Kategoria Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5

1.1. Rys historyczny
1.2. Inwestycje japonskie w Polsce.


Rozdzial II
Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11

2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w
zakresię obcego kapitalu
2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego
2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu
...

Czytaj więcej

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6

1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki
centralnie planowanej………7
1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w
Polsce 12
1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na
zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16
1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako
konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24


...

Czytaj więcej

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3

Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej………
9

1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9
1.2 Warunki przyrodnicze………10
1.3 Warunki ekonomiczne………17
1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17
1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24
1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników
statystycznych………26
1.4 Warunki prawne………28
1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35


Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej
………39

2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39
...

Czytaj więcej

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7

1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8
2. Struktura sektora MSP………12
3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w
Polsce………25

1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw
26
2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33
3...

Czytaj więcej

Specjalne strefy ekonomiczne


Wprowadzenie………. 1

Rozdzial I
1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3

1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5
1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6
1.4 Zarządzanie strefa……….9
1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12
1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów
o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14
1.7...

Czytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s


Wstęp………3

Rozdzial 1
Koncepcja franchisingu

………4
1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising
1.2. Franchising – typy i formy

Rozdzial 2
Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia

franchisingowa………24
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych
uwarunkowan działalności franchisingowej
2.3...

Czytaj więcej

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.


Wstęp
Rozdzial 1.
Cel, zakres i metody badawcze pracy

1.1. Cel pracy

1.2. Zakres pracy

1.3. Materialy zródlowe

1.4. Metody badawcze stosowane w pracy

1.5. Hipotezy robocze


Rozdzial 2.
Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000

2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw

2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw

2.2...

Czytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I

1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych.
2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja
3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe
4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica
5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica
6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital


Rozdzial II

1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa
2. Cele
3. Zasady
4...

Czytaj więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001


Wstęp………5

Rozdzial I
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8
2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10
3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23
3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28
3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32
3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36
3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40


Rozdzial II
Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42

1...

Czytaj więcej

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.Wstęp………3

Rozdzial I.
Zarządzanie i jego funkcje………4

1.1. Charakterystyka zarządzania……….4
1.2. Funkcje zarządzania………7
1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13
1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16


Rozdzial II.
Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19

2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19
2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23
2.2. Tworzenie planów………28
2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30
2.2.2. Faza identyfikacji problemu………32
2.2.3. Analiza czynnikowa – analiza SWOT, analiza sektorowa………32
2.2.4. Wybór strategii działania ………35
2.3...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.


Wstęp………3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w
gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5

1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw………
5
1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw
w gospodarce
narodowej………12
1.2.1. Produkt krajowy
brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12
1.2.2. Udział sektora
MSP w ogólnej liczbie po...

Czytaj więcej

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Teorie zasady zarządzania inwestycjami.
………5

1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje
inwestycji. ………5
1.2. Wybór kierunków inwestowania.
………9
1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji.
………13


Rozdzial 2.
Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16

2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A.
...

Czytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2

II Profil i zakres działania firmy XYZ………4

1) Charakterystyka ogólna………4
2) Zamierzenia na przyszlosc………6

III Plan strategiczny………7

1) Wprowadzenie………7
2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9
3) Pozycja firmy na rynku………15
4) Wybór i wdrozenie strategii………17

IV .Plan marketingowy………19

1) Wprowadzenie………19
2) Rynek usług transportowych………20
3) Analiza konkurencji………22
4) Segment docelowy………26
5) Wybór rynku docelowego………28
6) Cele marketingowe………29
7) Strategia marketingowa………30
8) Strategia uslugi………31
9) Strategia cenowa………32
10) Strategia dystrybucji………34
11) Strategia promocji………35

V .Plan organizacyjny………38

1)...

Czytaj więcej

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapital i
fundusze………6
2. Kredyty bankowe………11
3. Kredyt handlowy………19
4. Zobowiazania………21


Rozdzial II
Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw

1. Leasing………24
2. Franchising………32
3. Faktoring i forfaiting………35
4. Akcje i obligacje………42


Rozdzial III
Metody finanso...

Czytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji
zagranicznych…….3

1.1. Definicja i podzial inwestycji
zagranicznych……..3
1.2 Formy wlasnosci kapitału
firmy……..4
1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje
zagraniczne…….5


Rozdzial II
Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11

2.1 Zmiany zachodzace w
...

Czytaj więcej

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.


Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa……….1

1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1
1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10
1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17


Rozdzial II
Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23

2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23
2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24
2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28
2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania……….29
2.3.2. Koncepcja strategii……….30
2.3.3. Proces zarządzania strategicznego……….31


Rozdzial III
Problemy zarządz...

Czytaj więcej

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.


Wstęp………1

Rozdzial 1
Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3

1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3
1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4
1.2.1. Planowanie………7
1.2.2. Organizowanie………8
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8
1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8
1.2.5. Kontrola………9
1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10
1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18
1.3.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe……….26
1.3.4. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalnosci………28
1.3.5...

Czytaj więcej

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3

Rozdzial 1
Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce

1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6
1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10
1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14
1.4. Bariery rozwoju MSP…….22


Rozdzial 2
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Stan finansowy MSP……..27
2.2 Sposoby finansowania MSP…….29
2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36


Rozdzial 3
MSP a bezrobocie w Polsce

3.1 Obraz rynku pracy w Polsce…….38
3.2. Praca w szarej strefie na polskim rynku……..41
3.3. Zatrudnienie w sektorze MSP…….44


Rozdzial 4
Wpływ integracji europejskiej na sektor ...

Czytaj więcej

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej


Wstęp

Rozdzial I.
Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie
1.2. Klasyfikacja spólek
1.2.1. Spólki cywilne i handlowe
1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane
1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego
1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne
1.2.5. Spólki jednoosobowe
1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami

Rozdzial II.
Spólka komandytowa jako rodzaj spółki osobowej

2.1. Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych
2.2. Geneza spółki komandytowej
2.3. Charakter prawny spółki komandytowej

Rozdzial III.
Procedura zalozycielska s...

Czytaj więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6

1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6
1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7
1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7
1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8
1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8
1.6. Podstawy prawne …….. 10

Rozdzial II.
Wlasna dzialalnosc …….. 11

2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11
2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13
2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15
2.4. Podstawy prawne …….. 15

Rozdzial III.
S...

Czytaj więcej

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.


Rozdzial I
Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4

1.1. Ujecie teoretyczne organizacji.
1.2. Podsystemy organizacji.
1.2.1 Cele organizacji.
1.2.2 Struktura formalna organizacji.
1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji.
1.2.4. Podsystem techniczny organizacji.
1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji.
1.3. Charakterystyka zarządzania
1.3.1 Funkcje zarządzania.
1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków.


Rozdzial II
Uruchamianie dz...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003


Wstęp………3

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania.

1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5
1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9
1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12
1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17
1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18
1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20
1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22
1.4.4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej
1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial II.
Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw

2.1 Formulowanie biznes planu
2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i srednich przedsiębiorstwach


Rozdzial III.
Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

3.1 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw
3...

Czytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie


Uwagi wstepne………3

Rozdzial I.
Formy naplywu kapitału zagranicznego

1.1. Źródła finansowania inwestycji………4
1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4
1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5


Rozdzial II.
Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie

1.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8
1.3. Transfer zysków………8
1.4. Klimat inwestycyjny………9
1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12


Rozdzial III.
Udział inwestycji zagranicznych w sektorze prywatnym na litwie

1.1. Formowanie sektora prywatnego na litwie………14
1.2...

Czytaj więcej

Ocena efektywnosci zadan inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.

Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce

1. Samorzad terytorialny w Polsce ………5
2. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce ………10
3. Gospodarka finansowa gminy ………20
4. Zadania realizowane przez gmine ……… 26


Rozdzial II.

Charakterystyka badanej gminy

1. Ogólne informacje o gminie ………31
2. Jednostki organizacyjne gminy XYZ ………34
3. Realizacja zadan gminy z wykorzystaniem spółek prawa handlowego ………39
4. Strategia rozwoju gminy ………45


Rozdzial III.
Przeznaczenie środków budżetowych na zadania inwestycyjne

1. Ocena gospodarki budżetowej ………52
2...

Czytaj więcej

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej


Wstęp………2

Rozdzial I.
Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej.

1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4
1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5
1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6
1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8
1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8
1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9
1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9
1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10
1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11
1.4.6 Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)………11
1.4...

Czytaj więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.


Wstęp

Rozdzial I.
Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora

1.1 Czynniki makroekonomiczne
1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego


Rozdzial II.
Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce

2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia
2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych
2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych


Rozdzial III.
Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu

3.1 Prognoza wzrostu sektora
3.2 Przyczyny wzrostu
3.3 konsekwencje wzrostu


Podsumowanie i wnioski koncowe
Biblografia
Spis tabel i rysunków oraz schematów

 
Czytaj więcej

Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Pojecie działalności gospodarczej.

1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9
1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10
1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12
1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15
1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23

Rozdzial 2.
Podmiot działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2.1. Przedsiebiorcy polscy……….27
2.1.1.Osoba fizyczna……….31
2.1.2.Osoba prawna……….32
2.1.3. Jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna……….34
2.1.4. Wspólnicy spółki cywilnej……….34
2.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Struktura firmy XYZ

1.1 Schemat organizacyjny firmy XYZ
1.2 Wydzial utrzymania ruchu
1.3 Komunikacja wewnatrz i na zewnatrz spólki
1.4 Działania marketingowe i rozwój firmy


Rozdzial II.
Wydzial utrzymania ruchu

2.1 Cele i zadania Wydzialu Utrzymania Ruchu
2.2 Zarządzanie personelem
2.3 Szkolenia techniczne oraz doskonalenie relacji interpersonalnych
2.4 Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz rejestrowanie prac
2.5 Komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS MAXIMO
2.6 Planowanie przegladów i konserwacji


Rozdzial III.
Prognozowanie utrzymania ruchu

3.1 Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu
3...

Czytaj więcej

Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Cele i zakres analizy finansowej

1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7
1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12
1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12
1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14
1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17
1.3. Źródła analizy finansowej ……….18


Rozdzial II.
Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych

2.1. Charakterystyka ogólna ……….29
2.2. Wskazniki rentownosci ……….31
2.3. Wskazniki plynnosci finansowej………. 34
2.4. Wskazniki zadluzenia………. 38
2.5. Wskazniki efektywnosci………. 39


Rozdzial III.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

Czytaj więcej

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5
1.2. Teorie BIZ ………9
1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9
1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11
1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13
1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15

Rozdzial II.
Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ………19
2.2. Naplyw BIZ do Polski ………26

Rozdzial III.
Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.Wstęp…………4

Rozdzial I.
Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy

1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6
2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10

Rozdzial II.
Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa

1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32
1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33
1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34
1.2.1. Osoby fizyczne…………35
1.2.2. Osoby prawne…………36
1.2.3. Jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej…………37
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6

1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej
3. Otoczenie konkurencyjne MSP
4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo

Rozdzial II.
Istota analizy strategicznej w firmach sektora MSP………..35

1. Pojecie strategii i analizy strategicznej
2. Zakres analizy strategicznej
3. Metody analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

Rozdzial III.
Charakterystyka badanej firmy………..57

1. Domena działalności firmy XYZ
2. Zasoby firmy a potencjal przedsiębiorstwa
3. Strategiczne plany i zalozenia rozwoju

Czytaj więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5

1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków
1.1.1 Funkcje podatków
1.1.2 Zasady podatkowe
1.2 Charakterystyka podatków w Polsce
1.3 Podatki przychodowe

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35

2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE
2.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
2.4 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial III.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce&...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych

1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego
1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce
1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny
1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat
1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie
1.6 Formy prawne funduszy inwestycyjnych

Rozdzial II.
Fundusz inwestycyjny na polskim rynku finansowym

2.1 Formy lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym w Polsce
2...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie

1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5
1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9
1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13
1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17
1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21

Rozdzial II.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

2.1. Rola BIZ we wzroscie gospodarczym………. 24
2.2. Transfer technologii do polski – wpływ BIZ ……….28
2.3. Wpływ BIZ na konkurencyjnosc Polski na rynku swiatowym ……….32
2.4 Przeglad zagranicznej działalności inwestycyjnej w Polsce ……….35
2.5...

Czytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka.

1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4
1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7
1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19
1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25

Rozdzial II.
Polityka UE wobec małych i srednich przedsiebiorstw.

2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw (2004-2006)………..29
2.2. Europejska Karta Malych Przedsiebiorstw i Przedsiebiorcza Europa………..36
2.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego………..38
2.4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………..41
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota rozwoju regionalnego.

1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4
1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5
1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10
1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12
1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i srednich przedsiebiorstw……….16
1.6 Znaczenie Strategii Lizbonskiej………19

Rozdzial II.
Rozwój regionalny a male i srednie przedsiębiorstwa.

2.1 Wyodrebnienie sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….21
2.1.1 Male przedsiębiorstwa………22
2.2 Średnie i duze przedsiębiorstwa………26
2...

Czytaj więcej

Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4

Rozdzial I

Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne.

1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7
1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15
1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17
1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20
1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26
1.4. Bariery restrukturyzacji……..27
1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29


Rozdzial II
Charakterystyka Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX.

2.1. Historia zakladu……..31
2.2. Przedmiot działalnosci…….34
2.3. Technologia przetwarzania gazu ziemnego…….35
2.3.1...

Czytaj więcej

Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008

1. Pojecie rynku nieruchomosci
2. Czynniki kształtujące popyt
2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych
2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych
3. Popyt na nieruchomosci biurowe i handlowe w latach 2003-2008
4. Czynniki kształtujące podaz
4.1. Pojecie podazy na rynku nieruchomosci komercyjnych
4.2. Czynniki kształtujące podaz na rynku nieruchomosci komercyjnych
5. Podaz nieruchomosci biurowych i handlowych w latach 2003-2008
6...

Czytaj więcej

Wpływ Agencji Rozwoju Regionalnego za rozwój małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
1.3 Bariery dla małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce
1.4 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
1.5 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial 2.
Charakterystyka powiatu tarnowskiego

2.1 Ogólna charakterystyka powiatu tarnowskiego
2.2 Sytuacja gospodarcza powiatu tarnowskiego
2...

Czytaj więcej

Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4
1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8
1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12
1.4. Samorzad gminny……..17

Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy.

2.1. Pojecie działalności komunalnej…….25
2.2. Finansowanie inwestycji gminy…….26
2.3. Wieloletni plan inwestycyjny jako narzedzie wspomagajace rozwój gminy…….32
2.4. System realizacji projektu inwestycyjnego……..38

Rozdzial III
Charakterystyka gminy xxx.

3.1. Historia gminy……..47

Czytaj więcej

Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.


Wstęp…….4

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc w gospodarce.

1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7
1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14
1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16
1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20


Rozdzial 2.
Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo.

2.1 Wybór sektora działalnosci……..29
2.2 Wybór formy prawnej…….33
2.3 Wybór formy opodatkowania…….38
2.4 Lokalizacja działalnosci……..42
2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora usług gastronomicznych.

3.1 Pojecie i funkcje gastronomii…….58
3...

Czytaj więcej

Ocena inwestycji informatycznych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Inwestycje informatyczne.

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4
1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7

Rozdzial 2.
Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych.

2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15
2.2 Metody statyczne………16
2.2.1 Charakterystyka metod statystycznych………16
2.2.2 Rachunek okresu zwrotu nakladów inwestycyjnych………16
2.2.3 Rachunek porównawczy rentownosci (stopa zwrotu)………17
2.3 Rachunek efektywnosci ekonomicznej – metody dynamiczne………18
2.3.1 Charakterystyka metod dynamicznych………18
2.3...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki Polski po 1989r.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- ogólna charakterystyka

1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych
1.2. Teorie wyjasniajace bezpośrednie inwestycje zagraniczne
1.2.1. Teoria lokalizacji
1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych
1.2.3. Teoria internacjonalizacji


Rozdzial II.
Wielkosc oraz uwarunkowana naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989 r

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
2.2. Wielkosc bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989r
2.3...

Czytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.


Wstęp…….. 8

Rozdzial 1
Geneza, pojecie i istota franchisingu

1.1. Pojecie franchisingu…….. 9
1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11
1.3. Rozwój franczyzy…….. 14
1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16
1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16
1.4.2. Zakres regulacji prawnej franchisingu…….. 23
1.5. Typy powiazan franchisingowych…….. 24
1.6. Prawa i obowiazki stron zawierajacych kontrakt franchisingowy 27


Rozdzial 2
Charakterystyka firmy McDonald’s

2.1. Specyfika działalności restauracji McDonald’s…….. 29
2.1.1. Srodowisko naturalne a dzialalnosc firmy…….. 31
2.1.2. Fundacja Ronalda McDonalda 32
2.2...

Czytaj więcej

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5

1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5
1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7
1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12
1.1.3. Obszary rozwoju………. 14
1.1.4. Swobody działania ………. 15
1.2. Klasyfikacja przedsiebiorstw. Podzial wedlug kryterium wlasnosci………. 17
1.2.1. Formy prawne………. 20
1.2.2. Klasyfikacja wedlug rodzaju i zakresu działalnosci………. 24
1.2.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe………. 25
1.3. Cechy małych i srednich przedsiebiorstw………. 26
1.3.1. Kierownictwo i zarzadzanie………. 27
1.3.2...

Czytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp………4

Rozdzial I
Istora i pojecie leasingu

1.1 Istota i pojecie leasingu……….5
Uczestnicy transakcji leasingowej……….7
Porównanie leasingu ze sprzedaza na raty, umowa najmu i dzierzawa……….12
1.2 Rozwój leasingu na swiecie……….14
1.3 Rodzaje leasingu………. 19
Leasing operacyjny i finansowy……….19
Leasing bezposredni, posredni i zwrotny……….21
Leasing krótko, srednio i dlugoterminowy……….23
Leasing czysty i pelny……….23
Leasing suchy i mokry……….24
Leasing dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych i unikatowych………. 24
Leasing lombardowy i norweski ……….24
Leasing zlotowy i dewizowy………. 25

Rozdzial II
Instytucjonalno – prawne aspekty leasingu w Polsc...

Czytaj więcej

Ocena efektywnosci inwestycji na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu przedsiewziec inwestycyjnych

1.1. Istota i klasyfikacje inwestycji………5
1.2. Proces inwestycyjny………13
1.3. Źródła finansowania inwestycji………20
1.4. Koszt pozyskania kapitalu………29
1.5. Ryzyko w inwestowaniu………34
1.6. Typowe problemy inwestycyjne………38

Rozdzial 2.
Metody oceny efektywnosci projektów inwestycyjnych

2.1. Rachunek inwestycji………40
2.2. Metody statyczne………47
2.2.1. Rachunek porównawczy kosztów………47
2.2.2. Rachunek porównawczy zysków………51
2.2.3. Rachunek porównawczy rentownosci………52
2.2.4. Rachunek okresu zwrotu nakladów………54
2.3. Metody dynamiczne………55
2.3.1...

Czytaj więcej

Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze środków UE.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Male i srednie przedsiębiorstwa (MSP) – charakterystyka

1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP ………5
1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP ………19


Rozdzial II.
Formy finansowania i rola w gospodarce rynkowej małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Formy finansowania sektora MSP ………22
2.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej ………28


Rozdzial III.
Podstawowe fundusze przedakcesyjne

3.1. PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies ) ………35
3.2. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion)………50


Zakończenie ………57
Spis tabel i wykresów………58
Biog...

Czytaj więcej

Myslenie strategiczne determinantem rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa


Rozdzial 1.
Strategia i zasady strategicznego myslenia.

1.1. Strategia w ujęciu historycznym……… 3
1.2. Pojecie i istota strategii……… 6


Rozdzial 2.
Wspólczesny marketing- jego rola i znaczenie dla funkcjonowania przedsiebiorstw.

2.1. Istota marketingu……… 11
2.2. Funkcje marketingu………17
2.3. Przedsiebiorstwo w otoczeniu marketingowym……… 19


Rozdzial 3.
Wybrane strategie marketingowe i zasady ich stosowania.

3.1. Typologia i zasady formulowania strategii marketingowych………26
3.2. Zasady stosowania okreslonych strategii……… 33
3.3. Wpływ strategicznego myslenia na zarzadzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa………42


Zakończenie
Bibliogr...

Czytaj więcej

MożliwościRozwoju Malych i Srednich Przedsiebiorstw w świetle Strategii Lizbonskiej.Wstęp ………2

Rozdzial I
Sektor MSP we wspólczesnej gospodarce

1.1 Istota i cechy specyficzne małych i srednich przedsiebiorstw ………6
1.2 Wzrost znaczenia małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce……… 10
1.3 Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce……… 15
1.4 Źródła finansowania polskiego sektora MSP……… 21

Rozdzial II
Analiza MSP w polskiej gospodarce

2.1 Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……… 25
2.2 Wklad małych i srednich przedsiebiorstw w tworzeniu PKB i zatrudnieniu……… 30
2.3 Udział małych i srednich przedsiebiorstw w budowaniu innowacyjnej gospodarki……… 36
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie personelem w malej firmie rodzinnej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Definicja celu zarządzania zasobami ludzkimi ……….5
1.3. Personel ……….7
1.4. Strategia personalna………. 8
1.5. Jak stworzyc strategie personalna?………. 10
1.6. Proces zarządzania personelem………. 11
1.6. Cele i znaczenie planowania zatrudnienia ……….14
1.7. Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….18

Rozdzial II
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach

2.1. Charakterystyka firm sektora MSP – male firmy ……….19
2.2. Podmioty zarządzania personelem ……….20
2.3...

Czytaj więcej

Rozwój przedsiebiorczosci w powiecie X w latach 2002-2006.Wstęp ……….4

Rozdzial I
Wybrane teoretyczne aspekty dotyczace przedsiebiorczosci

1.1 Podstawowe pojecia ……….5
1.1.2 Cechy przedsiebiorcy ……….7
1.2 Rodzaje przedsiebiorstw – klasyfikacja………. 8
1.2.1 Przedsiębiorstwa sektora publicznego………. 9
1.2.2 Przedsiębiorstwa sektora prywatnego………. 11
1.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw……….. 13
1.3.1 Przedsiębiorstwa jednoosobowe ……….13
1.3.2 Spólki………. 14
1.3.3 Spóldzielnie ……….22
1.3.4 Przedsiębiorstwa panstwowe ……….23
1.4 Transformacje gospodarki w Polsce a przedsiebiorczosc. ……….25
1.4.1 Cechy gospodarki centralnie planowanej……….. 25
1.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa. Specyfika zarządzania firma rodzinna.

1.1. Ewolucja pojecia ‚przedsiebiorca’ w porzadku prawnym……….4
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa……….6
1.3. Przedsiebiorstwo w ujęciu ekonomicznym. Klasyfikacja przedsiebiorstw……….7
1.4. Pojecie i cechy firmy rodzinnej……….12
1.5. Cykl zycia firmy rodzinnej……….15
1.6. Specyfika zarządzania mala firma rodzinna. Zarządzanie strategiczne……….16

Rozdzial II
Zarządzanie mala firma rodzinna.

2.1. Charakterystyka firmy ‚XYZ’ w XYZ……….22
2.2. Historia firmy……….23
2.3. Misja przedsiębiorstwa rodzinnego XYZ……….26
2.4. Strategia firmy XYZ……….26
2...

Czytaj więcej

Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke.


Wstęp

Rozdzial 1.
Teoretyczne aspekty bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych
1.2. Teorie bezposrednich inwestycji zagranicznych
1.2.1. Teoria lokalizacji
1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych
1.2.3. Teoria internacjonalizacji
1.3. Cechy bezposrednich inwestycji zagranicznych


Rozdzial 2.
Naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej

2.1. Przeslanki naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych
2.2. Ocena klimatu inwestycyjnego
2.3. Wielkosc bezposrednich inwestycji zagranicznych i kierunki naplywu
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009


Wstęp ………5
Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9
1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16
1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16
1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22
1.3. Mienie komunalne gminy ………26
1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30


Rozdzial II
Gospodarka finansowa gminy

2.1. Pojecie budżetu gminy……… 37
2.2. Dochody i wydatki budżetu gminy……… 43
2.2.1. źródła dochodów gminy ………43
2.2.2. Wydatki gminy i ich charakterystyka ………47
2.3. Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy ………50
2...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw jako źródłoprzewagi konkurencyjnej.


Wstęp ……… 3

Rozdzial 1.
Innowacje

1.1 Przedmiot innowacji ……… 5
1.1.1 Istota innowacji ……… 5
1.1.2 Definicja innowacji wg P.F.Druckera i J. Schumpetera……… 6
1.1.3 Rodzaje innowacji ……… 9
1.2 Źródła innowacji ……… 14
1.3 Zarządzanie innowacyjne ……… 17
1.4 Strategie innowacji ……… 21
1.5 Innowacyjnosc przedsiebiorstw w Polsce ……… 24
1.5.1 Poziom innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw ……… 25
1.5.2 Bariery wpływajace na stopien innowacyjnosci ……… 27


Rozdzial 2.
Male i srednie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce rynkowej

2...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc MSP na podkarpaciu.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa jako podmioty gospodarcze.

1.1. Definicja i klasyfikacja MSP……….5
1.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej……….9
1.3. Znaczenie MSP w rozwoju regionu……….19
1.4. MSP jako podmiot sprawczy przedsiebiorczosci regionalnej……….21

Rozdzial II
Konkurencyjnosc i innowacyjnosc przedsiębiorstwa – ujecie teoretyczne.

2.1. Definicja, mierniki konkurencyjnosci……….23
2.2. Istota innowacyjnosci……….28

Rozdzial III
Charakterystyka Regionalnego Systemu Innowacji.

3.1. Region innowacyjny……….32
3.2. Regionalny system innowacji……….35
3.3. Podstawy prawne……….37

Rozdzial IV
Przedsiebiorczosc na Podkarpaciu.

4.1...

Czytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków U.E.


Wstęp

Rozdzial 1.
Male i srednie przedsiębiorstwa – charakterystyka

1.1. Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce
1.2. Rozwój sektora MSP w Polsce
1.2.1. Wstępna faza rozwoju przedsiebiorczosci (1980-1988).
1.2.2. Okres eksplozji przedsiebiorczosci (1989-1991).
1.2.3. Faza samoregulacji rynkowej (1992-1995).
1.2.4. Faza przedakcesyjna (1996-2004).
1.2.5. Faza wzrostu innowacyjnosci.
1.3. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP
1.3.1. Kryteria jakosciowe.
1.3.2. Kryteria ilosciowe.
1.4. Bariery rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw
1.5. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP
1.6...

Czytaj więcej

Specyfikacja zarządzania malymi i srednimi przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka małych i srednich firm i ich znaczenie w gospodarce narodowej

Pojecie i kryteria klasyfikacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………1
Formy organizacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………6
Rola małych i srednich firm w gospodarce rynkowej…………15
Wlasciwosci małych i srednich firm…………18


Rozdzial II
Uwarunkowania rozwoju małych i srednich firm w Polsce w okresie transformacji

Zarys systemu polityki gospodarczej Polski od 1990 roku…………21
Warunki funkcjonowania małych i srednich firm w Polsce…………29
Programy i instytucje wspomagajace rozwój małych i srednich firm………….36
Rozwój sektora małych i sr...

Czytaj więcej

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Istota i znaczenie franszyzy/franchisingu……….4

1.1. Pojecie franchisingu……….4
1.2. Historia franczyzy……….7
1.3. Istota franchisingu……….9
1.4. Rodzaje franchisingu……….11
1.5. Źródła finansowania franchisingu………..16

Rozdzial II.
Geneza i system franczyzowy w Polsce……….22

2.1. Geneza franczyzy w Polsce……….22
2.2. Polski rynek franczyzowy……….26
2.3. Ekspansja polskich franczyzobiorców za granice……….29

Rozdzial III.
Istota systemów franczyzowych……….35

3.1. Umowa franczyzowa……….35
3.2. Pakiet franczyzowy……….36
3.2.1. Znak towarowy……….36
3.2.2. Know-how……….37
3.2.3. Podrecznik operacyjny……….37
3.2.4...

Czytaj więcej

Franchising w Polsce na przykładzie Sfinks Polska S.A.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Geneza, pojecie i typy franchisingu

1.1 Definicje……… 4
1.2 Formy i typy franchisingu……… 5
1.3. Rozwój franchisingu na swiecie ………9
1.4. Zakres regulacji prawnej……… 12
1.5. Umowa franchisingowa……… 13
1.6. Pakiet franchisingowy ………14

Rozdzial 2.
Franchising w Polsce w branzy gastronomicznej

2.1. Wartość rynku gastronomicznego w Polsce……… 22
2.2. Lokale franchisingowe w Polsce……… 25
2.3. Nowe trendy gastronomiczne ………38
2.4. Liderzy w branzy ………39
2.5. Branza gastronomiczna wedlug typów franchisingu……… 40
2.6. Perspetkywy i zagrozenia ………41

Rozdzial 3.
System franchisingowy sieci restauracji Sfinks Polska S.A.

3...

Czytaj więcej

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp………. 4
Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej

1.1. Pojecie działalności gospodarczej……….5
1.2. Pojecie i znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej……….9
1.3. Formy organizacyjne prowadzenia działalności przez male firmy………. 12


Rozdzialy II
Charakterystyka form ewidencji dla celów podatkowych w małych firmach

2.1. Zryczaltowane formy opodatkowania ……….17
2.1.1. Karta podatkowa ……….17
2.1.2. Ryczalt ewidencjonowany ……….20
2.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ……….24
2.2.1. Opodatkowanie wedlug skali ……….24
2.2.2. Opodatkowanie wedlug stawki liniowej ……….25
2...

Czytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw jako zadanie administracji publicznej.


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i funkcje sektora małych i srednich przedsiebiorstw

1.1. Pojecie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiebiorstw
1.2. Istota małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial 2.
Władze publiczne wobec rozwoju przedsiebiorczosci

2.1. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce
2.2. Bariery rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw
2.3. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw jako przedmiot zainteresowania administracji publicznej


Rozdzial 3.
Instytucje wspierajace MSP, ich cele i zadania

3.1. Istota wsparcia publicznego dla MSP
3.2. Agendy rzadowe wspierajace rozwój MSP (PARP)
3.3...

Czytaj więcej

System wczesnego ostrzegania o zagrozeniach sposobem na unikniecie kryzysu w przedsiębiorstwie


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I
Wprowadzenie do systemów wczesnego ostrzegania

1.1. Istota systemów wczesnego ostrzegania ……….. 5
1.2. Koncepcja SWO w malym przedsiębiorstwie ……….. 6
1.3. Klasyfikacja systemów wczesnego ostrzegania ……….. 9
1.4. Przykladowe systemy wczesnego ostrzegania identyfikujace
trudnosci ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa ..11


Rozdzial II
Kryzys w przedsiębiorstwie – przyczyny, skutki, rozwiazania

2.1. Problem kryzysu w malym i srednim przedsiębiorstwie
oraz przyczyny jego powstawania ...

Czytaj więcej

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ


Wstęp………2

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne.

1. Rodzaje funduszy europejskich………4
2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11
3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32


Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011.

1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40
2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45
3. Zatrudnienie i bezrobocie w gminie………50
4. Źródła dochodów gminy………53
5. Glówne kierunki wydatków gminy………59
6. Inwestycyjne i pozainwestycyjne wydatki budżetu………60
7. Sytuacja budżetowa gminy XYZ………64
8...

Czytaj więcej

Instytucje otoczenia biznesu jako partner sektora małych i srednich przedsiebiorstw ( MSP) i beneficjent wsparcia z funduszy Unii Europejskiej


Wstęp.

Rozdzial 1.
MSP- charakterystyka ogólna

1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP……….. 7
1.2. Struktury i wielkosci MSP……… 9
1.3. Definicja typów MSP……… 10
1.5. Bariery rozwoju MSP……… 12
1.6. Sektor MSP w województwie lubuskim. ……… 15


Rozdzial 2.
Programy Operacyjne zawierajace srodki dla sektora MSP

2.1. Historia wsparcia sektora MSP w Polsce i województwie lubuskim ……… 17
2.2. Charakterystyka Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013 ze szczególnym uwzglednieniem priorytetów wpierajacych sektor MSP
2.2.1. Lubuski Regionalny Program Operacyjny……… 20
2.2.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka……… 23
2.2.3...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnegoWstęp……….2

Rozdzial I
Pojecie i specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego.

1.1. Ekonomiczna i spoleczna rola przedsiębiorstwa rodzinnego……….4
1.2. Istota przedsiebiorczosci rodzinnej. Przedsiebiorstwo rodzinne a nierodzinne……….7
1.3. Podstawowe rodzaje przedsiebiorstw rodzinnych oraz specyfika zarządzania nimi. ……….16
1.4. Działalność firm rodzinnych – aspekty teoretyczne……….19


Rozdzial II
Innowacje a rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego.

2.1. Istota rozwoju przedsiebiorczosci……….21
2.2. Pojecie innowacji klasyfikacja oraz jej zwiazek z rozwojem przedsiębiorstwa……….24
2.2.1. Pojecie innowacji oraz jej klasyfikacja……….24
2.2.2...

Czytaj więcej

Warunki rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

1.1 Definicja sektora MSP……….5
1.2 Cechy sektora MSP……….7
1.3 Struktura sektora MSP w Polsce……….9


Rozdzial II
Uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce

2.1 Prawne warunki funkcjonowania przedsiebiorstw……….14
2.2 Ekonomiczne warunki funkcjonowania firm……….18
2.3 Bariery rozwoju MSP……….20


Rozdzial III
Wpływ sektora MSP na rozwój polskiej gospodarki

3.1 Rola i miejsce MSP w gospodarce Polski……….24
3.2 Charakterystyka metod gospodarowania MSP……….26
3.3 Udział sektora MSP w wymianie handlowej……….28
3.4 Efektywność działania MSP……….29
3...

Czytaj więcej

Działalność funduszy venture capital na przykładzie funduszu XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i znaczenie funduszy venture capital

1.1 Istota funduszy venture capital
1.2 Geneza i rozwój funduszy venture capital w Stanach Zjednoczonych i Europie
1.3 Źródła finansowania venture capital
1.4 Rodzaje i typologia funduszy venture capital
1.5 Polityka inwestycyjna funduszy venture capital
1.6 Venture capital na tle innych form finansowania


Rozdzial II.
Zasady funkcjonowania funduszy venture capital

2.1 Struktura i stosunki prawne funduszy venture capital
2.1.1 Powiazania prawne miedzy inwestorami a funduszem venture capital
2.1.2 Powiazanie umowne miedzy inwestorem a funduszem venture capital
2...

Czytaj więcej

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku)


Wstęp……….7

Rozdzial I
Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw

1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11
1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11
1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12
2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14
3. Rola MMSP w gospodarce Polski i Unii Europejskiej ……….17
4. Bariery rozwoju oraz czynniki wpływajace na funkcjonowanie MMSP ……….20
5. Finansowanie dzialalnosci, jako jeden z glównych problemów zarządzania przedsiebiorstwem ……….23
6. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstw z sektora MMSP ……….25


Rozdzial II
Kapitaly wlasne, ...

Czytaj więcej

Finanasowanie działalności gospodarczej sektora MSP na przykładzie firmy XYZ


Wstęp…………5

Rozdzial I
Sektor małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Przedsiebiorca i przedsiebiorczosc………… 6
1.2 Male przedsiebiorstwo – próba identyfikacji………… 13
1.3 Rola MSP w gospodarce narodowej …………20
1.4 Bariery ograniczajace rozwój Sektora MSP………… 25
1.5 Sytuacja sektora MSP w Polsce na tle UE………… 29

Rozdzial II
Formy finansowania działalności gospodarczej

2.1 Źródła finansowania działalności gospodarczej………… 34
2.1.1 Źródła wlasne …………40
2.1.2 Źródła obce …………45
2.1.2.1 Kredyt …………46
2.1.2.2 Leasing …………51
2.1.3.2 Wsparcie ze strony państwa………… 57
2.2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa………… 62
2.2...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw

1.1. Definicja sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..6
1.2. Struktura sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..11
1.3. Charakterystyka, miejsce i rola msp w gospodarce ………..18
1.4. Udział sektora msp w tworzeniu PKB ………..23


Rozdzial 2
Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Podstawowe pojecia, modele i strategie innowacji……….. 28
2.2. Znaczenie innowacji dla rozwoju sektora ………..32
2.3. Ocena innowacyjnosci sektora msp w świetle badan PARB 34
2.4. Etapy finansowania firmy innowacyjnej ………..38


Rozdzial 3
Klasyfikac...

Czytaj więcej

Wpływ kryzysu na male i srednie przedsiębiorstwa w województwie swietokrzyskim


Wstęp………2

Rozdzial 1
Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw.

1.1. Pojecie małych i srednich firm………4
1.2. Rola MSP w gospodarce regionalnej………9
1.3. Polityka wspierania rozwoju sektora MSP………12


Rozdzial 2
Przyczyny kryzysu finansowego.

2.1. Analiza przyczyn kryzysu………23
2.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………30
2.3. Sposoby zwalczania kryzysu………37


Rozdzial 3
Metodyka badan wlasnych.

3.1. Analiza gospodarki województwa swietokrzyskiego………45
3.2. Samorzad województwa swietokrzyskiego wobec MSP………57
3.3. Sektor MSP w ujęciu terytorialnym w województwie swietokrzyskim………67


Rozdzial 4
Analiza małych i srednich przed...

Czytaj więcej

Zewnetrzne źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Streszczenie………..2
Wstęp ………..4

Rozdzial 1.
Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej

1.1 Podstawy prawne ………..7
1.2 Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Gospodarce Polski……….. 7
1.3 Bariery dla rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce ………..10
1.4 Podsumowanie……….. 13

Rozdzial 2.
Zewnetrzne źródła finansowania przedsiebiorstw.

2.1 Wprowadzenie. ………..15
2.2 Kredyt bankowy……….. 19
2.1.1 Kredyt inwestycyjny ………..20
2.1.2 Kredyt obrotowy w rachunku biezacym……….. 21
2.2 Kredyt kupiecki ………..22
2.3 Leasing……….. 24
2.4 Faktoring ………..28
2.5 Dotacje z Unii Europejskiej………… 32

Rozdzial 3.
Ocena dz...

Czytaj więcej

Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne


Wstęp ………….3

Rozdzial 1.
Pojecie innowacyjnosci i spoleczenstwa informacyjnego

2.1. Innowacje ‚innowacyjnosc’ spoleczenstwo informacyjne…………. 4
2.2. Strategia innowacji w UE ………….13
2.3. Regionalne strategie innowacji…………. 16


Rozdzial 2.
Analiza poziomu innowacyjnosci

3.1. Kontrola realizacji strategii innowacji ………….21
3.2. Rozwój infrastruktury teleinformacyjnej ………….24
3.3. Mierniki spoleczenstwa informacyjnego ………….46


Rozdzial 3.
Porównanie innowacyjnosci w Polsce i na Podkarpaciu

4.1. Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego…………. 51
4.2...

Czytaj więcej

Metody oceny inwestycji na przykładzie projektu zakupu pensjonatu przez spólke celowa ‚XYZ sp. z o.o.’


Wstęp …………4

Rozdzial 1.
Pojecie i rodzaje inwestycji

1.1 Rodzaje inwestycji………… 5
1.2 Specyfika decyzji inwestycyjnych………… 7
1.3 Istota project finance………… 11


Rozdzial 2.
Efektywność projektu gospodarczego

2.1 Metody statyczne oceny projektu …………15
2.1.1 Proste stopy zwrotu …………16
2.1.2 Prosty okres zwrotu …………18
2.1.3 Ksiegowa stopa zwrotu …………20
2.2 Metody dynamiczne oceny projektu………… 22
2.2.1 Wartość biezaca netto- NPV………… 22
2.2.2 Wewnetrzna stopa zwrotu – IRR …………24
2.2.3 Sredni, wazony koszt kapitału -WACC …………26
2.3 Wskaznik rentownosci PI …………26
2.4 Analiza ryzyka inwestycji …………28
2.4.1 Analiza wrazliwosci …………29
2.4...

Czytaj więcej

Specjalna strefa ekonomiczna i efekty jej funkcjonowania na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ-XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Powstanie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych na swiecie

1.1. Rodzaje obszarów aktywnosci gospodarczej
1.2. Specjalne strefy ekonomiczne na swiecie
1.3. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – determinanty tworzenia, podstawy prawne, perspektywy rozwoju


Rozdzial II
Ustanowienie i funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ – XYZ

2.1. Charakterystyka spoleczno – gospodarcza miasta Mielec
2.2. Powstanie i rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ – XYZ
2.3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ – XYZ
2.4...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc małych i sredniej wielkosci przedsiebiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branzy alkoholowej.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Innowacyjnosc – ramy teoretyczne

1.1. Pojecie innowacji ……….7
1.2. Cele działalności innowacyjnej………. 12
1.3. Rodzaje innowacji………. 13
1.4. Źródła innowacji ……….17
1.5. Modele innowacji ……….21
1.6. Etapy procesu innowacji ……….23
1.7. Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjnosci w przedsiębiorstwie………. 25


Rozdzial 2.
Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Pojecie przedsiębiorstwa ……….27
2.2. Pojecie i klasyfikacja sektora małych i srednich przedsiebiorstw ……….30
2.2.1. Kryteria jakosciowe ……….30
2.2.2. Kryteria ilosciowe ……….33
2.3...

Czytaj więcej

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw przemyslowych w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i rodzaje innowacji

1.1. Istota innowacji i innowacyjnosci
1.2. Rodzaje innowacji
1.3. Sposoby pomiaru innowacyjnosci
1.4. Pojecie i etapy procesu innowacyjnego


Rozdzial II.
Determinanty, bariery i efekty działalności innowacyjnej w Polsce

2.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych
2.2.Cele działalności innowacyjnej
2.3.Bariery działalności innowacyjnej
2.4. Polityka innowacyjna w Polsce


Rozdzial III.
Charakterystyka działalności innowacyjnej przedsiebiorstw przemyslowych w Polsce

3.1. Przedsiębiorstwa prowadzace dzialalnosc innowacyjna
3.2. Wielkosc i struktura nakladów na dzialalnosc innowacyjna

Czytaj więcej

Ocena procesu planowania na przykładzie tworzenia malego przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka zarządzania

1.1 Istota zarządzania
1.2 Charakterystyka funkcji planowania
1.3 Zaleznosci funkcji planowania


Rozdzial II.
Charakterystyka MSP

2.1 Ogólna charakterystyka MSP
2.2 Ogólna charakterystyka branzy odziezy
2.3 Procedury formalno-prawne i administracyjne zalozenia działalności gospodarczej


Rozdzial III.
Ocena procesu planowania na przykładzie MSP

3.1 Analiza SWOT
3.2 Charakterystyka otoczenia i zaleznosci w okresie planowania
3.3 Ocena szans tworzenia nowej organizacji, (wyniki ankiety)

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Male i srednie przedsiębiorstwa a Unia Europejska


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce

1.1. Definicja i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw ………..5
1.2. Rola MSP w gospodarce ………..8
1.3. Makroekonomiczne warunki rozwoju sektora MSP ………..10
1.4. Strategie działania firm z sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..,.12
1.5. Polityka ekip rzadzacych wobec małych i srednich przedsiebiorstw ………..13
1.5.1. Podatki – czy sa czynnikiem hamujacym rozwój MSP? ………..17
1.5.2. Zalozenie działalności gospodarczej – definicja „jednego okienka” ………..19
1.6. Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ………..21


Rozdzial 2.
Poli...

Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju działalności firm sektora małych i srednich przedsiebiorstw na przykładzie XYZ Sp. z o.o.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc i jej rozwój

1.1. Przedsiebiorczosc, jej cele i rodzaje
1.2. Przedsiebiorca i jego cechy osobowosci
1.3. Schemat przedsiebiorczego działania
1.4. Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci


Rozdzial 2.
Male i srednie przedsiębiorstwa oraz ich dzialalnosc

2.1. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw
2.2. Rola i znaczenie MSP w gospodarce rynkowej
2.3. Czynniki sukcesu rozwoju przedsiebiorczosci w zarządzaniu MSP
2.4. Bariery rozwoju sektora MSP
2.5. Tradycyjne i niekonwencjonalne źródła finansowania MSP


Rozdzial 3.
Ocena...

Czytaj więcej

Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.


Wstęp ………….3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw, przedsiebiorczoscii przedsiebiorcy………….. 5
2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstww gospodarce rynkowej………….. 10
3. Male i srednie przedsiębiorstwa jako podstawowy czynnik ograniczania bezrobocia………….. 23

Rozdzial II
Uruchomienie działalności gospodarczej.

1. Przedsiebiorczosc jako glówny czynnik podejmowania działalności gospodarczej………….. 27
2. Rodzaje podmiotów gospodarczych………….. 32
3. Procedury formalno-prawne i administracyjne zalozenia działalności gospodarczej…………....

Czytaj więcej

Rola małych i srednich przedsiebiorstw w województwie swietokrzyskim na przykładzie firmy XYZ w latach 2008 – 2011


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka Malych i Srednich Przedsiebiorstw w Polsce

1.1 Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw
1.2 Rola małych i srednich przedsiebiorstw w zatrudnieniu i PKB i rozwoju gospodarczym
1.3 Programy wspierajace rozwój MiSP
1.4 Analiza SWOT i perspektywy rozwoju sektora MiSP


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ

2.1 Powstanie i rozwój
2.2 Przedmiot dzialalnosci
2.3 Struktura organizacyjna
2.4 Plany rozwojowe


Rozdzial III.
Analiza funkcjonowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w regionie swietokrzyskim na przykładzie XYZ oddzial w Kielcach w latach 2008- 2011

3...

Czytaj więcej

Wpływ integracji Polski z Unia Europejska na funckjnonowanie małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp…………… 4

Rozdzial 1.
Integracja z unia europejska jako jeden z elementów makrootoczenia przedsiebiorstw.

1.1. Otoczenia przedsiębiorstwa – definicja i jego elementy……………. 6
1.2. Wpływ otoczenia miedzynarodowego na funkcjonowanie przedsiebiorstw……………. 18


Rozdzial 2
Male i srednie przedsiębiorstwa jako szczególna kategoria przedsiębiorstwa.

2.1. Istota i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw……………. 27
2.2. Powstanie i rozwój małych i srednich przedsiebiorstw na swiecie i w Polsce……………. 31
2.3. Specyfika zarządzania malymi i srednimi przedsiębiorstwami……………. 40


Rozdzial 3
Rola i znaczenie msp dla rozwoju g...

Czytaj więcej

Franchising w aspekcie prawnym i finansowym


Wprowadzenie……….. 1

Rozdzial 1.
Istota franchisingu

1.1. Pojecie i geneza franchisingu………..3
1.2. Formy i rodzaje powiazan franchisingowych ………..7
1.3. Zalety i wady uczestnictwa w systemie franchisingowym……….. 15

Rozdzial 2.
Aspekty prawne systemu franchisingowego

2.1. Przedmiot porozumien frachisingowych ………..19
2.2. Podmioty umowy franchisingowewej ………..20
2.3. Charakter prawny umowy franchisingu……….. 22
2.4. Umowa franchisingu a inne umowy cywilnoprawne……….. 25
2.5. Umocowania prawne umowy franchisingu w świetle prawa polskiego………..30

Rozdzial 3.
Franchising na podstawie XYZ.

3.1. Przedmiot działalności XYZ………… 33
3.2...

Czytaj więcej

Globalizacja gospodarki a system organizacji przedsiębiorstwa


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Globalizacja gospodarki

1.1 Istota globalizacji gospodarki………. 6
1.2 Czynniki wpływajace na gospodarczy wymiar globalizacji ……….10
1.3 Teorie globalizacji ……….12


Rozdzial II
System organizacji i zarządzania przedsiebiorstwem

2.1 Pojecie przedsiębiorstwa………. 14
2.2 Organizacja przedsiębiorstwa………. 17
2.3 Specyfika zarządzania przedsiebiorstwem ……….20


Rozdzial III
Konsekwencje globalizacji

3.1 Wpływ globalizacji na zarzadzanie przedsiębiorstwem……….25
3.2 Strategia globalna i jej rodzaje ……….27
3.3 Zagrozenia globalizacyjne dla gospodarki………. 29


Zakończenie………. 31
Bibliografia ……….32
Spis rysunków i tabel ...

Czytaj więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7
1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8
1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8
1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9
1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10
1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP………. 12
1.4.1 Kapital wlasny………. 12
1.4.2 Kapital obcy ……….14


Rozdzial 2
Finansowanie przedsiebiorstw z kapitalów wlasnych

2.1 Finansowanie z zatrzymanego zysku………. 18
2.2 Dopłaty wspólników ……….18
2.3 Odpisy amrtyzacyjne ……….19
2.4 Aniolowie Biznesu (Bussiness Angels)………. 20
2...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1 Istota pojecia venture capital………. 7
1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9
1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10
1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12
1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13


Rozdzial 2
Charakterystyka funduszy venture capital

2.1 Rodzaje funduszy venture capital ……….15
2.2 Formy prawne funduszy venture capital ……….17
2.3 Wpływ funduszy venture capital na gospodarke polska………. 20
2.4 Aniolowie biznesu a venture capital………. 21


Rozdzial 3
Działalność funduszy venture capital

3...

Czytaj więcej

Wybrane źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw i ich ewidencja w Polsce.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

1.1. Definicja malego przedsiębiorstwa………. 3
1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki ……….16
1.3. Podzial zródel finansowania MSP ……….23


Rozdzial 2.
Finansowanie działalności z kapitalów wlasnych

2.1. Dopłaty wspólników ……….30
2.2. Odpisy amortyzacyjne………. 33
2.3. Publiczna emisja akcji na rynku kapitalowym………. 36


Rozdzial 3.
Wybrane źródła finansowania kapitalami obcymi

3.1. Leasing ……….43
3.2. Franczyza ……….56
3.3. Dotacje i subwencje ……….62


Rozdzial 4.
Ewidencja wybranych zródel finansowania w przedsiębiorstw...

Czytaj więcej

Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiebiorczosci na przykładzie Gminy Rypin

Wstęp

Rozdzial 1
Funkcjonowanie Samorzadu Terytorialnego w Polsce

1.1 Pojecie i struktura samorządu terytorialnego
1.2 Zadania samorządu terytorialnego
1.3 Ewolucja i problemy polskiej polityki regionalnej


Rozdzial 2
Możliwości wspierania lokalnej przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny

2.1 Znacznie przedsiebiorczosci w rozwoju lokalnym
2.2 Bariery rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci
2.3 Narzedzia wspierania i pobudzania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny


Rozdzial 3
Analiza i ocena zarządzania rozwojem lokalnej przedsiebiorczosci przez Gmine Rypin

3...

Czytaj więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw na podstawie programu kredytowego Citibanku Handlowego


Wprowadzenie……….. 1

Rozdzial 1
Krótka historia Banku Handlowego.

1. Powstanie programu kredytowania małych i srednich przedsiebiorstw ……….. 5
1.1. Polaczony portfel……….. 5
1.2. Wnioski z poprzednich programów……….. 5
1.3. Portfel Departamentu Malych Przedsiebiorstw……….. 8
1.3.1. Dane liczbowe do portfela DMP……….. 8
1.3.2. Analiza portfela DMP z punktu widzenia działalności banku……….. 12
1.4. Strategia działalnosci……….. 13
1.4.1. Decyzje strategiczne……….. 13
1.4.2. Strategia na przyszlosc……….. 15
1.5. Glówne zalozenia programu……….. 15
1.5.1. Glówne róznice w porównaniu z poprzednim programem………....

Czytaj więcej

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw branzy drogowej w regionie XYZ.

Wstęp …………. 4

Rozdzial I.
Innowacyjnosc i jej rola w przedsiębiorstwie

1.1. Istota i rodzaje innowacji …………. 7
1.2. Źródła innowacji …………. 15
1.3. Strategie innowacji …………. 22
1.4. Znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa …………. 28


Rozdzial II.
Charakterystyka infrastruktury drogowej w Polsce

2.1. Analiza stanu infrastruktury drogowej w Polsce …………. 33
2.1.1. Rys historyczny …………. 33
2.1.2. Obecny stan infrastruktury drogowej w Polsce …………. 39
2.2. Zarządzanie infrastruktura drogowa w Polsce …………. 43
2.3. Bezpieczna infrastruktura drogowa …………. 49
2.4. Trendy innowacyjne w drogownictwie …………. 54


Rozdzial III.
Działalnoś...

Czytaj więcej

Koncepcje rozwiazan innowacyjnych w magazynach skladowo – dystrybucyjnych na przykładzie Huty Czestochowa

Wstęp- okreslenie celów pracy………..5

Rozdzial I.
Charakterystyka gospodarki magazynowej

1.1 Podstawowe pojecia………..8
1.2 Gospodarka magazynowa w literaturze przedmiotu………..14
1.3 Technologiczny proces magazynowania………..17


Rozdzial II.
Innowacyjnosc w gospodarce magazynowej

2.1 Pojecie innowacyjnosci i jej funkcje we wspólczesnej gospodarce………..28
2.2 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego ………..33
2.3 Środki na rozwiazania innowacyjne w gospodarce magazynowej………..38
2.4 Przyklady najnowszych rozwiazan innowacyjnych w zakresię gospodarki magazynowej………..41


Rozdzial III.
Huta Czestochowa- charakterystyka zaklad...

Czytaj więcej

Kapital relacji a sukces nowej firmy

Wstęp ………… 4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie kapitału intelektualnego w firmie ………… 5

1.1. Pojecie i geneza kapitału intelektualnego …………7
1.2. Podzial kapitału intelektualnego w organizacji…………. 13
1.3. Metody pomiaru intelektualnego w firmie…………18


Rozdzial 2.
Kapital relacji przy tworzeniu nowej firmy

2.1. Struktura kapitału relacji w nowej firmie…………30
2.2. Zarzadzania kapitalem relacji w nowej firmie……….. 39
2.3. Wpływ siec relacji na funkcjonowanie firmy…………41


Rozdzial 3.
Geneza i opis działalności firmy

3.1. Wpływ relacji otoczenia a możliwości innowacji………… …………43
3.2...

Czytaj więcej

Przedsiebiorstwo na rynku usług ekologicznych na przykładzie Top S.A


Wstęp………6

Cel i teza pracy……… 7

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia z zakresu zarządzania srodowiskiem, rynku ekologicznego oraz gospodarki odpadami

1.1. Zarządzanie a ochrona srodowiska……… 8
1.1.1. Ochrona srodowiska ………8
1.1.2. System zarządzania srodowiskiem……… 9
1.1.3. Proekologiczne strategie przedsiębiorstwa ………12
1.1.4. Modele zarządzania……… 13
1.1.5. Rynek ekologiczny ………15
1.2. Podstawy gospodarowania odpadami……… 20
1.2.1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z odpadami……… 21
1.2.2. Podzial odpadów ………22
1.2.3. Kategorie i katalog odpadów ………23
1.2.4. Gospodarka odpadami……… 24
1.2.5. Plan gospodarki odpadami ………25
1.2.6...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.

Wstęp…………2

Rozdzial I
Czym jest konkurencyjnosc?

1. Pojecie i kryteria konkurencyjnosci…………4
2. Istota i rodzaje konkurencyjnosci…………9
3. Konkurencyjnosc przedsiebiorstw uslugowych…………19


Rozdzial II
Czynniki konkurencyjnosci.

1. Determinanty konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw…………22


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych.

1. Charakterystyka respondentów…………37
2. Zainteresowanie ankietowanych tematyka spa i wellness…………40
3. Ocena bazy gabinetów spa i wellness w Wroclawiu…………49


Zakończenie…………60
Bibliografia…………62
Spis tabel…………64
Spis wykresów…………65
Aneks…………66


 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich