Kategoria Komunikacja społeczna

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w PolsceWstęp

Rozdział I
Komunikowanie się w organizacji

1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej
1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome
1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji
2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Wzory komunikowania się w organizacji
4. Czynniki skutecznego komunikowania się w organizacji
5. Skuteczne komunikowanie w organizacji – eliminacja barier komunikacyjnych


Rozdział II
Komunikacja interpersonalna

1. Pojęcie, znaczenie i funkcje komunikacji
2. Proces, rodzaje i poziomy komunikacji
3. Bariery skutecznej komunikacji interpersonalnej
4...

Czytaj więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacją na przykładzie Firmy XXX S.A.


Wstęp………3

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna w literaturze………7

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej
1.2. Funkcje i zasady właściwego komunikowania
1.3. Rodzaje komunikacji interpersonalnej
1.4. Bariery w komunikacji interpersonalnej


Rozdział II.
Kierowanie w organizacji poprzez komunikację………25

2.1. Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji
2.3. Cechy dobrego menedżera
2.4. Komunikacja niewerbalna


Rozdział III.
Rola komunikacji w kierowaniu organizacją na przykładzie firmy XX………47

3.1. Charakterystyka i działalność firmy XX
3.2. Ogólny model zarządzania w firmie XX
3.3. Rola komunikacji w firmie XX
3.4...

Czytaj więcej

Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji.Wstęp

Rozdział 1

Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania


Rozdział 2
Mobbing przykładem zachowań patologicznych

2.1 Pojęcie mobbingu
2.2 Przyczyny mobbingu
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników
2.5.1 Ofiary mobbingu
2.5.2 Sprawcy mobbingu
2.6 Skutki mobbingu
2.7 Przeciwdziałanie


Rozdział 3
Prawne regulacje mobbingu

3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie


Rozdział 4
Analiza wyników badań dotyczących zjawiska mobbingu

Podsumow...

Czytaj więcej

Bariery w komunikacji niewerbalnej.


Wstęp……….1

Rozdział I.
Zakres i problemy definicyjne………..3

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1 Komunikacja werbalna.
1.1.1 Proces komunikowania się.
1.1.2 Kod językowy.
1.1.3 Język kobiecy.
1.2. Komunikacja niewerbalna.
1.2.1 Mimika.
1.2.2 Gestykulacja.
1.2.3 Cechy głosu.
1.2.4 Dystans fizyczny.


Rozdział II.
Część teoretyczna………..44

1. Bariery komunikacyjne
1.1. Zakłócenia językowe.
1.2. Bariery dotyczące nadawcy.
1.3. Bariery utrudniające uważne słuchanie.


Rozdział III.
Część badawcza………..55

1. Badania nad barierami komunikacyjnymi.
1.1. Metodologia podjętych badań.
1.2. Przedmiot i cel prowadzonych badań.
1.3. Teren przeprowadzonych badań.
1.4...

Czytaj więcej

Internet jako medium komunikacji społecznej.


Wstęp……….4

Rozdział 1
Cel badania.

Pytania badawcze……….11
Hipotezy……….11
Zmienne……….12
Metody i techniki badań……….12
Narzędzie……….12
Technika……….12
Narzędzie……….12
Przedmiot badań……….12
Organizacja badań……….12


Rozdział 2
Wyniki ankiety

Charakterystyka próby……….13
Analiza przeprowadzonych badań……….16


Wnioski końcowe……….25
Ankieta……….26
Bibliografia……….28

 
Czytaj więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ (branża telekomunikacyjna)


Wstęp…………2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się.

1.1. Istota i klasyfikacja komunikowania się…………4
1.2. Charakterystyka procesu komunikowania się…………10


Rozdział II
Środki komunikowania się.

2.1. Komunikacja werbalna…………22
2.2. Komunikacja niewerbalna…………26
2.3. Style komunikowania się…………31


Rozdział III
Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się.

3.1. Zasady komunikacji interpersonalnej…………34
3.2. Bariery w komunikacji interpersonalnej…………35
3.3. Przezwyciężanie barier i usprawnianie komunikowania się…………38


Rozdział IV.
Komunikacja w firmie.

4.1. Metodyka badania…………45
4.2. Charakterystyka badanej firmy…………46
4.3...

Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji z klientami.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Komunikacja z klientami.

1.1. Definicje komunikacji……… 4
1.2. Istota i funkcje komunikacji……… 5
1.3. Modele komunikacji……… 8
1.4. Komunikowanie się z klientem……… 12


Rozdział 2.
Manipulacje w komunikacji.

2.1. Pojęcie manipulacji……… 17
2.2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacji……… 20
2.2.1. Reguła wzajemności……… 21
2.2.2. Reguła konsekwencji……… 23
2.2.3. Reguła społecznego dowodu słuszności……… 25
2.2.4. Reguła lubienia……… 27
2.2.5. Reguła niedostępności……… 29
2.2.6. Reguła autorytetu……… 30


Rozdział 3.
Wykorzystanie technik manipulacji na podstawie klientów firmy Carrefour.

3.1. Charakterystyka badania……… 33
3...

Czytaj więcej

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji


Wstęp………… 4

Rozdział I
Proces komunikacji interpersonalnej

1.1 Komunikacja interpersonalna i jej elementy………… 6
1.2 Percepcja interpersonalna a komunikacja………… 9
1.3 Komunikacja pionowa i pozioma …………10
1.4 Komunikacja werbalna i niewerbalna………… 13
1.4.1 Komunikacja werbalna …………13
1.4.2 Komunikacja niewerbalna………… 19


Rozdział II
Sposoby komunikacji niewerbalnej

2.1 Mimika …………21
2.2 Dystans fizyczny …………24
2.3 Mowa ciała………… 26
2.4 Postawa i ruchy ciała …………28
2.5 Niewerbalna limbistyczna natura …………34


Rozdział III
Komunikowanie się w organizacji

3.1 Otoczenie organizacji a komunikacja …………36
3.1.1 Otoczenie zewnętrzne………… 36
3.1...

Czytaj więcej

Wpływ mediów na wizerunek społeczny artysty na podstawie historii życia Michaela Jacksona


Wstęp.

Rozdział I.
Media masowe i ich wpływ na opinię publiczną.

1.1 Media jako Ľródło informacji.
1.2 Media a opinia publiczna w kontekście manipulacji.
1.3 Prasa tabloidowa (rozrywkowa) .
1.4 Zależność mediów od opinii publicznej.


Rozdział II.
Historia życia Michaela Jacksona tworząca obraz artysty genialnego -czyli dlaczego jego egzystencja wzbudzała zainteresowanie mediów?

Rozdział III.
Obecność mediów w życiu Michaela Jacksona i ich wpływ na kształtowanie się jego wizerunku w oczach opinii publicznej.

Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Komunikacja na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja w organizacji

1.1. Znaczenie komunikacji w organizacji
1.2. Kanały komunikacyjne w organizacji
1.3. Komunikacja interpersonalna w organizacji
1.4. Komunikacja werbalna i niewerbalna


Rozdział 2
Historia firmy XYZ

2.1.Informacja o firmie
2.2.Najważniejsze fakty z działalności firmy XYZ w Polsce
2.3.Struktura organizacyjna firmy
2.3.1.Struktura zatrudnienia


Rozdział 3
System komunikacji w firmie XYZ

3.1.Model komunikowania się
3.2.Zakłócenia w komunikacji


Rozdział 4
Badania własne
4.1.Cel badań, hipoteza i problemy badawcze

4.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań
4.3.Wyniki badań
4.4.Wnioski


Zakończenie

Czytaj więcej

Współczesna komunikacja, internetowa wirtualny świat a kultura;


1. Proces komunikacji

2. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa
3. Portale internetowe
4. Komunikatory internetowe
5. Kreowanie wirtualnej tożsamości
6. Kultura w sieci


 
Czytaj więcej

Komunikacja istotnym elementem kultury organizacyjnej.


Wstęp……….5

Rozdział I.
Wprowadzenie do kultury organizacyjnej……….7

1. Istota kultury organizacyjnej……….8
2. Przejawy i składniki kultury organizacyjnej……….10
3. Funkcje kultury organizacyjnej ……….13
4. Proces kształtowania się kultury organizacyjnej……….17
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury organizacyjnej……….20
4.2. Etapy nabywania kultury organizacyjnej……….23
5. Profile kultur organizacyjnych……….26


Rozdział II.
Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

1. Istota komunikacji interpersonalnej ……….33
2. Główne funkcje komunikowania interpersonalnego……….35
3. Komunikacja pionowa i pozioma……….36
4. Nowoczesne sposoby komunikowania się……….41
5...

Czytaj więcej

Wizerunek medialny Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej i WprostWstęp ……….3

Rozdział I
Wizerunek polityczny w ujęciu teoretycznym.

1.1 Definiowanie wizerunku politycznego……….. 4
1.2 Elementy wizerunku politycznego………. 7
1.3 Odmiany wizerunków politycznych………. 11
1.4 Twórcy wizerunku polityka ……….16
1.5 Proces tworzenia wizerunku………. 17


Rozdział II
Marketing polityczny jako narzędzie kreowania wizerunku

2.1 Historyczne etapy rozwoju marketingu politycznego……….. 21
2.1.1 Etap wstępny ( przełom XIX/XX w.- 1952 ) ……….22
2.1.2 Etap konsolidacji marketingu politycznego ( 1952-1964 )……….22
2.1.3 Etap konsultantów politycznych ( od 1964 do chwili obecnej )………. 23
2.2 Marketing polityczny rozważania definicyjne. ……….24
2...

Czytaj więcej

Komunikacja wewnętrzna na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………. 2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy procesu komunikacji

1.1. Pojęcie komunikacji ……….4
1.2. Sposoby komunikowania się………. 7
1.3. Formy komunikacji……….9
1.4. Komunikacja w organizacji………. 11


Rozdział II
Historia firmy XYZ

2.1. Informacje o firmie ……….21
2.2. Rodzaj działalności firmy ……….22
2.3. Zatrudnienie……….22


Rozdział III
Badania własne

3.1. Cel i przedmiot badań ……….24
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….24
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….26
3.4. Charakterystyka ternu i grupy badawczej ……….28
3.5. Komunikacja w przedsiębiorstwie XYZ ……….30


Podsumowanie ……….44
Bibliografia………. 46
Spis tabel, wykresów, rysunków………. 48
Kwestionariusz ankiet...

Czytaj więcej

Rola komunikacji społecznej w miejscu pracy

1. Pojęcie oraz rodzaje komunikacji
2. Czynniki wpływające na proces komunikacji
3. Korzyści płynące z bardziej efektywnej komunikacji w przedsiębiorstwie
Bibliografia

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich