Tematy Logistyka

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Istota i źródła potrzeb transportowych w Polsce

Rozdział I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojęcie i klasyfikacja transportu…….. 3
1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych w Polsce…….. 5
1.3. Transport miejski ……..8

Rozdział II.
Polityka transportowa

2.1. Pojęcie polityki transportowej ……..10
2.2. Cele polityki transportowej……..18
2.3. Narzędzia polityki transportowej ……..19

Rozdział III
Polityka transportowa miasta XYZ

3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25
3.2. Polityka transportowa miasta XYZ ……..39
3.3. Pozytywne aspekty wprowadzenia polityki transportowej…….. 45

Zakończenie…….. 51
Bibliografia ……..52

 
Czytaj więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5

1.2 Engineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakterek sklepu internetowego Plitka.UA.
2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25

2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2.4 Koszty tworzeniu i rozmieszczeniu sklepu internetowego w informacyjnym środowisku…………43

Rozdział 3
Optymalizacja zbytu działalności poprzez wprowadzenie sklepu internetowego
3.1 Strategia marketingowa…………48

3.2 Operacyjny, organizacyjny i finansowy plan…………51
3.3 Analiza czystego dochodu pieniężnego…………62
3.4 Efektywność projektu…………65

Zakończenie…………68
Bibliografia…………72

 

 
Czytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z głównych narzędzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Rozdział 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

Rozdział 2.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru.

2.1. Pojęcie i istota kanałów dystrybucji.
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanałów marketingowych.
2.3. Wybór kanałów dystrybucji.
2.3.1. Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji.
2.3.2. Etapy wyboru kanałów.
2.4. Pośrednicy w kanałach dystrybucji.

Rozdział 3.
Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego.

3.1. Rys historyczny Cukrowni XYZ S.A.
3.2. Struktura organizacyjna.
3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.
3.4. Przekształcenia własnościowe.

Rozdział 4.
System dystrybucji produktów Cukrowni XYZ S.A.

4.1. Kanały dystrybucji cukru.
4.2. Koszty i limitowanie cukru.
4.3. Pośrednicy cukrowni.
4.4. Magazynowanie i transport cukru.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Aneks.

 

 

 
Czytaj więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Rozdział I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
polityki………5
1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług
transportowych………7
1.3. Europejska infrastruktura transportu………12
1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a
krajami trzecimi………14

Rozdział II
Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do członkostwa w Unii

2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie
transportu oraz modernizacja polskiej infrastruktury
transportowej – warunkiem intensyfikacji wspólnoty
gospodarczej miedzy Polska a UE……….17
2.2. Transport drogowy jako przykład modernizacji
polskiej infrastruktury transportowej………23
2.3. Szkolenia służby cywilnej oraz przewoźników w
celu zapoznania ich z prawem i funkcjonowaniem rynku
usług transportowych w UE………41

Rozdział III
Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne

3.1. Ochrona środowiska przed degradacyjnym wpływem
transportu we Wspólnocie………47
3.2. Przygotowania polskiego transportu w zakresie
ochrony środowiska w sektorze………51

Zakończenie………54
Bibliografia………56
Spis tabel………57

 

 
Czytaj więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Rozdział I
Złożenia i podstawowe zasady zarzadzania przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formułowanie strategii firmy


Rozdział II
Rola logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojęcie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdział III
Sieci handlowe jako przedmiot działań logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdział IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecią handlowa
4.3 Zatrudnienie i organizacja pracy w firmie XYZ


Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

 

 
Czytaj więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

Rozdział 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdział 2.
Wybór kanałów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanałów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływające na wybór kanałów………15


Rozdział 3.
Formy współpracy w kanałach
dystrybucji………19

3.1. Kanały
konwencjonalne………19
3.2. Kanały zintegrowane
pionowo………21
3.2.1. Kanały
administrowane………22
3.2.2. Kanały
korporacyjne………23
3.2.3. Kanały
kontraktowe………24
3.3. Rozwój form współpracy na rynku paliw w
Polsce………28


Rozdział 4.
Proces fizycznego przepływu produktów………31

4.1. Logistyka
marketingowa………32


Rozdział 5.
System dystrybucji PKN ORLEN S.A………36

5.1. Historia firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A………36
5.2. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………39
5.3 Logistyka w PKN ORLEN S.A………44


Zakończenie………47
Bibliografia………48

 
Czytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych


Wstęp………2

Rozdział 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka żeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaż jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozległość operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonażu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w żegludze nieregularnej……….27


Rozdział 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstępna – poszukiwanie tonażu i główne warunki………30
2.2. Analiza przypadku – negocjowanie stawki frachtowej przy transporcie węgla………34
2.3. Analiza przypadku – negocjacje warunków głównych przy transporcie siarki………40


Rozdział 3.
Sposób wyboru i techniki wypełniania formularzy czarterowych………49

3.1. Rodzaje formularzy czarterowych………49
3.2. Budowa i charakterystyka czarteru na podróż………53
3.3. Techniki wypełniania i interpretacja warunków czarteru na podróż………56
3.3.1. Klauzula 1………56
3.3.2. Załadunek………58
3.3.3. Wyładunek………67
3.3.4. Załadunek i wyładunek………73
3.3.5. Podsumowanie………78


Zakończenie………79
Źródła………81

 

 
Czytaj więcej

Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie.

Wstęp………3

Rozdział I.
Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materiałowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13
3.Zasad yzarządzania materialami i
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdział II.
Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materiałów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materiałami i surowcami………67


Rozdział III.
Wpływ gospodarki materiałowej na zarzadzanie firma………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie………76
2. Praktyczne prognozowanie zużycia materiałowego………79


Zakończenie………86
Bibliografia………87
Spis tabel………89
Spis rysunków………90
Spis wykresów………91

 

 

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie informatyki w logistyce


Rozdział I


Efektywne systemy logistyczne………3

1.Istota, pojęcie i funkcje logistyki………3
2.Zarządzanie logistyczne………6
3.Systemy logistyczne………8

Rozdział II
Systemy informatyczne wspomagające zarzadzanie………15

2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15
2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20
2.3.Cechy systemu informatycznego………23
2.4.Systemy eksperckie………26
2.5.Logistyczny system informacji………29

Rozdział III
Usprawnienie procesów logistycznych za pomocą Auto ID i EDI………33

1.Automatyczna identyfikacja – kody kreskowe………33
2.Przyszłość kodów kreskowych………37
3.Elektroniczna wymiana danych – EDI………38
4.Zastosowanie EDI………39
5.Wykorzystanie EDI w przemyśle motoryzacyjnym………40
6.Skutki wdrożenia………41

Rozdział IV
Standardy w logistyce………42

1.Potrzeba standardów w logistyce………42
2.System EAN UCC………47
3.Standardy EAN UCC w zarządzaniu łańcuchem dostaw………48
4.Przyklady rozwiązań logistycznych z wykorzystaniem standardów EAN UCC………52

Bibliografia 63

 

 
Czytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.


Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne problemy funkcji sprzedaży………8

1. Program produkcji………8
2. Charakterystyka rynków………14
3. Obszary wyboru w zakresie sprzedaży………20
4. Czynniki wpływające na politykę sprzedaży………26


Rozdział II
Realizacja sprzedaży przez przedsiębiorstwo………31

1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31
2. Analiza sprzedaży………39
3. Analiza produktów strategicznych………51


Rozdział III
Kierunki aktywizacji sprzedaży………63

1. Zmiany w strategii produktu………63
2. Usprawnienie dystrybucji………65
3. Zróżnicowanie polityki cenowej………69
4. Intensyfikacja działań promocyjnych………70


Zakończenie………75
Bibliografia………77
Spis tabel………79
Spis rysunków………80

 

 
Czytaj więcej