Tematy Jakość

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.


Wstęp…………5

Rozdział I.
Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8

1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16
2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21
3. Certyfikacja …………21


Rozdział II.
Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24

Rozdział III.
System produkcyjny i jego otoczenie …………28

1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29
2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32
3. Analiza SWOT …………34


Rozdział IV.
Proces wytwórczy mebli …………36

1. Charakterystyka surowców i materiałów podstawowych i pomocniczych …………39
2. Techniczne środki produkcji …………53
3. Metody nadawania kształtu elementom meblowym …………58
3.1. Obróbka cięciem …………58
3.2. Obróbka hydrotermiczna i plastyczna …………59
3.3. Sterowanie jakością łączenia …………60
3.4. Obróbka wykończeniowa …………61
4. Metody montażu mebli …………63
5. Metody wykończenia wyrobów meblarskich …………70


Rozdział V.
Czynniki decydujące o jakości mebli …………77

1. Sprawność maszyn i dokładność obróbki …………80
1.1. Wpływ budowy i wilgotności drewna na obróbkę skrawaniem …………89
2. Jakość wykończenia …………90
2.1. Podatność drewna na obróbkę wykończeniową …………99
3. Jakość montażu …………100
3.1. Wpływ struktury i wilgotności drewna na klejenie …………102
4. Wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych …………103
4.1. Wytrzymałość na zginanie statyczne …………104
4.2. Wytrzymałość na ściskanie …………108
4.3. Wytrzymałość na rozciąganie …………110
4.4. Wytrzymałość na ścinanie …………112
4.5. Wytrzymałość na zmęczenie …………113
4.6. Sprężystość …………115
4.7. Udarność …………115
4.8. Zdolność utrzymania wkrętów …………116
4.9. Plastyczność drewna …………117
4.10. Łupliwość drewna …………117
4.11. Twardość drewna …………118
4.12. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne drewna …………119
4.13. Wpływ wad drewna na wygląd estetyczny i wytrzymałość mebli …………121


Rozdział VI.
Doświadczenia wykonane w laboratorium Technikum Drzewnego …………122

Podsumowanie …………140
Literatura …………143
Spis tabel, rysunków i wykresów …………146

 
Czytaj więcej

Problemy kształtowania jakości wyrobu.

Wprowadzenie………4

Rozdział 1.
System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8

1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego
1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego
1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego
1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego
1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych


Rozdział 2.
Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36

2.1.Metoda 0 defektów
2.2.Filozofia Kaizen
2.2.1.Kaizen gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa
2.2.2.TQC (totalna kontrola jakości) a Kaizen
2.2.3.Kaizen a innowacje
2.3.Doskonalenie zasady funkcjonowania TQM
2.4.Rola reengineeringu w kształtowaniu jakości
2.5.Rozwój norm z zakresu jakości jako wymóg wzrostu jakości


Rozdział 3.
Zagadnienia zarządzania projektami wyrobów…………..62

3.1.Pojęcie nowego wyrobu
3.2.Rozwój techniczny – projektowanie
3.3.Koncepcja cyklu istnienia wyrobu
3.4.Komercjalizacja wyrobu
3.5.Analiza wartości – narzędziem wprowadzania innowacji


Wnioski i uwagi końcowe…….94
Bibliografia………97
Spis rysunków
Spis tabel


W pracy nie ma przypisów.

 
Czytaj więcej

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Wstęp………3

Rozdział I

Podstawowe modele zarządzania jakości………5

1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5
2. Co to jest system jakości?………16
3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18
4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24
6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34
7. Modele systemu zarządzania jakością………35


Rozdział II
Wdrażanie systemu jakości………44

1. Trudne pytania………44
2. Na czym zarobić………46
3. Harmonogram wdrażania systemu jakości………47
4. Wdrażanie systemów jakości w małych i bardzo małych
przedsiębiorstwach………48


Rozdział III
Księga jakości przedsiębiorstwa………50

1. Ustawienie systemu jakości………51
2. Ogólna prezentacja zakładu………51
3. Zakres stosowania księgi jakości………51
4. Odpowiedzialność kierownictwa………52
4.1. Polityka jakości………52
4.2 Organizacja zarządzania jakością………52
4.3. Przegląd dokonywany przez
kierownictwo………56
4.4. System jakości………57
4.5. Przegląd umowy/kontraktu zapisy jakości………59
4.6. Sterowanie dokumentacją i danymi
komputerowymi………60
4.7. Dostawy………61
4.8. Sterowanie wyrobem dostarczonym przez
klienta………62
4.9. Znakowanie wyrobu i jego
identyfikowalność………63
4.10. Sterowanie procesem produkcyjnym………64
4.11. Kontrola i badania………65
4.12. Nadzór nad sprzętem kontrolnym,
pomiarowym i badawczym………66
4.13. Status kontroli i badań………68
4.14. Postępowanie z wyrobem nie spełniającym
wymagań………68
4.15. Działania korygujące………69
4.16. Transport wewnętrzny,
przechowywanie, pakowanie, konserwacja i dostarczenie………70
4.17. Sterowanie zapisami jakości………72
4.18. Wewnętrzne analizy jakości………73
4.19. Szkolenie………74
4.20. Serwis i obsługa posprzedażowa………74
4.21. Metody statystyczne………75


Zakończenie………75
Bibliografia………78

 
Czytaj więcej

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Wprowadzenie………4

1.1. Definicje jakości
1.2. Inne definicje z dziedziny jakości

Rozdział 1
Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7

2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego
2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego
2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym
i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym
2.5. Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym

Rozdział 2.
Charakterystyka obiektu badawczego……….24

3.1. Struktura organizacyjna
3.2. Rodzaj wytwarzanych produktów mleczarskich
3.3. Charakterystyka procesu wytwarzania w/w produktów
3.4. Praktyczne wykorzystanie metod HACCP

Rozdział 3.
Doświadczenia z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów mleczarskich……….46

4.1. Analiza niezgodności wektora wejścia przy wytwarzaniu mleka
4.2. Metody oceny jakości wyrobów mleczarskich
4.3. Zapewnienie jakości podczas przechowywania i magazynowani wyrobów
4.4. Zagadnienia jakościowe w czasię transportu ( dystrybucji wyrobów )


Wnioski………..80
Bibliografia………..82
Załączniki
Spis tabel
Spis rysunków

 
Czytaj więcej

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM


Wstęp ……… 3

Rozdział I.
Ewolucja podejścia do jakości ………7

1.1. Historia pojęcia jakości ………7
1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7
1.1.2. Jakość współczesna ………8
1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11
1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11
1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11
1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19
1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25
1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25
1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27


Rozdział II.
Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31

2.1. Systemy jakości według norm ISO 9000 ……… 31
2.1.1. Geneza systemów jakości ……… 31
2.1.2. Systemy jakości, a TQM ………33
2.1.3. Systemy jakości, a normy ISO 9000 ………34
2.2. Systematyczne i ciągłe szkolenie ………41
2.3. Doskonalenie polityki jakości ………48
2.3.1. Istota polityki jakości ……… 48
2.3.2. Opracowanie tekstu, określającego politykę jakości ……… 50
2.3.3. Wprowadzenie i realizacja polityki jakości ……… 52
2.3.4. Przegląd i ocena polityki jakości ……… 54


Rozdział III.
Reengineering jako wsparcie TQM ……… 56

3.1. Istota reengineeringu ……… 56
3.2. Podstawowe elementy funkcjonowania organizacji ……… 64
3.2.1. Procesy ……… 64
3.2.2. Ludzie ……… 68
3.2.3. Technologia informacyjna ……… 71
3.3. Reengineering w praktyce ……… 73


Rozdział IV.
Podsumowanie i wnioski ……… 79

Literatura ……… 88

Spis przypisów ……… 89
Spis rysunków ……… 90
Spis tabel ……… 91

 
Czytaj więcej

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości

1.1. Charakterystyka metody QFD
1.2. Analiza metody QFD
1.2.1. Wymagania klienta
1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów
1.2.3. Punkty słabości serwisu
1.2.4. Kształtowanie produktu
1.2.5. Mierzalne wartości docelowe
1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu
1.2.7. Trudności realizacji technicznej
1.2.8. Zależności
1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu
1.2.10. Ocena produktu przez klienta
1.2.11. Analiza oceny
1.2.12. Porównanie konkurencyjności
1.2.13. Wzajemne zależności
1.2.14. Problemy w obszarze sprzedaży
1.2.15. Cechy krytyczne


Rozdział II.
Charakterystyka i analiza metody LFD

2.1. Charakterystyka metody LFD
2.2. Analiza metody LFD
2.2.1. Ewidencja wymagań klientów
2.2.2. Wartościowanie i różnicowanie wymagań klientów
2.2.3. Benchmarking serwisu
2.2.4. Sporządzanie łańcuchów procesu
2.2.5. Ujęcie ilościowe cech struktury procesu
2.2.6. Powiązania wymagań klientów z procesami
2.2.7. Porównanie z konkurencją
2.2.8. Ustalenie znaczenia cech struktury procesu w zależności od wymagań klientów


Rozdział III.
Porównanie metody QFD i LFD

Zkończenie
Literatura

 
Czytaj więcej

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym


Wstęp………3

Rozdział I.
Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7

1.1. Charakterystyka norm ISO………7
1.1.1. Normy podstawowe………7
1.1.2. Normy uzupełniające………10
1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14
1.3. Dokumentacja systemu jakości………23
1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23
1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23
1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26
1.3.2.1. Księga jakości………26
1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur systemu zapewnienia jakości………29
1.3.2.3. Instrukcje i plany jakości………31
1.4. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością………32
1.4.1. Metody zarządzania jakością………32
1.4.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………36
1.4.3. Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością………39


Rozdział II.
Charakterystyka obiektu badawczego i jego podejścia do jakości……….44

2.1. Charakterystyka Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………44
2.1.1. Górnictwo węgla kamiennego i jego restrukturyzacja………44
2.1.2. Historia Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………45
2.1.3. Analiza stanu wyjściowego Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………48
2.2. Zasady kontroli jakości węgla………51
2.2.1. Funkcjonowanie kontroli jakości węgla w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………51
2.2.2. Kontrola jakości węgla handlowego………54
2.2.2.1. Badanie węgla handlowego………54
2.2.2.2. Oznaczenie zawartości podziarna, nadziarna i
kamienia………55
2.3. Podstawowe wiadomości o pobieraniu i przygotowaniu próbek węgla………56
2.3.1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla………56
2.3.2. Laboratorium chemiczne w przemyśle węglowym………57
2.3.3. Zasady załatwiania reklamacji jakościowych zgłaszanych przez odbiorców węgla z kopalni z Bytomskiej Spółki Węglowej
S.A………63
2.4. Wpływ norm jakości na system zarządzania bezpieczeństwem pracy w
kopalni………65
2.4.1. Cel, definicje oraz filozofia systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach
górniczych………65
2.4.2. Nowe podejście w dziedzinie bezpieczeństwa………72


Rozdział III.
Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości………75

3.1. Baza wyjściowa do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………75
3.1.1. Wymagania co do ilości i jakości, stawiane przez głównych odbiorców węgla
kamiennego………75
3.1.2. Możliwości produkcyjne węgla o określonej jakości – baza
technologiczna………76
3.2. Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej
S.A………80
3.3. Ocena zakresu wzbogacania węgla, wybór technologii oraz funkcjonowanie służb kontroli jakości w
kopalniach………88
3.4. Opracowanie algorytmu postępowania przy wdrażaniu systemu zapewnienia
jakości………94
3.4.1. Wprowadzenie kierownictwa zakładu w system zapewnienia jakości………94
3.4.2. Ustanowienie zakresu systemu zapewnienia jakości………96
3.4.3. Inwentaryzacja istniejących struktur organizacyjnych………97
3.4.3.1. Przygotowanie procedur postępowania, instrukcji i włączenie ich do księgi
jakości………97
3.5. Wdrożenie systemu zapewnienia jakości i przygotowanie go do
certyfikacji………99
3.5.1. Wdrażanie systemu jakości………99
3.5.2. Przygotowanie systemu do certyfikacji………101


Rozdział IV.
Podsumowanie i wnioski;………105

Literatura………110
Wykaz przypisów………111
Spis tabel………112
Spis rysunków………113

 
Czytaj więcej

Jakość usług w supermarketach

Wstęp i wprowadzenie………4

1.2. Cel i zakres pracy………5


Rozdział 1.
Charakterystyka elementów zarządzania jakością

2.1. Ogólne pojęcie jakości………7
2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11
2.3. Charakterystyka norm………19
2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23
2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29


Rozdział 2.
Jakość w odniesieniu do usług

3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37
3.2. Jakość usług -pętla jakości usług………40
3.3. Metody badania zadowolenia klienta………51
3.4. Doskonalenie jakości usług………57


Rozdział 3.
Charakterystyka obiektu badawczego

4.1 Rodzaj świadczonych usług sprzedaży………60
4.2. Rozwój i struktura organizacyjna supermarketu………61
4.3. Podejście sprzedawców do klienta………63
4.4. Wystrój pomieszczeń – ekspozycja towarowa………70
4.5. Sposób załatwiania interwencji i reklamacji………72
4.6. Szkolenia personelu………74


Podsumowanie………77
Literatura………79

 
Czytaj więcej

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ


Cela pracy………4
Wprowadzenie………5

Roadział 1.
Jakość………12

1.1Definicja jakości 12
1.2. Koszty jakości 21
1.3. Koła jakości………24
1.4. Zarządzanie jakością………27
1.5. Systemy jakości………31


Roadział 2.
Jakość usług………36

2.1. Usługa a jakość………36
2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39
2.3. Zarządzanie jakością usług………42
2.4. Specyfika usług………45
2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48
2.6. Kryteria oceny jakości usług………50


Rozdział 3.
Jakość usług handlowych w XYZ………55

3.1. Zarys historyczny, geneza powstania……….55
3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa………56
3.3. Zakres działalności………59
3.4. Misja firmy………63
3.5. Jakość usług XYZ w ocenie klientów………65
3.6. Badania marketingowe………70
3.7. Analiza SWOT firmy………78Zakończenie………82

4.1. Podsumowanie………82
4.2. Literatura 85
4.3. Spis rysunków……….86

 
Czytaj więcej

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM


Wprowadzenie………4

Rozdział 1.
Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7

1.1. Normy ISO serii 9000………9
1.2. Normy ISO serii 14000………17
1.3. EN serii 45 000………22


Rozdział 2.
System zapewnienia jakości ISO 9000………28

2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31
2.1.1. Elementy systemu jakości………32
2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38
2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43
2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52
2.2.1. Certyfikowanie systemów jakości………55
2.3. Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 9000………62


Rozdział 3.
Charakterystyka metod, narzędzi i technik zarządzania jakością………63

3.1. Metody zarządzania jakością………63
3.1.1. FMEA………63
3.1.2. Metoda Taguchi………72
3.1.3. QFD………76
3.1.4. Kaizen………81
3.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………84
3.3. Nowe narzędzia jakości………94
3.4. Proces 6 sigm………100
3.5. SPC – statystyczna kontrola procesów………106


Rozdział 4.
TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością………111

4.1. Klasycy koncepcji zarządzania jakością………115
4.2. Obszary strategiczne TQM………126
4.2.1. Strategia jakości………127
4.2.2. Zasoby ludzie i ich motywacja………131
4.2.3. Jakość procesów………134
4.2.4. System jakości ISO a TQM………135
4.3. Benchmarking………138
4.4. Koszty jakości………141
4.5. Sektor usługowy a TQM………143
4.6. Nagrody za jakość………145
4.6.1. Wdrażanie TQM na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości………148


5. Podsumowanie………151
6. Spis literatury………152
7. Spis rysunków………153
8. Spis tabel………154

 
Czytaj więcej