Kategoria Koszty Audyt

Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie


Wstęp

Rozdzial I
Koszty pracy
1.1. Definicja kosztów pracy, podzial wg kryteriów

1.2. Placa zasadnicza i jej ksztaltowanie
1.3. System premiowania i ich charakter
1.4. Pozaplacowe instrumenty wynagrodzen
1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym
1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzen


Rozdzial II
Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania

2.1. Pojecie , istota i rodzaje motywacji
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3. Instrumenty motywacji pracowników
2.4. Wynagrodzenie jako glówny czynnik motywujacy
2.5. Działalność socjalna


Rozdzial III
Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

3.1 Ogólna charakterystyka spólki
3...

Czytaj więcej

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element procesu decyzyjnego

2...

Czytaj więcej

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Istota i rodzaje zakladów budżetowych

1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5
1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10
1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12
1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19


Rozdzial II.
Charakterystyka zakladu

2.1 Historia powstania zakladu……….. 25
2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30
2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomicznej zakladu

3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48
3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60
3.3 Analiza wyniku finansowego……….. 72
3.4 Wnioski……….. 75


Zakończenie……&...

Czytaj więcej

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przeplywem palet EURO w branzy FMCGWstęp

Cel pracy

Definicje

Rozdzial 1
Rozwiazania systemowe i organizacyjne

1.1. Opis interpretacji zaproponowanego rozwiazania
1.2. Czesc produkcyjna przedsiębiorstwa
1.3. Czesc rynkowa przedsiębiorstwa


Rozdzial 2
Rozwiazania alternatywne

Rozdzial 3
Analiza porównawcza kosztów palet

Wnioski
Wykaz literatury

 
Czytaj więcej

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci

Rozdzial 1.
Przedstawienie zagadnienia tematu

1.1. Definicje………..3
1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4
1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5


Rozdzial 2.
Transport w dystrybucji

2.1 Tabor……….. 14
2.2 Siec obiektów……….. 14


Rozdzial 3.
Uslugi transportowe

3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16
3.2 Zakres uslug ………..16
3.3 Koszt usług transportowych……….. 17


Rozdzial 4.
Analiza SWOT Centrum Dystrybucyjnego……….. 22

Podsumowanie ………..25
Bibliografia ………..26

 
Czytaj więcej

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowosci

1.1. Pojecie i istota rachunku kosztów …………5
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6
1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………9
1.5. Wspólczesne zarzadzanie kosztami …………11

Rozdzial 2.
Kryteria klasyfikacyjne kosztów

2.1. Pojecie kosztów …………14
2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych …………15
2.3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych …………19
2.4. Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych …………23

Rozdzial 3.
Tradycyjne modele rachunku kosztów

3.1. Dobór systemu rachunku kosztów …………25
3.2. Rachunek kosztów pelnych …………27
3.3...

Czytaj więcej

Koszty pracy na podstawie Urzędu gminy XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Istota, struktura i uwarunkowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie

1.1. Koszty działalności gospodarczej i ich rodzaje
1.2. Koszty pracy jako szczególny rodzaj kosztów
1.3 Czynniki wpływajace na poziom i strukture kosztów pracy

Rozdzial II.
System motywacyjny jako jedna z determinantów kosztów pracy w przedsiębiorstwie

2.1. Istota, funkcje i struktura systemów motywacyjnych
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3 System motywacji, a koszty pracy

Rozdzial III.
Kształtowanie kosztów pracy w Urzedzie gminy XYZ

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ
3.2 Zakres działania i zadania gminy
3.2. Struktura kosztów zwiazanych z zatrudnieniem
3.4...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny teoria i praktyka


Wstęp………. 6

Rozdzial I
Audyt wewnetrzny jako element działalności gospodarczej

1.1 Pojecie i geneza audytu wewnetrznego………. 8
1.1.1 Pojecie audytu wewnetrznego ………..8
1.1.2 Audyt wewnetrzny na przestrzeni wieków ………..11
1.1.3 Audyt wewnetrzny w znaczeniu aktualnym………. 13
1.2 Kierunki rozwoju audytu wewnetrznego ……….14
1.3 Klasyfikacja audytu wewnetrznego ………..17
1.4 Zdania i funkcje audytu wewnetrznego w przedsiębiorstwie………. 20
1.4.1 Zadania audytu………. 21
1.4.2 Funkcje audytu wewnetrznego ………..24
1.5 Miejsce audytu wewnetrznego w systemie zarządzania ……….25


Rozdzial II
Wymogi prawne i personalne audytu wewnetrznego

2.1 Międzynarodowe standardy audytu wewnetrznego ……….29
2...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji


Wstęp

Rozdzial 1.
Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania

1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania
1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu
1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych
1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania


Rozdzial 2.
Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji

2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia
2.2. System audytu wewnetrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji
2.2.1. Benchmarking
2.2.2. Reengineering
2.2.3. Lean management
2.2.4. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia
2.2.5. Controlling


Rozdzial 3.
Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonaleni...

Czytaj więcej

Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp …….4

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………..6
1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9
1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10
1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12
1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14
1.2.4. Koszty wedlug sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty……….. 15
1.2.5. Koszty wedlug rozmiarów działalnosci……….. 17
1.3. Uklady ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej ………..20
1.3.1. Uklad rodzajowy ………..21
1.3.2. Uklad funkcjonalny ………..23
1.3.3. Uklad kalkulacyjny ………..27

Rozdzial 2.
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

2.1. Istota i pojecie rachunku kosztów ………..30
2.2...

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Istota i klasyfikacja kosztów

1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5
1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8
1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13
1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………… 18
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstawania ………… 18
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………… 21
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji ………… 26


Rozdzial 2.
Charakterystyka kosztów wydzialowych oraz metody rozliczania jako elementu kosztów posrednich

2.1 Funkcja kosztów wydzialowych ………… 30
2...

Czytaj więcej

Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej

1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6
1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12
1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15

Rozdzial II
Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

2.1. Cele i zadania kontroli wewnetrznej……… 17
2.2. Kontrola wewnetrzna jako przedmiot regulacji prawnych……… 20
2.3. Procesy kontroli wewnetrznej……… 21

Rozdzial II
Organizacja systemu kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

3.1. Obowiazki, uprawnienia i odpowiedzialnosc w zakresię kontroli wewnetrznej……… 24
3.2. Regulamin kontroli wewnetrznej……… 30
3...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4
1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7
1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7
1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10
1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22
1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34


Rozdzial 2.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o rachunkowosci

2.1 Rachunek przeplywów pienieznych w polskim ustawodawstwie ………..38
2.2 Budowa rachunku przeplywów pienieznych ………..43
2.3 Metody prezentacji informacji o przeplywach pienieznych ………..48


Rozdzial 3.
Rachunek przeplywów pieni...

Czytaj więcej

Istota i organizacja audytu wewnetrznego w banku

1. Istota audytu wewnetrznego w strukturze organizacyjnej banku

2. Rola, zakres i rodzaje audytu wewnetrznego

3. Regulacje prawne i standardy audytu wewnetrznego

4. Organizacja dzialu audytu wewnetrznego

5. Sylwetka zawodowa audytora wewnetrznego


 
Czytaj więcej

Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.


Cel i metodyka pracy…………..2

Wstęp…………..2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku usług transportowych.

1.1. Popyt i podaz na rynku usług transportowych…………..4
1.2. Rynek usług transportowych…………..8
1.3. Cechy rynku transportowego…………..12
1.4. Funkcje rynku transportowego…………..14
1.5. Rynek logistyczny…………..16


Rozdzial 2.
Marketing w odniesieniu do usług transportowych.

2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie…………..19
2.2. Obsługa procesu wykonania usługi transportowej…………..24


Rozdzial 3.
Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

3.1. Historia oraz opis MPK S.A. w Krakowie…………..29
3.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony