Kategoria Konflikty

Skutecznosc negocjacji handlowychWstęp……….2

Rozdzial 1
1. Pojecie i istota negocjacji……….10

2. Specyfika negocjacji handlowych……….19
2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22
2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27
2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31
2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35


Rozdzial II
Metodologia badan

1.1 Cele pracy……….39
1.2 Problemy badawcze……….40
1.3 Technika badan……….42
1.4 Organizacja i przebieg badan……….43


Zakończenie
Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zarządzanie konfliktem w firmie


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia Public Relations…………6

1.1 Pojecie Public Relations
1.2 Historia Public Relations…………8
1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej
…………10
1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations


Rozdzial 2.
Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18

2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan Public Relations
2.2. Istota, wlasciwosci oraz style komunikowania sie
2.3. Komunikowanie się interpersonalne
2.4 Komunikowanie jako czesc zarządzania
2.5. Komunikowanie się w pracy, kierownik – podwladny


Rozdz...

Czytaj więcej

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji).

1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4
1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11
1.3. Cele organizacji………..16


Rozdzial II
Analiza konfliktów w organizacjach.

2.1.Pojecie konfliktu………..21
2.2.Przyczyny konfliktów………..29
2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29
2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33
2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39
2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42


Rozdzial III
Sterowanie konfliktem.

3.1. Unikanie………..45
3.2. Dominacja………..45
3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48
3...

Czytaj więcej

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie negocjacji………4

1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4
1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9
1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11
1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15
1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka negocjacji………20

2.1. Strategie negocjacyjne………20
2.2. Taktyki negocjacyjne………28
2.3. Fazy negocjacji………32
2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33
2.3.2. Otwarcie rozmów………40
2.3.3. Przedstawienie propozycji………41
2.3.4. Kontrakt koncowy………49
2.4...

Czytaj więcej

Kierowanie konfliktem w organizacji


Wstęp………3

Rozdzial I.
Konflikt i jego rola w organizacji………6

1. Definicja spoleczna, psychologiczna i
organizacyjna………7
2. Ewolucja pogladów na konflikt………15
3. Źródła konfliktów………18
4. Typologia konfliktów………25
5. Dynamika konfliktów………32


Rozdzial II.
Zarządzanie konfliktem w organizacji………43

1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki,
metody………43
...

Czytaj więcej

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


I. Wprowadzenie do pracy………3

II. Szkolenie jako projekt……..4

III. Uczenie się jako proces………7

Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7
Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14
a. Motywacja……….14
b. Indywidualny styl uczenia sie……….15


IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18

V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20

...

Czytaj więcej

Cechy dobrego negocjatora


Wstęp………4

Rozdzial I.
Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5

1.1. Komunikacja jako perswazja………8
1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18
1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28

Rozdzial II.
Trudne sytuacje negocjacyjne

2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31
2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37
2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42

Rozdzial III.
Cechy dobrego negocjatora

3.1. Sila ………45
3.2. Aspiracje……… 46
3.3. Zdolnosci ………48
3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51
3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53
3.6...

Czytaj więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.


I. Negocjacje……… 2

Negocjacje nalezy podejmowac……… 4
Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5
Redukcja kosztów.. 16
Kompensacja.. 19
Dopasowanie……… 20
Laczenie……… 20
Zasady interpersonalne.. 25
II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

 
Czytaj więcej

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

...

Czytaj więcej

Profil dobrego negocjatora.


Wstęp ………1

Rozdzial I.

Negocjacje – co to znaczy? ………3

Rozdzial II.

Style negocjacji ………11

Rozdzial III.

Techniki negocjacyjne……… 21


Rozdzial IV.

Profil dobrego negocjatora……… 36


Zakończenie……… 49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ……… 53
Spis tabel………54

 
Czytaj więcej

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.


Wstęp……..3
Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5

Rozdzial I.

Teoretyczna aspekty procesu negocjacji
1.Komunikacja jako perswazja ……..7
2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9
3.Cechy idealnego nadawcy ……..10
4.Sztuka sluchania ……..11
5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11
6.Komunikacja niewerbalna …….. 12
6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12
6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14
6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami …….. 14
6.4. Okazywanie sympatii ……..15
6.5. Pewnosc siebie ……..16
6.6. Ocena toku rozmów ……..17
6.7. Postawa defensywna ……..19
6.8. Podejrzliwosc w negocjacjach ……..20
6...

Czytaj więcej

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Negocjacje

1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4
1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7
1.3. Style negocjacji ………..18

Rozdzial II.
Cechy osobowosciowe i moralne

2.1. Definicja osobowosci ……….. 23
2.2. Temperament……….. 27
2.3. Charakter czlowieka ……….. 32
2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35

Rozdzial III.
Cechy osobowosciowe i moralne dobrego negocjatora

3.1. Sila ………..39
3.2. Aspiracje……….. 41
3.3. Zdolnosci……….. 42
3.4. Kreatywny styl psychiczny ……….. 48

Zakończenie ………..53
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ……….. 55
Bibliografia ………..56

 
Czytaj więcej

Manipulacja


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Czym jest manipulacja

1.1 Rys historyczny ………… 2
1.2 Pojecie manipulacji ………… 4

Rozdzial II.
Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne

2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7
2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11
2.3 Inne formy manipulacji………… 14

Rozdzial III.
Zasady manipulacji wg Calidiniego

3.1 Regula wzajemnosci …………17
3.2 Regula kontrastu …………21
3.3 Regula zaangazowania i konsekwencji ………… 24
3.4 Regula niedostepnosci ………… 27
3.5 Regula społecznego dowodu slusznosci………… 29
3.6 Regula lubienia i sympatii …………30
3...

Czytaj więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.


Wprowadzenie………. 3

Rozdzial I.
Podstawowe zagadanienia negocjacji

1.1. Istota negocjacji ……….5
1.2. Cechy negocjacji………. 8
1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12
1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16

Rozdzial II.
Rodzaje negocjacji

2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21
2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28
2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32
2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35

Rozdzial III.
Rodzaje negocjacji

3.1. Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjnego………. 41
3.2. Przygotowanie negocjacji………. 42
3.3. Otwarcie oraz przeprowadzenie rozmówW ……….48
3.4...

Czytaj więcej

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacja i jej elementy

1.1.Istota organizacji i jej cele……..5
1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10
1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17
1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25


Rozdzial II
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1. Pojecie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27
2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34
2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38


Rozdzial III
Identyfikacja zródel konfliktów w badanej organizacji

3.1. Charakterystyka badanej firmy……..41
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie……..48
3.3...

Czytaj więcej

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie komunikowania interpersonalnego..

1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6
1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9
1.3. Modele procesu komunikowania ……..18


Rozdzial II.
Sposoby komunikowania iterpersonalnego.

1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22
1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24
1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27


Rozdzial III.
Geneza i przebieg konfliktu.

3.1. Istota powstawania konfliktu……..29
3.2. Etapy rozwoju konfliktu……..30
3.3. Style rozwiazywania konfliktu……..31


Rozdzial IV.
Metodyka negocjacji w rozwiazywan...

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdzial I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojecie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczen.
2. Podmiotowosc, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówiesniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2...

Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Definicje pojęć

1.1. Definicje manipulacji……….4
1.2. Rodzaje manipulacji
1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja


Rozdzial 2.
Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19

2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej
2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
2.3. Pojecie telewizji i jej rola w życiu spoleczno-politycznym


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….36

3.1. Cele badawcze
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metoda i technika badan
3.4. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial 4.
Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51

4.1...

Czytaj więcej

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.Wstęp

Rozdzial 1.
Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie

1.1. Jezyk w komunikacji
1.2. Modele komunikacji
1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona
1.2.2 Model komunikacji Lasswella
1.2.3 Model dwutorowy
1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera
1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym
1.4. Konkubinat a malzenstwo


Rozdzial 2.
Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych

2.1. Pojecie konfliktu i jego klasyfikacja
2.2. Zaklócenia w komunikacji
2.2.1 Konflikt malzenski jako efekt zaklócen w komunikacji
2.3. Odmienne sposoby komunikacji pomiedzy dwiema plciami
2.3.1...

Czytaj więcej

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Negocjacje i problematyka procesu.

1.1. Definicje negocjacji……….6
1.2. Typy negocjacji……….8
1.3. Uczestnicy negocjacji……….11
1.4. Poziomy negocjacji ……….14
1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17

Rozdzial II
Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie.

2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33
2.2. Style negocjacji……….33
2.3. Reguly wywierania wpływu……….36
2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41

Rozdzial III
Strategie, taktyki w debacie. strategia i techniki na zakonczenie.

3.1. Sebata negocjacyjna. dyskusja, poznanie pogladów i argumentów……….47
3.2. Taktyki w debacie………..50
3.3...

Czytaj więcej

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne

1.1. Przebieg konfliktu

Rozdzial II.
Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym

2.1. Istota i kryteria segmentacji
2.2. Istota i klasyfikacja produktów
2.3. Cykl zycia produktu
2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny

Rozdzial III.
Dobra praktyka wytwarzania w firmie x

3.1. Dobra Praktyka Wytwarzania wyrobów medycznych
3.2. System zarządzania jakoscia w firmie X
3.3. Firma X. Produkcja wyrobów medycznych

Wnioski
Literatura
Spis tabel i wykresów


 
Czytaj więcej

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Konflikt

1.1. Definicja konfliktu
1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji
1.3. Typy konfliktów

Rozdzial II.
Przebieg konfliktu

2.1. Etapy powstawania konfliktu
2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach

Rozdzial III.
Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów

3.1. Definicja negocjacji
3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji
3.3. Taktyki negocjacji rozdzielczych
3.3.1. Grozby i obietnice
3.3.2. Perswazja
3.4. Taktyki negocjacji integracyjnych
3.4.1. Wejscie tzw. trzeciej grupy

Rozdzial IV.
Style negocjacji zbiorowych

4.1. wybór stylu negocjacji zbiorowych
4.2...

Czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania negocjacji w kontaktach logistycznych z krajami arabskimi.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Pojecie i przedmiot negocjacji

Rozdzial 2.
Zasady prowadzenia negocjacji

Rozdzial 3.
Style, taktyki i techniki negocjacyjne

Rozdzial 4.
Negocjacje w biznesie

4.1. Negocjatorzy wywodzacy się z róznych kultur
4.1.1. Europa
4.1.2. Stany Zjednoczone
4.1.3. Azja
4.1.4. Kraje Arabskie

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kulturalne uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Wloch.

Wprowadzenie
1.Pojecie przedmiot negocjacji
2.Zasady prowadzenia negocjacji miedzykulturowych
3.Narzedzia negocjacyjne

4.Negocjacje w biznesię miedzykulturowym
4.1.Europa
4.2.Stany Zjednoczone i Kanada
4.3.Bliski wschód
4.4.Daleki wschód

5.Negocjatorzy pochodzacy z Wloch

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Rosji.Wstęp

1. Negocjacje – Ogólne informacje

2. Taktyki i techniki wykorzystywane w negocjacjach

3. Zasady prowadzenia negocjacji

4. Negocjacje miedzynarodowe

4.1. Negocjacje miedzykulturowe na Swiecie
4.2. Rosja

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.

1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zaklócenia w procesię komunikacji.

Rozdzial 2.
psychologiczne determinanty kontaktów

z klientami.
2.1 Typy osobowosci klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierajace i obronne.

Rozdzial 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28

3.1 Style, narzedzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidlowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3...

Czytaj więcej

Konflikt jako zaklócenie procesu komunikacji w organizacji.Wstęp………3

Rozdzial I.
Proces komunikacji w organizacji

1. Pojecie i przebieg procesu komunikacji………5
2. Rodzaje i modele komunikacji………8
3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18


Rozdzial II.
Charakterystyka konfliktu w organizacji

1. Pojecie i rodzaje konfliktów………25
2. Uczestnicy konfliktu………29
3. Przyczyny i skutki konfliktu………30
4. Przebieg konfliktu………34
5. Sposoby rozwiazywania konfliktów………36


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu na funkcjonowanie organizacji

1. Znaczenie konfliktu………42
2. Pozytywne aspekty konfliktu………45
3...

Czytaj więcej

Sprawnosc procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.


Wstęp.

Rozdzial I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiebiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiebiorstw w warunkach integracji z Unia Europejska.

Rozdzial II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiebiorstw.

2.1. Istota pojecia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najwazniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdzial III.
Sposoby komunikowania się przedsiebiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesię zdobywania zlecen.
3.2. Środki taktyczne negocjacji...

Czytaj więcej

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddzial w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Konflikt jako zjawisko społeczne

1.1. Pojecie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13


Rozdzial II.
metody likwidowania konfliktów

2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22


Rozdzial III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31


Rozdzial IV.
...

Czytaj więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów w organizacji


Wstęp……. 5

Rozdzial 1.
Konflikt jako element relacji miedzyludzkich.

1.1. Konflikt w świetle literatury przedmiotu……… 7
1.2. Etapy powstawania i rozwoju konfliktu……….. 12
1.3. Zarządzanie przez konflikt i sposoby ich rozwiazywania……… 14


Rozdzial 2.
Charakterystyka procesu negocjacji.

2.1. Definicja negocjacji………… 19
2.2. Etapy procesu negocjacji……….. 23
2.3. Style i techniki negocjacji……… 30
2.4. Bledy podczas negocjacji…………. 37


Rozdzial 3.
Negocjacje a rozwiazywanie konfliktów w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanych respondentów i metody badan……….. 41
3.2. Prezentacja wyników badan……… 44


Zakończenie………. 57
Bib...

Czytaj więcej

Konflikty w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1
Organizacja jako system działania

1.1 Istota organizacji i jej cele
1.2 Istota procesu zarządzania
1.3 Struktura organizacyjna jako narzedzie zarządzania
1.4 Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji


Rozdzial 2
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1 Pojecie i istota konfliktu
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji
2.3 Źródła konfliktów wewnatrz organizacji
2.4 Dynamika konfliktu 34
2.5 Metody zarządzania konfliktem i jego rozwiazanie


Rozdzial 3
Charakterystyka firmy XYZ

3.1 Działalność
3.2 Struktura organizacyjna
3.3 Zatrudnienie


Rozdzial 4
Konflikty w firmie XYZ

4...

Czytaj więcej

Komunikacja w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I. Komunikacja i jej rola w organizacji

1.1. Pojecie
i istota komunikacji
1.2. Komunikacja jako proces
1.3. Modele komunikowania
1.4. Bariery utrudniajace skuteczne komunikowanie oraz ich przezwyciezenie


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ

2.1. Historia
2.2. Działalność
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zatrudnienie i jego struktura
2.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Komunikacja w firmie XYZ

3.1. Znaczenie komunikacji w firmie
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie
3.3. Kierunki rozwoju komunikacji


Rozdzial IV.
Proces komunikacji w opinii pracowników firmy X...

Czytaj więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji na podstawie ksiazki pod redakcja Haliny Jastrzebskiej – Smolagi pt. ‚Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiedzy prawem, a moralnoscia.’Wprowadzenie………..3

Rozdzial I
Przyczyny negocjacji

1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnatrz podmiotów gospodarczych……….. 5
1.2 Negocjacje pomiedzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
1.3 Negocjacje branzowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13


Rozdzial II
Przebieg negocjacji

2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
2.2 Realizacja negocjacji ………..21


Rozdzial III
Rezultaty wynikajace z negocjacji

3.1 Porozumienie ………..27
3.2 Rozstrzyganie sporów powstalych w trakcie realizacji umów……….. 36


Zakończenie……….. 41

 
Czytaj więcej

Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku – analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie XYZWstęp…………3

Rozdzial I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja konfliktu…………5
1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
1.3. Typologia konfliktów…………25
1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Czytaj więcej

Negocjacje w rozwiazywaniu konfliktów


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Proces negocjacji

1.1 Definicja negocjacji
1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
1.3 Strategie negocjacyjne


Rozdzial 2.
Konflikt

2.1 Pojecie konfliktu
2.2 Typy i etapy konfliktu


Rozdzial 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków splaty kredytu

3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Osobowosc jako determinanta stylu rozwiazywania konfliktów w organizacji.

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Konflikty w organizacji.

1.1. Definicje konfliktów………7
1.2. Rodzaje konfliktów………10
1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
1.4. Konsekwencje konfliktów………19
1.4.1. Efekty negatywne………20
1.4.2. Efekty pozytywne………21
1.5. Style rozwiazywania konfliktów………23


Rozdzial 2.
Osobowosc i czynnikowe ujecie osobowosci.

2.1. Osobowosc w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32
2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33
2.2. Czynnikowe ujecie osobowosci………35
2.2.1. Czynnikowa teoria cech R.B. Cattella………35
2.2.2...

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie filii New Yorker w Krakowie

Wstęp……..4

Rozdzial 1.
Konflikt organizacyjny

1.1. Konflikt w świetle zródel literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24


Rozdzial 2.
Funkcjonowanie czlonków organizacji w warunkach zmian i konfliktów

2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3...

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Istota i tresc zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….10
1.3. Przyciaganie zasobów ludzkich (planowanie)………. 14
1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ……….18
1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ……….22
1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a strategia………. 27


Rozdzial 2.
Konflikt organizacyjny

2.1 Konflikt w świetle zródel literatury………. 31
2.2 Istota konfliktu organizacyjnego ……….34
2.3 Źródła konfliktów organizacyjnych ……….40
2.4 Fazy konfliktu organizacyjnego ……….41
2.5 Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……….44
2...

Czytaj więcej

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdzial I
Rola negocjacji w stosunkach miedzynarodowych

1.1 Pojecie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny srodek rozwiazywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych


Rozdzial II
Negocjacje Polski z Unia Europejska

2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji czlonkowskich w Polsce
2.3 Traktat atenski jako final negocjacji miedzy Polska a Unia Europejska


Rozdzial III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych

3.1 Skutecznosc przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3.2 Analiza poziomu zaufania spoleczenstwa do polskich negocjatorów
...

Czytaj więcej

Rola negocjacji i rozwiazywanie konfliktów w procesię mediacji


Wstęp……….5

Rozdzial I
Komunikacja i konflikty interpersonalne

1. Zasady komunikacji interpersonalnej……….8
1.1 Cechy i elementy komunikowania……….9
1.2 Komunikacja werbalna……….11
1.3 Komunikacja niewerbalna……….12
2. Konflikty interpersonalne……….15
2.1 Rodzaje konfliktów……….16
2.2 Działania w sytuacji konfliktu……….20
2.3 Procedury rozwiazywania konfliktów……….21


Rozdzial II
Negocjacja w procesię mediacji

1. Pojecie negocjacji……….24
2. Istota negocjacji……….25
3. Typowe strategie negocjacyjne……….26
3.1 Negocjacje pozycyjne……….29
3.2 Negocjacje rzeczowe……….32
4. Warunki skutecznych negocjacji……….35
5...

Czytaj więcej

Analiza (elementów) procesu negocjacji na przykładzie wybranych filmówWstęp……….3

Rozdzial I
Istota negocjacji

1.1 Pojecie negocjacji ……….5
1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9
1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11
1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16
1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20


Rozdzial II
Komunikacja podstawa udanych negocjacji

2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23
2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25
2.3 Komunikacja jako perswazja ……….32
2.4 Kwestia komunikacji niewerbalnej w negocjacjach ……….34
2.5 Kanały informacyjne wykorzystywane w negocjacjach………. 37


Rozdzial III
Techniki, strategie a taktyki procesu negocjacji

3...

Czytaj więcej

Konflikty wewnatrzorganizacyjne a typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna – pojecie, funkcja, typologia

1.1. Przeglad definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdzial 2.
Konflikty wewnatrzorganizacyjne – pojecie, funkcje, przyczyny

2.1. Pojecie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnatrzorganizacyjnego
2.3. Wewnetrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiazywania konfliktów wewnatrzorganizacyjnych

Rozdzial 3.
Metodologiczne aspekty pracy

3.1. Charakterystyka podmiotu badan
3.2. Problem, cele, hipotezy badawcze
3.3...

Czytaj więcej

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola Policji w panstwie w zakresię negocjacji

1.1. Pojecie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejetnosci negocjacji u funkcjonariuszy Policji


Rozdzial 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji – podstawy metodologiczne

2.1. Przedmiot i cel badan
2.1.1. Przedmiot badan
2.1.2. Cel badan
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2. Hipotezy badawcze
2.3...

Czytaj więcej

Negocjacje jako rola menadzera w przedsiębiorstwie


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdzial 2.
Rola menadzera w przedsiębiorstwie

2.1. Menedzer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedzera w Zarzadzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedzera w przedsiębiorstwie……..24


Rozdzial 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdzial 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badan wlasnych

4.1. Organizacja badan wlasnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badan wlasnych…….. 44


Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Spis tabel i rysunków ……..57
Aneks ……..58

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich