Kategoria Historia

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.


Wstęp………3

Rozdzial I
Na drodze do zmian………5

1. Klimat polityczny………6
2. Pierwsze próby aktywnosci………18
3. Szansa działania ………23


Rozdzial II Wspólpracownicys. 26

1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27
2. Aresztowania………35
3. Adwokaci………38


Rozdzial III
Formy represji. Próby obrony………42

1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43
2. Kolportaz………45
3. Rewizje………48
4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54
6. Ukryte nekanie………57


Rozdzial IV
Próba ofensywy ………61

1. Procesy z WUSW………62
2. Obchody 1-go Maja………73
3. Kwesta………79
4. Rocznice………82
...

Czytaj więcej

Gospodarka Polski w latach 1918-39.


Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1

Skutki zaborów………. 2
Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4
Kryzys w rolnictwie………. 11
Kryzys w przemysle ……….13
Problemy walutowo-skarbowe………. 17
Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17
Rozwój etatyzmu ……….19
Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

 
Czytaj więcej

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Wstęp

Rozdzial I
Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848

Rozdzial II
Władze autonomiczne

Rozdzial III
Podzial terytorialny Galicji

Rozdzial V
Administracja powiatowa

Rozdzial VI
Samorzady gminy wiejskiej

Rozdzial VII
3 Samorzad gminy miejskiej

Rozdzial VIII
Samorzad powiatowy

Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym.

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

 
Czytaj więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29
1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34


Rozdzial II
Stan poczatkowy………39

2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec
– sytuacja polityczna……..39
2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji
panstw niemieckich…….. 47
2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
i Wspólnot Europejskich prz...

Czytaj więcej

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Wstęp


Starozytnosc i klasyczny antyk
Platon, Arystoteles a wlasnosc
Gospodarka Egipska i Rzymska
Prawo rzymskie
Wlasnosc pieniadza
Dobra materialne a wartosci duchowe
Sredniowiecze
Poczatki czasów nowozytnych
Siedemnastowieczna Anglia
Francja w XVIII wieku
Rewolucja francuska
Wiek XIX i pierwsza polowa XX
Socjalizm, komunizm i anarchizm
Wlasnosc w konstytucjach panstw
Druga polowa XX wieku
Kapitalizm masowy
Wlasnosc w podziale miedzynarodowym

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Terror Stalina


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku

1.1 Mlode lata Koby………6
1.2 Rewolucjonista………9
1.3 Kluczowy 1917 rok ………15


Rozdzial 2.
W drodze po pelnie wladzy

2.1 Narodziny nowego kraju……… 22
2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26
2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29


Rozdzial 3.
Terror

3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… 35
3.2 Zaczelo się od Kirowa……… 41
3.3 Wielka czystka………44
A. Procesy……… 45
B. Masowe aresztowania ………48
C. Czystka w armii……… 49
D. Apogeum terroru……… 52
E. Ostatni ‚wielki proces’ ………53
3.4 Okres od wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyznianej do smierci Stalina ………55

Rozdzial 4.
Wódz um...

Czytaj więcej

Bliski Wschód – Izrael.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Rys historyczny ……….4

1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4
1.2. Izrael ……….7


Rozdzial II.
Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9Podsumowanie ……….13

Bibliografia ……….14

a) ksiazki
b) artykuly

 
Czytaj więcej

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’.
3.1. Uwagi wstepne……….17
3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18
3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21
3.4. Wyrokowanie……….23
3.5. Skarga kasacyjna……….25
3.6. Zazalenie……….27

4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31

5. Ustrój sadów administracyjnych……….34

6...

Czytaj więcej

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Poczatki chrystianizacji

1. Polska plemienna I Poganska
2. Chrzest Polski

Rozdzial II.
Powstanie organizacji koscielnej

1. Zjazd w Gnieznie
2. Powstanie metropolii
3. Wewnetrzna struktura Kosciola
4. Kryzys państwa

Rozdzial III.
Przemiany w Kosciele polskim

1. Odbudowa struktur koscielnych
2. Reformy w Kosciele
3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego

Rozdzial IV.
Zakony

1. Zakony monastyczne
2. Zakony zebracze

Zakończenie
Spis literatury

 
Czytaj więcej

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Sytuacja szkolnictwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9
2. Organizacja szkolnictwa ………..13
3. Nauczyciele ………..20
4. Uczniowie ………..26

Rozdzial II.
Sowietyzacja oswiaty w Polsce

1. Kult Stalina ………..33
2. Filozofia systemu ………..41
3. Stalinowska nauka ………..46
4. Nauczanie religii ………..52

Rozdzial III.
Skutki indoktrynacji

1. Stalinizm a postawy społeczne ………..59
2. Nowa mentalnosc ………..65
3. Proces destalinizacji ………..74

Zakończenie ………..81
Bibliografia ………..86

 
Czytaj więcej

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.


Wstęp 3

Rozdzial I

Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7


Rozdzial II.

Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29


Rozdzial III.

Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49


Rozdzial IV.

Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73


Rozdzial V.

Krosnienskie zaklady ksztalcenia nauczycieli w latach 1918-39 …………89


Zakończenie………… 111
Bibliografia …………114
Aneks …………119

 
Czytaj więcej

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Rys historyczny

1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5
1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8
1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15

Rozdzial II.
Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik 1943r.

2.1. Formowanie i szkolenie dywizji ………. 22
2.2. Przygotowania do bitwy ………. 29
2.3. Przebieg bitwy ………...

Czytaj więcej

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Analiza historyczna

1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5
1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7
1.2.Problem berlinski……..9
1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10
1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14
1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17
1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20


Rozdzial II
Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego

2.1.Upadek muru berlinskiego jako symbolu podzialu Europy……..24
2.2.Porzadek miedzynarodowy w nowej Europie……..28
2.2.1...

Czytaj więcej

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.


Wstęp………3

Rozdzial I
Francuska Afryka zachodnia.

1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5
2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7


Rozdzial II
Protektorat nad Afryka pólnocna

1. Podbój kolonialnu Algierii………11
2. Zajecie Tunisu……….17
3. Maroko kolonia francuska……….20


Rozdzial III
Francuska Afryka równikowa

1. Ustanowienie koloni Kongo………28
2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29


Rozdzial IV
Zajecie Madagaskaru i utworzenie kolonii w Afryce wschodniej

1. Podbój Madagaskaru………31
2. Somalii Francuskie (Dzibuti)………32


Zakończenie………34
Biblografia………36
Zalaczniki -mapy………37 
Czytaj więcej

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim.


Wstęp………1

Rozdzial I

Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12

Rozdzial II

Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34

Rozdzial III

Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91

Zakończenie ……….97
Bibliografia……….98


 
Czytaj więcej

Obrazy zainteresowan historyków polskich I polowy XIX wieku.


1. Wstęp.

Tlo historyczne ……..1

2. Okres 1795-1831…….. 3

3. Okres 1832-1863 ……..10

4. Kierunki rozwoju historiografii…….. 13

5. Działalność emigracyjna ……..15

6. Bibliografia……..16


 
Czytaj więcej

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej

1.1 Rozwiazania polityczne………..6
1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14
1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18

Rozdzial 2.
Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej

2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32
2.1.1 Pojecie ideologii………..32
2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34
2.2 Faszyzm i rasizm………..39
2.3 Sytuacja Zydów podczas wojny………..45
2.4 Holocaust………..49

Rozdzial 3.
Zbrodnicze działania nazistów w zakresię medycyny

3.1 Organizacja służby zdrowia w obozach koncentracyjnych………..56
3.2 Eksperymenty z dziedziny chorób zakaznych………..61
3...

Czytaj więcej

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Stan wojenny w Polsce 1981-83

1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5
1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7
1.3 Opór spoleczny………15

Rozdzial 1.
2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania

2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20
2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24
2.3 Pomoc duchowa w osrodkach internowania………26

Rozdzial 1.
3. Pomoc zagraniczna...

Czytaj więcej

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.Wstęp ………2

Rozdzial I
Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55

1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4
2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8
3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10

Rozdzial II
Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955

1. Zadania sadów wojskowych ………12
2. Podsadnosc i wlasciwosc sadów wojskowych……… 25
3. Struktura sadów wojskowych……… 40

Rozdzial III
Sady wojskowe w Lublinie

1. WSO w Lublinie……… 48
2. WSG w Lublinie ………53
3. Organy represji wspomagajace sady wojskowe ………57

Rozdzial IV
Lubelskie miejsca kazni

1...

Czytaj więcej

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego.


Wstęp

Rozdzial I.
Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej.

1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja.
2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii.
3. Charakterystyka prasy lewicowej.

Rozdzial II.
Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej.

1. Poglady prasy narodowej i katolickiej na sprawy wojenne.
2. Charakterystyka prasy prawicowej.

Rozdzial III.
Prasa sanacyjna o wojnie domowej.

1. Prasa sanacyjna jako narzedzie w rekach wladz.
2. Stanowisko wladz sanacyjnych wzgledem wojny w Hiszpanii.
3...

Czytaj więcej

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.


Wstęp ………2

Rozdzial I
Czas wpływów Agryppiny Mlodszej

Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5
Matczyne ambicje ………8
Historia Agryppiny ………10

Rozdzial II
‚Najlepsza z matek’ traci wpływy

Mlody wladca usamodzielnia się ………15
Cesarz ponownie pod pantoflem ………20

Rozdzial III
Nowi doradcy

Krew i igrzyska ………23
Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24

Rozdzial IV
Wielki pozar Rzymu

Powody pozaru ………28
Przesladowania chrzescijan i ich zasieg ………30

Rozdzial V
Ku upadkowi

Rebelie i spiski ……… 33
Poczatek konca ………35
Czy Neron naprawde byl tyranem? ………38

Zakończenie ………42
Bibliografia ………45

 
Czytaj więcej

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska

1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6
1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8
1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11
1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w polskim wymiarze sprawiedliwosci ………12

Rozdzial II.
Sadownictwo polskie państwa podziemnego w okresie II Wojny Swiatowej

2.1. Zarys genezy powstania polskiego podziemnego wymiaru sprawiedliwosci……… 15
2.2...

Czytaj więcej

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937.


Rozdzial I
Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej

1. Zalozenie ‚Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki
2. Zagadnienia poruszane przez ‚Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia
3. Inne gazety wychodzace w Gdansku w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku
4. ‚Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku w okresie do 1939 roku
5. Podstawy prawne, organizacyjne, finansowe oraz techniczne polskiej prasy w Wolnym Miescie Gdansku


Rozdzial II
Tematyka polityczna w świetle ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937

1. Zaleznosc Gdanska od Ligi Narodów w okresie miedzywojennym.
2...

Czytaj więcej

Działalność generala W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej.


Wstęp
Rozdzial 1

1a) Zycie generala Shermana oraz poczatku kariery militarnej.
1b) Pierwszy wklad militarny w wojnie secesyjnej wliczajac bitwe pod Bull Run oraz Shiloh


Rozdzial 2

1a) Wklad Shermana w walkach pod Vicksburgiem oraz Chatanooga
2b) Inwazja Georgii-Kampania Atlanta


Rozdzial 3

3a) ‚Marsz ku Morzu’
3b) Konczonce kampanie w stanach Carolina
3C) General Sherman po wojnie

 
Czytaj więcej

Procesy norymberskie. Działalność Szymona Wiesenthala a problem scigania zbrodni nazistowskich po II Wojnie Swiatowej.


Wstęp

Rozdzial 1
Zbrodniarze hitlerowscy na lawie oskarzonych

1.1 Procesy Norymberskie.
1.2 Procesy zbrodniarzy wojennych w powojennej Polsce.
1.3 Jak wielu nazistom udalo się uniknac kary?


Rozdzial 2
Szymon Wiesenthal-‚lowca nazistó’

2.1 Okres przedwojenny
2.2 Okres II wojny swiatowej
2.3 Szymon Wiesenthal i dzialalnosc Zydowskiego Centrum Dokumentacji.


Rozdzial 3
W pogoni za Eichmannem

3.1 Adolf Eichmann. Architekt ‚ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej’.
3.3 Na tropie Eichmanna.
3.4 Proces Eichmanna.


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Sejm Walny w okresie demokracji szlacheckiej.


Wstęp

Rozdzial I

Geneza Sejmu Walnego

Rozdzial II

Organizacja Sejmu w XVI wieku
1. Sklad i zasady wyboru poslów
2. Tryb prowadzenia obrad

Rozdzial III

Uprawnienia Sejmu w XVI wieku

Rozdzial IV

Unia polsko-litewska w Lublinie 1569 roku i jej wpływ na sklad Sejmu

Rozdzial V

Zmiany dotyczace funkcjonowania Sejmu w XVII wieku i w pierwszej polowie XVIII wieku

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej.


Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza Senatu………4

Rozdzial II
Sklad Senatu i jego kompetencje………8

Rozdzial III
Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16
3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20
3.3 Maly Senat w czasach saskich……… 24


Rozdzial IV
Senat w czasach Stanislawa Augusta Poniatowskiego.

4.1 Pierwsze reformy……… 26
4.2 Senat w świetle reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja……… 29


Rozdzial V
Sejm w Grodnie.

5.1 Zniesienie Konstytucji 3- ego maja……… 34
5.2 Powstanie Sejmu jednoizbowego……… 34


Zakończenie……… 40
Bibliografia……… 41

 
Czytaj więcej

Stany nadzwyczajne w RP.


Wstęp

Rozdzial I
Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej

1. Pojecie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy)
a. okres II RP (1918-1939)
b. okres PRL (1945-1989)
c okres III RP

Rozdzial II
Rodzaje i wystepowanie stanów nadzwyczajnych

1. Rodzaje stanów nadzwyczajnych
a. stan wojenny
b. stan wyjatkowy
c. stan kleski zywiolowej
2. Wystepowanie stanów nadzwyczajnych
a. okres II RP
b. okres PRL
c. okres III RP

Rozdzial III
Sutki wprowadzenia stanów nad...

Czytaj więcej

Rozwój kolei zelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914r.Wstęp
Rozdzial 1.
Budownictwo kolejowe na kontynencie europejskim

1.1 Anglia
1.2 Rosja europejska
1.3 Niemcy
1.4 Francja
1.5 Wlochy

Rozdzial 2.
Budownictwo kolejowe na ziemiach polskich pod zaborami

2.1 Zabór pruski
2.2 Zabór rosyjski
2.3 Zabór austriacki

Rozdzial 3.
Kolejnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki

3.1 Budownictwo kolejowe do konca lat szescdziesiatych xix wieku
3.2 Intensyfikacja budownictwa kolejowego od lat szescdziesiatych XIX wieku do 1914 r.
3.3 Wpływ budowy linii transkontynentalnej na rozwój cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych

Rozdzial 4.
Znaczenie kolei zelaznych dla rozwoju cywilizacyjnego

4...

Czytaj więcej

Przemiany w mentalnosci religijnej mieszkańców Ziem Polskich okolo roku 1000.


I Czesc naukowa

Wstęp………1

Rozdzial I
Przemiany w zwyczajach pogrzebowych………3

Rozdzial II
Poczatki chrystianizacji na ziemiach polskich.

2.1 Skad chrzescijanstwo przybylo na ziemie polskie………11
2.2 Poczatki organizacji koscielnej………15


Rozdzial III
Architektura sakralna.

3.1 Pierwsze koscioly………17
3.2 Artystyczna i duchowa funkcja architektury sakralnej a jej oddzialywanie na mentalnosc ludzi okolo roku 1000………25
3.3 Mentalnosc religijna na ziemiach polskich okolo roku 1000………28


Zakończenie………31
Bibliografia………33
Spis ilustracji………35

II Czesc dydaktyczna………36

 
Czytaj więcej

COP – jako próba interwencjonizmu panstwowego w 20 leciu miedzywojennym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Kryzys gospodarczy w Polsce

1.1. Przyczyny zagospodarowania Polski
1.1.1. Rzeczpospolita szlachecka
1.1.2. Polska porozbiorowa
1.1.3. Polska niepodlegla
1.2. Koncepcja przebudowy gospodarczej Polski
1.2.1. Przeludnienie agrarne
1.2.2. Uprzemyslowienie


Rozdzial 2.
Interwencjonizm panstwowy jako ideologia – teoria Keynesa

Rozdzial 3
Polityka interwencjonizmu na podstawie Copu

3.1. Obszar i granice COP-u
3.2. Lokalizacja COP-u
3.3.Plan COP-u w wymiarze fizycznym
3.3.1.Program inwestycji publicznych
3.4. Plan COP-u w wymiarze finansowym
3.5. Realizacja Planu COP-u (wymiar fizyczny)
3.5.1.Inwestycje publiczne
3...

Czytaj więcej

Osiagniecia cywilizacyjne ludów starozytnych


Wstęp

Rozdzial 1.
Mezopotamia


Rozdzial 2.

Egipt


Rozdzial 3.

Indie


Rozdzial 4.

Chiny


Rozdzial 5.

Izrael


Rozdzial 6.

Grecja


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm.


Wstęp

Rozdzial 1.
Nazizm

Rozdzial 2.
Faszyzm

2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie
2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech
2.3. Faszyzm w Niemczech
2.4. Ruch faszystowski w innych krajach


Rozdzial 3
Komunizm

3.1. Źródła filozoficzne komunizmu
3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny
3.3. Praktyka komunizmu
3.4. Komunizm wspólczesnie


Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Kariera wojskowa gen. Wladyslawa Sikorskiego


Wstęp………..7

Rozdzial I
Metodologia badan wlasnych

1.1. Cel i przedmiot badan………..9
1.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….. 11
1.3. Problemy i hipotezy badawcze………..13


Rozdzial II
Wczesne lata Wladyslawa Sikorskiego

2.1. Dziecinstwo i mlodosc………..16
2.2. Zdobywanie wyksztalcenia………..18
2.3. Organizacje mlodziezowe………..20
2.4. Zaangazowanie w przygotowania powstancze………..23


Rozdzial III
Udział w pierwszej wojnie swiatowej

3.1. Grozba rozbicia polskiego ruchu niepodleglosciowego w obliczu wielkiego konfliktu………..28
3.2. Szef Departamentu Wojskowego NKN………..31
3.3. W tle sporów orientacyjnych………..34
3.4...

Czytaj więcej

Tymczasowa Rada Stanu w Ksiestwie Warszawskim.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Powstanie i organizacja Rady Najwyzszej Tymczasowej.

1.1. Sytuacja polityczna Ksiestwa Warszawskiego w latach 1812- 1813………3
1.2.Powolanie i kompetencje Rady Najwyzszej Tymczasowej ………6
1.3. Sklad osobowy Rady Najwyzszej Tymczasowej………9


Rozdzial II.
Funkcjonowanie Rady Najwyzszej Tymczasowej.

2.1.Administracja………14
2.2.Policja………17
2.3. Finanse………21
2.4.Sadownictwo………26
2.5. Rekwizycje………31
2.6.Handel………35
2.7.Przemysl………37


Rozdzial III.
Organy wspóldzialajace z Rada Najwyzsza Tymczasowa.

3.1. Komitet Centralny………40
3.2. Komitet Organizacyjny Wojskowy………43
3.3. Komitet Organizacyjny Cywilny………45


Rozdzial IV.
Rozwi...

Czytaj więcej

Przeobrazenia polityczne i ekonomiczne Izraela po drugiej wojnie swiatowej


Swoistosc państwa

Kierunki przemian

Problemy gospodarcze

Problemy polityczne


 
Czytaj więcej

Organy Wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego

1.Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego……….. 5
2.Traktaty pokojowe w Tylzy…………7
3.Zasady ustroju wedlug Konstytucji ………..10
3.1 Ustrój polityczny…………12
3.2 Ustrój spoleczny ……….. 13

Rozdzial II .
Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim.

1.Zarzad tymczasowy ………..16
2.Monarcha ………..18
3.Ministrowie…………21
4.Rada Ministrów…………25

Rozdzial III
Rada Stanu Ksiestwa Warszawskiego

1.Rada Stanu…………28
2.Funkcje i organizacja Rady Stanu………..30

Rozdzial IV
Administracja lokalna w Ksiestwie Warszawskim

1.Podzial terytorialny…………35
2...

Czytaj więcej

Grudzien 1970. Geneza i przebieg wydarzen.1.Sytuacja spoleczno-polityczna w 1970 r.

I.Narastanie kryzysy politycznego
II.Ostatnie dni wladzy Wladyslawa Gomulki
III.Podwyzka cen punktem zapalnym wystapien robotników


2.Przebieg wydarzen grudniowych

I.14 grudnia
II.15 grudnia
III.16 grudnia
V.17 grudnia
V.18-20 grudnia
VI. 21-23 grudnia


3.Sytuacja na poczatku 1971 r.

I.Styczen 1971 r.
II.Bilans wydarzen grudniowych
III.Kto kazal strzelac ?

4.Sprawa Grudnia ’70 po przemianach ustrojowych w 1989 r.Tabela, Fotografie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Polityka Religijna Ludwika XIVWstęp

Rozdzial 1
Konflikty Ludwika XIV z Jansenitami


Rozdzial 2
Stosunki Kosciola gallikanskiego z papiestwem


Rozdzial 2
Odwolanie edyktu z Nantes i jego nastepstwa


ZakończenieV Bibliografia
z podzialem na zródla, opracowania, publicystyke
Bibliografia oparta w duzej mierze na literaturze francuskiej


 
Czytaj więcej

Administracja cywilna polskiego państwa podziemnego


Wstęp

Rozdzial I.
Powstanie oraz rozwój Polskiego Panstwa Podziemnego

1.1. Sytuacja prawna na okupowanych terenach Rzeczypospolitej
1.2. Pion wojskowy Polskiego Panstwa Podziemnego
1.3. Kształtowanie się struktur zaplecza politycznego
1.4. Podziemny wymiar sprawiedliwosci


Rozdzial II.
Struktura wladz cywilnych Polskiego Panstwa Podziemnego

2.1. Delegatura Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj
2.1.1. Kompetencje Glównego Delegata Rzadu i Biura Prezydialnego
2.1.2. Departamenty
2.1.3. Delegatura Rzadu na szczeblu lokalnym
2.2. Kierownictwo Walki Cywilnej
2.3. Powstanie Krajowej Rady Ministrów i Tymczasowa Administracja Rzadowa


Rozd...

Czytaj więcej

Sultan Saladyn – waleczny wódz.


Wstęp

Rozdzial I
Sultan Saladyn – ‚Mala biografia’ Informacja dotyczace zycia, polityki, przekonan.

1.1. Sultan Saladyn – Waleczny Kurd
1.2. Saladyn jako wódzi i polityk


Rozdzial II
Postac Saladyna gruntownie przedstawiona w pisamach arabskich

2.1. Baha AD-Dina o Saladynie
2.2. Sultan w oczach Imad Ad-din Al-Isfahani
2.3. Hrytyczny obraz Saladyna wedlug Ali Izz Ad-Din Ibn al-Asir
2.4. Saladyn w świetle wspólczesnej historiografii


Rozdzial III
Wojny Saladyna

3.1. Kampania syryjska
3.2. Porazka pod Mont Gisard
3.3. Bitwa pod Hittin i zdobycie Jerozolimy


Rozdzial IV
Saladyn w legendach i powiesciach rycerskich

Zakończ...

Czytaj więcej

Walka sanacji z opozycja w latach 1926 – 1939


Wstęp

Rozdzial I.
W drodze do wladzy

1.1. Przed przewrotem
1.2. Zamach stanu
1.3 ‚Nowa Polska’


Rozdzial II.
Ku zmianie konstytucji

2.1. Powstanie BBWR i wybory 1928 roku
2.2 Centrolew
2.3. ‚Wybory brzeskie’


Rozdzial III.
Bereza kartuska

3.1. Okolicznosci powstania i organizacja obozu odosobnienia
3.2. Osadzeni i warunki ich egzystencji
3.3. Kontrowersje
3.4. W obliczu wojny


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Judaizm

Wstęp

1. Swieta w Judaizmie
1.1. Pascha
1.2. Szawout
1.3. Sukkot ( sw szalasów)
1.4. Rosh-ha-shana (Nowy rok )
1.5. Yom kippur ( swieto pokuty)
1.6. Chanukka
1.7. Purim (sw losów)

Bibliografia


 
Czytaj więcej

HinduizmWstęp

1. Definicja Hinduizmu
2. Ogólne cechy Hinduizmu
3. Religia i swietosc
4. Wedy i Dherma
5. Tradycje Hinduskie
6. Kulty bogini i tradycje Saktyzmu
7. Swieta i obrzedy w Judaizmie

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Buddyzm

Wstęp

1.Swieta w Buddyzmie
1.1. Dzien Dharmy (pelnia ksiezyca w lipcu)
1.2. Losar (pierwsze trzy dni pierwszego miesiaca ksiezycowego)
1.3. Chunga Choepa (pietnasty dzien pierwszego miesiaca ksiezycowego)
1.4. Dzien Sanghi (pelnia ksiezyca w listopadzie)
1.5. Kathina (jedenasty miesiac roku ksiezycowego, zazwyczaj pazdziernik)
1.6. Parinirwana (pelnia ksiezyca w lutym)
1.7. Wesak (pelnia ksiezyca w maju)

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Król Ludwik XIV i jego dwór

Wstęp

Rozdzial I
Ludwik XIV

1.1. Zarys postaci monarchy absolutnego.
1.2. Samodzielne rzady- polityka gospodarcza i zagraniczna.
1.3. Ceremonial dworski.


Rozdzial II
Wersal siedziba dworu

2.1. Pojecie dworu.
2.2. Urzedy i godnosci na dworze.


Rozdzial III
Zycie towarzyskie na dworze

3.1. Gry towarzyskie.
3.2. Polowania.
3.3. Uczty.
3.4. Bale maskowe.


Zakończenie


 
Czytaj więcej

Publiczne i prywatne zycie królowej Elzbiety II


Wstęp………. 3

Rozdzial I

Monarchia w systemie politycznym Wielkiej Brytanii………. 4


Rozdzial II

Elzbieta II jako glowa państwa………. 13


Rozdzial III

Królowa od strony prywatnej………. 24


Podsumowanie………. 37
Streszczenie………. 40
Bibliografia………. 41

 
Czytaj więcej

Monitor Warszawski jako nowoczesny periodyk czasów stanislawowskich


Rozdzial I
Pierwsze czasopisma „uczone” w Europie – ogólna charakterystyka

Rozdzial II
Geneza i profil pisma

2.1 W opozycji do publicystyki staropolskiej……….. 12
2.2 Ignacy Krasicki i Franciszek Bohomolec – redaktorzy „Monitora”……….. 16
2.3 Królewskie korzenie i literackie powiazania pisma……….. 19


Rozdzial III
Czolowy periodyk stanislawowski. Przeglad wybranych wydan

3.1 Idea oswieconego państwa i spoleczenstwa……….. 22
3.2 Walka ze szkodliwymi przejawami kultury sarmackiej………..27
3.3 Kampania w interesię mieszczan i chlopów……….. 32
3.4 Innowacje Franciszka Bohomolca ………..36


Rozdzial IV
Miejsce „Monitora” w kulturze...

Czytaj więcej

Działania militarne na Podlasiu podczas II Wojny Swiatowej

Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Działania militarne na frontach II Wojny Swiatowej.

1.1 Poczatek II wojny swiatowej………..5
1.2 Działania militarne w latach 1940-1942………..8
1.3 Działania militarne w latach 1942-1945………..13
1.4 Zakończenie II wojny swiatowej………..15


Rozdzial II.
Polska podczas II Wojny Swiatowej.

2.1 Sytuacja Polski podczas kampanii wrzesniowej w 1939 roku………..18
2.2 Działalność rzadu polskiego na emigracji………..24
2.3 Armia Krajowa jako organ zbrojny………..26
2.4 Sytuacja Polaków po ataku Niemców na Rosjan………..28


Rozdzial III.
Podlasię w czasię II Wojny Swiatowej.

3...

Czytaj więcej

Poziom wiedzy historycznej w społeczenstwie polskim.

Wstęp

1. Historyków definiowanie swiadomosci historycznej
2. Poziom wiedzy historycznej w społeczenstwie polskim

Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rozwój gospodarczy Niemiec po 1945 roku- ewolucja społecznej gospodarki rynkowej.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdzial 1.
Powojenna historia gospodarcza i polityczna Niemiec

1. Uwarunkowania historyczne obecnej postaci niemieckiej gospodarki i spoleczna gospodarka rynkowa
2. Niemiecka gospodarka od zakonczenia II wojny swiatowej do okresu zjednoczenia
3. Gospodarka zjednoczonych Niemiec

Rozdzial 2.
Niemcy w UE

1. Kwestia historyczna. Niemcy wobec budżetu UE i akcesji nowych krajów
2. RFN na tle krajów UE- przemiany proeuropejskie
3. Powiazania gospodarcze RFN z zagranica

Rozdzial 3.
Czynniki przewagi konkurencyjnej Niemiec

1. Pozycja konkurencyjna RFN w UE i miedzynarodowa konkurencyjnosc kraju
2...

Czytaj więcej

Ustrój administracji rzadowej i samorządowej w Konstytucji Ksiestwa Warszawskiego.


Wstęp.

Rozdzial I
Powstanie i geneza Ksiestwa Warszawskiego

1.1. Sytuacja polityczna przed utworzeniem Ksiestwa Warszawskiego
1.2. Traktaty pokojowe w Tylzy
1.3. Zasady ustroju wedlug Konstytucji
1.3.1. Ustrój polityczny
1.3.2. Ustrój spoleczny


Rozdzial II
Organy wladzy wykonawczej w Ksiestwie Warszawskim

2.1. Zarzad tymczasowy
2.2. Monarcha
2.3. Ministrowie
2.4. Rada Ministrów


Rozdzial III
Rada Stanu Ksiestwa Warszawskiego

3.1. Rada Stanu
3.2. Funkcje i organizacja Rady Stanu


Rozdzial IV
Administracja lokalna w Ksiestwie Warszawskim

4.1. Podzial terytorialny
4.2. Organy administracji lokalnej


Rozdzial V
Schylek Ksiestwa War...

Czytaj więcej

Działalność polskiego i brytyjskiego wywiadu i kontrwywiadu w latach 1918 – 1939. Praca wybranych kobiet, ich zaslugi i losy po zakonczeniu służby.

Wstęp.

Rozdzial I
Sluzby specjalne – zarys historyczny, przyklady i podstawowe pojecia

1.1. Podstawowe pojecia i terminologia dotyczaca dzialan szpiegowskich
1.2. Zasady funkcjonowania wywiadu

Rozdzial II
Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce i Wielkiej Brytanii

2.1. Sluzby specjalne w II RP(1918-1939) – II Odz.
2.2. Sluzby specjalne w Wielkiej Brytanii – MI-6, MI-5, SOE

Rozdzial III
Agentki wywiadów

3.1. Krystyna Skarbek
3.2. Halina Szymanska
3.3. Wladyslawa Maciesza

Rozdzial IV
Efekty dokonanych zaslug i dzialan po zakonczeniu pracy wywiadowczej – badania porównawcze – funkcjonowanie podobnych instytucji w Wielkiej Brytanii

Z...

Czytaj więcej

Upamietnianie zaglady Zydów na Lubelszczyznie.


Wstęp

Rozdzial 1
Dzieje i kultura Zydów na Lubelszczyznie do polowy XX wieku

1.1. Zarys dziejów Zydów na Lubelszczyznie
1.2. Obiekty kultury materialnej istniejace przed Zaglada
1.2.1. Synagogi
1.2.2. Cmentarze


Rozdzial 2
Upamietnienie dziejów oraz kultury Zydów w wybranych miejscowosciach Lubelszczyzny

2.1. Upamietnienie dziejów oraz kultury Zydów w Lublinie
2.2. Upamietnienie dziejów oraz kultury Zydów w Zamosciu
2.3. Upamietnienie dziejów oraz kultury Zydów we Wlodawie


Rozdzial 3
Sposoby upamietnienia Zaglady Zydów na Lubelszczyznie

3.1. Upamietnianie zaglady Zydów w Belzcu
3.2...

Czytaj więcej

Zydzi w Sulejowie w latach 1918-1945.

Wstęp

Rozdzial 1
Systuacja prawna i osadnictwo ludnosci zydowskiej w Sulejowie

1.Powstanie i poczatki gminy zydowskiej w Sulejowie
2. Mniejszosc zydowska a panstwo polskie w latach 1918-1939
3. Sytuacja demograficzna sulejowskich Zydów po odzyskaniu niepodleglosci
4. Zydzi w życiu gospodarczym miasta


Rozdzial 2
Zydowska Gmina Wyznaniowa w Sulejowie

1. Sytuacja prawna,polityczna i spoleczna zydowskich gmin wyznaniowych w Polsce miedzywojennej
2. Działalność zydowskiej gminy wyznaniowej w Sulejowie
3. Działalność polityczna
4. Działalność spoleczno-kulturalna sulejowskich Zydów


Rozdzial 3
Zaglada ludnosci zydowskiej w Sulejowie...

Czytaj więcej

Generalissimus Franco- droga do wladzy, dyktatura i jej skutki.


Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Druga próba demokracji w Hiszpanii oczekiwanym ratunkiem dla kraju.

1.1. Rzad Tymczasowy………… 7
1.2. Rzad koalicji lewicowych………… 11
1.3. Rzad centroprawicy………… 13
1.4. Powrót lewicy- Front Ludowy………… 15


Rozdzial 2.
Krwawy final republiki- pucz wojskowy i wojna domowa.

2.1 Antyrzadowy pucz generalów………… 17
2.2 Bunt przeradza się w wojne domowa………… 26


Rozdzial 3.
Dyktatura generala Franco. Rozwój i upadek systemu frankizmu.

3.1. „Frankizm blekitny”- faszyzacja i utopijne plany autarkii………… 42
3.2. Opus Dei i technokracja. Koniec zapasci kraju…………52
3.3...

Czytaj więcej

Wojsko Polskie w wydarzeniach grudniowych w 1970 roku.

Wstęp………. 4

Rozdzial I
Wojsko Polskie pod koniec dekady lat 60. XX wieku

1.1. Charakterystyka Wojska Polskiego W 1970 Roku………. 7
1.2. Wojska ladowe ……….13
1.3. Lotnictwo ……….19
1.4. Marynarka Wojenna………. 22


Rozdzial II
Udział Wojska Polskiego w wydarzeniach grudniowych

2.1. Charakterystyka obszaru dzialan Wojska Polskiego w grudniu 1970 roku………. 27
2.1.1. 14 grudnia………. 29
2.1.2. 15 grudnia………. 30
2.1.3. 16 grudnia ……….32
2.1.4. 17 grudnia………. 34
2.1.5. 18-20 grudnia………. 35
2.1.6. 21-23 grudnia………. 36
2.2. Bilans wydarzen w grudniu 1970 roku………. 41


Zakończenie ……….46
Bibliografia ……….49
Spis tabel, rysunków i fotografii………. 51


 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich