Kategoria Pedagogika

Swiadomosc dorastajacej młodzieży w zakresię antykoncepcji


Wstęp………3

Rozdzial I
Antykoncepcja i jej postrzeganie w kontekscie historycznym oraz wspólczesnym

1.1. Istota i moralna ocena antykoncepcji………5
1.2. Poglady na temat antykoncepcji………6
1.3. Metody i srodki zapobiegania niechcianej ciazy………10
1.4. Antykoncepcja a zycie seksualne współczesnego spoleczenstwa………14


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan………22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………23
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………26
2.4. Przebieg i organizacja badan………29


Rozdzial III
Problem antykoncepcji wśród dziewcząt w świetle badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Swiadomosc ekologiczna spoleczenstwa na przykładzie mieszkańców XYZ.


Wstęp ……….. 8

Rozdzial I
Charakterystyka polityki ekologicznej państwa.

1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……….. 11
1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej ……….. 13
1.3. Ekorozwój jako glówna idea polityki ekologicznej……….. 20
1.4. Determinanty polityki ekologicznej ……….. 25


Rozdzial II
Poziom swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk ……….. 30
2.2. Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie ……….. 35
2.3. Edukacja ekologiczna w społeczenstwie ……….. 41
2.4...

Czytaj więcej

Swiadomosc zagrozenia terroryzmem we wspólczesnym społeczenstwie.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata.

1.1. Terroryzm – analiza definicyjna……….. 5
1.2. Etiologia terroryzmu ………..10
1.3. Typologia terroryzmu……….. 13
1.4. Terroryzm jako nowe zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi……….. 18


Rozdzial II
Przeciwdzialanie i zwalczanie terroryzmu.

2.1. Zagadnienia ogólne antyterroryzmu……….. 25
2.2. Zwalczanie terroryzmu……….. 28
2.3. Obowiazki panstw w przeciwdzialaniu terroryzmowi……….. 34
2.4. Akces Polski w działania ch antyterrorystycznych……….. 39


Rozdzial III
Swiadomosc zagrozenia terroryzmem w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Metody i srodki dydaktyczne stosowane w edukacji przedszkolnej.


Wstęp

Rozdzial 1.
Metody w edukacji przedszkolnej

1.1 Wyjasnienia terminologiczne pojecia metody
1.2 Klasyfikacja metod nauczania
1.3 Charakterystyka metod nauczania
1.3.1 Metody problemowe
1.3.2 Metody waloryzacyjne ( eksponujace wartosci)
1.3.3 Metody podajace ( asymilacja wiedzy)
1.3.4 Metody praktyczne
1.3.5 Supernauczanie jako metoda ‚nowej generacji’


Rozdzial 2.
Pojecie i funkcje środków dydaktycznych

2.1 Środki dydaktyczne
2.2 Środki wzrokowe
2.3 Środki sluchowe
2.4 Srodek prosty
2.5 Środki wzrokowo – sluchowe


Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka wieku przedszkolnego

3...

Czytaj więcej

Niepowodzenia szkolne uczniów w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Problem niepowodzen szkolnych dzieci w literaturze naukowej.

1.1. Klasyfikacja przyczyn niepowodzen szkolnych uczniów
1.1.1. Ekonomiczno – społeczne przyczyny niepowodzen szkolnych
1.1.2. Biopsychiczne przyczyny niepowodzen szkolnych
1.1.3. Dydaktyczne przyczyny niepowodzen w szkole


Rozdzial II.
Wpływ funkcjonowania rodziny na powodzenia szkolne dzieci.

2.1.Rodzina jako środowisko spoleczno- wychowawcze
2.1.1. Pojecie rodziny w literaturze
2.1.2. Funkcje rodziny
2.2.1 Definicja choroby alkoholowej
2.2.2.Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój ich potomstwa
2.3...

Czytaj więcej

Pedagog w cyfrowym swiecie – nowe warunki, nowe kompetencje


Wstęp

Rozdzial 1.
Jaki powinien byc cyfrowy nauczyciel


1.1.
Trudna sytuacja nauczycieli


1.2.
Umiejetnosc korzystania z nowoczesnych technologii


1.3.
Dbalosc o rozwój


1.4.
Wszechstronna wspólpraca na linii uczen-nauczyciel


1.5.
Nauczyciel jako coach


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Szkola jako miejsce wspierania rozwoju uczniów


Wprowadzenie


1.Specyfika okresu dorastania
2.Przyczyny i przejawy zaburzen zachowania u mlodziezy
3.Wspomaganie rozwoju osobowego jako podstawa oddzialywan profilaktycznych w szkole
4.Podstawowe warunki tworzenia dzialan profilaktycznych na terenie szkoly


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników produkcyjnych


Wstęp

1. Pojecie wypalenia zawodowego


2. Przyczyny, stadia i konsekwencje wypalenia zawodowego

3. Analiza potencjalnych czynników wywolujacych stres u pracowników

4. Badania nad skutecznoscia dzialan zapobiegajacych stresowi zawodowemu i wypaleniu wśród pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej


Zakończenie
Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Dzienny Dom Pomocy Spolecznej jako zaklad administracyjny.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Pojecie zakladu administracyjnego.

1.1. Pojecie zakladu administracyjnego w literaturze ………. 5
1.2. Wladztwo zakladowe ………. 9
1.3. Rodzaje zakladów administracyjnych ………. 12


Rozdzial II.
Tworzenie zakladów administracyjnych.

2.1. Podstawy prawne ………. 15
2.2. Podmioty uprawnione do tworzenia zakladów administracyjnych ………. 17
2.2.1. Jednostki samorządu terytorialnego ………. 17
2.2.2. Pozarzadowe organizacje pozytku publicznego ………. 28
2.3. Akty tworzace zaklady administracyjne ………. 30
Prawne formy działania zakladu administracyjnego ………. 32
2.4. Przekształcenie i likwidacja zakladów administracyjnych ………...

Czytaj więcej

Potrzeba zajęć muzycznych w przedszkolu


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zalozenia wychowania muzycznego

1.1. Percepcja muzyki a edukacja artystyczna
1.2. Odbiór muzyki przez dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie badan empirycznych.


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy

2.1.Przedmiot i cel badan
2.2.Problemy i hipotezy badawcze
2.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4.Charakterystyka terenu i przebieg badan
2.5.Analiza wyników badan
2.6.Wnioski z badan


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Podstawy logopedii studium przypadku dziecka-opisanie jego rozwoju mowy i zaburzen.


Wstęp

1. Mowa i jezyk
2. Etapy rozwoju mowy
3. Zaburzenia mowy

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko alkoholizmu w świetle literatury przedmiotu

1.1 Próba wyjasnienia podstawowych pojęćw pracy: uzaleznienie, alkoholizm, mlodziez
1.1.1 Uzaleznienie
1.1.2 Alkoholizm
1.1.3 Mlodziez
1.1.4 Pojecie szkoly podstawowej, gimnazjum oraz szkól ponadgimnazjalnych
1.2 Zjawisko alkoholizmu w społeczenstwie ze szczególnym uwzglednieniem mlodziezy
1.3 Glówne metody zapobiegania alkoholizmowi wśród mlodziezy
1.4 Role i funkcje pedagoga w procesię zapobiegania zjawisku alkoholizmu


Rozdzial II

Czytaj więcej

Motywujaca funkcja działalności pozaprodukcyjnej zakladu pracy.


Wstęp………. 5

Rozdzial I
Działalność pozaprodukcyjna zakladu pracy

1. Działalność pozaprodukcyjna zakladu pracy. Historia i czasy wspólczesne………. 6
2. Funkcje i zadania zakladu pracy w zakresię dzialan kulturalno – oswiatowej i opieki zdrowotnej ……….11
3. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ……….13


Rozdzial II
Motywacja i motywowanie w zakładzie pracy

1. Pojecie motywacji 15
2. Pojecie motywacji w aspekcie procesów kierowania produkcja………. 36
3. Sposoby motywowania pracowników w zakladach pracy ……….41
4. Placowe i pozaplacowe formy motywowania………. 45


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy pracy

1...

Czytaj więcej

Wzrost społecznego przyzwolenia na eutanazje jako skutek przemian wiezi spolecznych


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza zmiany społecznej

1.1 Wspólczesna rzeczywistosc spoleczna
1.2 Wiez spoleczna i jej przemiany
1.2.1 Istota wiezi społecznej
1.2.2 Wpływ przemian zachodzacych w rodzinie na decyzje dotyczace eutanazji


Rozdzial II
Eutanazja – zagadnienia terminologiczne

2.1 Definicja eutanazji
2.2 Odmiany eutanazji
2.2.1 Eutanazja okoloporodowa
2.2.2 Eutanazja dobrowolna i niedobrowolna
2.2.3 Eutanazja czynna i bierna


Rozdzial III.
Eutanazja – regulacje prawne

3.1 Historia powstania eutanazji
3.2 Prawo polskie a eutanazja
3.3 Normy prawne w odniesieniu do wybranych panstw
3...

Czytaj więcej

Wpływ postaw rodzicielskich na wystepowanie leku u dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Wstęp…… 4

Rozdzial I.
Postawy rodzicielskie i style wychowawcze

1.1. Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze i kulturowe……… 5
1.2. Źródła postaw rodzicielskich ………8
1.3. Typologia postaw rodzicielskich Marii Ziemskiej……… 10
1.4. Systemy wychowania i opieki nad dzieckiem w rodzinie……… 14


Rozdzial II.
Lek u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1. Pojecie leku……… 16
2.2. Rodzaje i odmiany leku……… 18
2.3. Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania leku dziecka ………22
2.4. Postawy rodzicielskie a wystepowanie leku u dziecka……… 23


Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1. Przedmiot, cel, pytania i hipotezy badawcze……… 27
3.2...

Czytaj więcej

Narkotyki wśród nieletnich


Wstęp……….. 4

Czesc teoretyczna
Rozdzial I
Wpływ narkotyków na organizm

1.1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z problematyka narkotyków……….. 6
1.2. Klasyfikacja środków odurzajacych ………..8
1.2.1. Substancje o dzialaniu sedatycznym na osrodkowy uklad nerwowy……….. 10
1.2.2. Substancje pobudzajace osrodkowy uklad nerwowy……….. 15
1.2.3. Substancje wywolujace zaburzenia osrodkowego ukladu nerwowego ………..20


Rozdzial II
Uwarunkowania narkomanii

2.1. Przyczyny narkotyzowania się nieletnich ………..27
2.2. Oznaki zazywania narkotyków ………..32
2.3. Sygnaly ostrzegawcze ………..39
2.4. Fazy uzywania narkotyków ………..42
2.5...

Czytaj więcej

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6
1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10
1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25
2.2. Proces badawczy ……..29
2.3. Metody, techniki, oraz narzedzia badawcze ……..30
2.4. Hipotezy i problemy badawcze…….. 32

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Prezentacja wyników badan wlasnych – ankieta…….. 35
3...

Czytaj więcej

Seksualność osób niepełnosprawnych ruchowo.


Wstęp

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc w świetle literatury

1.1 Pojecie i kryterium postawy ………….1
1.2 Definicje niepelnosprawnosci …………4
1.3. Rodzaje niepelnosprawnosci………… 9
1.4 Niepelnosprawnosc ruchowa …………13

Rozdzial II
Seksualność osób niepelnosprawnych

2.1 Pojecie seksualnosci …………16
2.1 Seksualnosc, a osoby niepelnosprawne …………19
2.3 Seksualność osób niepełnosprawnych ruchowo …………24

Bibliografia …………29


 
Czytaj więcej

Rehabilitacja dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Mózgowe porazenie dzieciece w świetle literatury tematu

1.1 Ogólna charakterystyka mózgowego porazenia dzieciecego……….. 3
1.2 Skutki mózgowego porazenia dzieciecego ………..6
1.3 Usprawnianie dzieci z porazeniem mózgowym ………..15

Rozdzial II
Metoda NDT Bobath w usprawnianiu dzieci z dzieciecym porazeniem mózgowym

2.1 Zalozenia i cele metody NDT Bobath ………..20
2.2 Koncepcja NDT Bobath wspólczesnie ………..24
2.3 Techniki pracy metoda NDT Bobath ………..26

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Problem badawczy i cel badan ………..35
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe ………..36
3...

Czytaj więcej

Poradnictwo zawodowe.


Wstęp…………1

Rozdzial I
Poradnictwo zawodowe w zaleceniach Unii Europejskiej i uregulowaniach polskiego resortu edukacji

1.1 Poradnictwo zawodowe w dokumentach UE………… 4
1.2 Poradnictwo zawodowe w strategiach i aktach prawnych resortu edukacji RP………… 5

Rozdzial II
Ksztalcenie zawodowe w szkolach ponadgimnazjalnych

2.1 Organizacja procesu ksztalcenia w szkolach zawodowych………… 9
2.2 Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe elementem realizacji aspiracji zawodowych uczniów …………14
2.3 Rola szkoly w przygotowaniu młodzieży do podejmowania decyzji zawodowych………… 15

Rozdzial III
Wewnatrzszkolne systemy doradztwa zawodowego

3...

Czytaj więcej

Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z doroslym dzieckiem niepelnosprawnym intelektualnie


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Sytuacja rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna

1.1 Dziecko niepelnosprawne a funkcjonowanie rodziny………… 4
1.2. Problemy psychospołeczne rodziny dziecka niepelnosprawnego………… 9
1.3 Klasyfikacja postaw rodziców dzieci z niepelnosprawnoscia wedlug M.D.Sheridan………… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Niepelnosprawnosc intelektualna – zakres pojecia, etiologia, klasyfikacja …………19
2.1.1. Rozwój pojecia uposledzenia umyslowego………… 19
2.1.2. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej …………22
2.1.3. Klasyfikacja osób uposledzonych umyslowo …………28

Rozdzial III.

Czytaj więcej

Rola psychologa wieziennego


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Rola psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych – analiza wybranych aspektów w oparciu o literature przedmiotu

1.1 Izolacja wiezienna jako sytuacja trudna………. 3
1.2 Rola personelu penitencjarnego……….6
1.3 Specyfika pracy psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych………. 9
1.3.1 Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych………. 21
1.3.2 Zapobieganie samobójstwom i innym zachowaniom autoagresywnym………. 24
1.3.3 Rozpoznawanie i wstepne diagnozowanie zaburzen psychicznych………. 29
1.3.4 Oddzialywania terapeutyczne ……….32
1.3.5 Prowadzenie programów readaptacji społecznej………. 37
1...

Czytaj więcej

Wielowymiarowosc pracy nauczyciela.


Wstęp………. 1

Rozdzial I
Wielowymiarowosc pracy nauczyciela w klasię IV w literaturze przedmiotu

1.1 Warsztat pracy nauczyciela – organizacja pracy nauczyciela ……….1
1.2 Autopercepcja roli zawodowej nauczyciela ……….4
1.3 Sytuacje dydaktyczne i wychowawcze jako glówne tlo działalności zawodowej nauczyciela ……….6
1.4 Satysfakcja i wypalenie zawodowe nauczycieli ……….10
1.5 Doniesienia z badan nad wielowymiarowoscia pracy nauczyciela w klasię IV………. 18

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 26
2.2 Problem badawczy ……….27
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 28
2...

Czytaj więcej

Samotne matki przebywajace w placówce wsparcia. Studium indywidualnego przypadku.


Wstęp ……………. 4

Rozdzial 1
Samotne macierzynstwo i problemy wychowawcze samotnych matek

1.1 Samotnosc matek ……………. 6

1.2 Przyczyny samotnego macierzynstwa……………. 10
1.3 Kategorie samotnego macierzynstwa ……………. 13
1.4 Obraz statystyczny zjawiska samotnego macierzynstwa …………….20
1.5 Oddzialywanie samotnego macierzynstwa na osobowosc dziecka……………. 22
1.6 Czy samotna matka moze zastapic ojca? – zaangazowanie w wychowanie……………. 24
1.7 Rozwój dziecka bez ojca ……………. 25


Rozdzial 2
Domy samotnych matek

2.1 Zasady funkcjonowania domu samotnej matki …………….28
2.2 Hostele i noclegownie MONAR-MARKOT …………….33


Rozdzial 3
Podst...

Czytaj więcej

Agresja i przemoc w rodzinie.


Wstęp

Rozdzial I
Agresja i przemoc w świetle literatury

1.1. Pojecie agresji i przemocy
1.2. Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne
1.3. Rodzaje i formy przemocy
1.4. Rodzaje i formy czynnosci agresywnych


Rozdzial II
Przyczyny, skutki agresji i przemocy w rodzinie

2.1. Uwarunkowania wystepowania przemocy w rodzinie
2.2. Źródła agresji
2.4. Sprawcy przemocy i agresji


Rozdzial III
Zapobieganie agresji i przemocy w rodzinie

3.1. Postawy ludzi wobec zjawiska agresji i przemocy w rodzinie
3.2. Działania profilaktyczne wobec zjawiska przemocy i agresji
3.3. Formy pomocy ofiarom agresji i przemocy domowej


Bibliografia
Zak...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie społeczne dziecka z ADHD. System wsparcia


Wstęp ………..1

Rozdzial I
Charakterystyka nadpobudliwosci psychoruchowej – ADHD

1.1 Istota i definiowanie ADHD ………..3
1.2 Objawy ADHD……….. 7
1.3 Typologie i etiologia ADHD ………..16
1.4 Diagnozowanie zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej……….. 26


Rozdzial II
Funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwoscia psychoruchowa

2.1 Dziecko z nadpobudliwoscia psychoruchowa w rodzinie ………..31
2.2 Dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa w szkole……….. 40
2.3 Dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa w srodowisku rówiesniczym……….. 46


Rozdzial III
Zasady postępowania z dzieckiem z nadpobudliwoscia psychoruchowa i metody leczenia zaburzenia

3...

Czytaj więcej

Zachowania zdrowotne mlodziezy


Wstęp……….3

Rozdzial I
Styl zycia i nawyki zywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia

1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5
1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8
1.2 Styl zycia, jako determinanta zdrowia ……….10
1.2.1.Czynniki warunkujace styl zycia ……….11
1.3.Zachowania zdrowotne – pojecie, klasyfikacje i typologie………. 16
1.3.1.Zachowania sprzyjajace i zagrazajace zdrowiu ……….20
1.4.Aktywnosc fizyczna, jako element prozdrowotnego stylu zycia…….. 24
1.5 Zywienie a zdrowie w róznych okresach zycia ……….27
1.5.1 Nawyki zywieniowe jako efekt uwarunkowan srodowiskowych………. 27
1.5.2...

Czytaj więcej

Działalność naukowo-pedagogiczna Tadeusza Waclwa Nowackiego (1913-2011)


Wstęp ………. 6

Rozdzial I
Etapy zycia Tadeusza Waclawa Nowackiego

1.1 Mlodziencze lata Tadeusza Waclawa Nowackiego……….15
1.2 Okres II Wojny Swiatowej w życiu Tadeusza Waclawa Nowackiego……….18
1.3 Działania Tadeusza Waclawa Nowackiego na rzecz szkolnictwa polskiego……….20
1.4 Dziallanosc naukowo- badawcza Profesora Tadeusza Nowackiego……….25
1.5 Praca Tadeusza Nowackiego na rzecz utworzenie pedagogiki pracy……….30


Rozdzial II
Tadeusz Waclaw Nowacki zalozyciel pedagogiki pracy

2.1 Pedagogika Pracy – przedmiot badan……….37
2.2 Tadeusz waclaw Nowacki – Dyrektor Instytutu Ksztalcenia Zawodowego……….42
2...

Czytaj więcej

Obraz kultury Internetu w dzisiejszych czasach.

1. Kultura techniczna
2. Kultura Internetu
3. Portale i komunikatory spolecznosciowe
4. Otwarcie się na przyszlosc i szanse Internetu


 
Czytaj więcej

Wpływ serwisów spolecznosciowych na zycie, ksztaltowanie się spoleczenstwa i kultury


1. Definicja serwisów spolecznosciowych

2. Nasza klasa

3. Facebook
3.1 Funkcje rozrywkowe Facebooka

4. Presja spolecznosciowa a serwisy
5. Biznes internetowy
6. Podsumowanie
7. Bibliografia

Zalacznik – Ankieta (kwestionariusz ankiety)


 
Czytaj więcej

Sekty w opiniach uczniów liceum ogólnoksztalcacego w Przedborzu


Wstęp

Rozdzial 1
Sekty i nowe ruchy religijne. Wprowadzenie do tematyki

1.1.Podstawowe pojecia i definicje
1.2.Typologia sekt i nowych ruchów religijnych
1.3. Przyczyny powstawania i wystepowania sekt
1.4. Metody werbunku i cechy charakterystyczne sekt
1.5. Skutki przynaleznosci do sekt
1.6. Sekty w Polsce
1.7. Sekty w świetle dotychczas przeprowadzonych badan


Rodzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Przedmiot badan i problem badawczy
2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Narzedzia i techniki badawcze


Rozdzial 3
3.1. Charakterystyka próby badawczej

3.2. Definicja pojecia ‚sekta’
3.3...

Czytaj więcej

Przemoc w srodowisku szkolnym, uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Radomsku


Wstęp

Rozdzial 1
Przemoc i agresja w szkole

1.1. Istota przemocy
1.2.Agresja jako źródłoprzemocy
1.3. Przyczyny wystepowania zjawiska
1.4. Formy wystepowania przemocy
1.5. Specyfika zjawiska przemocy w szkole
1.6. Rozpoznawanie zjawiska przemocy


Rozdzial 2
Przeciwdzialanie przemocy

2.1. Sposoby przeciwdziałania przemocy w szkolach
2.2. Prawne sposoby ochrony młodzieży przed agresorem
2.3. Dzialanie instytucji panstwowych i samorzadowych w zakresię przeciwdziałania przemocy w szkole
2.4. Rola organizacji pozarzadowych w przeciwdzialaniu przemocy w szkole


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1. Problem badawczy
3.2. Przedmiot badan
3...

Czytaj więcej

Problemy w zwiazku partnerskim osoby z syndromem DDA


Wstęp ………4

Rozdzial I
Alkoholizm i jego wpływ na rodzine

1.1. Pojecie oraz funkcje rodziny ………6
1.2. Pojecie oraz historia alkoholizmu ………16
1.3. Fazy oraz skutki alkoholizmu ………22
1.4. Wspóluzaleznienie czlonków rodziny……… 27


Rozdzial II
Dorosle Dzieci Alkoholików (DDA)

2.1. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym ………36
2.2. Cechy oraz problemy w życiu DDA ………40
2.3. Charakterystyczne dla DDA problemy w zwiazkach partnerskich……… 52


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………63
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 64
3.3. Zmienne i wskazniki……… 65
3.4...

Czytaj więcej

Formy aktywnosci młodzieży gimnazjalnej i szkoly sredniej.


Wstęp

Rozdzial I
Czas wolny ucznia

1.1. Definicja czasu wolnego i jego funkcje
1.2. Zajecia pozalekcyjne młodzieży gimnazjalnej
1.3. Zajecia pozaszkolne młodzieży gimnazjalnej
1.4. Skutki niewlasciwego zagospodarowania czasu wolnego


Rozdzial II
Oferta zajęć pozalekcyjnych

2.1. Zajecia dydaktyczno – wychowawcze
2.2. Kólka przedmiotowe
2.3. Kólka zainteresowan poza przedmiotowych
2.4. Zajecia sportowo – rekreacyjne


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badan
...

Czytaj więcej

Co pozostalo po rycerzach w serialach i reklamach? Analiza gender na przykładzie kulturowej kategorii meskosci.


Abstrakt……….2
Spis tresci……….3
Wstęp……….5

Rozdzial I
Przemiany meskosci we wspólczesnym swiecie ……….9

1. Paradygmaty meskosci w ujęciu tradycyjny i normatywnym……….. 12
2. Czy kryzys meskosci ma miejsce?………. 16
3. O co walcza mezczyzni? ……….19


Rozdzial II
Meskosc pomiedzy teoria a realizacja medialna

1. Mezowie, ojcowie, partnerzy, geje… Serialowe wizerunki mezczyzn w kontekscie polskiej kultury popularnej………. 22
1.1 Mezczyzna jako maz i partner………. 22
1.2 Mezczyzna w roli ojca ……….24
1.3 Macho ……….27
1.4 Playboy………. 30
1.5 Gej………. 31
1.6 Transseksualista………. 34


Rozdzial III
Uwiklani w ciele.

1. Meskie cialo i seksualnosc………. 42
2...

Czytaj więcej

Poziom wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej na temat wirusa HIV i AIDS na podstawie badan


Wstęp…………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska HIV/AIDS

1. Podstawowe informacje o HIV i AIDS …………7
2. Drogi zakazenia …………10
2.1. Przenoszenie zakazenia przez krew …………11
2.2. Przenoszenie zakazenia przez kontakty seksualne…………. 12
2.3. Przenoszenie zakazenia droga wertykalna………… 13
3. Fazy zakazenia HIV………… 14
3.1. Pierwotne zakazenie HIV …………14
3.2. Faza zakazenia utajonego …………15
3.3. Faza zakazenia objawowego …………16
4. Przebieg zakazenia wirusem HIV………… 16
4.1. Kategoria kliniczna A …………18
4.2. Kategoria kliniczna B …………19
4.3. Kategoria kliniczna C …………19
5. Diagnostyka zakazenia HIV …………20
5.1. Procedura diagnostyczna………… 21
5.2...

Czytaj więcej

Problem alkoholizowania się młodzieży na podstawie badan.


Wstęp ………. 4

Rozdzial 1
Zarys problematyki przedmiotu

1. Pojecia i definicje odnoszace się do problemu alkoholowego ………. 6
2. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży ………. 8
3. Dzialanie alkoholu na organizm czlowieka ………. 9
4. Nastepstwa naduzywania alkoholu ………. 12
4.1. Choroby somatyczne ………. 13
4.2. Zaburzenia psychiczne ………. 15
4.3. Konsekwencje społeczne ………. 17
5. Kwestia uzaleznienia od alkoholu ………. 18
5.1. Jak dochodzi do uzaleznienia? ………. 19
5.2. Fazy uzaleznienia ………. 20
6. Profilaktyka ………. 22

Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan ………. 29
2. Problem ogólny i problemy szczególowe ………. 30
3...

Czytaj więcej

Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekunczo-wychowawczych


Wstęp …………5

Rozdzial I.
Zjawisko agresji i rola mediów w jej powstawaniu w świetle literatury

1.1 Definicje i kryteria agresji………… 7
1.2 Geneza i rodzaje agresji …………10
1.2.1 Teorie powstawania agresji………… 10
1.2.2 Elementy i rodzaje agresji …………12
1.3 Sytuacja dziecka kierowanego do placówki opiekunczo-wychowawczych …………14
1.3.1 Funkcjonowanie w srodowisku szkolnym………… 17
1.3.2 Zdrowie fizyczne………… 18
1.3.3 Funkcjonowanie psychospołeczne …………18
1.4 Media jako źródłozachowan patologicznych …………20
1.4.1 Telewizja i reklama …………22
1.4.2 Internet i gry multimedialne …………25
1.4.3 Zapobieganie i wybrane metody terapii agresji …………26


R...

Czytaj więcej

Reformy szkolne w polsce po 1989 roku. Analiza pedagogiczna.


Wstęp……….. 6

Rozdzial I
Stan rozwoju oswiaty w Polsce do 1989 r.

1.1 Liczba placówek oswiaty w Polsce ………..8
1.2 Przemiany w oswiacie……….. 11
1.3 Programy oswiaty i wychowania ………..18


Rozdzial II
Zalozenia reformy oswiaty z 1991

2.1 Nowe zalozenia legislacyjne……….. 24
2.2 Organizacja ksztalcenia……….. 29
2.3 Systemy ksztalcenia nauczycieli………..34


Rozdzial III
Zalozenia reformy oswiaty z 1998 roku

3.1 Nowa matura, egzaminy kompetencyjne ………..41
3.2 Nowa organizacja ksztalcenia ………..45
3.3 Ksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ………..53


Zakończenie ………..59
Streszczenie……….. 60
Bibliografia……….. 64

 
Czytaj więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Dziecko z syndromem FAS w szkole.

1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5
2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6
3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7
4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8
5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11
6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14


Rozdzial 2
Problemy dziecka z fas w szkole – studium przypadku.

1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych ……….19
2. Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych ……….21
3. Wnioski pobadawcze ……….28


Zakończenie ……….31
Bibliografia ……….33
Zalaczniki ……….35 
Czytaj więcej

Przestepczosc nieletnich na terenie działania KPP w XYZ w latach 2007-2010 r.


Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Społeczne i psychiczne przejawy przestepczosci wśród nieletnich

1.1. Postepowanie w sprawach nieletnich…………7
1.2. Przyczyny i charakterystyka przestepczosci nieletnich…………15
1.3. Rodzaje i ilosc przestepstw popelnianych przez nieletnich na terenie województwa malopolskiego w latach 2007-2010…………17


Rozdzial 2.
Przyczyny przestepczosci nieletnich

2.1. Rodzina jako czynnik wpływajacy na zachowanie się nieletnich…………23
2.2. Wpływ grup rówiesniczych na wykolejenie się nieletnich…………27
2.3. Szkola jako instytucja wpływajaca na przestepczosc nieletnich…………29
2.4...

Czytaj więcej

Uwarunkowania wyboru zawodu zolnierza.


Wstęp…………..4

Rozdzial 1.
Zawód zolnierza oraz teorie wyboru zawodu.

1.1. Definicje zawodu…………..6
1.2. Zawód zolnierza i jego specyfika…………..8
1.3. Teorie wyboru zawodu…………..12
1.3.1. Teoria cech-czynników Franka Parsonsa…………..12
1.3.2. Psychodynamiczna teoria Anny Roe…………..13
1.3.3. Typologiczna teoria zachowan zawodowych Johna Hollanda…………..15
1.3.4. Teoria rozwoju zawodowego w cyklu zycia Donalda Supera…………..16


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Problematyka i cele badan…………..19
2.2. Problemy badawcze i hipotezy…………..20
2.3. Zmienne i ich wskazniki…………..21
2.3.1. Zmienne niezalezne…………..22
2.3.2. Zmienne zalezne…………..22
2...

Czytaj więcej

Przestepczosc nieletnich na terenie miasta XYZ w latach 2005-2008


Wstęp

Rozdzial I
Przestepczosc jako patologia spoleczna

1.1. Wyjasnienie pojęći definicji uzywanych w pracy
1.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich
1.3. Charakterystyka przestepstw popelnianych przez nieletnich
1.4. Wpływ subkultur mlodziezowych na przestepczosc nieletnich
1.5. Rodzaje i ilosc przestepstw popelnianych przez nieletnich na terenie kraju i województwa mazowieckiego w latach 2005-2008


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan
2.2. Cel i przedmiot badan
2.3. Problemy badawcze
2.4. Hipotezy badawcze
2.5. Metody badawcze


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Zjawisko przestepczosci osób nieletnich na terenie powiatu losickiego w latach 2002-2012 w świetle danych Komendy Powiatowej Policji w xxxWstęp……….. 3

Rozdzial I.
Zjawisko przestepczosci osób nieletnich w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecie i istota przestepczosci. Nieletni i maloletni sprawcy przestepstw ………..6
1.2. Geneza zjawiska przestepczosci osób nieletnich……….. 10
1.2.1. Czynniki wewnetrzne……….. 13
1.2.2. Uwarunkowania przestepczosci tkwiace w rodzinie ……….. 15
1.2.3. Wpływ srodowiska szkolnego na ksztaltowanie zachowan przestepczych ………..17
1.2.4. Wpływ grupy rówiesniczej na ksztaltowanie postaw przestepczych ………..21


Rozdzial II.
Przyczyny i profilaktyka zachowan przestepczych nieletnich

2.1...

Czytaj więcej

Stereotyp kobiety i mezczyzny w srodkach masowego przekazu.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Stereotyp w srodkach masowego przekazu w ujęciu ogólnym.

1. Socjologiczna koncepcja stereotypu.
2. Rodzaje i funkcje stereotypów.
3. Stereotyp jako archetyp uprzedzenia.
4. Źródła stereotypu.


Rozdzial 2.
Wizerunek kobiety i mezczyzny w mediach.

1. Charakterystyka kultury medialnej.
2. Modelowy wizerunek kobiety we wspólczesnych mediach.
3. Typologia wzorców meskosci.
4. Wizerunek mezczyzny w mediach i prasie.


Rozdzial 3.
Rozróznienie plci w róznych kulturach.

1. Postrzeganie kobiety i mezczyzny w kulturze wschodu.
2. Stereotypowe rozróznienie plci w kulturze wschodu.
3...

Czytaj więcej

Formy wsparcia a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Mielcu.


Spis tresci…………. 3
Wykaz skrótów 5
Wstęp…………. 6

Rozdzial I
Analiza niepełnosprawności intelektualnej.

Definicja niepełnosprawności intelektualnej – przyczyny, klasyfikacja…………. 10
Charakterystyka rozwoju dziecka niepelnosprawnego i jego potrzeby………….17
Czynniki warunkujace akceptacje dziecka niepelnosprawnego przez rodziców………….29
Definicja, formy i rodzaje wsparcia…………. 33
Znaczenie wsparcia w ksztaltowaniu pozytywnych postaw rodzicielskich wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie………….39


Rozdzial II
Ustawodawstwo polskie: ustawy, formy wsparcia.

Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – ustawy, uchwaly, akty prawne……&#...

Czytaj więcej

Alkoholizm we wspólczesnej Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Wprowadzenie do problemu

1. Podstawowe pojecia
2. Etiopia alkoholizmu
3. Konsekwencje alkoholizmu


Rozdzial II.
Alkoholizm we wspólczesnej Polsce

1. Aljoholizm w świetle statystyk
2. Analiza spoleczno-pedagogiczna problemu


Rozdzial III.
Metody zapobiegania alkoholizmowi

1. Podstawy instytucjonalno-prawne przeciwdziałania alkoholizmowi
2. Terapia alkoholowa, leczenie farmakologiczne
3. Ruch AA


Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii i rycin
Oswiadczenie


 
Czytaj więcej

Internet a funkcjonowanie społeczne uczniów w wieku gimnazjalnym


Wstęp…………3

Rozdzial I
Wpływ internetu na uczniów w wieku gimnazjalnym-analiza teoretyczna.

1.1.Środki masowej komunikacji…………5
1.2.Pojecie i rozwój internetu…………9
1.3.Zagrozenia zwiazane z korzystaniem z sieci internetowej…………15
1.4.Charakterystyka wieku gimnazjalnego…………21
1.5.Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej…………25


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1.Przedmiot i cel badan…………27
2.2.Problemy i hipotezy badawcze…………29
2.3.Zmienne i wskazniki…………32
2.4.Metody,narzedzia i techniki badawcze…………37
2.5.Charakterystyka obszaru badawczego i przebieg badania…………40


Rozdzial III
Internet a funkcjonowanie społeczne m...

Czytaj więcej

Propozycja gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich


Wstęp

1. Uzasadnienie tematu……….3
2. Cel i zakres pracy……….3


Rozdzial I

Gry dydaktyczne jako formy rozwoju dzieci piecioletnich
1.1. Pojecie „gra dydaktyczna w świetle literatury……….5
1.2. Funkcje gier dydaktycznych……….7
1.3. Rodzaje gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich……….8


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Problemy, hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki……….12
2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….15
2.3. Organizacja i przedmiot badan……….17


Rozdzial III
Kontakty z grami dydaktycznymi dzieci piecioletnich

3.1...

Czytaj więcej

Przyczyny demoralizacji wychowanek zakladu poprawczego.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne

1.1. Pojecie demoralizacji oraz jej przyczyny – demoralizacja a przestepczosc nieletnich
1.2. Przestepczosc nieletnich w ujęciu teoretyczno – prawnym
1.3. Glówne teorie etiologii demoralizacji oraz przestepczosci dziewcząt

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze
2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze

Rozdzial III.
Przyczyny demoralizacji wychowanek z Zakladu Poprawczego w XYZ z ostatnich 3 lat – analiza wyników badan

3.1. Analiza badan przeprowadzonych za pomoca kwestionariusza ankiety
3.2...

Czytaj więcej

Odbiór spoleczny formacji Policji w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo wewnetrzne w Polsce

1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa wewnetrznego
1.2. System bezpieczenstwa wewnetrznego

Rozdzial 2
Formacja Policji w Polsce

2.1. Rys historyczny Policji w Polsce w XX wieku
2.1.1. Dwudziestolecie miedzywojenne (1918-1939)
2.1.2. Milicja Obywatelska (1944-1989)
2.1.3. Policja w Polsce u schylku XX wieku (1989-1999)
2.2. Ustrój i organizacja Policji
2.3. Zadania Policji
2.4. Zakres uprawnien Policji
2.5. Wspóldzialanie Policji z innymi podmiotami

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze
3.2. Hipotezy badawcze
3.3...

Czytaj więcej

Recepcja basni przez dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp

Rozdzial 1.
Wlasciwosci rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
1.2. Cechy rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka
1.3. Cechy rozwoju procesów poznawczych dziecka
1.4. Cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

Rozdzial 2.
Podstawowe zalozenia wychowania przedszkolnego

2.1. Cele i zadania wychowania przedszkolnego
2.2. Zasady wychowania przedszkolnego
2.3. Metody i formy pracy w przedszkolu
2.4. Funkcje przedszkola wobec dziecka

Rozdzial 3.
Recepcja basni przez dzieci w wieku przedszkolnym

3.1. Charakterystyka basni jako gatunku literackiego
3.2...

Czytaj więcej

Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych.Wstęp.

Rozdzial 1.
Psychologiczny aspekt adopcji.

1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5
1.2. Problem jawnosci adopcji………..6
1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7


Rozdzial 2. Zarys adopcji w Polsce.

2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9
2.2 Procedury adopcyjne………..11
2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13


Rozdzial 3.
Rodzicielstwo po adopcji.

3.1 Akceptacja i tolerancja spoleczenstwa………..15
3.2 Problemy rozwojowe a oczekiwania rodzin adopcyjnych………..16
3.3 Adaptacja dziecka………..19


Rozdzial 4.
Metodologia badan.

4.1 Przedmiot i cele badan………..21
4.2 Metody i narzedzia badawcze………..21
4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie psycho- społeczne dzieci w mlodszym wieku szkolnym


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Mlodszy wiek szkolny

1.1 Rozwój fizyczny i motoryczny………… 9
1.2 Rozwój procesów poznawczych………… 11
1.3 Rozwój spoleczny …………13
1.4 Rozwój emocjonalny …………15
1.5 Glówne formy działalności dziecka w wieku mlodszym szkolnym………… 17
1.6 Kształtowanie się osobowosci …………20


Rozdzial II
Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci w wieku mlodszym szkolnym i jego uwarunkowania

2.1 Wpływ rodziny na prawidlowe funkcjonowanie psycho-społeczne dzieci w wieku mlodszym szkolnym …………26
2.2 Rola szkoly w rozwoju psychospołecznym dziecka w wieku mlodszym szkolnym …………31
2.4...

Czytaj więcej

Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka


Wstęp

Rozdzial I
Basnie i bajki w literaturze przedmiotu.

1. Pojecie biblioterapii.
2. Rola basni i bajek w życiu czlowieka.
3. Charakterystyka basni i bajek.
4. Rodzaje bajek.
4.1. Bajki psychoedukacyjne
4.2. Bajki relaksacyjne
4.3. Bajki psychoterapeutyczne


Rozdzial II
Biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej.

1. Przyczyny powstawania leków u dzieci.
2. Rozwój zachowan lekowych.
3. Terapeutyczne oddzialywanie literatury.
4. Atmosfera terapeutyczna w procesię biblioterapii


Rozdzial III
Metodologiczne zalozenie pracy

1. Cel i przedmiot badan.
2. Problem i hipotezy badawcze.
3. Metody i techniki badawcze.
4...

Czytaj więcej

Kryzys zycia rodzinnego jako źródłonarkomanii w opinii uzaleznionych, w Osrodku Leczenia Uzaleznien w Gliwicach


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rodziny

1.1 Ogólne pojecie rodziny
1.2 Klasyfikacja rodziny
1.3 Funkcje realizowane przez rodzine


Rozdzial II
Kryzys zycia rodzinnego jako źródłouzaleznienia narkotycznego młodzieży

2.1 Pojecie i formy uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.2 Przyczyny i konsekwencje uzaleznienia narkotycznego mlodziezy
2.3 Deprywacja potrzeb dziecka w życiu rodzinnym jako źródłouzaleznienia
2.4 Trudnosci i problemy w psychospołecznym funkcjonowaniu młodzieży uzaleznionej
2.5 Profilaktyka młodzieży uzaleznionej
2.6 Sposoby leczenia uzaleznien (np. psychoterapia tec…)


Rozdzial III
Metodologiczne p...

Czytaj więcej

Dojrzalosc szkolna dzieci szescioletnich i jej uwarunkowania


Wstęp.

Rozdzial I.
Dojrzalosc szkolna w literaturze przedmiotu

1. Dojrzalosc szkolna – ustalenia terminologiczne
2. Aspekty dojrzalosci dziecka
2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny
2.2. Rozwój procesów poznawczych
2.3. Rozwój emocjonalny
2.4. Rozwój spoleczno-moralny
3. Dojrzalosc szkolna – stan badan
4. Metody badania dojrzalosci szkolnej
5. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiazku szkolnego
6. Wpływ rodziny na rozwój szesciolatka
7. Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do szkoly


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i ich wskazniki
4...

Czytaj więcej

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka na przykładzie XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I.
Aspekty funkcjonowania i rozwoju dziecka w rodzinie.

1. Rodzina jako system
2. Rodzina jako środowisko spoleczno – wychowawcze
2.1. Zaspakajanie potrzeb dziecka w rodzinie
3. Cykle zycia czlowieka jako modyfikacja wiezi
4. Mechanizmy warunkujace rozwój dziecka w rodzinie


Rozdzial II.
Postawy rodzicielskie

1. Definicja postawy rodzicielskiej
2. Typologia postaw rodzicielskich wedlug Marii Ziemskiej
2.1. Wlasciwe postawy rodzicielskie
2.2. Niewlasciwe postawy rodzicielskie
3. Inne typologie postaw rodzicielskich


Rozdzial III.
Style wychowania w rodzinie

1. Definicja i rodzaje stylów wychowania
2...

Czytaj więcej

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki społecznej


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka gminy jako jednostki samorządu terytorialnego

Rozdzial II

Podstawowe zadania gminy w zakresię realizacji polityki mieszkaniowej

Rozdzial III

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdzial IV

Gospodarowanie istniejacymi zasobami mieszkaniowymi gminy

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Agresja i analiza motywu zachowan problemowych wychowanków z placówki opiekunczo-wychowawczejWstęp…………. 5

Rozdzial I
Agresja przejawiajaca się w obszarach zycia rodzinnego i społecznego

1.1. Podstawowe pojecia agresji w świetle literatury…………. 6
1.2. Wybrane ujecia teorii agresji…………. 9
1.3. Agresja czestym przejawem okresu dorastania w życiu mlodziezy…………. 14
1.4. Uwarunkowania grupy – przejawem agresji i przemocy…………. 17
1.4.1. Odrzucenie przez grupe rówiesnicza – pierwszy krok do agresji…………. 23
1.4.2. Srodowisko lokalne: zorganizowane grupy dewiacyjne i przestepcze…………. 28
1.5. Zachowania dewiacyjne wewnatrzrodzinne jako motywator zachowan agresywnych……33


Rozdzial II
Funkcjonowanie placówki opiekunczo-wychowawczej w ...

Czytaj więcej

Dlugofalowe skutki rozwodu rodziców odczuwane w życiu doroslym.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Pojecie rodziny a rozwód rodziców.

1.1. Funkcje i fazy rozwoju rodziny………… 5
1.2. Pojecie rozwodu …………9
1.3. Etapy rozwodu …………10
1.4. Przyczyny rozwodu………… 12
1.5. Konsekwencje rozwodu …………13


Rozdzial 2.
Rozwód rodziców a rozwój czlowieka

2.1. Rozwód rodziców a rozwój dziecka …………16
2.2. Rozwód rodziców a rozwój osoby doroslej………… 21
2.3. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozwodu………… 23


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan …………30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………30
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze …………33
3.4...

Czytaj więcej

Wizja swiata i poczucie wlasnej wartosci u osób z nadwaga i otyloscia


Wprowadzenie………… 4

Podstawy teoretyczne
Poczucie jakosci zycia-definicja i wyznaczniki………… 5
Optymizm-poczucie sensu zycia………… 16
Nadwaga i otylosc …………20
Poczucie sensu zycia i optymizmu a jakosc zycia u osób z nadwaga i otyloscia w świetle badan (dyskusja badan)………… 26

Problemy badawcze i hipotezy …………33

Metoda …………34
Uczestnicy badania …………34
Materialy …………35
Procedura………… 39

Wyniki

Poziom zadowolenia z zycia………… 40
Poczucie optymizmu………… 41
Poczucie sensu zycia………… 43
Zachowania prozdrowotne………… 44
Poziom optymizmu a zadowolenie z zycia………… 46
Sens zycia a zadowolenie z zycia …………49

Dyskusja wyników …………52

Literatura cytowana …...

Czytaj więcej

Postawy klas dzieci 1-3 wobec niepełnosprawnych rówiesników w klasach integracyjnych

Wstęp………..4

Rozdzial I
Wokól pojecia niepelnosprawnosci

1.1. Pojecie niepowodzen szkolnych ………..5
1.2. Rodzaje niepelnosci ………..8
1.2.1.Niepelnosprawnosc fizyczna………..11
1.2.2.Niepelnosprawnosc umyslowa ………..12
1.3. Sposoby pomocy uczniom niepelnosprawnym……….. 16
1.4. Podsumowanie ………..24


Rozdzial II
Srodowisko wychowawcze jako podstawa rozwoju dziecka

2.1. Pojecie i typologia srodowiska wychowawczego ………..25
2.2. Rodzina i szkola oraz ich funkcje w procesię wychowania dziecka ………..33
2.3. Podsumowanie ……….. 37


Rozdzial III
Zagadnienia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Problem pracy, pytania i hipotezy badawcze……….. 39
3.2...

Czytaj więcej

Kim jest czlowiek twórczy? Jakie cechy powinny charakteryzowac go z punktu widzenia psychologii poznawczej?


Definicja twórczosci ……….2

Rodzaje twórczosci ……….3

Kim jest osoba twórcza………. 7

Literatura Cytowana ……….8


 
Czytaj więcej

Tozsamosc spoleczna a samoocena kobietSamoocena kobiet w porównaniu do mezczyzn ………4


Stereotypy o kobietach……… 9

Seksizm dobrotliwy ………16


Tozsamosc spoleczna czym jest i jak się ma do samooceny kobiet ………19


 
Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie swietlicy szkolnej na przykładzie szkoly podstawowej w XYZWstęp ………..4

Rozdzial 1.
Swietlica szkolna w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie i zadania swietlicy szkolnej……….. 6
1.2 Zasady pracy w swietlicy ……….. 11
1.3 Metody i formy pracy w swietlicy ……….. 13
1.4 Nauczyciel swietlicy ……….. 21


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..37
2.3. Metody, techniki, narzedzia badan……….. 40
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..42
2.5. Charakterystyka terenu badan ………..42


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie swietlicy szkolnej w badaniach wlasnych

3.1. Zalozenia organizacyjne swietlicy w szkole ………..45
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ dyskryminacji ze wzgledu na plec na poziom depresji u kobiet

Streszczenie……….. 4

Źródła stereotypów i ich funkcje……….. 5
Rola uprzedzen i dyskryminacji w relacjach miedzygrupowych ………..7
Ambiwalentne uprzedzenia wobec grup spolecznych……….. 9
Pietno i stygmatyzacja……….. 14
Wladza a powstawanie uprzedzen ………..16
Ideologie jako mity legitymizacyjne……….. 17
Stereotypizacja kobiet i jej nastepstwa psychologiczne ………..22
Dyskryminacja kobiet a depresja – Problem i hipotezy badawcze……….. 25

Metoda

Osoby badane ………..28
Procedura ………..28
Zmienne i narzedzia badawcze……….. 29
Zmienne niezalezne ………..29

Wyniki

Analizy wstepne……….. 30
Analizy wlasciwe ………..31
Dyskusja wyników i konkluzje ………..35
Liter...

Czytaj więcej

Rola zabawy w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka przedszkolnegoWstęp…………..2

Rozdzial I
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym z uwzglednieniem potrzeby zabawy

1.1. Wiek przedszkolny w literaturze psychologicznej i pedagogicznej……………3
1.2. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym…………… 4
1.2.1. Somatyczny……………7
1.2.2. Motoryczny……………8
1.2.3. Poznawczy…………..9
1.3. Rozwój emocjonalno – spoleczny dziecka w wieku przedszkolnym……………10
1.4. Wyjasnienie pojecia zabawy i jej rodzaje……………15


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot badan……………20
2.2. Cel i problemy badawcze……………20
2.3. Metody i techniki badawcze……………21
2.4. Charakterystyka próby badawczej……………22


Rozdzial III.
Prezentacja wyników bad...

Czytaj więcej

Postrzeganie osób starych przez mlodziez


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Ujecie teoretyczne zjawiska starzenia się i starosci

1.1. Starosc i starzenie się – zagadnienia wstepne………. 4
1.2. Teorie wyjasniajace mechanizm starzenia się czlowieka……….9
1.3. Gerontologia jako nauka o starzeniu się i starosci……….14
1.4. Sytuacja ludzi starych w społeczenstwie i rodzinie……….16
1.5. Problemy zwiazane ze staroscia……….21
1.6. Instytucjonalne wspieranie osób starych………. 27


Rozdzial II.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ……….33
2.2. Problemy badawcze ……….34
2.3. Metoda, techniki i narzedzia badawcze………. 36
2.4. Przebieg badan oraz ich organizacja ……….39


Rozd...

Czytaj więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3

Rozdzial 1.
Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4
1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5
1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5


Rozdzial 2.
Pojecie agresji w świetle literatury fachowej.

2.1. Definicja pojecia agresji………….6
2.2. Geneza agresji………….8
2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8
2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10
2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11
2.2.4. Agresja powstala na skutek społecznego uczenia sie………….12


Rozdzial 3.
Czynniki determinujace powstawanie zachowan agresywnych wśród dzieci w mlo...

Czytaj więcej

Autorytety młodzieży szkolnej


Wstęp ………2

Rozdzial 1
1.Zmiany autorytetów w świetle rozwoju mlodego czlowieka

2.Autorytet rodziców……… 3
3.Autorytet kolegów, przyjaciól……… 6
4.Autorytet nauczycieli ………7
5.Autorytet idoli muzycznych, aktorów ………10
6.Autorytet bohaterów literackich……… 11
7.Kryzys autorytetu rodziców ………13


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan ………16
2. Problemy badawcze ………16
3. Metoda i techniki badawcze ………17
4. Charakterystyka terenu badan i próby badawczej……… 18
5. Organizacja badan wlasnych……… 21


Rozdzial III
Miejsce i wartość autorytetów w życiu młodych osób

1. System wartosci badanej mlodziezy ………24
2...

Czytaj więcej

Bezstresowe wychowywanie dzieci.


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe potrzeby psychiczne dziecka.

1.1. Potrzeba aktywnosci.
1.2 Potrzeba wzrostu, rozwoju.
1.3 Potrzeba wzoru.
1.4 Potrzeba indywidualizacji i akceptacji.
1.5 Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Rozdzial 2.
Rozwój twórczosci dziecka

2.1 Pojecie twórczosci.
2.2 Pojecie aspiracji.
2.3 Inne elementy niezbedne dla prawidlowego rozwoju dziecka.
2.4 Przeszkody w rozwijaniu talentów dziecka.

Rozdzial 3.
Kierunki rozwoju psychofizycznego dziecka.

3.1 Przygotowanie do zycia we wspólczesnym społeczenstwie.
3.2. Indywidualizm jako podstawa wychowania bezstresowego.

Rozdz...

Czytaj więcej

Dojrzalosc szkolna szescioletnich dzieci wiejskich uczeszczajacych lub nieuczeszczajacych do przedszkola.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Pojecie dojrzalosci szkolnej ……….3

1.1 Przeglad badan nad dojrzaloscia szkolna………. 9
1.2 Charakterystyka dojrzalosci szkolnej dziecka ……….16
1.3 Dojrzalosc szkolna a rozwój umyslowy………. 18

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot badan oraz problemy badawcze………. 30
2.2 Metody, techniki i problemy badawcze ……….32
2.3 Organizacja i przebieg badan………. 35
2.4 Charakterystyka badanych grup ……….36

Rozdzial III
Wpływ uczeszczania badz nie uczeszczania szesciolatków do przedszkola na ich dojrzalosc szkolna

3.1 Poziom dojrzalosci szkolnej badanych szesciolatków………. 38
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie dziecka z ADHD w klasię szkolnej – studium przypadku.


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Charakterystyka dziecka z zaburzeniami emocjonalno – ruchowymi

1.1. Nadruchliwosc……….. 4
1.2. Impulsywnosc……….. 9
1.3. Zaburzenia koncentracji uwagi ………..10
1.4. Czynniki warunkujace wystapienie ADHD ………..11


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot i zakres pracy……….. 14
2.2. Problem i hipoteza badawcza ………..15
2.3. Techniki, metody i narzedzia badawcze……….. 17
2.4. Charakterystyka grupy badawczej ………..20
2.5. Organizacja i przebieg badan ………..27


Rozdzial 3.
Analiza funkcjonowania dziecka z adhd w badanej klasie

3.1. Zaburzenia ruchowe ………..28
3.2. Zaburzenia emocjonalne……….. 30
3.3...

Czytaj więcej

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5
1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6
1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10

Rozdzial II
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy.

2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11
2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12
2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13
2.2 Zaburzenia rozwoju procesów wykonawczych …………20
2.3 Zaburzenia rozwoju procesów poznawczych …………22
2.3.1 Objawy zaburzen percepcji sluchowej …………22
2.3...

Czytaj więcej

Badanie otylosci wśród dzieci w wieku szkolnego w szkole podstawowej w XYZ oraz w szkole podstawowej w XXX

Wstęp………6

Rozdzial I
Otylosc- pojecie ogólne

1.1.Definicja i ocena otylosci……… 7
1.2.Typy otylosci……… 11
1.3. Epidemiologia wystepowania otylosci na swiecie……… 13

Rozdzial II
Negatywny wpływ otylosci na organizm czlowieka

2.1. Przyczyny otylosci……… 18
2.2 Skutki otylosci ………23
2.3. Profilaktyka i leczenie otylosci……… 33
2.4. Interwencje w szkole ………44

Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel pracy ………48
3.2. Material i metoda……… 48

Rozdzial IV
Omówienie wyników badan ………49

Wnioski ………60
Zakończenie……… 62
Bibliografia ………63


 
Czytaj więcej

Poznanie swiata roslin w klasach 1-3.Rozdzial I
Swiat roslin oraz wybrane elementy nauk przyrodniczych

1.1. Edukacja ekologiczna……….. 5
1.2. Pojecie i cele edukacji ekologicznej klasach 1-3 ………..8
1.3. Nauczyciel i jego rola w realizacji tresci ekologicznych……….. 13
1.4. Formy i metody w edukacji ekologicznej……….. 15
Zakończenie ………..29


 
Czytaj więcej

Praca z dzieckiem dyslektycznym


Rozdzial I
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Dysleksja rozwojowa – charakterystyka zaburzenia………… 4
1.1.1. Badania nad dysleksja w Polsce………… 5
1.1.2. Etiologia i patomechanizmy dysleksji………… 7
1.1.3. Typy dysleksji………… 9
1.2. Diagnoza dysleksji………… 10
1.2.1. Diagnoza psychologiczna………… 12
1.2.2. Diagnoza pedagogiczna………… 16
1.3. Terapia pedagogiczna………… 21
1.3.1. Zasady terapii pedagogicznej………… 23
1.3.2. Organizacja zajęć terapii pedagogicznej………… 25
1.4. Wybrane metody stosowane w pracy z dzieckiem dyslektycznym………..28
1.4.1. Metoda Dobrego Startu………… 29
1.4.2. Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne………… 33
1.4.3...

Czytaj więcej

Rola rodziny w życiu czlowieka w oparciu o licealistów i ich rodziny.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Srodowisko rodzinne w świetle literatury

1.1.Pojecie srodowiska rodzinnego………. 7
1.2. Rodzina jako grupa spoleczna………. 11
1.2.1 Atmosfera w domu rodzinnym ……….14
1.2.2. Sytuacje rodzinne a ksztaltowanie się osobowosci ……….19
1.3. Rodzina jako instytucja………. 22
1.3.2.Sytuacja materialno – bytowa w rodzinie ……….27
1.4. Rodzaje postaw rodzicielskich i style wychowania ……….29
1.4.1 Stosunki panujace miedzy rodzicami ……….34
1.4.2 Stosunki panujace miedzy rodzicami a dziecmi ……….35
1.4.3 Stosunki panujace miedzy rodzenstwem ……….37

Rozdzial II
Wpływ srodowisk na działania społeczne

2.1...

Czytaj więcej

Ryzyko dysleksji u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska dysleksji

1.1. Definicje i typy dysleksji……….. 7
1.2. Wybrane koncepcje etiologiczne zaburzen typu dyslektycznego……….. 11
1.3. Objawy dysleksji u dzieci i doroslych ………..16
1.4. Sposoby diagnozowania dysleksji ………..19

Rozdzial II
Rozwój mowy i jezyka dziecka

2.1. Warunki kształtowania się mowy……….. 23
2.2. Zaburzenia rozwoju mowy – charakterystyka ………..27
2.3. Wpływ wad wymowy na proces czytania i pisania………..32

Rozdzial III
Dziecko z grupy ryzyka dysleksji

3.1. Pojecie ryzyka dysleksji ………..36
3.2. Objawy ryzyka dysleksji ………..37
3.3...

Czytaj więcej

Społeczne uwarunkowania przejawów buntu młodzieży w gimnazjach.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Spoleczenstwo i jego wymagania w stosunku do mlodziezy

1.1.Spoleczenstwo Polskie i jego organizacja i zasady funkcjonowania……….. 6
1.2. Wymagania spoleczenstwa dotyczace przestrzegania prawa, norm moralnych……….. 7
1.3. Obowiazek pracy dla wspólnego dobra……….. 14
1.4. Obowiazek ksztalcenia się (obowiazek szkolny) jak przygotowanie do przyszlej pracy zawodowej………… 21
1.5. Obowiazek w sluzbie ojczyzny ………..22

Rozdzial II
Przyczyny i formy buntu młodzieży w gimnazjum

2.1. Okres dojrzewania i jego specyfika……….. 25
2.2. Specyfika buntu w okresie dorastania……….. 30
2.3...

Czytaj więcej

Styl wychowania w rodzinach młodzieży przejawiajacej nieprzystosowanie rówiesnicze.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Teoria nieprzystosowania społecznego

1.Pojecie nieprzystosowania społecznego……….. 6
2. Przyczyny biologiczne i społeczne nieprzystosowania społecznego……….. 13
2.1 Społeczne przyczyny niedostosowania społecznego……….. 13
2.2 Biologiczne przyczyny niedostosowania społecznego ………..20
3. Stadia i typologie nieprzystosowania społecznego……….. 23
4.Style wychowania w rodzinie ………..29

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan ………..36
2. Problemy badawcze ………..36
3. Metoda, techniki i narzedzia badawcze ………..38
4. Przebieg i organizacja badan, dobór osób badanych……….. 42

Rozdzial III
Analiz...

Czytaj więcej

Sytuacja dziecka w rodzinie o wysokim statusię materialnymWstęp……….3

Rozdzial 1
Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle literatury………. 5

1.1. Pojecie rodziny ……….5
1.2. Funkcje rodziny ……….10
1.3. Zadania, struktura i typologia rodziny………. 17


Rozdzial II
Dobrobyt materialny rodziny i jego znaczenie dla jej funkcjonowania

2.1. Pojecie dobrobytu materialnego ……….29
2.2. Pojecie pieniadza i jego rola w życiu rodziny ……….34
2.3. Próba sformulowania szczescia dziecka w rodzinie ……….41


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1.Cel, przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki ……….47
3.2. Metody i techniki badawcze stosowane w pracy………...

Czytaj więcej

Kara, jako zjawisko wychowawcze.Wstęp
1. Wybór problematyki badawczej

2. Uzasadnienie wyboru problematyki……….2
3. Okreslenie celów badawczych ……….2


Rozdzial I.
Opracowanie koncepcji badan wlasnych

1. Sformowanie problemów badawczych ……….3
2. Sformulowanie domniemanych odpowiedzi………. 3
3. Sporzadzenie katalogów zmiennych i wskazników………. 3
4. Dobór próby badawczej………. 4
5. Wybór terenu badan ……….5
6. Ustalenie czasu badania………. 6


Rozdzial II.
Ankieta-Kara, jako zjawisko wychowawcze ……….7

Rozdzial III.
Analiza przeprowadzonej ankiety………. 12

Wnioski podsumowujace………. 31
Bibliografia………. 32


 
Czytaj więcej

Narkotyki i narkomania w szkole. Praca oparta na badaniach wlasnych uczniów szkoly XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Wyjasnienie podstawowych zagadnien.

1.1. Pielegnowanie i misja pielegniarstwa.
1.2. Rola i funkcje zawodowe pielegniarki.
1.3. Funkcja wychowawcza i promowanie zdrowia.


Rozdzial 2.
Narkotyki i narkomania

2.1 Podstawowe pojecia
2.2. Rodzaj narkotyków i skutki ich działania
2.3. Rodzaje uzaleznien
2.4. Czynniki usposabiajace do siegniecia po narkotyki
2.5. Cechy osobnicze narkomanów
2.6. Kryteria diagnozowania uzaleznien
2.7. Zapobieganie i leczenie narkomanii


Rozdzial 3.
Metodologia i analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Cel pracy
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4...

Czytaj więcej

Reklama spoleczna i jej wpływ na problem przemocy.


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Reklama spoleczna w teorii

1.1. Definicja reklamy społecznej………. 7
1.2. Historia reklamy społecznej………. 11
1.3. Reklama spoleczna jako element marketingu społecznego………. 13
1.4. Rodzaje, cele, funkcje i zadania reklamy społecznej ……….15
1.5. Reklama spoleczna jako komunikowanie perswazyjne ………. 21


Rozdzial II.
Problematyka przemocy

2.1. Przemoc – próba zdefiniowania zjawiska ………. 24
2.2. Sprawcy przemocy ………. 31
2.3. Ofiary przemocy ………. 35
2.4. Interpersonalne traumatyczne zdarzenia w rodzinie przyczyna i skutkiem cyklów przemocy ……….39
2.5...

Czytaj więcej

Rola ojcowska mezczyzny w perinatalnym i prenatalnym i okresie zycia dziecka.


Wstęp …………4

Rozdzial 1
Rola ojcowska w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka w świetle literatury

1.1 Dojrzewanie do ojcostwa …………5
1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem………… 7
1.3 Obrzed Couvade …………8
1.4 Ojciec a ciaza …………9
1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka …………12
1.6 Poród …………15
1.7 Po porodzie………… 17
1.8 Powrót do domu …………18


Rozdzial 2
Metodologia

2.1 Przedmiot i cel badan………… 21
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………… 21
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 25
2.4 Organizacja i przebieg badan …………28


Rozdzial 3
Rola mezczyzny w opracowaniu teoretycznym i uogólnieniu wyników …………29

3.1 Teren badan…………. 30
3...

Czytaj więcej

Reklama telewizyjna i jej wpływ na dzieci na przykładzie firmy Danone


Wstęp

Rozdzial I
Reklama telewizyjna, jako narzedzie promocji

1.1 Miejsce reklamy w marketingu
1.2 Cele i funkcje reklamy
1.3 Metody projektowania reklam
1.4 Reklama telewizyjna- charakterystyka
1.5 Oddzialywanie reklam telewizyjnych na dzieci


Rozdzial II
Charakterystyka firmy Danone oraz analiza dzialan reklamowych firmy

2.1 Charakterystyka firmy Danone oraz zakres jej działania
2.2 Działania marketingowe stosowane przez firme Danone z uwzglednieniem dzialan promocyjnych
2.3 Analiza dzialan reklamowych firmy Danone skierowanych do dzieci


Rozdzial III
Badanie wpływu reklam firmy Danone na dzieci w wieku szkolnym – badanie wlasne ank...

Czytaj więcej

Sytuacja zyciowa dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Wprowadzenie w zagadnienia pracy na podstawie literatury przedmiotu

1. Alkoholizm w ujęciu teoretycznym i praktycznym………. 5
1.1. Próba porzadku definicyjnego pijanstwo, alkoholizm, uzaleznienie, wspóluzaleznienie ……….5
1.2. Droga do choroby alkoholowej ……….9
1.3. Statystyczne ujecie kwestii. Swiat Polska………. 12
2. Dziecinstwo o poczatkach zycia czlowieka. Ogólna charakterystyka rozwoju biologicznego i psycho-społecznego „malego ……….8221; czlowieka 18
3. Znaczenie srodowiska rodzinnego dla prawidlowego rozwoju dziecka………. 23
4...

Czytaj więcej

Dziecinstwo w rodzinie z problemem alkoholowym w relacjach doroslych dzieci alkoholików


Wstęp……… 2

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy familiologii

1.1. Pojecie rodziny oraz charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego……….. 4
1.2. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego……….. 10


Rozdzial 2.
Dorosle dzieci alkoholików

2.1. Cechy Doroslych Dzieci Alkoholików……….. 23
2.2. Alkoholizm i wspóluzaleznienie ………..33


Rozdzial 3.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot, cel badan, oraz problematyka badawcza……….. 48
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 49
3.3. Ogólna charakterystyka próby badawczej i terenu badan……….. 51
3.4. Organizacja i przebieg badan……….. 53


Rozdzial 4.
Skut...

Czytaj więcej

Zjawisko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.Wstęp………….4

Rozdzial 1
Problematyka dysleksji w świetle literatury przedmiotu

1.1 Pojecie i charakterystyka dysleksji………….6
1.2 Rodzaje i modele rozumienia dysleksji………….10
1.3 Sposoby przeciwdziałania i przezwyciezania dysleksji………….15
1.4 Rola srodowiska wychowawczego w przezwyciezaniu dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym………….20


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1 Cel i przedmiot badan…………. 26
2.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze …………. 27
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze…………. 29
2.4 Teren i organizacja badan…………. 32


Rozdzial 3
Przezwyciezanie dysleksji u dzie...

Czytaj więcej

Swietlica srodowiskowa i jej efekty w zakresię ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Swietlica srodowiskowa i jej zadania

1.1 Krótki rys historyczny powstania swietlic srodowiskowych……….5
1.2 Swietlica srodowiskowa w XYZ……….8
1.3 Organizacja pracy oraz funkcje i zadania swietlicy……….10
1.4 Cechy wychowawcy swietlicy sprzyjajace pracy z dziecmi……….15


Rozdzial 2.
Wpływ swietlic srodowiskowych na wychowanie i edukacje dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1 Pojecie wychowania……….16
2.2 Wpływ rodzin dysfunkcyjnych na dzieci……….17
2.3 Wpływ swietlic srodowiskowych na wychowanie……….20
2.4 Pomoc edukacyjna podopiecznym swietlicy……….24


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej

Udział seniorów w wychowaniu dzieci w rodzinie wielopokoleniowejWstęp………….1

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.Rodzina na przestrzeni wieków………….2
2.Potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym………….14
3.Osoby starsze w rodzinie wspólczesnej………….22
4.Społeczne stereotypy i uprzedzenia wobec osób starszych………….30
5.Konflikt pokolen………….37


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1.Cele i podmiot badan………….46
2.Problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne i wskazniki………….47
3.Metody,techniki i narzedzia badawcze………….52
4.Organizacja i teren badan………….54


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

1.Analiza kwestionariusza ankiety………….58
1.1...

Czytaj więcej

Praca pedagoga szkolnego w oczach młodzieży gimnazjalnejWstęp……….1

Rozdzial I
Zagadnienia Teoretyczne

1.1 Pojecie pedagog szkolny ……….2
1.2 Kwalifikacje pedagoga szkolnego………. 3
1.3 Obowiazki i zadania pedagoga szkolnego ……….5
1.4 Metodyka pracy pedagoga szkolnego………. 8


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cele badan wlasnych ……….10
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………. 11
2.3 Zmienne i wskazniki badan wlasnych………. 12
2.4 Metody, techniki i narzedzia badan………. 14
2.5 Charakterystyka grupy badawczej ……….16


Rozdzial 3
Analiza wyników badan

3.1 Motywy kontaktowania się młodzieży z pedagogiem szkolnym ……….19
3.2 Znajomosc funkcji pedagoga szkolnego przez mlodziez ……….21
3...

Czytaj więcej

Wpływ ogladania telewizji na ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnymWstęp

1.Cel i zakres pracy
2.Uzasadnienie tematu
3.Podstawowa terminologia
4.Charakterystyka zawartosci pracy

Rozdzial 1
Wpływ ogladania telewizji na ksztaltowanie zachowania i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym, w świetle literatury i dokumentów

1.1. Czynniki kształtujące zachowanie i postawy dziecka w mlodszym wieku szkolnym
1.2. Pojecie wpływu telewizji
1.3. Indywidualne i srodowiskowe czynniki warunkujace wpływ TV na dzieci w mlodszym wieku szkolnym
1.4. Oddzialywanie wzorów osobowych i sytuacji propagowanych przez TV na ksztaltowanie zachowan i postaw dziecka w mlodszym wieku szkolnym
1.5...

Czytaj więcej

Przyczyny i przejawy przemocy w rodzinie.

Wstęp

Rozdzial 1
Zakres pojecia przemocy

1.1. Pojecie przemocy w naukach pedagogicznych
1.2. Formy przemocy
1.3. Typy przemocy w rodzinie

Rozdzial 2
Uwarunkowania i skutki przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz sposoby pomocy ofiarom przemocy domowej

2.1. Uwarunkowania przemocy w rodzinie
2.2. Skutki przemocy w rodzinie
2.3. Sposoby pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Rozdzial 3
Metodologiczne podstawy badan

3.1. Przedmiot, miejsce i czas badan, dobór próby
3.2. Cel i problemy badawcze
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.5. Prezentacja wyników badan
3.5.1. Charakterystyka badanej populacji
3.5.2...

Czytaj więcej

Zaleznosc zachowania czlowieka od wizerunku erotycznego kobiety w mediach


Wstęp

Rozdzial I
Erotyka w reklamie

1.1. Reklama – podstawowe pojecia i funkcje
1.2. Erotyka jako sposób oddzialywania na psychike czlowieka
1.3. Erotyzm w reklamie


Rozdzial II
Erotyczny wizerunek kobiety w reklamie

2.1. Stereotyp kobiety w reklamie – pojecie i źródła stereotypów
2.2. Rodzaje wizerunków kobiet w reklamie oraz ich rola
2.3. Grupy ludzi, do których kierowane sa erotyczne reklamy


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problem badawczy
3.2. Hipotezy
3.3. Techniki badawcze
3.4. Osoby badane


Rozdzial IV
Zachowania kobiet i mezczyzn uwarunkowane wizerunkiem erotycznym kobiety – analiza wyników badan wlasnych

4.1...

Czytaj więcej

Aspiracje edukacyjno-zawodowe wychowanków Domu Dziecka – w świetle badan przeprowadzonych wśród wychowanków Domu Dziecka XYZ

Wstęp ……….4

Rozdzial 1.
Problem aspiracji na podstawie literatury

1.1. Pojecie aspiracji ……….6
1.2. Poziom aspiracji – pojecie i jego istota ……….9
1.3. Kryteria podzialu aspiracji ……….11
1.4. Aspiracje edukacyjno – zawodowe i ich obszary ……….13


Rozdzial 2.
Placówka opiekunczo – wychowawcza, jako środowisko kształtowania się aspiracji edukacyjno zawodowych wychowanków

2.1. Placówka opiekunczo– wychowawcza/ dom dziecka – wyjasnienia terminologiczne………. 18
2.2. Funkcje i zadania placówek opiekunczo – wychowawczych………. 20

2.3. Dom dziecka – jako środowisko kształtowania się aspiracji edukacyjno– zawodowych wychowanków………. 23


...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie DDA w doroslym zyciuWstęp………3

Rozdzial 1.
Alkoholizm jako problem spoleczny

1.1. Wizerunek nieszczesc i problemów wynikajacych z alkoholizmu……… 5
1.2. Pojecie i etapy alkoholizmu……… 7
1.3. Alkoholizm jako choroba rodzinna ………10
1.4. Pelnienie ról w rodzinie alkoholowej ………11


Rozdzial 2.
Syndrom DDA

2.1. Cechy wspólne doroslych dzieci alkoholików ………15
2.2. Funkcjonowanie zawodowe doroslych dzieci alkoholików ………20
2.3. Relacje interpersonalne doroslych dzieci alkoholików ………24
2.3.1. Zwiazki przyjacielskie i relacje intymne ………25
2.3.2. DDA jako rodzic………. 28


Rozdzial 3.
Terapia

3.1. Psychoterapia……… 31
3.2. Grupy samopomocy……… 35


Zakończenie……&...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe wśród kuratorów sadowych.


Wstęp ………..3

Rozdzial 1
Wypalenie zawodowe w świetle literatury przedmiotu

1.1. Istota wypalenia zawodowego ………..5
1.2. Stres, jako źródłowypalenia zawodowego ………..7
1.3. Przyczyny wypalenia zawodowego ………..9
1.4. Skutki wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem……….. 11


Rozdzial 2
Wypalenie zawodowe w pracy kuratora sadowego

2.1. Specyfikacja pracy kuratorów sadowych……….. 14
2.2. Zadania kuratorów sadowych ………..15
2.3. Czynniki stresogenne w pracy kuratora sadowego ………..21
2.4. Skutki wypalenia zawodowego w pracy kuratora sadowego……….. 23


Rozdzial 3
Zalozenia metodologiczne pracy

3.1...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich