Kategoria Ochrona Środowiska Ekologia

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Polityka ekologiczna państwa. ………… 7

1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7
1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16
1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24


Rozdzial II.
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30

2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30
2.2. Zagraniczne źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 44


Rozdzial III.
Straty ekologiczne oraz podejmowane działania w celu ich ich eliminacji. ………… 55

3.1. Straty spowodowane degradacja srodowiska. ………… 55
3.2...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial 1.

Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4


Rozdzial 2.

Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14


Rozdzial 3.


Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31


Rozdzial 4.


Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40


Rozdzial 5.


Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49


Rozdzial 6.


Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61


Wnioski………66
Bibliografia………68
Zalaczniki 72………(brak zdjec)

 
Czytaj więcej

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych


Streszczenie………4

Wstęp………6
Wprowadzenie………6
Cel pracy………7

Rozdzial I
Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8

1.1. Ropa naftowa………8

1.2. Paliwa benzynowe………12

1.3. Oleje napedowe………13

1.4. Środki smarowe………14

1.5. Oleje silnikowe………14

1.6. Asfalty………15


Rozdzial II
Toksycznosc ropy i jej składników………17

2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17

2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa,
produktami jej przetwarzania, produktami spalania rop...

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa


Wstęp………3

1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5


2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5
2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6
2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7
2.3.1. Wpływ czynników
srodowiskowych………8
2.3.2. Wpływ czynników
konstrukcyjnych……….11
2.4...

Czytaj więcej

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych


I. Wprowadzenie………6

II. Cel pracy………10

III. Czesc literaturowa 11

III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11
III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17
III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1
III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31
III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów
………37
III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym uwzglednieniem odzysku tego metalu
………37
III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierajacych rtec………39
III.5.3...

Czytaj więcej

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8

1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8
1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9
1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11
1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO
gr.14001………15
1.4.1.Polityka srodowiskowa………16
1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18
1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20
1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26

Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………3...

Czytaj więcej

Ruchy ekologiczne – Zieloni.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne w teorii
socjologicznej……….4

1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie
historyczne……….4
1.2. Geneza ruchu społecznego………6
1.3. Definicja ruchu społecznego……….7
1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14
1.5. Teoria zachowan
zbiorowych……….16


Rozdzial 2.
Kształtowanie się ruchu ekologicznego w
Polsce……….24

...

Czytaj więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym

1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny
1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania
1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie
1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji
1.1.4. Szkola systemowa
1.2. Nowoczesne zarzadzanie
1.3. Funkcje zarządzania w zarysie
1.4. Zarządzanie zintegrowane
1.4.1. Strategia
1.4.2. Zarządzanie strategiczne
1.5. Zarządzanie ekologiczne
1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny
1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej
1.5.3. Koncepcja ekorozwoju
1.5.4...

Czytaj więcej

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.


1.
Wstęp………6

2. Cel pracy………8

3. Technologie odsiarczania spalin………9

3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10
3.2. Technologia pólsucha………15
3.3. Technologia sucha……… 18
3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie
odsiarczania spalin………19


4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23

4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25
4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27


5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29

5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29
5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30
5.2.1. Zloze "Górazdze"………30
5.2.1.1...

Czytaj więcej

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.


Wykaz skrótów……….3

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6

1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6
1.2. Prawne pojecie odpadów……….10
1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14
1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18
1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21


Rozdzial 2
Zasady wykorzystywania odpadów………25

2.1. Pojecie wykorzystywania odpadów……….25
2.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu wykorzystywania
odpadów………32
2.3. Wykorzystywanie odpadów w obrocie miedzynarodowym………45
2.4. Kary pieniężne i oplaty……….50
2.5...

Czytaj więcej

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

1. Wstęp………5

2. Cel i koncepcja 6

3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7

4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach

spalania paliw………10

4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11
4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12
4.1.2. Emisja tlenków siarki………13
4.1.3. Emisja tlenków azotu………13
4.1.4. Emisja tlenku wegla………14
4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15
4.1.6. Emisja pylów lotnych………15
4.1.7. Emisja metali ciezkich………16


5. Technologie odsiarczania gazów odlotowych………17

5.1. Metody mokrego odsiarczania gazów………20
5.1.1. Metoda wapniowa………22
5.1.2. Metoda wapienno-gipsowa………23
...

Czytaj więcej

Ozonosfera i dziura ozonowa.


Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5

1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5
1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7
1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14


Rozdzial 2.
Dziura ozonowa…….21

2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22
2.2. Niebezpieczne freony……..25
2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34
2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40
2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48


...

Czytaj więcej

Promieniotwórczosc.Cel i zakres pracy………3

Rozdzial 1.
Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3

2.1. Promieniotwórczosc naturalna
2.1.1. Promieniowanie kosmiczne
2.1.2. Promieniowanie ziemskie
2.2. Promieniotwórczosc sztuczna
2.2.1. Źródła medyczne
2.2.2. Elektrownie jadrowe
2.2.3. Opad promieniotwórczy
2.2.4. Bron i naped nuklearny
2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze
2.3. Biologiczne skutki promieniowania
2.3.1. Skutki stochastyczne
2.3.2. Skutki niestochastyczne


Rozdzial 2.
Techniczne metody ochronne<.........23

3.1. Podstawy teoretyczne
3.1.1. Pojecia podstawowe
3.1.2. Jednostki promieniowania jonizujacego
3.1...

Czytaj więcej

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA


1. Wstęp

2. Wystepowanie i rola miedzi
3. Pobieranie miedzi przez rosliny
4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach
5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach
6. Teoria absorpcji atomowej
7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej
8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu
9. Czesc praktyczna:

9.1. Aparatura i sprzet
9.2. Roztwory do wykreslenia krzywej wzorcowej
9.3. Wykonanie pomiaru
9.4. Mineralizacja materialu roslinnego
10. Wnioski
11. Literatura

 
Czytaj więcej

Porzucone wraki środków transportu

Wstęp………2


Rozdzial I.
Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5

1. Prawo o ruchu
drogowym………5
2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o
odpadach………8
3. Ocena przepisów
prawnych………12


Rozdzial II.
Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15

1. Krajowy park pojazdów………15
2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem
...

Czytaj więcej

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych


Cel prac
Wstęp

Rozdzial I.
Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach

1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona.
1.1.1 Metoda standardowa.
1.1.2 Metoda polska.
1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona.
1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen.

Rozdzial II.
Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego.

2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym.
2.2 Puchniecie osadu czynnego.
2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego.
2.4 Odmiany procesu osadu czynnego.
2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu.
2.4.2 Przeplyw tlokowy.
2.4.3 Stopniowe zasilanie.
2.4.4 Przedluzone napowietrzanie.
2.4.5 Rowy biologiczne.
2.4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska


Wstęp

Rozdzial I.
Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.

1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL.
2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska.
3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy.


Rozdzial II.

Organizacja i struktura parków narodowych.

1. Definicja, cele i funkcje parków.
2. Plan ochrony parków narodowych.
3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego.
4. Straz Parku Narodowego.


Rozdzial III.

Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych.

1. Obsługa działalności ochronnej.
2. Nauka
3. Dydaktyka specjalistyczna
4...

Czytaj więcej

Pieninski Park Narodowy.


I. Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel i metoda opracowania
1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego
1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego
1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne
1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym

II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji srodowiskowej

2.1. Rodzaje zbiorów
2.2. Rodzaje wydawnictw
2.3. Badania naukowe i praktyki studenckie prowadzone na terenie Pieninskiego Parku Narodowego

III. Kursy szkolenia ekologicznego

3.1...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.


Cel i zakres pracy ………..4
Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Charakterystyka odpadów

3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7
3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8
3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8
3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10
3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10
3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11
3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17


Rozdzial 2.
Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18

4.1. Stan prawny w XYZ ………..19
4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22

Rozdzial 3.
Anal...

Czytaj więcej

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne wlasciwosci wody………. 4

Rozdzial II.
Jakość wody………. 8

2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8
2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16


Rozdzial III.
Stan wód w Polsce………. 19

3.1. Ochrona wód ……….19
3.2. Zanieczyszczenia wód……….21
3.3. Stan wód……….22


Rozdzial IV.
Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23

4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody i stosowane urzadzenia……….28
4.2. Dobór urzadzen uzdatniajacych……….32
4.3...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zakresię ochrony srodowiska.


Wstęp

Rozdzial I.
Odpowiedzialnosc administracyjna

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc cywilna

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc karna

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.


Wstęp
Cel i zakres pracy
Metodyka pracy

1. Regulacje i przepisy prawne
1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce
1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw

2.1. Biodiesel
2.2. Bioetanol

3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

4. Wnioski

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.


I Wstęp
II Cel pracy

III Czesc teoretyczna
1. Zanieczyszczenia powietrza
1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza
1.2. Podzial zanieczyszczen
1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze
1.4. Zanieczyszczenia pylowe
2. Panstwowy Monitoring Srodowiska
2.1. Podsystem monitoringu powietrza
2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza
3. Typy stanowisk pomiarowych
3.1. Metody wykonywania pomiarów stezen zanieczyszczen atmosfery
3.2. Zalecane i dopuszczalne metodyki pomiaru stezen zanieczyszczen
4. Manualne metody pomiarów stezen glównych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
5. Zasady okreslania czestosci pomiarów
6...

Czytaj więcej

Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roslin wodnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.

1. Rosliny wodne i glony – wiadomosci ogólne

2. Preparaty antyglonowe ………7
2.1 Charakterystyka najpopularniejszych preparatów antyglonowych……… 7
2.2 Obserwacje dotyczace wpływu antyglonów na rosliny akwariowe ………9
3. Miedz a rosliny wodne ………11
3.1 Miedz w wodach naturalnych i akwarium……… 11
3.2 Pobieranie i akumulacja miedzi w roslinach wodnych ………13
3.3 Mechanizmy odpornosciowe na miedz……… 15
4 Cel pracy 17


Rozdzial II.
Materialy i metody

1 Warunki hodowli i material roslinny……… 18
2 Metodyka pomiarów 18
2...

Czytaj więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.


Wprowadzenie………2

Rozdzial 1.
Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami

1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5
1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6


Rozdzial 2.
Sposoby zagospodarowania odpadów

2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9
2.2. Skladowanie odpadów ………10
2.3. Kompostowanie odpadów ………12
2.4. Spalanie odpadów ………14


Rozdzial 3.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Polozenie i warunki geograficzne……… 16
3.2. Struktura demograficzna ………18
3.3. Rolnictwo, przemysl i handel……… 18
3.4. Gospodarka wodno sciekowa……… 18


Rozdzial 4.
Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie XYZ

4.1. Odpady komunalne ………20
4.2...

Czytaj więcej

Ochrona wody w aglomeracjach miejskich na przykładzie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Przepisy prawne obowiazujace w Polsce dotyczace ochrony wód

1.1. Ustawy i rozporzadzenia ………..5
1.2. Umowy miedzynarodowe……….. 8


Rozdzial II.
Bezpośrednie oddzialywanie na zanieczyszczenia wód

2.1. Glówne czynniki przyczyniajace się do zanieczyszczen wód……….. 10
2.2. Działalność przemyslowa ………..15
2.3. Działalność rolnicza ………..16


Rozdzial III.
Skutki zanieczyszczen wód

3.1. Zanieczyszczanie wód……….. 19
3.2. Sposoby ochrony wód……….. 20
3.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód……….. 20


Rozdzial IV.
Ochrona wód w aglomeracji XYZ

4.1. Gospodarka wodno-sciekowa ………..25
4.2...

Czytaj więcej

Rolnicze zanieczyszczenia srodowiska glebowego i wodnego.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1. Zanieczyszczenia gleby ……….. 5
1.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ……….. 9
1.3. Rolnicze zanieczyszczenia (rodzaje zanieczyszczen) ……….. 15
1.4. Zanieczyszczenia rolnicze gleby (nawozy, pestycydy) ……….. 18
1.5. Zanieczyszczenia rolnicze wód ………..23

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powierzchnia, polozenie……….. 28
2.2. Demografia……….. 29
2.4. Zasoby i róznorodnosc przyrodnicza obszaru Gminy XYZ……….. 31
2.5. Ochrona srodowiska na terenie gminy……….. 32

Rozdzial III.
Rolnictwo w gminie XYZ

3.1. Glówny kierunek rolnictwa gminy XYZ ………..37
3.2...

Czytaj więcej

Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ochrona przyrody w UE i Polsce

1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych
1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym
1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska

Rozdzial II.
Charakterystyka nadlesnictwa XYZ

2.1. Opis historii nadlesnictwa
2.2. Zasoby przyrodnicze i gospodarcze
2.3. Walory turystyczne i krajobrazowe

Rozdzial III.
Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ

3.1. Funkcje lasu i kategorie ochronnosci
3.2. Formy ochrony przyrody i obszary chronionego krajobrazu
3.3...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.


Wstęp………. 2

1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2
1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5
1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7
1.4 Proces produkcji biogazu ……….13

Rozdzial I.
Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu

2.1 Produkcja energii odnawialnej ………. 17
2.2 Ograniczenie emisji metanu ………. 19
2.3 Zmniejszenie efektu cieplarnianego ……….21
2.4 Ryzyko skazenia srodowiska substancjami toksycznymi ………. 25

Rozdzial II.
Ekonomiczne aspekty biogazu

3.1 Finansowanie biogazowni ……….29
3.1.1 Mechanizmy wsparcia dla produkcji i wykorzystania biogazu w rolnictwie oraz regulacje prawne ……….31
3...

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota i znaczenie energii w przyrodzie.

1.1. Pojecie i rodzaje energii……….5

Rozdzial II.
Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii i ich obieg w przyrodzie.

2.1. Krazenie wody w przyrodzie……….17
2.1.1. Mala elektrownia wodna……….19
2.1.2. Duze elektrownie wodne………..23
2.1.3. Energia plywów………..25
2.1.4. Energia fal………..25
2.1.5. Energia pradów morskich………..26
2.2. Wiatry……….27
2.3. Energia sloneczna……….32
2.3.1. Plaskie kolektory sloneczne………..37
2.3.2. Kolektory sloneczne skupiajace………..37
2.3.3. Ogniwa fotowoltaiczne……….38
2.4. Energia geotermalna……….40
2.4.1. Wody geotermalne………..41
2.4.2. Pompy ciepla………..43
...

Czytaj więcej

Ochrona srodowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………6

Rozdzial 1
Podstawy polityki ekologicznej Panstwa

1.1. Ekologia jako dyscyplina naukowa………9
1.2. Polityka ekologiczna – perspektywa teoretyczna………11
1.3. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa………17
1.4. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej………20


Rozdzial 2
Prawne i społeczne aspekty ochrony srodowiska

2.1. Przeslanki i motywy ochrony srodowiska………26
2.2. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony srodowiska………31
2.3. Edukacja ekologiczna spoleczenstwa………38
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………45


Rozdzial 3
Program ochrony srodowiska dla gminy xyz na lata 2007 – 2015

3.1...

Czytaj więcej

Polityka ekologiczna a swiadomosc lokalnej spolecznosci.


Wstęp………7

Rozdzial I
Podstawy polityki ekologicznej państwa.

1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……………..11
1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej……… 13
1.3. Ekorozwój jako podstawa zalozen polityki ekologicznej………20
1.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………25

Rozdzial II
Uwarunkowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk………30
2.2.Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie………35
2.3.Edukacja ekologiczna w społeczenstwie……… 41
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………47

Rozdzial ...

Czytaj więcej

Wpływ stosowania biopaliw na ochrone srodowiska.Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Biopaliwa stale……..5

1.1. Biomasa……..5
1.1.1.Wspólczesne procesy pozyskiwania energii z biomasy…….7
1.1.1.1. Proces spalania…….8
1.1.1.2. Gazyfikacja biomasy……..10
1.1.1.3. Piroliza biomasy…….12
1.1.1.4. Wspólspalanie biomasy z weglem…….13
1.1.2. Biomasa a paliwa konwencjonalne…….15


Rozdzial 2.
Biopaliwa plynne ……..18

2.1. Bioalkohole……..21
2.1.1. Bietanol…….21
2.1.1.1. Rodzaje biopaliw produkowanych na bazie etanolu……..25
2.1.2. Biometanol……..26
2.1.2.1. Metanol w zastosowaniach paliwowych……..27
2.2. Biodiesel…….29
2.2.1. Technologia produkcji biodiesla z oleju rzepakowego…….31
2.2.1.1...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.


Wstęp…….1

Rozdzial 1
Polozenie i rys historyczny

1.1 Polozenie geograficzne…….2
1.2 Rys historyczny…….5


Rozdzial 2
Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9
2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9
2.3 Gleby…….10
2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13

Rozdzial 3
Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu

3.1 Stosunki ludnosciowe…….16
3.2 Struktura gospodarki lokalnej…….19

Rozdzial 4
Zagospodarowanie badanego terenu

4.1 Struktura uzytkowania ziemi…….20
4.2 Uklad przestrzenny i charakter zabudowy…….20
4.3 Infrastruktura techniczna…….23
4...

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa jako alternatywne źródłoenergii.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Źródła energii odnawialnych i sposoby ich wykorzystania……….4

1.1.Energia sloneczna
1.2.Energia wody
1.3.Energetyka geotermalna
1.4.Biomasa
1.5 Energia wiatru


Rozdzial 2.
Polityka ekologiczna w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii……….36

2.1. Programy, dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych zródel energii
2.2. Polskie uwarunkowanie polityczne w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii
2.3. Regulacje prawne dotyczace energetyki odnawialnej


Rozdzial 3.
Instrumenty finansowania rozwoju energetyki wiatrowej……….47

3.1.Fundusze ekologiczne
3.2.Fundusze i instytucje pomocowe
3.3...

Czytaj więcej

Zasady importu i eksportu odpadów.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Prawne podstawy miedzynarodowego obrotu odpadami……….5

1.1 Pojecie odpadów i miedzynarodowego obrotu odpadami
1.2. Konwencja Bazylejska
1.2.1. Zasady bezpiecznego obrotu odpadami wskazane przez Konwencje
1.2.2. Klasyfikacja odpadów wedlug Konwencji Bazylejskiej
1.3. Decyzje Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju
1.4. Unijne regulacje miedzynarodowego obrotu odpadami
1.5. Ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Rozdzial II.
Zasady importu odpadów……….27

2.1. Przywóz odpadów w celu unieszkodliwienia
2.2. Przywóz odpadów w celu odzysku
2.3. Zasady zglaszania przywozu odpadów
2.4...

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w powiecie XYZ.


Wstęp
Rozdzial 1
Metodologiczne podstawy pracy

1.1. Cel pracy


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy pracy

2.1. Energia wód
2.2. Energia geotermalna
2.3. Energia sloneczna
2.4. Energia wiatru
2.5. Biomasa (drewno, sloma, odchody zwierzat)
2.6. Biogaz
2.7. Energetyka jadrowa


Rozdzial 3
Opis terenu

3.1. Historia i ogólna charakterystyka powiatu
3.2. Usytuowanie powiatu puckiego
3.3. Demografia
3.4. Gleby, szata roslinna i swiat zwierzat
3.5. Klimat
3.6. Wody powierzchniowe
3.7. Analiza stanu obecnego
3.8. Obszary korzystne dla rozwoju turystyki i rekreacji


Rozdzial 4
Przyklady sposobów wykorzystania energii odnawialnej w powiec...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.Wstęp ………..4

Cel i zakres pracy
Rozdzial 1
Przeglad literatury……….. 6

3.1 Rys historyczny
3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE
3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce
3.2 systemy uprawy w rolnictwie
3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.4 Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.5 Certyfikowanie w rolnictwie ekologicznym
3.6 oplacalnosc ekonomiczna produkcji ekologicznej
3.7 Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego
3.8 Wsparcie rolnictwa ekologicznego

Rozdzial 2
Material i metody……….. 28

4.1 Charakterystyka ankietowanych

Rozdzial 3
Warunki badan ………..32

5...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii w warunkach Polski.

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial odnawialnych zródel energii.

Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych zródel energii.

2.1 Energia wody.
2.2 Biomasa.
2.3 Biogaz.

Rozdzial 3.
Charakterystyka wybranych urzadzen korzystajacych z odnawialnych zródel energii.

3.1 Turbiny.
3.2 Kotly.
3.3 Silniki spalania wewnetrznego i zewnetrznego.

Rozdzial 4.
Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii.

4.1 Bariery utrudniajace rozwój odnawialnych zródel energii.
4.2 Korzysci wynikajace z zastosowania odnawialnych zródel energii .


Podsumowanie.


Spis tabel.
Spis rysunków.
Literatura.


 
Czytaj więcej

Rozwój malej energetyki wodnej w Polsce.Wstęp………2

Rozdzial I
Zadania energetyki wodnej a ochrona srodowiska.

1.1 Wspólczesna polityka energetyczna panstw………3
1.2 Polityka energetyczna a charakterystyka obecnego stanu srodowiska………8
1.3 Odnawialne źródła energii – charakterystyka………12
1.4 Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych zródel energii………17
1.5 Źródła odnawialne w kontekscie polityki energetycznej (poziom UE i krajowy)………19

Rozdzial II
Mala energetyka wodna.

2.1. Sposoby wykorzystania potencjalu energetycznego wody………22
2.2 Podzial malej energetyki wodnej………25
2.3. Turbiny w MEW………28

Rozdzial III
Prognozy i perspektywy malej energetyki wodnej w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ


Cel pracy……… 9
Wstęp……… 11

Rozdzial 1.
Szczecin-informacje ogólne

1.1. Srodowisko naturalne……… 14
1.2. Klimat ………15

Rozdzial 2.
Zanieczyszczenia powietrza

2.1. Co to jest zanieczyszczenie? ………17
2.2. Źródła zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ………20
2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczen powietrza……… 21
2.2.2. Zanieczyszczenia przemyslowe ………22
2.2.3. Zanieczyszczenia powodowane przez srodki transportu ………24
2.2.3.1. Najwazniejsze zanieczyszczenia powietrza, ich pochodzenie oraz wpływ na organizmy zywe ………31
2.2.3.2. Skutki zanieczyszczen powietrza……… 35

Rozdzial 3.
Przedstawienie wyników

3.1. Stacje pomiarowe………38
3.2...

Czytaj więcej

Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Zanieczyszczenia w osadach sciekowych

1. Osady sciekowe – ogólna charakterystyka
1.1.1. Wtórne wykorzystanie oczyszczonych scieków
1.1.2. Istota i rodzaje osadów sciekowych
1.1.3. Procesy przeróbki i unieszkodliwiania osadów sciekowych
1.1.4. Wlasciwosci osadów sciekowych
1.1.5. Ilosci powstajacych osadów
1.2. Zanieczyszczenia wystepujace w osadach sciekowych
1.2.1. Metale ciezkie
1.2.2. Grzyby, wirusy i bakterie
1.2.3. Inne zanieczyszczenia
1.2.4. Akty prawne regulujace kwestie zanieczyszczen osadami sciekowymi


Rozdzial 2.
Wpływ zanieczyszczen na rosliny

2.1. Wpływ osadów sciekowych na rosliny


Roz...

Czytaj więcej

Energia wiatru-stan aktualny i perspektywy rozwoju.


Wstęp

Rozdzial 1
Energia wiatru

1.1 Pojecie i rodzaje odnawialnych zródel enerii
1.2 Historia i krótka charakterystyka energii wiatru

Rozdzial 2
Stan prawny odnawialnych zródel energii

2.1 W Unii Europejskiej
2.2 W Polsce

Rozdzial 3
Energetyka wiatrowa w Polsce

3.1 Zasoby energii wiatru
3.2 Stan aktualny
3.3 Perspektywy rozwoju

Rozdzial 4
Instrumenty finansowania

4.1 Fundusze i instytucje pomocowe
4.2 Unijne fundusze dostepne dla Polski
4.3 Koszty budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych

Rozdzial 5
Srodowiskowe i społeczne uwarunkowania

5.1 Wady (mity) elektrowni wiatrowych
5.2 Zalety elektrowi wiatrowych

Zakończ...

Czytaj więcej

Europejskie prawo ochrony srodowiska.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle

czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5
1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5
1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8
1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13


Rozdzial II
Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej.

2.1 Zagadnienia ogólne polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 15
2.2 Źródła prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 17
2.2.1 Prawo pierwotne………. 17
2.2.2 Prawo wtórne………. 21
2.3 Zasady prawa ochrony srodowiska UE………. 24
2.4 Podmioty polityki Unii Europejskiej w zakresię ochrony srodowiska………. 34
2.4...

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa w Polsce-stan aktualny i perspektywy rozwoju.


Wstęp. 4
Przeglad literatury.. 7

Rozdzial 1
Energia wiatru na tle odnawialnych zródel energii

1.1 Rodzaje odnawialnych zródel energii………..15
1.2 Historia i charakterystyka energii wiatru………… 21

Rozdzial 2
Prawne uwarunkowania dotyczace odnawialnych zródel energii

2.1 Regulacje prawne obowiazujac w Unii Europejskiej ………..24
2.2 Regulacje prawne obowiazujace w Polsce………… 26

Rozdzial 3
Energetyka wiatrowa w bilansię energetycznym Polski

3.1 Zasoby energii wiatru ………..32
3.2 Stan aktualny. ………..36
3.3 Perspektywy rozwoju………… 40

Rozdzial 4
Instrumenty finansowania energetyki wiatrowej

4.1 Fundusze i instytucje pomocowe ………..47
4...

Czytaj więcej

Zarys problemów globalnego kryzysu wodnego


Wstęp

Rozdzial 1.
Zasoby wodne swiata

1.1. Glówne znaczenie wody dla srodowiska
1.2. Szczególne znaczenie wody dla czlowieka
1.3. Wpływ czlowieka na brak czystej wody
1.4. Zasoby wody.
1.5. Woda pitna jako jedno z praw czlowieka


Rozdzial 2.
Problem wody w krajach Trzeciego Swiata

2.1. Woda a Afryka
2.2. Jakość wody w krajach Afryki
2.3. Woda dla Afryki
2.4. Glówne sposoby zdobywania wody w krajach Afryki
2.5. Woda a choroby
2.5.1. Schistosomatozy
2.5.2. Malaria
2.5.3. Filariozy

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zrównowazone warunki zycia w zmieniajacym się systemie klimatycznym ZiemiWstęp………..5
Rozdzial I
Planeta w niebezpieczenstwie………..7

1.Przyczyny zmian klimatycznych
2.Skutki i wynikajace z nich zagrozenia zmian klimatycznych

Rozdzial II
Wyzwanie XXI wieku ………..19

1.Strategia ochrony klimatu wedlug Unii Europejskiej
2.Zrównowazony rozwój w XXI wieku – działania i zadania
3.Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenie zywnosciowe ludzkosci wobec zmian klimatu.
4.Adaptacja do zmian klimatu

Rozdzial III
Nasz wybór

1.Nasza funkcja i starania………..38
2.Poziom wiedzy dotyczacy zmian klimatu, ich przyczyn i skutków – wyniki ankiety

Zakończenie……….. 56
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Analiza odnawialnych zródel energii.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Uregulowania prawne w zakresię ochrony srodowiska.

1.1. Dyrektywy UE……….5
1.2. Przepisy obowiazujace w RP……….23
1.3. Biezacy stan dostosowywania Polskiego prawa do przepisów UE……….36


Rozdzial II
Odnawialne źródła energii.

2.1. Farmy wiatrowe……….45
2.2. Elektrownie wodne……….52
2.3. Biomasa i baterie sloneczne……….61


Rozdzial III
Zagrozenia i korzysci zwiazane z instalacja odnawialnych zródel energii.

3.1. Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w aspekcie wspólnej polityki energetycznej UE……….81
3.2...

Czytaj więcej

Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko


Wstęp

Streszczenie

Rozdzial 1.
Podmiot, przedmiot, cel i zakres pracy oraz metody badawcze

Rozdzial 2. Przeglad literatury i materialów zwiazanych z przeplywem pradu

2.1. Normy i akty prawne regulujace kwestie lokalizacji i budowy stacji elektroenergetycznych
2.2. Normy i akty prawne regulujace kwestie wpływu funkcjonowania stacji elektroenergetycznych na srodowisko


Rozdzial 3.
Krajowy System Elektroenergetyczny i jego rola ………16

Rozdzial 4.
Stacja elektroenergetyczna w Turosni Koscielnej

4.1. Rozbudowa i modernizacja stacji w zwiazku z rozbudowa linii elektroenergetycznej Narew-Ostroleka. 23


Rozdzial 5.
Wpływ na środowisko analiz...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju odnawialnych zródel energii w Polsce.


Wstęp

Cel pracy………. 4

Wprowadzenie………..4

Rozdzial 1.
Technologie, zasoby i stan wykorzystania energii z odnawialnych zródel energii w Polsce.

1.1. Energia wiatrowa……….. 5
1.2. Energia sloneczna……….. 13
1.3. Energia geotermalna ………..16
1.4. Energia wodna ………..19
1.5. Energia z biomasy……….. 21


Rozdzial 2.
Czynniki warunkujace rozwój odnawialnych zródel energii w Polsce

2.1. Dokumenty i akty prawne regulujace rozwój OZE ………..25
2.2. System wsparcia a rozwój OZE………… 26
2.3. Inteligentne sieci w Polsce………… 31
2.4. Energetyka prosumencka……….. 34
2.5. Ustawa o odnawialnych zródlach energii……….. 39


Rozdzial 3.
Analiza techniczno ekon...

Czytaj więcej

Ochrona wód powierzchniowych (czesc teoretyczna pracy)


Czesc pierwsza – teoretyczna

1. Wody powierzchniowe

1.1. Zasoby wód powierzchniowych
2. Chemizm wód powierzchniowych
3. Źródła zanieczyszczen
4. Monitoring wód powierzchniowych
5. Klasy wód w calej Polsce
6. Ochrona wód powierzchniowych


 
Czytaj więcej

Sposoby obnizenia emisji gazów cieplarnianych przez transport


Rozdzial 1.
Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 2.
Zagrozenia dla srodowiska zwiazane z emisja gazów cieplarnianych, efekt cieplarniany

2.1.Uwagi ogólne
2.2. Glówne źródła emisji gazów cieplarnianych

Rozdzial 3.
Nowoczesne rozwiazania ukladów wtryskowych pozwalajace na redukcje zuzycia paliw

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Wtrysk bezposredni w silnikach ZI
3.3. Silniki TSI o zaplonie ZI
3.4. Pompowtryskiwacze w silnikach ZS
3.5. Wpływ doladowania silników na zmniejszenie zuzycia paliwa

Rozdzial 4.
Paliwa alternatywne

4.1. Wiadomosci ogólne
4.2. Paliwa roslinne
4.3. Gazowe paliwa weglowodorowe
4.4. Wodór

Rozdz...

Czytaj więcej

Projekt klarowania zawiesin mineralnych z wykorzystaniem bioflokulantów1. Wstęp………4

2. Cel i zakres projektu……… 5

3. Procesy rozdzialu fazy stalej od cieczy

3.1. Sedymentacja zawiesin……… 6
3.1.1. Metody wspomagajace sedymentacje zawiesin mineralnych……… 8
3.2. Filtracja zawiesin ………13
3.3. Bioflokulacja ………14
3.3.1. Wykorzystanie bioflokulanta do procesu sedymentacji……… 14
3.3.2. Podstawowe informacje dotyczace zaproponowanego bioflokulanta……… 15


4. Badania wlasne

4.1. Metodyka wykonywania badan ………17
4.1.1. Sklad ziarnowy……… 17
4.1.2. Sedymentacja – próbki zerowe ………18
4.1.3. Sedymentacja – próbki z bioflokulantem……… 20


5. Opracowanie wyników badan

5.1. Sedymentacja próbek zerowych……… 22
5.2...

Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce.

1.1. Wiadomosci podstawowe……….6
1.2. Czynniki wpływajace na przebieg fermentacji……….13
I. Tlen……….13
II. Temperatura……….14
III. Odczyn pH……….15
IV. Mieszanie……….17
V. Potencjal redox……….17
VI. Stosunek wegla do azotu C/N……….18
VII. Inhibitory ……….18

1.3. Techniczne urzadzenia i technologiczne instalacje do produkcji biogazu……….19
1.4. Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu……….21
2.1. Zagrozenia toksykologiczne……….23
I. Siarkowodór……….23
II. Amoniak……….24
III. Tlenek wegla……….25
IV. Weglowodory pierscieniowe……….26
V. Weglowodory alifatyczne……….26

2.2. Wybuchowosc biogazu……….27

I...

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych.

Wstęp.

Rozdzial I
Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych

1. Formalnoprawne podstawy gospodarowania odpadami.
1.2 Regulacje Unii Europejskiej w zakresię gospodarowania odpadami.
1.3 Podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce.
2. Instrumenty systemu gospodarowania odpadami.
2.1. Instrumenty regulacji bezpośredniej.
2.2. Instrumenty regulacji pośredniej.
3. Zasady gospodarowania odpadami.
3.1 Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz powtórne ich wykorzystanie.
3.2 Unieszkodliwianie odpadów.
4. Planowanie w gospodarce odpadami.
4.1. Charakter prawny planów gospodarki odpadami.
4...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadów w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w przykladowej gminie.

Wstęp……… 3

Rozdzial 1.
Gospodarka odpadami w świetle obowiazujacych przepisów i ustaw srodowiskowych przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku

1.1. Przepisy ogólne……… 5
1.2. Przepisy i uchwaly gminne ………9


Rozdzial 2.
Obecne przepisy regulujace ustawe o utrzymaniu czystosci i porzadku

2.1. Przepisy majace wpływ na gospodarke odpadami w gminie XXX ……… 19
2.2. Uchwaly w gminie dotyczace utrzymania czystosci i porzadku……… 23
2.3. Przetargi i organizacja wywozu nieczystosci ………26


Rozdzial 3.
Wpływ nowelizacji ustawy na czystosc w gminie i na swiadomosc mieszkanców

3.1...

Czytaj więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów

Wstęp……..2

Rozdzial 1
Normy prawne w gospodarce odpadami

1.1. Prawo europejskie…….. 5
1.2. Prawo polskie…….. 8
1.3. Prawo gminne ……..10


Rozdzial 2
Charakterystyka gminy Goleniów…….. 12

Rozdzial 3
Odpady w gminie Goleniów

3.1. Charakterystyka odpadów……… 19
3.1.1. Odpady komunalne…….. 21
3.1.2. Odpady organiczne…….. 24
3.1.3. Odpady przemyslowe…….. 26
3.1.4. Odpady niebezpieczne…….. 28
3.2. Sposoby gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzglednieniem gminy Goleniów……… 29
3.3. Statystyka w Gminie Goleniów ……..55


Rozdzial 4
Czlowiek i natura w srodowisku pelnym odpadów……… 58

Zakończenie…….. 64
Bibliografia…….. 66
Spis rysunków,...

Czytaj więcej

Przedsiebiorstwo na rynku usług ekologicznych na przykładzie Top S.A


Wstęp………6

Cel i teza pracy……… 7

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia z zakresu zarządzania srodowiskiem, rynku ekologicznego oraz gospodarki odpadami

1.1. Zarządzanie a ochrona srodowiska……… 8
1.1.1. Ochrona srodowiska ………8
1.1.2. System zarządzania srodowiskiem……… 9
1.1.3. Proekologiczne strategie przedsiębiorstwa ………12
1.1.4. Modele zarządzania……… 13
1.1.5. Rynek ekologiczny ………15
1.2. Podstawy gospodarowania odpadami……… 20
1.2.1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z odpadami……… 21
1.2.2. Podzial odpadów ………22
1.2.3. Kategorie i katalog odpadów ………23
1.2.4. Gospodarka odpadami……… 24
1.2.5. Plan gospodarki odpadami ………25
1.2.6...

Czytaj więcej

Problemy ekologiczne jako zagrozenie dla bezpieczenstwa wewnetrznego.


Wstęp

Rozdzial 1.
Szukajac formuly bezpieczenstwa ekologicznego na dzis.

Rozdzial 2.
Swiadomosc ekologiczna spoleczenstwa.

Rozdzial 3.
Zagrozenia srodowiska powodowane przez dzialalnosc czlowieka.

3.1 Zagrozenia i ochrona atmosfery.
3.2 Zagrozenia i ochrona litosfery.
3.3 Zagrozenia i ochrona hydrosfery.
3.4 Zagrozenia i ochrona biosfery.
3.5 Halas i odpady jako problem współczesnego spoleczenstwa.


Rozdzial 4.
Aspekty prawne a bezpieczenstwo i srodowisko.

Rozdzial 5.
Ochrona ludnosci w stanach zagrozenia.

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Wpływ wzrostu wymagan zwiazanych z ochrona srodowiska na funkcjonowanie transportu morskiego na obszarze morza Baltyckiego

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Znaczenie transportu morskiego w obsludze swiatowych przewozów ladunków

1.1. Charakterystyka i funkcjonowanie zeglugi morskiej……… 6
1.2. Organizacja i funkcjonowanie portów morskich ………14
1.3. Perspektywy rozwoju transportu morskiego w regionie morza Maltyckiego ………21


Rozdzial 2.
Międzynarodowe regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska morskiego

2.1. Istotnosc ochrony srodowiska naturalnego w portach morskich ………28
2.2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza……… 31
2.3. Konwencja Arpol……… 38
2.4. Konwencja Helsinska……… 41


Rozdzial 3.
Ograniczenia ekologiczne dotyczace transportu morskiego na obszarz...

Czytaj więcej

Nowe technologie separacji odpadów z tworzyw sztucznych

Streszczenie………..4
Abstract………..5

1. Wprowadzenie………..7

2. Dane statystyczne dotyczace produkcji i zuzycia tworzyw sztucznych oraz recyklingu na terenie Polski i Europy.


3. Omówienie wybranych materialów polimerowych

3.1. Polietylen (PE) ………..19
3.2. Polichlorek winylu (PVC) ………..29


4. Analiza wybranych technologii rozdzialu odpadów z tworzyw sztucznych.

4.1. Uwagi ogólne………..35
4.2. Technologie separacji odpadów………..39


Wnioski………..59
Bibliografia………..61
Spis rysunków i tablic………..62


 
Czytaj więcej

Zagrozenia srodowiska naturalnego chemizacja rolnictwa


Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Zakres chemizacji rolnictwa

1.1. Źródła zanieczyszczen gospodarstw………… 7
1.1.1. Formaldehyd………… 7
1.1.2. Dwutlenek azotu …………8
1.1.3. Tlenek wegla………… 8
1.1.4.wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne …………9
1.1.5. Dwutlenek siarki………… 10
1.1.6. Chlor …………10
1.1.7. Ozon …………11
1.1.8. Olów …………11
1.2. Środki chemiczne uzywane w rolnictwie………… 12
1.2.1. Herbicydy …………12
1.2.2. Fungicydy …………13
1.2.3. Insektycydy …………14
1.2.4. Rodentycydy …………15
1.3. Nawozy, jako glówny czynnik chemizacji rolnictwa………… 16
1.3.1. Nawozy mineralne …………17
1.3.2. Nawozy naturalne …………22
1.3.3. Nawozy organiczne …………24
1.4...

Czytaj więcej

Polityka ekologiczna w Polsce w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Polityka ekologiczna w ujęciu teoretycznym.

1.1. Definicja i istota polityki ekologicznej……….4
1.2. Cel i zasady polityki ekologicznej………. ……….7
1.3. Ekorozwój jako podloze polityki ekologicznej ……….10
1.4. Narzedzia polityki ekologicznej……….15


Rozdzial 2
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej.

2.1. Geneza i rozwój unijnej polityki ekologicznej……….22
2.2. Regulacje prawne i zasady polityki ekologicznej……….29
2.3. Instrumentarium polityki ekologicznej……….40
2.4. Programy polityki ekologicznej……….44


Rozdzial 3
Polityka ekologiczna w Polsce po akcesię do UE.

3.1. Wyzwania polityki ekologicznej……….51
3.2...

Czytaj więcej

Wie beeinflusst ökologisches Denken Handlungen von Menschen?/ Jak myslenie ekologiczne wpływa na postepowanie ludzi?


Inhaltsverzeichnis

I Einleitung ………4

II Denken und Ökologie ………6
1. Wie funktioniert das Gehirn?……… 7
2. Worauf beruht das Denken?……… 14
2.1 Warum denken wir? ………16
2.2 Rolle des Gedächtnisses……… 17
2.3 Denkfehler ………18
2.4 Die 4 Arten, zu denken ………21
2.5 Denkarten……… 24
2.6 Systemisches Denken……… 25
3. Wie verlaufen Denkprozesse?………30
4. Entwicklung der Ökologie……… 33
5. Ökologische Aspekte……… 38
5.1 Handeln als Lehrer und Erzieher……… 39
5.2 Handeln als Wissenschaftler und Forscher………41
5.3 Handeln als Politiker und Staatsbeamter ………43
5.4 Handeln als Industrieller und Wirtschaftsführer……… 46
5.5 Handeln – für uns alle……… 48
6...

Czytaj więcej

Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze.


1. Wstęp ……….9

2. Cel i zakres pracy………. 10

3. Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze
3.1 Ogólna charakterystyka instalacji wielkopowierzchniowych ………. 11
3.2 Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze w Europie ………. 12
3.2.1 Charakterystyka instalacji slonecznej w Marstal ………. 14
3.2.2 Charakterystyka instalacji slonecznej w Graz ………. 16
3.4 Wielkopowierzchniowe sloneczne instalacje grzewcze w Polsce ………. 16
3.4.1 Charakterystyka instalacji slonecznej w Busku- Zdroju ………. 19
3.4.2 Charakterystyka instalacji slonecznej w Poddebicach ………. 20
3.4.3 Charakterystyka instalacji slonecznej w Czestochowie ………. 21
3.4...

Czytaj więcej

Ekologistyka w systemie zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ s.a


Wstęp.

Rozdzial I
Zalozenia koncepcyjne ekologistyki

1.1. Istota i przekrojowe funkcje wspólczesnej logistyki
1.2. Istota ekologicznej orientacji logistyki – definicja ekologistyki
1.3. Ekologiczne aspekty zarządzania – podstawowe okreslenia i definicje
1.4. Proekologiczne systemy zarządzania – zwiazki z logistyka .


Rozdzial II
Badania empiryczne

2.1. Cel Pracy (1 str.)
2.2. Metodyka
2.2.1. Metody badawcze.


Rozdzial III
Wyniki analizy

Posumowanie i wnioski
Literatura

 
Czytaj więcej

Polityka Ochrony Środowiska w Unii Europejskiej


Streszczenie………. 1
Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Polityka ochrony srodowiska w Unii Europejskiej

1.1. Pojecie polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej ……….5
1.2. Panstwa czlonkowskie UE ……….6
1.3. Instytucje UE………. 7
1.4. Geneza prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 10
1.5. Rozwój prawa traktatowego w zakresię ochrony srodowiska………. 11
1.6. Akty prawne i programy wspólnotowe………. 15
1.7. Polityka ekologiczna UE ……….20


Rozdzial 2.
Znaczenie polityki zrównowazonego rozwoju

2.1. Ochrona srodowiska i zrównowazony rozwój jako wiodace polityki horyzontalne Unii europejskiej ……….22
2.2. Strategia Lizbonska ……….28
2.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie energii slonecznej przez uzytkowników indywidualnych


Wstęp.

Rozdzial 1
Wspólczesna energetyka.

1.1 Wpływ polityki ekologicznej na energetyke.
1.2 Rozwój odnawialnych zródel energii.
1.3 Zasada działania , budowa, materialy oraz parametry techniczne kolektorów slonecznych.
1.4. Zastosowanie kolektorów slonecznych przez uzytkowników indywidualnych.
1.5 Efektywność ekonomiczna budowy kolektorów slonecznych.
1.6 Oplacalnosc zakupu instalacji kolektorów slonecznych do podgrzewania c.w.u. w domu jednorodzinnym.
1.7 Możliwościwsparcia finansowego inwestorów budujacych instalacje sloneczne.


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan.
2.2. Problem badawczy.
2.3...

Czytaj więcej

Rola i zadania samorządu terytorialnego w zakresię ochrony srodowiska


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka ekologiczna w Unii Europejskiej.

1.1. Kształtowanie się unijnej polityki ekologicznej………… 8
1.2. Regulacje prawne oraz zasady polityki ekologicznej………… 15
1.3. Instrumentarium polityki ekologicznej………… 26
1.4. Programy ekologiczne………… 30


Rozdzial II
Ochrona srodowiska w polityce państwa.

2.1. Zadania państwa w zakresię ochrony srodowiska………… 37
2.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej………… 42
2.3. Prawne i organizacyjne aspekty ochrony srodowiska………… 50


Rozdzial III
Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego.

3.1. Samorzad terytorialny jako forma decentralizacji wladzy publicznej………… 57
3.2...

Czytaj więcej

Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.

1. Wstęp………8

2. Materialy i zakres opracowania……… 9

3. Przeglad literatury

3.1 Charakterystyka odpadów komunalnych……… 11
3.1.1 Podzial odpadów ………11
3.1.1.1 Podstawowy podzial odpadów ………12
3.1.1.2 Podzial odpadów wg for Solid Wastes, American Public Works Association ………12
3.1.1.3 Podzial odpadów wg Ustawy o odpadach……… 14
3.1.2 Odpady komunalne……… 19
3.1.2.1 Podstawowe cechy odpadów komunalnych……… 19
3.1.2.2 Sklad morfologiczny odpadów………20
3.1.2.3 Wskazniki ilosciowo-jakosciowe odpadów komunalnych ………26
3.1.2.4 Wlasciwosci nawozowe i paliwowe……… 28
3.2 Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………31
3.2...

Czytaj więcej

Regulacje prawno-administracyjne oraz kierunki dalszej ewolucji odnawialnych zródel energii.


Wstęp………….2

Rozdzial I
Obecny stan rozwoju sektora energetyki.

1.1 Wykorzystywanie biopaliw stalych…………4
1.2 Wykorzystanie biopaliw plynnych…………7
1.3 Energetyka wodna, sloneczna i geotermalna…………11

Rozdzial II
Ocena polityki wykorzystania OZE w Polsce.

2.1 Polityka ekologiczna, energetyczna oraz rolna…………19
2.2 Zgodnosc polityk sektorowych…………25
2.3 Analiza przepisów prawnych omawiajacych wykorzystanie energii zródel odnawialnych…………28
2.4 Wymogi prawne i procedury budowy urzadzen wykorzystujacych energie…………34

Rozdzial III
Źródła i mechanizmy finansowania rozwoju energetyki w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Działania w zakresię ekologii i ochrony srodowiska w gminie SierpcWstęp……….6

Rozdzial 1
Charakterystyka polityki ekologicznej państwa.

1.1. Ekologia jako nauka……….9
1.2. Zalozenia i cele polityki ekologicznej ……….11
1.3. Determinanty polityki ekologicznej ……….17
1.4. Ekorozwój ……….20


Rozdzial 2
Prawne i społeczne zagadnienia ochrony srodowiska.

2.1. Motywy ochrony srodowiska……….26
2.2. Podstawy prawne ochrony srodowiska……….31
2.3. Edukacja spoleczenstwa w zakresię ekologii ……….38
2.4. Swiadomosc ekologiczna Polaków w świetle badan……….45


Rozdzial 3
Działania proekologiczne gminy Sierpc.

3.1. Ogólna charakterystyka Gminy Sierpc……….52
3.2. Program ochrony srodowiska realizowany w gminie……….53

Czytaj więcej

Wpływ zanieczyszczenia srodowiska na atrakcyjnosc turystyczna regionu Wielkich Jezior Mazurskich


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Znaczenie ekologii w turystyce

1.1 Znaczenie ekologii dla ochrony srodowiska naturalnego ……….4
1.2 Rodzaje zagrozen ekologicznych………. 5
1.2.1 Zanieczyszczenie powietrza………. 5
1.2.2 Zanieczyszczenie wód……….10
1.2.3 Degradacja gleb………. 14
1.3 Turystyka a ekologia ……….17

Rozdzial II.
Zanieczyszczenie srodowiska w rejonie wielkich jezior mazurskich oraz turystyka w świetle dostepnych badan literatury.

2.1 Charakterystyka Krainy Wielkich Jezior Mazurskich………. 25
2.2 Stan srodowiska i zagrozenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ……….28
2.2.1 Klimat, powietrze, woda ……….28
2.2.2 Gleby i lasy………. 34
2.2...

Czytaj więcej

Park Narodowy jako forma ochrony przyrody na przykładzie Biebrzanskiego Parku Narodowego.


Wstęp.

Rozdzial I
Wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody

1.1 Przedmiot, cele i zakres ochrony przyrody w Polsce
1.2 Historia ochrony przyrody w Polsce
1.3 Ustalenia terminologiczne zwiazane z ochrona przyrody


Rozdzial II
Regulacje prawne dotyczace ochrony przyrody

2.1 Ochrona przyrody jako element polityki państwa
2.2 Źródła prawa miedzynarodowego
2.3 Źródła prawa unijnego
2.4 Źródła prawa krajowego


Rozdzial III
Park narodowy na tle innych form ochrony przyrody

3.1 Działalność, struktura i funkcjonowanie polskich Parków Narodowych
3.2 Tworzenie i znoszenie Parków Narodowych
3.3 Rezim wewnetrzny Parków Narodowych
3...

Czytaj więcej

Efektywność wytwarzania energii termicznej w cieplowniach gazowych w warunkach ekonomicznych Polski.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka polskiego cieplownictwa w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia stosowane w cieplownictwie………. 5
1.2. Charakterystyka systemów sieci cieplowniczych ……….10
1.3. Cechy polskiego sektora cieplowniczego ……….17


Rozdzial 2.
Rynek gazu w Polsce

2.1. Źródła dostaw gazu w Polsce………. 23
2.2. Kierunek dostaw gazu ziemnego do Polski………. 24
2.3. Struktura sprzedaży gazu ziemnego w Polsce………. 28
2.4. Cena gazu ziemnego………. 29


Rozdzial 3.
Charakterystyka cieplowni gazowej

3.1. Budowa typowych cieplowni zasilanych gazem ziemnym ……….32
3.2. Zasady działania i rodzaje kotlów gazowych………. 37


...

Czytaj więcej

Poprawa efektywnosci wykorzystania energii z pierwotnych nosników po zasileniu obiektu energia z OZE.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Rola odnawialnych zródel energii w zaspokajaniu lokalnych potrzeb energetycznych

1.1. Pojecie odnawialnych zródel energii……… 5
1.2. Rodzaje OZE i ich charakterystyka ………7
1.3. Strategia rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej w Polsce ………16


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych technologii z wykorzystaniem OZE stosowanych w budynkach mieszkalnych

2.1. Energia wiatrowa……… 21
2.2. Energia geotermalna……… 24
2.3. Energia wodna……… 26
2.4. Biomasa……… 28
2.5. Energia sloneczna ………30


Rozdzial 3.
Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego

3.1. Potrzeby energetyczne budynku……… 42
3.2...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie gospodarki wodno-sciekowej na obszarze gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Gospodarka wodno-sciekowa i jej aspekty prawne

1.1. Gospodarka wodno-sciekowa w aspekcie oddzialywania na srodowisko………. 5
1.2. Regulacje prawne, normalizujace kwestie gospodarki wodno- sciekowej……….12
1.3. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze dokonywania innowacji w gospodarce wodno- sciekowej………. 15


Rozdzial 2.
Charakterystyka badanej gminy i stanu gospodarki wodno-sciekowej.

2.1. Charakterystyka gminy sulików ……….19
2.2. Aktualny stan gospodarki wodno- sciekowej w gminie sulików ……….21
2.3. Ujecie problemu w aspekcie regionu – zlewni rzeki czerwona woda………. 23


Rozdzial 3.
Analiza i ocena przedsiewziec w zakr...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich