Kategoria Pedagogika

Wpływ dysleksji na szkolne funkcjonowanie dziecka


Streszczenie……….2

Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Zaburzenia rozwojowe w ujęciu teoretycznym

1.1.Analiza pojec………. 4
1.2.Rodzaje zaburzen rozwojowych………. 5
1.3.Opieka państwa nad dziecmi z zaburzeniami rozwojowymi ……….6


Rozdzial 2
Funkcjonowanie dziecka z dysleksja

2.1.Charakterystyka dysleksji………. 9
2.2.Przyczyny dysleksji ……….13
2.3.Zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym………. 16
2.4.Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym………. 21


Rozdzial 3
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1.Przedmiot i cele badan ……….29
3.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….30
3.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 32
3.4.Zmienne i ich wskazniki pomiaru ……….35
3.5...

Czytaj więcej

Propozycje zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mieszkajacych w Zabrzu


Wstęp

Czesc I
1. Edukacja regionalna jako przedmiot nauczania.

1.1. Istota edukacji regionalnej……… 6
1.2. Kształtowanie przynaleznosci do regionu jako odbudowanie wartosci……… 7
1.3. Próby zainteresowania nauczycieli edukacja regionalna……… 8
2. Programy edukacji regionalnej ………9
2.1. Dokumenty ministerialne traktujace o edukacji regionalnej……… 9
2.2. Możliwościtworzenia programów szkolnych w zakresię edukacji regionalnej ………10
3. Zabrze i jego dzielnica Mikulczyce jako atrakcyjne miejsce ………13
3.1. Wybrane zagadnienia z historii Zabrza ………13
3.2. Zabrzanskie obiekty zabytkowe……… 17
3.3. Miejscowe legendy ………22
3.4. Instytucje kulturalno-oswiatowe na terenie Zabrza……… 24
3.5...

Czytaj więcej

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Alkohol i alkoholizm

1.1.Pojecie alkoholu………. 5
1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7
1.3.Objawy alkoholizmu ……….9
1.4.Fazy alkoholizmu ……….12
1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14


Rozdzial II.
Przyczyny i skutki spozywania alkoholu

2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24
2.2.Skutki alkoholizmu ……….28
2.2.1.Skutki biologiczne ……….28
2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29
2.2.3.Skutki społeczne ……….33


Rozdzial III.
Alkoholizm a przestepczosc

3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36
3.2.Alkoholizm, jako czynnik kryminogenny ……….39
3.3.Wpływ alkoholu na przestepczosc ……….41
3.3.1...

Czytaj więcej

Przemoc wobec dziecka w rodzinie w opinii uczniów szkoly podstawowej nr XYZ


Wstęp……….5.

Rozdzial I
Dziecko, jako ofiara przemocy w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Przemoc, próba zdefiniowania zjawiska……….6.
1.2. Rodzaje i charakterystyka zjawiska przemocy wewnatrzrodzinnej……….14.
1.3. Konsekwencje przemocy wobec dzieci……….24.
1.4. Przyczyny zachowania agresywno – przemocowego dzieci i młodzieży ……….29.
1.5. Przeglad badan dotyczacych agresji wśród mlodziezy……….35.

Rozdzial II
Dzalania profilaktyczne wobec zjawiska przemocy.

2.1. Prawa dziecka w świetle aktów prawnych krajowych i miedzynarodowych……….38.
2.2. Prawne aspekty przemocy……….48.
2.3. Rozmiary zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie……….54.
2.4. Podstawowe formy profilaktyki……….59

Rozdzial II...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie polskim


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Charakterystyka niepelnosprawnosci

1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci………5
2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce………8
3. System prawny stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie………12
4. Rynek pracy w stosunku do osób niepelnosprawnych………15


Rozdzial II.
Uposledzeni umyslowo w społeczenstwie polskim

1. Stosunek spoleczenstwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie………18
2. Socjalizacja osób niepelnosprawnych………22
3. Integracja osób uposledzonych umyslowo………25


Rozdzial III.
Trudnosci osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. Postawy srodowiska społecznego wobec osób uposledzonych………29
2...

Czytaj więcej

Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie XYZ


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Stan badan nad problemem

1.1. Wprowadzenie do zagadnien muzykoterapii……….. 7
1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć ………..7
1.1.2. Zainteresowania muzykoterapia przez rózne dziedziny nauki. 10
1.1.3. Rodzaje muzykoterapii ……….. 12
1.2. Rys historyczny muzykoterapii………..16
1.2.1. Zainteresowanie muzyka i jej wlasciwosciami dawniej i dzis ………….16
1.2.2. Rozwój muzykoterapii w Europie i Polsce ……….. 20
1.3. Możliwościzastosowania muzykoterapii w edukacji……….. 22
1.3.1.Muzyka jako element nauczania w pedagogice ………..22
1.3.2. Wychowanie ‚przez rytm’. Muzyka w ‚super nauczaniu’ ………..23
1.3.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii ……….. 26


Rozdzial...

Czytaj więcej

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Starosc – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7
1.2. Umowny próg starosci………. 11
1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13
1.4. Teorie starzenia sie ……….16


Rozdzial 2.
Starosc jako zjawisko społeczne

2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24
2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 roku………. 27

2.3. Mity i stereotypy dotyczace starosci………. 31
2.4. Stosunek osób starszych do wlasnej starosci………. 35
2.5. Stosunek młodych pokolen do starości i osób starszych ……….39


Rozdzial 3.
Sytuacja ludzi starszych w Polsce

3.1. Sytuacja materialna osób starszych ……….44
3.2...

Czytaj więcej

Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu

1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6
1.2. Proces starzenia sie………… 21
1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21
1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23
1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25
1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci i młodzieży w zakresię kształtowania stosunku do ludzi starych………… 30
1.3. Przeglad badan róznych autorów na temat postaw mlodziezy, oraz doroslego spoleczenstwa wobec starzenia się i starosci………… 31


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11
1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19


Rozdzial II
Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie.

2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej……….31
2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie……….36
2.4...

Czytaj więcej

Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusię majatkowym i społecznym.


Wstęp………5

Rozdzial I
Srodowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.

1.1. Definicja i funkcje rodziny………7
1.2. Sytuacja wspólczesnej rodziny………16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci………23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzen uczniów……… .35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzen szkolnych………42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów………56


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………67
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badan………76
2.5. Charakterystyka badanej populacji………77


Rozdzial III
Niepowodze...

Czytaj więcej

Postawy i oczekiwania mieszkańców domu pomocy społecznej wobec pielegniarki


Wstęp………4

Rozdzial I
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej

1.1. Domy Pomocy Spolecznej w kontekscie polityki społecznej państwa………5
1.2. Podstawy prawne działalności Domów Pomocy Spolecznej………7
1.3. Cele i zadania Domów Pomocy Spolecznej………10
1.4. Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug………13


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………17
2.2. Problemy badawcze………17
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze………18
2.4. Organizacja i przebieg badan………19


Rozdzial III
Działalność domu pomocy społecznej w X.

3.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki………21
3.2. Struktura organizacyjna domu………24
3.3...

Czytaj więcej

Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych


Wstęp……….3

Rozdzial I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.

1.1. Patologia spoleczna – analiza definicyjna………. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje……….11
1.3. Patologie w rodzinie……….20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom……….26


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….37
2.4. Przebieg i organizacja badan……….43


Rozdzial III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji……….41
3.2. Sytuacja rodzinna dzieci……….48
3.3...

Czytaj więcej

Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki


Wstęp………4

Rozdzial I
Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiazywania.

1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób slownikowy………7
1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy ………16
1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole………23
1.4. Problem ksztalcenia specjalistów w zakresię logopedii – analiza stanu na przykładzie WSHE we Wloclawku………27


Rozdzial II
Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej

2.1. Najczestsze wady oraz ich geneza………29
2.2. Wspólpraca logopedy z nauczycielami………39
2.3. Rodzice i szkola a wady wymowy………44


Rozdzial III
Metody stosowane w terapii mowy.

3.1. Metoda Weroniki Sherborne………48
3.2...

Czytaj więcej

Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Pojecie oraz funkcje rodziny…………6
1.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny
1.3. Style wychowania w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci…………19
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…………31

Rozdzial II
Rozwód i jego wpływ na funkcjonowanie rodziny.

2.1. Istota rozwodu…………38
2.2. Przyczyny oraz skutki rozwodu…………42
2.3. Rozwód rodziców problemem wspólczesnej rodziny…………51
2.4. Sytuacja dziecka z rozwiedzionych malzenstw…………56


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………66
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…………68
3.3. Zmienne i ich wskazniki…………71
3.4...

Czytaj więcej

Rózne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci – Autyzm i FAS


Wstęp……….4

Rozdzial I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Autyzm jako choroba……….6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu……….13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem……….21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego……….24


Rozdzial II
Alkoholowy zespół plodowy w świetle literatury przedmiotu.

2.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia……….32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS……….39
2.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….47
2.4. Dziecko z zespolem FAS w szkole……….50


Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

3.1. Cel oraz przedmiot badan………. 64
3.2. Problemy badawcze……….65
3.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich