Tematy Konflikty

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Skutecznosc negocjacji handlowychWstęp……….2

Rozdzial 1
1. Pojecie i istota negocjacji……….10

2. Specyfika negocjacji handlowych……….19
2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22
2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27
2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31
2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35


Rozdzial II
Metodologia badan

1.1 Cele pracy……….39
1.2 Problemy badawcze……….40
1.3 Technika badan……….42
1.4 Organizacja i przebieg badan……….43


Zakończenie
Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zarządzanie konfliktem w firmie


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia Public Relations…………6

1.1 Pojecie Public Relations
1.2 Historia Public Relations…………8
1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej
…………10
1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations


Rozdzial 2.
Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18

2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan Public Relations
2.2. Istota, wlasciwosci oraz style komunikowania sie
2.3. Komunikowanie się interpersonalne
2.4 Komunikowanie jako czesc zarządzania
2.5. Komunikowanie się w pracy, kierownik – podwladny


Rozdzial 3.
Charakterystyka konfliktu oraz miejsce i zakres jego wystepowania………….39

3.1 Pojecie oraz źródła konfliktów
3.2. Aspekt spoleczny konfliktów w przedsiębiorstwie
3.3 Rodzaje konfliktów w miejscu pracy
3.3.1 Konflikty wewnetrzne
3.3.2 Konflikty pomiedzy poszczególnymi osobami, miedzy jednostka, a grupa oraz miedzy- i wewnatrzgrupowe
3.3.3 Konflikty pomiedzy organizacjami
3.3.4 Inne rodzaje konfliktów


Rozdzial 4.
Zarządzanie konfliktem…………72

4.1. Tradycyjne metody zarządzania.
4.2. Nowoczesne metody zarządzania
4.3. Inne nowoczesne metody zarządzania konfliktem


Zakończenie…………98
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji).

1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4
1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11
1.3. Cele organizacji………..16


Rozdzial II
Analiza konfliktów w organizacjach.

2.1.Pojecie konfliktu………..21
2.2.Przyczyny konfliktów………..29
2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29
2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33
2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39
2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42


Rozdzial III
Sterowanie konfliktem.

3.1. Unikanie………..45
3.2. Dominacja………..45
3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48
3.4. Ustepowanie………..51
3.5. Kompromis………..53
3.6. Negocjacje podstawowym sposobem rozwiazywania spornych kwestii………..53
3.7. Przetargi………..61
3.8. Wykorzystanie trzeciej strony w kierowaniu konfliktem………..63


Zakończenie………..67
Literatura………..68


 
Czytaj więcej

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie negocjacji………4

1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4
1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9
1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11
1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15
1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka negocjacji………20

2.1. Strategie negocjacyjne………20
2.2. Taktyki negocjacyjne………28
2.3. Fazy negocjacji………32
2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33
2.3.2. Otwarcie rozmów………40
2.3.3. Przedstawienie propozycji………41
2.3.4. Kontrakt koncowy………49
2.4. Negocjatorzy………50
2.4.1. Sila, zdolnosci i aspiracje………51
2.4.2. Bledy w przetwarzaniu danych………56
2.4.3. Kreatywny styl psychiczny………57
2.4.4. Urodzeni i wybitni negocjatorzy………59


Wnioski i podsumowanie………62
Bibliografia………68

 
Czytaj więcej

Kierowanie konfliktem w organizacji


Wstęp………3

Rozdzial I.
Konflikt i jego rola w organizacji………6

1. Definicja spoleczna, psychologiczna i
organizacyjna………7
2. Ewolucja pogladów na konflikt………15
3. Źródła konfliktów………18
4. Typologia konfliktów………25
5. Dynamika konfliktów………32


Rozdzial II.
Zarządzanie konfliktem w organizacji………43

1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki,
metody………43
2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54
3. Sytuacja konfliktowa w organizacji wady i
zalety………57


Rozdzial III.
Negocjacje jako skuteczna droga do porozumienia ………61

1. Pojecie i etapy negocjacji……… 61
2. Style i strategie negocjacji ………67
3. Bledy w negocjowaniu ………74


Podsumowanie ………79
Bibliografia……… 82

 
Czytaj więcej

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


I. Wprowadzenie do pracy………3

II. Szkolenie jako projekt……..4

III. Uczenie się jako proces………7

Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7
Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14
a. Motywacja……….14
b. Indywidualny styl uczenia sie……….15


IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18

V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20

VI. Warsztat jako forma szkoleniowa……….22

Definicja warsztatu i rola trenera……….22
Metody i techniki szkoleniowe………24
Dynamika grupy i jej wpływ na przebieg szkolenia……… 28
a. Fazy rozwoju grupy……….29
b. Wpływ procesu grupowego na rozwój grupy………30
c. Wpływ konfliktu na rozwój grupy……….33
d. Rola trenera w pokonywaniu kryzysu grupy………34


VII. Badanie efektywnosci szkolen………36

VIII. Szkolenie jako projekt na przykładzie szkolenia z zakresu negocjacji z elementami
asertywnosci 40

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 41
Wyznaczenie celów szkolenia……….42
Planowanie i projektowanie dzialan szkoleniowych ………43
Przeprowadzenie dzialan szkoleniowych……… 51
Ewaluacja szkolenia………..59


IX. Podsumowanie………61

X. Bibliografia………62

XI. Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Cechy dobrego negocjatora


Wstęp………4

Rozdzial I.
Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5

1.1. Komunikacja jako perswazja………8
1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18
1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28

Rozdzial II.
Trudne sytuacje negocjacyjne

2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31
2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37
2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42

Rozdzial III.
Cechy dobrego negocjatora

3.1. Sila ………45
3.2. Aspiracje……… 46
3.3. Zdolnosci ………48
3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51
3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53
3.6. Pytania ankietowe, analiza wyników ………55

Zakończenie………60
Bibliografia……… 62
Spis rysunków……… 63

 
Czytaj więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.


I. Negocjacje……… 2

Negocjacje nalezy podejmowac……… 4
Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5
Redukcja kosztów.. 16
Kompensacja.. 19
Dopasowanie……… 20
Laczenie……… 20
Zasady interpersonalne.. 25
II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

 
Czytaj więcej

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

Rozdzial III.
Procesy negocjacji prowadzonych przez firme XYZ – wyniki przeprowadzonych badan

3.1. Znaczenie i typy negocjacji ……….52
3.2. Typy i cechy negocjatorów………. 53
3.3. Obszary dzialalnosci, w których zachodzi potrzeba negocjowania ……….55
3.4. Koniecznosc podejmowania negocjacji ……….59
3.5. Cechy dobrego negocjatora, preferowane style negocjacji ……….61

Podsumowanie ……….67
Literatura ……….68
Zalaczniki ………. 69
Wzór ankiety……….69

 
Czytaj więcej

Profil dobrego negocjatora.


Wstęp ………1

Rozdzial I.

Negocjacje – co to znaczy? ………3

Rozdzial II.

Style negocjacji ………11

Rozdzial III.

Techniki negocjacyjne……… 21


Rozdzial IV.

Profil dobrego negocjatora……… 36


Zakończenie……… 49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ……… 53
Spis tabel………54

 
Czytaj więcej