Kategoria Logistyka

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp.

Rozdzial 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru.

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji.
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych.
2.3. Wybór kanalów dystrybucji.
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji.
2.3.2. Etapy wyboru kanalów.
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji.

Rozdzial 3.
Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A...

Czytaj więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
polityki………5
1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług
transportowych………7
1.3. Europejska infrastruktura transportu………12
1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a
krajami trzecimi………14


Rodzial II
Narodowy program przygotowania polskie...

Czytaj więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojecie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojecie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdzial III
Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdzial IV
Działalność firmy XYZ.

4...

Czytaj więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdzial 2.
Wybór kanalów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanalów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15


Rozdzial 3.
Formy współpracy w kanalach
dystrybucji………19

...

Czytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27


Rozdzial 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30
2.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

Czytaj więcej

Wykorzystanie informatyki w logistyce


Rozdzial I
Efektywne systemy logistyczne………3

1.Istota, pojecie i funkcje logistyki………3
2.Zarządzanie logistyczne………6
3.Systemy logistyczne………8


Rozdzial II
Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie………15

2.1.Informatyka w zarządzaniu firma………15
2.2.Komputerowe systemy wspomagania w zarządzaniu – SAP, MRP, MRP2, TPM………20
2.3.Cechy systemu informatycznego………23
2.4.Systemy eksperckie………26
2.5.Logistyczny system informacji………29


Rozdzial III
Usprawnienie procesów logistycznych za pomoca Auto ID i EDI………33

1.Automatyczna identyfikacja – kody kreskowe………33
2.Przyszłość kodów kreskowych………37
3.Elektroniczna wymiana danych – EDI………38
4...

Czytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.


Wstęp………4

Rozdzial I
Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8

1. Program produkcji………8
2. Charakterystyka rynków………14
3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20
4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26


Rozdzial II
Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31

1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31
2. Analiza sprzedazy………39
3. Analiza produktów strategicznych………51


Rozdzial III
Kierunki aktywizacji sprzedazy………63

1. Zmiany w strategii produktu………63
2. Usprawnienie dystrybucji………65
3. Zróznicowanie polityki cenowej………69
4. Intensyfikacja dzialan promocyjnych………70


Zakończenie………75
Bibliografia………7...

Czytaj więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Wstęp………3
Rozdzial 1.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5
1.2. Funkcje dystrybucji………18
1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23
1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29


Rozdzial 2.
Rodzaje kanalów dystrybucji………39

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39
2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39
2.1.2. Kanały pośrednie………44
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50
2.2.1. Kanały konwencjonalne………50
2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53
2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54
2.2.2.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2

II Profil i zakres działania firmy XYZ………4

1) Charakterystyka ogólna………4
2) Zamierzenia na przyszlosc………6

III Plan strategiczny………7

1) Wprowadzenie………7
2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9
3) Pozycja firmy na rynku………15
4) Wybór i wdrozenie strategii………17

IV .Plan marketingowy………19

1) Wprowadzenie………19
2) Rynek usług transportowych………20
3) Analiza konkurencji………22
4) Segment docelowy………26
5) Wybór rynku docelowego………28
6) Cele marketingowe………29
7) Strategia marketingowa………30
8) Strategia uslugi………31
9) Strategia cenowa………32
10) Strategia dystrybucji………34
11) Strategia promocji………35

V .Plan organizacyjny………38

1) ...

Czytaj więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Dystrybucja jako element marketing-mix………5

1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix
………5
1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15
1.3. Planowanie dystrybucji………21
1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich
wybór………24

Rozdzial II.
Logistyka jako zespół dzialan zarządzania
dystrybucja………31

2.1...

Czytaj więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Miejsce i rola dystrybucji w
marketingu………6

1.1. Dystrybucja i sposoby jej
interpretacji………6
1.2. Dystrybucja towarów……….10
1.3. Kanały
dystrybucyjne………11
1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13


Rozdzial II
Charakterystyka firmy xyz
………17

2.1. Definicja podmiotu gospodarczego
...

Czytaj więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp
Rozdzial I………6
Parametry charakteryzujace system dystrybucji

1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6
1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7
1.2.1. Kanały bezpośrednie………2
1.2.2. Kanały pośrednie………16
1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22


Rozdzial II
Rynek zywnosci mrozonej w Polsce

2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25
2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28
2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37
2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43
2.3.1. Producenci………43
2.3.2...

Czytaj więcej

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.


1. Wstęp……… 3.

2. Cel i zakres pracy………5.

3. Firma XYZ………6.

3.1.Historia firmy………6.
3.2.Stan obecny firmy………7.


4. Cele w zaopatrzeniu………10.

4.1.Koszty ogólne………14.
4.2.Wspólpraca z dostawcami………15.
4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19.
4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwiniecie Funkcji Jakosci) 21.


5. Wybór i ocena poddostawców………26.

5.1.Sporzadzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28.
5.2.Wybór i ocena poddostawców wlasnych………29.
5.3.Dokonywanie uzgodnien z poddostawca odnosnie zapewnienia jakosci………30.

5.4.Ocena poddostawców………31.
5.5...

Czytaj więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Wstęp……….1

Rozdzial I.
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku.

1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4
1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9
1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11
1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13
1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15
1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników – teorie i modele.

2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23
2.2...

Czytaj więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej


Wstęp…….3

Rozdzial I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdzial II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5

1.1. Pojecie i funkcje zarządzania
1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.3. Planowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27

2.1. Pojecie i cele logistyki
2.2. Zarządzanie logistyczne.


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42

3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa
3.2. Działalność firmy XYZ
...

Czytaj więcej

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ


1. Wprowadzenie………3

1.1. Geneza tematu pracy………3
1.2. Przeglad literatury………6
1.3. Cel i zakres pracy………7

2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8

2.1. Rys historyczny………8
2.2. Asortyment wyrobów………13
2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13

3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15

3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15
3.2. Uklady funkcjonalne………20
3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24
3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25
3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34

4. Badanie niezgodnosci w procesię wytwarzania………36

4.1. Zadanie wybranego ukladu………36
4.2. Sprezarki………36
4.3. Zawory………40
4.4...

Czytaj więcej

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wpływ motoryzacji na srodowisko………
5


Rozdzial 2.
Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9


Rozdzial 3.
Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12


Rozdzial 4.
Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15


Rozdzial 5.
Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21


Rozdzial 6.
Finansowanie komunikacji
miejskiej……..26


Rozdzial 7.
Marketing w komunikacji
miejskiej……..28


Rozdzial 8.
Propagowanie transportu zbiorowego w społeczenstwie……..30


Podsumowanie i
wnioski……..32


Wykaz
literatury………
37

 
Czytaj więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Cel i zakres pracy………3

Rozdzial 1.
Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców

1.1. Wiadomosci podstawowe………4
1.2. Profil dobrego dostawcy………6
1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7
1.2.2. Jakość dostaw………10
1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11
1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12
1.2.5. Gotowość dostaw……….13
1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13
1.2.7...

Czytaj więcej

Działania posredników na rynku instytucjonalnym


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6

1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6
1.1.1. Dobra wchodzace ………6
1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7
1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7
1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem
konsumentów………8
1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13
1.3.1. Giełda towarowa ………14
1.3.2. Przetarg ……… 15
1.3.3. Aukcja ………16
1.4. Specyficzne rodzaje transakcji na rynku instytucjonalnym ………17


Rozdzial 2.
Funkcje posredników w dystrybu...

Czytaj więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………1

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3
1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6
2. Popyt na usługi transportowe………9
2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9
2.2. Źródła potrzeb transportowych………11
2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11
3...

Czytaj więcej

Warunki realizacji usług dystrybucyjnych w Zywiec Trade sp. z o.o.


Wstęp.

Rozdzial 1

1. Zakres usług dystrybucyjnych (terytorialne, przedmiotowe i podmiotowe ich zróznicowanie)
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Organizacja usług
4. Proces technologiczny produkcji piwa

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wdrozenie zarządzania logistycznego w małych i srednich przedsiębiorstwach


Wstęp………5

Rozdzial I.
Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP

1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7
1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8
1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8
1.4. Cele MRP………9
1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9
1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9
1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10

Rozdzial II.
Systemy klasy MRP II

2.1. Pojawienie się systemów klasy MRP II………12
2.2. Struktura MRP II………14
2.3. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP II………15
2.4. Efekty stosowania MRP II………15
2.5...

Czytaj więcej

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej


Rozdzial I.
Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3

1. Geneza powstania poczty
2. Charakterystyka zmian po roku 1990


Rozdzial II.
Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10

1. Uslugi o charakterze powszechnym
2. Uslugi o charakterze umownym


Rozdzial III.
Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19

1. Sytuacja Poczty Polskiej na rynku
2. Instrumenty konkurencji
3. Analiza SWOT dla wybranych usług
4. Rola marki w walce o dominujaca pozycje w sektorze pocztowym


Rozdzial IV.
Kierunki zmian………….34

1...

Czytaj więcej

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Teoria organizacji sprzedazy

1.1 Marketing mix ………5
1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7
1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12
1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15
1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16
1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17
1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21
1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39
1.9 Raporty jako forma monitorowania i kontroli ………44
1.10 Ocena skutecznosci i efektywnosci działania personelu sprzedazowego ………51


Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ……… 53

2...

Czytaj więcej

Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji w firmie XYZ


Wstęp ………… 4

Rozdzial I.
Dystrybucja w teorii marketingu

1. Marketing w przedsiębiorstwach dzialajacych na rynku dóbr konsumpcyjnych………… 7
2. Dystrybucja jako element marketingu mix …………15
3. Istota kanalów dystrybucji …………20
4. Zarządzanie kanalami dystrybucji …………22
5. Uczestnicy kanalów dystrybucji – relacje ………… 27

Rozdzial II.
Dystrybucja fizyczna towarów

1. Istota i cele dystrybucji fizycznej …………29
2. Obsługa zamówien, magazynowanie, poziom zapasów, transport ………… 31
3. Handel hurtowy – istota i zalozenia …………33
4. Handel detaliczny – istota i zalozenia ………… 34

Rozdzial III.
Organizacja sytemu dystrybucji XYZ

1...

Czytaj więcej

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wprowadzenie………1

Rozdzial I.
Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3

1.1. Geneza logistyki ………3
1.2. Pojecie logistyki……… 6
1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11
1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18
1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21

Rozdzial II.
Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Powstanie i historia firmy ………34
2.2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa ………39
2.3. Wyniki finansowe osiagane przez przedsiebiorstwo w ostatnich latach……… 49
2.4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62

Rozdzial III.
Diagnoza istniejacego syste...

Czytaj więcej

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem

1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5
1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8
1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12
1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15
1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19
1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21
1.3. Fizyczny przeplyw towarów w kanale rynkowym ……….. 23

Rozdzial II.
Formy organizacyjne dystrybucji towarów

2.1. Handel hurtowy……….. 27
2.1.1. Znaczenie handlu hurtowego ………..27
2.1.2. Zadania hurtowników ………..28
2.1.3...

Czytaj więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4

1.1. Pojecie i istota logistyki ………10
1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17
1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22

Rozdzial II.
Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25

2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33
2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych ………34

Rozdzial III.
Logistyka procesów zaopatrzenia ………43

3.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia ………43
3.2. Wybór zródel zakupu ………47

Rozdzial IV.
Transport 50

4.1...

Czytaj więcej

Metody segregacji ładunków w portach.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe terminy i definicje

1.1. Pojecie segregacji……… 7
1.2. Ladunki niekompatybilne ………9
1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11
1.4. Proces skladowania ………16

Rozdzial 2.
Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych

2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25
2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42
2.3. Segregacja wedlug ADR ………52
2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen w sprawie bezpiecznego przeladunku, manipulacji i skladowania substancji niebezpiecznych w portach………53

Rozdzial 3.
Metody segregacji wedlug polskich przepisów i aktów prawnych

3.1...

Czytaj więcej

Posrednie kanaly dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Pojecie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5

1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix
1.2. Istota kanalów dystrybucji
1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo
1.4. Rodzaje kanalów dystrybucji
1.5. Funkcje dystrybucji
1.6. Logistyka w kanale dystrybucji
1.7. Rodzje strategii dystrybucji
1.8. Dystrybucja jako narzedzie marketingu mix

Rozdzial II.
Kanały dystrybucji i ich na rynku finansowym……….34

2.1. Nowoczesne systemy dystrybucji na rynku usług finansowych
2.2. Formy dystrybucji produktów finansowych
2.3. Ewolucja dystrybucji na rynku finansowym

Rozdzial III.
Rynek posredni...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.


Cel i zakres pracy ………..4
Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Charakterystyka odpadów

3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7
3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8
3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8
3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10
3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10
3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11
3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17


Rozdzial 2.
Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18

4.1. Stan prawny w XYZ ………..19
4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22

Rozdzial 3.
Anal...

Czytaj więcej

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.


Wstęp
Cel i zakres pracy
Metodyka pracy

1. Regulacje i przepisy prawne
1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce
1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw

2.1. Biodiesel
2.2. Bioetanol

3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

4. Wnioski

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8
1.2. Funkcje dystrybucji………12
1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14
1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17
1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19
1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22
1.5. Podsumowanie………25

Rozdzial II.
Analiza srodowiska badawczego – firma XYZ na tle rynku akcesoriów GSM.

2.1. Specyfika rynku akcesoriów GSM………27
2.2. Prezentacja firmy XYZ………33
2.3. Opis i analiza asortymentu firmy XYZ………36
2.4...

Czytaj więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5

1.1. Pojecie planowania
1.2. Etapy zaopatrzenia
1.3. Istota i kanaly dystrybucji

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40

2.1. Przedmiot dzialalnosci
2.2. Historia firmy
2.3. Organy spólki
2.4. Wyróznienia i nagrody

Rozdzial III.
Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52

3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub
3.2. Technologia produkcji srub w fabryce
3.3. Zaopatrzenie fabryki
3.4. Dystrybucja srub
3.5. Przyklad

Podsumowanie……….65
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

 
Czytaj więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Procesy w organizacji

1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5
1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10
1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego

2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21
2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25
2.3. Charakterystyka materialów wejsciowych i ich dostawców ……… 28
2.4. Organizacja jako system adaptujacy się ……… 32
2.5. Cele i analiza SWOT firmy XYZ ………34

Rozdzial III.
Diagnoza wybranego p...

Czytaj więcej

Transport jako sfera dzialan logistycznych.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Podstawowe zalozenia logistyki

1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4
1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9
1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22

Rozdzial II.
Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej

2.1 Charakterystyka transportu ……… 29
2.2 Analiza środków transportu ……… 35
2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39
2.4 Wybór przewoznika ………43

Rozdzial III.
Rodzaje transportu i ich charakterystyka

3.1 Transport samochodowy ……… 52
3.2 Transport kolejowy ………61
3.3 Transport wodny sródladowy……… 65
3.4 Transport lotniczy
3.5 Transport morski ……… 78
3.6 Transport miejski ……… 84

Zakończeni...

Czytaj więcej

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Walory turystyczne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5
1.2. Walory krajoznawcze……… 8
1.3. Walory wypoczynkowe ………21
1.4. Walory antropogeniczne ………23


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

2.1. Baza noclegowa ………26
2.2. Baza gastronomiczna ………30


Rozdzial III.
Dostepnosc transportowa regionu

3.1. Infrastruktura kolejowa ………36
3.2. Infrastruktura drogowa ………40
3.3. Infrastruktura lotnicza ………46
3.4. Przejscia graniczne……… 49


Rozdzial IV.
Dostepnosc komunikacyjna regionu

4.1. Krajowe i międzynarodowe polaczenia komunikacyjne kolejowe ………56
4.2...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów
1.2. Funkcje dystrybucji produktów
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu

Rozdzial II.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych
2.3. Wybór kanalów dystrybucji
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji
2.3.2. Etapy wyboru kanalów
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji

Rozdzial III.
Charakterystyka Cukr...

Czytaj więcej

Polityka transportowa miasta XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3
1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5
1.3. Transport miejski ……..8


Rozdzial II.
Polityka transportowa

2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10
2.2. Cele polityki transportowej……..18
2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19


Rozdzial III
Polityka transportowa miasta XYZ

3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25
3.2. Polityka transportowa miasta XYZ ……..39
3.3. Pozytywne aspekty wprowadzenia polityki transportowej…….. 45


Zakończenie…….. 51
Bibliografia ……..52

 
Czytaj więcej

Komunikacja tramwajowa w Warszawie.


Rozdzial I.
Wstęp

Rozdzial II.
Transport zbiorowy w miescie

2.1 Rola komunikacji miejskiej
2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego

Rozdzial III.
Historia Tramwajów Warszawskich

3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej
3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918
3.3 Okres miedzywojenny
3.4 Wybuch wojny i okupacja
3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960

Rozdzial IV.
Infrastruktura

4.1 Siec i zasilanie
4.2 Tory
4.3 Tabor

Rozdzial V.
Przewozy na liniach Tramwajów Warszawskich

Rozdzial VI.
Organizacja, finansowanie i koszty komunikacji tramwajowej

Rozdzial VII.
Szanse i zagrozenia komunikacji tramwajowej w Warsz...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktu jako narzędzie marketingowej działalności przedsiębiorstwa.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Kanały dystrybucji w marketingowej działalności przedsiębiorstwa

1. Istota, rola oraz funkcje dystrybucji ………. 5
2. Dystrybucja produktów, a inne instrumenty marketingu mix………. 8
2.1. Produkt
2.2. Cena
2.3. Promocja
3. Pojecie i istota kanalów dystrybucji ……….15
4. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów dystrybucji………. 18
5. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji ……….22
6. Strategie dystrybucji………. 25

Rozdzial II.
Posrednicy w kanalach dystrybucji

1. Rola posredników w dystrybucji towarów ……….34
2. Handel hurtowy ……….37
3. Formy organizacyjne i funkcje handlu detalicznego………. 42
4...

Czytaj więcej

Transport Unii Europejskiej i Polski.

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4

Rozdzial II
Transport Unii Europejskiej.

2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5
2.2. Rynek usług transportowych……..7
2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11

Rozdzial III
Przyporzadkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unie Europejska.

3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu……..17
3.1.1.Transport kolejowy……..20
3.1.2.Transport lotniczy……..21
3.1.3. Transport morski……..22
3.1.4. Transport wodny – sródladowy……..23
3.2...

Czytaj więcej

Pojecie transportu i jego funkcjeWstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu

1.1 Pojecie transportu
1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej
1.3 Przedmiot transportu
1.4 Funkcje transportu
1.5 Rynek usług transportowych

Rozdzial II.
Strategia firm transportowych

2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe
2.2 Marketing w transporcie
2.3 Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firma transportowa

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


 
Czytaj więcej

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Pojecie i zasady polityki transportowej………..5

1.1. Pojecie wspólnej polityki
1.2. Cele i priorytety polityki transportowej
1.3. Zasady polityki transportowej
1.4. Obszary polityki transportowej
1.4.1. Transport kolejowy
1.4.2. Transport drogowy
1.4.3. Transport lotniczy
1.4.4. Transport morski
1.4.5. Transport wodny sródladowy


Rozdzial II.
Polityka transportowa a UE………..17
2.1. Wspólny rynek transportowy

2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz realizacji zalozen wspólnej polityki transportowej
2.2.1. Transport kolejowy i jego znaczenie w polityce Unii Europejskiej
2.2.2...

Czytaj więcej

Technologie informatyczne w procesię dystrybucji.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Podstawy teorii logistyki………5

1.1. Istota i definicja
1.2. Logistyka w ujęciu fazowym
1.3. Kierunki rozwoju


Rozdzial 2
Charakterystyka procesu dystrybucji………21

2.1. Istota dystrybucji
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji
2.3. Uczestnicy kanalów dystrybucji


Rozdzial 3
Charakterystyka wybranych technologii informatycznych procesu dystrybucji………36

3.1. Elektroniczna wymiana dokumentacji
3.2. System satelitarny
3.3. Internet


Zakończenie………48
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wstęp………1

Rozdzial I.
Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3

1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3
1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8
1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14
1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28
1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30


Rozdzial II.
Obsługa klienta i jej elementy………39

2.1. Pojecie obslugi klienta………39
2.2. Elementy obslugi klienta………40
2.3. Strategie obslugi klienta………45
2.4. Efektywna obsługa klienta………49


Rozdzial III.
Przewaga konkurencyjna i jej znaczenie w logistyce dystrybucji i obsludze klienta………52

3...

Czytaj więcej

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej.


Wstęp ………5

Rozdzial I.
Cel zakres, material i metodyka pracy

1. Cel i zakres pracy ………7
2. Materialy i metodyka pracy


Rozdzial II.
Transport lotniczy i jego infrastruktura

1. Pojecie transportu lotniczego ………9
2. Struktura lotnisk w Polsce ………10
2.1. Lotniska o znaczeniu centralnym ………12
2.2. Lotniska o znaczeniu regionalnym ………13
2.3. Lotniska o znaczeniu lokalnym ………14
3. Infrastruktura ………15
3.1. Infrastruktura liniowa ………16
3.2. Infrastruktura punktowa ………17


Rozdzial III.
Zagadnienia organizacyjne transportu lotniczego w Polsce

1. Struktura organizacyjna transportu lotniczego ………19
2. Oferowane usługi ………22
2.1...

Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Logistyka w uslugach………..5

1.1 Istota logistyki
1.2 Outsourcing usług logistycznych
1.3 Uslugi logistyczny
1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
1.5 Rozwój logistyki w uslugach


Rozdzial II
Logistyczna obsługa klienta………..24

2.1 Definicja logistycznej obslugi klienta
2.2 Elementy obslugi klienta
2.3 Obsługa klienta marketingowa a logistyczna
2.4 Mierniki obslugi klienta
2.5 Analiza zintegrowanych systemów przeplywu informacji w aspekcie obslugi klienta
2.6 Logistyczna obsługa klienta w uslugach transportowych


Rozdzial III
Fazy logistycznej obslugi klienta w sprzedaży...

Czytaj więcej

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1
Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania.

1.1. Pojecie menedzera. ……… 5
1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9
1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11
1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15
1.2.3. Funkcje menedzera w zaleznosci od systemu funkcjonowania organizacji ……… 22
1.3. Menedzer – przywódca w przedsiębiorstwie logistycznym ……… 28


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1. Przedmiot i cele badan ……… 35
2.1.2. Problemy i hipotezy ……… 36
2.1.3. Dobór metod i narzedzi badawczych ……… 37
2.2...

Czytaj więcej

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.


Wstęp

Rozdzial 1.
Historia systemu GPS

Rozdzial 2.
Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar

2.1. Segment satelitarny GPS
2.2. Segment kontroli GPS
2.3. Segment uzytkownika GPS

Rozdzial 3.
Zasada działania systemu GPS

3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji
3.2. Standardowy serwis pozycyjny – SPS
3.3. Bledy GPS
3.4. Róznicowy system GPS (DGPS)

Rozdzial 4.
Odbiorniki GSM

4.1. Zasada działania odbiornika GPS
4.2. Funkcje uzytkowe standartowych odbiorników GPS
4.3. Typowe mapy nawigacyjne uzywane w odbiornikach GPS

Rozdzial 5.
Zastosowanie systemu GPS

5.1. GPS w wojsku
5.2. GPS w geodezji
5.3...

Czytaj więcej

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym.


Wstęp………..5
Cel pracy……….7
Metodyka pracy………. 8
Wykaz stosowanych pojec………. 9

Rozdzial 1.
Transport sanitarny

1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12
1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14
1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18
1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18
1.5.Transport lotniczy……….19
1.6.Transport poza granicami kraju……….20

Rozdzial 2.
Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego.

2.1. Nieprawidlowe wykorzystanie karetek systemowych na przykładzie XYZ Pogotowia Ratunkowego……….23
2.2...

Czytaj więcej

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Transport -charakterystyka

1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5
1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7
1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12


Rozdzial II
Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy.

2.1 Dostep do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16
2.2 Dostep do zwodu przewoznika w Polsce……….23
2.3 Wspólnotowe prawo jazdy i dodatkowe kwalifikacje kierowcy……….31


Rozdzial III.
Wolnosc dostepu do rynków miedzynarodowych, ubezpieczenia p...

Czytaj więcej

Konsekwencje miedzynarodowych regul handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przeplywem ladunku

1.Wstęp……….2

2. Cel pracy……….3

3. Istota i znaczenie miedzynarodowych regul handlowych……….3

4. Terminologia……….5

5. Zasady stosowania Incoterms……….7

6. Formuly Transportowe a rózne rodzaje transportu……….8

7. Gestia transportowa……….9

8. Bil of Loading – znaczenie listy zaladunkowej……….10

9. Odprawa Celna……….11

10. Podzial Kosztów……….14

11. Klasyfikacja Formul……….17

12. Międzynarodowe reguly zawierania i realizacji kontraktów handlowych

12.1 Grupa E – Departure……….19
12.1.1 EXW – Ex Works……….19
12.2 Grupa F – Main Carriage Unpaid……….21
12.2.1 FCA – Free Carrier……….22
12.2.2 FAS – Free Alongside Ship……….25
12.2.3 FOB – Free on Board………...

Czytaj więcej

Procesy zachodzace na Polskim rynku usług kurierskich w pierwszej dekadzie XXI w.


Wstęp………2

Rozdzial I
Rynek usług kurierskich – charakterystyka branzy

1. Poczatki działalności kurierskiej – nowego rodzaju usług transportowych………4
2. Dynamiczny rozwój i jego przyczyny………6
3. Rosnaca konkurencja………9
4. Zróznicowana oferta………11
5. Klienci………13


Rozdzial II
Uslugi kurierskie w latach 2000-2010

1. Pojawienie się nowych potrzeb jako impuls do wprowadzenia niestandardowych ofert………17
2. Obsługa nowych branz i nowych segmentów klientów………19
3. Rozwój e-handlu i jego wpływ na usługi kurierskie………20
4. Zróznicowane kanaly dystrybucji………22
5. Nowoczesne technologie………24


Rozdzial III
Wybrane firmy dzialajace w bran...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo komunikacyjne dzieci szkolnych.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy dotyczace bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci

1.1 Bezpieczenstwo na drodze w ujęciu przepisów prawnych………4
1.2 Jak zadbac o bezpieczenstwo dziecka na drodze………11
1.3 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania sie………14
1.4 Komunikacyjno – drogowa dla dzieci………23

Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych bezpieczenstwa komunikacyjnego dzieci

2.1 Problem badawczy………28
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe………29
2.3 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe………30
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………31
2.5 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji………33

Rozdzial III
Wy...

Czytaj więcej

System monitorowania ruchu autobusów w komunikacji miejskiej.


Wstęp………. 5
1.1 Cel i zakres pracy ……….6

Rozdzial 1
Istniejace rozwiazania w zakresię monitorowania ruchu pojazdów

2.1 Metody monitorowania ruchu pojazdów w teorii i praktyce………. 8

Rozdzial 2.
Technologie przesylu sygnalów wykorzystywane przes system

3.1 Technologia pozycjonowania satelitarnego GPS ……….14
3.2 Róznicowa transmisja poprawek DGPS………. 18
3.3 Globalny system komunikacji ruchomej GSM………. 20
3.4 Pakietowa transmisja danych GPRS ……….24
3.5 Przyspieszona transmisja danych EDGE………. 25
3.6 Krótkie wiadomosci tekstowe SMS………. 26

Rozdzial 3.
Projekt rozwiazania sy...

Czytaj więcej

Rola planowania finansowego w działalności przedsiębiorstwa- na przykładzie firmy transportowej w latach 2003-2007


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

1. Istota planowania finansowego. ……….7
2. Funkcje planowania finansowego w przedsiębiorstwie……….. 8
3. Planowanie finansowe w biznesplanie……….. 10
4. Typy planów finansowych……….. 12
5. Etapy tworzenia planu finansowego. ……….25
6. Planowanie finansowe w controllingu……….. 33

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

1. Historia powstania XYZ……….. 38
2. Struktura organizacyjna XYZ……….. 39
3. Zaplecze techniczno – obslugowe XYZ. ……….44
4. Zasieg i struktura kierunkowa przewozów XYZ……….. 48
5. Program prywatyzacji i restrukturyzacji XYZ……….. 50

Rozdzial III.
Planowan...

Czytaj więcej

Przedstawiciel handlowy w systemie dystrybucji pośredniej na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Posrednie kanaly dystrybucji jako element systemu dystrybucyjnego przedsiębiorstwa……….. 4

1.1. Pojecie i istota dystrybucji
1.2. Formy dystrybucji pośredniej
1.3. Znaczenie posrednich kanalów dystrybucji


Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………..23

2.1. Historia przedsiębiorstwa
2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
2.4. Oferta przedsiębiorstwa
2.5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Rola przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie XYZ………..45

3.1...

Czytaj więcej

Centrum Dystrybucji w X jako przyklad sukcesu ekonomicznego firmy.Wstęp

Rozdzial 1.
Centra dystrybucyjne – ogólne informacje

1.1. Pojecie i charakterystyka centrum dystrybucyjnego
1.2. Rola centrów dystrybucyjnych
1.3. Polskie centra dystrybucyjne

Rozdzial 2.
Logistyczne koncepcje zarządzania

2.1. Koncepcje zarządzania logistycznego
2.1.1. Koncepcja lean management
2.1.2. Koncepcja just-in-time
2.2. Informatyzacja dzialan jako narzedzie zarządzania logistycznego
2.3. Efektywność logistycznych koncepcji zarządzania

Rozdzial 3.
Sukces ekonomiczny centrum dystrybucji w x

3.1. Charakterystyka centrum dystrybucyjnego w x
3.2. Koncepcja społecznej odpowiedzialnosci firmy jako calosci
3.3...

Czytaj więcej

Magazynowanie zywnosci mrozonej na przykładzie firmy XXX


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polski przemysl spozywczy………6

1.1. Polski przemysl spozywczy na tle Unii Europejskiej
1.2. Handel zagraniczny artykulami rolno-spozywczymi
1.3. Glówni odbiorcy polskich produktów
1.4. Przemysl spozywczy po integracji z UE
1.5. Globalizacja w polskim przemysle spozywczym – szanse i zagrozenia w kontekscie rynku europejskiego
1.6. Ocena szans i zagrozen
1.7. Rynek mrozonek ogólem

Rozdzial II.
Istota zywnosci mrozonej………23

2.1. Rynek mrozonych owoców i warzyw w Polsce
2.2. Perspektywy zapotrzebowania na mrozone owoce i warzywa7
2.3. Nawyki zywieniowe

Rozdzial III.
Magazynowanie zywnosci………32

3.1. Rola magazynu
3...

Czytaj więcej

Motywacja pracowników w Firmie X Spedycja.Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i rodzaje motywacji

1.1. Podstawowe definicje pojecia motywacji
1.2. Rodzaje motywacji

Rozdzial II.
Psychologiczne aspekty motywacji

2.1. Partnerska firma i rozwój pracowników
2.2. Wywieranie wpływu i ksztaltowanie motywacji
2.3. Manipulacja w motywowaniu

Rozdzial III.
Proces motywowania personelu w Firmie X Spedycja

3.1. Charakterystyka Firmy X Spedycja
3.2. Placowe czynniki wynagrodzen
3.3. Pozaplacowe czynniki motywacyjne w firmie X Spedycja
3.4. Efekty gratyfikacji pozaplacowych w Firmie X Spedycja

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


 
Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie spedycji na rynku branzy TSL.Wstęp……..3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka rynku branzy TSL……..5

1.1. Wprowadzenie do zagadnien organizacji i funkcjonowania rynku TSL
1.2. Strategiczne podejscie do zarządzania transportem
1.3. Zarządzanie dzialalnoscia spedycyjna

Rozdzial 2
Rola spedytora i operatora logistycznego na rysnku TSL………16

2.1. Proces spedycyjny oraz jego udokumentowanie
2.2. Podstawowe funkcje i zadania spedytora
2.3. Organizacje zrzeszajace spedytorów
2.4. Podstawowe funkcje i zadania operatora logistycznego
2.5. Analiza porównawcza funkcji oraz zadan spedytora i operatora logistycznego

Rozdzial 3
Organizacyjno prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju ...

Czytaj więcej

Rozwój centrów logistycznych w Europie.


Wstęp

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia teorii logistyki

1.1. Podstawowe definicje
1.2. Procesy logistyczne
1.3. Logistyczne systemy zarządzania informacja

Rozdzial 2.
Centrum logistycznego – istota, rola, koncepcje

2.1. Centra logistyczne – istota funkcjonowania
2.2. Rola i zadania centrum logistycznego
2.3. Koncepcje centrów logistycznych
2.4. Infrastruktura centrum logistycznego
2.5. Funkcje i kompleksowosc usług centrum logistycznego

Rozdzial 3.
Rozwój centrów logistycznych w Europie

3.1. Proces rozwoju centrów logistycznych
3.2. Fazy budowy centrum logistycznego

Rozdzial 4.
Nowoczesne, intermodalne centra logistyczne w europie

...

Czytaj więcej

Siec logistyczna jako rzeczywisty obraz logistyki.


Wstęp

Rozdzial I.
Wybrane zagadnienia wspólczesnej logistyki

1.1. Logistyka – podstawowe pojecia
1.2. Kluczowe zagadnienia wspólczesnej logistyki

Rozdzial II.
Model Sieci w opisywaniu wspólczesnej logistyki

2.1. Pojecie sieci logistycznej i jej organizacji
2.2. Tworzenie sieci logistycznych
2.3. Cel i zasady tworzenia i kształtowania sieci logistycznej

Rozdzial III.
Rzeczywistosc Wspólczesnych Sieci Logistycznych

3.1. Rodzaje sieci logistycznych
3.2. System projektowania sieci logistycznej
3.3. Glówne czynniki uwzgledniane podczas projektowania sieci logistycznej

Rozdzial IV
Wybrane wskazniki ekonomiczne wspólczesnej logistyki

4...

Czytaj więcej

Rynek usług logistycznych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Rynek usług logistycznych – ogólne pojecia

1.1. Spedycja
1.2. Magazynowanie
1.3. Dystrybucja
1.4. Transport

Rozdzial II.
Infrastruktura logistyczna w Polsce

2.1. Działalność spedycyjna w Polsce
2.2. Infrastruktura magazynowo-dystrybucyjna w Polsce
2.3. Infrastruktura drogowo-transportowa w Polsce
2.4. Przyszłość bazy logistycznej w Polsce

Rozdzial III.
Firma logistyczno-spedycyjna jako przyklad kompleksowego swiadczenia usług logistycznych

3.1. Działalność i rozwój firmy
3.2. Infrastruktura firmy
3.3. Uslugi logistyczne firmy w Polsce
3.4. Propozycje zmian organizacyjnych i nowych usług w firmie

Zakończeni...

Czytaj więcej

Technologie procesów przewozowych w transporcie kolejowym.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Istota kolejowego procesu przewozowego.

1.1.Zarys historii kolei……….5
1.2.Rola kolejowego procesu przewozowego w ogólnym procesię transportowym……….9
1.3.Kolejowy proces przewozowy osób……….15
1.4.Kolejowy proces przewozowy ladunków……….17


Rozdzial 2
Charakterystyka technologii procesów przewozowych w transporcie kolejowym.

2.1. Technologie przemieszczania ladunków……….19
2.2. Technologie przemieszczania osób……….29
2.3. Technologie obslugi pociagów przez pojazdy trakcyjne……….32
2.4. Technologie pracy manewrowej……….35
2.5. Technologie pracy stacji towarowych……….42
2.6. Technologie pracy stacji osobowych……….43
2...

Czytaj więcej

Przewozy ładunków ponadnormatywnych transportem samochodowym.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka przewozów ponadnormatywnych……….5

1.1.Definicja ładunków ponadnormatywnych.
1.2. Cechy oraz podzial ładunków ponadnormatywnych.
1.3.Specyfika usług zwiazanych z transportem ładunków ponadnormatywnych.

Rozdzial 2
Przepisy wynikajace z aktów prawnych w zakresię przewozów ładunków ponadnormatywnych transportem samochodowym……….19

2.1. Dostep do zawodu i rynku przewozów ponadnormatywnych.
2.2. Niektóre przepisy wynikajace z aktów prawnych w zakresię przewozów ładunków ponadnormatywnych.
2.3. Warunki i przepisy pilotazu ładunków ponadnormatywnych.
2.4...

Czytaj więcej

Rozwój i koncepcje funkcjonowania firm typu TSL w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Powstanie i rozwój logistyki

1.1. Podstawowe pojecia logistyczne
1.2. Etapy rozwoju logistyki i ich charakterystyczne procesy

Rozdzial II.
Uslugi logistyczne

2.1. Przeglad usług logistycznych
2.2. Uslugi realizowane w ramach procesu spedycji
2.2.1. Dystrybucja
2.2.2. Spedycja
2.2.3. Transport

Rozdzial III.
Przekształcenie firm swiadczacych usługi logistyczne w firmy spedycyjne

Rozdzial IV.
Przedsiebiorstwo TSL

4.1. Czynniki pobudzajace i ograniczajace rozwój rynku TSL w Polsce
4.2. Przekrój firm segmentu TSL i ich sukcesy

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Istota i funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie……….4

1.1. Pojecie logistyki w przedsiębiorstwie
1.2. Funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami

Rozdzial 2.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie……….16

2.1. Rodzaje popytu zapasów
2.2. Klasyfikacja zapasów
2.3. Modele sterowania zapasami
2.4. Ocena efektywnosci rozwiazan stosowanych przez firme w zarządzaniu zapasami

Rozdzial 3.
Szczególne przypadki zarządzania zapasami……….27

3.1. Grupowe zamawianie materialów
3.2. Monitorowanie i sukcesywne zasilanie zapasów
3.2.1. Rabaty cenowe przy zakupie wiekszych partii
3.2.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie kultury organizacji w Centrach Dystrybucyjnych na przykładzie XYZ.

1. Pojecie kultury organizacji

2. Skladniki kultury organizacyjnej

3. Znaczenie i funkcje kultury organizacyjnej

4. Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

5. Cele i funkcje centrum dystrybucyjnego

6. Centra dystrybucji jako przyklad zastosowania logistyki

6.1. Ogólne informacje o centrach dystrybucji
6.2. Koncepcje centrów logistycznych
6.3. Planowanie budowy i wybór lokalizacji centrum logistycznego
6.4. Modele inicjacji i realizacji centrów logistycznych

7. Kształtowanie kultury organizacyjnej w XYZ

7.1. Charakterystyka firmy XYZ

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Procedury dobrej praktyki dystrybucyjnej hurtowni farmaceutycznej XYZ.Wstęp…….. 7

Rozdzial 1.
Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczace podmiotów prowadzacych obrót

1.1. Pojecie obrotu produktami leczniczymi…….. 15
1.2. Podstawowe warunki wprowadzania produktów leczniczych do obrotu ……..16
1.3. Rodzaje obrotu produktami leczniczymi ……..17
1.3.1. Obrót hurtowy…….. 17
1.3.1.1. Odmowa udzielenia zezwolenia……..22
1.3.1.2. Cofniecie i wygasniecie zezwolenia ……..22
1.3.2. Obrót detaliczny ……..23
1.4. Rejestr zezwolen na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej…….. 26
1.4.1. Obowiazki osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej ……..26
1.5. Przepisy karne ……..28

R...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów i jej optymalizacja na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym.

1.1. Definicja, istota, funkcje oraz cel dystrybucji……….. 3
1.2. Pojecie, istota i rodzaje kanalów dystrybucji……….. 8
1.3. Posrednicy w kanalach dystrybucji……….. 13
1.4. Efekty i koszty logistyki w dystrybucji……….. 15

Rozdzial II
Charakterystyka firmy XYZ.

2.1. Powstanie, rozwój i struktura firmy XYZ……….. 17
2.2. Konkurenci i klienci firmy XYZ……….. 27
2.3. Logistyka i dystrybucja firmy XYZ……….. 30
2.4. Wnioski 37

Rozdzial III
Dystrybucja w firmie XYZ.

3.1. Skutecznosc logistyki w firmie XYZ……….. 38
3.2...

Czytaj więcej

Dystrybucja w firmie kosmetycznej XYZ


Wstęp………..2

Rozdzial I
Logistyczna obsługa klienta – podstawy teoretyczne.

1. Istota, cele i rodzaje logistyki………..4
2. Definicja obslugi klienta………..13
3. Fazy logistycznej obslugi klienta………..18

Rozdzial II
Dystrybucja jako instrument w osiaganiu celów przedsiębiorstwa.

1. Pojecie, istota i funkcje dystrybucji………..23
2. Kanały dystrybucji i ich wybór………..26
3. Dystrybucja fizyczna produktów………..36
4. Ocena funkcjonowania kanalu dystrybucji………..37

Rozdzial III
Praktyczne funkcjonowanie firmy XYZ.

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………..42
2. Charakterystyka mikrootoczenia i makrootoczenia………..43
3. Analiza SWOT………..52

Rozdzia...

Czytaj więcej

Organizacja i zarzadzanie kanalami dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa branzy motoryzacyjnej.


Wstęp ……… 3
Cel i zakres pracy ……… 4

Rozdzial I
Istota i cel zarządzania kanalami dystrybucji

1. Dystrybucja jako element marketingu ……… 5
2. Funkcje dystrybucji produktów ……… 6
3. Pojecie i klasyfikacja kanalów dystrybucji ……… 7
4. Wybór kanalów dystrybucji i czynniki wpływajace na ten wybór ……… 13
5. Charakterystyka podstawowych typów kanalów dystrybucji ……… 19


Rozdzial II
Dystrybucja fizyczna i ksztaltowanie cen w kanalach dystrybucji ……… 25

1. Istota i cel dystrybucji fizycznej ……… 25
2. Subsystemy dystrybucji fizycznej ……… 28
3. Kształtowanie cen w kanalach dystrybucji ……… 31

Czytaj więcej

System dystrybucji w firmie motoryzacyjnej XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Dystrybucja jako instrument w osiaganiu celów przedsiębiorstwa.

1. Miejsce dystrybucji wśród elementów marketingu mix……….4
2. Strategie dystrybucji……….7
3. Kanały dystrybucji……….9
4. Typy kanalów dystrybucji……….22
5. Wspóldzialanie i konflikt w dystrybucji towarów……….24

Rozdzial II
Charakterystyka srodowiska badan – firma XYZ.

1. Charakterystyka branzy motoryzacyjnej i krytyczne czynniki sukcesu w branzy……….31
2. Historia i profil działalności firmy XYZ……….37
3. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia w firmie XYZ……….42
4. Promocja w firmie XYZ……….43
5. Analiza SWOT firmy XYZ………...

Czytaj więcej

Logistyka w firmie spedycyjnej XYZ.Wstęp……….2

Rozdzial I
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie transportu drogowego

1. Zarządzanie logistyczne w ujęciu literatury przedmiotu……….4
2. Planowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….7
3. Charakterystyka transportu drogowego……….9
4. Koordynacja w nowoczesnym przedsiębiorstwie transportowym……….10
5. Zastosowanie planowania i koordynacja w transporcie……….11

Rozdzial II
Sterowanie planowaniem i koordynacja w spedycji

1. Rys historyczny spedycji……….22
2. Rynek usług spedycyjnych……….23
3. Charakterystyka metod stosowanych w zarządzaniu firmami spedycyjnymi……….29
4...

Czytaj więcej

Uslugi transportowo-spedycyjne w handlu miedzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa &222;XYZ&221;


Wstęp………….3

Rozdzial I
Spedycja i jej rola w miedzynarodowej wymianie handlowej………….5

1. Pojecie i istota spedycji oraz rola i zadania spedytora miedzynarodowego w handlu zagranicznym
2. Podstawowe dokumenty dotyczace spedytora w wymianie handlowej
3. Ubezpieczenia transportowe
4. Odpowiedzialnosc przewoznika w miedzynarodowym transporcie drogowym


Rozdzial II
Diagnoza organizacji przewozów w przedsiębiorstwie „XYZ”………….20

1. Charakterystyka firmy
2. Pojecie przesylki drobnej w spedytorskim ruchu zbiorowym
3. Taryfa drobnicowa
4. Formowanie przesylek zbiorczych
5. Incoterms 2000


Rozdzial III
Etapy procesu spedycyjnego na przykład...

Czytaj więcej

Kierunek i zakres lancuchów dostaw w przedsiębiorstwie.Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka lancucha dostaw.

1.1. Pojecie i charakterystyka lancucha dostaw……….6
1.2. Lancuch dostaw jako model przeplywów fizycznych……….8
1.3. Zewnetrzne oraz wewnetrzne lancuchy dostaw……….9
1.4. Prosty, rozszerzony i pelny lancuch dostaw……….12
1.5. Punkty charakterystyczne oraz koncepcja integracji lancucha dostaw……….16


Rozdzial 2
Charakterystyka koncepcji zarządzania

lancuchem dostaw……….22
2.1. Istota oraz znaczenie planowania w koncepcji zarządzania lancuchem dostaw……….22
2.2. Zarządzanie przeplywem informacji……….25
2.3. Zarządzanie lancuchem dostaw a kwestia zastosowania koncepcji ECR.31
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie lancuchem dostaw.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Istota logistyki.

1.1. Logistyka i jej zadania……….. 4
1.2. Logistyka jako metoda zarządzania……….. 8
1.3. Funkcje zarządzania logistycznego……….. 12
1.4. Kształtowanie procesów logistycznych w firmie……….. 15

Rozdzial II.
Zarządzanie logistyczne w firmie.

2.1. Logistyka a zarzadzanie……….. 19
2.2. Przeslanki strategicznego funkcjonowania logistyki……….. 20
2.3. Definicja zarządzania logistycznego……….. 23
2.4. Wybór infrastruktury dystrybucji……….. 24
2.5. Optymalizowanie procesów transportowych……….. 27
2.6. Kanały dystrybucji……….. 30
2.7. Zmiany i znaczenie kanalów dystrybucji……….. 33

Rozdzial III.
Zarz...

Czytaj więcej

Zarządzanie przeplywem produktów w sieci dystrybucji. Na przykładzie Centrum Dystrybucji XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wybrane zagadnienia przeplywów produktów w sieciach dystrybucji………5

1.1. Podstawowe pojecia
1.2. Logistyka w przeplywach produktów
1.2.1. Logistyka zaopatrzenia
1.2.2. Logistyka produkcji
1.2.3. Logistyka dystrybucji
1.3. Logistyka marketingowa
1.4. Pojecie zaopatrzenia (zakupów)
1.5. Pojecie dystrybucji

Rozdzial II.
Centra dystrybucji jako przyklad zastosowania logistyki………24

2.1. Ogólne informacje o centrach dystrybucji
2.2. Koncepcje centrów logistycznych
2.3. Planowanie budowy i wybór lokalizacji centrum logistycznego
2.4. Modele inicjacji i realizacji centrów logistycznych
2.5...

Czytaj więcej

Transport multimodalny w europejskim przewozie towarowym.


Wstęp.
Cel pracy.

Rozdzial 1.
Transport w gospodarce miedzynarodowej.

3.1. Pojecie i przedmiot transportu towarowego.
3.2. Rodzaje i cechy transportu towarowego.
3.3. Infrastruktura transportowa.
3.4. Gospodarcze funkcje transportu.

Rozdzial 2.
Polityka transportowa na terenie Unii Europejskiej.

4.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej.
4.2. Istota gestii transportowej.
4.3. Gestia ubezpieczeniowa.
4.4. Dostawy wedlug Incoterms 2010.

Rozdzial 3.
Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym.

5.1. Proces transportowy w handlu zagranicznym.
5.2. Import.
5.3. Eksport.

Rozdzial 4.
Transport multimod...

Czytaj więcej

Centra logistyczne jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce…………6

1. Istota samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego.
2.1. Pojecie i istota funkcjonowania gminy.
2.2. Osobowosc prawna gminy.
3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy.
3.1. Zadania wlasne gminy.
3.2. Zadania zlecone gminy.
4. Władze gminy.
4.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny.
4.2. Organy wykonawcze gminy.

Rozdzial II.
Znaczenie i istota centrów logistycznych…………19

1. Pojecie centrum logistyczne.
2. Rozwój i istota centra logistycznego w Polsce.
3...

Czytaj więcej

Logistyka obslugi klienta w praktyce salonu meblowego IKEA.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Obsługa klienta jako elementy marketingu firmy handlowej……….4

1.1. Specyfikacja handlu i uslugi……….4
1.2. Marketing Mix w działalności firmy handlowej……….9
1.3. Obsługa klienta jako istotny element działalności firmy handlowej……….16

Rozdzial II.
Outsourcing usługi logistycznej w praktyce salonów mebli……….19

2.1. Pojecie i istota outsourcingu……….19
2.2. Uslugi logistyczne w procesach obslugi klienta……….22
2.3. Specyfikacja działalności salonów mebli IKEA……….25

Rozdzial III.
Kompleksowa obsługa klienta w działalności firmy swiadczacej usługi logistyczne dla salonu mebli……….29

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ technologii informatycznych na funkcjonowanie sektora usług logistycznych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka i podstawowe zalozenia technologii informatycznych w logistyce

1.1. Ewolucja rozwiazan informatycznych
1.2. Rynek usług logistycznych
1.3. Wdrazanie systemów informatycznych w logistyce

Rozdzial 2.
Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie logistyka

2.1. Charakterystyka systemów klasy ERP
2.2. Rozwiazania informatyczne w zarządzaniu lancuchem dostaw – SCM
2.3. Specyfikacja magazynowych systemów informatycznych – WMS

Rozdzial 3.
Wspomaganie lancucha logistycznego poprzez internet

3.1. E-biznes
3.1.1. B2B oraz B2C
3.2. Wykorzystanie Internetu w działalności firm logistycznych
3.3. E-rynki

Zakoń...

Czytaj więcej

Kierunki doskonalenia usług kurierskich w Polsce.Wstęp………..3

Cel i zakres pracy……….. 4

Prawo przewozowe……….. 5
3.1 Przewóz towarów……….. 6
3.2 Regulacje prawne……….. 7

Rozdzial 1
Charakterystyka usług kurierskich……….. 10

4.1 Uslugi i ich klasyfikacje ………..14
4.2 Rozwój usług kurierskich i jego przyczyny……….. 16
4.3 Oferty firm kurierskich ………..19
4.4 Kto i z jakich przyczyn korzysta z usług kurierskich……….. 21
4.5 Kary nakladane na osoby fizyczne ………..22
4.6 Uslugi kurierskie na tle usług pocztowych i usług przewozowych ………..23
4.7 Analiza wzorców umów stosowanych przez firmy kurierskie ………..24

Rozdzial 2
Uslugi kurierskie na przelomie lat ………..27

5...

Czytaj więcej

Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym.


Wstęp

Rozdzial I
Transport w handlu miedzynarodowym. Pojecia i kategorie ekonomiczne w transporcie miedzynarodowym

1. Transport a wymiana miedzynarodowa
2. Organizacja działalności transportowej i spedycyjnej
3. Organizacja spedycji miedzynarodowej w Polsce


Rozdzial II
Ekonomika transportu miedzynarodowego

1. Koszt transportu
2. Miedzynarodowy rynek
3. Polityka transportowa
4. Wspólpraca miedzynarodowa w transporcie


Rozdzial III
Technika transportu w handlu zagranicznym na przykładzie firmy spedycyjnej

1. Umowa spedycji oraz umowy o przewóz towarów w handlu zagranicznym
2...

Czytaj więcej

Fotoradary i ich regulacje prawne.

Wstęp

Rozdzial I
Powstanie, rozwój i zastosowanie radarów oraz fotoradarów

1. Powstanie pierwszych radarów ostrzegawczych………3
a. Radary ostrzegawcze w Stanach Zjednoczonych ……..3
b. Radary ostrzegawcze w Anglii…….. 10
c. Radary ostrzegawcze w Niemczech…….. 12
d. Radary ostrzegawcze w Japonii…….. 14
e. Radary ostrzegawcze w Rosji…….. 15
f. Radary ostrzegawcze we Francji…….. 20
2. Powstanie i rozwój fotoradarów …….. 21

Rozdzial II
Uwarunkowania prawne funkcjonowania fotoradarów

1. Rozwiazania i podstawy prawne funkcjonujace w Unii Europejskiej w ramach funkcjonowania fotoradarów. Strefa Schengen ……..29
2...

Czytaj więcej

Środki transportu wewnetrznego.


Wstęp

Rozdzial I
1. Transport wewnetrzny pojecie i definicja

1.1. Pojecie i podzial transportu
1.2. Ekonomiczne cechy transportu
1.3. Badania ekonomiczne transportu
1.4. Badanie potrzeb transportowych


Rozdzial II
2. Przeglad środków transportu wewnetrznego

2.1.Pojecie, budowa i wlasnosci systemu transportowego oraz systemu zarządzania transportem
2.2 Poszczególne srodki transportu wewnetrznego
2.3.Struktura organizacyjna transportu


Rozdzial III
3. Analiza kosztów wybranych środków transportu wewnetrznego

3.1. Analiza kosztów wlasnych w transporcie
3.2. Kalkulacja kosztu jednostkowego usługi transportowej
3...

Czytaj więcej

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie

1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3
1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3
1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7
1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12
1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20
1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu De Silva

2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i rynku przewozów lotniczych……….29
2.2. Lokalizacja i wyposazenie obiektu ……….33
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zakres kompetencji pracowników ……….38


Rozdzial 3.
A...

Czytaj więcej

Zarządzanie centrami dystrybucyjnymi na przykładzie firmy Tesco.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Wybrane zagadnienia zarządzania dystrybucja i logistyki dystrybucji

1.1. Definicja dystrybucji i jej funkcje………5
1.2. Wybrane funkcje centrów logistycznych/ dystrybucyjnych……… 8
1.3. Wybrane zagadnienia zarządzania w tym zarządzania logistyka……… 11
1.4. Wybrane zagadnienia logistyki dystrybucji……… 30

Rozdzial II.
Centra dystrybucji jako generalny regulator przeplywów w kanalach dystrybucji

2.1. Charakterystyka centrów dystrybucji ………36
2.2. Zarządzanie kanalami dostaw (scm) ………39
2.3. Rola, zadania i funkcje centrów dystrybucji w regulacji przeplywów produktów i informacji w kanalach dostaw……… 45

Rozdzi...

Czytaj więcej

Plan przewozów materialów budowlanych (zadanie transportowe).


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Zaangazowanie poszczególnych galezi transportu w ogólnych przewozach

1.1. Udział poszczególnych galezi transportu w krajowych przewozach ladunków………. 5
1.2. Przewozy ładunków komunikacji miedzynarodowej………. 10
1.3. Struktura przewozonych (obslugiwanych) ładunków przez poszczególne galezie ……….12
1.4. Przewóz materialów budowlanych ……….14

Rozdzial 2.
Sformulowanie zadania transportowego i zalozenia do projektu

2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu ……….18
2.2. Charakterystyka obszaru transportowego ……….29
2.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie transportem drogowym ładunków drobnicowych. Na przykładzie firmy DSV sp. z o.o.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Zarządzanie transportem i jego funkcje

1. Istota transportu, systemu transportowego i usług transportowych……….. 8
1.1. Istota transportu, jego rola i funkcje w gospodarce narodowej……….. 8
1.2. Istota systemu transportowego i usług transportowych……….. 11
1.3. Potrzeby i popyt na usługi transportowe ………..17
2. Istota, cele, zadania i funkcje transportu w przedsiębiorstwie ………..21
2.1. Istota i cele transportu w przedsiębiorstwie ………..21
2.2. Zadania transportu w przedsiębiorstwie ………..24
2.3. Funkcje transportu w przedsiębiorstwie ………..25
3...

Czytaj więcej

Transport jako element spedycji międzynarodowej na przykładzie działalności małych przedsiebiorstw transportu drogowego.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Spedycja jako element logistyki

1.1. Proces spedycyjny………. 5
1.2. Podstawowe funkcje i zadania spedytora ……….11
1.3. Charakterystyka polskiego rynku usług spedycyjnych ……….23
1.4. Umowa spedycji i jej charakterystyka ……….31

Rozdzial 2
Transport

2.1. Transport krajowy ……….34
2.2. Zasady współpracy spedycji z przewoznikami ……….40
2.3. Dokumentacja w transporcie drogowym ……….44

Rozdzial 3
MSP transportu drogowego

3.1. Charakterystyka przedsiebiorstw typu MSP………. 47
3.2. Spedycja w MSP transportu drogowego………. 47
3.3. Rozwój MSP i prognozy działalności transportowej w Polsce………. 47

Zakończenie………. 48
Bibliograf...

Czytaj więcej

Krajowy transport samochodowy w obsludze logistycznej rynku.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Problematyka transportu samochodowego

1.1. Transport samochodowy jako element procesu logistycznego………. 5
1.2. Struktura rynku transportu samochodowego ……….11
1.3. Dokumentacja dotyczaca działalności transportowej ……….16

Rozdzial II
Transport samochodowy w obsludze logistycznej w firmie XYZ sp. z o.o.

2.1. Charakterystyka działalności firmy XYZ Sp. z o.o. ……….19
2.2. Struktura organizacyjna firmy XYZ Sp. z o.o. ……….21
2.3. Obsługa logistyczna i transport samochodowy w firmie XYZ……….. 25

Rozdzial III
Wpływ przepisów unijnych na dzialalnosc transportowa firmy XYX.

3.1. Wskazniki ekonomiczne firmy XYZ Sp. z o...

Czytaj więcej

Logistyka odwrotna na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………….4

Rozdzial I
Pojecie logistyki odwrotnej

1.1. Przedmiot, cele i zadania logistyki odwrotnej…………. 8
1.2.1. Odpady komunalne…………. 17
1.2.2. Odpady przemyslowe…………. 21
1.2.3. Odpady medyczne ………….23
1.2.4. Odpady niebezpieczne…………. 24
1.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami…………. 27
1.3.1. Zadania logistyki zwrotnej w zakresię wywozu odpadów…………. 27
1.3.2. Zadania logistyki zwrotnej w systemach ponownego uzycia odpadów…………. 31
1.3.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach ponownego wytworzenia…………. 35
1.3.4. Zadania logistyki zwrotnej w systemach recyklingu…………. 39

Rozdzial II
Procesy logistyczne, ...

Czytaj więcej

Udział logistyki w internacjonalizacji przedsiebiorstw Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzglednieniem roli centrów logistycznych


Wstęp…………3

Rozdzial 1
Miejsce logistyki miedzynarodowej w procesię integracji przedsiebiorstw unii europejskiej

1.1. Istota i pojecie logistyki miedzynarodowej…………5
1.2. Internacjonalizacja logistyki jako konsekwencja internacjonalizacji przedsiebiorstw…………9
1.3. Logistykochlonnosc euroregionów………… 15
1.4. Logistyka miedzynarodowa w polskich przedsiębiorstwach………… 19

Rozdzial 2
Znaczenie centrów logistycznych w procesię internacjonalizacji unijnych przedsiebiorstw

2.1. Charakterystyka i czynniki sprzyjajace budowie centrów logistycznych………… 23
2.2. Europejskie doswiadczenia w budowie centrów………… 32
2.2.1...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich