Kategoria Komunikacja społeczna

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Wstęp…..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa państwa.
      1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5
1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8
1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12
1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15

Rozdział 2
Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.
      2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22
2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24
2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30
2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35

Rozdział 3
Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
      3.1...

Czytaj więcej

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ


Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu………4
2. Cel pracy………4
3. Metody badawcze………4
4. Układ i konstrukcja pracy………5


Rozdział I
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1. Strategia produktu………7
2. Strategia sprzedaży………8
2.1 Segmentacja rynku………8
2.2 Kształtowanie cen produktów………10
2.3 Kanały dystrybucji………12


Rozdział II

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15
2...

Czytaj więcej

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja społeczna ………4

1.1 Definicja i funkcje komunikowania
1.2 Formy komunikowania
1.3 Komunikowanie masowe
1.4 Bariery w komunikowaniu się
1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji ………16

2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji
2.3 Komunikacja niewerbalna
2...

Czytaj więcej

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdział I
Planowanie strategii komunikacji………5

1.Definicja i istota komunikowania………5
2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7
3.Elementy procesu komunikacji………9
4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16
4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17
4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18
4.3. Projektowanie przekazu………21
4.3.1. Treść przekazu………22
4.3.2. Struktura przekazu………23
4.3.3 Kształt przekazu………25
4.3.4. Źródło przekazu………26
4.4. Wybór kanałów komunikacji………28
4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29
4.4.2...

Czytaj więcej

Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej.


Wstęp……..2

Rozdział I
Internet. Wiadomości ogólne…….4

1. Co to jest Internet …….4
2. Internet wczoraj i dziś…….6
a) Nowa era……..7
b) Struktura globalnej sieci……..8
c) Binarny listonosz – poczta elektroniczna……..10
d) Pajęczyna o ziemskim zasięgu – WWW……..12
e) Porozmawiajmy razem – internetowe pogawędki…….13
f) Cyberprzestrzeń – wirtualny świat…….14
3. Funkcje współczesnego Internetu……..17


Rozdział II
Zalety internetu…….20

1. Pozyskiwanie informacji…….20
2. Komunikowanie się – zawieranie nowych znajomości…….22
3. Edukacja……..25
4. Zakupy w Internecie……..26
5. Praca w Internecie…….30
6. Usługi bankowe…….33
7...

Czytaj więcej

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej


Wstęp………2

Rozdział I.
1. Kultura organizacyjna………4

1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4
1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13
1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20
1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23
1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23
1.4.2. Otoczenie organizacji………28


Rozdział II.
2. Charakterystyka firmy XYZ………31

2.1. Rys historyczny XYZ 31
2.2. Struktura organizacyjna………38
2.3. Przedmiot działalności………45
2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49


Rozdział III.
3. Komunikacja firmy XYZ………54

3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54
3.2...

Czytaj więcej

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki


Wstęp………6

Rozdział 1
Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8

Rozdział 2
Osobowość człowieka

2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22
2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38


Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51
3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55
3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60
3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62


Rozdział 4
Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena

4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64
4...

Czytaj więcej

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.


Wstęp ……….4

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna………. 5

1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6
1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10
1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25

Rozdział II.
Manipulacja w relacjach interpersonalnych

2.1. Pojęcie manipulacji………. 26
2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27
2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32

Rozdział III.
Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik na podstawie badań

3.1. Cel, przedmiot badań, problem badawczy oraz metoda i techniki badawcze ………. 35
3.2. Charakterystyka badanej populacji ………. 36
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.


Wstęp.

Rozdział I.
Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów.

1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego.
1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności.
1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej.
1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego.

Rozdział II.
Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w.

2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne.
2.2. Rewolucja technologiczna...

Czytaj więcej

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)


Wstęp ………3

Rozdział I.
Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach

1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4
2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11
3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12

Rozdział II.
Projekt systemu komunikacji

1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14
2. Analiza instrumentów komunikacji ………17
3. Źródła danych ………31
4. Przykłady zastosowania………32

Rozdział III.
Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie

1. Zadania analityczne ………39
2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44
3. Procedury robocze ………47

Zakoń...

Czytaj więcej

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….4

Rozdział I.
Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie

1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6
1.2. Modele komunikowania się………..12
1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14
1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20
1.5. Podsumowanie………..24

Rozdział II.
Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych

2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26
2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27
2.1.2. Specyfika komunikacji behawioralnej………..30
2.2...

Czytaj więcej

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)


Wstęp……….4

Rozdział I.
Komunikacja w organizacji

1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8
1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14
1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18


Rozdział II.
Historia firmy XYZ

2.1. Informacja o firmie ………. 21
2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29
2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33
2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35


Rozdział III.
System komunikacji w firmie XYZ

3.1. Model komunikowania się ………. 40
3.2. Zakłócenia w komunikacji ………. 43


Rozdział IV.
Badania własne

4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze………. 46
4.2...

Czytaj więcej

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 3

Rozdział I.
Podstawy organizacji

1.1. Pojęcie organizacji…………. 6
1.2. Otoczenie organizacji ………….11
1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13
1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14
1.3. Organizacje jako kultury ………….19

Rozdział II.
Komunikowanie się w organizacji

2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24
2.2. Komunikacja jako proces ………….29
2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29
2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt procesu komunikowania się…………. 33
2.3. Modele komunikowania ………….37
2.4. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich przezwyciężanie…………. 40

Rozdział III.
His...

Czytaj więcej

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Proces komunikacji organizacyjnej

1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5
1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11
1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15

Rozdział II.
Formy komunikowania się

2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20
2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20
2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22
2.2. Komunikowanie się poziome ……….23
2.3. Komunikacja werbalna………. 24
2.4. Komunikacja niewerbalna ……….29

Rozdział III.
Komunikowanie się w organizacjach sektora prywatnego i publicznego w świetle badań

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.


Wstęp………. 6

Rozdział I.
Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej

1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8
1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13
1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14
1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20

Rozdział II.
Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych

2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23
2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24
2.1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej………. 24
2.2. Komunikaty niewerbalne ………. 25
2.3. Komunikaty interakcyjne ………. 31

Rozdział III.
Prosemika i komunikacja jako narzędzie budo...

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdział I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń.
2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2...

Czytaj więcej

SMS jako forma przekazu społecznego.


Wstęp

Rozdział 1.
Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji

1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu
1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego


Rozdział 2.
Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego.

2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS
2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych w komunikacji SMSowej
2.3. Zastosowanie SMS
Relacje osobiste
Reklamy, akcje medialne
Oficjalne powiadomienia
SMS jako forma przekazu urzędowego


Zakończenie
Współczesny model komunikacji S...

Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.


Wstęp……….2

Rozdział 1.
Definicje pojęć

1.1. Definicje manipulacji……….4
1.2. Rodzaje manipulacji
1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja


Rozdział 2.
Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19

2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej
2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym


Rozdział 3.
Metodologia badań własnych……….36

3.1. Cele badawcze
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metoda i technika badań
3.4. Organizacja i przebieg badań


Rozdział 4.
Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51

4.1...

Czytaj więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ.Wstęp………..2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3

1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się
1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się
1.3 Sieci informacyjne

Rozdział II
Środki komunikowania się………..27

2.1 Komunikacja werbalna
2.2 Komunikacja niewerbalna
2.3 Style komunikowania się

Rozdział III
Bariery wpływające na skutecznosć komunikowania się………..62

3.1 Zasady komunikacji interpersonalnej
3.2 Bariery w komunikacji interpersonalnej
3.3 Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się

Rozdział IV.
Komunikacja w firmie Kuehne-Nagel………..86

4...

Czytaj więcej

Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi.


Wstęp…………. 3

Rozdział 1.
Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne

1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4
1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5
1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10
1.4. Dzieci – ich problemy wieku dojrzewania samych ze sobą i w relacjach z rodzicami …………. 12
1.5. Stosunek młodzieży do innych (rodziny, rówieśników) w okresie dorastania …………. 13
1.6. Konflikty …………. 15
1.6.1. Czym jest konflikt? …………. 15
1.6.2. Konflikt pokoleń …………. 16
1.6.3. Przyczyny konfliktów między młodzieżą a rodzicami …………. 17
1.7...

Czytaj więcej

Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.


Wstęp………4

Rozdział 1
Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5

1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się.
1.2 Cechy i funkcje komunikowania
1.3 Struktura procesu komunikowania
1.4 Modele komunikowania
1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej
1.6 Indywidualne style komunikowania się

Rozdział 2
Komunikacja werbalna i niewerbalna………18

2.1 Istota komunikacji werbalnej
2.2. Zasady komunikacji werbalnej
2.3 Dyskusja, debata i pertraktacje
2.4 Rola komunikacji niewerbalnej
2.5 Formy i rodzaje komunikacji niewerbalnej
2.6 Wzajemne związki między komunikacją werbalną a niewerbalną

Rozdział 3
Wpł...

Czytaj więcej

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny.


Wstęp 3

Rozdział I.
Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4
1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5
1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7
1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny………… 9

Rozdział II.
Metodologia badań

2.1. Cel badań i problemy badawcze………… 12
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………12
2.3. Organizacja i przebieg badań …………13

Rozdział III.
Analiza zerbanego materiału empirycznego

3.1. Charakterystyka języka rodziny………… 14
3.2...

Czytaj więcej

Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Podstawy Komunikacji Społecznej.

1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4
1.2 Komunikacja werbalna………17


Rozdział 2.
Komunikacja w Polityce.

2.1 Retoryka dominacji………23
2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26
2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34
2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42


Rozdział 3.
Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości polityczno-społecznej.

3.1 Mass media o komunikacji w polityce i społeczeństwie………48
Zakończenie………65
Bibliografia………68


 
Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna.


Wstęp………3

Rozdział 1.
Podstawy komunikacji

1.1.Współczesne rozumienie procesu komunikacji………5
1.2.Rodzaje komunikacji………8
1.2.1.Komunikowanie werbalne………8
1.2.2.Komunikowanie niewerbalne………10

Rozdział 2.
Sposoby odbioru informacji i udzielania odpowiedzi.

2.1.Przełożony w systemie odbioru informacji i udzielania odpowiedzi………21
2.2.Style słuchania i odpowiadania………25
2.3.Bariery utrudniające odbiór informacji………28

Zakończenie………32
Bibliografia………33


 
Czytaj więcej

System komunikacji internetowej w turystyce.


Wstęp

Rozdział 1
Turystyka ,jako gałąź gospodarki narodowej

1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje………..2
1.2 Funkcje turystyki………..5
1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podziału………..10
1.4 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki………..14

Rozdział 2
Komunikacja internetowa

2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej rodzaje………..19
2.2. Kanały komunikacji internetowej………..24
2.3. Elementy składowe komunikacji przez Internet………..29
2.4. Główne narzędzia komunikacji sieciowej w turystyce………..31

Rozdział 3.
Analiza i badanie przydatności Internetu w turystyce.

3.1 Charakterystyka badanych przedsiębiorstw………..37
3...

Czytaj więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ.


Wstęp

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna

1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej
1.2. Zasady poprawnego komunikowania
1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej

Rozdział 2.
Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem

2.1. Rola pierwszego kontaktu
2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaż
2.3. Umiejętności wpływające na poprawny kontakt z klientem
2.4. Wykorzystanie technik sprzedaży w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego
2.5. Rola szkoleń w pracy agenta

Rozdział 3.
Analiza komunikacji interpersonalnej wykorzystywanej w pracy agenta ubezpieczeniowego XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w organizacji.Wstęp………3

Rozdział I.
Proces komunikacji w organizacji

1. Pojęcie i przebieg procesu komunikacji………5
2. Rodzaje i modele komunikacji………8
3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18


Rozdział II.
Charakterystyka konfliktu w organizacji

1. Pojęcie i rodzaje konfliktów………25
2. Uczestnicy konfliktu………29
3. Przyczyny i skutki konfliktu………30
4. Przebieg konfliktu………34
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów………36


Rozdział III.
Wpływ konfliktu na funkcjonowanie organizacji

1. Znaczenie konfliktu………42
2. Pozytywne aspekty konfliktu………45
3...

Czytaj więcej

Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem.


Wstęp

Rozdział I.
Komunikowanie się z klientem w warunkach nasilającej się konkurencji.

1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia komunikowania się z klientem.
1.2. Komunikowanie się z partnerami biznesowymi.
1.2.1. Komunikacja niewerbalna.
1.2.2. Komunikacja werbalna.
1.3. Komunikowanie się z konsumentami.

Rozdział II.
Telemarketing – istota i znaczenie.

2.1. Pojęcie i historia rozwoju telemarketingu w Polsce.
2.2. Funkcje telemarketingu.
2.3. Warunki i skuteczności telemarketingu.
2.4. Kierunki rozwoju telemarketingu.

Rozdział III.
Uwarunkowania skuteczności telemarketingu.

3.1...

Czytaj więcej

Lokalne medium Radio ParadaWstęp……….. 3

Rozdział I
Z dziejów radia w Polsce na przestrzeni XX wieku

1.1 Znaczenie słowa ‚radio’ ………… 6
1.1.1 Cechy radia ………… 7
1.1.2 Radio internetowe ………… 8
1.1.3 Rodzaje stacji radiowych ………… 9
1.1.4 Audycje radiowe …………10
1.1.5 Zasięg rozgłośni radiowych ………… 11
1.2 Początki radiofonii w Polsce ………… 12
1.3 Rozwój radia prywatnego ………… 18

Rozdział II
Powstanie i rozwój Radia Parada

2.1 Właściciele ………… 22
2.2 Narodziny ………… 24
2.3 Personel ………… 26
2.4 Ramówka ………… 27
2.5 Charakter polityczny………… 29
2.6 Legalna Parada ………… 30
2.7 Problemy ………… 33
2.8 Siedemnaście lat później ………… 35

Rozdział I...

Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdział I
Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji

1.1. Pojęcie procesu komunikowania się
1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej
1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania
1.4. Istota komunikacji interpersonalnej
1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej
1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji
1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano – czyli zasady tworzenia precyzyjnego komunikatu
1.5.1. Model komunikacji interpersonalnej.
1.5.2. Uwarunkowania skutecznej komunikacji.
1.5.3...

Czytaj więcej

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w PolsceWstęp

Rozdział I
Komunikowanie się w organizacji

1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej
1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome
1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji
2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Wzory komunikowania się w organizacji
4. Czynniki skutecznego komunikowania się w organizacji
5. Skuteczne komunikowanie w organizacji – eliminacja barier komunikacyjnych


Rozdział II
Komunikacja interpersonalna

1. Pojęcie, znaczenie i funkcje komunikacji
2. Proces, rodzaje i poziomy komunikacji
3...

Czytaj więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacją na przykładzie Firmy XXX S.A.


Wstęp………3

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna w literaturze………7

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej
1.2. Funkcje i zasady właściwego komunikowania
1.3. Rodzaje komunikacji interpersonalnej
1.4. Bariery w komunikacji interpersonalnej


Rozdział II.
Kierowanie w organizacji poprzez komunikację………25

2.1. Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji
2.3. Cechy dobrego menedżera
2.4. Komunikacja niewerbalna


Rozdział III.
Rola komunikacji w kierowaniu organizacją na przykładzie firmy XX………47

3.1. Charakterystyka i działalność firmy XX
3.2. Ogólny model zarządzania w firmie XX
3.3...

Czytaj więcej

Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji.Wstęp

Rozdział 1

Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania


Rozdział 2
Mobbing przykładem zachowań patologicznych

2.1 Pojęcie mobbingu
2.2 Przyczyny mobbingu
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników
2.5.1 Ofiary mobbingu
2.5.2 Sprawcy mobbingu
2.6 Skutki mobbingu
2.7 Przeciwdziałanie


Rozdział 3
Prawne regulacje mobbingu

3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie


Rozdział 4
Analiza wynik...

Czytaj więcej

Bariery w komunikacji niewerbalnej.


Wstęp……….1

Rozdział I.
Zakres i problemy definicyjne………..3

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1 Komunikacja werbalna.
1.1.1 Proces komunikowania się.
1.1.2 Kod językowy.
1.1.3 Język kobiecy.
1.2. Komunikacja niewerbalna.
1.2.1 Mimika.
1.2.2 Gestykulacja.
1.2.3 Cechy głosu.
1.2.4 Dystans fizyczny.


Rozdział II.
Część teoretyczna………..44

1. Bariery komunikacyjne
1.1. Zakłócenia językowe.
1.2. Bariery dotyczące nadawcy.
1.3. Bariery utrudniające uważne słuchanie.


Rozdział III.
Część badawcza………..55

1. Badania nad barierami komunikacyjnymi.
1.1. Metodologia podjętych badań.
1.2. Przedmiot i cel prowadzonych badań.
1.3...

Czytaj więcej

Internet jako medium komunikacji społecznej.


Wstęp……….4

Rozdział 1
Cel badania.

Pytania badawcze……….11
Hipotezy……….11
Zmienne……….12
Metody i techniki badań……….12
Narzędzie……….12
Technika……….12
Narzędzie……….12
Przedmiot badań……….12
Organizacja badań……….12


Rozdział 2
Wyniki ankiety

Charakterystyka próby……….13
Analiza przeprowadzonych badań……….16


Wnioski końcowe……….25
Ankieta……….26
Bibliografia……….28

 
Czytaj więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ (branża telekomunikacyjna)


Wstęp…………2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się.

1.1. Istota i klasyfikacja komunikowania się…………4
1.2. Charakterystyka procesu komunikowania się…………10


Rozdział II
Środki komunikowania się.

2.1. Komunikacja werbalna…………22
2.2. Komunikacja niewerbalna…………26
2.3. Style komunikowania się…………31


Rozdział III
Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się.

3.1. Zasady komunikacji interpersonalnej…………34
3.2. Bariery w komunikacji interpersonalnej…………35
3.3. Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się…………38


Rozdział IV.
Komunikacja w firmie.

4.1. Metodyka badania…………45
4.2...

Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji z klientami.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Komunikacja z klientami.

1.1. Definicje komunikacji……… 4
1.2. Istota i funkcje komunikacji……… 5
1.3. Modele komunikacji……… 8
1.4. Komunikowanie się z klientem……… 12


Rozdział 2.
Manipulacje w komunikacji.

2.1. Pojęcie manipulacji……… 17
2.2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacji……… 20
2.2.1. Reguła wzajemności……… 21
2.2.2. Reguła konsekwencji……… 23
2.2.3. Reguła społecznego dowodu słuszności……… 25
2.2.4. Reguła lubienia……… 27
2.2.5. Reguła niedostępności……… 29
2.2.6. Reguła autorytetu……… 30


Rozdział 3.
Wykorzystanie technik manipulacji na podstawie klientów firm...

Czytaj więcej

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji


Wstęp………… 4

Rozdział I
Proces komunikacji interpersonalnej

1.1 Komunikacja interpersonalna i jej elementy………… 6
1.2 Percepcja interpersonalna a komunikacja………… 9
1.3 Komunikacja pionowa i pozioma …………10
1.4 Komunikacja werbalna i niewerbalna………… 13
1.4.1 Komunikacja werbalna …………13
1.4.2 Komunikacja niewerbalna………… 19


Rozdział II
Sposoby komunikacji niewerbalnej

2.1 Mimika …………21
2.2 Dystans fizyczny …………24
2.3 Mowa ciała………… 26
2.4 Postawa i ruchy ciała …………28
2.5 Niewerbalna limbistyczna natura …………34


Rozdział III
Komunikowanie się w organizacji

3.1 Otoczenie organizacji a komunikacja …………36
3.1...

Czytaj więcej

Wpływ mediów na wizerunek społeczny artysty na podstawie historii życia Michaela Jacksona


Wstęp.

Rozdział I.
Media masowe i ich wpływ na opinię publiczną.

1.1 Media jako Ľródło informacji.
1.2 Media a opinia publiczna w kontekście manipulacji.
1.3 Prasa tabloidowa (rozrywkowa) .
1.4 Zależność mediów od opinii publicznej.


Rozdział II.
Historia życia Michaela Jacksona tworząca obraz artysty genialnego -czyli dlaczego jego egzystencja wzbudzała zainteresowanie mediów?

Rozdział III.
Obecność mediów w życiu Michaela Jacksona i ich wpływ na kształtowanie się jego wizerunku w oczach opinii publicznej.

Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Komunikacja na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja w organizacji

1.1. Znaczenie komunikacji w organizacji
1.2. Kanały komunikacyjne w organizacji
1.3. Komunikacja interpersonalna w organizacji
1.4. Komunikacja werbalna i niewerbalna


Rozdział 2
Historia firmy XYZ

2.1.Informacja o firmie
2.2.Najważniejsze fakty z działalności firmy XYZ w Polsce
2.3.Struktura organizacyjna firmy
2.3.1.Struktura zatrudnienia


Rozdział 3
System komunikacji w firmie XYZ

3.1.Model komunikowania się
3.2.Zakłócenia w komunikacji


Rozdział 4
Badania własne
4.1.Cel badań, hipoteza i problemy badawcze

4.2...

Czytaj więcej

Współczesna komunikacja, internetowa wirtualny świat a kultura;


1. Proces komunikacji

2. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa
3. Portale internetowe
4. Komunikatory internetowe
5. Kreowanie wirtualnej tożsamości
6. Kultura w sieci


 
Czytaj więcej

Komunikacja istotnym elementem kultury organizacyjnej.


Wstęp……….5

Rozdział I.
Wprowadzenie do kultury organizacyjnej……….7

1. Istota kultury organizacyjnej……….8
2. Przejawy i składniki kultury organizacyjnej……….10
3. Funkcje kultury organizacyjnej ……….13
4. Proces kształtowania się kultury organizacyjnej……….17
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury organizacyjnej……….20
4.2. Etapy nabywania kultury organizacyjnej……….23
5. Profile kultur organizacyjnych……….26


Rozdział II.
Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

1. Istota komunikacji interpersonalnej ……….33
2. Główne funkcje komunikowania interpersonalnego……….35
3. Komunikacja pionowa i pozioma……….36
4...

Czytaj więcej

Wizerunek medialny Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej i WprostWstęp ……….3

Rozdział I
Wizerunek polityczny w ujęciu teoretycznym.

1.1 Definiowanie wizerunku politycznego……….. 4
1.2 Elementy wizerunku politycznego………. 7
1.3 Odmiany wizerunków politycznych………. 11
1.4 Twórcy wizerunku polityka ……….16
1.5 Proces tworzenia wizerunku………. 17


Rozdział II
Marketing polityczny jako narzędzie kreowania wizerunku

2.1 Historyczne etapy rozwoju marketingu politycznego……….. 21
2.1.1 Etap wstępny ( przełom XIX/XX w.- 1952 ) ……….22
2.1.2 Etap konsolidacji marketingu politycznego ( 1952-1964 )……….22
2.1.3 Etap konsultantów politycznych ( od 1964 do chwili obecnej )………. 23
2...

Czytaj więcej

Komunikacja wewnętrzna na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………. 2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikacji

1.1. Pojęcie komunikacji ……….4
1.2. Sposoby komunikowania się………. 7
1.3. Formy komunikacji……….9
1.4. Komunikacja w organizacji………. 11


Rozdział II
Historia firmy XYZ

2.1. Informacje o firmie ……….21
2.2. Rodzaj działalności firmy ……….22
2.3. Zatrudnienie……….22


Rozdział III
Badania własne

3.1. Cel i przedmiot badań ……….24
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….24
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….26
3.4. Charakterystyka ternu i grupy badawczej ……….28
3.5. Komunikacja w przedsiębiorstwie XYZ ……….30


Podsumowanie ……….44
Bibliografia………. 46
Spis tabel,...

Czytaj więcej

Rola komunikacji społecznej w miejscu pracy

1. Pojęcie oraz rodzaje komunikacji
2. Czynniki wpływające na proces komunikacji
3. Korzyści płynące z bardziej efektywnej komunikacji w przedsiębiorstwie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Wstęp.

Rozdział I.
Teoretyczne podstawy komunikowania się w organizacji – teoria problemu.

1.1. Pojęcie, cele i zadania komunikacji oraz proces komunikowania.
1.2. Komunikacja interpersonalna.
1.3. Komunikacja grupowa i sieci komunikacyjne.
1.4. Bariery w komunikowaniu.


Rozdział II.
Organizacja i funkcjonowanie urzędu patentowego RP.

2.1. Misja, cel, zadania .
2.2. Struktura i organizacja.
2.3. System komunikowania w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej – stan obecny.


Rozdział III.
Ocena efektywna funkcjonowania systemu komunikowania w urzędzie patentowego RP -badanie ankietowe.

3.1. Przedmiot i podmiot badań.
3.2...

Czytaj więcej

Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.


Wstęp………….5

Rozdział I
Istota komunikacji interpersonalnej w organizacji – teoria problemu

1.1. Pojęcie, cele, zadania i funkcje komunikacji…………. 7
1.2. Komunikacja interpersonalna ………….10
1.3. Proces komunikacji…………. 13
1.4. Bariery w komunikowaniu się ………….16


Rozdział II
Organizacja i funkcjonowanie firmy CCC S.A.

2.1. Cel, misja i zadania…………. 22
2.2. Struktura i organizacja…………. 24
2.3. Proces komunikacji interpersonalnej w firmie – stan obecny…………. 27


Rozdział III
Ocena komunikacji interpersonalnej w firmie CCC S.A. – badanie ankietowe

3.1. Przedmiot i podmiot badań ………….30
3.2. Organizacja i przebieg badania …………...

Czytaj więcej

Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A


Wstęp

Rozdział I
Istota komunikacji w zarządzaniu organizacją – teoria problemu

1.1. Pojęcie, cele i funkcje komunikacji………… 7
1.2. Komunikacja interpersonalna………… 11
1.3. Komunikacja grupowa …………13
1.4. Proces komunikowania …………17
1.5. Istota i funkcje kultury organizacyjnej …………20


Rozdział II
Organizacja i funkcjonowanie spółki Inter Cars S.A.

2.1. Misja, cele i zadania …………25
2.2. Struktura i organizacja………… 29
2.3. Komunikacja w zarządzaniu firma – stan obecny …………32
2.4. Kultura organizacyjna firmy – stan obecny………… 34


Rozdział III
Ocena funkcjonowania komunikacji w firmie inter cars s.a...

Czytaj więcej

Rola nowych mediów w procesię komunikacji interpersonalnej.


1. Społeczeństwo w dobie Internetu.

1.1. Próba scharakteryzowania i nazwania dzisiejszych czasów………..4
1.2. Społeczne znaczenie Internetu ………..4
1.3. Rzeczywistość społeczna – według Manuela Castellsa ………..5

2. Społeczeństwo sieciowe………..6

3. Pojęcie społeczeństwa medialnego i mediatyzacja życia codziennego………..6

4. Podział cyfrowy, a rozłam międzypokoleniowy………..7

5. Zachowania i tendencje człowieka wywoływane wpływem Internetu
5.1. Zachowanie młodzieży oraz rodziców w sieci i poza nią ………..9
5.2. Przedkładanie kontaktów wirtualnych na realne i na odwrót………..10

6...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich