Tematy Organizacja i Zarządzanie

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota systemu motywacji

1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu.
3. Modele i teorie motywacji
3. Formy pobudzania motywacji.
4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników


Rozdzial 2.
Charakterystyka urzedu gminy.

1. Historia Urzędu Gminy.
2. Przedmiot i zakres działania
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ.


Rozdzial 3.
Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy

1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin.
2. Motywacja finansowa.
3. Motywacja pozafinansowa.
4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego.


Zakończenie
Bibliografia 
Czytaj więcej

Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku


Wstęp.

Rozdzial I
Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Zarządzanie zespolem pracowników.
1.2. Rola lidera zespolu pracowniczego.
1.3. Techniki kierowania zespolem.


Rozdzial II
Charakterystyka Banku PKO BP.

2.1 Rys historyczny banku i jego pozycja na polskim rynku usług bankowych.
2.2 Uwarurikowania marketingowe.
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysku i strat.


Rozdzial III
Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku.

3.1. Struktura organizacyjna banku.
3.2. Style i techniki kierowania.
3.3. Rola i znaczenie kierownika.


Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów i schematów


 
Czytaj więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i istota zarządzania.
1.2. Funkcje zarządzania.
1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym.
1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej.


Rozdzial II.
Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU.

2.1. Pojecie spóldzielni pracy.
2.2. Cechy spóldzielni pracy.
2.3. Ustrój spóldzielni pracy.
2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej .
2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni.


Rozdzial III.
Zarządzanie personelem w jednostce.

3.1. Zarządzanie personelem w badanej jednostce.
3.2. Cel i przedmiot badan.
3.3. Metody techniki i narzedzia badawcze.
3.4. Problemy i hipotezy badawcze.
3.5. Analiza wyników badan.


Zakończenie
Bibliografia.
Spis rysunków, tabel.
Aneks

 
Czytaj więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O


Wstęp.

Rozdzial 1.
Zarządzanie w aspekcie teoretycznym.

1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania.
1.2 Zarządzanie sprzedaza.
1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rozdzial 2.
Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa.
2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.
2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy.


Rozdzial 3.
Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Zalozenie modelu.
3.2 Koncepcja ogólna.
3.3 Koncepcja modulów modelu.


Rozdzial 4.
Efekty zastosowania modelu.

Zakończenie……….58
Bibliografia………60
Spis rysunków……….62


 
Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi.
3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej.
3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.

Rozdzial 2
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdzial 3
Instrumenty kadrowe.

5.1 Planowanie zasobów ludzkich.
5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy.
5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników.
5.4 Inne instrumenty kadrowe.

Rozdzial 4
Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X.

6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X.
6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X.
6.3 Wnioski wyplywajace z badan przeprowadzonych w Przedsiebiorstwie X .

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis wykresów, tabel i ilustracji.


 
Czytaj więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian

1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9
1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19
1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21


Rozdzial 2.
Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów

2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27
2.2. Korzysci ze stosowania elastycznych form zatrudniania – dla pracodawcy, pracownika oraz spoleczenstwa ………..31
2.3. Stosowanie rozwiazan elastycznego rynku pracy – badania literaturowe ………..40


Rozdzial 3.
Opinia przedstawicieli Dolnego Slaska na temat koniecznych zmian w formach zatrudnienia – wyniki empirycznych badan wlasnych

3.1. Cel badan, problem badawczy, hipotezy, metodyka badan ………..47
3.2. Opis narzedzia badawczego oraz charakterystyka przedstawicieli przedsiebiorstw z Dolnego Slaska……….. 47
3.3. Formy zatrudnienia stosowane w badanych dolnoslaskich przedsiębiorstwach oraz preferencje respondentów ………..50
3.4. Opinie respondentów o korzysciach jakie pracodawca uzyskuje dzieki stosowaniu elastycznych form zatrudniania ………..57
3.5. Konieczne zmiany w formach zatrudnienia w opinii badanych ………..60


Rozdzial 4.
Zmiany w formach zatrudniania – stan obecny a pozadany

4.1. Sugerowane zmiany w formach zatrudniania -wnioski z badan literaturowych ………..63
4.2. Wnioski oraz podsumowanie empirycznych badan wlasnych ………..64
4.3. Wnioski koncowe i postulatywne ………..66


Spis rysunków ………..67
Bibliografia ………..68
Zalaczniki ………..70
Ankieta……….. 70


 
Czytaj więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne

1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6
1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12
1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management

2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25
2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28
2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34


Rozdzial 3
Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwach – analiza studium przypadków

3.1. Zalozenia badawcze pracy………..43
3.2. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Toyota………..45
3.3. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Mc Kinsey&Company………..48
3.4. Korzysci i zagrozenia wynikajace z zastosowania lean management w wybranych przedsiębiorstwach – wnioski z analizy studium przypadków………..52


Zakończenie………..57
Bibliografia
Spis tabel i rysunków………..59
Spis literatury………..61


 
Czytaj więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3.2 Motywacje Polaków w momencie podejmowania decyzji o wyjezdzie za granice w poszukiwaniu pracy – ankieta………..29
3.3 Wyniki badan wlasnych………..48

Zakończenie ………..49
Bibliografia………..51
Spis wykresów………..53
Spis tabel………..54


 
Czytaj więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan ………38
3.2 Problematyka badawcza ………40
3.3 Rola badan ilosciowych i jakosciowych w naukach spolecznych ………45
3.4 Metody i techniki badawcze ………47
3.5 Wywiad swobodny……… 51
3.5 Dobór próby i organizacja badan……… 54
3.6 Metody opracowania wyników badan wlasnych……… 57


Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja badan wlasnych

4.1 Odczuwanie satysfakcji z pracy a motywacja do pracy zawodowej ………59
4.2 Zawody najbardziej narazone na wypalenie zawodowe w miejscu pracy………62
4.3 Wpływ wysokosci dochodów na wypalenie zawodowe ………64
4.4 Czynniki oddzialujace na wypalenie zawodowe w miejscu pracy……… 69
4.5 Stopien motywacji do pracy zawodowej a wypalenie zawodowe ………72
4.6 Podsumowanie ………77


Zakończenie……… 80
Bibliografia……… 82
Spis wykresów ………85
Spis tabel ………86
Kwestionariusz wywiadu ………87


 
Czytaj więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sukces w ekonomii społecznej

1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8
1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10
1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12
1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16
1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17
1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19
1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20
1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21


Rozdzial 2.
Podmioty ekonomii społecznej.

2.1.Działalność gospodarcza……….. 22
2.2.Zaklad Aktywnosci Zawodowej ………..26
2.3.Centrum integracji społecznej (CIS)……….. 29
2.4.Klub Integracji Spolecznej (KIS)……….. 32
2.5.Stowarzyszenia ………..34
2.6.Fundacje ………..37


Rozdzial 3.
Marketing a przedsiębiorstwa społeczne.

3.1.Definicja marketingu: ………..41
3.2.Marketing-mix czyli marketing mieszany. ………..43
3.3.Marketing spoleczny a marketing-mix………… 47
3.4. Zastosowanie marketingu w ekonomii społecznej……….. 48
3.5.Rynek, strategie, planowanie w ekonomii społecznej……….. 49


Rozdzial 4.
Zarządzanie w przedsiębiorstwach spolecznych.

4.1.Przedsiebiorstwo społeczne………..58
4.2.Przedsiebiorstwa społeczne w oparciu o okreslona przez nie misje………… 60
4.3.Kryteria przedsiębiorstwa społecznego ………..61
4.4.Cele działalności organizacji spolecznych ………..64
4.5.Modele funkcjonowania przedsiebiorstw spolecznych……….. 65
4.6.Organizacja w przedsiębiorstwie społecznym. ………..71


Podsumowanie i wnioski koncowe ………..76
Literatura


 
Czytaj więcej