Tematy Pedagogika

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkola …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3. Niektóre leki u dzieci (na podstawie wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego………… 50
2.3.1. Lek przed porzuceniem…………50
2.3.2. Kształtowanie się poczucia niskiej wartosci…………52
2.4. Rola basni i bajek w życiu dziecka …………55

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan…………61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………62
3.3. Metody, narzedzia i techniki badawcze…………65
3.4. Teren i organizacja badan…………68

Rozdzial IV
Wpływ baśni na rozwój dziecka

4.1. Ogólna charakterystyka badanej grupy …………70
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan…………71

Podsumowanie. Wnioski z badan …………84
Bibliografia…………88
Spis tabel i tresci…………91
Zalacznik (ankieta)…………92


 
Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w świetle wyników badań empirycznych własnych
      1. Znaczenie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców ………34
2. Najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego ………36
3. Postrzeganie nauczyciela wychowania przedszkolnego 39

Wnioski ………41
Zakończenie……… 44
Bibliografia……… 46
Spis wykresów ………50
Aneks ………51

 
Czytaj więcej

Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim


Wstęp

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc intelektualna w świetle rozwazan teoretycznych

1.1 Pojecie uposledzenia umyslowego
1.2 Ewolucja mysli o uposledzeniu umyslowym
1.3 Etiologia i fenomenologia uposledzenia umyslowego
1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z uposledzeniem umyslowym
1.5 Pojecie uposledzenia umyslowego w stopniu lekkim

Rozdzial II
Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym

2.1 Wyjasnienie pojecia seksualnosc
2.2 Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym
2.3 Potrzeby seksualne osób z niepelnosprawnoscia intelektualna
2.4 Stereotyp myslenia o seksualizmie osób z uposledzeniem umyslowym


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cele badan
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4 Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Charakterystyka badanej zbiorowosci
4.2 Analiza seksualnosci osób z uposledzeniem umyslowym
4.2.1 Sposoby zglaszania potrzeb seksualnych przez osoby uposledzone umyslowo w stopniu lekkim
4.2.2 Formy zaspokojenia seksualnego osób badanych
4.2.3 Pojecie milosci w rozumieniu osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim
4.2.4 Doswiadczenia seksualne osób badanych


Wnioski z przeprowadzonych badan
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnymWstęp………. 2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….48


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 51
3.2. Gry i zabawy w opinii badanych rodziców ……….55


Podsumowanie………. 67
Bibliografia ……….70
Spis schematów, tabel, wykresów.
Aneks………. 76


 
Czytaj więcej

Rozwijanie aktywnosci twórczej u dzieci przedszkolnychWstęp

Rozdzial 1
Problematyka aktywnosci twórczej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej

1. Pojecie aktywnosci twórczej i jej odmiany
2. Podstawy aktywnosci dzieciecej- dziecko twórca
3. Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywnosci twórczej dzieci


Rozdzial 2
Obserwacja pracy z dzieckiem aktywnym twórczo- projekt badan

1.Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy
3. Zmienne i ich wskazniki
4. Metody, techniki
5. Teren i organizacja badan


Rozdzial 3
Rozwijanie aktywnosci twórczej w przedszkolu

1.Analiza zajęć edukacyjnych
1.1. Aktywnosc plastyczna
1.2. Aktywnosc muzyczna, ruchowa i werbalna w inscenizacjach
2. Atrakcyjność zajęć edukacyjnych w wypowiedziach dzieci


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zgospodarowanie czasu wolnego uczniów a ich środowisko rodzinne.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Czas wolny dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

1.1. Pojecie czasu wolnego…………6

1.2. Funkcje wychowawcze czasu wolnego…………10
1.3. Wykorzystywanie czasu wolnego…………16


Rozdzial II
Charakterystyka srodowiska rodzinnego.

2.1. Pojecie rodziny………… 21
2.2. Rola rodziny w rozwoju jednostki…………29
2.3. Funkcje pelnione przez rodzine…………35


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1.Przedmiot i cel badan…………41
3.2. Metody i techniki badan………… 43
3.3. Charakterystyka badanej grupy…………49


Rozdzial IV
Srodowisko rodzinne a zagospodarowanie czasu wolnego w świetle wlasnych badan.

4.1. Sytuacja rodzinna uczniów…………51
4.2. Najczestsze formy i rodzaje spedzania czasu wolnego…………55


Zakończenie…………63
Bibliografia…………65
Aneks…………68


 
Czytaj więcej

Rodzina rozbita i jej wpływ na rozwój dziecka


Wstęp………3

Rozdzial I
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury

1.1. Pojecie rodziny i jej struktura………7
1.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze………9
1.3. Funkcje rodziny………11


Rozdzial II
Rodzina rozbita a rozwój dziecka

2.1. Pojecie rodziny rozbitej – charakterystyka socjologiczna i psychologiczna………17
2.2. Przyczyny rozbicia rodziny w świetle wspólczesnej literatury………19
2.3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej………22
2.4. Proces rozwoju dziecka w rodzinie rozbitej………24


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze………28
3.2. Metody i techniki badawcze………30
3.3. Charakterystyka terenu i przebieg badan………34


Rozdzial IV
Kary i nagrody stosowane w rodzinie rozbitej………39

Rozdzial V
Sytuacja szkolna dzieci z rodzin rozbitych………46

Rozdzial VI
Rozwój spoleczny dziecka z rodziny rozbitej………51

Rozdzial VII
Rodzina rozbita a stosunki interpersonalne………58

Zakończenie………65
Bibliografia………68
Spis tabel i wykresów………70
Aneks………71


 
Czytaj więcej

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Charakterystyka wieku przedszkolnego

1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6
1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11
1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19


Rozdzial 2.
Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami

2.1. Udział rodziców w edukacji małych dzieci………. 24
2.2. Cele i zasady współpracy przedszkola i rodziców………. 28
2.3. Funkcje przedszkola wobec rodziców ……….30
2.4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ……….31


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan………. 36
3.2. Problematyka badawcza………. 36
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….37
3.4. Organizacja i przebieg badan ……….40
3.5. Charakterystyka badanej populacji ……….41


Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

4.1. Cele współpracy przedszkola z rodzicami ……….48
4.4. Wpływ współpracy rodziców z placówka przedszkolna na rozwój dziecka………. 60
4.5. Wsparcie rodziców ze strony nauczycieli w poszukiwaniusposobówzmian relacji z dziecmi ……….63


Zakończenie………. 67
Bibliografia ……….69
Spis tabel………. 72
Spis rysunków………. 73
Aneks 1- kwestionariusz ankiety dla nauczycieli ……….75
Aneks 2- kwestionariusz ankiety dla rodziców………. 78


 
Czytaj więcej

Tolerancja w szkole, rodzinie i społeczenstwie.


Wstęp

Rozdzial I
Definicyjne ujecia tolerancji

1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4
1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17
1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23
1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28
1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32


Rozdzial II
Wskazniki tolerancji

2.1. Objawy i przyczyny nietolerancji wśród dzieci…………36
2.2. Skutki braku nietolerancji wśród dzieci…………38


Rozdzial III
Proces opiekunczo – wychowawczy w dobie XXI wieku

3.1. Rodzina a wychowanie dla tolerancji…………41
3.2. Szkola jako środowisko wychowujace…………44
3.3. Znaczenie srodowiska społecznego w procesię wychowania…………48
3.4. Rola grupy rówiesniczej w procesię wychowania…………50

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan…………56
4.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…………57
4.3. Zmienne i wskazniki…………60
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 60
4.5. Teren i organizacja badan…………62


Rozdzial V
Tolerancja i jej granice w opinii gimnazjalistów

5.1. Charakterystyka badanej populacji…………63
5.2. Zjawisko tolerancji w opinii gimnazjalistów…………67
5.3. Czynniki wpływajace na tolerancje w opinii badanych…………71
5.4. Stopien tolerancji gimnazjalistów wobec uzaleznien…………77
5.5. Tolerancja badanych wobec wybranych zaburzen zachowania…………78
5.6. Tolerancja młodzieży wobec okreslonych form zachowania seksualnego…………80
5.7 Kształtowanie postawy tolerancji w opinii badanych …………81


Podsumowanie i wnioski…………84
Bibliografia…………87
Zalaczniki…………92
Aneks…………96


 
Czytaj więcej

Problemy używek w świetle doswiadczen podopiecznych Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Problematyka badawcza przedmiotu………. 7

1.1. Pojecie: uzaleznienie fizyczne i psychiczne, uzaleznienie a przyzwyczajenie………. 8
1.2. Historia uzaleznien………. 9
1.3. Rodzaje używek ……….11
1.4. Zjawisko uzaleznien w kraju i za granica ……….22
1.5. Programy naprawy uzaleznien ……….25
1.6. Pomoc dla osób uzaleznionych ……….28

Rozdzial II
Charakterystyka Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ………. 30

Rozdzial III
Cel i przedmiot badan………. 31

1. Problematyka pracy dyplomowej……….31
2. Cel i przedmiot badan………. 32
3. Problemy badawcze………. 32
4. Metody i techniki i narzedzia badawcze………. 35
5. Charakterystyka grupy podopiecznych Osrodka………. 42

Rozdzial IV
Problemy używek w świetle doswiadczen podopiecznych Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ……….43

5. 1.Nikotyna i narkotyki ‚miekkie’………. 44
5. 2. Narkotyki twarde ……….45
5. 3. Konopie indyjskie – stopien uzalezniena wpływ na organizm ……….45
5. 5. Zazywanie narkotyków a pozycja spoleczna w grupie………. 47
5. 6. Opinie na temat isób uzaleznioncyh ……….47
5. 7.Znajomosc używek i informacji o nich………. 48
5. 8. Przyczyny uzaleznienia ……….49
5. 9. Wiedza na temat gdzie szukac pomocy ……….50
5. 10. Stopien demoralizacji osób uzalezniony ……….52
5. 11. Kontakty rodzinne a uzaleznienie ……….52
5. 12. Spojrzenie na przyszlosc ……….54
5. 13. Skutki przedawkowania ……….55

Zakończenie………. 61
Bibliografia………. 63
Aneks ……….65


 
Czytaj więcej