Kategoria Leasing

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wstęp

Rozdział 1
Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce

1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5
1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9
1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13
1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18


Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………. 25
2.2 Rodzaje leasingu………. 33
2.2. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych……….41
2.3. Rozwój leasingu w Polsce w latach 2005-2011……….49


Rozdział 3
Leasing operacyjny jako źródło finansowania MŚP

3.1 Przedmiot umowy leasingu……….61
3...

Czytaj więcej

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.


Wstęp………..5

Rozdział I
Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7
1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7
1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14
1.2. Finansowanie obce………..18
1.2.1. Kredyty ………..19
1.2.2. Obligacje……….. 21
1.2.3. Factoring……….. 23
1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26

Rozdział II
Leasing

2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28
2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28
2.1.2. Historia umowy leasingowej w Polsce……….. 32
2.1.3. Istota i pojęcie leasingu ………..39
2.1.3. Zalety i wady leasingu ………..42
2.2...

Czytaj więcej

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym


Wstęp……….3

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu……….4
1.2. Leasing w Polsce……….7
1.3. Rodzaje leasingu……….11
1.4. Zalety i wady leasingu……….17


Rozdział II.
Charakterystyka leasingu finansowego

2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21
2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25
2.3.Umowa leasingu finansowego 30


Rozdział III.
Ewidencja księgowa leasingu finansowego

3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36
3.2. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingodawcy………. 43


Zakończenie………. 50
Bibliografia………. 53
Spis tabel………. 56
Spis schematów………. 56
Spis wykresów ……….56

 
Czytaj więcej

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym


Wstęp…………4

Rozdział I
Istota i przedmiot leasingu

1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6
2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10
3. Umowy leasingu …………14
4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17
5. Opłaty leasingowe …………17
6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19


Rozdział II
Leasing w prawie podatkowym

1. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym…………23
2. Podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy…………26
3. Leasing a podatek VAT…………29
4. Przychody i koszty dotyczące transakcji leasingu………….32
5. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego………….32


Rozdział III
Bilansowe uj...

Czytaj więcej

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Istota, uwarunkowania i zasady leasingu

1.1. Istota leasingu
1. 2. Rodzaje leasingu
1. 2.1. Leasing bezpośredni
1. 2.2. Leasing pośredni
1. 2.3. Leasing finansowy
1. 2.4. Leasing operacyjny
1. 3. Zawieranie umowy leasingu
1. 4. Zalety leasingu
1. 5. Wady leasingu


Rozdział 2
Księgowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Księgowe ujęcie umów leasingu
2.2. Leasing w MSR
2.3. Podatkowe aspekty leasingu
2.4. Wyniki finansowania leasingowego za rok 2006


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych na przykładzie firmy XYZ

3.1. Charakterystyka firmy XYZ
3.2. Opłacalność leasingu operacyjnego i finansowego
3.3...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu ……….7
1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9
1.3. Rodzaje leasingu………. 11


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19
2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23
2.3. Umowa leasingowa ……….25
2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27


Rozdział 3
Leasing, a inne formy finansowania

3.1. Wady i zalety leasingu ……….30
3.2. Porównanie leasingu z innymi formami finansowania przedsiębiorstw ……….34


Rozdział 4
Rynek leasingowy w Polsce i na Świecie

4.1. Specyfikacja rynku leasingowego w Polsce………. 41
4.2. Leasing Polski na tle państw europejskich ……….51
4.3...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu


Wstęp …………4

Rozdział 1.
Istota i formy leasingu

1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8
1.3. Formy leasingu …………11
1.4. Wady i zalety leasingu …………25


Rozdział 2.
Transakcje leasingowe

2.1. Warunki umowy …………31
2.2. Konstrukcja umowy leasingowej …………35
2.3. Uczestnicy transakcji …………39
2.4. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę leasingu …………41
2.5. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy …………45


Rozdział 3.
Regulacje prawne leasingu

3.1. Leasing w podatkach …………48
3.2. Leasing w Kodeksię Cywilnym………… 53
3.3. Korzyści i niedogodności korzystania z leasingu …………57
3.4. Leasing operacyjny a VAT …………63
3.5...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce na (przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej)


Wstęp
1. Cel pracy………5

2. Hipotezy badawcze………6
3. Metody badawcze………6

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ai stota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości………7

1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………9
1.3. Rozwój MŚP w gospodarce………11
1.4. Źródła finansowania działalności MŚP………16
1.5. Bariery funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce………19

Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………24
2.2 Rodzaje leasingu………28
2.3. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych………32
2.4 Przedmiot umowy leasingu………37
2...

Czytaj więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C.


Wstęp ………5

Rozdział I.
Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce

1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16
1.4. Zalety i wady leasingu ………20


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Kodeksowa definicja umowy leasingu oraz jej cechy ………24
2.2. Przedmiot leasingu i opcje własności ………27
2.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego ………30
2.4. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność korzystającego……… 36
2.5. Podstawowe elementy w umowie leasingu ………40
2.6. Rozwiązanie umowy leasingu i przeniesienie własności ………41


Rozdział III
Leasing w rachunko...

Czytaj więcej

Ewolucja opodatkowania leasingu w Polsce


Wstęp

Rozdział I
Geneza i rodzaje leasingu

1. Geneza leasingu
2. Istota leasingu i przesłanki jego stosowania
3. Rodzaje leasingu
3.1. Leasing operacyjny
3.2. Leasing finansowy
3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
4. Zakres wykorzystanie leasingu w Polsce


Rozdział II
Prawno-finansowe aspekty umowy leasingu

1. Cywilnoprawne elementy umowy leasingu
2. Obowiązki korzystającego wynikające z umowy leasingu
3. Obowiązki finansującego wynikające z umowy leasingu
4. Stosowanie do umowy leasingu przepisów o najmie oraz o sprzedaży na raty
5. Finansowe elementy umowy leasingu


Rozdział III
Zasady opodatkowania leasingu w Polsce w latach 2008-2013

1...

Czytaj więcej

Leasing jako alternatywne źródło finansowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa


Wstęp…………3

Rozdział I
Istota, cel i podstawy prawne leasingu w Polsce.

1.1. Geneza powstania leasingu i jego rozwój w Polsce…………4
1.2. Uwarunkowania prawne leasingu w Polsce…………8
1.3. Powszechna klasyfikacja leasingu…………10
1.4. Wady i zalety leasingu…………15


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym.

2.1. Definicja umowy leasingu oraz jej charakterystyka…………20
2.2. Podstawowe elementy umowy leasingu…………23
2.3. Przedmiot leasingu i jego możliwe opcje przeniesienia własności…………24
2.4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego…………27
2.5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność korzystającego …………33
2.6...

Czytaj więcej

Leasing, jako zewnętrzne źródło finansowania.


Wstęp ………… 5

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1 Geneza i istota leasingu…………9
1.2 Różnorodność form leasingowych…………18
1.3 Pozostałe rodzaje leasingu…………22


Rozdział 2
Umowy leasingowe

2.1 Uczestnicy transakcji leasingowej …………27
2.2 Przedmioty umowy leasingowej …………33
2.3 Warunki umowy leasingowej………… 39


Rozdział 3
Regulacje podatkowe leasingu

3.1 Leasing w świetle przepisów podatkowych………… 47
3.2 Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego………… 53
3.3 Księgowe ujęcie leasingu finansowego …………60


Rozdział 4
Analiza empiryczna opłacalności leasingu

4.1 Decyzje leasingowe …………63
4...

Czytaj więcej

Leasing i kredyt jako forma inwestycji w środki transportu

Wstęp………3

Rozdział 1.
Rynek samochodów osobowych na tle panujących zmian gospodarczych

1.1 Rynek samochodowy i jego obraz w latach 2007-2011………. 5
1.2 Segmentacja samochodów według klas cenowych………. 11
1.3 Przyczyny, które mają wpływ na zakup nowego samochodu………. 13


Rozdział 2.
Leasing Samochodowy

2.1 Ogólne pojęcie Leasingu i jego rodzaje występujące na polskim rynku ………. 17
2.2 Osoby uczestniczące w tranzakci leasingowej ………22
2.3 Wybór i odbiór samochodu leasigobiorcy……… 24
2.4 Opłaty związane z leasingiem………. 26
2.5 Normy prawne i podatki w leasingu………. 29
2.6 Leasing samochodowy i jego finansowanie………. 34


Rozdział 3.
Kredyt bankowy

3...

Czytaj więcej

Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców


Wstęp…………4

Rozdział I
Ogólna charkaterystyka leasingu.

1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6
1.2. Rozwój leasingu…………8
1.2.1. Leasing w Polsce…………9
1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13
1.3. Cechy leasingu…………14
1.3.1. Leasing pośredni…………18
1.3.2. Leasing bezpośredni…………22
1.3.3. Leasing finansowy…………24
1.3.4. Leasing operacyjny…………25

Rozdział II
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji.

2.1. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………26
2.2. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………30
2.3. Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………33
2.4...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp……….3

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu w Polsce………. 5
1.2. Rodzaje leasingu ……….14
1.3. Leasing w aspekcie prawnym i podatkowym………. 17
1.4. Zalety i wady leasingu………. 26


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmioty transakcji leasingowych………. 29
2.2. Przedmioty transakcji leasingowych ……….30
2.3. Umowa leasingowa ……….32
2.4. Zakończenie umów leasingowych………. 37
2.5. Oferty leasingowe wybranych firm leasingowych w Polsce ……….38
2.5.1. Raiffeisen Leasing Polska S.A. ……….38
2.5.2. Alior Bank ……….43


Rozdział 3
Leasing jako forma finansowania inwestycji w firmie ‚Czerwona Torebka’ S.A

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….47
3.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony