Kategoria Jakość

Właściwości zagęszczanych wytłoków jabłkowych a temperatura prasowania

Wprowadzenie

Rozdział 1
Przegląd literatury
      1.1. Ustawodawstwo dotyczące odpadów przemysłowych
1.2. Biokompozyty
1.3. Wytłoki z jabłek
1.3.1. Zastosowanie wytłoków
1.3.2. Metody utrwalania wytłoków
1.4. Program Statistica

Rozdział 2
Cel i zakres pracy

Rozdział 3
Materiał i metodyka badań
      3.1. Gęstość
3.2. Wilgotność początkowa
3.3. Analiza sitowa
3.4. Zagęszczanie (prasowanie)
3.5. Pomiary
3.6. Wodochłonność
3.7. Wpływ temperatury

Rozdział 4
Wyniki przeprowadzonych badań
      4.1. Analiza sitowa wytłoków
4.2. Gęstość
4.3. Naprężenie rzeczywiste
4.4...

Czytaj więcej

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.


Wstęp…………5

Rozdział I.
Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8

1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16
2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21
3. Certyfikacja …………21


Rozdział II.
Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24

Rozdział III.
System produkcyjny i jego otoczenie …………28

1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29
2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32
3. Analiza SWOT …………34


Rozdział IV.
Proces wytwórczy mebli …………36

1. Charakterystyka surowców i materiałów podstawowych i pomocniczych …………39
2. Techniczne środki produkcji …………53
3...

Czytaj więcej

Problemy kształtowania jakości wyrobu.

Wprowadzenie………4

Rozdział 1.
System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8

1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego
1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego
1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego
1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego
1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych


Rozdział 2.
Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36

2.1.Metoda 0 defektów
2.2.Filozofia Kaizen
2.2.1.Kaizen gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa
2.2.2.TQC (totalna kontrola jakości) a Kaizen
2.2.3.Kaizen a innowacje
...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Wstęp………3

Rozdział I

Podstawowe modele zarządzania jakości………5

1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5
2. Co to jest system jakości?………16
3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18
4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24
6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34
7. Modele systemu zarządzania jakością………35


Rozdział II
Wdrażanie systemu jakości………44

1...

Czytaj więcej

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Wprowadzenie………4

1.1. Definicje jakości
1.2. Inne definicje z dziedziny jakości

Rozdział 1
Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7

2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego
2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego
2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym
i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.5. Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym

Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego……….24

3.1. Struktura organizacyjna
3.2. Rodzaj wytwarzanych produktów mleczarskich
3.3...

Czytaj więcej

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM


Wstęp ……… 3

Rozdział I.
Ewolucja podejścia do jakości ………7

1.1. Historia pojęcia jakości ………7
1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7
1.1.2. Jakość współczesna ………8
1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11
1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11
1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11
1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19
1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25
1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25
1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27


Rozdział II.
Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31

2.1...

Czytaj więcej

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości

1.1. Charakterystyka metody QFD
1.2. Analiza metody QFD
1.2.1. Wymagania klienta
1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów
1.2.3. Punkty słabości serwisu
1.2.4. Kształtowanie produktu
1.2.5. Mierzalne wartości docelowe
1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu
1.2.7. Trudności realizacji technicznej
1.2.8. Zależności
1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu
1.2.10. Ocena produktu przez klienta
1.2.11. Analiza oceny
1.2.12. Porównanie konkurencyjności
1.2.13. Wzajemne zależności
1.2.14. Problemy w obszarze sprzedaży
1.2.15...

Czytaj więcej

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym


Wstęp………3

Rozdział I.
Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7

1.1. Charakterystyka norm ISO………7
1.1.1. Normy podstawowe………7
1.1.2. Normy uzupełniające………10
1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14
1.3. Dokumentacja systemu jakości………23
1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23
1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23
1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26
1.3.2.1. Księga jakości………26
1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur systemu zapewnienia jakości………29
1.3.2.3. Instrukcje i plany jakości………31
1.4...

Czytaj więcej

Jakość usług w supermarketach

Wstęp i wprowadzenie………4

1.2. Cel i zakres pracy………5


Rozdział 1.
Charakterystyka elementów zarządzania jakością

2.1. Ogólne pojęcie jakości………7
2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11
2.3. Charakterystyka norm………19
2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23
2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29


Rozdział 2.
Jakość w odniesieniu do usług

3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37
3.2. Jakość usług -pętla jakości usług………40
3.3. Metody badania zadowolenia klienta………51
3.4. Doskonalenie jakości usług………57


Rozdział 3.
Charakterystyka obiektu badawczego

4...

Czytaj więcej

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ


Cela pracy………4
Wprowadzenie………5

Roadział 1.
Jakość………12

1.1Definicja jakości 12
1.2. Koszty jakości 21
1.3. Koła jakości………24
1.4. Zarządzanie jakością………27
1.5. Systemy jakości………31


Roadział 2.
Jakość usług………36

2.1. Usługa a jakość………36
2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39
2.3. Zarządzanie jakością usług………42
2.4. Specyfika usług………45
2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48
2.6. Kryteria oceny jakości usług………50


Rozdział 3.
Jakość usług handlowych w XYZ………55

3.1. Zarys historyczny, geneza powstania……….55
3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa………56
3.3...

Czytaj więcej

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM


Wprowadzenie………4

Rozdział 1.
Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7

1.1. Normy ISO serii 9000………9
1.2. Normy ISO serii 14000………17
1.3. EN serii 45 000………22


Rozdział 2.
System zapewnienia jakości ISO 9000………28

2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31
2.1.1. Elementy systemu jakości………32
2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38
2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43
2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52
2.2.1. Certyfikowanie systemów jakości………55
2.3. Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 9000………62


Rozdział 3.
Charakterystyka metod, narzędzi i technik zarządzania jakością………63

3.1...

Czytaj więcej

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia


Wstęp………..7

Rozdział I
Jakość usług………..10

1. Pojęcie jakości i usługi
1.1 Jakość
1.2. Potrzeba
1.3. Wyrób
1.4. Usługa
1.5. Jakość usługi
1.6. Pojęcia specjalistyczne

2. Analiza jakości usług
2.1. Kryteria jakości
2.2. Kryterialny wzorzec jakości
2.3. Relatywizacja stanów
2.4. Metoda uśrednionych znamion
2.5. Analiza stanu i struktury jakości
2.6. Sterowanie jakością usług

3. Zarządzanie usługowe w przedsiębiorstwach usługowych
3.1. Zarządzanie jakością
3.2. Sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych
3.3. Regulacje prawne i normatywne
3.4. Normy ISO serii 9000
3.5. Modele zapewnienia jakości

4...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością


Rozdział I
European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość
(TQM)………3

1. Rozwój historyczny………4
2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6
2.1. Kryteria dokonywania oceny………7
2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9
2.3. Wyniki………15
2.4. Podstawy dokonywania ocen………19
2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………21
2.6. Podsumowanie………22


Rozdział II
ISO 9000. Charakterystyk systemów zarządzania przez jakość………25

1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość………26
1.2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość.

Wstęp………3

Rozdział I.
Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6

1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6
1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8
1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14
1.4. Metody zarządzania jakością……… 30


Rozdział II.
Elementy zarządzania przez jakość………41

2.1. Rola kierownictwa………41
2.2. Zasada orientacji na klienta………47
2.3. Metody nadzorowania realizacji projektu………51
2.4. Sterowanie procesem………61


Rozdział III.
Metoda QFD w zarządzaniu jakością – wprowadzenie do
metody………71

3.1. Historia metody QFD oraz jej ogólny zarys………71
3.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie.


Wprowadzenie

Rozdział I.
Etapy realizacji projektu

1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu
1.1.1. Planowanie projektu
1.1.2. Proces projektowania
1.1.3. Sterowanie projektowaniem
1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne
1.1.5. Dane wejściowe
1.1.6. Aspekty projektowania
1.1.7. Weryfikacja projektu
1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji
1.1.9. Nadzorowanie zmian
1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A.
1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A.


Rozdział II.
Metody wytwarzania i projektowanie

2.1. Zestawienie metod wytwarzania i ich wpływ na projektowanie
2.1.1. Odlewanie
2.1.2. Kształtowanie w formie materiałów o dużej lepkosci w stanie ciekłym
2...

Czytaj więcej

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym.


Wstęp………5

Rozdział I
Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9

1.1. Pojęcie jakości………9
1.2. Geneza i rozwój jakości………11
1.3. Normy z zakresu jakości………14
1.4. Systemy jakości i ich elementy………18
1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26
1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie pracy………35
1.7. Charakterystyka normy BS 8800………38
1.8. Narzędzia i metody zarządzania jakością………42


Rozdział II
Charakterystyka obiektu badawczego zakładu produkującego cement………46

2...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.


Wstęp………4

Rozdział I.
Charakterystyka norm dotyczących jakości………7

1.1. Pojęcie jakości………7
1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9
1.1.2. Pętla jakości………9
1.1.3. Audit jakości………10
1.1.4. Koszty jakości………13
1.1.5. Norm ISO 9000………22
1.1.6. Certyfikacja systemu………28
1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29
1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32


Rozdział II.
System produkcyjny i jego otoczenie………34

2.1. Podstawowe pojęcia………34
2.1.1. Otoczenie systemu produkcyjnego………46
2.1.2. Proces produkcyjny i wytwórczy………51
2.1.3. Elementy wektora wejścia przy wytwarzaniu obuwia………52
2...

Czytaj więcej

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością.


Wstęp……….4

Rozdział 1.
Analiza jakości z zakresu jakości……….6

1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6
1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27
1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31
1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39
1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45


Rozdział 2.
Charakterystyka starych narzędzi……….53

2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53
2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57
2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60
2.4.Karty kontrolne………64
2.5.Arkusze kontrolne……….68
2.6.Histogramy……….72
2.7.Diagramy dwóch zmiennych……….74


Rozdział 3.
Charakterystyka siedmiu „NOWYCH” narzędzi……….76

3.1.Diagram relacji……….77
3.2...

Czytaj więcej

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM.


Rozdział I
European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)

1. Rozwój historyczny ………. 4
2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6
2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7
2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9
2.3. Wyniki ……….15
2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19
2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………. 21
2.6. Podsumowanie ………. 22

Rozdział II
ISO 9000. Charakterystyka systemów zarządzania przez jakość

1.1...

Czytaj więcej

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.


Wstęp………..3

Rozdział I
System zapewnienia jakości

1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6
1.2. Zapewnienie jakości na świecie
1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości
1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie
1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości
1.3.1. Dokumentacja systemu jakości
1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości
1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej
1.3.2.2. Efekty wdrożenia systemu zapewniania jakości w sferze ekonomicznej
1.3.3...

Czytaj więcej

Narzędzia i metody z zakresu jakości.


Wstęp

Rozdział 1.
Stare narzędzia zarządzania jakością

1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD)
1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki.
1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe
1.4. Arkusze kontrolne
1.5. Histogramy
1.6. Diagram dwóch zmiennych
1.7. Karty kontrolne X – R , X – S


Rozdział 2.
Nowe narzędzia zarządzania jakością

2.1. Diagram relacji
2.2. Diagram pokrewieństwa
2.3. Diagram systematyki
2.4. Diagram matrycowy
2.5. Matrycowa analiza danych
2.6. Wykres programowy procesu decyzji (PDPC)
2.7. Diagram strzałkowy

Czytaj więcej

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM.


Wprowadzenie………4

Rozdział 1
ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7

1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11
1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14
1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18


Rozdział 2
Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21

2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25


Rozdział 3
Zarządzanie przez jakość w Japonii i Stanach Zjednoczonych………31

3.1.Koszty niskiej jakoŚci……….34
3.2.Total quality management (TQM) – nowa filozofia jakości……….41
3.3...

Czytaj więcej

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.


1. Wprowadzenie ……… 4

2. Cel i zakres pracy ……… 5

3. Terminologia związana z jakością ……… 7

4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10

5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14

6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15

6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18
6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23
6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26
6.3.1 Audity jako forma oceny systemu jakości ………26
6.3.2 Metody ilościowe oceny poziomu jakości (Pareto-Lorenza), karty kontrolne,(FMEA)………35
6.3.3 Zasady kompleksowego utrzymania maszyn ……… 37
6.3...

Czytaj więcej

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.


Wprowadzenie

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości

1.1. Pojęcie jakości
1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości
1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia”
1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania”
1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie”
1.2.4. Norma ISO 9002 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w produkcji i instalowaniu”
1.2.5. Norma ISO 9003 – „Systemy jakości...

Czytaj więcej

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.


1. Wstęp……… 3.

2. Cel i zakres pracy………5.

3. Firma XYZ………6.

3.1.Historia firmy………6.
3.2.Stan obecny firmy………7.


4. Cele w zaopatrzeniu………10.

4.1.Koszty ogólne………14.
4.2.Współpraca z dostawcami………15.
4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19.
4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwinięcie Funkcji Jakości) 21.


5. Wybór i ocena poddostawców………26.

5.1.Sporządzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28.
5.2.Wybór i ocena poddostawców własnych………29.
5.3.Dokonywanie uzgodnień z poddostawcą odnośnie zapewnienia jakości………30.

5.4...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością podczas wytwarzania mebli.


Wstęp……….5

Rozdział 1.
Charakterystyka TQM definicje podstawowych pojęć jakości………9

1.1. TQM – definicje i
zakres………9
1.2. Prekursorzy TQM………13
1.2.1.W. Edwards Deming……….14
1.2.2.Philip B. Crosby……….19
1.2.3.Joseph M. Juran………23
1.2.4.Japońskie podejście do jakości……….28
1.3. Podstawowe Definicje Pojęć Jakości……….33
1.4. Metody zarządzania jakością………49
1.5. Analiza metody QFD………51
1.6. Koszty jakości……….53


Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego ……….56

2.1. Historia powstania
obiektu………56
2.2. Struktura organizacyjna i zasady
funkcjonowania……….57
2.3. Analiza SWOT……….59
2.4...

Czytaj więcej

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5

Rozdział 2.
Metodologia badań……….17

2.1. Pojęcie badań jakościowych……….17
2.2. Przedmiot i cele badań……….18


Rozdział 3.
Jakość usług hotelarskich………21

3.1. Rynek usług hotelarskich………21
3.2. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich………24
3.3. Systemy jakości………29
3.4. System zapewnienia jakości według norm serii ISO 9000………36
3.5. Usługi hotelarskie a system ISO 9000………42


Rozdział 4.
Wzorce jakościowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury………46

4.1...

Czytaj więcej

Wdrażanie koncepcji TQM do polskich przedsiębiorstw

Rozdział 1.
Systemy zapewnienia jakości w gospodarce rynkowej………6

1.1. Pojęcia definicji jakości………6
1.2. Podstawowe pojęcia związane z jakością………8
1.2.1. Pętla jakości………8
1.2.2. Audit jakości………8
1.3. Charakterystyka narzędzi jakości………10
1.4. Analiza jakości 12
1.4.1. Kaizen – filozofia pracy………12
1.4.2. Just in time (JIT)………18
1.4.3. Analiza rodzajów i skutków możliwych
błędów (FMEA)………23


Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka TQM 27

2.1. Co to jest TQM?………27
2.2. Rys historyczny TQM………36
2.2.1. Prekursorzy TQM………37
2.3. Elementy TQM………48
2.4. Globalne zintegrowane zarządzanie jakością (TIQM)………52


Rozdz...

Czytaj więcej

System HACCP w przemyśle spożywczym

I. Wstęp………5

Rozdział 1.
System HACCP………7Rozdział 2.
Uwarunkowania prawne………9

2.1. Prawo żywnościowe w Wspólnocie Europejskiej………9
2.1.1. System HACCP w prawodawstwie wspólnoty Europejskiej………11
2.2. Polskie przepisy prawne………14
2.2.1. Przepisy jakościowe………14
2.2.2. Polskie prawo żywnościowe………15


Rozdział 3.
System HACCP………19

3.1 Terminologia systemu HACCP………19


Rozdział 4.
Zasady systemu HACCP………21

4.1 Analiza zagrożenia………21
4.1.1. Zagrożenia………21
4.1.1.1 Zagrożenia biologiczne………22
4.1.1.2 Zagrożenia chemiczne………25
4.1.1.3 Zagrożenia fizyczne………27
4.1...

Czytaj więcej

Jakość i wdrażanie norm ISO 9000 w hurtowniach części motoryzacyjnych

1. Wstęp.

2. Cele i zakres pracy.

3. Rozdział I. Problem jakości.

Część 1.
Teoretyczne podstawy zarządzania jakością.

3.1. Pojęcia z jakości i ich charakterystyka.
3.1.1. Autorytety w dziedzinie zarządzania.
3.2. Wybrane elementy kwalitologii.
3.2.1. Przedmiot nauki o jakości.
3.2.2. Podstawowe operacje jakościowe.
3.2.3. Podejście jakościowe w badaniu i kształtowaniu przedmiotów.
3.2.4. Zastosowanie kwalitologii.
3.3. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
3.3.1. Przegląd koncepcji zarządzania jakością.
3.3.2. Ogólny model zarządzania jakością.
3.3.3. Normalizacja w kształtowaniu jakością.
3.3.4...

Czytaj więcej

Jakość obsługi klienta w banku


Wstęp………3

Rozdział I
Geneza i ewolucja bankowości………5

1.1. Powstanie banków. Rys historyczny.
1.2. Rozwój bankowości w Polsce.


Rozdział II
Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej………15

Rozdział III
Znaczenie klienta dla banku………21

3.1. Rola kontaktów z klientem.
3.2. Procedury identyfikacji klientów.
3.3. Orientacja na klienta i bank.


Rozdział IV
Klienci banku………52Rozdział V
Produkty i usługi bankowe………65Rozdział VI
Innowacyjna działalność banków………75

6.1. Nowe produkty i usługi.
6.2. Rola personelu banku w drodze zaspokajania potrzeb klientów.
...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością w produkcji XYZ


Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka firmy i otoczenia

1.1. Profil i zakres działania Spółdzielni X
1.2. Struktura organizacyjna zakładu
1.3. Asortyment i sprzedaż wyrobów
1.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja
1.5. Rynek surowca


Rozdział 2.
Wymagania i normy w procesię produkcyjnym zapewniające
wysoką jakość

2.1. Istota systemu HACCP
2.2. Pozyskiwanie mleka
2.3. Lokalizacja zakładu mleczarskiego
2.4. Proces produkcyjny
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ konsumenta na jakość wytwarzanych wyrobów.


Wstęp………4
Cel………6

Rozdział 1.
Co to jest jakość?

3.1. Pojęcie jakości………7
3.2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i producenta……… 9
3.3. Parametry jakości………12
3.4. Specyfikacje jakościowe………12
3.5. Produkty niematerialne i niepowtarzalne a jakość………14
3.6. Implikacja pojęcia jakości………14
3.7. Jakość w XXI wieku………16

Rozdział 2.
Elementy TQM

4.1. Wprowadzenie………18
4.2. Kluczowe pojęcia i zasady TQM………21
4.2.1. jakość produktu ……… 21
4.2.2. zero defektów ………21
...

Czytaj więcej

Kształtowanie jakości usługi i zadowolenia klienta na przykładzie kancelarii doradztwa podatkowego.


Wstęp………3

Rozdział I.
Rola jakości w marketingowym procesię świadczenia usługi………5

1.1. Wartość a zadowolenie klienta………6
1.2. Kształtowanie usługi jako elementu marketingu………8
1.3. Przedmiotowy charakter usługi………18
1.3.1. Pracownicy jako podmiot usługi………26
1.3.2. Obsługa klienta………28


Rozdział II.
Zarządzanie jakości w procesię świadczenia usług………30

2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie przez jakość na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie oraz treść ZPJ

1. Pojęcie jakości……… 5
2. Wstępne warunki wprowadzania powszechnej jakości ………14
3. Korzyści wynikające z powszechnej jakości ………15
4. ZPJ a normy ISO 9000 ………16
5. Polska Nagroda Jakości ………18

Rozdział II.
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia rozwoju firmy i stan obecny ……… 21
2. Produkty i usługi XYZ………23
3. Struktura organizacyjna XYZ………25
4. Polityka jakości ………26

Rozdział III.
Zarządzanie przedsiębiorstwem

1. Przywództwo……… 27
2. Polityka i strategia……… 31
3. Zarządzanie procesami ……… 33
4. Zarządzanie potencjałem społecznym……… 35
5...

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy


Wstęp……….4

Rozdział I.
Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7

1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7
1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25
1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO
9001:2000 ……….31
1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43


Rozdział II.
Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52

2...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością.


Wstęp…………. 4

Rozdział I.
Prezentacja zakładu mechanicznego

1. Charakterystyka zakładu…………. 5


Rozdział II.
Prezentacja procesu technologicznego.

1. Operacje procesu produkcyjnego:…………. 9
1.1 Zakup materiału…………. 9
1.2 Kontrola dostawcy ………….9
1.3 Magazynowanie…………. 9
1.4 Transport ………….10
1.5 Cięcie materiału…………. 10
1.6 Kontrola cięcia…………. 10
1.7 Hartowanie ………….10
1.8 Odpuszczanie…………. 11
1.9 Kontrola obróbki cieplnej…………. 11
1.10 Toczenie ………….11
1.11 Frezowanie ………….13
1.12 Obróbka ślusarska ………….14
1.13 Toczenie gwintu ………….14
1.14 Kontrola wymiarowa międzyoperacyjna…………. 14
1.15 Szlifowanie ………….15
1...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością i poziomem produktywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji spożywczej.


Wstęp………. 4

Rozdział I.
Jakość jako czynnik skutecznego konkurowania

1.1. Geneza systemów jakości………. 8
1.2. Zarządzanie jakością a kultura organizacji………. 10
1.3. Determinanty skutecznego działania ………. 13
1.4. Istota zarządzania jakością ………. 18
1.5. Systemy zarządzania jakością ………. 21
1.5.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością………. 22
1.5.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością ………. 23

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością

2.1. Systemy zarządzania jakością ………. 24
1.5.3. Rodzina norm ISO serii 9000 ………. 24
1.5.4. Istota i główne założenia norm ISO ………. 28
1.5.5...

Czytaj więcej

Projekt zmian w procesię obsługi klienta na przykładzie XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdział I.
Rola i znaczenie klienta w procesię obsługi

1.1. Marketing usług ……….6
1.2. Charakterystyka obsługi rynku ……….10
1.3. Przegląd metod i narzędzi w obsłudze klienta………. 13


Rozdział II.
Charakterystka działalności XYZ

2.1. Zarys historii firmy ……….25
2.2. Charakterystyka przedmiotu działalności ……….28
2.3. Ocena podejścia procesowego ……….33


Rozdział III.
Opis procesu obsługi klienta w XYZ

3.1. Charakterystyka procesu ……….49
3.2. Analiza kryterialna procesu obsługi ……….56


Zakończenie………. 59
Bibliografia ……….61
Spis rysunków ……….63

 
Czytaj więcej

Wdrożenie normy ISO 9001-2000 w instytucji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w XYZ


Wprowadzenie………5

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka procedury wdrożenia i otrzymania certyfikatu jakości (normy ISO).

1. Definicja i cel normy ISO………7
2. Przebieg procesu otrzymania certyfikatu ISO 9000………14
3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000………16
4. Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością 19
5. Księgi jakości – poziom strategiczny………20
6. Procedury jakości – poziom taktyczny 21

Rozdział II.
Norma ISO 9001-2000 w Urzędzie Miejskim w XYZ

1. Prezentacja miasta i Urzędu………26
2. Podstawowe cele polityki jakości w Urzędzie Miejskim w XYZ………27
3. System zarządzania jakością 27
3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakościąWprowadzenie……… 4

Rozdział I.
Problem zarządzania i zarządzania jakością w świetle literatury przedmiotu

1. Podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem ………….6
2. Przegląd literatury dotyczący problemów jakości…………. 12
2.1. Pojęcie jakości ………….12
2.2. Pojęcie ‚zarządzanie jakością’ ………….18
2.3. Podejście do kwestii jakościowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ………….20
2.4. Filozofia Deminga – podejście do jakości sformułowane w ‚czternastu punktach o zarządzaniu’…………. 24
3. TQM 37
3.1. Filozofia, zasady i pojęcia TQM ………….37
3.2. Podstawa i cztery strony piramidy TQM ………….43
3.3...

Czytaj więcej

Metody zarządzania jakością i ich wpływ na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa


Wstęp………2

Rozdział I.
Podstawy teoretyczne zarządzania

1.1. Pojęcie zarządzania ………4
1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji……… 8
1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa……… 12
1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa ………18
1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie……… 20

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy

2.1. Podstawowe pojęcia i definicje……… 23
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością………28
2.3. Geneza i ewolucja systemów zarządzania jakością ………33
2.4. Pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość ………44
2.5...

Czytaj więcej

Wdrażanie systemu HACCP.


Wstęp ………..4
Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdział 1.
System HACCP jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności

1.1 Historia systemu HACCP ………..6
1.2 Definicje i pojęcia związane z HACCP ………..7
1.3 Istota systemu……….. 8
1.4 Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego ………..9

Rozdział 2.
Opis systemu HACCP według 12-stopniowej sekwencji działań na podstawie siedmiu zasad HACCP w Domu Pomocy Społecznej

2.1 Podstawa prawna ………..11
2.2 Utworzenie Zespołu HACCP ………..12
2.3 Opis produktu i zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia ………..13
2.4 Skonstruowanie schematu procesu technologicznego ………..14
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000 w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp………3
Rozdział 1
Zarządzanie jakością według norm ISO 9000………..6

1.1. Jakość i jej szerokie pojmowanie.
1.2. Małe przedsiębiorstwa a zintegrowane systemy zarządzania.
1.3. Charakterystyka norm ISO 9000 .

Rozdział 2
Charakterystyka środowiska badań – ORSO Sp. z o.o……….34

2.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa, profil działalności.
2.2 Polityka i strategia firmy ORSO SP. z o.o. przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO .
2.3 Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością w ORSO Sp. z o.o. .

Rozdział 3
Prezentacja wyników badań – analiza i interpretacja………49

3...

Czytaj więcej

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk w Spółce XYZ.


Wstęp

Rozdział I.
Benchmarking

1.1. Pojęcie benchmarkingu
1.2. Bariery benchmarkingu
1.2.1. Kodeksy postępowania w benchmarkingu
1.2.2. Europejski kodeks postępowania w ‚benchmarkingu’
1.3. Poziomy benchmarkingu

Rozdział II.
Rodzaje i etapy benchmarkingu

Rozdział III.
Benchmarking a organizacja

3.1. Budowanie kultury ukierunkowanej na wspieranie efektywności
3.2. Benchmarking jako jedna z najważniejszych koncepcji biznesowych
3.3. Zarządzanie zmianą
3.4. Siedem poziomów benchmarkingu

Rozdział IV.
Firma x

4.1. Ogólne informacje o firmie x
4.2. Historia działalności firmy x
4.3...

Czytaj więcej

Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.Wstęp

Rozdział 1.
Istota, znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji

1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością
1.2. Istota i znaczenie zarządzania jakością produkcji
1.3. Metody zarządzania jakością produkcji
1.4. Nowe narzędzia wspomagające zarządzanie jakością produkcji


Rozdział 2.
Zintegrowany system zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

2.1. Profil działalności w XYZ S.A.
2.2 Cel i zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.3. Schemat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4...

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu HACCP na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……..4

Rozdział 1.
Co to jest system HACCP……..7

1.1. Historia systemu HACCP
1.2. Definicje stosowane w HACCP
1.3. Zasady systemu HACCP

Rozdział 2.
Wdrażanie systemu HACCP……..21

2.1. Cel wdrażania systemu HACCP
2.2. Wprowadzenie sytemu HACCP
2.3. Korzyści i koszty wdrażania systemu HACCP

Rozdział 3.
Analiza zagrożeń……..33

3.1. Identyfikacja i weryfikacja zagrożeń
3.2. Ustalenie krytycznych punktów kontroli (ccp)

Rozdział 4.
Wdrażanie systemu HACCP w firmie „XYZ”……..53

4.1. Charakterystyka działalności firmy „XYZ”
4.2. Strefa niebezpiecznych temperatur w firmie „XYZ”
4.3...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdział 1.
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością……….5

1.1. Pojęcie i historia jakości
1.2. Istota zarządzania jakością
1.3. Systemy zarządzania jakością
1.3.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością
1.3.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością
1.4. System zarządzania jakością ISO
1.4.1. Seria ISO 9000 – geneza i charakterystyka
1.4.2. Interpretacja normy ISO 9001:1994
1.4.3. Interpretacja normy ISO 9001:2001
1.4.4. Pojęcie i charakterystyka tqm
1.4.5. Certyfikacja
1.5. Przyczyny złego funkcjonowania ISO

Rozdział 2.
System zarządzania jakością na przykładzie firmy XYZ……….43

2.1...

Czytaj więcej

Ocena możliwości wdrożenia koncepcji TQM w Starostwie Powiatowym w XYZ

Wstęp ………3
Rozdział 1.
Koncepcja total quality management i jej zastosowanie w administracji publicznej

1.1 Pojęcie TQM……… 6
1.2 Zasady i modele TQM……… 14
1.3 Zastosowanie koncepcji tqm i jej proces wdrażania w administracji publicznej………. 18
1.4 korzyści płynące z wykorzystania TQM w administracji publicznej ………24

Rozdział 2.
Charakterystyka starostwa powiatowego w XYZ………28

2.1 Ogólna prezentacja powiatu XYZ……… 28
2.2 Statut powiatu XYZ ………34
2.3 Regulamin organizacyjny starostwa powiatowego w XYZ ………36
2.4 Struktura organizacyjna starostwa powiatowego w XYZ

Rozdział 3.
Propozycja implementacji koncepcji TQM w starostwie po...

Czytaj więcej

Jakość usług w spółdzielni mieszkaniowej.Wstęp……….4

Rozdział 1
Istota jakości i zarządzania jakości.

1.1. Definicja jakości i jakości usług………..7
1.2. Istota zarządzania jakością………..8
1.3. Idea i korzyści wynikające z zarządzania przez jakość ………..11
1.4. Uwarunkowania kompleksowego zarządzania jakością ………..13


Rozdział 2
Zarządzanie nieruchomością i jej cele.

2.1. Cele zarządzania nieruchomością ………..16
2.2. Definicja oraz cel zarządzania Spółdzielnią ………..17
2.3. Zarządzanie jakością usług publicznych ………..19

Rozdział 3
Wybrane metody badania jakości usług

3.1. Rodzaje metod badania jakości usług………..21


Rozdział 4
Zastosowanie metod...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością w hotelarstwie na podstawie Hotelu XYZ.


Wstęp 3

Rozdział I
Podstawy hotelarstwa

1.1. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie……… 5
1.1.1. Historia hotelarstwa w Polsce ………7
1.2. Terminologia związana z hotelarstwem ………9
1.3. Jakość usług a kategoryzacja obiektów hotelarskich……… 12


Rozdział II
Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim

2.1. Zarządzanie jakością usług hotelarskich ………14
2.2. Zarządzanie kadrami w hotelarstwie ………18
2.3. Marketing usług hotelarskich………22


Rozdział III
Rola i miejsce hotelu „XYZ” w bazie noclegowo-gastronomicznej miasta

3.1. Historia hotelu „XYZ” ………27
3.2. Lokalizacja hotelu „XYZ”……… 27
3.3...

Czytaj więcej

Mierzenie jakości pracy szkoły.


Wstęp……….1

Rozdział I
Pojęcie jakości……….2

Rozdział II
Pojęcie jakości w edukacji……….4

Rozdział III
Mierzenie jakości pracy szkoły……….13

Rozdział IV
Podstawy prawne mierzenia jakości pracy szkoły……….22

Rozdział V
Standardy oceny jakości pracy szkoły……….25

Zakończenie……….33

 
Czytaj więcej

Zarządzanie jakością w firmie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdział I.
Zarządzanie jakością- teoretyczne aspekty………..5

1.1. Pojęcia podstawowe w zarządzaniu jakością
1.2. Tradycyjne i współczesne postrzeganie jakości produktu
1.3. Teoria i praktyka zarządzania firmą przez jakość


Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………..30

2.1. Historia i organizacja firmy
2.2. Przedmiot działalności
2.3. Uwarunkowania finansowe firmy XYZ


Rozdział III.
Zarządzanie jakością w firmie XYZ………..41

3.1. Wdrażanie Normy PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009
3.1.1. Wykorzystywane metody i narzędzia
3.1.2. Wysokiej klasy technologia
3.1.3. Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem
...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w XYZ


Wstęp……….1

Cel i zakres pracy……….12

Rozdział I.
Charakterystyka firmy i otoczenia.

3.1. Profil i zakres działania firmy……….14
3.2. Struktura organizacyjna zakładu……….16
3.3. Asortyment i sprzedaż wyrobu……….19
3.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja……….21
3.5. Rynek surowca……….24


Rozdział II.
Normy ISO serii 9000.

4.1. Charakterystyka wymagań według normy ISO 9001:2000……….27
4.2. Wstępna ocena naszego systemu jakości……….36
4.3. Warunki wyboru konsultanta……….37


Rozdział III.
Wdrażanie procedur jakości na przykładzie KPEC Sp. z o.o. w XYZ.

5.1. Harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością……….41
5.1.1...

Czytaj więcej

Klient wewnętrzny w komplekowym zarządzaniu jakością w firmie.


Wstęp

Rozdział I.
Filozofia zarządzania jakością

1. Geneza problematyki zarządzania jakością
2. Element TQM
3. Rola klienta wewnętrznego i zewnętrznego w działalności banku
4. Pojęcie ‚łańcucha klient-dostawca’
5. Klient zewnętrzny w działalności banku


Rozdział II.
Elementy ogólne dotyczące ‚mojego’ banku

1. Informacje ogólne
2. Oferowane produkty
3. Plany i przewidywania w zakresię czynników wpływających na przyszłe wyniki
3.1. Czynniki zewnętrzne
3.2. Czynniki wewnętrzne
4. Działalność kredytowa
5. Wdrażanie systemu TQM w Kredyt Banku S.A.


Rozdział III.
Strategia i organizacja w zarządza...

Czytaj więcej

Standardy obsługi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.Wstęp, cel pracy i metodologia badań……….5

Rozdział I
Hotelarstwo w literaturze.

1.1. Geneza hotelarstwa na świecie……….7
1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12
1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16


Rozdział II
Standardy świadczenia usług związanych z pobytem gości w zakładzie hotelarskim……….21

2.1. Pojęcie usługi hotelarskiej……….21
2.2. Cechy i podział usług hotelarskich……….22
2.3. Usługi podstawowe i dodatkowe……….24
2.4. Jakość usług hotelarskich……….27
2.5. Zarządzanie jakością usług hotelarskich……….29


Rozdział III
Standardy obsługi w Hotelu X.

3.1...

Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – standardy i kontrola jakości.


Wstęp………..2

Rozdział I
Rolnictwo ekologiczne w Polsce

1. Pojęcie rolnictwa ekologicznego……….. 4
2. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce……….. 8
3. Systemy kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym……….. 10


Rozdział II
Produkty ekologiczne i ich klasyfikacja i wymogi względem nich

1. Ekologiczny produkt spożywczy ………..13
2. Ekologiczny przetworzony produkt spożywczy ………..14
3. Konwencjonalny produkt spożywczy zawierający składniki ekologiczne……….. 15
4. Wymogi w rolnictwie ekologicznym ………..16


Rozdział III
Kontrola produkcji i jakości w rolnictwie ekologicznym

1...

Czytaj więcej

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w Komendzie Miejskiej Policji w XYZ


Wstęp……….4

Rozdział I
Kompleksowe zarządzanie jakością

1.1 Pojęcie jakości………. 6
1.2 Pojęcie TQM………. 11
1.3 Charakterystyka TQM………. 17
1.4 Polska Nagroda Jakości………. 25


Rozdział II
Metody stosowane w TQM

2.1. FMEA – Analiza skutków i przyczyn błędów………. 29
2.2 Benchmarking – uczenie się od innych………. 33
2.3 Metoda rozwinięcia funkcji QFD………. 36


Rozdział III
System zarządzania jakością wg normy ISO

3.1 Rodzina norm ISO serii 9000………. 43
3.2 Wymagania systemu jakości………. 46
3.3 Dokumentacja systemu zarządzania jakością………. 50
3.4 System akredytacji i certyfikacji w Polsce………. 53
3.5 Norma ISO 9001:2000………...

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna oraz system zapewnienia jakości na przykładzie XYZ Sp. z o.o.


Wstęp…………3

Rozdział 1.
Organizacja i kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie – zakres pojęciowy.

1.1. Organizacja – pojęcia ogólne…………5
1.2. Organizacja jako kultura…………7
1.3. Przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie…………11
1.4. Kultura narodu a kultura organizacji…………16
1.5. Typologia kultur oraz ich znaczenie…………19


Rozdział 2.
System zarządzania jakością – zakres pojęciowy.

2.1. Podstawowe pojęcia i definicje…………28
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością…………33
2.3. Geneza i ewolucja systemu zarządzania jakością…………38
2.4...

Czytaj więcej

Badanie jakości usług metodą Servqual


Wstęp……….. 6

Rozdział 1.
Istota i funkcjonowanie rynku usług

1.2. Elementy rynku usług……….. 15
1.2.1. Popyt i czynniki go determinujące……….. 16
1.2.2. Podaż i czynniki ją determinujące ………..23
1.3. Równowaga na rynku usług 2………..7
1.4. Rozwój rynku usług ………..29


Rozdział 2.
Zarządzanie jakością w procesię świadczenia usług

2.1. Ogólne pojęcie jakości ………..32
2.2. Współczesne definicje. ………..33
2.3. Geneza współczesnej jakości ………..35
2.4. Usługi w ujęciu teoretycznym……….. 37
2.4.1. Cechy usług ………..38
2.4.2. Klasyfikacja i typizacja usług ………..40
2.5. Jakość usług ………..47


Rozdział 3.
Modele i metody ba...

Czytaj więcej

Jakość świadczeń pielęgniarskich w POZ


Wstęp

Rozdział 1.
Podstawowa opieka zdrowotna

1.1. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce
1.2. Koncepcja POZ według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

1.3. POZ w dokumentach międzynarodowych
1.4. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce po 1999 r.


Rozdział 2.
Kontraktowanie świadczeń pielęgniarek i położnych w POZ

2.1. Rynek usług medycznych
2.2. Organizacyjno-prawne aspekty wykonywania zawodu oraz samodzielności zawodowej pielęgniarki i położnej
2.3. Pielęgniarka/położna w roli świadczeniodawcy


Rozdział 3.
Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ

3.1. Kompetencje pielęgniarki i położnej POZ
3.2...

Czytaj więcej

Kontrola produkcji jako sposób zarządzania jakością produkcji na przykładzie wyrobów hydroizolacyjnych


Wstęp………. 4

Rozdział 1.
Zarządzanie jakością w produkcji

1.1 Geneza powstania koncepcji TQM……… 5
1.2 Istota koncepcji jakości……… 6
1.3 Podstawowe funkcje zarządzania jakością……… 12


Rozdział 2.
Systemy zarządzania jakością

2.1. Zarządzanie przez jakość – TQM……… 15
2.2. Normalizacje systemów jakości……… 19
2.3. Metoda six sigma ………20
2.4. KAIZEN – czyli ciągłe doskonalenie ………22


Rozdział 3.
ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji

3.1 Istota ZKP……… 24
3.2 Organizacja Zakładowej Kontroli Produkcji……… 25
3.3. Proces kontroli produkcji w firmie produkcyjnej, na podstawie wybranych artykułów hydroizolacyjnych ………27
3.4...

Czytaj więcej

Działania weryfikacyjne w znormalizowanym systemie zarządzania jakością


Wstęp

Rozdział 1.
Wprowadzenie do problematyki znormalizowanych systemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjne

1.1. Pojęcie jakości
1.2. Poglądy autorytetów na temat jakości
1.2.1. William Edwards Deming
1.2.2. Joseph Juran
1.2.2. Philip B. Crossy
1.2.3. Kuoru Ishikawa
1.3. Zarys historii działań projakościowych
1.3.1. Starożytność
1.3.2. XX wiek
1.3.3. Znormalizowanie systemów zarządzania jakością
1.3. Systemy jakości w przemyśle motoryzacyjnym
1.5. Miejsce i rola działań weryfikacyjnych w systemie zarządzania jakością


Rozdział 2.
Prezentacja przeds...

Czytaj więcej

Zastosowanie rachunku Kaizen w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


1.Kaizen jako zmiana na lepsze

2.Zalety i wady Kaizen
3.Porównanie rachunku kosztów ciągłego doskonalenia i rachunku kosztów standardowych
4.Wstępna wersja budżetu
5.Obliczenie docelowej wielkości redukcji kosztów
6.Redukcja kosztów w poszczególnych wydziałach
7.Ostateczna wersja budżetu przedsiębiorstwa

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Analiza czynników determinujących jakość pieczywa cukierniczego trwałego


Wstęp ………..4

Rozdział 1.
Pieczywo cukiernicze

1.1. Zarys historyczny……….. 6
1.2. Definicja pieczywa cukierniczego……….. 7
1.3. Klasyfikacja pieczywa cukierniczego trwałego……….. 8


Rozdział 2.
Charakterystyka surowców

2.1. Surowce podstawowe……….. 19
2.2. Surowce dodatkowe……….. 24


Rozdział 3.
Zarys procesu technologicznego

3.1. Przygotowanie oraz namiarowanie surowców ………..31
3.2. Mieszenie ciasta ………..32
3.3. Wypiek ………..33
3.4. Produkcja ………..34


Rozdział 4.
Czynniki kształtujące

4.1.Wymagania jakościowe dla herbatników ………..46
4.2. Wymagania jakościowe dla sucharów ………..47
4.3. Wymagania jakościowe dla płatków; macy………....

Czytaj więcej

TQM – na przykładzie biblioteki


Wstęp…………..3

Rozdział I
Kompleksowe Zarządzanie Jakością.

1. Pojęcie jakości…………..4
2. Pojęcie TQM…………..7
3. Charakterystyka TQM…………..8
4. TQM a normy ISO 9000…………..10
5. Polska Nagroda Jakości…………..11


Rozdział II
Struktura organizacyjna i działalność biblioteki na przykładzie Biblioteki XYZ

1. Struktura organizacyjna biblioteki ŚAM…………..14
2. Zadania biblioteki Głównej…………..16
3. Zbiory i udostępnianie zbiorów…………..16
4. Informacja naukowa…………..18


Rozdział III
(TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych.

1. Przyczyny zainteresowania TQM w placówkach biblioteczno – informacyjnych…………..19
2...

Czytaj więcej

System KAIZEN jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa pracy w firmie produkcyjnej.

Oświadczenia autora pracy.
Spis rysunków.
Spis zdjęć.
Spis tabel.

Wstęp.
Cel pracy.

Rozdział I
1. Ogólna ideologia koncepcji KAIZEN.

2. 5 złotych reguł zarządzania wg Kaizen – fundament Gemba.
3. Metodologia wybranych technik KAIZEN:
3.1 System sugestii, jako narzędzie wykorzystywane w ujawnieniu potencjalnego zagrożenia przez pracownika
3.2 System 5S, jako metoda na stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.
3.2.1 Metodologia 5S
3.2.2 Kontrola wizualna
3.3 Poka-Yoke, jako narzędzie wykluczające możliwość zajścia wypadku przy pracy.
3.4 TPM – zmniejszenie ilości wypadków przy pracy z udziałem maszyn...

Czytaj więcej

Orientacja na klienta jako istotny element systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędu miasta w xyz.

Wstęp

Rozdział 1
Istota zarządzania jakością

1.1. Definicje jakości
1.1.1. Istota jakości w sektorze administracji publicznej
1.1.2. Prekursorzy i historia jakości
1.2. System zarządzania jakością
1.2.1 Definicja systemu zarządzania jakością
1.2.2 Elementy systemu zarządzania jakością
1.3 Istota orientacji na klienta w systemie zarządzania jakością

Rozdział 2.
Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w urzędzie miasta w XYZ

2.1 Charakterystyka badanej organizacji
2.2 Przebieg wdrożenia i certyfikacji ISO 9001
2.3 Audity wewnętrzne i zewnętrzne
2...

Czytaj więcej

Ocena jakości oferowanych usług turystycznych w wybranych obiektach hotelarskich XYZ.Wstęp………….. 3

Rozdział I
Istota usług turystycznych …………..5

1.1. Usługi turystyczne świadczone w obiektach noclegowych …………..6
1.2. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich …………..10


Rozdział II
Baza noclegowa XYZ i jej specyfika w wybranych hotelach funkcjonujących w XYZ

2.1. Wpływ walorów turystycznych na lokalizacje hoteli………….. 28
2.2. Struktura i stopień wykorzystania bazy hotelowej………….. 35
2.3. Analiza bazy noclegowej badanych obiektów hotelowych………….. 43


Rozdział III
Ocena jakości usług w badanych obiektach dokonana przez ich gości

3.1. Analiza gości badanych przedsiębiorstw …………....

Czytaj więcej

Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………… 5

Rozdział 1.
Zagadnienia z zakresu jakości.

1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości…………. 8
1.2. Filozofia jakości – TQM…………. 11
1.3. Międzynarodowe koncepcje zarządzania jakością…………. 17
1.3.1. Koncepcja Edwarda Deminga…………. 17
1.3.2. Koncepcja Josepha Jurana…………. 19
1.3.3. Koncepcja Philipa Crosby…………. 21
1.4. Jakość, a zarządzanie…………. 22

Rozdział 2.
Normalizacja w dziedzinie jakości.

2.1. Rys historyczny normalizacji…………. 27
2.2. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)………… 28
2.3. Międzynarodowe organizacje normalizacyjne…………. 29
2.3.1. Współpraca z ISO …………30
2.3.2...

Czytaj więcej

Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.


Wstęp ………..3

Rozdział 1.
Problematyka jakości

1.1 Charakterystyka jakości……….. 5
1.2 Rozwój podejścia do problematyki jakości ………..9
1.3 Ujęcie jakości usług w sektorze publicznym……….. 11

Rozdział 2.
Zarządzanie jakością w administracji publicznej

2.1 Zarządzanie jakością w administracji publicznej……….. 16
2.2 Wybrane metody i narzędzia zarządzania jakością ………..20
2.3 Problemy zarządzania jakością w administracji publicznej……….. 22

Rozdział 3.
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach

3.1. Charakterystyka Starostwa Powiatowego w Gliwicach……….. 24
3.2. Metoda badań ………..26
3...

Czytaj więcej

System zarządzania, jakością na przykładzie firmy wędliniarskiej.

Wstęp…………2

Rozdział I
Podstawy i koncepcja zarządzania, jakością.

1.1 Pojęcie i istota, jakości…………4
1.2 Historyczny rozwój zagadnienia, jakości…………6
1.3 Ewolucja normy ISO serii 9000…………13


Rozdział II
Oblicze, jakości we współczesnym świecie.

2.1 Rola i przeznaczenie systemu zarządzania, jakością…………19
2.2 Certyfikacja systemów, jakości zgodnych z normą ISO 9001:2001…………21
2.3 Promocja, Jakości…………27


Rozdział III
System Zarządzania, Jakością na przykładzie firmy Kabanos.

3.1 Ogólne informacje o działalności firmy Kabanos…………30
3.2 System zarządzania, jakością i odpowiedzialność kierownictwa………… 32
3...

Czytaj więcej

Rola jakości dostaw na przykładzie autoryzowanego serwisu samochodowego

Wstęp………3

Rozdział 1.
Istota dostaw

1.1. Pojęcie dostawy……… 4
1.2. Podstawowe warunki dostaw……… 5
1.3. Zapewnienie pożądanej jakości w dostawach……… 7
1.3.1. Tworzenie klasyfikacji dostawców……… 9
1.3.2. Klasyfikowanie nabywanych towarów……… 11
1.3.3. Metody wyboru oraz oceniania dostawców ………14


Rozdział 2.
Rola łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach

2.1. Geneza, istota i cele łańcuchów dostaw ………19
2.2. Dostawy w łańcuchach dostaw ………20
2.3. Podział i rodzaje formuł incoterms……… 22
2.4. Obszary ryzyka w łańcuchach dostaw……… 31


Rozdział 3.
Wpływ międzynarodowych łańcuchów dostaw na firmę

3.1...

Czytaj więcej

Jakość usług gastronomicznych w wybranych obiektach hotelarskich


Wstęp………..3

Rozdział I.
Cel, zakres i metodyka pracy………..4

Rozdział II.
Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa

2.1. Definicja i istota obiektów hotelarskich………..5
2.2. Kategoryzacja obiektów hotelarskich………..11
2.3. Części składowe obiektu hotelarskiego………..16
2.4. Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich………..23


Rozdział III
Usługa hotelarska jako produkt

3.1. Usługi świadczone w obiekcie hotelarskim………..25
3.2. Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiekcie hotelarskim………..29
3.3. Rodzaje usług gastronomicznych świadczonych w obiekcie hotelarskim………..32


Rozdział IV
Analiza ofert usług gastro...

Czytaj więcej

Wdrażanie systemu zarządzania jakością i jego wpływ na działalność logistyczną przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp………..3

Rozdział 1.
Teoretyczne założenia związane z zarządzaniem jakością

1.1. Definicje jakości………..5
1.2. Zapewnienie jakości w logistyce………..6
1.3. Historia i rozwój norm ISO serii 9000………..7
1.4. Wymagania normy ISO 9001:2009………..10

Rozdział 2.
Wdrażanie systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2009.

2.1. Przygotowanie do wdrożenia systemu…………19
2.2. Rola kierownictwa i spotkanie z pracownikami………..21
2.3. Szkolenie grup roboczych ………..23
2.4. Opracowanie dokumentacji systemowej………..25
2.5. Szkolenie audytorów wewnętrznych………..26
2.6. Wdrożenie dokumentacji………..27
2.7. Opracowanie księgi jakości………..28
2...

Czytaj więcej

Jakość usług SPA świadczonych przez City SPA w XYZ.


Wstęp……….3

Rozdział 1.
Charakterystyka usług i ich jakość.

1.1. Istota usługi……….5
1.2. Cechy oraz klasyfikacja usług……….10
1.3. Jakość usług……….16
1.4. Zewnętrzne determinanty funkcjonowania usługodawcy……….24


Rozdział 2.
Rynek usług w zakresię SPA.

2.1. Geneza SPA……….30
2.2. Usługi w ośrodkach SPA……….33
2.3. Charakterystyka obiektów SPA……….38
2.4. Wyposażenie ośrodków SPA……….44
2.5. Podnoszenie konkurencyjności i jakości produktu w hotelarstwie dzięki usługom SPA……….46


Rozdział 3.
Podstawy metodologiczne badań własnych.

3.1. Przedmiot i cel badań……….53
3.2. Problemy badawcze……….54
3.3...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością produkcji w firmie XYZ.

Wstęp ………. 4

Rozdział I
Znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji.

1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością………. 6
1.2. Znaczenie zarządzania jakością produkcji ………. 15
1.3. Sposoby zarządzania jakością produkcji………. 21
1.4. Instrumenty wspomagające zarządzanie jakością produkcji………. 23


Rozdział II
System zarządzania jakością produkcji w firmie XYZ

2.1. Profil działalności w X……….28
2.2. Cel i zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością………. . 36
2.3. Schemat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ………. 41
2.4...

Czytaj więcej

Planowanie logistyki i produkcji w kontekście jakości produkowanych wyrobów


Wstęp

1.1. Wprowadzenie do tematu
1.2. Cel i zakres pracy


Rozdział 1.
Istota logistyki przedsiębiorstwa

2.1. Pojęcie i istota logistyki
2.2. Powstanie i rozwój logistyki
2.3. Logistyka i jej związki z celami przedsiębiorstwa
2.4. Istota i zakres logistyki produkcji
2.4.1. Cele i zadania logistyki produkcji
2.4.2. Logistyczna infrastruktura produkcji


Rozdział 2.
Przegląd metod planowania i sterowania produkcją

3.1. Planowanie strategiczne
3.2. Planowanie długoterminowe
3.2.1. Opis poszczególnych faz powstawania planu gospodarczego
3.2.2. Kroki tworzenia planu
3.3. Planowanie krótkoterminowe
3.4...

Czytaj więcej

Czynniki wpływające na jakość mleka i wydajność mleczną na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego.1. Wstęp i cel pracy ………… 5

2. Przegląd literatury ………… 7
3. Metodyka badań ………… 26
4. Wyniki badań ………… 28
5. Dyskusja. ………… 33
Wnioski. ………… 35
Literatura. ………… 36
Aneks ………… 38

 
Czytaj więcej

System zarządzania jakością w mikroprzedsiębiorstwach

Słowo wstępne………. 3
Wprowadzenie ……….5

Rozdział I.
Analiza literatury z zakresu tematu pracy

1. Jakość w mikroprzedsiębiorstwach ……….7
2. Znormalizowane systemy zarządzania jakością………. 8
2.1. Geneza norm ISO serii 9000………. 8
2.2. Terminologia systemu zarządzania jakością zgodna z ISO 9000………. 10
2.3. Struktura rodziny norm serii ISO 9000 ……….16
2.4. Wymagania normy ISO 9001:2008 ……….22
2.5. Charakterystyka wymagań normy ……….23
2.6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością………. 26
3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością ……….31
3.1...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów jakości


Wstęp …………1

Koszty jakości………… 2
Rachunek kosztów jakości………… 2
Wprowadzenie kosztów jakości w przedsiębiorstwie………… 4
Klasyfikacja kosztów jakości………… 6
Zastosowanie rachunku kosztów jakości …………8
Bibliografia………… 13

 
Czytaj więcej

Czynniki oporu wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania jakością w spółce XYZ S.A.

1.Wstęp

1.1.Geneza pracy……… 2
1.2.Cel pracy ………2
1.3.Teza pracy……… 2
1.4.Zakres Pracy……… 2


2.Przyczyny oporu wobec zmian

2.1.Indywidualne przyczyny oporu……… 3
2.2.Bariery zmian organizacyjnych ………3
2.3.Opór wobec zmian związany z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ………3


3.Metody radzenia sobie z oporem wobec zmian

3.1. Zarządzanie procesowe……… 4
3.2. Zarządzanie zmianą ………6
3.3. Komunikacja jako narzędzie kierowania zmianą……… 6
3.4. Rola lidera w procesię zmian……… 7


4.Analiza czynników oporu wobec zmian oraz sposobów radzenia sobie z nimi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania jakością w spółce FASER S.A...

Czytaj więcej

Standardy jakości świadczonych usług na przykładzie Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich


Wstęp

Rozdział I.
Rynek usług medycznych

1.1. Specyfika rynku usług medycznych
1.2. Popyt, podaż oraz wycena usług medycznych
1.3. Źródła finansowania usług medycznych


Rozdział II
Jakość usług medycznych

2.1 Pojęcie jakości w usługach medycznych
2.2 Metodologiczne aspekty pomiaru jakości usług medycznych
2.3 Metody pomiaru jakości świadczeń medycznych


Rozdział III
Jakość w gospodarce opartej na usługach

3.1. Kryteria i standardy jakości
3.2. System zarządzania jakością
3.3. Charakterystyka jakości w odniesieniu do sektora usług


Rozdział IV.
Zintegrowany System Zarządzania Jakością na przykładzi...

Czytaj więcej

Wpływ obsługi na zachowania i lojalność klienta na przykładzie banku


Wstęp……….2

Rozdział I
Obsługa klienta jako podstawowy wyznacznik jakości usług bankowych

1.1. Pojęcie i rodzaje usług bankowych……….4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja jakości ……….10
1.3. Czynniki kształtujące jakość usług bankowych ………. 15
1.4. Znaczenie obsługi w nowoczesnym marketingu ……….21

Rozdział II
Zachowania klientów.

2.1. Zakres pojęcia ……….23
2.2. Badania zachowania klientów……….26
2.3. Istota zachowań konsumentów na rynku usług finansowych ……….30
2.4. Czynniki kształtujące zachowania klientów ……….32

Rozdział III
Rola obsługi w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów na przykładzie banku.

3.1...

Czytaj więcej

Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością w firmie XYZ w sp. z o.o. przez pracowników.

Wstęp……… 4

Rozdział I
Pojęcie i istota jakości.

1.1. Podstawowa definicja jakości ………….6
1.2. TQM – filozofia, zasady ………….12
1.3. Twórcy TQM ………….16


Rozdział II
Budowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO serii 9000

2.1. Geneza norm jakościowych ………….20
2.2. Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009 ………….26
2.3. Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania jakością………….31


Rozdział III
Opis firmy i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.

3.1. Informacje o przedsiębiorstwie…………..34
3.2. Zakres działalności OPA-ROW sp. z o.o………….34
3.3...

Czytaj więcej

Metody pozyskiwania klientów na przykładzie firmy XYZ. ( branża nieruchomości).

Wstęp

Rozdział I
Pierwszy zakup jako efekt procesu pozyskiwania klienta

1.1 Typy zachowań zakupowych
1.2 Decyzje i proces podejmowania decyzji przez konsumentów
1.3. Główne etapy procesu decyzyjnego


Rozdział II
Metody pozyskiwania klientów

2.1 Sposoby nawiązania kontaktu z klientów
2.2 Prezentacja produktu językiem korzyści
2.3 Metody finalizacji transakcji z klientem


Rozdział III
Metody pozyskiwania nowych klientów na przykładzie firmy XYZ

3.1 Charakterystyka firmy XYZ
3.2 Sposoby pozyskiwania klientów wykorzystywane w firmie XYZ
3.3 Badanie ankietowe dotyczące metod pozyskiwania klientów i analiza wyników


Zakoń...

Czytaj więcej

Badania satysfakcji klienta w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym wykorzystując metodę Servqual.


Wstęp………2

Rozdział 1
Satysfakcja klienta i metody jej pomiaru

1.1 Pojęcie i istota satysfakcji klienta……… 3
1.2 Klasyfikacja metod pomiaru zadowolenia klientów……… 9
1.3 Istota metody SERVQUAL ………16


Rozdział 2
Charakterystyka branży motoryzacyjnej

2.1 Rys historyczny przemysłu motoryzacyjnego ………24
2.2 Branża motoryzacyjna w Polsce ………31
2.3 Rozwój przemysłu motoryzacyjnego na obszarze województwa śląskiego ………38


Rozdział 3
Wyniki badań własnych

3.1 Cel i przedmiot badań ………48
3.2 Organizacja, przebieg badania oraz wybór grupy badawczej……… 49
3.3 Wyniki badań………51
3.4 Wnioski ………58


Bibliografia……… 60
Źródła intern...

Czytaj więcej

Ocena systemu zarządzania jakością w służbie zdrowia.


Wstęp………..4

Rozdział I
Jakość w usługach medycznych

1. Jakość w służbie zdrowia……….. 6
1.1. Jakość widziana oczami pacjenta……….. 8
1.2. Jakość świadczeń zdrowotnych ………..10
2. Zapewnienie jakości……….. 12
2.1. Formy zapewnienia jakości w służbie zdrowia ………..13
2.2. Zapewnienie jakości przez personel medyczny ………..14
3. Metody stosowane w doskonaleniu jakości w służbie zdrowia ………..17
3.1. Benchmarking ………..17
3.2. Reengineering……….. 18
3.3. Outsourcing ………..19
4. Charakterystyka norm ISO 9000 ………..19
4.1. Podstawowe normy ISO 9000 ………..20
4.2. Podstawowe zasady zarządzania jakością wg. norm ISO 9000……….. 22


Rozdz...

Czytaj więcej

Ocena satysfakcji jakościowej klientów na podstawie badań firmy instalacyjnej XYZ.


Wstęp ………..3

Rozdział 1.
Istota jakości i jej znaczenie.

1.1 Pojęcie jakości……….. 5
1.2 Rola zarządzania jakością w organizacji………… 7
1.3 System Zarządzania Jakością ISO 9001……….. 12

Rozdział 2.
Jakość obsługi klienta w oparciu o narzędzie zarządzania jakością jakim jest cykl PDCA.

2.1 Cykl PDCA jako narzędzie zarządzania jakością………… 17
2.2 Rola skutecznego planowania procesów………… 23
2.3 Wykonanie działań i analiza pod kątem przyjętych wymagań………… 24
2.4 Satysfakcja klientów wynikiem działań doskonalących………… 30


Rozdział 3.
System Zarządzania Jakośćią Obsługi Klienta na przykładzie firmy XYZ

3...

Czytaj więcej

Wdrożenie certyfikacji systemu zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949:2009 w Airon Investment.

Wstęp…………3

Rozdział 1
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

1.1. Istota jakości – geneza, definicje, teorie…………4
1.2. Zarządzanie jakością (cele, metody)…………8
1.3. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie…………15
1.4. Kontrola jakości w przedsiębiorstwie i jej utrzymywanie…………19


Rozdział 2
Charakterystyka branży motoryzacyjnej

2.1. Stacjonarne modele autoregresyjne…………66
2.1.1. Identyfikowanie rzędu opóźnienia modeli autoregresyjnych…………66
2.2. Weryfikacja oszacowanych modeli ekonometrycznych…………67
2.2.1. Wprowadzenie…………67
2.2.2...

Czytaj więcej

Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju


Wstęp

Rozdział I
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej.

1.1.Jakość w administracji publicznej………..3
1.1.1.Pojęcie jakości………..5
1.1.2.Podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem jakością………..7
1.1.3.Filozofia Deminga………..11
1.2.System TQM………..24
1.2.1.Definicje TQM………..27
1.2.2.Filozofia, zasady i pojęcia TQM………..29
1.2.3.Ogólne zasady kompleksowego zarządzania jakością………..32
1.2.4.Istota i modele TQM………..33


Rozdział II
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i normy ISO serii 9000.

2.1.System zapewniania jakości w urzędzie miasta………..53
2.1.1.Normy ISO serii 9000………..58
2...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością w logistyce na przykładzie producenta piwaWstęp………1

Rozdział I
Rola i istota jakości w logistyce przedsiębiorstw

1.1 Jakość jako element logistyki ………3
1.2 Wybrane instrumenty zarządzania jakością……… 5
1.3 Przegląd systemów zarządzania jakością ………16


Rozdział II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1 Rynek piwa w Polsce ………21
2.2 Analiza struktury organizacyjnej XYZ……… 25
2.3 Analiza SWOT XYZ ………31


Rozdział III
Zarządzanie jakością w XYZ

3.1 Kluczowe procesy biznesowe XYZ ………37
3.2 Jakość na przykładzie XYZ……… 47
3.3 Optymalizacja głównych procesów biznesowych……… 51


Zakończenie……… 61
Bibliografia ………64
Spis tabel ………66
Spis rysunków……… 67


 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich