Kategoria Organizacja i Zarządzanie

Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy.

Streszczenie……. 8

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna jako znaczacy atrybut kazdej organizacji.

1.1. Historia zainteresowania kultura organizacyjna……………. 9
1.2. Istota kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.1.Definicja, cechy i skladniki kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej……………. 13
1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej……………. 14
1.2.4. Proces formowania się kultury organizacyjnej……………. 16
1.3. Modele kultury organizacyjnej……………. 19
1.3.1. Model kliniczny Edgara Scheina……………. 19
1.3.2. Inne modele kultury organizacyjnej……………. 21
1.4...

Czytaj więcej

Restrukturyzacja polskich przedsiebiorstw dystrybucyjnych branzy energetycznej.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

1.1. Pojecie restrukturyzacji………. 5
1.2. Istota restrukturyzacji………. 8
1.3. Przeslanki restrukturyzacji………. 16
1.4. Przebieg procesu restrukturyzacji………. 20


Rozdzial 2.
Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

2.1. Kryteria podzialu restrukturyzacji………. 27
2.2. Restrukturyzacja prawna i wlasnosciowa………. 31
2.3. Restrukturyzacja zasobów materialnych i personalnych ………. 35
2.4. Restrukturyzacja organizacyjna………. 43


Rozdzial 3.
Przebieg procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja Lódz – Teren S.A.

3.1. Charakterystyka sektora elektroenergetycznego………. 48
3...

Czytaj więcej

Rola menedzera w przedsiębiorstwie.

Wstęp

Rozdzial 1.
Teoretyczne ujecie zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Istota zarządzania
1.2 Funkcje zarządzania
1.3 Nowoczesne koncepcje zarządzania


Rozdzial 2.
Charakterystyka skutecznego menedzera

2.1. Pojecie menedzera
2.2. Cechy i umiejetnosci menedzera
2.4. Techniki i style kierowania pracownikami


Rozdzial 3.
Praktyczne ujecie znaczenia menedzera w przedsiębiorstwie

3.1 Cel i metodologia badan
3.2 Analiza wyników badan
3.3 Wnioski z badan


Zakończenie
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Style kierowania

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Proces kierowania organizacja

1.1. Kierowanie a przywództwo……… 4
1.2. Cechy procesu kierowania……… 5
1.3. Funkcje kierowania………6


Rozdzial 2.
Charakterystyka stylów kierowania

2.1. Istota stylów kierowania……… 8
2.2. Typologie stylów kierowania……… 9
2.3. Wady i zalety poszczególnych stylów kierowania ………12


Rozdzial 3.
Czynniki determinujace wybór stylu kierowania.

3.1. Rola kierownika……… 14
3.2. Rola kultury organizacji ………15
3.3. Inne czynniki……… 17


Zakończenie ………19
Bibliografia……… 20

 
Czytaj więcej

Motywacja do kształtowania (rozwijania) kompetencji kierowniczych

Wstęp.

Rozdzial 1.
Pojecie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu

1.1. Definicje kompetencji
1.2. Typy ( rodzaje) kompetencji
1.3. Sposoby badania kompetencji
1.4. Uwarunkowania rozwoju kompetencji
1.5. Wykorzystanie kompetencji we wspólczesnym zarzadzaniu
1.6. Specyfikacja rozwoju kompetencji kierowniczych


Rozdzial 2.
Motywacja do rozwoju w kontekscie pracy

2.1. Znaczenie pojecia motywacji
2.2. Teorie motywacji z perspektywy pracy
(Teorie motywacji, Frederik Taylor, Elton Mayo Duglas McGregor, Wspólczesne spojrzenie na motywacje, Teoria potrzeb, Teoria sprawiedliwosci, Teoria oczekiwan, Teoria wzmocnienia, Teoria wyznaczania celów)
...

Czytaj więcej

Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.Wstęp…………6

Rozdzial 1. Teoretyczne zagadnienia motywacji do pracy.

1.1 Definicja motywacji …………8
1.2 Elementy procesu motywacji …………9
1.3 Klasyczne modele motywowania pracowników …………11
1.3.1 Model tradycyjny …………13
1.3.2 Model stosunków wspóldziałania ………… 14
1.3.3 Model zasobów ludzkich …………14
1.4 Glówne teorie motywacji …………16
1.4.1 Teorie tresci …………16
1.4.1.1 Hierarchia potrzeb wedlug Maslowa………… 18
1.4.1.2 Dwuczynnikowa teoria Herzberga………… 21
1.4.1.3 Teoria osiagniec …………22
1.4.2 Teorie procesu………… 23
1.4.2.1 Teoria oczekiwan …………23
1.4.2.2 Teoria sprawiedliwosci………… 26
1.4.3 Teorie wzmocnienia …………26
1...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc produktowa w procesię zarzadzanie przedsiębiorstwem.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Zarządzanie projektem innowacyjnym.

1.1. Innowacyjnosc produktowa i sily napedowe innowacyjnosci……….. 6
1.2. Ryzyko zwiazane z rozwojem innowacyjnego produktu. 13
1.3. Fazy projektu innowacyjnego……….. 18
1.4. Cykl zycia projektu innowacyjnego……….. 25
1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny ………..28
1.6. Zakres zarządzania projektem innowacyjnym……….. 37

Rozdzial 2.
Istota innowacji.

2.1. Źródła innowacji……….. 51
2.2. Bariery innowacyjnosci……….. 63

Rozdzial 3
Działalność innowacyjna wybranego przedsiębiorstwa

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 70
3...

Czytaj więcej

Dobór kadr jako element zarządzania personelem na przykładzie Przedsiebiorstwa Turystycznego XYZ.

Wstęp

Rozdzial I
Przedmiot i znaczenie zarządzania personelem w świetle literatury przedmiotu

1. Istota i cele zarządzania personelem.
2. Wspólczesne determinanty zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.
3. Etapy procesu kadrowego.


Rozdzial II
Pojecie i proces doboru kadr

1. Definicja i znaczenie doboru kadr.
2. Procedura rekrutacji.
3. Metody selekcji pracowników.
4. Adaptacja pracownicza.


Rozdzial III
Charakterystyka Przedsiebiorstwa Turystycznego XYZ

1. Powstanie i profil działalności firmy.
2. Struktura organizacyjna.
3. Zasoby ludzkie w firmie.
4. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV
Zarządzanie personelem...

Czytaj więcej

Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Rola i znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu nowoczesna organizacja w gospodarce rynkowej

1.1. Geneza teorii zarządzania zasobami ludzkimi………..6
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji……….. 9
1.2.1. Model michigan jako jeden z modeli zarządzania organizacja……….. 9
1.2.2. Model harwardzki jako jeden z modeli zarzadzani organizacja………..10
1.3. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi………..11
1.3.1. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji………..12
1.3.2. Wybór pracowników do pracy w organizacji………..14
1.3.3...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
1.1. Definicje mobbingu ………9

1.1.1 Akty prawne do spraw mobbingu……… 11
1.2. Zachowania o charakterze mobbingu ………14
1.3. Przyczyny wystepowania mobbingu ………18
1.3.1.Styl zarządzania pracownikami ………20
1.4. Skutki doswiadczania mobbingu ………21
1.4.1. Społeczne i ekonomiczne skutki mobbingu……… 22
1.5. Skala mobbingu ………24
1.6. Mobbing, a inne patologiczne zjawiska w miejscu pracy ………26


Rozdzial II
Praktyczne działania antymobbingowe

2.1. Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy……… 31
2.1.2. Diagnoza miejsca pracy pod katem wystepowania mobbingu……… 34
2.1.3. Działania szkoleniowo – doradcze ………34
2.1.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi.


Wstęp ……..3

Rozdzial I
Istota zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Geneza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi ……..4
2. Pojecie i cele zarządzania zasobami ludzkimi ……..9
3 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi ……..15
3.1. Planowanie i rekrutacja pracowników ……..15
3.2. Wynagradzanie ……..18
3.3. Ocena ……..20
3.4. Motywowanie ……..24


Rozdzial II.
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Uwarunkowania prawne ……..27
2. Uwarunkowania ekonomiczne ……..32
3. Uwarunkowania techniczne ……..35
4. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe ……..39


Rozdzial III
Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy xxyyz.

1...

Czytaj więcej

Motywowanie jako jeden z procesów ZZL na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Funkcja motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

1. Zagadnienia teoretyczne zarządzania zasobami ludzkimi………… 5
2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi………… 9
3. Motywowanie jako jeden z kluczowych procesów ZZL………… 11
4. Klasyfikacje narzedzi motywowania …………17


Rozdzial II
Wynagrodzenie jako istotny element systemu motywowania.

1. Rola wynagrodzenia w motywowaniu………… 20
2. Struktura wynagrodzenia …………21
2.1. Skladniki zwiazane z wkladem i efektami pracy…………22
2.2. Skladniki zwiazane z dlugoletnim zatrudnieniem………… 29
3. Nowoczesne formy wynagradzania


Rozdzial III
Pozaplacowe srodki motywowania do pracy.

1...

Czytaj więcej

Metody i narzedzia zarządzania na przykładzie banku XXX.

Wstęp……….6

Rozdzial 1
Charakterystyka systemu zarządzania banku

1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku………. 8
1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu ……….14
1.3. Controlling a kontrola ……….18
1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku………. 23


Rozdzial 2
Controller w strukturze organizacyjnej banku

2.1. Pojecie i rola controllera w banku ……….28
2.2. Funkcje i zadania controllera w banku ……….32
2.3. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej banku ……….36
2.4. Niezbedne kompetencje controllera w banku………. 40


Rozdzial 3
Narzedzia wspomagajace zarzadzanie w banku

3.1. Klasyfikacja narzedzi w banku ……….42
3...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc w pracy dydaktycznej i zarządzaniu placówka oswiatowa – e-narzedzia.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Problematyka badawcza w literaturze przedmiotu

1.1.Innowacyjnosc w literaturze przedmiotu……….. 5
1.2. Innowacyjne formy nauczania i oceniania uczniów……….. 8
1.3. Technologie informacyjne w ksztalceniu……….. 10
1.3.1. E-learning……….. 11
1.3.2. Platforma Moodle ………..14
1.3.3. Internetowy dziennik elektroniczny……….. 15


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne i wyniki badan

2.1. Cele i przedmiot badan ………..18
2.2. Problemy i hipotezy ………..18
2.3. Metody i narzedzia badan……….. 21
2.4. Charakterystyka badanego srodowiska……….. 24
2.5. Analiza i wyniki badan wlasnych ………..28
2.6. Weryfikacja hipotez ………..35


Rozdzial III
Wnioski...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja na przykładzie XYZ.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Pojecie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………… 6
1.2. Pojecie i strategie selekcji …………8
1.3. Czynniki wpływajace na wybór metody selekcji …………13
1.4. Procedura selekcji kandydatów do firmy …………15


Rozdzial II
Rekrutacja personelu do firmy.

2.1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………… 25
2.2. Rodzaje naboru pracowników …………28
2.3. Metody rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej …………28
2.4 Efektywność narzedzi rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej………… 39


Rozdzial III
Rekrutacja pracowników w firmie.

3.1. Prezentacja firmy …………41

Czytaj więcej

Szkolenia i doskonalenie pracowników.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Przygotowanie procesu szkolen.

1. Potrzeby szkoleniowe……….4
1.1 zidentyfikowanie potrzeby szkoleniowej……….8
1.2 Analiza potrzeby szkoleniowej……….9
2. Cele szkoleniowe……….11
3.Planowanie szkolen……….13
4.Raport ze szkolen………. ……….26
5.Ocena szkolen……….29


Rozdzial II
Metodologia badan dotyczacych metod i technik szkolenia i doskonalenia zawodowego.

2.1 Problem badawczy i cel badan……….33
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe……….34
2.3 Wskazniki i ich zmienne……….34
2.4 Hipoteza glówna i hipotezy szczególowe……….35
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….36
2...

Czytaj więcej

Przywództwo w wojsku jako narzędzie zarządzania organizacja zhierarchizowana.


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Wlasciwosci kierowania organizacja

1.1 Istota i pojecie organizacji zhierarchizowanej………… 6
1.2 Pojecie kierowania , zarządzania i dowodzenia………… 11
1.3. Istota pracy kierowników i dowódców………… 15


Rozdzial 2.
Przywództwo w wojsku

2.1 Pojecie przywództwa w organizacji cywilnej i wojskowej………… 23
2.1.1 Struktura organizacyjna organizacji cywilnej i wojskowej………… 27
2.2 Kwalifikacje zawodowe dowódców …………38
2.2.1 Rozwijanie kompetencji przywódczych………… 42
2.2.2 Skladniki potencjalu przywódczego …………45
2.2.3. Kluczowe umiejetnosci przywódcy …………48


Rozdzial 3
3.1. Metodologia badan

3.2...

Czytaj więcej

Techniki wywierania wpływu i manipulacji w miejscu pracy. Identyfikacja i ocena na przykładzie firmy produkcyjnej.


Wstęp …………4

Rozdzial I
Zagadnienia teoretyczne dotyczace wpływu społecznego

1.1 Pojecie i sposoby wywierania wpływu na innych………… 6
1.2 Psychologiczne reguly wywierania wpływu, wedlug R. Cialdiniego………… 8
1.3 Techniki wywierania wpływu …………14
1.3.1 Strategie racjonalne………… 14
1.3.2 Strategie społeczne …………15
1.3.3 Strategie emocjonalne………… 16
1.4 Metody wywierania wpływu i narzedzia przekonywania w miejscu pracy …………18


Rozdzial II
Manipulacja jako sposób wpływania na innych

2.1 Pojecie i geneza zjawiska manipulacji………… 22
2.2 Rodzaje manipulacji………… 23
2.2.1 Manipulacja w komunikacji jezykowej………… 23
2.2...

Czytaj więcej

Materialne i niematerialne sposoby motywowania.


Wprowadzenie …………6

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie motywacji i motywowania

1.1. Motywacja i jej znaczenie …………8
1.2. Mechanizmy lezace u podstaw motywacji …………14
1.3. Zasady skutecznego motywowania …………18
1.4. Teorie klasyków na temat motywacji …………24

Rozdzial 2.
Placowe i pozaplacowe sposoby motywowania

2.1. Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny …………29
2.2. Istota placy i jej funkcje …………32
2.3. Czynniki wpływajace na poziom i zróznicowanie wynagrodzeń …………36
2.4. Zasady kształtowania wynagrodzeń …………40
2.5. Ocena efektów pracy …………43
2.6. Skladniki wynagrodzeń …………48
2.7. Pozaplacowe sposoby wynagradzania …………51

Rozdzial 3.
Ro...

Czytaj więcej

Materialne i pozamaterialne czynniki motywacji pracowników na przykładzie NZOZ rehabilitacja w XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
1.1 Zakres i rodzaje motywacji

1.2 Wybrane koncepcje motywacji……….8
1.2.1 Hierarchia potrzeb A.H. Maslowa……….9
1.2.2 Pozostale koncepcje……….13
1.3 Materialne i niematerialne czynniki motywowania……….17
1.3.1 Place jako instrument oddzialywania motywacyjnego……….18
1.3.2 Pozaplacowe srodki pobudzania motywacji……….28

Rozdzial II
Motywowanie pracowników w NZOZ Rehabilitacja w świetle badan wlasnych.

2.1 Prezentacja jednostki ……….35
2.2 Postrzeganie systemu motywacyjnego w opinii pracowników jednostki – Przeprowadzone badania ankietowe……….. 36

Pytania ankietowe ……….40
Zakończenie ……….57
Bibliografia………. 60

Czytaj więcej

Metoda 5S! (6S) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.


Wstęp……… 5

Rozdzial 1.
Metody i techniki doskonalenia produkcji………6

1.1. Totalne zarzadzanie jakoscia ………19
1.2. Koncepcja Just-In-Time……… 25
1.3. System Kanban ………29
1.4. Six Sigma ………41
1.5. Metoda 5S ………50


Rozdzial 2.
Prezentacja firmy Meridian

2.1. Historia i dzialalnosc ………52
2.2. Struktura organizacyjna firmy ………53


Rozdzial 3.
Analiza procesu zaopatrzenia i dystrybucji w firmie Meridian ………61

Rozdzial 4.
Wdrozenie zasad 5S w firmie Meridian ………62

4.1. Audyt wstepny ………65
4.2. Wdrazanie poszczególnych etapów 5S……… 76
4.3. Audyt po wdrozeniu metody 5S ………78
4.4. Wnioski……… 80


Podsumowanie ………82
Literatura ………84


 
Czytaj więcej

Mobbing jako dysfunkcja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Proces zarządzania zasobami ludzkimi

1.Ogólna charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
2.Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi ……….12
3.Wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi ……….16


Rozdzial II
Mobbing – teoretyczne zagadnienia.

1.Definicja mobbingu………. 24
2.Metody dzialan mobbingu ……….28
3.Rodzaje mobbingu ……….31
4.Skutki mobbingu ……….35


Rozdzial III
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem i walka z nim

1.Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ……….40
2.Pojecie mobbingu w świetle art.94 Kodeksu Pracy ……….44
3.Przeciwdzialanie mobbingowe w przedsiębiorstwach ………...

Czytaj więcej

Adatacja pracowników w hotelu na przykładzie Hotelu XYZ.

Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Teoraia zarządzania zasobami ludzkimi.

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi.
1.3. Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi.
1.4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.


Rozdzial II
Czynniki kształtujące przebieg procesów adaptacyjnych w procesię kadrowym.

1.1. Kultura organizacyjna – glówny wyznacznik kształtowania procesu adaptacji.
1.2. Pojecie, istota i znaczenie adaptacji
1.3. Proces adaptacyjny i jego przebieg


Rozdzial III
Przebieg procesu adaptacji w Hotelu XYZ.

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
1.2...

Czytaj więcej

Wpływ systemu ocen okresowych na zarzadzanie przedsiębiorstwem.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi …………5
1.2. Cele i funkcje systemu ocen okresowych pracowników …………14
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi …………17


Rozdzial 2.
Wprowadzenie do zastosowania systemu ocen okresowych w organizacji

2.1. Pojecie oceny pracowników………… 19
2.2. System ocen pracowników …………21
2.3. Kryteria ocen …………23
2.4. Przykladowe kryteria jakie moga byc stosowane do oceniania pracowników………… 25
2.5. Schemat ocen………… 28
2.6. Techniki i metody oceniania………… 32
2.7...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników jako wazna funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników w literaturze przedmiotu

1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego funkcje
1.2. Istota motywowania pracowników
1.3. Wybrane teorie motywowania
1.4. Budowa skutecznych systemów motywowania

Rozdzial 2.
Instrumenty motywowania pracowników w przedsiębiorstwach

2.1. Środki przymusu
2.2. Środki perswazji
2.3. Środki zachety

Rozdzial 3.
Systemy motywowania pracowników w świetle badan wlasnych

3.1. Cel i metodologia badan
3.2. Analiza wyników badan
3.3. Wnioski z badan

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Motywacja i ocena pracowników jako element skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwie


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie pracowników – teorie i modele

1.1. Motywowanie – pojecie, istota i zadania………. 6
1.2. Teorie motywacji………. 8
1.2.1. Teorie tresci ……….8
1.2.2. Hierarchia potrzeb Maslowa………. 9
1.2.3. Dwuczynnikowa teoria F.Herzbergera ……….11
1.2.4. Teorie potrzeb D.McClellanda ……….13
1.3. Stosunek do motywowania od strony procesu………. 14
1.3.1. Teorie oczekiwan wartosci V.H.Vrooma ……….14
1.3.2. Teoria oczekiwan – tak zwany rozszerzony model V. Vrooma – L.Portera i E.Lawlera ……….16
1.4. Teorie wzmocnienia………. 17
1.5. Motywacja w przedsiębiorstwie – ocena sytuacji………. 21
1.5.1...

Czytaj więcej

System motywacyjny i jego rola w Urzedzie Gminy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
Strategie, istota i rola motywacji.

1.1. Pojecie i znaczenie motywacji w procesię zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2. Modele i teorie motywacji.
1.3. Formy i systemy motywacyjne.
1.4. Najwazniejsze instrumenty do motywacji pracowników.


Rozdzial II
Charakterystyka urzedu gminy.

2.1. Historia Urzędu Gminy.
2.2. Przedmiot i zakres działania .
2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia.
2.4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie.


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cele i przedmiot badan .
3.2. Hipotezy i problemy badawcze.
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
3.4. Organizacja badan.


Rozdzial IV
...

Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja w procesię kadrowym na przykładzie wybranej firmy X

Wstęp.

Rozdzial I
Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na procesy kadrowe.

1.1. Pojecie i istota zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2. Modele polityki personalnej.
1.3. Procesy kadrowe w organizacji.
1.4. Struktura organizacyjna zatrudnienia.


Rozdzial II
Rola rekrutacji i selekcji w procesię kadrowym

2.1. Źródła efektywnej motywacji.
2.2. Wybrane metody selekcji
2.3. Ocena procesu kadrowego
2.4. Istota doskonalenia i rozwój zasobów ludzkich.


Rozdzial III
Metodyka badan wlasnych.

3.1. Cele i przedmiot badan
3.2. Hipotezy i problemy badawcze.
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
3.4. Dobór terenu i próby badawczej.
3.5...

Czytaj więcej

Okresowe ocenianie pracowników w urzedzie.Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, znaczenia oraz funkcje zarządzania zasobami ludzkimi………4
2. Istota i forma inwestycji w kapital ludzki………9
3. Cele zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi w organizacji………15


Rozdzial II
Okresowe ocenianie pracowników.

1. Pojecie i istota oceniania………19
2. Metody, techniki, narzedzia oceniania………23
3. System okresowych ocen pracowników………27


Rozdzial III
System ocen okresowych pracowników na przykładzie Urzędu Marszalkowskiego Woj. Dolnoslaskiego.

1 Stan i struktura zatrudnienia w Urzedzie Marszalkowskim w latach: 2011-2014...

Czytaj więcej

Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
System motywacyjny w procesię zarządzania.

1.1. Motywacja i istota motywowania.
1.2. Modele motywacji.
1.3. Organizacja systemu motywacyjnego.
1.4. Strategie motywacyjne.

Rozdzial II
Rola czynników motywujacych pracowników.

2.1. Identyfikacja systemu plac.
2.2. Niematerialne formy motywowania.
2.3. Instrumenty motywowania pracownika.
2.4. Zasady skutecznego motywowania.

Rozdzial III
Metodyka badan wlasnych.

3.1. Cele i problemy badawcze
3.2. Przedstawienie hipotez.
3.3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa i grupy badawczej.
3.4. Organizacja badan.

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych.

...

Czytaj więcej

Proces Zarzadzania oraz zadania i funkcje pelnione przez wspólczesnych managerów.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Istota i cechy ogólne zarządzania

1.1. Organizacja i jej pozycja w otoczeniu………. 6
1.2. Rozwój zasad i teorii zarządzania ……….11
1.3. Pojecie i cechy procesu zarządzania……….15
1.4. Funkcje i plaszczyzny dowodzenia………. 18

Rozdzial II
Podzial zarządzania w aspekcie menedzera w organizacji

2.1. Role i umiejetnosci menedzera………. 24
2.2. Przywództwo i wybrane style kierownicze ……….30
2.3. Nowe zmiany w stosunku do zadan i obowiazków menadzerów ……….36
2.4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi- zadania menedzerów………. 40

Rozdzial III
Charakterystyka analizowanego podmiotu firmy Calbud

3.1...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota wynagrodzeń za prace

1. Pojecie wynagrodzeń i ich funkcje…………4
2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7
3. Skladniki wynagrodzenia…………11
4. Formy plac…………13


Rozdzial II
Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen

1. Pojecie wynagrodzenia calkowitego…………18
2. Analiza strategii wynagrodzen…………18
3. Systemy wynagradzania za efekty pracy…………21
4. Teorie motywacji a wynagradzanie za efekty…………28


Rozdzial III
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego X

1. Urzad Miejski organem wladzy w ukladzie ustrojowym…………37
2. Gospodarka finansowa Urzędu Miejskiego X…………46
3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Gminnej Spóldzielni „Samopomoc Chlopska” w XYZ.

Streszczenie……….4
Summary………. 5

Wstęp………. 6
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
1.1 Istota………. 8
1.2 Cele……….9
1.3 Zadania……….10

2. Motywowanie pracowników.

2.1 Pojecie motywacji i jej rodzaje……….12
2.2 Proces i struktura motywowania……….15
2.3 Modele motywacji……….17
2.4 Wybrane teorie motywacji pracowników……….20
2.5 Sposoby motywowania do pracy……….28

3. Ogólna charakterystyka Gminnej Spóldzielni.

3.1 Rys historyczny……….30
3.2 Struktura organizacyjna……….31
3.3 Charakterystyka prowadzonych działalnosci……….35
3.4 System motywowania pracowników w Gminnej Spóldzielni……….36

4. Analiza systemu motywacyjnego w Gminnej Spóldzielni.

4...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników PUIK w XYZ.

Wstęp……….2

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty motywowania pracowników w świetle literatury.

1.1. Wyjasnienie pojęćmotywacja, motywowanie, motyw……….4
1.2. Rodzaje motywacji……….10
1.3. Wybrane teorie motywacji……….13
1.3.1. Teorie tresci motywacji……….14
1.3.2. Teorie procesów motywacji……….21
1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji……….24
1.4. Modele procesu motywacyjnego……….26

Rozdzial II
Pojecie systemu motywacyjnego oraz czynniki wpływajace na jego ksztalt.

2.1. System motywacyjny……….29
2.1.1. Zewnetrzne i wewnetrzne czynniki wpływajace na system motywacyjny……….32
2.2. Motywowanie placowe i pozaplacowe ……….35
2.3. Narzedzia motywacyjne………...

Czytaj więcej

Employer branding jako nowoczesna forma budowania wizerunku firmy oraz zarządzania kadrami.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Employer branding w świetle literatury przedmiotu

1.1.Pojecie i metody oraz formy employer brandingu………..5
1.2. Efektywność employer brandingu………..8
1.3.Istota , cele i korzysci wynikajace ze stosowania employer brandingu ………..10
1.4. Korzysci employer brandingu w zakresię budowania marki firmy………..15


Rozdzial II
Charakterystyka działalności biznesowej firmy

2.1. Historia firmy………..18
2.2. Charakterystyka działalności biznesowej firmy ………..20
2.3. Opis i analiza procesów wewnętrznych zachodzacych w przedsiębiorstwie rynkowym………..23


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych dotyczacych wykorzystania empl...

Czytaj więcej

Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX


Wstęp………..4

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie.

1.1. Pojecie i istota gospodarowania kapitalem ludzkim………..6
1.2. Funkcje gospodarowania kapitalem ludzkim ………..12
1.3. Modele gospodarowania kapitalem ludzkim………..21

Rozdzial II
System motywowania pracowników jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie.

2.1. Pojecie i funkcje wynagrodzen………..28
2.2. Rekrutacja i selekcja pracowników………..33
2.3. System motywowania pracowników………..40
2.4. Szkolenia i doskonalenie kadr………..45
2.5. System oceny pracowników………..51

Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa XXX.

3...

Czytaj więcej

Rola menadzera w przedsiębiorstwie na podstawie wybranych firm.

Wstęp

Rozdzial I
Pojecie menedzera i jego znaczenie w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie menedzera
1.2. Zadania podstawowe menedzera w organizacji
1.3. Funkcje menedzera zaleznie od szczebla
1.4. Rola menedzera a system funkcjonowania przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

2.1 Geneza i historia przedsiębiorstwa
2.2 Zakres dzialalnosci
2.3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie


Rozdzial III
Metodyka badan, porównanie wyników oraz ich analiza

3.1. Metodyka badan
3.2. Analiza wyników badan
3.3. Wnioski z badan


Podsumowanie
Bibliografia
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Patologie we wspólczesnych organizacjach.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Zjawiska patologiczne – a organizacja

1.1. Patologia – odchylenie od regul………… 5
1.2. Kultura organizacji………… 6
1.3. Uklad czlowiek – środowisko pracy………… 11


Rozdzial 2.
Mobbing, molestowanie seksualne – wspólczesne nazwy, stare zjawiska.

2.1. Mobbing………… 16
2.2. Molestowanie seksualne …………23
2.3. Kiedy jestesmy juz ofiara – gdzie szukac pomocy ? …………26


Rozdzial 3.
Ukryte problemy wspólczesnej organizacji.

3.1. Stres zawodowy, wypalenie zawodowe …………31
3.2. Pracoholizm………… 40
3.3. Dyskryminacja i nepotyzm (kumoterstwo) …………43


Rozdzial 4.
Badania wlasne dotyczace zjawisk patologii we wspólczesnych orga...

Czytaj więcej

Mobbing jako zjawisko patologiczne w srodowisku pracy.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane ze zjawiskiem mobbingu.

§ 1. Definicja mobbingu i rus historyczny zjawiska………..3
§ 2. Cechy charakterystyczne mobbingu………..8
§ 3. Rodzaje mobbingu i jego fazy. ………..10
§ 4. Skutki mobbingu………..15

Rozdzial II
Prawne pojecia mobbingu.

§ 1. Elementy konstrukcyjne definicji mobbingu………..18
1. Uporczywosc i dlugotrwalosc nekania………..19
2. Cel zachowan mobbingujacych………..21
§ 2. Mobbing a inne zachowania naruszajace godnosc pracownicza………..23
§ 3. Dozwolone zachowania pracodawcy nie stanowiace mobbingu………..26

Rozdzial III
Obowiazek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.

§ 1...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników z uwzglednieniem kryterium plci na przykładzie dolnoslaskich przedsiebiorstw.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Wspólczesny stan zmotywowania pracowników – diagnoza.

1.1. Motywacja – ustalenia terminologiczne……….4
1.2. Ocena sytuacji motywacji w przedsiębiorstwach ……….5
1.3. Przyczyny i skutki braku motywacji……….6


Rozdzial II
Stan obecny i kierunki koniecznych zmian w motywowaniu pracowników

2.1. Wspólczesne sposoby motywowania pracowników………. 7
2.2. Najczesciej popelniane bledy ……….8
2.3. Kierunki koniecznych zmian………. 9


Rozdzial III Konieczne zmiany w sposobach motywowania pracowników w przedsiębiorstwach z Dolnego-Slaska wyniki badan

3.1. Cel badan, problemy badawcze………. 11
3.2. Hipoteza……….12
3.3...

Czytaj więcej

Mobbing wobec kobiet w srodowisku pracy.


Wstęp………9

Rozdzial I
Kobieta we wspólczesnym społeczenstwie

1.1. Spoleczno-kulturowa rola kobiet ………13
1.2. Kulturowe i społeczne wyznaczniki pozycji kobiet……… 20
1.3. Równosc mezczyzn i kobiet……… 24
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy……… 26


Rozdzial II
Szanse i prawa kobiet w srodowisku pracy

2.1. Równe traktowanie – zasada prawa pracy ………33
2.2. Dyskryminacja ze wzgledu na plec w miejscu pracy ………40
2.3. Przeciwdzialanie dyskryminacji kobiet w srodowisku pracy ………47


Rozdzial III
Pojecie mobbingu wedlug literatury przedmiotu

3.1. Mobbing w polskim prawie……… 53
3.2. Fazy mobbingu i zachowania wchodzace w jego sklad……… 54
3.3...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników jako jeden z elementów zarządzania zasobami ludzkimi w prywatnej placówce medycznej

Wstęp……….3

Rozdzial I
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Geneza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi………. 6
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi ……….10
1.3. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi………. 14


Rozdzial II
System motywacyjny, jako element procesu zarządzania personelem

2.1. Pojecie motywacji i motywowania ……….26
2.2. Czynniki motywujace pracowników ……….30
2.3. Skutecznosc motywacji………. 36
2.4. Strategie motywacyjne………. 38


Rozdzial III
Motywowanie pracowników w placówce medycznej

3.1. Charakterystyka placówki medycznej ……….41
3.2. Metodyka przeprowadzonych badan………. 44
3.3. Analiza wyników badan wlasnych ………...

Czytaj więcej

Metody podnoszenia efektywnosci pracy lekarzy, pielegniarek, poloznych i ratowników medycznych.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Metody zarządzania zasobami ludzkimi ……….11
1.3. Narzedzia i instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi………. 16


Rozdzial II
Zarządzanie personelem i jego specyfika w sluzbie zdrowia

2.1. Charakterystyka personelu medycznego w sluzbie zdrowia………. 23
2.2. Procesy zatrudniania personelu medycznego………. 25
2.3. Motywacja pracowników w sluzbie zdrowia ……….28
2.4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych……….29
2.5. System wynagradzania pracowników służby zdrowia ……….33


Rozdzial III
Metody podnoszenia efektywnosci pra...

Czytaj więcej

Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników


Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Charakterystyka systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

1.1. Geneza zintegrowanych systemów zarządzania ……….. 6
1.2. Charakterystyka systemów mrp i erp ……….. 8
1.3. Przyklady systemów zintegrowanych erp……….. 14

Rozdzial 2
Wdrozenie systemów zintegrowanych erp

2.1. Korzysci zwiazane z wdrozeniem systemu zintegrowanego erp ……….. 22
2.2. Metodologia wdrozenia systemu ……….. 23
2.3. Przyczyny bledów i niepowodzen projektu ……….. 26

Rozdzial 3
Badania wlasne

3.1. Przygotowanie badania ……….. 28
3.2. Charakterystyka badania ……….. 29
3.3. Interpretacja badania ……….. 42

Zakończenie……. 45
Spis rysunków …&...

Czytaj więcej

System motywacyjny w procesię zarządzania zasobami ludzkimi.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi……… 3
1.2. Rozwój podejscia do zarządzania zasobami ludzkimi……… 6
1.3. Model polityki personalnej ………9
1.4. Czynniki determinujace skuteczne zarzadzanie personelem……… 11
1.4.1. Planowanie zasobów ludzkich……… 11
1.4.2. Rekrutacja i selekcja……… 13
1.4.3. Ocena pracowników ………15
1.4.4. Doskonalenie i rozwój ………17
1.5. Przeslanki efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi – Kultura organizacyjna……… 18


Rozdzial 2.
System motywacyjny w warunkach zmian zachodzacych w przedsiębiorstwie

2.1...

Czytaj więcej

System lojalnosciowy w procesię zarządzania.Rozdzial I
Strategia lojalnosci klienta.

1. Lojalnosci klienta ………..3
1.1. Istota i znaczenie procesu utrzymania dotychczasowych klientów……….. 3
1.2. Korzysci stalych relacji z kluczowymi klientami ………..5
2. Systemy lojalnosciowe ………..8
2.1. Programy lojalnosciowe i ich wpływ na zysk przedsiębiorstwa………..8
2.2. Ewolucja programów lojalnosciowych w Polsce ………..14
2.3. Rodzaje programów lojalnosciowych………..15
2.4. Rola programów lojalnosciowych w pozyskaniu klientów……….. 17
2.5. Prawdziwa wartość programów lojalnosciowych ………..19
2.6. Istota CRM (Customer Relationship Menagement) w zarządzaniu kontaktami z klientami ………..21

Bi...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie jako skladnik systemu motywowania w przedsiębiorstwie.

Wstęp …………3

Rozdzial I
Wynagrodzenie i motywowanie jako skladnik funkcji personalnej

1.1 Motywowanie jako funkcja zarządzania …………5
1.2 Pojecie i miejsce wynagrodzeń w systemie motywowania………… 10
1.3 Funkcje wynagrodzen…………15
1.4 Determinanty wynagrodzeń …………19


Rozdzial II
Formy i struktury wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

2.1 Formy wynagrodzeń …………23
2.2 Struktura wewnetrzna wynagrodzeń …………30
2.3 Struktura zewnetrzna wynagrodzeń …………38
2.4 Wynagrodzenia wybranej grupy pracowniczej …………39


Rozdzial III
Firma xxx jako podmiot badan wlasnych

3.1 Przedmiot działalności FIRMY XXX …………43
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie klubem sportowym XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Podstawy teoretyczne zarządzania organizacja sportowa.

1. Istota, cele i funkcje zarządzania.
2. Zarządzanie ludzmi w organizacji sportowej.
3. Zadania w zarządzaniu sportem.
4. Marketing w zarządzaniu zawodowymi klubami sportowymi.
5. Planowanie strategiczne i operacyjne w klubie sportowym.

Rozdzial 2.
Zarządzanie klubem sportowym.

1. Uwarunkowania zarządzania klubem sportowym.
2. Zarządzanie obiektami sportowymi.
3. Zarządzanie wydatkami na kadre i infrastrukture sportowa.
4. Pozasportowa dzialalnosc klubów.

Rozdzial 3.
Charakterystyka klubu sportowego XYZ

1. Historia klubu oraz osiagniecia sportowe.
2...

Czytaj więcej

Oceny okresowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi (na przykładzie Urzędu Gminy w xxx)


Wstęp

Rozdzial I.
Zarządzanie personelem

1. Podstawowe definicje zarządzania personelem
2. Cele oraz elementy zarządzania personelem
3. Modele polityki personalnej
4. Oceny w procesię zarządzania personelem

Rozdzial II.
System oceniania i jego glówne elementy

1. Proces oceniania pracowników
2. Kryteria oceniania
3. Podmioty oceniajace i przedmiot oceniania
4. Metody i techniki oceny pracowników oraz bledy w ocenianiu

Rozdzial III.
Analiza systemu ocen w badanej jednostce

1. Podstawowe informacje o przeprowadzanym badaniu
2. Proces oceniania pracowników w Urzedzie Gminy Wapielsk
3. Charakterystyka uczestników badania
4...

Czytaj więcej

Style kierowania, a rozwiazywanie konfliktów (na przykładzie Starostwa Powiatowego w xxx).

Wstęp

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Funkcje zarządzania personelem
1.3. Zarządzanie personelem w organizacjach publicznych


Rozdzial 2.
Konflikty w kierowaniu personelem i sposoby ich rozwiazywania

2.1. Pojecie i istota kierowania personelem
2.2. Wybrane style kierowania personelem
2.3. Pojecie, funkcje, rodzaje konfliktów oraz przyczyny i skutki ich powstawania
2.4. Sytuacje konfliktowe oraz metody i techniki zarządzania konfliktem


Rozdzial 3.
Wpływ stylu kierowania na rozwiazywanie konfliktów na przykładzie starostwa powiatowego w XXX

3.1...

Czytaj więcej

Rola systemów motywacji w zarządzaniu pracownikami na przykładzie firmy branzy budowlanej.

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Zagadnienia wstepne pojecia motywacji pracowników………… 8

1.1. Istota i znaczenie motywowania pracownika …………9


Rozdzial II
Rola motywacji w zarządzaniu pracownikami………… 22

2.1. Skuteczne zarzadzanie pracownikami …………27
2.2. Programy motywacyjne dla pracowników …………33
2.3. Pobudzanie motywacji 41


Rozdzial III
Strategie motywacji………… 49

3.1. Motywacja pracowników a system wynagrodzen………… 52
3.2. Placa zasadnicza. Materialne systemy motywacji………… 53


Rozdzial IV
Pozamaterialne systemy motywacji………… 59Rozdzial V
Rola systemu motywacji w zarządzaniu pracownikami w Firmie X w branzy budowlanej …………72

5.1...

Czytaj więcej

Wycena Kapitalu Intelektualnego w firmie MIrbud.

Wstęp.

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy kapitału intelektualnego

1.1. Pojecie, klasyfikacja i komponenty kapitału intelektualnego
1.2. Kapital intelektualny w sprawozdawczosci oraz korzysci jakie niesię pomiar kapitału intelektualnego 1.3. Odbiorcy informacji o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
1.4. Kapital intelektualny a konkurencyjnosc przedsiębiorstwa


Rozdzial 2
Wybrane modele pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego

2.1. Metody oparte na kartach wyników
2.2. Metody oparte na kapitalizacji rynkowej
2.3. Metody oparte na zwrocie z aktywów
2.4. Metody bezpośredniej wyceny kapitału intelektualnego


Rozdzial 3
Projekt pom...

Czytaj więcej

Rola szkolen w procesię rozwoju pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Glówne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi……… 6
1.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi……… 15
1.3. Rozwój zasobów ludzkich……… 27
1.3.1. Koncepcja strategicznego zarządzania zasobami racy (ang. Strategic Human Resources Management)……… 27
1.3.2. Rozwój zasobów ludzkich jako integralna czesc strategicznego zarządzania zasobami pracy ………29
1.3.3. Strategie rozwoju zasobów ludzkich ………32
1.3.4. Szkolenia jako integralna czesc rozwoju zasobów ludzkich – ewolucja podejscia……… 34
1.3.5. Organizacja uczaca się ………34


Rozdzial 2.
Zalozenia teoretyczne dotyczace ...

Czytaj więcej

Rola i kompetencje menedzera w zarządzaniu firma.


Wstęp………..2

Rozdzial 1
Teoretyczne ujecie zarządzania przedsiebiorstwem

1.1. Istota zarządzania ………..4
1.2. Funkcje zarządzania……….. 7
1.3. Zarzadzanie, kierowanie a przewodzenie……….. 13
1.4. Uwarunkowania zarządzania ………..16


Rozdzial 2
Menedzer w przedsiębiorstwie i jego kompetencje.

2.1. Menedzer – aspekty zawodu ………..23
2.2. Modele wladzy i wpływu ………..27
2.3. Kompetencje kierownicze ………..29
2.4. Cechy idealnego menedzera ………..32
2.5. Styl pracy menedzera ………..37
2.6. Znaczenie doskonalenia się w pracy menedzera………..41


Rozdzial 3
Kompetencje menedzerskie w ujęciu praktycznym

3.1. Cel i metodologia badan ………..46
3.2...

Czytaj więcej

Motywacja pracowników jako element sprzyjajacy rozwojowi przedsiębiorstwa


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Istota motywacji i podstawowe zagadnienia z nia zwiazane ……….. 6

1. Typologia teorii motywacji stosowanych w zarządzaniu ……….. 10
1.1. Teorie tresci motywacji ……….. 11
1.1.1. Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa ……….. 11
1.1.2. Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga ……….. 13
1.1.3. Teoria ERG, czyli teoria potrzeb C. Alderfera ……….. 16
1.1.4. Teoria trzech potrzeb D. C. McClellanda ……….. 16
1.2. Teorie procesu motywacji ……….. 19
1.2.1. Teoria oczekiwanej wartosci V. Vrooma ……….. 19
1.2.2. Teoria wzmocnienia B. F. Skinera ……….. 21
1.2.3. Teoria sprawiedliwego nagradzania J. S. Adamsa ……….. 22
1.2.4...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy na przykładzie przedsiebiorstw rodzinnych.


Wstęp

Rozdzial. 1
Zjawisko mobbingu

1.1. Definicja mobbingu
1.2. Fazy mobbingu
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Cechy mobbingu
1.5. Skutki mobbingu

Rozdzial. 2
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy

2.1 Obowiazki pracodawcy wzgledem zwalczania mobbingu
2.2. Odpowiedzialnosc karna pracodawcy
2.3. Obowiazki pracownika dotyczace mobbingu
2.4. Psychologiczne i społeczne sposoby obrony przed mobbingiem
2.5. Regulacje prawne majace na celu przeciwdziałanie mobbingowi

Rozdzial. 3
Odpowiedzialnosc pracodawcy wobec mobbingu

3.1 Aspekty prawne odpowiedzialnosci pracodawcy
3...

Czytaj więcej

Ocena motywowania pracowników w organizacji turystycznej na przykładzie hotelu GIEWONT

Streszczenie………5
Summary ………6
Wstęp……… 7

Rozdzial I
Motywacja jako podstawowa funkcja zarządzania.

1. Istota motywacji ………9
2. Modele motywacji ………12
2.1. Model tradycyjny ………12
2.2. Model stosunków miedzyludzkich……… 14
2.3. Model zasobów ludzkich ………16
3. Teorie motywacji ………………19
3.1. Teorie tresci ………19
3.1.1. Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa……… 19
3.1.2.Teoria ERG – C. Alderfera ………21
3.1.3. Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga ………21
3.1.4. Teoria potrzeb D.C. McClellanda……… 23
3.2. Teorie procesu ………23
3.2.1. Teoria oczekiwan……… 24
3.2.2. Teoria sprawiedliwosci……… 25
3.3. Teoria wzmocnienia………. 26


Rozdzial II
Czlowiek i ...

Czytaj więcej

Znaczenie zasobów ludzkich dla wspólczesnych organizacji na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wadowicach


Wstęp………..3

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi………..5
1.2. Ewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi………..10
1.3. Rola zarządzania zasobami ludzkimi we wspólczesnych organizacjach………..13
1.4. Strategia organizacji, a zarzadzanie zasobami ludzkimi………..14


Rozdzial II
Charakterystyka wybranych systemów i elementów zarządzania zasobami ludzkimi

2.1. Kultura organizacyjna………..19
2.2. Rekrutacja i derekrutacja pracowników………..27
2.3. Budowanie zespolu………..34
2.4. Motywowanie i wynagradzanie pracowników………..38
2.5. Ksztalcenie i rozwój personelu………..44
2.6...

Czytaj więcej

Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów miedzynarodowych.

1. Wprowadzenie Cele opracowania oraz podstawowe tezy

2. Ewolucja postrzegania przywództwa

3. Przywództwo w organizacji miedzynarodowej – zadania przywódców naróznych szczeblach organizacji

4. Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym

5. Przywództwo w procesię planowania i wdrazania zmiany organizacyjnej

6. Pobudzanie innowacyjnosci organizacji – dominujace zadania przywódcy

7. Podsumowanie – podstawowe tezy

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rekrutacja i selekcja pracowników w administracji skarbowej na przykładzie urzedu skarbowego.

Wstęp.

Rozdzial I
Polityka personalna w ujęciu teoretycznym

1.1. Znaczenie planowania zatrudnienia zasobów ludzkich
1.2. Prognozowanie zapotrzebowania na personel
1.3. Elementy planowania personelu
1.4. Formy zatrudnienia

Rozdzial II
Rekrutacja i selekcja pracowników jako kluczowy cel polityki personalnej

2.1. Źródła pozyskiwania pracowników
2.2. Rodzaje i sposoby naboru pracowników
2.3. Metody selekcji

Rozdzial III
Zarządzanie personelem i charakterystyka urzedu

3.1. Charakterystyka Urzedu
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Stosowane metody rekrutacji i selekcji w badanej organizacji

Rozdzial IV
Analiza naboru pracowników do ur...

Czytaj więcej

Motywowanie Pracowników.

Wstęp……… 3

Rozdzial I
Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

1. Rys historyczny……… 6
2. Tresc i zakres pojecia zarzadzanie zasobami ludzkimi……… 11


Rozdzial II
Motywacja i jej znaczenie ………19

1. Koncepcje i modele motywacji……… 20


Rozdzial III
Czlowiek i jego gotowosc do działania w organizacji……… 38

1. Motywacja do pracy ………39
2. Oczekiwania wobec pracy ………41
3. Cele pracy……… 43


Rozdzial IV
Pobudzenie motywacji

1. Placa jako instrument oddzialywania motywacyjnego……… 48
2. Motywacyjne znaczenie nagród i kar……… 51
3. Pozaplacowe srodki pobudzania motywacji……… 62


Rozdzial V
Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w wy...

Czytaj więcej

Rola bodzców niematerialnych w procesię pracy powiatowej komendy policji w XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Teoretyczne ujecie motywacji i systemu motywacyjnego

1.1. Pojecie motywacji i motywowania………. 6
1.2. Źródła motywacji………. 8
1.3. Teorie motywacji………. 11
1.4.1. Teorie potrzeb………. 12
1.4.2. Teorie wzmocnien ……….16
1.4.3. Teoria wartosci oczekiwanej ……….18
1.4. Charakterystyka procesu motywacyjnego………. 19
1.5. Pojecie systemu motywacyjnego………. 20


Rozdzial II
Niematerialne srodki pobudzania motywacji

2.1. Rodzaje środków motywacyjnych i ich charakterystyka………. 22
2.1.1. Środki przymusu………. 25
2.1.2. Środki zachety ……….26
2.1.3 Środki perswazji ……….27
2.2. Wybrane niematerialne srodki motywacyjne ……….28
2.2.1...

Czytaj więcej

Metody wspomagajace zarzadzanie


Wstęp

1. Reengeering

1.1. Zmiany w organizacji pod wpływem reengeneeringu.


2. Benchmarking

3. Lean Menagement

3.1. Koncepcja lean menagement opiera się na 6 komponentach.
3.2. Zalety lean menagement.
3.3. Wady lean menagement.


4. Outsourcing

5. Time Based Menagement

6. Uczaca się oranizacja

7. Wirtualna organizacja

7.1. Czynniki informacyjne i organizacyjne, zmiany form pracy oraz procesowa orientacja organizacji prac.
7.2. Wirtualizacja miejsca pracy mozliwa jest dzieki organizacji pracy wokól procesów.
7.3. Projektowanie miejsc pracy w wirtualnej organizacji pracy obejmuje etapy.
7.4...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wstęp
1. Istota motywacji

2. Funkcja motywacyjna a pozostale funkcje wynagrodzen
3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia
4. Formy plac i ich wpływ na motywacje
5. Rola premii w motywowaniu pracowników
6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
Podsumowanie

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich