Kategoria Logistyka

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem

1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5
1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8
1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12
1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15
1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19
1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21
1.3. Fizyczny przeplyw towarów w kanale rynkowym ……….. 23

Rozdzial II.
Formy organizacyjne dystrybucji towarów

2.1. Handel hurtowy……….. 27
2.1.1. Znaczenie handlu hurtowego ………..27
2.1.2. Zadania hurtowników ………..28
2.1.3. Rodzaje posredników hurtowych ……….. 29
2.1.4...

Czytaj więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4

1.1. Pojecie i istota logistyki ………10
1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17
1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22

Rozdzial II.
Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25

2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33
2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych ………34

Rozdzial III.
Logistyka procesów zaopatrzenia ………43

3.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia ………43
3.2. Wybór zródel zakupu ………47

Rozdzial IV.
Transport 50

4.1. Potrzeby przewozowe ………50
4.2...

Czytaj więcej

Metody segregacji ładunków w portach.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe terminy i definicje

1.1. Pojecie segregacji……… 7
1.2. Ladunki niekompatybilne ………9
1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11
1.4. Proces skladowania ………16

Rozdzial 2.
Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych

2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25
2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42
2.3. Segregacja wedlug ADR ………52
2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen w sprawie bezpiecznego przeladunku, manipulacji i skladowania substancji niebezpiecznych w portach………53

Rozdzial 3.
Metody segregacji wedlug polskich przepisów i aktów prawnych

3.1. Rozporzadzenia………57
3.2. Polskie normy……… 77
3.3...

Czytaj więcej

Posrednie kanaly dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Pojecie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5

1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix
1.2. Istota kanalów dystrybucji
1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo
1.4. Rodzaje kanalów dystrybucji
1.5. Funkcje dystrybucji
1.6. Logistyka w kanale dystrybucji
1.7. Rodzje strategii dystrybucji
1.8. Dystrybucja jako narzedzie marketingu mix

Rozdzial II.
Kanały dystrybucji i ich na rynku finansowym……….34

2.1. Nowoczesne systemy dystrybucji na rynku usług finansowych
2.2. Formy dystrybucji produktów finansowych
2.3. Ewolucja dystrybucji na rynku finansowym

Rozdzial III.
Rynek posredników na rynku usług finansowych……….55

3.1...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.


Cel i zakres pracy ………..4
Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Charakterystyka odpadów

3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7
3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8
3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8
3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10
3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10
3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11
3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17


Rozdzial 2.
Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18

4.1. Stan prawny w XYZ ………..19
4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22

Rozdzial 3.
Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ

5.1...

Czytaj więcej

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.


Wstęp
Cel i zakres pracy
Metodyka pracy

1. Regulacje i przepisy prawne
1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce
1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw

2.1. Biodiesel
2.2. Bioetanol

3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

4. Wnioski

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8
1.2. Funkcje dystrybucji………12
1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14
1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17
1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19
1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22
1.5. Podsumowanie………25

Rozdzial II.
Analiza srodowiska badawczego – firma XYZ na tle rynku akcesoriów GSM.

2.1. Specyfika rynku akcesoriów GSM………27
2.2. Prezentacja firmy XYZ………33
2.3. Opis i analiza asortymentu firmy XYZ………36
2.4. Podsumowanie………41

Rozdzial III.
Analiza kanalów dystrybuc...

Czytaj więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5

1.1. Pojecie planowania
1.2. Etapy zaopatrzenia
1.3. Istota i kanaly dystrybucji

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40

2.1. Przedmiot dzialalnosci
2.2. Historia firmy
2.3. Organy spólki
2.4. Wyróznienia i nagrody

Rozdzial III.
Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52

3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub
3.2. Technologia produkcji srub w fabryce
3.3. Zaopatrzenie fabryki
3.4. Dystrybucja srub
3.5. Przyklad

Podsumowanie……….65
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

 
Czytaj więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Procesy w organizacji

1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5
1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10
1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego

2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21
2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25
2.3. Charakterystyka materialów wejsciowych i ich dostawców ……… 28
2.4. Organizacja jako system adaptujacy się ……… 32
2.5. Cele i analiza SWOT firmy XYZ ………34

Rozdzial III.
Diagnoza wybranego procesu w firmie XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Transport jako sfera dzialan logistycznych.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Podstawowe zalozenia logistyki

1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4
1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9
1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22

Rozdzial II.
Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej

2.1 Charakterystyka transportu ……… 29
2.2 Analiza środków transportu ……… 35
2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39
2.4 Wybór przewoznika ………43

Rozdzial III.
Rodzaje transportu i ich charakterystyka

3.1 Transport samochodowy ……… 52
3.2 Transport kolejowy ………61
3.3 Transport wodny sródladowy……… 65
3.4 Transport lotniczy
3.5 Transport morski ……… 78
3.6 Transport miejski ……… 84

Zakończenie ………94
Bibliografia ………97
Spis rysunków……… 99
S...

Czytaj więcej

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Walory turystyczne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5
1.2. Walory krajoznawcze……… 8
1.3. Walory wypoczynkowe ………21
1.4. Walory antropogeniczne ………23


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

2.1. Baza noclegowa ………26
2.2. Baza gastronomiczna ………30


Rozdzial III.
Dostepnosc transportowa regionu

3.1. Infrastruktura kolejowa ………36
3.2. Infrastruktura drogowa ………40
3.3. Infrastruktura lotnicza ………46
3.4. Przejscia graniczne……… 49


Rozdzial IV.
Dostepnosc komunikacyjna regionu

4.1. Krajowe i międzynarodowe polaczenia komunikacyjne kolejowe ………56
4.2. Komunikacja autobusowa ………58
4.3. Komunikacja lotnicza……… 60
4.4...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów
1.2. Funkcje dystrybucji produktów
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu

Rozdzial II.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych
2.3. Wybór kanalów dystrybucji
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji
2.3.2. Etapy wyboru kanalów
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji

Rozdzial III.
Charakterystyka Cukrowni XYZ jako podmiotu badawczego ……..37

3.1...

Czytaj więcej

Polityka transportowa miasta XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3
1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5
1.3. Transport miejski ……..8


Rozdzial II.
Polityka transportowa

2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10
2.2. Cele polityki transportowej……..18
2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19


Rozdzial III
Polityka transportowa miasta XYZ

3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25
3.2. Polityka transportowa miasta XYZ ……..39
3.3. Pozytywne aspekty wprowadzenia polityki transportowej…….. 45


Zakończenie…….. 51
Bibliografia ……..52

 
Czytaj więcej

Komunikacja tramwajowa w Warszawie.


Rozdzial I.
Wstęp

Rozdzial II.
Transport zbiorowy w miescie

2.1 Rola komunikacji miejskiej
2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego

Rozdzial III.
Historia Tramwajów Warszawskich

3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej
3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918
3.3 Okres miedzywojenny
3.4 Wybuch wojny i okupacja
3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960

Rozdzial IV.
Infrastruktura

4.1 Siec i zasilanie
4.2 Tory
4.3 Tabor

Rozdzial V.
Przewozy na liniach Tramwajów Warszawskich

Rozdzial VI.
Organizacja, finansowanie i koszty komunikacji tramwajowej

Rozdzial VII.
Szanse i zagrozenia komunikacji tramwajowej w Warszawie

Rozdzial VIII.
Podsumowanie i wnioski koncow...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktu jako narzędzie marketingowej działalności przedsiębiorstwa.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Kanały dystrybucji w marketingowej działalności przedsiębiorstwa

1. Istota, rola oraz funkcje dystrybucji ………. 5
2. Dystrybucja produktów, a inne instrumenty marketingu mix………. 8
2.1. Produkt
2.2. Cena
2.3. Promocja
3. Pojecie i istota kanalów dystrybucji ……….15
4. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów dystrybucji………. 18
5. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji ……….22
6. Strategie dystrybucji………. 25

Rozdzial II.
Posrednicy w kanalach dystrybucji

1. Rola posredników w dystrybucji towarów ……….34
2. Handel hurtowy ……….37
3. Formy organizacyjne i funkcje handlu detalicznego………. 42
4. Internet a dystrybucja ……….44

Rozdzial III.
Ogó...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich