Kategoria Komunikacja społeczna

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdział I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń.
2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2...

Czytaj więcej

SMS jako forma przekazu społecznego.


Wstęp

Rozdział 1.
Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji

1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu
1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego


Rozdział 2.
Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego.

2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS
2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych w komunikacji SMSowej
2.3. Zastosowanie SMS
Relacje osobiste
Reklamy, akcje medialne
Oficjalne powiadomienia
SMS jako forma przekazu urzędowego


Zakończenie
Współczesny model komunikacji SMSowej


 
Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.


Wstęp……….2

Rozdział 1.
Definicje pojęć

1.1. Definicje manipulacji……….4
1.2. Rodzaje manipulacji
1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja


Rozdział 2.
Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19

2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej
2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym


Rozdział 3.
Metodologia badań własnych……….36

3.1. Cele badawcze
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metoda i technika badań
3.4. Organizacja i przebieg badań


Rozdział 4.
Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51

4.1. Analiza komunikacji niewerbalnej w omawianych programach
4.2...

Czytaj więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ.Wstęp………..2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3

1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się
1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się
1.3 Sieci informacyjne

Rozdział II
Środki komunikowania się………..27

2.1 Komunikacja werbalna
2.2 Komunikacja niewerbalna
2.3 Style komunikowania się

Rozdział III
Bariery wpływające na skutecznosć komunikowania się………..62

3.1 Zasady komunikacji interpersonalnej
3.2 Bariery w komunikacji interpersonalnej
3.3 Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się

Rozdział IV.
Komunikacja w firmie Kuehne-Nagel………..86

4.1 Metodyka badania/Założenia metodyczne badania
4.2 Charakterystyka badanej firmy
4...

Czytaj więcej

Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi.


Wstęp…………. 3

Rozdział 1.
Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne

1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4
1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5
1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10
1.4. Dzieci – ich problemy wieku dojrzewania samych ze sobą i w relacjach z rodzicami …………. 12
1.5. Stosunek młodzieży do innych (rodziny, rówieśników) w okresie dorastania …………. 13
1.6. Konflikty …………. 15
1.6.1. Czym jest konflikt? …………. 15
1.6.2. Konflikt pokoleń …………. 16
1.6.3. Przyczyny konfliktów między młodzieżą a rodzicami …………. 17
1.7. Postawy rodzicielskie …………. 19
1.8...

Czytaj więcej

Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.


Wstęp………4

Rozdział 1
Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5

1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się.
1.2 Cechy i funkcje komunikowania
1.3 Struktura procesu komunikowania
1.4 Modele komunikowania
1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej
1.6 Indywidualne style komunikowania się

Rozdział 2
Komunikacja werbalna i niewerbalna………18

2.1 Istota komunikacji werbalnej
2.2. Zasady komunikacji werbalnej
2.3 Dyskusja, debata i pertraktacje
2.4 Rola komunikacji niewerbalnej
2.5 Formy i rodzaje komunikacji niewerbalnej
2.6 Wzajemne związki między komunikacją werbalną a niewerbalną

Rozdział 3
Wpływ komunikacj werbalnej i nierwerbalnej ……..38.

3...

Czytaj więcej

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny.


Wstęp 3

Rozdział I.
Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4
1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5
1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7
1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny………… 9

Rozdział II.
Metodologia badań

2.1. Cel badań i problemy badawcze………… 12
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………12
2.3. Organizacja i przebieg badań …………13

Rozdział III.
Analiza zerbanego materiału empirycznego

3.1. Charakterystyka języka rodziny………… 14
3.2...

Czytaj więcej

Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Podstawy Komunikacji Społecznej.

1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4
1.2 Komunikacja werbalna………17


Rozdział 2.
Komunikacja w Polityce.

2.1 Retoryka dominacji………23
2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26
2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34
2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42


Rozdział 3.
Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości polityczno-społecznej.

3.1 Mass media o komunikacji w polityce i społeczeństwie………48
Zakończenie………65
Bibliografia………68


 
Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna.


Wstęp………3

Rozdział 1.
Podstawy komunikacji

1.1.Współczesne rozumienie procesu komunikacji………5
1.2.Rodzaje komunikacji………8
1.2.1.Komunikowanie werbalne………8
1.2.2.Komunikowanie niewerbalne………10

Rozdział 2.
Sposoby odbioru informacji i udzielania odpowiedzi.

2.1.Przełożony w systemie odbioru informacji i udzielania odpowiedzi………21
2.2.Style słuchania i odpowiadania………25
2.3.Bariery utrudniające odbiór informacji………28

Zakończenie………32
Bibliografia………33


 
Czytaj więcej

System komunikacji internetowej w turystyce.


Wstęp

Rozdział 1
Turystyka ,jako gałąź gospodarki narodowej

1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje………..2
1.2 Funkcje turystyki………..5
1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podziału………..10
1.4 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki………..14

Rozdział 2
Komunikacja internetowa

2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej rodzaje………..19
2.2. Kanały komunikacji internetowej………..24
2.3. Elementy składowe komunikacji przez Internet………..29
2.4. Główne narzędzia komunikacji sieciowej w turystyce………..31

Rozdział 3.
Analiza i badanie przydatności Internetu w turystyce.

3.1 Charakterystyka badanych przedsiębiorstw………..37
3.2 Funkcje i zastosowanie Internetu w biurze podróży………..40
3...

Czytaj więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ.


Wstęp

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna

1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej
1.2. Zasady poprawnego komunikowania
1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej

Rozdział 2.
Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem

2.1. Rola pierwszego kontaktu
2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaż
2.3. Umiejętności wpływające na poprawny kontakt z klientem
2.4. Wykorzystanie technik sprzedaży w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego
2.5. Rola szkoleń w pracy agenta

Rozdział 3.
Analiza komunikacji interpersonalnej wykorzystywanej w pracy agenta ubezpieczeniowego XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Produkty oferowane przez XYZ
3.2.1...

Czytaj więcej

Konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w organizacji.Wstęp………3

Rozdział I.
Proces komunikacji w organizacji

1. Pojęcie i przebieg procesu komunikacji………5
2. Rodzaje i modele komunikacji………8
3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18


Rozdział II.
Charakterystyka konfliktu w organizacji

1. Pojęcie i rodzaje konfliktów………25
2. Uczestnicy konfliktu………29
3. Przyczyny i skutki konfliktu………30
4. Przebieg konfliktu………34
5. Sposoby rozwiązywania konfliktów………36


Rozdział III.
Wpływ konfliktu na funkcjonowanie organizacji

1. Znaczenie konfliktu………42
2. Pozytywne aspekty konfliktu………45
3. Negatywne aspekty konfliktu i sposoby zapobiegania im………50


Zakończenie………57
Streszc...

Czytaj więcej

Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem.


Wstęp

Rozdział I.
Komunikowanie się z klientem w warunkach nasilającej się konkurencji.

1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia komunikowania się z klientem.
1.2. Komunikowanie się z partnerami biznesowymi.
1.2.1. Komunikacja niewerbalna.
1.2.2. Komunikacja werbalna.
1.3. Komunikowanie się z konsumentami.

Rozdział II.
Telemarketing – istota i znaczenie.

2.1. Pojęcie i historia rozwoju telemarketingu w Polsce.
2.2. Funkcje telemarketingu.
2.3. Warunki i skuteczności telemarketingu.
2.4. Kierunki rozwoju telemarketingu.

Rozdział III.
Uwarunkowania skuteczności telemarketingu.

3.1. Bazy danych o potencjalnych klientach jako warunek skuteczności telemarketingu.
3.2...

Czytaj więcej

Lokalne medium Radio ParadaWstęp……….. 3

Rozdział I
Z dziejów radia w Polsce na przestrzeni XX wieku

1.1 Znaczenie słowa ‚radio’ ………… 6
1.1.1 Cechy radia ………… 7
1.1.2 Radio internetowe ………… 8
1.1.3 Rodzaje stacji radiowych ………… 9
1.1.4 Audycje radiowe …………10
1.1.5 Zasięg rozgłośni radiowych ………… 11
1.2 Początki radiofonii w Polsce ………… 12
1.3 Rozwój radia prywatnego ………… 18

Rozdział II
Powstanie i rozwój Radia Parada

2.1 Właściciele ………… 22
2.2 Narodziny ………… 24
2.3 Personel ………… 26
2.4 Ramówka ………… 27
2.5 Charakter polityczny………… 29
2.6 Legalna Parada ………… 30
2.7 Problemy ………… 33
2.8 Siedemnaście lat później ………… 35

Rozdział III
Audycje Radia Parada

3...

Czytaj więcej

Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdział I
Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji

1.1. Pojęcie procesu komunikowania się
1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej
1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania
1.4. Istota komunikacji interpersonalnej
1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej
1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji
1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano – czyli zasady tworzenia precyzyjnego komunikatu
1.5.1. Model komunikacji interpersonalnej.
1.5.2. Uwarunkowania skutecznej komunikacji.
1.5.3. Bariery i zakłócenia w procesię komunikacji interpersonalnej.
1.5.4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich