Tematy Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5

1.1. Rys historyczny
1.2. Inwestycje japonskie w Polsce.


Rozdzial II
Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11

2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w
zakresię obcego kapitalu
2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego
2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu
samochodowego w Polsce


Rozdzial III
Toyota Motor Poland ………..39

3.1. Toyota Motor Corporation
3.2. Toyota w Polsce


Podsumowanie……….53
Spis tabel i wykresów
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6

1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki
centralnie planowanej………7
1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w
Polsce 12
1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na
zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako
konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24


Rozdzial 2.
Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31

2.1. Charakterystyka marketingu w ujęciu szerokim………33
2.2. Nadrzedna rola informacji w procesię
gospodarowania przedsiebiorstw………37
2.3. Narzedzia i metody marketingowe jako czynniki
determinujace efektywnosc dzialan przedsiębiorstwa
na rynku przemyslowym………43
2.3.1. Kształtowanie produktu i jego strategii
rynkowych………44
2.3.2. Rola promocji w kreowaniu wizerunku firmy i jej
produktów………56
2.3.3. Dystrybucja jako źródłoprzewagi
konkurencyjnej………67
2.3.4. Cena w świetle wspólczesnych trendów
rynkowych………71


Rozdzial 3.
Zróznicowanie w orientacji przedsiebiorstw
dzialajacych w Polsce na rynku przemyslowym………75

3.1. Charakterystyka rynku przemyslowego w Polsce………78
3.2. Kapital zagraniczny a efektywnosc działania
przedsiebiorstw w Polsce………81
3.3. Analiza zaleznosci miedzy efektywnoscia
gospodarowania a stopniem wykorzystania narzedzi i
metod marketingowych………88


Podsumowanie………96
Spis rysunków i tabel………100
Zalacznik………101
Bibliografia………104

 
Czytaj więcej

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3

Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej………
9

1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9
1.2 Warunki przyrodnicze………10
1.3 Warunki ekonomiczne………17
1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17
1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24
1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników
statystycznych………26
1.4 Warunki prawne………28
1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35


Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej
………39

2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39
2.2 Inwestycje niemieckie w aglomeracji poznanskiej na tleinwestycji niemieckich w Polsce ogólem……….53
2.3 Pomoc udzielana przez instytucje niemieckie i europejskieinwestujacym w Polsce……….55


Rozdzial 3. XYZ – najwieksza inwestycja niemiecka
w aglomeracji poznanskiej………79

3.1 Specyfika gminy Tarnowo Podgórne i jej polityka proinwestycyjna………79
3.2 XYZ – rys firmy………83
3.3 Problemy inwestycyjne firmy XYZ………88


Rozdzial 4. Rola inwestycji zagranicznych w ksztaltowaniu się nowoczesnegooblicza kraju i aglomeracji
poznanskiej………112

4.1 Korzysci i nowe problemy wynikajace z zagranicznych inwestycji bezposrednich
dla kraju i regionu………112
4.2 Próba odpowiedzi na pytanie: czy warto dopuszczac kapital zagraniczny do
inwestowania na naszym terytorium………117


Literatura………131

 
Czytaj więcej

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7

1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8
2. Struktura sektora MSP………12
3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w
Polsce………25

1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
26
2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój
przedsiebiorczosci………40
4. Konkurencja jako szansa i bariera rozwoju MSP………53


Rozdzial III.
Wpływ sektora MSP na rozwój
gospodarczy Polski………58

1. Efektywność działalności MSP………59
2. Udział sektora MSP w wymianie handlowej………66
3. Sektor MSP a innowacyjnosc………72
4. Charakterystyka metod gospodarowania MSP………78
5. Bariery i szanse rozwoju sektora MSP w województwie
podlaskim………82


Rozdzial IV.
Prognozy rozwoju sektora MSP w Polsce………88

1. Polska w obliczu przyjecia do Unii Europejskiej………89
2. Oczekiwane korzysci z przystapienia Polski do UE
dla przedsiebiorstw………99


Podsumowanie 109
Bibliografia 111

 
Czytaj więcej

Specjalne strefy ekonomiczne


Wprowadzenie………. 1

Rozdzial I
1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3

1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5
1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6
1.4 Zarządzanie strefa……….9
1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12
1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów
o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14
1.7.2 Warunki korzystania z inwestycyjnej pomocy regionalnej w specjalnych strefach . ekonomicznych………..17
1.8.3 Pomoc publiczna udzielona w strefach……….20
1.9.4 Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w specjalnych strefach
ekonomicznych .21
1.10 Planowany i rzeczywisty efekt realizacji zezwolen……….21
1.11.1 Liczba waznych zezwolen w poszczególnych latach……….24
1.12 Zrealizowane miejsca pracy……….25
1.13 Liczba inwestorów którzy rozpoczeli dzialalnosc……….27
1.14.1 Struktura branzowa inwestycji w poszczególnych latach ……….29
1.15.2 Struktura pochodzenia kapitalu……….32
1.16 Dostosowanie regulacji prawnych dotyczacych SSE w Polsce
do wymogów Unii Europejskiej……….33


Rozdzial II
2.1 Cele ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej „INVEST-PARK’’……….36

2.2 Wpływ strefy na otoczenie……….37
2.3 Geneza powstania walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej……….38
2.4 Sytuacja spoleczno-ekonomiczna w regionie i cele ustanowienia strefy……….42
2.5 Glówne cele ustanowienia Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….42
2.6 Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna przepisy prawne regulujace
Organizacje i zasady działania ……….44
2.7 Lokalizacja……….46
2.8 Zarządzanie Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna……….50
2.9.1 Rada nadzorcza………..54
2.10.2 Dzial ksiegowy ……….59
2.11 Rozwój Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….61
2.12 Inwestorzy dzialajacy na terenie Walbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej……….65
2.13 Planowany rozwój strefy w latach 2004/2005……….70
2.14 Uwagi koncowe……….71

Bibliografia……….73
Akty Prawne……….74

Aneksy

1..Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych……….78
2..Mapki prezentujace lokalizacje podstref w ramach Walbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….96

 
Czytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s


Wstęp………3

Rozdzial 1
Koncepcja franchisingu

………4
1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising
1.2. Franchising – typy i formy

Rozdzial 2
Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia

franchisingowa………24
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych
uwarunkowan działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej

Rozdzial 3
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na
przykładzie firmy McDonald’s………51

3.1. McDonald’s – ogólna charakterystyka firmy
3.2. Funkcjonowanie franchisingu w McDonald’s Polska


Zakończenie………70
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic

 
Czytaj więcej

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.


Wstęp
Rozdzial 1.
Cel, zakres i metody badawcze pracy

1.1. Cel pracy

1.2. Zakres pracy

1.3. Materialy zródlowe

1.4. Metody badawcze stosowane w pracy

1.5. Hipotezy robocze


Rozdzial 2.
Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000

2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw

2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw

2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.2.1. Liczba przedsiebiorstw zarejestrowanych

2.2.2. Zmiany w ilosci przedsiebiorstw aktywnych

2.2.3. Tempo zmian ilosci przedsiebiorstw

2.3. Struktura MSP
2.2.4. Struktura MSP wedlug form wlasnosci

2.2.5. Struktura MSP wedlug liczby pracujacych

2.2.6. Struktura MSP wedlug sekcji gospodarki narodowej

2.4. Rozklad nakladów inwestycyjnych w MSP

2.4.1 Wartość nakladów inwestycyjnych w MSP

2.4.2 Tempo zmian nakladów inwestycyjnych w MSP

2.3. Udział MSP w tworzeniu PKB


Rozdzial 3.
Zmiany w ilosci MSP sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000.

3.1. Zakres działalności MSP sekcji Hotele i restauracje

3.2. Zmiany w ilosci małych i srednich Hoteli i restauracji

3.2.1. Zmiany w ilosci hoteli i restauracji zarejestrowanych

3.2.2. Zmiany w liczbie hoteli i restauracji aktywnych

3.2.3. Struktura MSP firm sekcji Hotele i restauracje wedlug form wlasnosci


Rozdzial 4.
Zmiany w potencjale produkcyjnym przedsiebiorstw sekcji hotele i restauracje w latach 1996-2000

4.1. Liczba pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje

4.2. Tempo zmian liczby pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje

4.3. Struktura MSP sekcji Hotele i restauracje wedlug liczby pracujacych


Rozdzial 5.
Wyniki finansowe małych i srednich przedsiebiorstw w sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000

5.1. Przychody przedsiebiorstw róznej wielkosci

5.2. Dochody przedsiebiorstw najmniejszych oraz przedsiebiorstw prowadzacych uproszczona ksiegowosc

5.3. Sytuacja finansowa przedsiebiorstw prowadzacych ksiegi rachunkowe

5.4. Rentownosc obrotów przedsiebiorstw

5.5. Wskazniki plynnosci finansowej w przedsiębiorstwach róznej wielkosci

5.6. Naklady inwestycyjne małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

5.6.1. Wartość nakladów inwestycyjnych MSP

5.6.2. Dynamika nakladów inwestycyjnych na 1 pracujacego w latach
1996-2000


Rozdzial 6.
Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

6.1. Polityka rzadu wobec MSP sekcji Hotele i restauracje

6.2. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i srednich przedsiebiorstw.

6.3. Działalność instytucji wspierajacych MSP w Polsce.

6.3.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci

6.3.2. Pozostale instytucje odpowiedzialne za rozwój MSP w Polsce.

6.4. Formy pomocy zagranicznej dla małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje


Rozdzial 7.
Perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

7.1. Bariery rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje

7.2. Szanse i zagrozenia wynikajace z perspektywy przystapienia do Unii Europejskiej

7.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich Przedsiebiorstw tkwiace w otoczeniu biznesu.


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I

1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych.
2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja
3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe
4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica
5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica
6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital


Rozdzial II

1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa
2. Cele
3. Zasady
4. Priorytety oraz cele pośrednie
5. Glówne instrumenty pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty
6. Warunkowosc
7. Wdrazanie pomocy przed czlonkowskiej
8. Aneks
8.1. Kryteria polityczne
8.2. Kryteria ekonomiczne
8.3. Zdolnosc do przyjecia obowiazków wynikajacych z czlonkostwa
8.4. Administracyjna zdolnosc do stosowania acquis


Rozdzial III

1. Inwestycje w latach dziewiecdziesiatych
2. Efekty zagranicznych inwestycji bezposrednich w Polsce
3. Klimat inwestycyjny
4. Stan inwestycji zagranicznych w Polsce
5. Liczba inwestorów na liscie Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
6. Wielkosc inwestycji wedlug kraju pochodzenia kapitalu
7. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w Polsce
8. Najnowsze dane kapitalowe z poczatku 1999r


Zakończenie

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001


Wstęp………5

Rozdzial I
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8
2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10
3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23
3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28
3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32
3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36
3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40


Rozdzial II
Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42

1. Analiza procesu otwierania się polskiej gospodarki na kapital zagraniczny………43
1.1. Analiza SWOT 46
2. Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001v49
2.1. Źródła naplywu inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001………51
2.2. Struktura skumulowanych inwestycji zagranicznych w ujęciu branzowym………54
2.3. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym………57


Rozdzial III
Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke Polski………59

1. Miejsce podmiotów z udzialem kapitału zagranicznego w gospodarce Polski………60
2. Obroty handlu zagranicznego w Polsce w 2001 roku………64
3. Bezposrednia obsługa inwestorów zagranicznych………70
4. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjnosc regionu………72
5. Szanse Polski na wzrost inwestycji zagranicznych………82


Zakończenie………84
Bibliografia………87
Spis tabel i wykresów………90

 
Czytaj więcej

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.Wstęp………3

Rozdzial I.
Zarządzanie i jego funkcje………4

1.1. Charakterystyka zarządzania……….4
1.2. Funkcje zarządzania………7
1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13
1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16


Rozdzial II.
Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19

2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19
2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23
2.2. Tworzenie planów………28
2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30
2.2.2. Faza identyfikacji problemu………32
2.2.3. Analiza czynnikowa – analiza SWOT, analiza sektorowa………32
2.2.4. Wybór strategii działania ………35
2.3. Plan strategiczny malej firmy………36


Rozdzial III.
Organizacja zakladu pracy i jej cechy……….39

3.1. Struktura wewnetrzna firmy………39
3.2. Model zarządzania a struktura firmy………44


Rozdzial IV.
Polityka personalna………48

4.1. Problemy i rodzaje motywacji personelu………48


Bibliografia………57
Spis tabel………58
Spis rysunków………59

 
Czytaj więcej