Kategoria Negocjacje

Negocjacje w służbie zdrowia

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka negocjacji
      1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji
1.2.Style negocjacji
1.3.Sposób prowadzenia negocjacji
1.4.Cechy negocjatora
1.5.Etapy negocjacji
1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania .
1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji
1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
1.6.Warunki udanych negocjacji
1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu
1.8.Trudny partner
1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji

Rozdział 2.
Przeobrażenia w służbie zdrowia.
      2.1.Historia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
2.1.1.Polskie Kasy Chorych okresu międzywojennego
2.1.2...

Czytaj więcej

Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne
1.2 Pojęcie dziecka
1.3 Pojęcie praw dziecka
1.4 Prawa dziecka – rys historyczny
1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym
1.6 Prawa dziecka w szkole
1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

Czytaj więcej

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3

Rozdział 1
Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy.

1.1 Definicje negocjacji………5
1.2 Etapy procesu negocjacji………9
1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14

Rozdział 2
Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych.

2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17
2.2 Modele negocjacji………22
2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27

Rozdział 3
Charakterystyka firmy X oraz stosowane w niej techniki i taktyki negocjacji handlowych.

3.1 Geneza, etapy rozwoju i przedmiot działalności firmy X………32
3.2 Polityka jakości i analiza SWOT firmy X………37
3...

Czytaj więcej

Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji

Wstęp……….2

Rozdział 1.
Komunikacja.
      1.1 Definicja i istota komunikacji……….3
1.1.1 Komunikacja werbalna……….6
1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7
1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9
1.3 Modele procesu komunikowania się……….12
1.4 Style komunikacyjne……….15
1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17

Rozdział 2.
Konflikt w organizacji.
      2.1 Pojęcie i istota konfliktów……….23
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji……….26
2.3 Źródła konfliktów wewnątrz organizacji……….28
2.4 Przebieg konfliktów……….31
2.5 Cechy osobowościowe w relacjach międzyludzkich……….33
2.6 Rozwiązywanie konfliktów……….34

Rozdział 3.
Metodologia badań...

Czytaj więcej

Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia negocjacji
      1.1. Definicja negocjacji
1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora
1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów
1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe

Rozdział 2
Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji
      2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach
2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia
2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów
2.4. Zasady skutecznej komunikacji

Rozdział 3
Fazy negocjacji
      3.1. Znaczenie etapów negocjacji
3.2. Etap przednegocjacyjny
3.3. Negocjacje właściwe
3.4. Etap ponegocjacyjny

Rozdział 4
Praktyczne ujęc...

Czytaj więcej

Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.
      1.1 Pojęcie i istota………. 7
1.2 Źródła konfliktu………. 8
1.3 Etapy konfliktu ……….13
1.4 Typy konfliktów ……….15

Rozdział 2
Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.
      2.1 Definicja i istota ……….18
2.2 Elementy negocjacji………. 19
2.3 Rodzaje negocjacji………. 22
2.4 Strategie negocjacyjne………. 24
2.5 Style negocjacyjne ……….25
2.6 Techniki negocjacyjne ……….30

Rozdział 3
Analiza możliwości wykorzystania negocjacji specjalnych w sytuacjach kryzysowych na podstawie wybranych przykładów.
      3.1 Definicja sytuacji kryzysowej i kryzysu………. 33
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich