Tematy Ochrona Środowiska Ekologia

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Polityka ekologiczna państwa. ………… 7

1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7
1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16
1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24


Rozdzial II.
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30

2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30
2.2. Zagraniczne źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 44


Rozdzial III.
Straty ekologiczne oraz podejmowane działania w celu ich ich eliminacji. ………… 55

3.1. Straty spowodowane degradacja srodowiska. ………… 55
3.2. Naklady na ochrone srodowiska oraz efekty ich ponoszenia. ………… 62


Zakończenie ………… 71
Bibliografia ………… 75 
Czytaj więcej

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial 1.

Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4


Rozdzial 2.

Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14


Rozdzial 3.


Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31


Rozdzial 4.


Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40


Rozdzial 5.


Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49


Rozdzial 6.


Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61


Wnioski………66
Bibliografia………68
Zalaczniki 72………(brak zdjec)

 
Czytaj więcej

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych


Streszczenie………4

Wstęp………6
Wprowadzenie………6
Cel pracy………7

Rozdzial I
Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8

1.1. Ropa naftowa………8

1.2. Paliwa benzynowe………12

1.3. Oleje napedowe………13

1.4. Środki smarowe………14

1.5. Oleje silnikowe………14

1.6. Asfalty………15


Rozdzial II
Toksycznosc ropy i jej składników………17

2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17

2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa,
produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy
i jej pochodnych………19


Rozdzial III
Stacje paliw plynnych………25

3.1. Stacje paliw plynnych a skazenie srodowiska
naturalnego………25

3.2. Przedostawanie się cieklych produktów
naftowych do srodowiska gruntowego na terenie stacji
benzynowej i zapobieganie tym procesom………25

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego na obszarze
stacji benzynowej………31

3.4. Hermetyzacja procesów zwiazanych z
magazynowaniem i dystrybucja paliw………34


Rozdzial IV
Czyszczenie zbiorników i utylizacja odpadów………41

4.1. Czyszczenie zbiorników 41

4.2. Utylizacja odpadów z cystern i zbiorników………42

4.3. Wykorzystywanie naturalnych procesów zachodzacych
w przyrodzie do degradacji róznego typu
zanieczyszczen………45


Rozdzial V
Oczyszczanie scieków………47

5.1. Oczyszczalnie scieków na przykładzie
wykorzystania pola trzcinowego………47

5.2. Oczyszczanie scieków w zlozu hydrobotanicznym………48


Rozdzial VI
Środki techniczne sluzace ograniczeniu rozprzestrzenianiu i zbieraniu cieklych produktów naftowych………52

6.1. Zbieracze rozlewów olejowych………52

6.2. Zbieracze przelewowo – pompowe………52

6.3. Zbieracze sorpcyjne………54

6.4. Zbieracze adhezyjne………56


Rozdzial VII
Sorbenty………58

7.1. Natura pochodzenie i rodzaje sorbentów………58

7.2. Podzial i charakterystyka sorbentów………59

7.2.1. Sorbenty naturalne i pochodzenia naturalnego 59

7.2.2. Sorbenty syntetyczne………62

7.3. Technika stosowania sorbentów przy likwidacji
rozlewisk………64


Wnioski………66
Bibliografia………70

 
Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa


Wstęp………3

1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5


2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5
2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6
2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7
2.3.1. Wpływ czynników
srodowiskowych………8
2.3.2. Wpływ czynników
konstrukcyjnych……….11
2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13
2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14
2.6. Wydajnosc energetyczna EWI………16
2.7. Sposoby regulacji mocy wytwarzanej przez elektrownie wiatrowa………17
2.7.1. Regulacja
ustawieniem elektrowni w kierunku wiatru (Yaw Control).
………17
2.7.2. Regulacja kata
ustawienia lopat (Active Pitch Regulation)………18
2.7.3. Regulacja przez
zmiane obciazenia (Load Control)………18
2.7.4. Regulacja przez
"przeciagniecie" (Stall Regulation)………18
2.7.5. Regulacja
lotkami lopat wirnika (Aileron Control)………19
2.8. Rodzaje elektrowni wiatrowych………19
2.8.1. Silownie o
poziomej osi obrotu. 19
2.8.2. Silownie o
pionowej osi obrotu. 21
2.9. sposoby magazynowania energii elektrycznej pozyskanej z OZE……….24


2. Udział energetyki wiatrowej w bilansach energetycznych Polski i wybranych krajów……….25

3.1. Stan rozwoju energetyki wiatrowej na swiecie……….25
3.1.1. Dania……….28
3.1.2. Republika
Federalna Niemiec……….28
3.1.3. Holandia……….29
3.1.4. Hiszpania……….29
3.1.5. Stany
Zjednoczone Ameryki……….30
3.2. Stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce……….31


3. Koszty ponoszone przy budowie podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych ……….34

4.1. Koszty przedinwestycyjne……….34
4.2. Koszty inwestycyjne……….34
4.3. Koszty eksploatacyjne……….35
4.4. Koszt calkowity……….35


4. Zasady wykorzystania energii z małych zródel w systemach energetycznych……….37

5.1. Uwarunkwania prawne dotyczace pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru obowiazujace w Polsce……….37
5.1.1. Certyfikat na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem……….38
5.1.2. Wybór
lokalizacji elektrowni wiatrowej……….39
5.1.3. Projekt
budowlany………..41
5.1.4. Budowa
elektrowni wiatrowej……….41
5.1.5. Transport
elektrowni wiatrowej……….42
5.1.6. Uwarunkowania
dotyczace przylaczenia elektrowni wiatrowej do
sieci……….42
5.1.7. Kwestia ceny
sprzedawanej do sieci……….43
5.1.8. Procedura przylaczenia
EWi do sieci energetycznej……….44
5.1.9. Wydawanie
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 45
5.2. Próba oceny prawnych uwarunkowan dotyczacych budowy elektrowni wiatrowych w Polsce ……….46


5. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna w Polsce do roku 2020……….47

6.1. Makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju……….47
6.2. Krajowy bilans energetyczny……….49
6.3. Źródła odnawialne w „Zalozeniach polityki energetycznej Polski do 2020”


6. Charakterystyka warunków wiatrowych w Polsce i wybranych krajach……….55

7.1. Charakterystyka warunków meteorologicznych w Polsce……….55
7.2. Charakterystyka warunków wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej……….57
7.2.1. Dania……….59
7.2.2...

Czytaj więcej

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych


I. Wprowadzenie………6

II. Cel pracy………10

III. Czesc literaturowa 11

III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11
III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17
III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1
III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31
III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów
………37
III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym uwzglednieniem odzysku tego metalu
………37
III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierajacych rtec………39
III.5.3. Technologia utylizacji swietlówek prof. Boleslawa Stolarskiego z Politechniki Krakowskiej
………42
III.5.4. Przebieg procesu technologicznego w Zakladzie Lamp Wyladowczych
"Polam – Rzeszów’ w Pogwizdowie Nowym………42
III.5.5. Technologia utylizacji odpadów zawierajacych rtec rosyjskiej firmy FID
………45
III.5.6. Technologia unieszkodliwiania oparów rteci………45
III.5.7. Technologia oczyszczania stalych odpadów zawierajacych rtec za pomoca reakcji redox
………47
III.5.8. Technologa odzysku rteci z odpadów za pomoca procesu termicznego rozkladu
………48
III.5.9. Proces Remerc – technologia odzyskiwania rteci z odpadów powstajacych w procesię wytwarzania chloru
………49
III.5.10. Proces "Medisorbon" – technologia usuwania rteci z gazów odlotowych za pomoca zeolitów
………49
III.5.11. Technologia usuwania rteci z gleb i odpadów………50


IV. Czesc praktyczna………52

IV.1. Opis procesu utylizacji lamp luminescencyjnych z wykorzystanie urzadzenia EKOTROM
………52
IV.2. Usuwanie rteci ze zuzytych sorbentów weglowych………58


V. Wnioski………66
VI. Literatura………69

 
Czytaj więcej

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8

1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8
1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9
1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11
1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO
gr.14001………15
1.4.1.Polityka srodowiskowa………16
1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18
1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20
1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26

Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………30

2.1.Charakterystyka obszaru………30
2.2.Struktura przemyslu………32
2.3.Rodzaje emitowanych zanieczyszczen do
atmosfery………35
2.4.Edukacja ekologiczna na terenie
gminy………49
2.5.Działalność zakladów pracy z rejonu XYZ na rzecz ochrony srodowiska………50
2.6.Zielen
miejska………52

Rozdzial 3.
Metody zmniejszania ilosci zanieczyszczen oraz ich
utylizacja………56

3.1.Zmniejszenie ilosci pylu oraz SO2 w spalinach……… 56
3.1.1.Emisja zanieczyszczen powietrza wg danych
GUS………56
3.1.2.Metody odsiarczania
spalin………58
3.1.3.Metody mokre odsiarczania
spalin………61
3.1.4.Metody suche odsiarczania
spalin………61
3.1.5.Porównanie metod mokrych i
suchych………62
3.1.6.Metody
suche………62
3.1.7.Metody
mokre………63
3.2.Dane dotyczace
wody………63
3.2.1.Ochrona wód
powierzchniowych………65
3.2.2.Ochrona wód
podziemnych………66
3.2.3.Meliorscja i zbiorniki malej
retencji………67
3.3.Sposób zagospodarowania produktów
odsiarczania………70
3.4.Stosowane metody utylizacji odpadów
komunalnych………72
3.4.1.Prawne uregulowania w dziedzinie odpadów………72
3.5.Gospodarka odpadami przemyslowymi i
bytowymi………76
3.5.1.Gospodarka sciekowa XXX ………78
3.6.Monitoring jako metoda walki z trucicielami
przyrody………79
3.6.1.Monitoring jakosci srodowiska………80


Zakończenie i
wnioski………83
Bibliografia………88

 
Czytaj więcej

Ruchy ekologiczne – Zieloni.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne w teorii
socjologicznej……….4

1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie
historyczne……….4
1.2. Geneza ruchu społecznego………6
1.3. Definicja ruchu społecznego……….7
1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14
1.5. Teoria zachowan
zbiorowych……….16


Rozdzial 2.
Kształtowanie się ruchu ekologicznego w
Polsce……….24

2.1. Kształtowanie się swiadomosci ekologicznej
Polaków……….24
2.2. Poziom swiadomosci zagrozen ekologicznych w
społeczenstwie polskim……….29
2.3. Geneza ruchu ekologicznego w
Polsce……….38
2.4. Lata osiemdziesiate XX wieku poczatkiem aktywnosci
polskiego ruchu ekologicznego……….43


Rozdzial 3.
„Zieloni” na polskiej scenie
publicznej i ich ideologia……….60

3.1. Szkic monograficzny miesiecznika „Zielone
Brygady”……….60
3.2. Zieloni a
polityka……….64
3.2.1. Ekologiczne inicjatywy
polityczne……….64
3.3. „Zieloni" w
wyborach……….72
3.3.1. Pierwsze wolne wybory
parlamentarne……….72
3.3.2. Wybory parlamentarne 1993
roku……….77
3.4. Zieloni w III
Rzeczypospolitej……….80
3.4.1. Rozwój ruchu po roku
1989……….80
3.4.2. Polski Klub
Ekologiczny……….84
3.4.3. Liga Ochrony
Przyrody……….85
3.4.4. Federacja
Zielonych……….88
3.5. Dojrzewanie ruchu
ekologicznego……….91
3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie
teoretycznej……….94
3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch spoleczny……….94
3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako
nowy ruch spoleczny……….98


Zakończenie……….104
Bibliografia……….108

 
Czytaj więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym

1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny
1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania
1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie
1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji
1.1.4. Szkola systemowa
1.2. Nowoczesne zarzadzanie
1.3. Funkcje zarządzania w zarysie
1.4. Zarządzanie zintegrowane
1.4.1. Strategia
1.4.2. Zarządzanie strategiczne
1.5. Zarządzanie ekologiczne
1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny
1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej
1.5.3. Koncepcja ekorozwoju
1.5.4. Ekozarzadzanie
1.5.5. Strategia ekologicznego rozwoju i strategie ochrony srodowiska
1.6. Charakterystyka systemu zarządzania srodowiskiem
1.7. Czystsza produkcja, jako strategia zarządzania srodowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie


Rozdzial 2.
Charakterystyka Elektrowni Belchatów

2.1. Historia Elektrowni
2.2. Struktura organizacyjna zakladu i jej zmiany
2.3. Analiza Elektrowni w oparciu o systemy zarządzania produkcja
2.3.1. Analiza wektora wejscia X
2.3.2. Analiza procesu przetwarzania T
2.3.3. Analiza wektora wyjscia Y
2.3.4. Analiza procesu zarządzania
2.4. Otoczenie systemu produkcyjnego
2.5. Wpływ działania Elektrowni Belchatów na środowisko naturalne i zastosowane rozwiazania ekologiczne
2.6. Sluzby ochrony srodowiska w Elektrowni


Rozdzial 3.
Analiza wyników z zakresu zarządzania ekologicznego

3.1. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia srodowiska
3.2. Przygotowania Elektrowni Belchatów S.A. do wlasnego systemu zarządzania srodowiskiem
3.3. Elektrownia Belchatów i uzyskanie Swiadectwa Czystszej Produkcji
3.3.1. Formalne podstawy i kryteria przyznawania Swiadectwa CP
3.3.2. Postepowanie zgloszeniowe
3.4. Zmniejszenie emisji tlenków azotu – jeden z etapów działalności proekologicznej
3.5. Redukcja emisji SO2 – najwieksze przedsiewziecie w zarządzaniu ekologicznym Elektrowni Belchatów
3.5.1. Wybór technologii odsiarczania spalin
3.5.2. Wspólpraca z organizacjami krajów Europy Zachodniej
3.5.3. Finansowanie IOS w Elektrowni Belchatów
3.5.4. Opis instalacji odsiarczania spalin
3.5.5. Wykorzystanie produktu ubocznego jakim jest gips syntetyczny
3.5.6. Instalacja odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6
3.5.7. Wyniki eksploatacyjne
3.5.8. Omówienie mozliwych wpływów srodowiskowych IOS


4. Podsumowanie
5. Spis literatury
6. Spis rysunków
7. Spis tabel
8. Wykaz zalaczników

 
Czytaj więcej

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.


1.
Wstęp………6

2. Cel pracy………8

3. Technologie odsiarczania spalin………9

3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10
3.2. Technologia pólsucha………15
3.3. Technologia sucha……… 18
3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie
odsiarczania spalin………19


4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23

4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25
4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27


5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29

5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29
5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30
5.2.1. Zloze "Górazdze"………30
5.2.1.1. Budowa geologiczna zloza……… 30
5.2.1.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 31
5.2.1.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza……… 32
5.2.1.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 33
5.2.2. Zloze "Izbicko"………34
5.2.2.1. Budowa geologiczna zloza……… 34
5.2.2.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………35
5.2.2.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………6
5.2.2.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………37
5.2.3. Zloze "Strzelce Opolskie"………38
5.2.3.1. Budowa geologiczna zloza………38
5.2.3.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………39
5.2.3.3. Charakterystyka geochemiczna zloza – analizy dodatkowe……… 40
5.2.3.4. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………41
5.2.3.5. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 42
5.2.4. Zloze "Tarnów Opolski II"……… 43
5.2.4.1. Budowa geologiczna zloza……… 43
5.2.4.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 44
5.2.4.3. Wlasnosci fizyczne zloza.. 44
5.2.4.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 45
5.2.5. Zloze Wojcieszów ("Góra Polom" i "Silesia")………46
5.2.5.1. Budowa geologiczna zloza……… 46
5.2.5.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………47
5.2.5.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………48
5.2.5.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………48
5.3. Porównanie jakosci kamienia wapiennegoz analizowanych zlóz………49
5.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe kamienia wapiennegoeksploatowanego w wybranych zlozach……… 52
5.4.1. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Górazdze"………53
5.4.2. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Izbicko"………54
5.4.3. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Strzelce
Opolskie"………55
5.4.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Tarnów
Opolski"………56
5.4.5. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Wojcieszów"……… 57
5.4.6. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Górazdze"………58
5.4.7. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Izbicko"………59
5.4.8. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowychzloza "Strzelce
Opolskie"……… 60
5.4.9. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Tarnów
Opolski"……… 61
5.4.10. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Wojcieszów"………
62
5.4.11. Podsumowanie przeprowadzonych analizjakosciowych………63
5.4.12. .Porównanie jakosci analizowanych zlóz……… 65
5.5. Przydatnosc surowców pochodzacych z poszczególnych
kamieniolomów do metody suchej oczyszczania spalin……… 66


6. Wskaznik reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 68

7. Stanowisko do wyznaczania wskazników reaktywnosci
i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 70

8.Wnioski………72

9.Spis rysunków………73

10.Literatura………74

 
Czytaj więcej

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.


Wykaz skrótów……….3

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6

1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6
1.2. Prawne pojecie odpadów……….10
1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14
1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18
1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21


Rozdzial 2
Zasady wykorzystywania odpadów………25

2.1. Pojecie wykorzystywania odpadów……….25
2.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu wykorzystywania
odpadów………32
2.3. Wykorzystywanie odpadów w obrocie miedzynarodowym………45
2.4. Kary pieniężne i oplaty……….50
2.5. Odpowiedzialnosc karna i cywilna……….56


Podsumowanie……….62

Wykaz aktów prawnych………63

Orzecznictwo……….66

Bibliografia……….67

 
Czytaj więcej