Kategoria Organizacja i Zarządzanie

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota systemu motywacji

1. Pojecie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu.
3. Modele i teorie motywacji
3. Formy pobudzania motywacji.
4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników


Rozdzial 2.
Charakterystyka urzedu gminy.

1. Historia Urzędu Gminy.
2. Przedmiot i zakres działania
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ.


Rozdzial 3.
Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy

1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin.
2. Motywacja finansowa.
3. Motywacja pozafinansowa.
4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego.


Zakończenie
...

Czytaj więcej

Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku


Wstęp.

Rozdzial I
Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Zarządzanie zespolem pracowników.
1.2. Rola lidera zespolu pracowniczego.
1.3. Techniki kierowania zespolem.


Rozdzial II
Charakterystyka Banku PKO BP.

2.1 Rys historyczny banku i jego pozycja na polskim rynku usług bankowych.
2.2 Uwarurikowania marketingowe.
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysku i strat.


Rozdzial III
Zarządzanie Bankiem PKO BP w Gdansku.

3.1. Struktura organizacyjna banku.
3.2. Style i techniki kierowania.
3.3. Rola i znaczenie kierownika.


Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów i schematów


 
Czytaj więcej

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i istota zarządzania.
1.2. Funkcje zarządzania.
1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym.
1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej.


Rozdzial II.
Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU.

2.1. Pojecie spóldzielni pracy.
2.2. Cechy spóldzielni pracy.
2.3. Ustrój spóldzielni pracy.
2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej .
2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni.


Rozdzial III.
Zarządzanie personele...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O


Wstęp.

Rozdzial 1.
Zarządzanie w aspekcie teoretycznym.

1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania.
1.2 Zarządzanie sprzedaza.
1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rozdzial 2.
Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza.

2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa.
2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ.
2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy.


Rozdzial 3.
Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Zalozenie modelu.
3.2 Koncepcja ogólna.
3.3 Koncepcja modulów modelu.


Rozdzial 4.
Efekty zastosowa...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi.
3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej.
3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie.

Rozdzial 2
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozdzial 3
Instrumenty kadrowe.

5.1 Planowanie zasobów ludzkich.
5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy.
5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników.
5.4 Inne instrumenty kadrowe.

Rozdzial 4
Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X.

6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X.
6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X.
6...

Czytaj więcej

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian

1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6
1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9
1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19
1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21


Rozdzial 2.
Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów

2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27
2.2...

Czytaj więcej

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne

1.1 Pojecie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6
1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12
1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management

2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25
2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28
2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34


Rozdzial 3
Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwach – analiza stu...

Czytaj więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3...

Czytaj więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje

1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7
1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10
1.3 Rodzaje motywacji ………17
1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17
1.3.2 Motywacja negatywna ………17
1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18
1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20


Rozdzial 2.
Syndrom wypalenia zawodowego

2.1 Pojecie wypalenia zawodowego ………23
2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26
2.3 Wskazniki wypalenia zawodowego ………31
2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32


Rozdzial 3.
Metodologiczne podsta...

Czytaj więcej

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sukces w ekonomii społecznej

1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8
1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10
1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12
1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16
1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17
1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19
1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20
1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21


Rozdzial 2.
Podmioty ekonomii społecznej.

2.1.Działalność gospodarcza……….. 22
2.2...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I
Teorie motywacji.

1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8
1.2 Ujecie teorii motywacji ………12
1.2.1 Teorie tresci ………12
1.2.2 Teorie procesu ………20
1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21


Rozdzial II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1 Systemy motywacyjne ………24
2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26
2.3 Motywatory placowe ………29
2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29
2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37
2.4 Motywatory pozaplacowe ………40
2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44
2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45
2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Koncepcja zaangazowania organizacyjnego

1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5
1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8
1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12


Rozdzial II
Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji

2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14
2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16
2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18


Rozdzial III
Badania zaangazowania organizacyjnego na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Charakterystyka XYZ ………..22
3.2. Wyniki badan zaangazowania organizacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ……….. 23
3.3...

Czytaj więcej

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Wstęp………..2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy motywacji.

1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4
2. Definicje i zasady motywacji………..10
3. Modele i teorie motywacji………..12


Rozdzial II
Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników.

1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24
2. Zasady wynagradzania………..26
3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29


Rozdzial III
System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play.

1. Charakterystyka firmy Play………..32
2. Zatrudnienie w firmie Play………..35
3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36
4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41


Zakończenie………..46
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimiWstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a w...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
4. Struktura dzialu personalnego


Rozdzial II.
Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników

1. Planowanie zatrudnienia
2. Rekrutacja pracowników
3. Cele i etapy rekrutacji
4. Formy i techniki rekrutacji
5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji
6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy
7. Derekrutacja pracowników


Rozdzial III.
Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich

1...

Czytaj więcej

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich.


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja

1.1. Pojecie, funkcje i rola menadzera ………8
1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14
1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20
1.4. Organizacja pracy menadzera ………24
1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26


Rozdzial 2.
Istota podejmowania decyzji menadzerskich

2.1. Definicja i funkcje decyzji ………30
2.2. Typy decyzji menedzerskich……… 32
2.3. Sytuacje uruchamiajace procesy decyzyjne w zarzadzaniu……… 36
2.4. Modele procesów decyzyjnych ………40
2.5. Trudnosci w procesię decydowania ………43


Rozdzial 3.
Czynniki i uwarunkowania rzutuj...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych

1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6
1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9
1.3. Teorie motywacji ……….14
1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16
1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23
1.4. Narzedzia motywacji ……….28
1.4.1. Środki przymusu………. 30
1.4.2. Środki zachety ……….30
1.4.3. Środki perswazji ……….32
1.5. Warunki i zasady skutecznego motywowania ……….34


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników restauracji

2.1. Motywacja materialna ……….36
2.2. Motywacja niematerialna ……….41
2.3. Ocena systemu motywacji ……….46
2.4...

Czytaj więcej

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota i pojecie motywacji

1.1. Teorie motywacji ………..5
1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19
1.3. Narzedzia motywowania ………..21
1.4. Wady i zalety motywowania ………..26


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29
2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31
2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36


Rozdzial III.
System motywacji pracowników w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………..46
3.2. Metodologia przeprowadzonego badania ………..51
3.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej


Wstęp……….3

Rozdzial I
Partycypacja w zarządzaniu firma

1.1 Partycypacja – definicja……….8
1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10
1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14


Rozdzial II
Zaangazowanie personelu

2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19
2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29
2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32
2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40


Rozdzial III
Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie

3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42
3.2 Historia firmy XYZ……….51
3...

Czytaj więcej

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Wstęp…………..4

Rozdzial I
Rekrutacja jako proces kadrowy

1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6
1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10
1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13
1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19


Rozdzial II
Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej

2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23
2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27
2.3. Referencje i rekomendacje…………..36
2.4. Problematyka decyzyjna w procesię rekrutacji i selekcji…………..39


Rozdzial III
Kompetentny menedzer i jego rola w sukcesię organizacji.

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Wstęp

Rozdzial I
Pojecie zakladu opieki zdrowotnej

1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne
1.2 Istota zdrowia publicznego
1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ
1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej


Rozdzial II
System zarządzania w ZOZ

2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO
2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ
2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych
2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim


Rozdzial III
Charakterystka centrum medycznego

3.1 Otoczenie i przedmiot badan
3.2 Zakres swiadczonych uslug
3.3 Struktura organizacyjna LCM
3.4 Polityka personalna


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4...

Czytaj więcej

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawy zarządzania projektami

1.1 Rozwój zarządzania projektami
1.2 Pojecie projektu, jego atrybuty i typologia
1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem
1.4 Uczestnicy projektu i ich role


Rozdzial 2.
Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie

2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg
2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego
2.3 Rola, zadania i umiejetnosci kierownika projektu
2.4 Style kierowania


Rozdzial 3.
Motywowanie w zespole projektowym

3.1 Źródła motywacji do pracy zespolu
3...

Czytaj więcej

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni ‚Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5
2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9
3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11
4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19


Rozdzial II
Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki.

1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26
2. Rodzaje naboru pracowników………..30
3. Metody rekrutacji wewnetrznej………..36
4. Metody rekrutacji zewnetrznej………..38
5. Efektywność narzedzi rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej………..44


Rozdzial III
Dobór kandydatów...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile


Wstęp……….2

Rozdzial I
Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu

1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4
2. Klasyfikacje procesów ……….7


Rozdzial II
Koncepcje zarządzania procesowego

1. Outsourcing………. 13
2. Benchmarking………. 14
3. Rachunek kosztów dzialan………. 18
4. Reengineering ……….22


Rozdzial III
Zarządzanie procesami biznesowymi

1. Pojecie procesu biznesowego ……….25
2. Modelowanie procesów ……….33


Rozdzial IV
Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie

1. Pojecie kontroli ……….37
2. Rodzaje i kryteria kontroli ……….38
3. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli………. 40
4. Controlling ……….44


Rozdzial V
Zarządzanie proce...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Pojecie i teorie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Definicja i teorie zarządzania zasobami ludzkimi ………..6
1.2. Kompetencje kadry kierowniczej………..12
1.3. Style przywództwa……….. 17
1.4. Zarządzanie personelem w Polsce – najczestsze bledy menadzerów……….. 26


Rozdzial II.
Organizacja zarządzania personelem w XZY S.A.

2.1. Charakterystyka XYZ S.A. ………..30
2.2. Pozycja XZY S.A. na rynku usług dodanych i multimedialnych w Polsce……….. 36
2.3. Analiza polityki kadrowej w Spólce……….. 40
2.4. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi w XZY S.A……….. 48


Rozdzial III.
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi i ...

Czytaj więcej

Szkolenia jako element polityki kadrowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Szkolenia jako element zarządzania zasobami ludzkimi

1.1 Istota i znaczenie zarządzania zasobów ludzkich
1.2 Rozwój funkcji personalnej
1.3 Szkolenia jako determinanta rozwoju pracownika
1.4 Szkolenie pracowników jako proces i jego struktura


Rozdzial 2.
Polityka szkoleniowa w firmie XYZ

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu pracowniczego firmy XYZ
2.3. Działalność szkoleniowa firmy i wyniki jej efektywnosci w latach 2009-2012


Rozdzial 3.
Analiza i ocena efektywnosci szkolen firnie XYZ świetle badan empirycznych

3.1. Metodologia badan
3.2...

Czytaj więcej

Motywacja a satysfakcja z pracy na przykładzie malej firmy

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy.

1. Definicja i rodzaje motywacji……….. 7
2. Zwiekszanie motywacji……….. 8
3. Proces motywacyjny……….. 9
4. Wybrane teorie motywacji……….. 9
4.1. Teorie tresci……….. 10
4.1.1. Dwuczynnikowa teoria motywacji Frederica Herzberga……….. 10
4.1.2. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….. 12
4.1.3. Teoria potrzeb ERG Claytona Alderfera……….. 14
4.1.4. Teoria trychotomii potrzeb Davida McClellanda……….. 16
4.2. Teorie procesu……….. 18
4.2.1. Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury……….. 18
4.2.2. Teoria sprawiedliwosci Johna Stacyego Adamsa……….. 20
4.2.3...

Czytaj więcej

Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s


Wprowadzenie …….. 5

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7
1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9
1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17
2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18
2.1.1.1 Eksport …….. 18
2.1.1.2 Import …….. 20
2.1.2 Formy instytucjonalne …….. 21
2.1.2.1 Joint venture …….. 21
2.1.2.2 Fuzje i przejecia …….. 23
2.2 Globalna lokalizacja działalności …….. 24
2.3 Opracowanie globalnych produktów…….. 27


Rozdzial III
Fr...

Czytaj więcej

Mobbing w polskich zakladach pracy


Wstęp………4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu
2. Definicja encyklopedyczna………6
3. Fazy mobbingu………7
4. Przyczyny mobbingu………8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………9
6. Skutki mobbingu………12


Rozdzial 2
Ooblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………14
2 Przyklady mobbingu………15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia………24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu………28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi………37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem………38
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej- analiza strategiczna


Rozdzial 1.
Przedstawienie sytuacji w elektrowni atomowej w Czarnobylu i Fukushimie

1.1 Slownik pojec………3
1.2 Elektrownia jadrowa w Czarnobylu……… 3
1.3 Elektrownia jadrowa w Fukushimie……… 4

Rozdzial 2.
Analiza otoczenia

2.1 Reaktor RBMK ………7
2.2 Reaktor BWR……… 8

Rozdzial 3.
Porównanie
3.1 Przyczyny i przebieg awarii reaktora RBMK

a) Niebezpieczny eksperyment ………9
b) Eksplozja pary wodnej oraz uwolnionego wodoru……… 9
c) Skutki ………9
3.2 Przyczyny i przebieg awarii reaktora BWR ………10
a) Przyczyny ………10
b) Skutki……… 10

Rozdzial 4.
Analiza porównawcza 11

4.1 Reaktorów ………11
4.2 Przyczyn awarii ………12

Wnioski- czy powinno dojsc do awarii...

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna.1. Zainteresowanie kultura organizacyjna………3

2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania……… 3

3. Definicja ………4

4. Geneza pojecia……… 5

5. Znaczenie kultury organizacyjnej w firmie ………6

6. Sposoby diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej ………7

7. Funkcje kultury ………10

7.1. Funkcje kultury wedlug E. Schein’a
Przystosowanie zewnetrzne: ………11
Przystosowanie wewnetrzne: ………11


8. Trzy podstawowe poziomy kultury


Artefakty ………12
Uznane wartosci……… 12
Podstawowe zalozenia……… 13
Bibliografia: ………13
Zalacznik- Badania Charles Handy……… 13


 
Czytaj więcej

Zarządzanie kompetencjami zawodowymi na stanowisku team managera w XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kompetencji zawodowych

1.1. Definicja i pojecie kompetencji i zarządzania
1.2. Rodzaje kompetencji i ich grupowanie
1.3. Kompetencje a kapital ludzki


Rozdzial 2.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

2.1. Istota i cele zarządzania kompetencjami
2.2. Fazy zarządzania kompetencjami
2.3. Model zarządzania kompetencjami


Rozdzial 3.
Identyfikacja i opis kompetencji Team Managera w XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3.2. Analiza czynnosci wykonywanych na stanowisku Team Managera
3.3. Ustalanie poziomów kompetencji


Rozdzial 4.
Ocena i analiza zarządzania kompetencjami zawodowymi w XYZ

4...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne zagadnienia mobbingu

1.1. Definicje mobbingu
1.2. Mobbing jako przedmiot badan
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Skutki mobbingu


Rozdzial II
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem

2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych
2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP
2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy
2.4. Odpowiedzialnosc pracodawcy z tytułu mobbingu
2.5. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan
3.2. Przedmiot badan
3.3. Problemy i hipotezy
3.4...

Czytaj więcej

Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Europejskiej

1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4
2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7
3. Przyczyny europejskiej integracji……….11
4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13


Rozdzial II
Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce.

1. Pojecie i teorie globalizacji……….16
2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22
3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27
4. Zagrozenia globalizacyjne dla gospodarki oraz srodowiska krajów slabo rozwinietych ……….31


Rozdzial III
Nadrzedne kwestie powiazane z globalizacja w Unii Europejskiej

...

Czytaj więcej

Kariery organizacyjne a biografia jednostki. Analiza narracji i opowiesci o życiu ludzi sukcesu &211; Jack Welch General Elektric.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – przeglad zagadnien

1.1. Rodzaje organizacji ……….6
1.2. Style zarządzania zasobami ludzkimi………. 13
1.3. Kompetencje i kwalifikacje menedzerów………. 23


Rozdzial 2.
General Electric – Jack Welch

2.1. Charakterystyka firmy General Electric………. 30
2.2. Czlowiek sukcesu – Jack Welch………. 33


Rozdzial 3.
Analiza sukcesu Jacka Welcha

3.1. Styl menedzerski Jacka Welcha………. 36
3.2. Kompetencje i kwalifikacje Jacka Welcha………. 43
3.3. Sukces w biznesię Jacka Welcha ……….45


Podsumowanie ……….49
Bibliografia ……….51
Wykaz rysunków i tabel ……….52


 
Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja, jako kluczowy element procesu zarządzania potencjalem ludzkim


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Pojecie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Modele polityki personalnej ……….10
1.3. Procesy kadrowe w organizacji………. 13


Rozdzial 2.
Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym

2.1. Efektywna rekrutacja – źródła i metody………. 26
2.2. Metody selekcji ……….29
2.3. Ocena procesu kadrowego ……….38


Rozdzial 3.
Sposoby rekrutacji i metody doboru pracowników stosowane w Call Center

3.1. Charakterystyka firmy………. 42
3.2. Działania kadrowe w badanej firmie………. 44
3.3. Rekrutacja pracowników Call Center………. 45
3.4. Proces selekcji kandydatów………. 46
3.5...

