Kategoria Konflikty

Konflikty w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1
Organizacja jako system działania

1.1 Istota organizacji i jej cele
1.2 Istota procesu zarządzania
1.3 Struktura organizacyjna jako narzedzie zarządzania
1.4 Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji


Rozdzial 2
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1 Pojecie i istota konfliktu
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji
2.3 Źródła konfliktów wewnatrz organizacji
2.4 Dynamika konfliktu 34
2.5 Metody zarządzania konfliktem i jego rozwiazanie


Rozdzial 3
Charakterystyka firmy XYZ

3.1 Działalność
3.2 Struktura organizacyjna
3.3 Zatrudnienie


Rozdzial 4
Konflikty w firmie XYZ

4.1 Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie
4...

Czytaj więcej

Komunikacja w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I. Komunikacja i jej rola w organizacji

1.1. Pojecie
i istota komunikacji
1.2. Komunikacja jako proces
1.3. Modele komunikowania
1.4. Bariery utrudniajace skuteczne komunikowanie oraz ich przezwyciezenie


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ

2.1. Historia
2.2. Działalność
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zatrudnienie i jego struktura
2.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Komunikacja w firmie XYZ

3.1. Znaczenie komunikacji w firmie
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie
3.3. Kierunki rozwoju komunikacji


Rozdzial IV.
Proces komunikacji w opinii pracowników firmy XYZ

4.1. Cel i zakres badania
4.2...

Czytaj więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji na podstawie ksiazki pod redakcja Haliny Jastrzebskiej – Smolagi pt. ‚Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiedzy prawem, a moralnoscia.’Wprowadzenie………..3

Rozdzial I
Przyczyny negocjacji

1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnatrz podmiotów gospodarczych……….. 5
1.2 Negocjacje pomiedzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
1.3 Negocjacje branzowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13


Rozdzial II
Przebieg negocjacji

2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
2.2 Realizacja negocjacji ………..21


Rozdzial III
Rezultaty wynikajace z negocjacji

3.1 Porozumienie ………..27
3.2 Rozstrzyganie sporów powstalych w trakcie realizacji umów……….. 36


Zakończenie……….. 41

 
Czytaj więcej

Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku – analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie XYZWstęp…………3

Rozdzial I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja konfliktu…………5
1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
1.3. Typologia konfliktów…………25
1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdzial II
Zarządzanie konfliktem w organizacj...

Czytaj więcej

Negocjacje w rozwiazywaniu konfliktów


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Proces negocjacji

1.1 Definicja negocjacji
1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
1.3 Strategie negocjacyjne


Rozdzial 2.
Konflikt

2.1 Pojecie konfliktu
2.2 Typy i etapy konfliktu


Rozdzial 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków splaty kredytu

3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Osobowosc jako determinanta stylu rozwiazywania konfliktów w organizacji.

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Konflikty w organizacji.

1.1. Definicje konfliktów………7
1.2. Rodzaje konfliktów………10
1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
1.4. Konsekwencje konfliktów………19
1.4.1. Efekty negatywne………20
1.4.2. Efekty pozytywne………21
1.5. Style rozwiazywania konfliktów………23


Rozdzial 2.
Osobowosc i czynnikowe ujecie osobowosci.

2.1. Osobowosc w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32
2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33
2.2. Czynnikowe ujecie osobowosci………35
2.2.1. Czynnikowa teoria cech R.B. Cattella………35
2.2.2. Trójczynnikowa teoria H.J. Eysencka………36
2.2.3...

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie filii New Yorker w Krakowie

Wstęp……..4

Rozdzial 1.
Konflikt organizacyjny

1.1. Konflikt w świetle zródel literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24


Rozdzial 2.
Funkcjonowanie czlonków organizacji w warunkach zmian i konfliktów

2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3. Konflikt jako zjawisko dezorganizujace dzialalnosc przedsiębiorstwa……....

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Istota i tresc zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….10
1.3. Przyciaganie zasobów ludzkich (planowanie)………. 14
1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ……….18
1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ……….22
1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a strategia………. 27


Rozdzial 2.
Konflikt organizacyjny

2.1 Konflikt w świetle zródel literatury………. 31
2.2 Istota konfliktu organizacyjnego ……….34
2.3 Źródła konfliktów organizacyjnych ……….40
2.4 Fazy konfliktu organizacyjnego ……….41
2.5 Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……….44
2.6 Metody kierowania konfliktem organizacyjnym ……….50


Rozdzial 3.
Metodo...

Czytaj więcej

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdzial I
Rola negocjacji w stosunkach miedzynarodowych

1.1 Pojecie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny srodek rozwiazywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych


Rozdzial II
Negocjacje Polski z Unia Europejska

2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji czlonkowskich w Polsce
2.3 Traktat atenski jako final negocjacji miedzy Polska a Unia Europejska


Rozdzial III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych

3.1 Skutecznosc przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3.2 Analiza poziomu zaufania spoleczenstwa do polskich negocjatorów
3...

Czytaj więcej

Rola negocjacji i rozwiazywanie konfliktów w procesię mediacji


Wstęp……….5

Rozdzial I
Komunikacja i konflikty interpersonalne

1. Zasady komunikacji interpersonalnej……….8
1.1 Cechy i elementy komunikowania……….9
1.2 Komunikacja werbalna……….11
1.3 Komunikacja niewerbalna……….12
2. Konflikty interpersonalne……….15
2.1 Rodzaje konfliktów……….16
2.2 Działania w sytuacji konfliktu……….20
2.3 Procedury rozwiazywania konfliktów……….21


Rozdzial II
Negocjacja w procesię mediacji

1. Pojecie negocjacji……….24
2. Istota negocjacji……….25
3. Typowe strategie negocjacyjne……….26
3.1 Negocjacje pozycyjne……….29
3.2 Negocjacje rzeczowe……….32
4. Warunki skutecznych negocjacji……….35
5. Czynniki decydujace o skutecznosci negocjacji……….35
6. Typy negocjatorów……….36
7...

Czytaj więcej

Analiza (elementów) procesu negocjacji na przykładzie wybranych filmówWstęp……….3

Rozdzial I
Istota negocjacji

1.1 Pojecie negocjacji ……….5
1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9
1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11
1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16
1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20


Rozdzial II
Komunikacja podstawa udanych negocjacji

2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23
2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25
2.3 Komunikacja jako perswazja ……….32
2.4 Kwestia komunikacji niewerbalnej w negocjacjach ……….34
2.5 Kanały informacyjne wykorzystywane w negocjacjach………. 37


Rozdzial III
Techniki, strategie a taktyki procesu negocjacji

3.1 Formulowanie i wybór strategii negocjacji………. 41
3...

Czytaj więcej

Konflikty wewnatrzorganizacyjne a typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna – pojecie, funkcja, typologia

1.1. Przeglad definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdzial 2.
Konflikty wewnatrzorganizacyjne – pojecie, funkcje, przyczyny

2.1. Pojecie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnatrzorganizacyjnego
2.3. Wewnetrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiazywania konfliktów wewnatrzorganizacyjnych

Rozdzial 3.
Metodologiczne aspekty pracy

3.1. Charakterystyka podmiotu badan
3.2. Problem, cele, hipotezy badawcze
3.3.Charakterystyka narzedzi badawczych

Rozdzial 4.
Kultura o...

Czytaj więcej

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola Policji w panstwie w zakresię negocjacji

1.1. Pojecie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejetnosci negocjacji u funkcjonariuszy Policji


Rozdzial 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji – podstawy metodologiczne

2.1. Przedmiot i cel badan
2.1.1. Przedmiot badan
2.1.2. Cel badan
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.3.1. Metody badawcze
2.3.2...

Czytaj więcej

Negocjacje jako rola menadzera w przedsiębiorstwie


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdzial 2.
Rola menadzera w przedsiębiorstwie

2.1. Menedzer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedzera w Zarzadzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedzera w przedsiębiorstwie……..24


Rozdzial 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdzial 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badan wlasnych

4.1. Organizacja badan wlasnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badan wlasnych…….. 44


Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Spis tabel i rysunków ……..57
Aneks ……..58

 
Czytaj więcej
Regulamin strony