Tematy Koszty Audyt

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka reprezentacji i reklamy

1. Pojecie reklamy………6
2. Pojecie reprezentacji………11
3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13


Rozdzial II
Wydatki na reprezentacje i reklame

1. Odliczanie kosztów od przychodów………14
2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16
3. Systematyka kosztów reprezentacji i reklamy………19
4. Wydatki na reprezentacje i reklame nie stanowiace kosztów………24
5. Dokumentowanie kosztów reprezentacji i reklamy w ksiegach
rachunkowych i w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………25


Rozdzial III
Swiadczenia na rzecz reprezentacji i reklamy

1. Zuzycie lub przekazanie produktów wlasnych na rzecz
reprezentacji
reklamy………28
2. Zuzycie lub przekazanie produktów zakupionych na potrzeby
reprezentacji………29
3. Uslugi wlasne i zlecone na potrzeby reprezentacji i reklamy………31
4. Sponsoring………33
5. Swiadczenia na rzecz pracowników a reprezentacja i reklama………34


Rozdzial IV
Podatek VAT w reprezentacji i reklamie

1. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT………36
2. Podstawa opodatkowania czynnosci na potrzeby reprezentacji
reklamy………38
3. Moment powstania obowiazku podatkowego 39


Rozdzial V
Koszty reklamy w internecie

1. Reklama publiczna i niepubliczna………42
2. Ogloszenia reklamowe………43
3. Wlasna strona internetowa………44


Zakończenie………45
Źródła prawa………47
Literatura………49

 
Czytaj więcej

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I
Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie.
1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie.
1.3.1. Przeznaczenie analiz.
1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy.
1.3.3. Zastosowane metody badawcze.
1.3.4. Stopien szczególowosci badan.


Rozdzial II
Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota i zakres analizy wskaznikowej.
2.2. Rodzaje wskazników stosowanych w analizie przedsiebiorstw.
2.2.1. Wskazniki plynnosci.
2.2.2. Wskazniki obrotowosci.
2.2.3. Wskazniki zadluzenia.
2.2.4. Wskazniki rentownosci (zyskownosci).
2.2.5. Wskazniki rynku kapitalowego – gieldowego.
2.3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przychodów ze sprzedazy.
2.3.1. Wskaznik dynamiki obrotu.
2.3.2. Wskaznik oceny obrotu w przeliczeniu na jednego pracownika.
2.3.3. Wskaznik obrotu uzyskiwanego w eksporcie.
2.4. Charakterystyka miar statystycznych zastosowanych do analizy działalności przedsiębiorstwa.
2.4.1. Wskazniki dynamiki.
2.5. Badanie wspólzaleznosci zjawisk.
2.5.1. Wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona.
2.5.2. Liniowa funkcja regresji.


Rozdzial III
Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „XYZ S.A.”

3.1. Zarys historii „WXYZ SA”.
3.2. Organizacja Spólki.
3.3. Działalność gospodarcza Spólki.
3.3.1. Informacje o podstawowych produktach i uslugach.
3.3.2. Informacje o glównych rynkach zbytu.
3.3.3. Źródło i dostepnosc materialów do produkcji.
3.3.4. Sezonowosc rynków zbytu.
3.4. Dane o posiadanych nieruchomosciach.
3.5. Modernizacja majatku trwalego Spólki.
3.6. Zatrudnienie w XYZ S.A.


Rozdzial IV
Ocena ilosciowa i jakosciowa efektywnosci działania przedsiębiorstwa na przykładzie „XYZ S.A.”

4.1. Analiza poziomu plynnosci finansowej zakladu.
4.2. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa -aktywnosci.
4.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.
4.4. Analiza zyskownosci zakladu.
4.5. Analiza rentownosci sprzedaży w pieciu zakladach spólki.
4.6. Ocena wskaznika dynamiki obrotu.
4.7. Ocena obrotu na jednego pracownika.
4.8. Analiza przychodu ze sprzedaży eksportowej.
4.9. Analiza sredniego tempa zmian wielkosci produkcji, kosztów wlasnych produkcji, ilosci sprzedaży ogólem i kosztów uzyskania przychodów w czasie.
4.10. Ekonometryczna analiza efektywnosci gospodarowania środkami produkcji.


Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

 
Czytaj więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji


Rozdzial 3
Analiza gospodarowania zapasami w XYZ – koszty procesów na przelomie
trzech okresów……….47

3.1. Gospodarka zapasami
3.1.1. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 1998 roku
3.1.2. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2000 roku
3.1.3. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2001 roku
3.2. Analiza porównawcza wpływu gospodarki zapasami na ksztaltowanie sie
kosztów
3.3. Ocena gospodarki zapasami w latach 1999-2001


Zakończenie……….77
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

 
Czytaj więcej

Analityczne ujecie kosztów jakosci.


Wstęp
Rozdzial 1.
Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej

1.1.Pojecie jakosci
1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia
1.2.1.Petla jakosci
1.2.2.Audit jakosci
1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci
1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza
1.3.2.Diagram Ishikawy
1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia
1.3.3.1.Diagram relacji
1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa
1.3.3.3.Diagram systematyki
1.3.3.4.Diagram macierzowy
1.3.3.5.Macierzowa analiza danych
1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji
1.3.3.7.Diagram strzalkowy


Rozdzial 2.
Kompleksowe zarzadzanie jakoscia

2.1.Metoda FMEA
2.2.Metoda „zero defektów”
2.3.Filozofia Kaizen
2.4. Charakterystyka norm ISO
2.4.1. PN-ISO 9004-1 Zarządzanie jakoscia i elementy systemu jakosci. Wytyczne dotyczace kosztów jakosci


Rozdzial 3.
Analiza struktury kosztów jakosci

3.1. Ewolucja kosztów jakosci
3.2. Struktura kosztów jakosci
3.2.1. Wskaznik kosztów jakosci
3.2.2. Koszty jakosci w przedsiębiorstwie
3.3. TQM a koszty jakosci
3.4. Koszty jakosci jako zweryfikowane narzedzie zarządzania
3.5. Koszty jakosci jako narzedzie pomiaru efektywnosci systemu zarządzania
3.6.Problemy zwiazane z naliczaniem kosztów jakosci
3.6.1. Podejscie przez koszty jakosci
3.6.2. Podejscie przez koszty wytwarzania
3.6.3. Podejscie przez straty jakosciowe
3.7. Inne podejscie do analizy kosztów jakosci
3.8. Rachunek kosztów jakosci jako sposób obnizenia kosztów wlasnych wytworzenia
3.9. Koszty jakosci w metodzie Taguchiego


Rozdzial 4.
Pomiar i ewidencja kosztów jakosci

4.1. Istota i znaczenie kosztów jakosci
4.2. Pomiar kosztów jakosci
4.3. Ewidencja kosztów jakosci


Zakończenie i wnioski

Bibliografia

Wykaz rysunków

Wykaz tablic

 
Czytaj więcej

Koszt i struktura kapitału w strategii finansowania.


Wstęp

Rozdzial 1.
Źródła pozyskiwania kapitalów.

Rozdzial 2.
Analiza kosztów kapitalu.

Rozdzial 3.
Kształtowanie struktury kapitalu.

a) efekt dzwigni finansowej
b) stopien dzwigni finansowej
c) dzwignia polaczona

Literatura

 
Czytaj więcej

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie i podzial kosztów

1.1 Pojecie kosztów………5
1.2 Klasyfikacja kosztów ………7
1.3 Metody rozliczania kosztów ………16

Rozdzial II.
Koszty jako przedmiot rachunku kosztów

2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21
2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24
2.3 Zakres analizy kosztów……… 47

Rozdzial III.
Rola kosztów w przedsiębiorstwie

3.1 Ogólna charakterystyka badanego obiektu……… 55
3.2 Zasady rozliczania kosztów w badanym przedsiębiorstwie……… 66
3.3 Analiza kosztów rodzajowych ………73

Zakończenie ………78
Bibliografia ………80
Spis tabel ……… 81
Spis schematów ………82
Spis wykresów……… 83

 
Czytaj więcej

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podmiot i przedmiot amortyzacji

1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5
1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6
1.2.1. Środki trwale ………..8
1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12
1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16

Rozdzial II.
Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych

2.1. Zasady wyceny ………..19
2.2. Metody amortyzacji ………..23

Rozdzial III.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

3.1. Amortyzacja w prawie bilansowym ………..30
3.2. Amortyzacja podatkowa………..36
3.3. Róznice pomiedzy amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym ……….. 42

Wnioski ……….. 49
Wykaz literatury ………..51

 
Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów……….5

1. Istota i zakres kosztów
2. Kryteria klasyfikacji kosztów
3. Warianty ewidencji kosztów
4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów
5. Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34

1. Pojecie, cel i zakres analizy kosztów
2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
3. Analiza kosztów posrednich i bezposrednich
4. Badanie kosztów ogólnych i jednostkowych

Rozdzial III.
Charakterystyka firmy produkcyjnej……….57

1. Charakterystyka firmy
2. Ewidencja kosztów wedlug rodzajów
3. Kalkulacyjny rachunek kosztów
4. Zasady rozliczania kosztów w badanej jednostce

Rozdzial IV.
Badanie kosztów w firmie produkcyjnej……….70

1. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym
2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie kalkulacyjnym
3. Koszty, a wynik finansowy i podatkowy
4. Ujecie kosztów w sprawozdawczosci

Podsumowanie i wnioski koncowe……….94
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i schematów

 
Czytaj więcej

Audyt finansowy i operacyjny.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego

1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4
1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6
1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12
1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17

Rozdzial II.
Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego

2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20
2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24
2.3. Istota audytu operacyjnego…………. 29
2.4. Etapy audytu operacyjnego ………….32
2.5. Porównanie audytu finansowego i operacyjnego…………. 36

Podsumowanie ………….41
Literatura ………….42

 
Czytaj więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp …………. 2

Rozdzial I.
Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4
2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7
3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9
4. Dokumentacja środków trwałych ………….14
5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17

Rozdzial II.
Zuzycie środków trwałych i jego pomiar

1. Czynniki wpływajace na zuzycie środków trwałych ………….24
2. Metody amortyzacji ………….28
3. Amortyzacja środków trwałych w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego …………. 34
4. Dokumentacja i ewidencja ksiegowa zuzycia środków trwałych …………. 41

Rozdzial III.
Ksiegowe ujecie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

1. Charakterystyka badanej jednostki …………. 44
2. Struktura środków trwałych firmy XYZ …………. 48
3. Rozwiazania z zakresu amortyzacji środków trwałych w firmie XYZ i ich ewidencja ksiegowa…………. 49

Wnioski ………….53
Spis tablic i schematów ………….54
Bibliografia ………….55

 
Czytaj więcej