Kategoria Konflikty

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie komunikowania interpersonalnego..

1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6
1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9
1.3. Modele procesu komunikowania ……..18


Rozdzial II.
Sposoby komunikowania iterpersonalnego.

1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22
1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24
1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27


Rozdzial III.
Geneza i przebieg konfliktu.

3.1. Istota powstawania konfliktu……..29
3.2. Etapy rozwoju konfliktu……..30
3.3. Style rozwiazywania konfliktu……..31


Rozdzial IV.
Metodyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.

4.1. Istota negocjacji……..34
4.2...

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdzial I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojecie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczen.
2. Podmiotowosc, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówiesniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2...

Czytaj więcej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Definicje pojęć

1.1. Definicje manipulacji……….4
1.2. Rodzaje manipulacji
1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja


Rozdzial 2.
Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19

2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej
2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej
2.3. Pojecie telewizji i jej rola w życiu spoleczno-politycznym


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….36

3.1. Cele badawcze
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metoda i technika badan
3.4. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial 4.
Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51

4.1. Analiza komunikacji niewerbalnej w omawianych programach
4.2...

Czytaj więcej

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.Wstęp

Rozdzial 1.
Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie

1.1. Jezyk w komunikacji
1.2. Modele komunikacji
1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona
1.2.2 Model komunikacji Lasswella
1.2.3 Model dwutorowy
1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera
1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym
1.4. Konkubinat a malzenstwo


Rozdzial 2.
Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych

2.1. Pojecie konfliktu i jego klasyfikacja
2.2. Zaklócenia w komunikacji
2.2.1 Konflikt malzenski jako efekt zaklócen w komunikacji
2.3. Odmienne sposoby komunikacji pomiedzy dwiema plciami
2.3.1. Konflikty w malzenstwie w kontekscie komunikacji werbalnej
2.4...

Czytaj więcej

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Negocjacje i problematyka procesu.

1.1. Definicje negocjacji……….6
1.2. Typy negocjacji……….8
1.3. Uczestnicy negocjacji……….11
1.4. Poziomy negocjacji ……….14
1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17

Rozdzial II
Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie.

2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33
2.2. Style negocjacji……….33
2.3. Reguly wywierania wpływu……….36
2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41

Rozdzial III
Strategie, taktyki w debacie. strategia i techniki na zakonczenie.

3.1. Sebata negocjacyjna. dyskusja, poznanie pogladów i argumentów……….47
3.2. Taktyki w debacie………..50
3.3. Manipulowanie podczas negocjacji………..59
3.4...

Czytaj więcej

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne

1.1. Przebieg konfliktu

Rozdzial II.
Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym

2.1. Istota i kryteria segmentacji
2.2. Istota i klasyfikacja produktów
2.3. Cykl zycia produktu
2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny

Rozdzial III.
Dobra praktyka wytwarzania w firmie x

3.1. Dobra Praktyka Wytwarzania wyrobów medycznych
3.2. System zarządzania jakoscia w firmie X
3.3. Firma X. Produkcja wyrobów medycznych

Wnioski
Literatura
Spis tabel i wykresów


 
Czytaj więcej

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Konflikt

1.1. Definicja konfliktu
1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji
1.3. Typy konfliktów

Rozdzial II.
Przebieg konfliktu

2.1. Etapy powstawania konfliktu
2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach

Rozdzial III.
Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów

3.1. Definicja negocjacji
3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji
3.3. Taktyki negocjacji rozdzielczych
3.3.1. Grozby i obietnice
3.3.2. Perswazja
3.4. Taktyki negocjacji integracyjnych
3.4.1. Wejscie tzw. trzeciej grupy

Rozdzial IV.
Style negocjacji zbiorowych

4.1. wybór stylu negocjacji zbiorowych
4.2. Wspólczesne problemy pojawiajace się w negocjacjach

Podsumowanie
Bibliografia
Spis ...

Czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania negocjacji w kontaktach logistycznych z krajami arabskimi.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Pojecie i przedmiot negocjacji

Rozdzial 2.
Zasady prowadzenia negocjacji

Rozdzial 3.
Style, taktyki i techniki negocjacyjne

Rozdzial 4.
Negocjacje w biznesie

4.1. Negocjatorzy wywodzacy się z róznych kultur
4.1.1. Europa
4.1.2. Stany Zjednoczone
4.1.3. Azja
4.1.4. Kraje Arabskie

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kulturalne uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Wloch.

Wprowadzenie
1.Pojecie przedmiot negocjacji
2.Zasady prowadzenia negocjacji miedzykulturowych
3.Narzedzia negocjacyjne

4.Negocjacje w biznesię miedzykulturowym
4.1.Europa
4.2.Stany Zjednoczone i Kanada
4.3.Bliski wschód
4.4.Daleki wschód

5.Negocjatorzy pochodzacy z Wloch

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Rosji.Wstęp

1. Negocjacje – Ogólne informacje

2. Taktyki i techniki wykorzystywane w negocjacjach

3. Zasady prowadzenia negocjacji

4. Negocjacje miedzynarodowe

4.1. Negocjacje miedzykulturowe na Swiecie
4.2. Rosja

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów handlowych.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.

1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zaklócenia w procesię komunikacji.

Rozdzial 2.
psychologiczne determinanty kontaktów

z klientami.
2.1 Typy osobowosci klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierajace i obronne.

Rozdzial 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28

3.1 Style, narzedzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidlowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3.4 Miejsce technik NLP w rozmowach handlowych.

Rozdzial 4.
Techniki i psyc...

Czytaj więcej

Konflikt jako zaklócenie procesu komunikacji w organizacji.Wstęp………3

Rozdzial I.
Proces komunikacji w organizacji

1. Pojecie i przebieg procesu komunikacji………5
2. Rodzaje i modele komunikacji………8
3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13
4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18


Rozdzial II.
Charakterystyka konfliktu w organizacji

1. Pojecie i rodzaje konfliktów………25
2. Uczestnicy konfliktu………29
3. Przyczyny i skutki konfliktu………30
4. Przebieg konfliktu………34
5. Sposoby rozwiazywania konfliktów………36


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu na funkcjonowanie organizacji

1. Znaczenie konfliktu………42
2. Pozytywne aspekty konfliktu………45
3. Negatywne aspekty konfliktu i sposoby zapobiegania im………50


Zakończenie………57
Streszczenie……...

Czytaj więcej

Sprawnosc procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.


Wstęp.

Rozdzial I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiebiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiebiorstw w warunkach integracji z Unia Europejska.

Rozdzial II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiebiorstw.

2.1. Istota pojecia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najwazniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdzial III.
Sposoby komunikowania się przedsiebiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesię zdobywania zlecen.
3.2. Środki taktyczne negocjacji.
3.3...

Czytaj więcej

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddzial w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Konflikt jako zjawisko społeczne

1.1. Pojecie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13


Rozdzial II.
metody likwidowania konfliktów

2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22


Rozdzial III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31


Rozdzial IV.
Czesc badawcza pracy

4.1...

Czytaj więcej

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów w organizacji


Wstęp……. 5

Rozdzial 1.
Konflikt jako element relacji miedzyludzkich.

1.1. Konflikt w świetle literatury przedmiotu……… 7
1.2. Etapy powstawania i rozwoju konfliktu……….. 12
1.3. Zarządzanie przez konflikt i sposoby ich rozwiazywania……… 14


Rozdzial 2.
Charakterystyka procesu negocjacji.

2.1. Definicja negocjacji………… 19
2.2. Etapy procesu negocjacji……….. 23
2.3. Style i techniki negocjacji……… 30
2.4. Bledy podczas negocjacji…………. 37


Rozdzial 3.
Negocjacje a rozwiazywanie konfliktów w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanych respondentów i metody badan……….. 41
3.2. Prezentacja wyników badan……… 44


Zakończenie………. 57
Bibliografia………. 59
Spis tabel i rysunków………. 62
Zal...

Czytaj więcej
Regulamin strony