Tematy Komunikacja społeczna

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Wstęp…..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa państwa.
      1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5
1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8
1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12
1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15

Rozdział 2
Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.
      2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22
2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24
2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30
2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35

Rozdział 3
Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
      3.1. Charakterystyka miasta Łodzi i występujących zagrożeń……41
3.2. Komenda Miejska Policji w Łodzi – zadania i struktura organizacyjna…..44
3.3. Analiza przestępczości narkotykowej w Łodzi….51
3.4. Zapobieganie rozwoju przestępczości narkotykowej…..53

Zakończenie……56
Bibliografia…..59
Spis rysunków….65

 
Czytaj więcej

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ


Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu………4
2. Cel pracy………4
3. Metody badawcze………4
4. Układ i konstrukcja pracy………5


Rozdział I
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1. Strategia produktu………7
2. Strategia sprzedaży………8
2.1 Segmentacja rynku………8
2.2 Kształtowanie cen produktów………10
2.3 Kanały dystrybucji………12


Rozdział II

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15
2. Proces komunikacji marketingowej………16
3. Metody komunikacji………19
4. Znaczenie i miejsce strategii promocyjnej w strategii
marketingowej przedsiębiorstwa………20
5. Etapy programu promocyjnego przedsiębiorstwa………21
5.1 Identyfikacja odbiorców………21
5.2 Określenie celów promocji………23
5.3 Projekt przekazu promocyjnego………24
5.4 Wybór kanałów przekazu komunikacyjnego………26
5.5 Tworzenie kompozycji promocyjnej………27
5.6 Ustalanie i budowa budżetu promocyjnego firmy………29
5.6.1 Czynniki warunkujące ustalenie budżetu promocji………31
5.6.2 Metody używane przy ustalaniu budżetu promocyjnego………33
6. Kontrola promocji………34
7. Strategie promocyjne przedsiębiorstwa………36


Rozdział III
Charakterystyka instrumentów promocji

1. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na konsumenta 40
1.1 Reklama
1.1.1 Slogan, hasło reklamowe 49
1.2 Public relations – czynnik sukcesu firmy 52
1.2.1 Narzędzia public relations 57
2. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na produkt 61
2.1 Promocja uzupełniająca 61
2.2 Merchandising 63
2.3 Sprzedaż osobista 65


Rozdział IV
Strategia promocyjna firmy XYZ S.A.

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A……….69
1.1 Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa………72
1.2 Konkurencja przedsiębiorstwa XYZ S.A……….75
2. Działalność promocyjna firmy XYZ S.A……….78
2.1 Reklama………80
2.2 Promocja uzupełniająca………84
2.3 Public relations………86
2.4 Sprzedaż osobista………88


Podsumowanie………89

Literatura………91
Spis rysunków………93
Spis tabel………93

 
Czytaj więcej

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja społeczna ………4

1.1 Definicja i funkcje komunikowania
1.2 Formy komunikowania
1.3 Komunikowanie masowe
1.4 Bariery w komunikowaniu się
1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji ………16

2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji
2.3 Komunikacja niewerbalna
2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę.

Rozdział 3
Kierownik w negocjacjach ………51

3.1 Rozwiązywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej
3.2 Cechy dobrego menadżera

Uwagi końcowe………….66
Bibliografia

 
Czytaj więcej

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdział I
Planowanie strategii komunikacji………5

1.Definicja i istota komunikowania………5
2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7
3.Elementy procesu komunikacji………9
4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16
4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17
4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18
4.3. Projektowanie przekazu………21
4.3.1. Treść przekazu………22
4.3.2. Struktura przekazu………23
4.3.3 Kształt przekazu………25
4.3.4. Źródło przekazu………26
4.4. Wybór kanałów komunikacji………28
4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29
4.4.2. Nieosobiste kanały komunikacji………30


Rozdział II – Struktura systemu promocyjnego………33

1.Reklama………33
2.Sprzedaż osobista………40
3.Promocja dodatkowa (sales promotion)………46
4.Public relations………51


Rozdział III – Media a element systemu promocyjnego – reklama………57

1.Główne środki przekazu reklamowego………59
1.1. Reklama prasowa………59
1.1.1.Prasa codzienna………60
1.1.2.Czasopisma………60
1.2.Reklama telewizyjna………61
1.3.Reklama radiowa………62
1.4.Inne formy reklamy………65
1.4.1. Formy reklamy zewnętrznej, tzw. outdoor………65
1.4.2. Poczta bezpośrednia (direct mail)………66
2.Ograniczenia i zalety mediów………67
2.1. Reklama prasowa………67
2.2. Reklama telewizyjna………69
2.3. Reklama radiowa………72
2.4. Formy reklamy zewnętrznej………73
2.5. Poczta bezpośrednia………73
3. Ocena skuteczności reklamy………74
4. Nowe trendy………76


Zakończenie………79
Bibliografia………80
Wykaz rysunków………82
Wykaz wykresów………82
Wykaz tabel………82

 
Czytaj więcej

Internet jako nowoczesne medium komunikacji społecznej.


Wstęp……..2

Rozdział I
Internet. Wiadomości ogólne…….4

1. Co to jest Internet …….4
2. Internet wczoraj i dziś…….6
a) Nowa era……..7
b) Struktura globalnej sieci……..8
c) Binarny listonosz – poczta elektroniczna……..10
d) Pajęczyna o ziemskim zasięgu – WWW……..12
e) Porozmawiajmy razem – internetowe pogawędki…….13
f) Cyberprzestrzeń – wirtualny świat…….14
3. Funkcje współczesnego Internetu……..17


Rozdział II
Zalety internetu…….20

1. Pozyskiwanie informacji…….20
2. Komunikowanie się – zawieranie nowych znajomości…….22
3. Edukacja……..25
4. Zakupy w Internecie……..26
5. Praca w Internecie…….30
6. Usługi bankowe…….33
7. Zarabianie pieniędzy…….38
8. Polityka – wybory przez Internet……..43
9. Coś dla pań …….46


Rozdział III
Zagrożenia ze strony internetu……..48

1. Cracking …….48
2. Uzależnienie od Internetu …….51
3. Zagrożenia związane z handlem …….55
4. Pornografia……..58


Rozdział IV
Internet jako medium…….60

1. Interaktywne medium …….64
2. Wolność słowa w Internecie …….65
3. Cenzura w Internecie ……..67


Rozdział V
Socjologia internetu…….71


Zakończenie…….77
Bibliografia……..79

 
Czytaj więcej

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej


Wstęp………2

Rozdział I.
1. Kultura organizacyjna………4

1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4
1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13
1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20
1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23
1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23
1.4.2. Otoczenie organizacji………28


Rozdział II.
2. Charakterystyka firmy XYZ………31

2.1. Rys historyczny XYZ 31
2.2. Struktura organizacyjna………38
2.3. Przedmiot działalności………45
2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49


Rozdział III.
3. Komunikacja firmy XYZ………54

3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54
3.2. Komunikacja wśród pracowników firmy………58
3.3. Komunikacja firmy z otoczeniem………62


Zakończenie………70
Bibliografia………72
Spis tabel i rysunków………74

 
Czytaj więcej

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki


Wstęp………6

Rozdział 1
Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8

Rozdział 2
Osobowość człowieka

2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22
2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38


Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51
3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55
3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60
3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62


Rozdział 4
Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena

4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64
4.2. Sposób wyrażania aktu mowy- ekspresje- analiza badań………69


Rozdział 5
Problematyka badawcza a wyniki badań………78

Zakończenie………81
Biblografia………85
Aneks………93

 
Czytaj więcej

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.


Wstęp ……….4

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna………. 5

1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6
1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10
1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25

Rozdział II.
Manipulacja w relacjach interpersonalnych

2.1. Pojęcie manipulacji………. 26
2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27
2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32

Rozdział III.
Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik na podstawie badań

3.1. Cel, przedmiot badań, problem badawczy oraz metoda i techniki badawcze ………. 35
3.2. Charakterystyka badanej populacji ………. 36
3.3. Wyniki badań własnych ………. 38

Zakończenie ………. 43
Wykaz wykresów ………. 44
Załączniki ……….46
Bibliografia ………. 48

 
Czytaj więcej

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.


Wstęp.

Rozdział I.
Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów.

1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego.
1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności.
1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej.
1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego.

Rozdział II.
Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w.

2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne.
2.2. Rewolucja technologiczna. Początek ery mediów masowych.
2.3. Propaganda jako instrument wpływu, manipulacji i jednoczenia ludzi.
2.3.1. Historia propagandy.
2.3.2. Specyfika przekazu propagandowego.

Rozdział III.
Rola mediów w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa.

3.1. Kultura jako czynnik integrujący społeczeństwo.
3.1.1. Kultura narodowa.
3.1.2. Kultura masowa.
3.2. Postęp techniczny w dziedzinie komunikowania i jego wpływ na człowieka.
3.3. Polski rynek mediów. Misja, a realia wolnego rynku.
3.4. Przekaz medialny i jego odbiór.
3.5. Społeczeństwo informacyjne. Szanse i zagrożenia.

Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)


Wstęp ………3

Rozdział I.
Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach

1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4
2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11
3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12

Rozdział II.
Projekt systemu komunikacji

1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14
2. Analiza instrumentów komunikacji ………17
3. Źródła danych ………31
4. Przykłady zastosowania………32

Rozdział III.
Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie

1. Zadania analityczne ………39
2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44
3. Procedury robocze ………47

Zakończenie ………49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ………53

 
Czytaj więcej