Czytaj więcej

Dobór systemu motywacyjnego dla agentów ubezpieczeniowych na przykładzie Agencji Allianz w Nowym Saczu

Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako funkcja zarządzania………… 7
1.2. Istota, proces i rodzaje motywacji………… 11
1.3. Klasyczne podejscia do motywacji……….. 15
1.4. Przeglad wspólczesnych teorii motywacji ………..16


Rozdzial 2.
Czynniki motywacji do pracy

2.1. Analiza i klasyfikacja czynników motywacyjnych……….. 26
2.2. System wynagrodzeń placowych………… 30
2.3. Wynagrodzenia pozaplacowe……….. 35
2.4. Inne czynniki motywacyjne ………..44


Rozdzial 3.
Systemy motywacyjne i ich dobór dla konkretnej organizacji

3.1...

Czytaj więcej

Analiza stylów kierowania w firmie


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Charakterystyka funkcji kierowania.

1.1 Istota kierowania………5
1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12
1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15
1.4 Kierownik a przywódca………16
1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17


Rozdzial II.
Koncepcja stylów kierowania.

2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23
2.2 Rodzaje stylów kierowania………24
2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34


Rozdzial III.
Firma „Mota-Engil” jako przedmiot badan empirycznych

3.1 Powstanie i rozwój………36
3.2 Profil działalności i struktura organizacyjna ………37
3...

Czytaj więcej

Patologie zwiazane ze srodowiskiej pracy zawodowej czlowieka – mobbing


Wstęp…………3

Rozdzial I
Praca zawodowa czlowieka w ujęciu teoretycznym

1.1. Praca i jej znaczenie w życiu czlowieka…………5
1.2. Funkcje pracy zawodowej…………18
1.3. Motywowanie do pracy…………26


Rozdzial II
Mobbing jako przejaw patologii w srodowisku pracy zawodowej

2.1. Rodzaje zjawiska patologii społecznej…………36
2.2. Istota mobbingu – analiza definicyjna zjawiska…………41
2.3. Przejawy i przyczyny mobbingowania…………44
2.4. Przeciwdzialanie zjawisku mobbingu…………54


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan…………60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………66
3.4...

Czytaj więcej

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie w firmie produkcyjnej


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Motywacje w teorii zarządzania

1.1. Definicja motywacji do pracy………5
1.2. Geneza i rozwój teorii motywacji………8
1.3. Ewolucja teorii motywacji………11
1.3.1. Model tradycyjny………11
1.3.2. Model stosunków miedzyludzkich………13
1.3.3. Model zasobów ludzkich………14
1.3.4. Motywowanie pracowników w XXI wieku………15
1.4. Przeglad teorii motywacji………16
1.4.1. Teorie tresci………18
1.4.2. Teorie procesu………22


Rozdzial 2.
Czlowiek i komunikacja w organizacji

2.1. Podstawowe modele komunikowania się w organizacji………26
2.2. Wspólczesne kierunki w teorii organizacji i zarządzania………34
2.3. Czlowiek a organizacja………37


R...

Czytaj więcej

Ergonomiczne warunki pracy w produkcji w Przedsiebiorstwie Wielobranzowym XYZ oraz propozycje usprawnien.

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Warunki ergonomiczne stanowisk pracy a wydajnosc produkcji i pracowników

1.1 Zadania i cele ergonomii……… 7
1.2 Projektowanie stanowiska pracy ………9
1.3 Wpływ srodowiska pracy na czlowieka……… 11
1.3.1 Halas……… 11
1.3.2 Oswietlenie……… 13
1.3.3 Mikroklimat……… 17


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Wielobranzowego XYZ

2.1. Krótko o firmie ………19
2.2. Struktura organizacyjna……… 22
2.3. Organizacja produkcji ………25
2.3.1. Proces produkcyjny ………25
2.3.2. Park maszynowy ………29
2.3.3. Asortyment produkcyjny ………34


Rozdzial 3.
Projekt usprawnienia warunków pracy w przedsiębiorstwie

3.1...

Czytaj więcej

Projekt usprawnien ergonomicznych procesu produkcji w aspekcie systemu HACCP w piekarni XYZ


Wprowadzenie………3.

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu HACCP.

1.1 Podstawowe informacje o systemie HACCP………5.
1.2 GMP i GHP jako podstawa wprowadzenia systemu analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli………8.
1.3 Zasady systemu HACCP………11.
1.4 System HACCP w ujęciu prawnym w Polsce………15.


Rozdzial 2.
Charakterystyka piekarni.

2.1 Podstawowe dane o piekarni, jej pracownikach i ogólnych zasadach zachowania higieny………16.
2.2 Asortyment, dostawcy i przebieg procesów technologicznych………19.
2.3 Ergonomiczne warunki pracy piekarza………30.


Rozdzial 3.
System analizy zagrozen i krytycznych punktów kontroli w piekarni XYZ.

3...

Czytaj więcej

Projekt usprawnien organizacyjno – ergonomicznych w przedsiębiorstwie XYZ


Wprowadzenie ……….3

Rozdzial I
Ergonomiczne ksztaltowanie warunków pracy.

1.1 Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna………. 6
1.2 Rodzaje obciazen na stanowiskach pracy, bezpieczenstwo pracy ………. 8
1.2.1 Obciazenia psychiczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ………. 9
1.2.2 Obciazenia fizyczne zwiazane ze stanowiskiem pracy ……….10
1.3 Czynniki srodowiska wpływajace na warunki pracy……….11

Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1 Zakres działalności przedsiębiorstwa……….16
2.2 Partnerzy……….17
2.3 Zatrudnienie w przedsiębiorstwie……….19
2.4 Produkty ……….20
2.5 Wyposazenie techniczne ……….25

Rozdzial III
Ocena warunków organizacyjno – er...

Czytaj więcej

Zarządzanie kapitalem ludzkim w Podlaskich Zakladach Spozywczych

Wstęp………..2

Rozdzial I
Kapital ludzki w teorii ekonomii.

1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………..4
1.2. Inwestycje w kapital ludzki istota i formy………..9
1.3. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………..14


Rozdzial II
Wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

2.1. Pracownicy jako zasoby strategiczne………..18
2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia przedsiębiorstwa………..20
2.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie………..25
2.4. Strategiczne zarzadzanie kapitalem ludzkim………..30


Rozdzial III
Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

3.1. Metody pomiaru kapitału ludzkiego………..33
3.2...

Czytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji w procesię pozyskiwania pracowników na przykładzie Panstwowej Strazy Pozarnej

Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Istota procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy konstrukcyjne

1.1. Pojecie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi…….. 5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi…….. 8
1.3. Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi


Rozdzial 2.
Metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji

2.1. Planowanie i diagnozowanie potrzeb kadrowych ……..35
2.2. Źródła i rodzaje rekrutacji kandydatów do pracy…….. 41
2.2.1. Rekrutacja wewnetrzna…….. 41
2.2.2. Rekrutacja zewnetrzna ……..42
2.2.3. E-rekrutacja ……..47
2.2.4. Alternatywy rekrutacji ……..48
2.3. Sposoby doboru pracowników organizacji…….. 50
2.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9
1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13
1.4. Planowanie personelu firmy…………16


Rozdzial II
System motywacji pracowników.

1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23
2. Modele motywacji…………25
3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29


Rozdzial III
Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ.

1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51
2...

Czytaj więcej

Rola motywacji w procesię zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Znaczenie motywacji i procesu zarządzania

1.1. Istota i proces zarządzania……….. 5
1.2. Pojecie i teorie motywacji……….. 8
1.3. Modele motywacji……….. 13
1.4. Proces motywacji i jego przebieg ………..17


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Charakterystyka powstania firmy XYZ………..21
2.2 System motywacyjny w sektorze handlowym……….. 26
2.2.1. Motywacja materialna……….. 28
2.2.2. Motywacja niematerialna ………..31
2.3. System motywacyjnym w XYZ………… 32


Rozdzial III
Badanie systemu motywacyjnego w firmie XYZ

3.1 Cel, przedmiot i metody badan……….. 35
3.2. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników………....

Czytaj więcej

Metody rekrutacji i selekcji personelu w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Rekrutacja i selekcji personelu w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym.

1.1. Proces kształtowania zatrudnienia……….. 5
1.2. Pozyskiwanie pracowników w przedsiębiorstwie……….. 8
1.2.1. Rekrutacja ………..8
1.2.2. Selekcja ………..16
1.4. Adaptacja nowo zatrudnionego personelu ……….. 24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….. 28
2.2. Problemy badawcze……….. 30
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 32
2.4. Organizacja i przebieg badan……….. 36


Rozdzial III
Sposoby rekrutacji i selekcji pracowników w XYZ w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Proces oceny pracowników w przedsiębiorstwie.

1.1. Funkcje i cele oceniania pracowników ………. 5
1.2. Kryteria i zasady oceniania pracowników……….14
1.3. Metody oceny………. 20
1.4. Zarządzanie procesem oceniania………. 23
1.5. Mankamenty i trudnosci w ocenianiu pracowników………. 25

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………. 28
2.2. Problemy badawcze………. 29
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 31
2.4. Organizacja i przebieg badan………..34

Rozdzial III
Ocena pracowników w firmie x w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka firmy X ………. 36
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ skutecznego motywowania na efektywnosc pracy


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywacja i motywowanie

1.1. Istota motywacji i motywowania
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Teorie motywacji

Rozdzial 2.
Motywacja i efektywnosc pracy

2.1. System motywacyjny
2.2. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania
2.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badan i hipotezy badawcze
3.2. Opis metody badawczej
3.3. Analiza przeprowadzonych badan i wnioski

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 
Czytaj więcej

System zarządzania dzialem sprzedaży firmy XYZ S.A.


Wstęp…………5

Rozdzial I
Strategie i zasady funkcjonowania dzialu sprzedaży

1.1. Pojecie strategii………… 7
1.2. Cele i strategia dzialu sprzedazy………… 9
1.3. Zasady tworzenia struktury organizacyjnej …………13
1.4. Struktura organizacyjna dzialu sprzedaży …………18
1.5. Wynagrodzenia pracowników dzialu sprzedazy………… 25


Rozdzial II
Zarządzanie dzialem sprzedaży

2.1. Planowanie i dobór pracowników …………32
2.2. Adaptacja nowo pozyskanych pracowników………… 35
2.3. Szkolenie pracowników …………38
2.4. Motywowanie pracowników …………45
2.5. Premiowanie pracowników………… 54
2.6. Awans pracowników …………57
2.7. Ocenianie pracowników …………60


Rozdzial III
...

Czytaj więcej

Rola skutecznego wynagradzania pracowników w zarządzaniu w Grupie ORLEN S.A


Wstęp………4

Rozdzial I.
Wynagrodzenia placowe w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie wynagrodzeń ………6
1.2. Funkcje wynagrodzeń ………10
1.3. Formy plac……… 13
1.4. Formalno – prawne podstawy wynagrodzeń w Polsce ………18
1.5. Zasady tworzenia systemu wynagrodzeń ………22

Rozdzial II.
Charakterystyka Grupy ORLEN S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa……… 25
2.2. Profil przedsiębiorstwa……… 29
2.3. Struktura organizacyjna……… 30
2.4. Wyniki działalności w latach 2007-2011……… 34

Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanych pracowników przedsiębiorstwa……… 41
3.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Urzędu Miasta i Gminy XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Istota, geneza i cechy zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi
1.2.1. Dobór pracowników
1.2.2. Motywowanie do pracy
1.2.3. Oceny pracownicze
1.2.4. Rozwój pracowników
1.3. Kultura organizacyjna jako narzedzie zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdzial II
Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Urzedzie Miasta i Gminy XYZ

2.1. Ogólna charakterystyka Gminy XYZ
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy XYZ
2.3. Rozwój Gminy XYZ w latach 2007-2012
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym XYZ


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Pojecie, istota i uwarunkowania przedsiebiorstw rodzinnych

1.1 Istota i znaczenie przedsiebiorczosci…………6
1.2 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych………… 10
1.3 Geneza rozwoju firm rodzinnych w Polsce …………16
1.4 Modele przedsiebiorstw rodzinnych …………18
1.5 Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci rodzinnej………… 19


Rozdzial II.
Specyfika przedsiebiorstw rodzinnych i ich działalności

2.1. Powstanie przedsiebiorstw rodzinnych a formy i źródła finansowania………… 22
2.2. Glówne cechy przedsiebiorstw rodzinnych …………24
2.3. Konflikty w przedsiębiorstwach rodzinnych …………26
2.4...

Czytaj więcej

Sposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Motywowanie a zarzadzanie personelem w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i istota motywowania………. 5
1.2. Koncepcje motywacji………. 8
1.3. Modele motywowania………. 17
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………. 21


Rozdzial II
Stymulatory motywowacyjne stosowane wobec pracowników

2.1. Metody motywowania pracowników………. 30
2.2. Place jako materialny czynnik motywacyjny………. 36
2.3. Nagrody i kary w procesię motywowania pracowników………. 40


Rozdzial III
Sposoby i formy motywowania w firmie XYZ

3.1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………. 46
3.2. Charakterystyka firmy X………. 48
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ plci menedzera na efektywnosc pracy na przykładzie wybranych restauracji w województwie lubelskim.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przywódca a menedzer.

1.1 Pojecie menedzera……….. 4
1.2 Rola i umiejetnosci menedzera w organizacji……….. 6
1.3 Menedzer a kierownik ……….. 10
1.4 Menedzer a przywódca……….. 14


Rozdzial II
Podobienstwa i róznice w zarządzaniu menedzera kobiety, a mezczyzny.

2.1 Kierownik kobieta a kierownik mezczyzna……….. 19
2.2 Komunikacja miedzy plciami……….. 21
2.3 Style kierowania kobiet i mezczyzn……….. 23
2.4 Atrybuty kobiet mezczyzn……….. 26


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan……….. 29
3.2 Metoda badan……….. 29
3.3 Organizacja i przebieg badan.
3.4 Wyniki i analiza badan……….. 30
3...

Czytaj więcej

Doskonalenie systemu motywacji pozaplacowej w urzedzie gminy w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1
System motywowania pracowników

1.1. Pojecie, istota, cele i funkcje motywowania………6
1.2. Teorie motywacji………9
1.3. Instrumenty motywacji placowej i pozaplacowej………14


Rozdzial 2
Urzad Gminy XYZ jako obiekt badan empirycznych

2.1. Glówne zadania Urzędu Gminy………19
2.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy………22
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie Gminy………25


Rozdzial 3
Badania systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy

3.1. Charakterystyka i analiza systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy………30
3.2. Ocena systemu motywacji pozaplacowej w Urzedzie Gminy………37
3.3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników do pracy na przykładzie firmy logistycznej XXX


Wstęp ……..4

Rozdzial 1.
System motywacyjny, jako element procesu zarządzania personelem

1.1. Pojecie motywacji i motywowania. Wybrane teorie motywacji…….. 6
1.2. Wybrane modele motywacji…….. 20
1.3. System motywacyjny w organizacji…….. 23

Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników

2.1. System plac, jako materialny czynnik motywacyjny ……..24
2.2. Niematerialne formy motywowania ……..27
2.3. Instrumenty motywowania pracownika…….. 32

Rozdzial 3.
Skutecznosc motywacji

3.1. Zasady skutecznej motywacji…….. 37
3.2. Ocena pracowników……..39
3.3. Rola informacji w procesię motywowania…….. 41

Rozdzial 4.
Strategie motywacyjne

4.1...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy


Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu………. 6
2. Definicja encyklopedyczna………. 6
3. Fazy mobbingu………. 7
4. Przyczyny mobbingu ……….8
5. Cechy mobbingu wedlug heinza leymanna………. 9
6. Skutki mobbingu ……….12


Rozdzial 2
Oblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………. 14
2. Przyklady mobbingu………. 15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………. 22


Rozdzial 3
Mobbing jako patologia ……….24

Rozdzial 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiazki pracodawcy dotyczace mobbingu……….28
2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy………. 29
3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu………. 34


Rozdzial 5
Przeciwdzialanie mobbingowi ……….37

1...

Czytaj więcej

Adaptacja i wdrazanie kandydatów na zolnierzy zawodowych do służby i nauki w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu.


Wstęp.

Rozdzial I
Proces i przebieg rekrutacj oraz wdrozenie czlonków organizacji do istniejacych struktur.

1.1. Planowanie zasobów ludzkich.
1.2. Dobór kadr.
1.3 Struktura doboru kadr.
1.4. Rekrutacja pracowników.
1.5 Selekcja pracowników.
1.6. Wdrazanie i rozwój zasobów ludzkich.
1.7 Marketing personalny w organizacjach zhierarchizowanych.

Rozdzial II
Analiza istniejacych rozwiazan systemowych w zakresię rekrutacji kandydadtów na zolnierzy zawodowych do uczelni wojskowej oraz realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

2...

Czytaj więcej

Rekrutacja jako jeden z aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej na przykładzie Sadu Rejonowego.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle literatury

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 5
1.3. Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 10
1.4. Proces zarządzania zasobami ludzkimi ………..11
1.5. Cechy zarządzania zasobami ludzkimi ………..15


Rozdzial II
Teoretyczne aspekty procesu rekrutacji

2.1. Pojecie i istota rekrutacji ………..18
2.2. Funkcje rekrutacji……….. 21
2.3. Rodzaje rekrutacji ………..23
2.4. Cel i etapy rekrutacji……….. 26
2.5. Formulowanie oferty pracy ………..28
2.6. Wybór źródła rekrutacji kandydatów……….. 30


Rozdzial III
Teoretyczne aspekty procesu selekcji

3.1...

Czytaj więcej

Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.


Wstęp……….. 1

Rozdzial 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi……….. 3
1.2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi……….. 10
1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi……….. 12
1.4. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi……….. 14


Rozdzial 2
Motywowanie

2.1. Pojecie i istota motywacji……….. 16
2.2. Wybrane teorie motywacji……….. 20
2.3. Modele motywacji ………..33
2.4. Placowe i pozaplacowe srodki pobudzania motywacji……….. 38
2.5. Szkolenia i rozwój pracowników ………..41


Rozdzial 3
Praktyczne instrumenty pobudzania motywacji na przykładzie firmy SBP Polska SP. z o.o.

3.1...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Policji na podstawie Komendy Powiatowej Policji w XYZ – problemy wybrane.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Historia formacji policyjnych w Polsce

1.1. Pojecie Policji………. 4
1.2. Policje administracyjne w okresie miedzywojennym………. 8
1.3. Miejsce policji administracyjnej w okresie PRL – u………. 11
1.4. Historia Komendy Powiatowej Policji w XYZ………. 21


Rozdzial 2
Organizacja i funkcjonowanie policji

2.1. Organizacja policji………. 25
2.2. Schemat organizacji policji ……….28
2.3. Policja a samorzad terytorialny ……….39
2.4. Formy prawne działania policji ……….41
2.5. Policja w strukturze administracji rzadowej w województwie………. 43
2.6. Policja a ograniczenie praw i wolnosci obywatela………. 47


Rozdzial 3
Analiza funkcjonowania kome...

Czytaj więcej

Zarządzanie i finansowanie instytucji kultury na przykładzie Opery i Filharmonii w Bialymstoku

Wstęp

Rozdzial I
Instytucje kultury w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Specyfika i rodzaje instytucji kultury.
1.2 Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury.
1.3 Zadania administracyjne placówek kultury.
1.4 Struktura zarządzania instytucjami kultury na róznych szczeblach administracji.


Rozdzial II
Źródła finansowania działalności kulturalnej.

2.1 Rodzaje zródel finansowania.
2.2 Budżet państwa, jako źródło finansowania kultury.
2.3 Finansowanie kultury w latach 2000-2011.
2.4 Zagraniczne srodki publiczne.
2.5 Wydatki na kulture z gospodarstw domowych.
2.6 Mecenat prywatny.


Rozdzial III
System zarządzania Ope...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników na przykładzie ING Banku Slaskiego.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Pojecie motywacji………..4

1.1. Teorie motywacji………..6


Rozdzial II.
Podejscie do motywowania

2.1. Teoria sprawiedliwosci………..14
2.2. Teoria oczekiwan………..14
2.3. Teoria wzmocnienia………..16


Rozdzial III.
Wynagradzanie jako element motywacji.

3.1. Wynagrodzenie materialne………..19
3.1.1. Wynagrodzenie placowe………..21
3.1.2. Premiowanie………..24
3.2. Wynagrodzenie niematerialne………..26
3.2.1. Kultura organizacyjna………..27
3.2.2. Szkolenia………..28


Rozdzial IV.
ING Bank Slaski.

4.1. Wynagradzanie materialne pracowników………..33
4.2. Regulamin premiowania Pracowników w ING Banku Slaskim……….. 36
4.3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników administracyjnych instytucji sfery budżetowej na przykładzie Prokuratury Rejonowej XYZ

Wstęp.

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty motywowania

1.1. Definicja motywacji i motywowania ……….9
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania ……….11
1.3. Wybrane teorie motywowania ……….15
1.3.1. Teorie tresci………. 16
1.3.2. Teorie procesu………. 19
1.3.3. Teorie ukierunkowane na srodki motywacji………. 22


Rozdzial II.
system motywowania w organizacji

2.1. Definicja i charakterystyka systemu motywacyjnego ……….25
2.2. Proces tworzenia systemów motywacyjnych ……….30
2.3. Narzedzia motywowania pracowników ……….34
2.4. Motywowanie placowe i pozaplacowe ……….36


Rozdzial III.
Motywowanie pracowników administracyjnych w Prokuraturze rejonowej bydgoszcz &...

Czytaj więcej

Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania na przykładzie XYZ(fabyrka farb i lakierów).


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Istota motywowania

1.1. Zarządzanie – podstawowe definicje i funkcje………. 5
1.2. Motywowanie jako wazny element zarządzania – znaczenie motywowania………. 9
1.3. Pojecie motywowania………. 10
1.4. Podstawowe teorie motywacji ……….12
1.4.1. Teorie tresci ……….13
1.4.1.1. Hierarchia potrzeb A. Maslowa………. 13
1.4.1.2. Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga ……….16
1.4.1.3. Teoria ERG Alderfera………. 18
1.4.1.4. Teoria potrzeb McClellanda………. 21
1.4.1.5. Teoria X i Y Douglasa McGregora………. 22
1.4.2. Teorie procesu………. 23
1.4.2.1. Teoria oczekiwan wartosci V. Vrooma………. 23
1.4.2.2. Teoria sprawiedliwego nagradzania J...

Czytaj więcej

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8
1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22
1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29
2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29
2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Analiza wstepna bilansu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 34
3.2. Analiza przychodów Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 45
3.3...

Czytaj więcej

Ludzie w organizacji i motywowanie

Wprowadzenie

1. Determinanty motywowania w zarządzaniu rozwojem

2. Struktura funkcjonalna systemu motywacyjnego
3. Partycypacja pracowników w ksztaltowaniu strategii organizacji
Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Motywowanie pracowników samorzadowych na przykładzie urzedu miejskiego w XYZ


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Problematyka motywowania w ujęciu teoretycznym

1.1 Wyjasnienie istoty i znaczenia motywacji i motywowania ………. 6
1.2 Wybrane teorie motywacji ………. 10
1.2.1 Teorie tresci ………. 12
1.2.2 Teorie procesu ………. 16
1.2.3 Teoria wzmocnien ………. 19
1.3 Czynniki motywowania pracowników………. 21
1.3.1 Motywatory placowe ………. 21
1.3.2.Motywatory pozaplacowe ………. 30


Rozdzial II.
Charakterystyka urzedu miejskiego w XYZ

2.1 Miasto Walbrzych, jako jednostka samorządu terytorialnego ………. 41
2.2 Struktura organizacyjna Gminy Walbrzych i Urzędu Miejskiego ………. 43
2.3 Zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego. ………. 51
2...

Czytaj więcej

Nowoczesne narzedzia internetowe wspierajace proces rekrutacji


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rozwazania definicyjno-terminologiczne

1.1. Istota procesu rekrutacji………….7
1.2. Proces rekrutacji w kontekscie zarządzania zasobami ludzkimi…………. 10
1.3. Rekrutacja w Internecie ………….16
1.4. Komunikacja w Internecie ………….18


Rozdzial 2.
Narzedzia internetowe wspierajace proces rekrutacji

2.1. Systemy wspierajace proces rekrutacji…………. 23
2.1.1. System eRecruiter ………….27
2.1.2. Zastosowanie systemu eRecruiter w wybranych firmach…………. 29
2.2. Portale rekrutacyjne ………….33
2.3. Wirtualne Targi Pracy ………….38
2.4. Formularze aplikacyjne…………. 45
2.5. Video CV ………….48
2.5.1.Video CV w urzedach pracy ………….54


Rozdzial 3.

Czytaj więcej

Rola systemu motywacji w realizacji planu przedsiębiorstwa


Wstęp………. 7

Rozdzial 1.
Zagadnienie wstepne pojecia motywacji………. 9

1.1. Istota motywacji………. 10
1.2. Instrumenty i narzedzia motywowania pracownika w realizacji planu przedsiębiorstwa………. 15
1.3. Podstawowe koncepcje motywacji ……….27


Rozdzial 2.
Rola motywacji w zarządzaniu personelem ……….38

2.1. Skuteczne zarzadzanie personelem………. 43
2.2. Programy motywacyjne dla pracowników ……….52
2.3. Pobudzanie motywacji ……….55
2.4. Budowa i elementy systemu motywacji………. 57


Rozdzial 3.
System motywacji badanego przedsiębiorstwa………. 61

3.2. Motywatory sluzace realizacji celów przedsiębiorstwa ……….70
3.2.1. Motywatory placowe ……….73
3.2.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie systemu okresowych ocen pracowniczych na przykładzie XXX


Wstęp.

Rozdzial 1.
System ocen pracowniczych- wybrane aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie i rodzaje ocen pracowniczych
1.2. Uwarunkowania systemu oceniania okresowego pracowników
1.2.1. Rodzaj działalności i wielkosc organizacji
1.2.2. Cele strategiczne firmy
1.2.3. Metoda zarządzania
1.2.4. Styl kierowania
1.2.5. Poziom kierowania
1.2.6. Poziom wymagan
1.2.7. Autorytet oceniajacych
1.2.8. Wiek pracowników
1.3. Możliwościwykorzystania systemu ocen pracowniczych w ZZL

Rozdzial 2.
Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych

2.1. Elementy systemu okresowych ocen pracowniczych
2.1.1. Cele i funkcje oceniania
2.1.2...

Czytaj więcej

Wizerunek przedstawiciela handlowego w opinii badanych klientów

Wstęp………….4

Rozdzial I.
Rola przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie.

1.1. Zadania i znaczenie przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie………….6
1.2. Klasyfikacja i etapy rekrutacji………….13
1.2.1 Definiowanie stanowiska………….19
1.2.2. Charakterystyka kandydata…………. 20
1.3. Strategie procesu rekrutacji………….21
1.3.1. Ogloszenie o wolnym wakacie………….24
1.4. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji dla kandydatów na stanowisko przedstawiciela handlowego ………….26


Rozdzial II.
Kompetencje wymagane od przedstawicieli handlowych.

2.1. Analiza zyciorysu kandydata na stanowisko pH ………….29
2.2. Rozmowa kwalifikacyjna………….34
2.2.1...

Czytaj więcej

Polityka zarządzania kryzysowego przedsiebiorstw (na wybranych przykladach)

Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy analizy sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwach………. 7
1.1.1. Definicja i rodzaje kryzysów w przedsiębiorstwach………. 7
1.1.2. Zródla, przyczyny, symptomy i przebieg kryzysu………. 16
1.2. Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu przedsiębiorstwa………. 28
1.2.1. Kryzys jako faza cyklu zycia przedsiębiorstwa………. 28
1.2.2. Kryzys jako sytuacja decyzyjna………. 29v
1.3. Determinanty kryzysów organizacyjnych………. 31
1.4. Udzialowcy sytuacji kryzysowej………. 35

Rozdzial 2.
Polityka zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.

2.1 ...

Czytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’)


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim

1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich
1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich
1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim


Rozdzial 2.
Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’

2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan
2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’
2.3. Mapowanie ryzyka i jego zalozenia
2.4. Zdefiniowanie podstawowych i pomocniczych procesów hotelu ‚Zacisze’
2.5...

Czytaj więcej

Dyscyplinarne rozwiazanie stosunku pracy


Wstęp.

Rozdzial I
Przeslanki zastosowania normy z art. 52 § 1 Kodeksu Pracy.

1.1. Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazków pracowniczych.
1.2. Popelnienie przestępstwa przez pracownika.
1.3. Zawiniona utrata uprawnien pracowniczych.


Rozdzial II
Tryb zwolnienia.
2.1. Opinia zakladowej organizacji zwiazkowej.

2.2. Zgoda zakladowej organizacji zwiazkowej.
2.3 Forma rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.
2.4. Termin rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.
2.5. Pouczenie o srodkach prawnych.


Rozdzial III
Skutki nieprawidlowego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.

3.1. Roszczenie o przywrócenie do pracy.
3.2...

Czytaj więcej

Akta osobowe pracowników


Wstęp

Rozdzial I
Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych

1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych
1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych
1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych
1.4 Udostepnianie akt osobowych
1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza

Rozdzial II
Czesc A akt osobowych

2.1 Dokumenty przechowywane w czesci A
2.2 Numerowanie i spis dokumentów w czesci A
2.3 Dwa wzory kwestionariuszy
2.4 Badania wstepne – tryb postępowania

Rozdzial III
Czesc B akt osobowych

3.1 Dokumenty przechowywane w czesci B akt osobowych
3.2 Kwestionariusz osobowy dla pracownika
3.3 Umowa o prace
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo Handlowego „XYZ” jako firmy rodzinnej

Wstęp ………. 3

Rozdzial 1
Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa rodzinnego ………. 6
1.2. Networking biznesów rodzinnych ………. 16
1.3. Zaangazowanie przedsiebiorstw w dzialalnosc zagraniczna ………. 19


Rozdzial 2
Kapital spoleczny w biznesię rodzinnym

2.1. Kultura organizacji ………. 33
2.2. Konflikt w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 42
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym ………. 51
2.4. Sukcesja wlasnosci i wladzy ………. 58


Rozdzial 3
Wyzwania i perspektywy rozwoju Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Uslugowo Handlowego „Dabrowa” – analiza SWOT

3.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie kompetencji menedzera w organizacji.


Wstęp.

Rozdzial 1
Pojecie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu.

1.1. Definicja kompetencji.
1.2. Podstawowe typy kompetencji.
1.3. Sposoby badania kompetencji.
1.4. Uwarunkowania rozwoju kompetencji.
1.5. Wykorzystanie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu.


Rozdzial 2
Menedzer i jego rola w organizacji.

2.1. Definicja menedzera.
2.2. Typy menedzerów.
2.3. Style kierowania ludzmi.
2.4. Zadania menedzerów.
2.5. Uwarunkowania rozwoju kompetencji menedzerskich.


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Metoda badawcza.
3.2. Charakterystyka badanej grupy.
3.3. Analiza wyników badan.
3.4. Wnioski z badan.


Podsumowanie.
Bibliogr...

Czytaj więcej

Zarządzanie zespolami ludzkimi w aspektach etyczno – społecznych i pedagogicznych wśród menedzerów


Wstęp…………1

Rozdzial I
Etyczno – społeczne i pedagogiczne ogniwa zarządzania zespolami ludzkimi.

1.1. Etyka zarządzania w ujęciu terminologicznym…………3
1.2. Wychowawcze znaczenie pracy w życiu jednostki społecznej………….6
1.3. Znaczenie Kodeksu etycznego zarządzania w procesię pracy…………11
1.4 Wpływ spoleczno – etycznych i pedagogicznych wartosci na odpowiedzialnosc kierowników w procesię zarządzania zasobami ludzkimi…………13


Rozdzial II
Zarządzanie zespolami ludzkimi determinantem efektywnosci placówki.

2.1. Style kierowania w procesię zarządzania zespolami ludzkimi…………16
2.2. Umiejetnosci i role kierownicze…………20
2.3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracownika w firmie Transpol Sp. z.o.o


Wstęp

Rozdzial 1
Motywowanie pracowników – Teorie i cele

1.1 Ewolucja teorii zarządzania i motywowania
1.2 Motywowanie – pojecie, istota i zadania
1.3 Glówne funkcje i cele motywowania pracowników


Rozdzial 2
Narzedzia motywacyjne

2.1. Materialne systemy motywowania – systemy wynagradzania pracowników
2.1.1. Systemy premiowe
2.2. Pozaplacowe systemy motywacyjna pracowników
2.3.1. Szkolenie i rozwój
2.3.2. System ocen pracowniczych
2.3.3. Awans
2.3.4. Organizacja pracy


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w firmie transpol nalezacej do zrzeszenia miedzynarodowych przewozników drogowych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Projektowanie Systemu Funkcjonowania Organizacji Wirtualnej na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie organizacji wirtualnej

1.1.Koncepcje organizacji wirtualnych
1.1.1.Podejscie procesowe
1.1.2.Podejscie strukturalne
1.2.Model wirtualnego przedsiębiorstwa
1.3.Kreacja wirtualnej przestrzeni
1.4.Technologie uzywane w organizacjach wirtualnych
1.5.Strategia organizacji wirtualnej
1.5.1.Analiza M. A. Portera
1.5.2.Analiza SWOT
1.6.Kierunki rozwoju wirtualnych organizacji


Rozdzial II.
Projektowanie organizacji wirtualnej

2.1. Metodologia projektowania systemów informatycznych
2.2. Etapy projektowania
2.3. Architektura projektu
2.4. Projekt wykonawczy


Rozdzial III.
Analiza funkcjonowania organizacji wirtualnej na pr...

Czytaj więcej

Efektywnosc, a sprawne zarzadzanie przedsiębiorstwem.

Wstęp ………..3

Rozdzial I
Zarządzanie – zagadnienia ogólne

1.1. Zarządzanie – ujecie definicyjne i istota………..5
1.2. Funkcje zarządzania………..7
Planowanie………..8
Organizowanie………..10
Motywowanie………..12
Kontrolowanie………..12
1.3. Wybrane koncepcje zarządzania przedsiebiorstwem: Kaizen, TQM, Lean management, Benchmarking…………14
Kaizen………..15
Total Quality Management………..16
Lean Management………..17
Benchmarking………..20


Rozdzial II
Istota efektywnosci działalności przedsiębiorstwa

2.1. Efektywnosc- ujecie definicyjne………..22
2.2 Determinanty efektywnosci i ich klasyfikacja………..25
Wewnetrzne czynniki kształtujące efektywnosc...

Czytaj więcej

Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywnosc procesu zarządzania Urzedem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Wstęp.

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy komunikowania się w organizacji – teoria problemu.

1.1. Pojecie, cele i zadania komunikacji oraz proces komunikowania.
1.2. Komunikacja interpersonalna.
1.3. Komunikacja grupowa i sieci komunikacyjne.
1.4. Bariery w komunikowaniu.


Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie urzedu patentowego RP.

2.1. Misja, cel, zadania .
2.2. Struktura i organizacja.
2.3. System komunikowania w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej – stan obecny.


Rozdzial III.
Ocena efektywna funkcjonowania systemu komunikowania w urzedzie patentowego RP -badanie ankietowe.

3.1. Przedmiot i podmiot badan.
3.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Mercedes-Benz

Wstęp………..2

Rozdzial I
Wizerunek produktu – charakterystyka

1.1. Wizerunek i tozsamosc – znaczenia i róznice………..4
1.2. Wizerunek marki………..8
1.2.1. Istota i funkcje marki………..8
1.2.2. Nazwa i znak jako elementy rozpoznawcze marki………..12
1.3. Kształtowanie wizerunku produktu………..17
1.3.1. Pojecie public relations………..17
1.3.2. Public Relations w działania ch kreujacych wizerunek marki………..19
1.3.3. Techniki i narzedzia public relations………..25


Rozdzial II
Sily i slabosci marki Mercedes-Benz

2.1. Historia koncernu Mercedes-Benz………..28
2.2. Wizerunek marki Mercedes-Benz w oparciu o analize SWOT………..35


Rozdzial III
Kreacja marki Merce...

Czytaj więcej

Doskonalenie personelu jako element rozwoju zawodowego.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Rozwój zawodowy w ujęciu teoretycznym

1.1. Definicja rozwoju zawodowego……….. 6
1.2. Rola rozwoju zawodowego ………..9


Rozdzial II
Doskonalenie personelu jako funkcje polityki personalnej

2.1. Podstawowe pojecie polityki personalne……….. 32
2.2. Funkcje polityki personalnej ………..36
2.3. Metody i formy doskonalenia zawodowego……….. 42


Rozdzial III
Metodologia

3.1. Przedmiot badan ………..47
3.2. Problematyka badawcza ………..47
3.3. Metody i techniki badan……….. 48
3.4. Przebieg badan i charakterystyka badanych ………..49


Rozdzial IV
Doskonalenie zawodowe w świetle badan wlasnych

4.1. Proces doskonalenia zawodowego………....

Czytaj więcej

Zarządzanie rozwojem pracowników w przedsiębiorstwie uslugowym przemyslu elektronicznego.

Wstęp

Rozdzial I.
Warunki konkurencyjnosci firm uslugowych przemyslu elektronicznego

1.1. Charakterystyka sektora przemyslu elektronicznego
1.2. Strategie firm uslugowych
1.3. Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjnosci firm uslugowych

Rozdzial II.
Podejscie do zarządzania rozwojem pracowników

2.1. Cele i zadania zarządzania rozwojem pracowników
2.2. Projekt zarządzania rozwojem pracowników
2.3. Warunki realizacji rozwiazan projektowych

Rozdzial III.
Rozwój pracowników w praktyce zarządzania firma Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

3.1. Charakterystyka funkcjonowania Sp. z o.o.
3.2...

Czytaj więcej

Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.

Wstęp

Rozdzial 1
Motywowanie pracowników –teorie i modele.

1.1 Pojecia motywacja i motywowanie ………..2
1.2 Teorie motywacji ………..4
1.2.1 Systematyka teorii motywacji ………..4
1.2.2 Teorie tresci (potrzeb) ………..6
1.2.3 Teorie procesów……….. 12
1.2.4 Teoria wzmocnien ……….. 13
1.3 Modele motywowania ……….. 14


Rozdzial 2
Pobudzanie motywacji.

2.1 Znaczenie i typologia narzedzi motywacyjnych……….. 16
2.1.1 Narzedzia przymusu ……….. 17
2.1.2 Narzedzia zachety ……….. 18
2.1.3 Narzedzia perswazji……….. 19
2.2 Bodzce motywacyjne stosowane w organizacjach ……….. 19
2.2.1 Bodzce zewnetrzne i wewnetrzne……….. 21
2.2.2 Bodzce pozytywne i negatywne ……….. 21
2...

Czytaj więcej

Narzedzia systemu motywacyjnego w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa DZT Tyminscy Sp. J.Wstęp………..3

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty motywacji

1.1 Pojecie i istota motywacji……….. 5
1.2 Rodzaje motywacji ………..8
1.3 Wybrane teorie motywacji ………..12


Rozdzial II
Narzedzia motywacji

2.1 Narzedzia placowe ………..28
2.2 Narzedzia pozaplacowe………..31
2.3 Czynniki perswazji ………..37
2.4 Cechy skutecznego systemu motywacji……….. 40


Rozdzial III
System motywacyjny w badanym przedsiębiorstwie

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa i branzy ………..45
3.2 Wykorzystanie narzedzi motywacji……….. 49
3.3 Wnioski z przeprowadzonych badan ………..50


Zakończenie………..55
Bibliografia ………..57
Spis rysunków ………..59
Spis wykresów ………..59
Zalacznik ……...

Czytaj więcej

Kapital ludzki jako element kapitału intelektualnego na przykładzie firmy ubezpieczeniowej


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Teoria kapitału ludzkiego

1.1. Kapital ludzki w mysli ekonomicznej………. 5
1.2. Istota kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie ……….7
1.3. Kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego ……….11
1.4. Problematyka pomiaru kapitału ludzkiego………. 15


Rozdzial 2.
Kapital ludzki w organizacji wiedzy

2.1. Strategiczne zarzadzanie kapitalem ludzkim ……….19
2.2. Kapital ludzki z punktu widzenia organizacji wiedzy ……….23
2.3. Koncepcja kompetencji w organizacji ……….25
2.4. Pomiar kapitału ludzkiego ……….29


Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy ubezpieczeniowej XYZ

3.1. Cele i zadania TUW oraz podstawy prawne funkcjonowania………. 39
...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy DZT Tyminscy.

Wstęp……….4

Rozdzial 1
Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie

1.1 Idee i zalozenia zarządzania zasobami ludzkimi……….6
1.2 Marketing personalny……….7
1.3 Elementy procesu doboru kadr……….11
1.3.1 Planowanie kadr a procesy rekrutacji i selekcji……….13
1.3.2 Opis zadan i stanowisk pracy……….15
1.3.3 Metody i źródła rekrutacji – wykorzystanie zewnetrznego i wewnetrznego rynku pracy……….17


Rozdzial 2.
Alokacja zasobów ludzkich w firmie.

2.1 Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich……….20
2.2 Nabór pracowników……….22
2.2.1 Pojecie i rodzaje rekrutacji……….23
2.2.2 Pojecie oraz metody selekcji……….27
2.3. Odejscia pracowników……….29

Czytaj więcej

Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.


Wstęp………5

Rozdzial I
Motywacja i teorie

1.1. Istota motywacji ………7
1.2. Motywacja do pracy……… 8
1.3. Teorie tresci ………11
1.4. Teorie procesu……… 17
1.5. Teoria wzmocnienia……… 20
1.6. Modele motywowania ………21
1.7. Motywowanie jako funkcja zarządzania ………24

Rozdzial II
Narzedzia motywacji w realizacji funkcji personalnych

2.1. Wynagrodzenia……… 26
2.1.1. Funkcje wynagrodzen……… 29
2.1.2. Rodzaje wynagrodzen……… 30
2.1.3. Zasady wynagradzania……… 31
2.1.4. Skladniki wynagrodzeń ………36
2.2. Oceny pracownicze……… 37
2.2.1. Charakterystyka oceny pracowników……… 40
2.2.2. Kryteria oceniania pracowników ………41
2.2.3. Proces oceny pracowników ………44
...

Czytaj więcej

Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia


Wstęp ………. 3

Rozdzial 1
Koncepcje motywacji

1.1. Motywacja jako pojecie w psychologii ………. 6
1.2. Teoria tresci ………. 8
1.3. Teoria procesu ………. 16
1.4. Teoria wzmocnienia ………. 18


Rozdzial 2
Strategie motywacji

2.1. Wprowadzenie i funkcjonowanie systemu wynagrodzeń ………. 20
2.2. Budowanie systemu wynagrodzeń ………. 25
2.3. Metody i techniki motywacji ………. 26
2.4. Powiazanie systemu motywacyjnego z pozostalymi elementami polityki personalnej ………. 29


Rozdzial 3
Sposoby motywowania pracowników bez ponoszenia kosztów

3.1. Budowa systemu motywacyjnego uwzgledniajacego potrzeby pracowników ………. 35
3.2. Cele pracowników a cele firmy ………. 39v
...

Czytaj więcej

Zarządzanie placówka oswiatowa.

Wstęp.

Rozdzial I
Zarządzanie w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Pojecie i istota zarządzania.
1.2 Funkcje zarządzania.
1.3 Wspólczesne koncepcje zarządzania.
1.3.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi.
1.3.2 Zarządzanie jakoscia.
1.3.3 Zarządzanie wiedza.
1.4 Instytucja w zarzadzaniu.
1.5 Zarządzanie oswiata.
1.5.1 Zarządzanie placówka oswiatowa.
1.5.2 Zasoby ludzkie w oswiacie.
1.5.3 Bledy w zarządzaniu szkola.
1.6 Rola przywódcy w zarzadzaniu.


Rozdzial II
System edukacyjny w Polsce.

2.1 Cele i zadania edukacji.
2.2 Regulacja prawna systemu oswiaty.
2.3 Organy zajmujace się edukacja w Polsce.
2...

Czytaj więcej

Marketing organizacji pozarzadowych.


Wstęp…………. 5

Rozdzial 1.
Zasady marketingowe we wspólczesnej gospodarce

1.1. Definicja marketingu ………….6
1.2. Podstawowe pojecia uzywane w marketingu ………….7
1.2.1. Potrzeby i pragnienia…………. 7
1.2.2. Produkt…………. 7
1.2.3. Uzytecznosc oraz wartość produktu…………. 8
1.2.4. Popyt ………….8
1.2.5. Wymiana oraz transakcja ………….8
1.3. Wzrost znaczenia marketingu w gospodarce ………….9
1.3.1. Era produkcyjna…………. 9
1.3.2. Era sprzedaży ………….10
1.3.3. Era marketingowa ………….11
1.3.4. Era marketingu społecznego…………. 13
1.4. Funkcje marketingowe ………….14
1.5. Zarządzanie marketingowe ………….15
1.6. Rodzaje nowoczesnego marketingu ………….16

Rozdzial 2.
Inst...

Czytaj więcej

Ocena stylu kierowania menedzera na przykładzie wybranej spólki.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Zarządzanie i jego obszary w przedsiębiorstwie………… 6
1.2. Cele i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi………… 9
1.3. Istota doskonalenia pracowników …………13


Rozdzial II
Znaczenie procesu kierowania w organizacji

2.1. Istota kierowania …………19
2.2. Charakterystyka umiejetnosci kierowniczych …………26
2.3. Style kierowania stosowane przez menedzerów………… 31


Rozdzial III
Sylwetka współczesnego menedzera

3.1. Charakterystyka menedzera………… 42
3.1.1. Menedzer a kierownik …………46
3.1.2. Menedzer a przywódca …………50
3.2. Umiejetnosci a kompetencje menedzerskie………… 56
3.3...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Istota mobbingu w miejscu pracy w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Historia i definicja mobbingu……….. 8
1.2. Przyczyny i warunki społeczne sprzyjajace wystepowaniu mobbingu……….. 13
1.3. Opisowa charakterystyka psychosocjologiczna mobbera……….. 17
1.4. Charakterystyka osób mobbingowanych ………..20
1.5. Cechy i metody nekania psychicznego ………..23
1.6. Działania uniemozliwiajace ofierze reagowanie ………..31


Rozdzial II
Specyfika zjawiska mobbingu rodzaje, koszty oraz skala mobbingu w miejscu pracy

2.1. Rodzaje mobbingu ………..35
2.2. Spoleczne, ekonomiczne i zdrowotne koszty mobbingu……….. 37
2.3...

Czytaj więcej

Zjawisko mobbingu w administracji.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska mobbingu

1.1. Pojecie i przyczyny mobbingu……….. 5
1.1.1. Pojecie mobbingu ………..5
1.1.2. Przyczyny mobbingu ………..12
1.2. Rodzaje i fazy mobbingu ………..14
1.3. Skutki mobbingu……….. 18

RozdziaL II
Charakterystyka uczestników dzialan mobbingowych.

2.1. Ofiary mobbingu ………..24
2.2.Sprawcy mobbingu ………..27
2.3. Specyfika pracy w administracji samorzadowej……….. 32

Rozdzial III
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy

3.1. Obowiazki pracodawcy z zakresu dzialan antymobbingowych……….. 46
3.2. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi……….. 51
3.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich