Kategoria Ochrona Środowiska Ekologia

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych


Cel prac
Wstęp

Rozdzial I.
Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach

1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona.
1.1.1 Metoda standardowa.
1.1.2 Metoda polska.
1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona.
1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen.

Rozdzial II.
Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego.

2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym.
2.2 Puchniecie osadu czynnego.
2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego.
2.4 Odmiany procesu osadu czynnego.
2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu.
2.4.2 Przeplyw tlokowy.
2.4.3 Stopniowe zasilanie.
2.4.4 Przedluzone napowietrzanie.
2.4.5 Rowy biologiczne.
2.4.6 Sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR).
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska


Wstęp

Rozdzial I.
Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.

1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL.
2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska.
3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy.


Rozdzial II.

Organizacja i struktura parków narodowych.

1. Definicja, cele i funkcje parków.
2. Plan ochrony parków narodowych.
3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego.
4. Straz Parku Narodowego.


Rozdzial III.

Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych.

1. Obsługa działalności ochronnej.
2. Nauka
3. Dydaktyka specjalistyczna
4. Turystyka
5...

Czytaj więcej

Pieninski Park Narodowy.


I. Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel i metoda opracowania
1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego
1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego
1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne
1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym

II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji srodowiskowej

2.1. Rodzaje zbiorów
2.2. Rodzaje wydawnictw
2.3. Badania naukowe i praktyki studenckie prowadzone na terenie Pieninskiego Parku Narodowego

III. Kursy szkolenia ekologicznego

3.1. Edukacja ekologiczna skierowana do turystów
3.2...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.


Cel i zakres pracy ………..4
Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Charakterystyka odpadów

3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7
3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8
3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8
3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10
3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10
3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11
3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17


Rozdzial 2.
Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18

4.1. Stan prawny w XYZ ………..19
4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22

Rozdzial 3.
Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ

5.1...

Czytaj więcej

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne wlasciwosci wody………. 4

Rozdzial II.
Jakość wody………. 8

2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8
2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16


Rozdzial III.
Stan wód w Polsce………. 19

3.1. Ochrona wód ……….19
3.2. Zanieczyszczenia wód……….21
3.3. Stan wód……….22


Rozdzial IV.
Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23

4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody i stosowane urzadzenia……….28
4.2. Dobór urzadzen uzdatniajacych……….32
4.3...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zakresię ochrony srodowiska.


Wstęp

Rozdzial I.
Odpowiedzialnosc administracyjna

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc cywilna

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc karna

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.


Wstęp
Cel i zakres pracy
Metodyka pracy

1. Regulacje i przepisy prawne
1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce
1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw

2.1. Biodiesel
2.2. Bioetanol

3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

4. Wnioski

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.


I Wstęp
II Cel pracy

III Czesc teoretyczna
1. Zanieczyszczenia powietrza
1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza
1.2. Podzial zanieczyszczen
1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze
1.4. Zanieczyszczenia pylowe
2. Panstwowy Monitoring Srodowiska
2.1. Podsystem monitoringu powietrza
2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza
3. Typy stanowisk pomiarowych
3.1. Metody wykonywania pomiarów stezen zanieczyszczen atmosfery
3.2. Zalecane i dopuszczalne metodyki pomiaru stezen zanieczyszczen
4. Manualne metody pomiarów stezen glównych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
5. Zasady okreslania czestosci pomiarów
6. Definicje skrótów i pojec
7...

Czytaj więcej

Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roslin wodnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.

1. Rosliny wodne i glony – wiadomosci ogólne

2. Preparaty antyglonowe ………7
2.1 Charakterystyka najpopularniejszych preparatów antyglonowych……… 7
2.2 Obserwacje dotyczace wpływu antyglonów na rosliny akwariowe ………9
3. Miedz a rosliny wodne ………11
3.1 Miedz w wodach naturalnych i akwarium……… 11
3.2 Pobieranie i akumulacja miedzi w roslinach wodnych ………13
3.3 Mechanizmy odpornosciowe na miedz……… 15
4 Cel pracy 17


Rozdzial II.
Materialy i metody

1 Warunki hodowli i material roslinny……… 18
2 Metodyka pomiarów 18
2.1 Analiza stezenia chlorofilu w glonach……… 19
2...

Czytaj więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.


Wprowadzenie………2

Rozdzial 1.
Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami

1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5
1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6


Rozdzial 2.
Sposoby zagospodarowania odpadów

2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9
2.2. Skladowanie odpadów ………10
2.3. Kompostowanie odpadów ………12
2.4. Spalanie odpadów ………14


Rozdzial 3.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Polozenie i warunki geograficzne……… 16
3.2. Struktura demograficzna ………18
3.3. Rolnictwo, przemysl i handel……… 18
3.4. Gospodarka wodno sciekowa……… 18


Rozdzial 4.
Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie XYZ

4.1. Odpady komunalne ………20
4.2. Osady sciekowe ………23
4.3. Odpady przemyslowe……… 24


Rozdzial 5.
Ch...

Czytaj więcej

Ochrona wody w aglomeracjach miejskich na przykładzie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Przepisy prawne obowiazujace w Polsce dotyczace ochrony wód

1.1. Ustawy i rozporzadzenia ………..5
1.2. Umowy miedzynarodowe……….. 8


Rozdzial II.
Bezpośrednie oddzialywanie na zanieczyszczenia wód

2.1. Glówne czynniki przyczyniajace się do zanieczyszczen wód……….. 10
2.2. Działalność przemyslowa ………..15
2.3. Działalność rolnicza ………..16


Rozdzial III.
Skutki zanieczyszczen wód

3.1. Zanieczyszczanie wód……….. 19
3.2. Sposoby ochrony wód……….. 20
3.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód……….. 20


Rozdzial IV.
Ochrona wód w aglomeracji XYZ

4.1. Gospodarka wodno-sciekowa ………..25
4.2. Osiagniete rezultaty ………..30
4.3. Zadania na przyszlosc ………..30


Zakońc...

Czytaj więcej

Rolnicze zanieczyszczenia srodowiska glebowego i wodnego.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1. Zanieczyszczenia gleby ……….. 5
1.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ……….. 9
1.3. Rolnicze zanieczyszczenia (rodzaje zanieczyszczen) ……….. 15
1.4. Zanieczyszczenia rolnicze gleby (nawozy, pestycydy) ……….. 18
1.5. Zanieczyszczenia rolnicze wód ………..23

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powierzchnia, polozenie……….. 28
2.2. Demografia……….. 29
2.4. Zasoby i róznorodnosc przyrodnicza obszaru Gminy XYZ……….. 31
2.5. Ochrona srodowiska na terenie gminy……….. 32

Rozdzial III.
Rolnictwo w gminie XYZ

3.1. Glówny kierunek rolnictwa gminy XYZ ………..37
3.2. Ilosc gospodarstw rolnych i ich srednia powierzchnia………....

Czytaj więcej

Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ochrona przyrody w UE i Polsce

1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych
1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym
1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska

Rozdzial II.
Charakterystyka nadlesnictwa XYZ

2.1. Opis historii nadlesnictwa
2.2. Zasoby przyrodnicze i gospodarcze
2.3. Walory turystyczne i krajobrazowe

Rozdzial III.
Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ

3.1. Funkcje lasu i kategorie ochronnosci
3.2. Formy ochrony przyrody i obszary chronionego krajobrazu
3.3. Znaczenie i wpływ obszarów chronionych w aspekcie turystycznym promocyjnym i gospodarczym

Zakończenie
Spis tabel, wykresów, rysu...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.


Wstęp………. 2

1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2
1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5
1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7
1.4 Proces produkcji biogazu ……….13

Rozdzial I.
Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu

2.1 Produkcja energii odnawialnej ………. 17
2.2 Ograniczenie emisji metanu ………. 19
2.3 Zmniejszenie efektu cieplarnianego ……….21
2.4 Ryzyko skazenia srodowiska substancjami toksycznymi ………. 25

Rozdzial II.
Ekonomiczne aspekty biogazu

3.1 Finansowanie biogazowni ……….29
3.1.1 Mechanizmy wsparcia dla produkcji i wykorzystania biogazu w rolnictwie oraz regulacje prawne ……….31
3.2 Okreslenie nakladu inwestycyjnego biogazowni ………. 33
3...

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota i znaczenie energii w przyrodzie.

1.1. Pojecie i rodzaje energii……….5

Rozdzial II.
Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii i ich obieg w przyrodzie.

2.1. Krazenie wody w przyrodzie……….17
2.1.1. Mala elektrownia wodna……….19
2.1.2. Duze elektrownie wodne………..23
2.1.3. Energia plywów………..25
2.1.4. Energia fal………..25
2.1.5. Energia pradów morskich………..26
2.2. Wiatry……….27
2.3. Energia sloneczna……….32
2.3.1. Plaskie kolektory sloneczne………..37
2.3.2. Kolektory sloneczne skupiajace………..37
2.3.3. Ogniwa fotowoltaiczne……….38
2.4. Energia geotermalna……….40
2.4.1. Wody geotermalne………..41
2.4.2. Pompy ciepla………..43
2.5. Energia biomasy………..46
2.5.1. Drewno. 48
2.5...

Czytaj więcej
Regulamin strony