Kategoria Logistyka

Jakość w zaopatrzeniu na przykładzie firmy XYZ.


1. Wstęp……… 3.

2. Cel i zakres pracy………5.

3. Firma XYZ………6.

3.1.Historia firmy………6.
3.2.Stan obecny firmy………7.


4. Cele w zaopatrzeniu………10.

4.1.Koszty ogólne………14.
4.2.Wspólpraca z dostawcami………15.
4.3.Klient jest królem (Nasz klient nasz Pan)………19.
4.4.QFD:Quality Funkction Deploytment (Rozwiniecie Funkcji Jakosci) 21.


5. Wybór i ocena poddostawców………26.

5.1.Sporzadzenie dokumentacji zaopatrzeniowej………28.
5.2.Wybór i ocena poddostawców wlasnych………29.
5.3.Dokonywanie uzgodnien z poddostawca odnosnie zapewnienia jakosci………30.

5.4.Ocena poddostawców………31.
5.5.Badanie pierwszej próbki………34.


6...

Czytaj więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Wstęp……….1

Rozdzial I.
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku.

1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4
1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9
1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11
1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13
1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15
1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników – teorie i modele.

2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23
2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23
2.3. Modele motywacji………..25
2.3.1...

Czytaj więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej


Wstęp…….3

Rozdzial I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdzial II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41
III.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5

1.1. Pojecie i funkcje zarządzania
1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.3. Planowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27

2.1. Pojecie i cele logistyki
2.2. Zarządzanie logistyczne.


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42

3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa
3.2. Działalność firmy XYZ
3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa


...

Czytaj więcej

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ


1. Wprowadzenie………3

1.1. Geneza tematu pracy………3
1.2. Przeglad literatury………6
1.3. Cel i zakres pracy………7

2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8

2.1. Rys historyczny………8
2.2. Asortyment wyrobów………13
2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13

3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15

3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15
3.2. Uklady funkcjonalne………20
3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24
3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25
3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34

4. Badanie niezgodnosci w procesię wytwarzania………36

4.1. Zadanie wybranego ukladu………36
4.2. Sprezarki………36
4.3. Zawory………40
4.4. Badanie szczelnosci ukladu……….47
4.5. Wyniki badania niezgodnosci FMEA………53

Czytaj więcej

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wpływ motoryzacji na srodowisko………
5


Rozdzial 2.
Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9


Rozdzial 3.
Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12


Rozdzial 4.
Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15


Rozdzial 5.
Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21


Rozdzial 6.
Finansowanie komunikacji
miejskiej……..26


Rozdzial 7.
Marketing w komunikacji
miejskiej……..28


Rozdzial 8.
Propagowanie transportu zbiorowego w społeczenstwie……..30


Podsumowanie i
wnioski……..32


Wykaz
literatury………
37

 
Czytaj więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Cel i zakres pracy………3

Rozdzial 1.
Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców

1.1. Wiadomosci podstawowe………4
1.2. Profil dobrego dostawcy………6
1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7
1.2.2. Jakość dostaw………10
1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11
1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12
1.2.5. Gotowość dostaw……….13
1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13
1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14
1.2.8...

Czytaj więcej

Działania posredników na rynku instytucjonalnym


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6

1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6
1.1.1. Dobra wchodzace ………6
1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7
1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7
1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem
konsumentów………8
1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13
1.3.1. Giełda towarowa ………14
1.3.2. Przetarg ……… 15
1.3.3. Aukcja ………16
1.4. Specyficzne rodzaje transakcji na rynku instytucjonalnym ………17


Rozdzial 2.
Funkcje posredników w dystrybucji produktów materialnych ………18

2.1...

Czytaj więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………1

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3
1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6
2. Popyt na usługi transportowe………9
2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9
2.2. Źródła potrzeb transportowych………11
2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11
3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13
...

Czytaj więcej

Warunki realizacji usług dystrybucyjnych w Zywiec Trade sp. z o.o.


Wstęp.

Rozdzial 1

1. Zakres usług dystrybucyjnych (terytorialne, przedmiotowe i podmiotowe ich zróznicowanie)
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Organizacja usług
4. Proces technologiczny produkcji piwa

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wdrozenie zarządzania logistycznego w małych i srednich przedsiębiorstwach


Wstęp………5

Rozdzial I.
Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP

1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7
1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8
1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8
1.4. Cele MRP………9
1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9
1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9
1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10

Rozdzial II.
Systemy klasy MRP II

2.1. Pojawienie się systemów klasy MRP II………12
2.2. Struktura MRP II………14
2.3. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP II………15
2.4. Efekty stosowania MRP II………15
2.5. Najwazniejsze pojecia z zakresu MRP II ………16
2.6...

Czytaj więcej

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej


Rozdzial I.
Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3

1. Geneza powstania poczty
2. Charakterystyka zmian po roku 1990


Rozdzial II.
Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10

1. Uslugi o charakterze powszechnym
2. Uslugi o charakterze umownym


Rozdzial III.
Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19

1. Sytuacja Poczty Polskiej na rynku
2. Instrumenty konkurencji
3. Analiza SWOT dla wybranych usług
4. Rola marki w walce o dominujaca pozycje w sektorze pocztowym


Rozdzial IV.
Kierunki zmian………….34

1...

Czytaj więcej

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Teoria organizacji sprzedazy

1.1 Marketing mix ………5
1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7
1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12
1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15
1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16
1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17
1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21
1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39
1.9 Raporty jako forma monitorowania i kontroli ………44
1.10 Ocena skutecznosci i efektywnosci działania personelu sprzedazowego ………51


Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ……… 53

2.1 Przedmiot działalnosci……… 53
2.2 Majatek i kapitaly……… 63
2...

Czytaj więcej

Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji w firmie XYZ


Wstęp ………… 4

Rozdzial I.
Dystrybucja w teorii marketingu

1. Marketing w przedsiębiorstwach dzialajacych na rynku dóbr konsumpcyjnych………… 7
2. Dystrybucja jako element marketingu mix …………15
3. Istota kanalów dystrybucji …………20
4. Zarządzanie kanalami dystrybucji …………22
5. Uczestnicy kanalów dystrybucji – relacje ………… 27

Rozdzial II.
Dystrybucja fizyczna towarów

1. Istota i cele dystrybucji fizycznej …………29
2. Obsługa zamówien, magazynowanie, poziom zapasów, transport ………… 31
3. Handel hurtowy – istota i zalozenia …………33
4. Handel detaliczny – istota i zalozenia ………… 34

Rozdzial III.
Organizacja sytemu dystrybucji XYZ

1. Systemy dystrybucji na rynku piwa w Polsce …………36

Czytaj więcej

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wprowadzenie………1

Rozdzial I.
Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3

1.1. Geneza logistyki ………3
1.2. Pojecie logistyki……… 6
1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11
1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18
1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21

Rozdzial II.
Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Powstanie i historia firmy ………34
2.2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa ………39
2.3. Wyniki finansowe osiagane przez przedsiebiorstwo w ostatnich latach……… 49
2.4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62

Rozdzial III.
Diagnoza istniejacego systemu logistyki odzysku

3.1...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich