Kategoria Finanse

Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie


Wstęp

Rozdzial 1.
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1. Geneza zjawiska venture capital
1.2. Interpretacja pojecia venture capital
1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka
1.4. Uczestnicy rynku venture capital
1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital
1.6. Czynniki determinujace rozwój funduszy venture capital


Rozdzial 2.
Charakterysytka funduszy venture capital

2.1. Glówne elementy skladowe funduszy venture capital
2.2. Rodzaje funduszy venture capital
2.3. Formy prawne funduszy venture capital
2.4. Stosunki prawne w funduszach venture capital
2.4.1. Powiazania umowne pomiedzy inwestorami i firma venture capital
2.4.2...

Czytaj więcej

Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne


Wstęp………..5

Rozdzial I.
Formy lokowania oszczednosci

1.1. Pojecie oszczedzania i inwestowania ………..7
1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11
1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12
1.2.2. Lokaty bankowe ………..13
1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15
1.2.4. Waluty ………..17
1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19
1.2.5.1. Akcje………..20
1.2.5.2. Obligacje ………..21
1.2.6. Skarbowe papiery wartosciowe………..23
1.3. Alternatywne możliwości lokowania oszczednosci ………..24
1.3.1. Formy finansowe………..24
1.3.1.1. Produkty strukturyzowane………..25
1.3.1.2. Fundusze hedge………..25
1.3.1.3. Private equity ………..27
1.3.1.4. Instrumenty pochodne ………..28
1.3.1.5...

Czytaj więcej

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.


Wstęp

Rozdzial 1.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych
1.2 Zachowanie gospodarstw domowych
1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego
1.3.1 Pojecie i struktura budżetu
1.3.2 Analiza budżetu
1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE


Rozdzial 2.
Zakres metodyczny badan

2.1 Cel badan
2.2 Metody badan zastosowane w pracy


Rozdzial 3.
Badania wlasne

3.1 Ocena funkcjonowania gosp. Domowych w Polsce
3.1.1 Dochody gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.2 Wydatki gosp. Domowych w 2009 roku wg. GUS
3.1.3 Wyposazenie gosp. Domowych w dobra trwalego uzytkowania w 2009 roku wg. GUS
3.2 Ocena zachowan rynkowych badanych gosp. Domowych


Pods...

Czytaj więcej

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE

1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7
1.2.Historia podatku VAT………. 9
1.3.System opodatkowania VAT………. 11
1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14
1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16


Rozdzial 2.
VAT w obrocie miedzynarodowym (transakcje wewnatrzwspólnotowe)

2.1. Wprowadzenie podatku vat w Polsce………. 19
2.2. Podatek w Polsce w kontekscie integracji Z Unia Europejska ……….21
2.3. Zasadnicze zmiany w systemie vat po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej………. 22
2.4.Ogólne zasady opodatkowania transakcji VAT w Polsce ……….28

Czytaj więcej

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie.

1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5
1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16
1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25
1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30
1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33


Rozdzial 2.
Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w rachunku zysków i strat.

2.1. Rachunek zysków i strat- podstawowy element w kreowaniu wyniku finansowego……….38
2.2...

Czytaj więcej

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowejWykaz skrótów powolywanych aktów prawnych
Wstęp

Rozdzial 1.
Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania

1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci
1.2 Formy władania nieruchomosciami
1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami
1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci


Rozdzial 2.
Wspólnota mieszkaniowa

2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Cele i zadania wspólnoty
2.3 Formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa
2.4 Podejmowanie uchwal
2.5 Zasoby wspólnoty
2.6 Gospodarka finansowa wspólnoty
2.7 Sprawozdanie finansowe wspólnoty


Rozdzial 3.
Roczny plan gospodarczy wspólnoty

3.1 Struktura rocznego planu gospodarczego wspólnoty
3.1.1 Parametry wyjsciowe
3.1...

Czytaj więcej

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.


Wstęp………….5

Rozdzial I
Polityka spoleczna w Polsce

1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6
1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7
1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10
1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14
1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16
1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21
1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21
1.6.2 Rynek pracy…………. 24
1.6.3 Edukacja…………. 26


Rozdzial II
Europejski Fundusz Spoleczny oraz Program Operacyjny Kapital Ludzki

2.1 Polityka spoleczna na szczeblu Unii Europejskiej…………. 31
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………. 32
2.2.1 Zakres działania EFS. Pracownicy i nowe umiejetnosci…………. 34
2.2...

Czytaj więcej

Finanse małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………..6
1.2. Struktura organizacyjna MSP………..10
1.3. MSP w polskiej gospodarce………..13


Rozdzial 2
Kapital finansowy wlasny małych i srednich przedsiebiorstw.

2.1. Istota kapitału wlasnego przedsiębiorstwa………..20
2.2. Rodzaje funduszy wlasnych………..21
2.3. Warunki wykorzystania wlasnych zródel finansowania przez MSP.


Rozdzial 3
Kapital finansowy obcy małych i srednich przedsiebiorstw.

3.1. Pojecie kapitału obcego przedsiębiorstwa………..42
3.2. Formy funduszy obcych………..49
3.3. Czynniki wyboru obcych zródel finansowania przez MSP………..57


Zakończenie………...

Czytaj więcej

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Historia statusu zakladów pracy chronionej

1. Pojecie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5
2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8
3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14
4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19
5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20
6. Obowiazki zakladów pracy chronionej………. 25


Rozdzial 2
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakladów pracy chronionej

1. Przepisy dotyczace zwolnienia z podatku dochodowego i opłaty skarbowej………. 27
2. Zaklady pracy chronionej w roli podatnika ……….34
3. Podatek od towarów i uslug ……….38
4...

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem walutowym


Wstęp………… 1

Rozdzial 1
Specyfika ryzyka walutowego

1.1 Definiowanie i znaczenie ryzyka walutowego………… 3
1.2 Klasyfikacja ryzyka walutowego………… 5
1.2 Strategie zarządzania ryzykiem walutowym………… 10

Rozdzial 2.
Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie.

2.1 Metody wewnetrzne………… 17
2.2 Metody zewnetrzne …………21

Rozdzial 3.
Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach róznej wielkosci

3.1 Zarządzanie ryzykiem walutowym w malym przedsiębiorstwie na podstawie badan przeprowadzonych w przedsiębiorstwach …………33
3.2 Zarządzanie ryzykiem walutowym w duzym przedsiębiorstwie………… 36
3...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA


Wstęp

Rozdzial I
Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania
1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy
1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst

2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw
2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji
2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw


Rozdzial III
Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania
3.2 Emisje obligacji w PGNIG SA w latach 2010-2012
3...

Czytaj więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstwWstęp……… 5

Rozdzial I.
Male i srednie przedsiębiorstwa.

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7
1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13
1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15


Rozdzial II.
Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi.

2.1. Finansowanie wlasne……… 32
2.2. Aniolowie Biznesu……… 37
2.3. Venture capital……… 39
2.4. Odpisy amortyzacyjne……… 45
2.5. Dopłaty wspólników……… 49


Rozdzial III.
Finansowanie MSP zródlami kapitału obcego.

3.1. Kredyty bankowe i ich rodzaje……… 51
3.2. Kredyty kupieckie……… 65
3.3. Factoring……… 68
3.4. Leasing……… 72
3.5. Franczyza……… 76
3.6. Dotacje i subwencje……… 82


Zakończenie……… 86
Bibliografia……… 88
Spis tabel……… 96


 
Czytaj więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat


Wykaz skrótów………. 5

Wstęp ……….6

Rozdzial 1.
Dywidendy i polityka ich wyplat

1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10
1.2. Rodzaje dywidend ……….13
1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15
1.4. Modele wyplat dywidend ……….16


Rozdzial 2.
Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki

2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20
2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne dla spólki………. 21
2.3. Efekt klienteli i wartość informacyjna dywidend ……….22
2.4. Wpływ polityki dywidend na wartość spólki………. 26


Rozdzial 3.
Opodatkowanie dywidend

3.1. Ogólne zasady opodatkowania wyplat dywidend ……….29
3.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony