. Plynnosc a zyskownosc………6
1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych
sprawozdan finansowych………8
1.3.1. Bilans………8
1.3.2. Rachunek zysków i strat………14
1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków
i strat………17


Rozdzial II.
...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdzial 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdzial 3
Obrót papierami w...

Czytaj więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp

Rozdzial 1
Finansowanie działalności gospodarczej

1.1. Istota finansowania działalności
1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego
1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego
1.4. Koszt kapitału
1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych
1.6. Dostep do kapitału obcego
1.7. Struktura kapitału a wartość firmy


Rozdzial 2
Kredyt bankowy jako źródło finansowania

2.1. Istota kredytu
2.2. Przebieg postępowania kredytowego
2.3. Umowa kredytowa
2.4. Rodzaje kredytów bankowych
2.5. Formy zabezpieczen kredytów
2.6. Czynniki wpływajace na cene kredytu
2.7 Ocena kredytu jako źródła finansowania


Rozdzial...

Czytaj więcej

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ


Rozdzial I.
Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2

1.1. Istota wyniku finansowego………3
1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10
1.2.1. Wariant porównawczy………10
1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19


Rozdzial II.
Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w
XYZ………27

2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28
2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35
2.2.1. Przychody operacyjne………35
2.2.2. Przychody finansowe………37
2.3. Koszty operacyjne i finansowe………39
2.3.1. Koszty operacyjne………39
2.3.2. Koszty finansowe………45


Rozdzial III.
Ewidencja czynników ksztaltujacych wynik finansowy i ustalenie p...

Czytaj więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych

1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5
1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9
1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17


Rozdzial II.
Środki pieniężne w kasię

2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19
2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26
2.3 Ewidencja środków pienieznych w kasię ……… 39


Rozdzial III.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3.1 Charakterystyka obrotu bezgotówkowego ……… 46
3.2 Ewidencja środków pienieznych na rachunkach biezacym ……… 53
3...

Czytaj więcej

Weksel jako papier wartosciowy


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe

1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5
2. Rys historyczny ……… 6
3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9
4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11


Rozdzial II
Weksel jako papier wartościowy

1. Źródła prawa wekslowego ……… 14
2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… 15
3. Skladniki formalne weksla ……… 17
4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21
5. Realizacja praw z weksla ……… 24
6. Protest ……… 27


Rozdzial III
Pozostale zagadnienia dotyczace weksli

1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30
2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32
3. Przedawnienie ……… 37
4...

Czytaj więcej

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka instrumentów pochodnych

1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6
1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16
1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22


Rozdzial II
Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji

2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26
2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32
2.3. Metody ewidencji instrumentów pochodnych……….35


Rozdzial III
Przyklady ewidencji instrumentów pochodnych

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa

1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5
2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12
3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15
4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57


Rozdzial II
Obciazenia finansowe przedsiebiorstw

1...

Czytaj więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Wstęp……….3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw
1.1.1. Kryteria jakosciowe
1.1.2. Kryteria ilosciowe
1.2. Klasyfikacje szczególowe
1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego
1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki
1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial II
Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32

2.1. Konkurencyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw
2.2. Działania w zakresię wspierania konkurencyjnosci przedsiebiorstw
2.2.1. Strategia ‚Przedsiebiorczosc-Rozwój-Praca’
2.2.2...

Czytaj więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21


Rozdzial 2.
Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej.

1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24
2. Finansowanie działalności gospodarczej………31
3. Przepisy prawne………37


Rozdzial 3.
Fin...

Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdzial II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1...

Czytaj więcej

Nowe formy finansowania w działalnosci.


1. Wstęp

2. Tradycyjne formy finansowania

2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy
2.2 Obligacje
2.3 Weksle
2.4 Kredyty kupieckie

3. Nowe formy

3.1 Leasing
3.2 Faktoring
3.3 Franchising
3.4 Forfaiting

4. Funkcjonowanie leasingu
5. Funkcjonowanie faktoringu
6. Funkcjonowanie forfaiting
7. Zalety i wady leasingu
8. Zalety i wady forfaitingu
9. Wnioski i spostrzezenia
10.Literatura

Uwaga brak przypisów w pracy!

 
Czytaj więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.


Rozdzial I.
Charakterystyka banku XYZ

1.1 Działalność banku XYZ
1.2 Kapital akcyjny banku XYZ


Rozdzial II.
Charakterystyka kredytów gospodarczych

2.1 Klasyfikacja kredytów
2.2 Procedury kredytowe
2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu


Rozdzial III.
Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw

3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu działalności przedsiebiorstw
3.2 Faktoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiebiorstw
3.3 Bariery pozyskiwania zródel zewnetrznego finansowania przedsiebiorstw


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.


Wstęp………… 2

Rozdzial I
Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej

1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4
1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6
1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15
1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17


Rozdzial II
Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw

2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21
2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24
2.3. Wpływ środków finansowych na rozwój przedsiebiorstw………… 25


Rozdzial III
Charakterystyka wlasnych zródel finansowania działalności gospodarczej

3.1...

Czytaj więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.


Wstęp ……….. 4
Rozdzial 1.
Finansowanie przedsiębiorstwa

1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6
1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10
1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12
1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19
1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26
1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29
1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32


Rozdzial 2.
Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw

2.1. Kredyt bankowy ……….. 37
2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39
...

Czytaj więcej

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.Wstęp………4
Rozdzial I
Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci

1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5
1.2. Istota franchisingu……..8
1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10

Rozdzial II
Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu

2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18
2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20
2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22

Rozdzial III
Franchising na przykładzie sieci sklepów XYZ

3.1. Charakterystyka sieci sklepów XYZ……..25
3.2. Zalozenia systemu franczyzy XYZ……..26
3.3. Analiza budżetu sieci……..28
3.4. Podsumowanie……....

Czytaj więcej

Sposoby pokrywania długów panstwowych.


Wstęp.

Rozdzial I
Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne.

1.1 Pojecie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5
1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8

Rozdzial II
Dlug publiczny.

2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9
2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16
2.3 Zadluzenie jako problem globalny ………..26

Rozdzial III
Deficyt budżetowy – sposoby walki z problemem

3.1 Skala nierównowagi finansowej i jej glówne tendencje……….. 29
3.2 Normatywne podejscie do nierównowagi……….. 42
3.3 Sposoby finansowania deficytu budżetowego ………..46

Rozdzi...

Czytaj więcej

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Kultura konsumpcyjna

1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5
1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie
1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego
1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim
1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej
1.6. Dusza konsumenta
1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19

Rozdzial 2.
Dluznik – ‚obywatel spoleczenstwa polskiego’

2.1. Prosperity po polsku
2.2. Kredyt – gotówka ‚do wziecia’
2.3. Obywatel – dluznik
2.4. Zadluzenie okolicznosciowe – kredyty swiateczne

Rozdzial 3.
Analiza przeprowadzonych badan………28

Czytaj więcej

Międzynarodowe instytucje finansowe


Wstęp………….2

Rozdzial I
Międzynarodowe instytucje finansowe.

1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4
1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7
1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8
1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11
1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20


Rozdzial II
Miedzynarodowy Fundusz Walutowy.

2.1. Geneza i istota MFW………….24
2.2. Cele i funkcje MFW………….26
2.3. Zasoby finansowe i dzialalnosc kredytowa MFW………….29
2.4...

Czytaj więcej

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Spólki XYZ S.A.

1. Przedmiot działalności Spólki……….5
2. Struktura akcjonariatu……….5
3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6
4. Strategia rozwoju……….6


Rozdzial II
Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A.

1. Produkty……….8
2. Sprzedaz i marketing……….9
3. Eksport……….10
4. Analiza SWOT……….10


Rozdzial III
Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008.

1. Analiza struktury bilansu i rachunku wyników za lata 2006-2008……….14


Rozdzial IV
Analiza ryzyka działalności Spólki XYZ S.A.

1. Ryzyko gospodarcze……….24
2. Ryzyko finansowe……….25
3. Pozostale ryzyka……….27

Zakończenie i wnioski koncowe………...

Czytaj więcej

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce

1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje
1.2. Wady starego systemu
1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce

Rozdzial 2.
Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze

2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków
2.2 Stopien społecznego zainteresowania III filarem
2.3 Powody niskiego wykorzystania prywatnych oszczednosci w III filarze oraz konsekwencje tego zjawiska

Zakończenie
Bibliografia
Publikacje
Akty prawne
Strony internetowe
Wykaz wykresów
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Czytaj więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczeństwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3...

Czytaj więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

1.1. Pojecie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4
1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11


Rozdzial II
Finansowanie działalności gospodarczej

2.1. Charakterystyka zródel finansowania małych i srednich przedsiebiorstw …….15
2.2. Finansowanie działalności gospodarczej kapitalami wlasnymi……. 22


Rozdzial III.
Finansowanie działalności gospodarczej kapitalami obcymi

3.1. Leasing …….26
3.2. Factoring …….39


Rozdzial IV
Finansowanie działalności kredytami

4.1...

Czytaj więcej

Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Gospodarstwa domowe w świetle literatury

1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9
1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11
1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15
1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16

Rozdzial 2.
Dochody gospodarstw domowych rolników

2.1. Sytuacja dochodowa rolnictwa i rolników w latach 2004-2008 ……….21
2.2. Zmiany w dochodach rolników w latach 2004-2009. ……….24
2.3. Dochody nominalne i realne………. 28
2.4. Dochód rozporzadzalny ……….32
2.5. Dopłaty bezpośrednie ……….35

Rozdzial 3.
Wydatki gospodarstw domowych rolników

3.1...

Czytaj więcej

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i PawelWstęp ………. 2

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3
2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8
3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15


Rozdzial II
Istota franchisingu

1. Pojecie i rodzaje franchisingu ………. 23
2. Zalety i wady franchisingu ………. 37
3. Koszt franchisingu ………. 45


Rozdzial III
Zasady ewidencji franchisingu na kontach

1. Charakterystyka supermarketu Piotr i Pawel jako franczyzobiorcy ………. 50
2. Ewidencja franchisingu w księgach franczyzobiorcy ………. 56
3...

Czytaj więcej

Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie


Wstęp

Rozdzial 1.
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1. Geneza zjawiska venture capital
1.2. Interpretacja pojecia venture capital
1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka
1.4. Uczestnicy rynku venture capital
1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital
1.6. Czynniki determinujace rozwój funduszy venture capital


Rozdzial 2.
Charakterysytka funduszy venture capital

2.1. Glówne elementy skladowe funduszy venture capital
2.2. Rodzaje funduszy venture capital
2.3. Formy prawne funduszy venture capital
2.4. Stosunki prawne w funduszach venture capital
2.4.1...

Czytaj więcej

Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne


Wstęp………..5

Rozdzial I.
Formy lokowania oszczednosci

1.1. Pojecie oszczedzania i inwestowania ………..7
1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11
1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12
1.2.2. Lokaty bankowe ………..13
1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15
1.2.4. Waluty ………..17
1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19
1.2.5.1. Akcje………..20
1.2.5.2. Obligacje ………..21
1.2.6. Skarbowe papiery wartosciowe………..23
1.3. Alternatywne możliwości lokowania oszczednosci ………..24
1.3.1. Formy finansowe………..24
1.3.1.1. Produkty strukturyzowane………..25
1.3.1.2. Fundusze hedge………..25
1.3.1.3. Private equity ………..27
1.3.1.4...

Czytaj więcej

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.


Wstęp

Rozdzial 1.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych
1.2 Zachowanie gospodarstw domowych
1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego
1.3.1 Pojecie i struktura budżetu
1.3.2 Analiza budżetu
1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE


Rozdzial 2.
Zakres metodyczny badan

2.1 Cel badan
2.2 Metody badan zastosowane w pracy


Rozdzial 3.
Badania wlasne

3.1 Ocena funkcjonowania gosp. Domowych w Polsce
3.1.1 Dochody gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.2 Wydatki gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.3 Wyposazenie gosp. Domowych w dobra trwalego uzytkowania w 2009 roku wg. GUS
3...

Czytaj więcej

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE

1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7
1.2.Historia podatku VAT………. 9
1.3.System opodatkowania VAT………. 11
1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14
1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16


Rozdzial 2.
VAT w obrocie miedzynarodowym (transakcje wewnatrzwspólnotowe)

2.1. Wprowadzenie podatku vat w Polsce………. 19
2.2. Podatek w Polsce w kontekscie integracji Z Unia Europejska ……….21
2.3. Zasadnicze zmiany w systemie vat po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej………. 22
2.4...

Czytaj więcej

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie.

1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5
1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16
1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25
1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30
1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33


Rozdzial 2.
Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w rachunku zysków i strat.

2.1...

Czytaj więcej

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowejWykaz skrótów powolywanych aktów prawnych
Wstęp

Rozdzial 1.
Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania

1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci
1.2 Formy władania nieruchomosciami
1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami
1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci


Rozdzial 2.
Wspólnota mieszkaniowa

2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Cele i zadania wspólnoty
2.3 Formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa
2.4 Podejmowanie uchwal
2.5 Zasoby wspólnoty
2.6 Gospodarka finansowa wspólnoty
2.7 Sprawozdanie finansowe wspólnoty


Rozdzial 3.
Roczny plan gospodarczy wspólnoty

3...

Czytaj więcej

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.


Wstęp………….5

Rozdzial I
Polityka spoleczna w Polsce

1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6
1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7
1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10
1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14
1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16
1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21
1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21
1.6.2 Rynek pracy…………. 24
1.6.3 Edukacja…………. 26


Rozdzial II
Europejski Fundusz Spoleczny oraz Program Operacyjny Kapital Ludzki

2.1 Polityka spoleczna na szczeblu Unii Europejskiej…………. 31
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………. 32
2.2.1 Zakres działania EFS...

Czytaj więcej

Finanse małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………..6
1.2. Struktura organizacyjna MSP………..10
1.3. MSP w polskiej gospodarce………..13


Rozdzial 2
Kapital finansowy wlasny małych i srednich przedsiebiorstw.

2.1. Istota kapitału wlasnego przedsiębiorstwa………..20
2.2. Rodzaje funduszy wlasnych………..21
2.3. Warunki wykorzystania wlasnych zródel finansowania przez MSP.


Rozdzial 3
Kapital finansowy obcy małych i srednich przedsiebiorstw.

3.1. Pojecie kapitału obcego przedsiębiorstwa………..42
3.2. Formy funduszy obcych………..49
3.3...

Czytaj więcej

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Historia statusu zakladów pracy chronionej

1. Pojecie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5
2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8
3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14
4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19
5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20
6. Obowiazki zakladów pracy chronionej………. 25


Rozdzial 2
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakladów pracy chronionej

1. Przepisy dotyczace zwolnienia z podatku dochodowego i opłaty skarbowej………. 27
2. Zaklady pracy chronionej w roli podatnika ……….34
3. Podatek od towarów i uslug ……….38
4...

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem walutowym


Wstęp………… 1

Rozdzial 1
Specyfika ryzyka walutowego

1.1 Definiowanie i znaczenie ryzyka walutowego………… 3
1.2 Klasyfikacja ryzyka walutowego………… 5
1.2 Strategie zarządzania ryzykiem walutowym………… 10

Rozdzial 2.
Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie.

2.1 Metody wewnetrzne………… 17
2.2 Metody zewnetrzne …………21

Rozdzial 3.
Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach róznej wielkosci

3.1 Zarządzanie ryzykiem walutowym w malym przedsiębiorstwie na podstawie badan przeprowadzonych w przedsiębiorstwach …………33
3.2 Zarządzanie ryzykiem walutowym w duzym przedsiębiorstwie………… 36
3...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA


Wstęp

Rozdzial I
Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania
1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy
1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst

2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw
2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji
2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw


Rozdzial III
Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania
3...

Czytaj więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstwWstęp……… 5

Rozdzial I.
Male i srednie przedsiębiorstwa.

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7
1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13
1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15


Rozdzial II.
Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi.

2.1. Finansowanie wlasne……… 32
2.2. Aniolowie Biznesu……… 37
2.3. Venture capital……… 39
2.4. Odpisy amortyzacyjne……… 45
2.5. Dopłaty wspólników……… 49


Rozdzial III.
Finansowanie MSP zródlami kapitału obcego.

3.1. Kredyty bankowe i ich rodzaje……… 51
3.2. Kredyty kupieckie……… 65
3.3. Factoring……… 68
3.4. Leasing……… 72
3.5. Franczyza……… 76
3.6. Dotacje i subwencje……… 82


Zakończenie……… 86...

Czytaj więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat


Wykaz skrótów………. 5

Wstęp ……….6

Rozdzial 1.
Dywidendy i polityka ich wyplat

1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10
1.2. Rodzaje dywidend ……….13
1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15
1.4. Modele wyplat dywidend ……….16


Rozdzial 2.
Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki

2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20
2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne dla spólki………. 21
2.3. Efekt klienteli i wartość informacyjna dywidend ……….22
2.4. Wpływ polityki dywidend na wartość spólki………. 26


Rozdzial 3.
Opodatkowanie dywidend

3.1. Ogólne zasady opodatkowania wyplat dywidend ……….29
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich