Tematy Leasing

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Wstęp …….3

Rozdział I.
Interpretacja leasingu

1. Geneza leasingu………5
2. Idea leasingu ………10
3. Klasyfikacja leasingu………13
3.1. Leasing finansowy ………18
3.2. Leasing operacyjny………22

Rozdział II.
Umowy leasingowe

1. Warunki umowy leasingowej………24
2. Podmioty umowy leasingowe………46
3. Przedmioty umowy leasingowej………50
4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58
5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62

Rozdział III.
Uwarunkowania prawne leasingu

1. Leasing w przepisach podatkowych………65
2. Przepisy podatkowe dotyczące leasingu międzynarodowego……… 81

Rozdział IV. Egzemplifikacja empiryczna umowy leasingu

1. Decyzje leasingowe ………86
2. Kalkulacja rat leasingowych ………89
3. Kalkulacja opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku trwałego………95

Podsumowanie………99
Bibliografia ………101

 
Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdział I.
Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4
1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6
1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10
1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14
1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20

Rozdział II.
Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu

2.1 Powstanie i rozwój leasingu na świecie i w Polsce……….. 24
2.2 Istota i klasyfikacja leasingu……….. 31
2.3 Umowa leasingu w świetle prawa polskiego……….. 39
2.4 Leasing w aspekcie prawa podatkowego……….. 43
2.4.1. Leasing a podatek dochodowy ………..43
2.4.2. Leasing a VAT……….. 45
2.4.3. Leasing a ulgi inwestycyjne……….. 47
2.5. Ekonomiczne aspekty leasingu……….. 51

Rozdział III.
Działalność firmy XYZ

3.1 XYZ i jego pozycja na rynku………..54
3.2 Rodzaje produktów finansowych XYZ………..61
3.3 Umowa leasingowa w XYZ………..66
3.4 Struktura i wykorzystanie majątku i kapitałów XYZ………..70

Zakończenie………..76
Literatura……….. 77
Spis tabel i rysunków ………..79
Aneks………..81

 
Czytaj więcej

Leasing w ujęciu podatkowym.


Rozdział I.
Umowa leasingu według kodeksu cywilneg

1.1. Rodzaje leasingu………5
1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7
1.3. Cechy umowy leasingu………8
1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11
1.5. Zakończenie leasingu 12

Rozdział II.
Leasing w aspekcie podatku dochodowego

2.1. Przepisy prawa podatkowego………14
2.2. Leasing operacyjny………18
2.3. Leasing finansowy………23
2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27
2.5. Leasing norweski………29

Rozdział III.
Leasing w aspekcie podatku od towarów i usług

3.1. Leasing operacyjny………32
3.2. Leasing finansowy………35
3.3. Leasing samochodów osobowych………39
3.4. Leasing w obrocie międzynarodowym………40

Rozdział IV.
Zmiany w opodatkowaniu leasingu w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług

4.1. Definicje ustawowe przyjęte w nowej regulacji w podatku dochodowym………47
4.2. Dwie kategorie umów leasingu, rozróżnienie w podatku dochodowym………51
4.3. Kaucja w umowach leasingu a podatek dochodowy………57
4.4. Cesja wierzytelności z tytułu umów leasingu operacyjnego bez przeniesienia tytułu własności………57
4.5. Leasing gruntów………58
4.6. Leasing samochodów osobowych………58
4.7. zmiany w podatku od towarów i usług………60
4.8. Uwagi końcowe………61

Uwaga: Brak przypisów i bibliografii.

 
Czytaj więcej

Leasing jako forma inwestycji.


Wstęp 3

1. Pojęcie leasingu 5

2. Geneza i rozwój leasingu 8

3. Rodzaje leasingu 10

4. Regulacje i charakter prawny transakcji leasingu 17

5. Leasing a przepisy prawno-podatkowe 25
a/ Leasing a podatek dochodowy 25
b/ Leasing a podatek VAT 35
c/ Leasing a ulgi inwestycyjne 47
d/ Leasing a amortyzacja 48
e/ Szczególne regulacje dotyczące leasingu samochodów 49

6. Ryzyko w transakcji leasingu 53

7. Zalety i wady leasingu 58

8. Rachunek opłacalności leasingu operacyjnego 62

9. Kredyt czy leasing? 70

Zakończenie 79
Bibliografia 80
Załącznik 81

Uwaga: Niedokładne przypisy i bibliografia

 
Czytaj więcej

Leasing.

Wstęp………2

Rozdział 1.
Charakterystyka leasingu
1.1. Definicja i istota leasingu……… 3
1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4
1.3. Rodzaje leasingu ………12
1.4. Zalety i wady leasingu ………16

Rozdział 2.
Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu

2.1. Uwagi ogólne ………19
2.2. Umowa leasingu……… 19
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24

Rozdział 3.
Opodatkowanie umów leasingu

3.1. Podatek VAT……… 28
3.2. Podatek dochodowy ………30

Rozdział 4.
Kalkulacja rat leasingowych ………33

Rozdział 5.
Ubezpieczenie rat leasingowych ………35

Rozdział 6.
Leasing samochodu – przykład ………36

Zakończenie……… 51
Spis tabel i rysunków ………52
Literatura……… 53

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.

Rozdział I.
Istota i przedmiot leasingu.

1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna.
2. Strony leasingu.
3. Geneza i rozwój leasingu.
4. Historia leasingu w Polsce.
5. Zakończenie umowy leasingowej.

Rozdział II.
Rodzaje leasingu.

1. Podział leasingu ze względu na opłaty.
2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej.
3. Podział ze względu na kryterium rodzaju przedmiotu umowy leasingowej.
4. Podział ze względu na czas trwania umowy leasingowej.
5. Podział ze względu na inne kryteria.

Rozdział III.
Prawne i podatkowe aspekty leasingu.

1. Dokumentacje potrzebna do transakcji leasingowych.
2. Ewidencja leasingu.
3. Leasing w przepisach podatkowych.

Rozdział IV.
Umowa leasingowa w praktyce i jej opłacalność.

1. Kalkulacje związane z podejmowaniem decyzji leasingowych.
2. Zalety i wady leasingu.
3. Wybór źródła finansowania – leasing, kredyt czy gotówka.

Zakończenie
Załączniki
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych
Wykaz czasopism i inne materiały.

 
Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania w długim okresie.

Wstęp………. 3

Rozdział I.
Charaketrystyka leasingu

1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4
1.2. Istota leasingu ……….7
1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10
1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12
1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15
1.4. Zalety i wady leasingu ……….17
1.4.1. Zalety leasingu………. 17
1.4.2. Wady leasingu ……….21


Rozdział II.
Przebieg transakcji leasingowych

2.1. Transakcje leasingu ……….23
2.2. Umowa leasingowa ……….27
2.3. Regulacje leasingu w świetle prawa ………. 31
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu………. 35


Rozdział III.
Rynek leasingu w Polsce w latach 2000-2006

3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce ………. 39
3.2. Struktura przedmiotów leasingu………. 43
3.2.1. Środki transportu ………. 45
3.2.2. Sprzęt komputerowy ………. 49
3.2.3. Nieruchomości ………. 50
3.3. Główni gracze na rynku leasingowym ………. 51


Zakończenie ……….58
BIibliografia………. 59
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ……….63

 

 
Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ.

Wstęp………….4

Rozdział I.
Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5
1.1. Powstanie i rozwój
1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne
1.3. Struktura organizacyjna XYZ
1.4. Produkty oferowane przez bank

Rozdział II.
Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13

2.1. Początki leasingu
2.2. Pojęcia związane z leasingiem
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych
2.4. Rodzaje leasingu
2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji

Rozdział III.
Umocowania prawne leasingu………….34

3.1. Charakterystyka prawna w świetle prawa polskiego
3.2. Charakterystyka prawna w świetle prawa międzynarodowego

Rozdział IV.

Przebieg umowy leasingowej………….42
4.1. Zawarcie umowy leasingowej i jej analiza pod kątem treści
4.2. Ocena zdolności kredytowej klienta
4.3. Sporządzenie umowy leasingowej i poręczenia transakcji leasingu
4.4. Realizacja umowy leasingowej
4.4.1. Zabezpieczenia umowy leasingu
4.4.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingowej
4.5. Zakończenie umowy leasingowej

Rozdział V.
Zalety i wady leasingu………….61

5.1. Zalety leasingu dla korzystającego (leasingobiorcy)
5.2. Zalety leasingu dla udostępniającego (leasingodawcy)
5.3. Wady leasingu

Wnioski………….65
Literatura ………….66

 
Czytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji.

Wstęp ………….. 2

Rozdział I.
Istota i źródła finansowania inwestycji
1.1. Istota inwestycji ………….. 3
1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4
1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6

Rozdział II.
Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11
2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i w Polsce …………..12
2.2.1 Podstawy prawne leasingu na świecie………….. 12
2.2.2. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………….. 12
2.3. Rodzaje leasingu …………..15
2.4. Podmioty leasingu………….. 18
2.5. Dokumentacja transakcji leasingowych ………….. 22
2.6. Podatkowe aspekty leasingu …………..38
2.6.1. Opodatkowanie leasingu podatkiem dochodowym ………….. 38
2.6.2. Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług………….. 40

Rozdział III.
Polski rynek leasingu.

3.1. Firmy leasingowe na rynku polskim …………..42
3.2. Polski rynek usług leasingowych – analiza …………..45
3.3. Oferta finansowa firm leasingowych …………..49

Rozdział IV.
Wybór optymalnej formy finansowania przedsiębiorstw

4.1. Istota kredytów …………..54
4.2. Zalety i wady leasingu i kredytu …………..59
4.3. Wybór źródła finansowania – leasing a kredyt ………….. 60
4.4. Leasing a kredyt – porównanie praktyczne …………..70

Podsumowanie …………..73
Bibliografia …………..75
Spis tabel i wykresów …………..76

 
Czytaj więcej

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w.

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie .
1.2. Istota i pojęcie leasingu .
1.3. Formy leasingu
1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy
1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni
1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
1.4. Zalety i wady leasingu
1.4.1. Zalety leasingu
1.4.2. Wady leasingu
1.5. Regulacje prawne leasingu
1.5.1. Znaczenie regulacji prawnych
1.5.2. Konwencje międzynarodowe
1.5.3. Leasing w Kodeksię Cywilnym
1.6. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze
1.6.1. Leasing a pożyczka i kredyt bankowy
1.6.2. Leasing a najem i dzierżawa


Rozdział II.
Transakcje leasingowe

2.1. Istota transakcji leasingu i jej uczestnicy
2.2. Elementy umowy leasingu i zasady jej funkcjonowania
2.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu


Rozdział III.
Leasing w Polsce – rozwój i funkcjonowanie

3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce
3.2. Struktura obrotów leasingu
3.2.1. Nieruchomości
3.2.2. Środki transportu
3.2.3. Maszyny i urządzenia
3.3. Charakterystyka rozwoju czołowych przedsiębiorstw leasingowych
3.4. Perspektywy rozwoju leasingu


Zakończenie
Bibliografia

 

 

 
Czytaj więcej