Kategoria Pedagogika

Sposoby i formy aktywnosci osób w podeszlym wiekuWstęp ……..4

Rozdzial I
Starosc w ujęciu teoretycznym

1. Starosc z perspektywy historycznej ……..6
2. Starosc we wspólczesnym społeczenstwie ……..9
3. Formy, funkcje i cele aktywnosci seniorów…….. 13
4. Glówne formy atywnosci ludzi starych ……..18


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badania

1. Przedmiot badan ……..22
2. Cel badan ……..23
3. Problem badawczy ……..24
4. Hipotezy badawcze ……..25
5. Charakterystyka terenu badawczego i badanych osób ……..26
6. Metoda, technika i narzedzie badawcze ……..27


Rozdzial III
Aktywnosc ludziu starszych w świetle badan wlasnych…….. 30

Zakończenie………39
Spis wykresów……… 41
Bibliografia………42

Czytaj więcej

Instytucja malzenstwa w opinii uczniów technikumWstęp………….2

1. Cel i zakres pracy.
2. Uzasadnienie wyboru tematu pracy………….2
3. Podstawowa terminologia………….3
4. Charakterystyka zawartosci pracy………….3


Rozdzial 1
Problematyka malzenstwa wśród młodzieży szkól srednich w świetle literatury i dokumentów.

1.1. Charakterystyka młodzieży szkól srednich w swiecie ponowoczesnym………….5
1.2. Malzenstwo jako instytucja spoóleczna………….9
1.3. Oddzialywanie rodziny i szkoly na zachowania promalzenskie………….15


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan.

2.1. Problemy, hipotezy, zmienne i wskazniki badawcze
2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………….23
2.3. Opis srodowiska badawczego…………...

Czytaj więcej

Rola ojców w wychowaniu i socjalizacji dziecka


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rodzina i funkcje wychowawcze. Rola i znaczenie postaw ojców.

1.1. Pojecie wychowania i jego cechy ……….6
1.2. Definicja socjalizacji ……….8
1.3. Charakterystyka stylów wychowania ……….10
1.4. Kara i nagroda jako metody wychowawcze ……….12

Rozdzial II
Wychowawcze i socjalizacyjne oddzialywanie ojca na dziecko w rodzinie.

2.1 Postawy rodziców wobec dzieci i wobec siebie……….14
2.2 Relacje interpersonalne w rodzinie……….17
2.3 Rola ojca w wychowaniu dziecka na przestrzeni dziejów ………..19
2.4 Wpływ ojca na rozwój dziecka, wieloaspektowosc pojecia ojcostwo……….21
2.4.1 Ojciec a cechy zwiazane z plcia ……….26

Czytaj więcej

Zachowania agresywne uczniów i sposoby ich zapobiegania w klasach I-III nauczania poczatkowego.

Wstęp.

Rozdzial I
Zjawisko agresji w świetle literatury przedmiotu

1.1. Mechanizmy wpływajace na powstawanie agresji wśród uczniów klas I-III
1.2. Eskalacja agresji i formy jej stosowania
1.3. Przejawy agresji w pracach plastycznych uczniów


Rozdzial II
Rodziny dysfunkcyjne i patologiczne, jako podloze narodzin agresji dzieciecej

2.1. Niedojrzalosc emocjonalna rodziców i jej wpływ na dziecko
2.2. Niekorzystne wzorce osobowe czlonków rodziny
2.3. Brak lub rozluznienie wiezi emocjonalnej w rodzinie


Rozdzial III
Przejawy agresji wystepujace na gruncie szkolnym

3.1. Niepowodzenia szkolne i trudne warunki bytowe uczniów
3.2...

Czytaj więcej

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym.

Wstęp………3

Rozdzial I
Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu

1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5
2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9
3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzajace rozwój dziecka przedszkolu……… 14

Rozdzial II
Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym

1. Pojecie zabawy ………19
2. Rodzaje zabaw i gier i ich rola w życiu dziecka ………24
3. Wpływ zabawy na rozwój dziecka ………30

Rozdzial III
Przykladowe scenariusze zabaw i gier……… 34

Zakończenie ………46
Bibliografia……… 47


 
Czytaj więcej

Kary i nagrody stosowane przez rodziców w opinii dzieci w klasach I-III


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Okreslenie pojecia nagrody i kary w świetle teorii naukowych.

1.1. Rodzaje nagród i kar………..9
1.2. Zasady skutecznego nagradzania i karania………..18
1.3. Formy nagradzania i karania oraz ich rola w wychowaniu………..25

Rozdzial 2.
Metodologia badan.

2.1. Przedmiot i cel badan ………..29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..31
2.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33

Rozdzial 3.
Kary i nagrody stosowane przez opiekunów wobec dzieci w klasach I- III w świetle badan wlasnych.

3.1 Nagrody stosowane przez rodziców w opinii dzieci w klasach I-III na przykładzie Szkoly Podstawowej nr 48 w Czestochowie………..41
...

Czytaj więcej

Sport forma terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie


Wstęp……….3

Rozdzial I
Sport niepelnosprawnych

1.1. Rys historyczny sportu osób niepelnosprawnych……….5
1.2. Tendencje sportu osób niepelnosprawnych……….10
1.3. Uwarunkowania prawne sportu osób niepelnosprawnych……….13


Rozdzial II
Niepelnosprawnosc intelektualna

2.1. Pojecie niepelnosprawnosci……….17
2.2. Etiologia i patogeneza niepełnosprawności intelektualnej……….19
2.3. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej……….23
2.4. Wpływ aktywnosci fizycznej i sportu na rozwój chorej osoby……….27


Rozdzial III
Polskie Olimpiady Specjalne

3.1. Historia Olimpiad Specjalnych w Polsce, podstawowe informacje……….33
3.2...

Czytaj więcej

Demoralizacja i przestepczosc dzieci i młodzieży na przykładzie miasta XYZ.Wstęp………..6

Rozdzial I
Etiologia przestepczosci nieletnich.

1.1. Patologie społeczne majace wpływ na przestepczosc nieletnich………..8
1.1.1. Alkohol a przestepczosc nieletnich………..8
1.1.2. Narkotyki a przestepczosc nieletnich………..9
1.2. Rodzina a zachowania przestepcze nieletnich………..11
1.2.1. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie, a przestepczosc nieletnich………..12
1.2.2. Szkola a przestepczosc nieletnich………..13
1.3. Inne czynniki majace wpływ na przestepczosc nieletnich………..15
1.3.1. Środki masowego przekazu………..15
1.3.2. Zbiorowosc nieletnich przestepców………..16


Rozdzial II
Przestepczosc w Warszawie a przestepczosc w kraju – ...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.


Streszczenie…………3
Wprowadzenie…………6

Rozdzial I
Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8
1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11
1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14

Rozdzial II
Metody badan nad wypaleniem zawodowym.

2.1. Kwestionariusz MBI…………20
2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21
2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22
2.4. Kwestionariusz Teacher Attitude Scale oraz Staff Burnout Seale for Health Professionals…………23
2.5. Kwestionariusz Perceptual Job Burnout Inventory…………24

Roz...

Czytaj więcej

Formy pomocy rodzinom osób w okresie terminalnym na przykładzie stowarzyszenia Auxilium hospicjum swietego Arnolda Janssena W NysieWstęp……….. 3

Rozdzial I
Problematyka osób terminalnie chorych w literaturze przedmiotu

1. Choroba – definicja ……….. 5
2. Rodzaje chorób wspólczesnej cywilizacji – charakterystyka wybranych ………..7
3. Okres terminalny – istota pojecia……….. 13
4. Choroba nowotworowa oraz pojecie starości a okres terminalny……….. 15
5. Opieka nad osobami chorymi – możliwości wsparcia i pomocy……….. 17


Rozdzial II
Charakterystyka badanego srodowiska – Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum Swietego Arnolda Janssena w Nysię

1.Nysa i okolice………..23
2.Organizacja Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Swietego Arnolda Janssena w Nysie ………..34
3...

Czytaj więcej

Terapeutyczny wpływ basni i bajek na rozwój dziecka

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1...

Czytaj więcej

Rola opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyza w życiu starszych osób.Rozdzial 1.
Uzasadnienie wyboru tematu

Definicja opieki
Definicja pomocy
Okres starości i problemy z nim zwiazane
Samotnosc i jej konsekwencje
Potrzeby osób w wieku senioralnym

Rozdzial 2.
Cele poznawcze i praktyczne

Cele poznawcze
Cele praktyczne
Zasady gromadzenia informacji.

Rozdzial 3.
Oddzial Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyza

Rozdzial 4.
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyza

Uslugi opiekuńcze realizowane przez opiekunki PCK
Opiekunka osób starszych – zadania, kompetencje

Rozdzial 5.
Wybrane instytucje wsparcia społecznego seniorów

Wnioski
Jednolity system szkolen opiekunek

Bibliografia
Aneksy


 
Czytaj więcej

Motywacja do uczenia się a zachowania prospołeczne dzieci w mlodszym wieku szkolnym.

Wstęp ………..4

Rozdzial 1.
Motywacja do uczenia się dzieci w mlodszym wieku szkolnym

1.1. Pojecie i istota motywacji………..7
1.2. Rodzaje motywacji ………..9
1.3. Teorie motywacji ………..12
1.4. Znaczenie motywacji w procesię ksztalcenia oraz sposoby motywowania uczniów do nauki ………..16
1.4.1. Rola nauczyciela w ksztaltowaniu motywacji ………..19
1.4.2. Sposoby motywowania uczniów ………..21


Rozdzial 2.
Zachowania prospołeczne dzieci w mlodszym wieku szkolnym

2.1. Rozwój spoleczny dzieci w wieku od 7 do 9 lat ………..24
2.3. Wpływ zachowan prospołecznych na motywacje do uczenia się ………..27


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

1.1...

Czytaj więcej

Próba porównania trzech wybranych paradygmatów pedagogicznych w wymiarach: antologicznym , epistemologicznym, aksjologicznym , estetycznym, etycznym, antropologicznym


Wstęp

1. Paradygmat kulturowy
2. Paradygmat postmodernistyczny
3. Paradygmat przedmiotowy

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Efektywność dydaktyczna multimedialnych form nauczania fizyki


Wstęp

Rozdzial I
Koncepcje nauczania – uczenia sie

Rozdzial II.
Wirtualne pomoce dydaktyczne w nauczaniu fizyki

2.1 Wymagania stawiane srodkom komputerowym
2.2 Encyklopedie multimedialne
2.3 Podreczniki multimedialne


Rozdzial III
Multimedialne formy nauczania fizyki

3.1. Realne pomoce dydaktyczne w nauczaniu fizyki
3.2. Wystawy interaktywne
3.3. Wystawy tematyczne
3.4. Efektywność wystaw dydaktycznych
3.5. Sciezki multimedialne


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Agresja

Wstęp

1. Pojecie i rodzaje agresji
2 Teoria społecznego uczenia sie
3 Teoria frustracji

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Status zawodowy polskiego nauczyciela w porównaniu z nauczycielami wybranych krajów europejskich.

Wstęp

1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

2. Awans zawodowy nauczycieli w krajach UE

2.1. Anglia
2.2. Finlandia
2.3. Niemcy


3. Sytuacja zawodowa nauczycieli w krajach UE

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Komputer jako narzędzie wspomagajace nauke fizyki nauczanie fizyki


Wstęp

Rozdzial 1
Metody nauczania fizyki – symulacje komputerowe czy tradycyjne srodki dydaktyczne

1.1. Rola eksperymentu w nauczaniu fizyki
1.2. Organizacja i przebieg pracy uczniów
1.3. Formy oceniania oraz sposoby kontroli wiedzy uczniów.
1.4. Analiza wyników dydaktycznych osiagnietych przez uczniów


Rozdzial 2.
Komputer jako narzedzie wspomagajace nauczania fizyki

2.1. Pomiary wspomagane komputerowo
2.2. Analiza ruchu zmiennego i wyznaczanie predkosci marszu za posrednictwem pomiaru odleglosci przy użyciu systemu Coach Lab
2.3. Badanie trzeciej zasady dynamiki Newtona z systemem PASCO
2.4...

Czytaj więcej

Profilaktyka agresji i przemocy w szkolach

Wstęp

Rozdzial I
Agresja i przemoc jako wyraz zaburzen emocjonalnych – stan zagadnienia w literaturze

1.1. Klasyfikacja agresji i przemocy
1.2. Źródła agresji i przemocy
a) teoria instynktu
b) teoria frustracji
c) teoria społecznego uczenia sie
1.3. Przejawy i formy agresji i przemocy


Rozdzial II Metodologiczne i organizacyjne zalozenia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problematyka badawcza
2.3. Metody techniki, narzedzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badan
2.5. Definicje teoretyczne wazniejszych pojec


Rozdzial III
Uwarunkowania agresji i przemocy jako wyraz zaburzen emocjonalnych u dzieci i mlodziezy

3.1...

Czytaj więcej

Panorama przemocy domowej wobec osób starszych w aspekcie wiktymologii

Wstęp

Rozdzial I.
Przemoc jako zjawisko spoleczno-personalne.

1.1. Przemoc domowa – konotacje terminologiczne.
1.2. Uwarunkowania bio-psycho-społeczne przemocy wobec osób starszych.
1.3. Istota przemocy domowej wobec osób starszych.

Rozdzial II.
Wiktymizacja osób starszych w rodzinie z perspektywy funkcjonowania w roli ofiary.

2.1. Sylwetka osoby w wieku starszym w ujęciu geriatrii i gerontologii.
2.2. Proces wiktymizacji osoby starszej w rodzinie.

Rozdzial III.
Wpływ wiktymizacji osoby starszej w rodzinie na obraz samej siebie.

Rozdzial IV.
Metodologia badan.

4.1. Cel, przedmiot, problemy, hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki.

Czytaj więcej

Istota, rozmiary i uwarunkowania przemocy rówiesniczej wśród wychowanków MOW w XYZ


Wstęp …………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko przemocy rówiesniczej nieletnich w świetle wybranego pismiennictwa

1.1. Podstawowe pojecia, definicje i interpretacja …………. 6
1.2. Etiologia …………. 9
1.3. Rodzaje i objawy …………. 10
1.4. Konsekwencje …………. 15
1.5. Rozmiary …………. 18

Rozdzial II.
Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze w literaturze przedmiotu

2.1. Historia Mlodziezowych Ośrodków Wychowawczych …………. 21
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania MOW …………. 23
2.3. Struktura organizacyjna MOW ………….26
2.4. Podstawy prawne umieszczania nieletnich w MOW …………. 30
2.5.Wychowawcy i ich rola w realizacji zadan MOW …………. 32

Rozd...

Czytaj więcej

Znajomosc i przestrzeganie praw czlowieka przez funkcjonariuszy policjiWstęp…………… 3

Rozdzial I.
Prawa i wolnosci czlowieka w kontekscie funkcjonowania policji RP

1.1. Prawa i wolnosci czlowieka w ujęciu teoretycznym…………… 5
1.1.1. Prawa i wolnosci czlowieka – definicje…………… 5
1.1.2. Historia praw i wolnosci czlowieka…………… 10
1.2. Ochrona praw czlowieka w Polsce oraz systemach miedzynarodowych obowiazujaca w XXI wieku (źródła obowiazujacych praw) …………..21
1.3. Edukacja w zakresię praw czlowieka……………26
1.4. Funkcje i obowiazki funkcjonariuszy policji …………..29
1.5. Podstawy prawne funkcjonowania policji …………..31
1.6. Postepowanie karne z aresztantami …………..33
1.7...

Czytaj więcej

Uzaleznienie od Internetu na przykładzie badan.

Wstęp…………3

Rozdzial I
Uzaleznienie jako problem spoleczny

1. Pojecie uzaleznienia………… 5
1.1 Rodzaje uzaleznien…………6
1.2 Zasieg wystepowania uzaleznien…………9
2. Glówne przyczyny powstawania uzaleznienia…………11
2.1 Osobowosciowe przyczyny powstawania uzaleznienia…………13
2.2 Spoleczno – srodowiskowe przyczyny powstawania uzaleznienia…………17
3. Symptomy uzaleznienia…………20

Rozdzial II
Glówne przyczyny uzaleznienia od Internetu dzieci i mlodziezy

1. Uzaleznienie od Internetu jako problem medyczno – psychologiczny…………22
2. Zasieg wystepowania uzaleznienia od Internetu…………24
3. Glówne przyczyny powstawania uzaleznienia od Internetu…………28
3...

Czytaj więcej

Spoleczenstwo wobec alkoholizmu, jako patologii społecznej.


Wstęp…………..3

Rozdzial 1
Patologia spoleczna -istota, rodzaje i przyczyny.

1.1. Definicja patologii społecznej…………..5
1.2. Najwazniejsze przyklady patologii społecznej…………..6
1.3. Podzial patologii społecznej…………..8
1.3.1. Indywidualne…………..9
1.3.2. Rodzinne…………..9
1.3.3. Struktur organizacyjnych…………..10
1.4. Przyczyny powodujace zjawiska patologiczne, w tym alkoholizm…………..11
1.4.1. Oslabienie wiezi spolecznych…………..12
1.4.2. Uksztaltowanie się norm obyczajowych…………..12
1.4.3. Niedostosowanie społeczne…………..13
1.4.4. Rozpietosc miedzy aspiracjami a ich realizacja…………..14


Rozdzial 2
Alkoholizm – istota problemu, jego przyczyny i skutk...

Czytaj więcej

Wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnieWstęp……….. 3

Rozdzial I
Wychowanie seksualne w świetle literatury przedmiotu

1.1. Ogólna charakterystyka wychowania seksualnego……….. 5
1.2. Zakres, cele i zadania wychowania seksualnego ………..10
1.3. Modele wychowania seksualnego w róznych spoleczenstwach a aktualny model wychowania seksualnego……….. 14

Rozdzial II
Wokól problemu niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Istota niepełnosprawności intelektualnej……….. 20
2.2. Problematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie………..27
2.3. Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna ………..33

Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Egzekucja swiadczen alimentacyjnych


Istota obowiazku alimentacyjnego

Strony egzekucji swiadczen alimentacyjnych
Szczególne prawa i obowiazki komornika w egzekucji swiadczen alimentacyjnych
Szczególne regulacje w zakresię egzekucji swiadczen alimentacyjnych
Postepowanie wobec dluzników alimentacyjnych


 
Czytaj więcej

Jakość zycia w Bialymstoku w opinii ludzi starszych


Wstęp

Rozdzial I.
Od wykluczenia do mobilizacji ludzi starszych

1.1. Etap starości w życiu jednostki
1.2. Spoleczenstwo wobec starości i ludzi starszych
1.3. Uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i spolecznym
1.4. Czynniki kształtujące lokalna jakosc zycia osób starszych


Rozdzial II.
Oferta miasta Bialystok dla osób starszych

2.1. Kategoria osób starszych w Bialymstoku
2.2. Infrastruktura miasta
2.3. Oferta kulturalno-rozrywkowa ukierunkowana na seniorów


Rozdzial III.
Ocena jakosci zycia w Bialymstoku w opinii osób starszych w świetle badan

3.1. Koncepcja badan wlasnych
3.2. Charakterystyka próby badawczej
3.3...

Czytaj więcej

Angielska szkola antropologiczna


Wstęp

Rozdzial I
Angielska szkola antropologiczna

1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej
1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej
1.2.1. Edard Burnett Tylor
1.2.2. Herbert Spencer
1.2.3. John Lubbock
1.2.4. Lewis Henry Morgan


Rozdzial II.
James George Frazer oraz jego koncepcja magii

2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera
2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy
2.3. Rola magii w frazerowskim schemacie ewolucyjnym


Rozdzial III
Poglady Frazera na tle angielskiej szkoly antropologicznej

Zakończenie

Bibliografia

 

 
Czytaj więcej

Agresja i zachowania agresywne.Rozdzial I.
Agresja i zachowania agresywne.

1.1. Pojecie i istota agresji.
1.2. Rodzaje agresji
1.3. Przyczyny agresji
1.4. Profilaktyka agresji.


 
Czytaj więcej

Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci imłodzieży szkolnejWstęp…………7

Rozdzial I.
Rozumienie agresji i przemocy w literaturze

1. Pojecie, rodzaje i przyczyny agresji i przemocy…………9
2. Działania profilaktyczne przeciwko agresji i przemocy …………18


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan …………22
2. Problemy i hipotezy badawcze …………23
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 24
4. Teren i organizacja badan. Charakterystyka badanej grupy ………… 26


Rozdzial III.
Profilaktyka agresji i przemocy w gimnazjum w świetle badan wlasnych

1. Agresja i przemoc wśród uczniów gimnazjum………… 29
2. Działania profilaktyczne przeciw agresji i przemocy w gimnazjum …………34


Zakoń...

Czytaj więcej

Postawy studentów wobec subkultury szalikowców


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Postawy społeczne i ich komponenty

1.1. Pojecie postawy społecznej i jej komponenty………… 6
1.2. Czynniki decydujace o ksztaltowaniu się postaw spolecznych…………9
1.3. Klasyfikacja postaw spolecznych …………13

Rozdzial II
Subkultura i jej cechy charakterystyczne. Szalikowcy-podstawowe komponenty

2.1. Subkultura i jej struktura 16
2.2. Rodzaje subkultur i ich charakterystyka………… 18
2.3. Subkultura szalikowców i jej komponenty …………23
2.4. Typowe zachowania czlonków subkultury szalikowców …………29
2.5. Zwiazki szalikowców z innymi subkulturami………… 34

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Wladza rodzicielska w prawie polskim.

Wstęp………….2

Rozdzial I
Charakterystyka wladzy rodzicielskiej.

1. Pojecie wladzy rodzicielskiej………….4
2. Charakter prawny wladzy rodzicielskiej………….8
3. Powstanie oraz wygasniecie wladzy rodzicielskiej………….10
4. Źródła praw dziecka i źródła ochrony tych praw………….12


Rozdzial II
Tresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej.

1. Piecza nad osoba dziecka………….16
2. Zarzad majatkiem………….18
3. Reprezentacja dziecka………….21
4. Wykonywanie wladzy rodzicielskiej………….24


Rozdzial III
Sadowa ingerencja w wladze rodzicielska.

1. Zawieszenie wladzy rodzicielskiej………….30
2. Ograniczenie wladzy rodzicielskiej………….32
3...

Czytaj więcej

Narkomania jako skutek trudnosci wychowawczych w rodzinie.


Wstęp…………… 3

Rozdzial 1.
Trudnosci wychowawcze w świetle literatury

1.1. Trudnosci wychowawcze- pojecie…………… 5
1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich manifestacje…………… 8
1.3. Przyczyny trudnosci wychowawczych…………… 11


Rozdzial 2.
Rodzina jako środowisko wychowawcze

2.1. Rodzina i jej funkcje społeczne…………… 15
2.2. Wpływ postaw w rodzicielskich na zachowanie dzieci…………… 19
2.3. Dysfunkcja i patologie rodziny…………… 22


Rozdzial 3.
Zjawisko narkomanii

3.1. Pojecie narkomani…………… 26
3.2. Przyczyny i skutki siegania młodych ludzi po narkotyki…………… 30
3.3. Zadania rodziny i szkoly w zapobieganiu narkomanii…………… 33


Rozdzial 4.
Metodolo...

Czytaj więcej

Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej


Wstęp

Rozdzial I.
Rola zabaw w edukacji przedszkolnej

1.1. Cel, zalozenia, tresci programowe edukacji przedszkolnej w Polsce.
1.2. Podstawowe metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu.
1.3. Efektywność gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.


Rozdzial II.
Metodologia badan

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4. Zmienne i ich wskazniki
2.5. Opis srodowiska badawczego
2.6. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial III.
Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej w świetle wyników badan wlasnych

3.1. Wyniki badan wlasnych
3.2. Wnioski koncowe

Czytaj więcej

Formy zajęć pozalekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Zajecia pozalekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

1.1 Problematyka zajęć w świetle wybranej literatury.
1.2 Wyjasnienie pojec, cele zajęć pozalekcyjnych.
1.3 Zajecia pozalekcyjne jako forma spedzania czasu wolnego, rola czasu wolnego.
1.4 Formy zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz funkcje jakie one pelnia.


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne przeprowadzonych badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cele badan.
2.2. Problemy i hipotezy badawcze.
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.4. Charakterystyka badanej grupy.
2.5. Srodowisko badawcze.
2.6. Zmienne zalezne i niezalezne oraz ich wskazniki.


Rozdzial III...

Czytaj więcej

Internet- Szanse i zagrozenia dla wspólczesnej mlodziezy

Wstęp

Rozdzial I.
Internet – Globalna siec komputerowa.

1.1. Charakterystyka Internetu.
1.2. Historia i rozwój Internetu.
1.3. Internet w Polsce.
1.4. Charakterystyka uzytkowników polskiego Internetu.


Rozdzial II.
Szanse i zagrozenia internetu dla wspólczesnej mlodziezy- Ujecie teoretyczne.

2.1. Rozwój dziecka w wieku szkolnym.
2.2. Podatnosc młodzieży na przekazy medialne.
2.3. Pozytywne i negatywne oddzialywanie Internetu na wspólczesna mlodziez.
2.4. Rola Internetu w życiu wspólczesnej mlodziezy.


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan.
3.2. Problemy i hipotezy badawcze.
3.3...

Czytaj więcej

Obraz meskosci w percepcji młodzieży akademickiej (czesc teoretyczna pracy)Rozdzial 1.
Plec w perspektywie biologicznej i spoleczno-kulturowej

1.1 Determinanty plci
1.1.1. Determinanty biologiczne
1.1.2. Determinanty spoleczno- kulturowe
1.2. Koncepcje psychologiczne kobiecosci i meskosci
1.2.1. Teorie psychoanalityczne
1.2.2. Teorie społecznego uczenia sie
1.2.3. Teorie rozwoju poznawczego
1.3 Stereotypy i role zwiazane z plcia
1.3.1 Pojecie stereotypów
1.3.2 Stereotypy plci
1.3.3. Role plciowe

Rozdzial 2.
Tozsamosc

2.1 Pojecie tozsamosci
2.2 Rodzaje tozsamosci
2.3 Tozsamosc plciowa

Rozdzial 3.
Mlodziez

3.1 Mlodziez jako obiekt badan
3.2 Pojecie mlodziezy
3.3 Mlodziez w perspektywie teorii E. Eriksona
3...

Czytaj więcej

Poziom poczucia winy w świetle skutecznosci karania


Rozdzial I.
Charakterystyka kary w świetle literatury

1.1. Pojecie i istota kary
1.2. Rodzaje kar w wychowaniu
1.3. Funkcje kar
1.4. Skutecznosc stosowania kar w wychowaniu


Rozdzial II.
Metodologia badan

2.1. Przedmiot i cele badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne empiryczne
2.4. Metoda, technika i narzedzie badawcze
2.5. Organizacja badan oraz opis srodowiska badawczego


Bibliografia
Aneks


 
Czytaj więcej

Problemy wychowawcze młodzieży w wieku szkolnym w opinii nauczycieli i rodziców (metodologia do tematu)


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1. Przedmiot i cel badan
1.2. Problemy i hipotezy badawcze
1.3. Metody techniki i narzedzia badawcze
1.4. Organizacja badan
1.5. Opis srodowiska badawczego


 
Czytaj więcej

Edukacja w zakresię jezyków obcych w szkolnictwie europejskim


1. Pojecie i istota edukacji

2. Cele nauczania jezyków obcych
3. Obraz nauczania jezyków obcych w krajach Unii Europejskiej
4. Obraz nauczania jezyków obcych w Polsce


 
Czytaj więcej

Uwarunkowania, zakres i zapobieganie wykroczeniom młodzieży w wieku 17-19 lat w mieście Bialystok


Wstęp

Rozdzial I.
Wykroczenia w świetle prawa i literatury przedmiotu

1.1. Definicja i istota wykroczen
1.2. Rodzaje wykroczen
1.3. Kary i srodki karne wymierzone w wyniku popelnienia wykroczenia.


Rozdzial II.
Uwarunkowania popelniania wykroczen przez mlodziez

2.1. Czynniki społeczne.
2.2. Czynniki szkolne
2.3. Czynniki biologiczne.


Rozdzial III.
Zapobieganie wykroczeniom mlodziezy.

3.1. Sposoby zapobiegania.
3.2. Podmioty zaangazowane w realizacje programów.
3.3. Charakterystyka wybranych programów profilaktycznych.


Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cel i przedmiot badan
4.2. Problemy i hipotezy badawcze.
4.3...

Czytaj więcej

Wpływ metod uczenia się na wyniki ksztalcenia wspólczesnej mlodziezy

Wstęp

Czesc pierwsza teoretyczna

Rozdzial 1.
Podstawy sztuki uczenia się

1.1. Badania nad uczeniem się i jego rozwój u ludzi
1.2. Motywacja uczenia się
1.3. Koncentracja


Rozdzial 2.
Efektywne uczenie się w szkole

2.1...

Czytaj więcej

Mózgowe porazenie dzieciece (praca badawcza)

Wstęp………..2

Rozdzial I
Mózgowe porazenie dzieciece w świetle literatury tematu

1.1 Ogólna charakterystyka mózgowego porazenia dzieciecego………..3
1.2 Skutki mózgowego porazenia dzieciecego………..6
1.3 Usprawnianie dzieci z porazeniem mózgowym………..15


Rozdzial II
Metoda NDT Bobath w usprawnianiu dzieci z dzieciecym porazeniem mózgowym

2.1 Zalozenia i cele metody NDT Bobath ………..20
2.2 Koncepcja NDT Bobath wspólczesnie ………..24
2.3 Techniki pracy metoda NDT Bobath ………..26


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Problem badawczy i cel badan ………..35
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe ………..36
3...

Czytaj więcej

Konflikty miedzy przedszkolakami.

Wstęp……… 1

Rozdzial 1
Konflikt pojecie, specyfika

1.1 Pojecie konfliktu…………3
1.2 Rodzaje konfliktów…………8
1.3 Źródła konfliktów…………12
1.4. Przebieg konfliktów i sposoby ich rozwiazywania…………14


Rozdzial 2
2.1 Pojecie grupy…………28

2.2 Specyfika grupy, cele grupy, rola grupy…………29
2.3 Oddzial przedszkolny jako specyficzna grupa rówiesnicza…………33


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1Problem badawczy i cel badan………… 38
3.2Problem glówny i problemy szczególowe………… 39
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 40


Rozdzial 4
Rozdzial analiza wyników badan wlasnych

4.1 Przyczyny konfliktów…………42
4...

Czytaj więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne

1.1. Rodzina i jej funkcje
1.2. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej
1.3. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej
1.4. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej jako jednostki zagrozone demoralizacja
1.5. Rzeczywistosc szkolna uczniów z rodzin dysfunkcyjnych


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze.
2.2. Hipotezy badawcze.
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.


Rozdzial III.
Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetle badan wlasnych

3.1. Funkcjonowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych w roli uczniów
3.2...

Czytaj więcej

Agresja w zachowaniach szkolnych uczniów klas poczatkowych na wsi


Wstęp ………….5

Rozdzial 1.
Problem badawczy w świetle literatury

1. Agresja i jej geneza ………….7
1.1.1. Agresja jako instynkt i reakcja na frustracje ………….10
1.1.2. Agresja jako nawyk i poped nabyty ………….13
1.2. Mechanizmy i źródła postawania zachowan agresywnych ………….16
1.3. Rodzaje agresji, formy i aspekty przemocy ………….20


Rozdzial 2.
Szkola jako instytucja wspierajaca rozwój uczniów

2.1. Pojecie szkoly, zadania i funkcje………….26
2.2. Szkola na wsi ………….30
2.3. Rola i znaczenie funkcji nauczyciela klas poczatkowych………….31
2.4 .Agresja w szkole………….35


Rozdzial 3.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Eurosieroctwo – ból rozstania oraz problemy wychowawcze i edukacyjne na podstawie szkól podstawowych i gimnazjalnych w gminie XYZ.

Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Rola rodziny w ksztaltowaniu rozwoju osobowosci dziecka

1.1.Definicja rodziny i jej rodzaje……..7
1.2. Zadania i funkcje rodziny…….11
1.3. Dysfunkcjonalnosc rodzin patologicznych i skutki rozwoju osobowosci dzieci i mlodziezy…….18

Rozdzial 2.
Pojecie sieroctwa.

2.1. Sieroctwo społeczne……..26
2.1.1. Definicja, przyczyny, rodzaje i formy zapobiegania…….27
2.2. Sieroctwo duchowe……..29
2.3. Sieroctwo emocjonalne……..31
2.3.1. Przyczyny i skutki sieroctwa emocjonalnego…….32
2.4. Sieroctwo rodzinne…….35
2.4.1. Rodzaje sieroctwa rodzinnego…….36

Rozdzial 3.
Eurosieroctwo w Polsce

3.1. Pojecie eurosieroctwa……..38
3...

Czytaj więcej

Wychowanie naturalne Marii Montessori a rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp.

Rozdzial 1
Maria Montessori jej dzialalnosc pedagogiczna.

1.1 Krótki zyciorys Marii Montessori.
1.2 Dziecko w ujęciu Marii Montessori.
1.3 M. Montessori i edukacja wyzwalajaca.
1.4 Przygotowanie otoczenia dla optymalnego rozwoju.


Rozdzial 2
Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym.

2.1 Rozwój fizyczny dziecka.
2.2 Rozwój psychiczny dziecka.
2.3 Rozwój emocjonalny dziecka.


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan.
3.2 Metody badawcze.
3.3 Problemy i hipotezy badawcze.
3.4 Organizacja i teren badan wlasnych.


Rozdzial 4
Wyniki badan wlasnych.

4...

Czytaj więcej

Wielokulturowosc a regionalna tozsamosc na przykładzie województwa slaskiego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace – wyjasnienie podstawowych pojec.

1.1. Regionalizm, autonomia. ………. 10
1.2. Tozsamosc regionalna. ………. 14
1.3. Wielokulturowosc. ………. 18

Rozdzial II
Problem spójnosci województwa slaskiego.

2.1. Perspektywa geograficzno-terytorialna. ………. 26
2.2. Perspektywa etniczno-kulturowa. ………. 32
2.3. Perspektywa spoleczno-swiatopogladowa. ………. 38

Rozdzial III
Czynniki sprzyjajace wielokulturowosci województwa slaskiego.

3.1. Uwarunkowania historyczne ………. 49
3.2. Mniejszosci narodowe ………. 53
3.3. Róznorodnosc kulturowa i prawo do odmiennosci ………. 59

Rozdzial IV
Tozsamosc regionalna jako ...

Czytaj więcej

Rodzina z problemem alkoholowym

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Alkoholizm. wybrane problemy

1.1.Pojecia odnoszace się do problemu alkoholizmu………7
1.2. Przyczyny spozywania alkoholu………8
1.3. Zdrowotne i społeczne skutki alkoholizmu………9
1.4. Objawy uzaleznienia alkoholowego………11

Rozdzial 2.
Problemy alkoholowe w rodzinie

2.1. Wspóluzaleznienie czlonków rodziny alkoholika………13
2.2. Wpływ alkoholizmu na wypelnianie obowiazków rodzicielskich………15
2.3. Wpływ alkoholizmu na sytuacje dziecka w rodzinie………17

Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cele i problemy badawcze………19
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………21
3.3...

Czytaj więcej

Problemy szkolne dziecka poddanego nadzorowi osrodka kuratorskiego

Wstęp

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy pracy

1. Niedostosowanie społeczne a funkcjonowanie dziecka w szkole
1.1. Szkola jako instytucja spoleczna
1.2. Niedostosowanie społeczne
1.3. Objawy, rodzaje i stadia niedostosowania społecznego
1.4. Niepowodzenia szkolne – przyczyny i zapobieganie
2. Osrodek kuratorski jako instytucja profilaktyki
2.1. Osrodek kuratorski i jego funkcje
2.2. Metody pracy w osrodka kuratorskiego
2.3. Kadra osrodka kuratorskiego i jej zadania
2.4. Dokumentacja osrodka kuratorskiego i nadzór
2.5. Osrodek kuratorski – alternatywa dla izolacji w resocjalizacji nieletnich


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne zr...

Czytaj więcej

Tresc wladzy rodzicielskiej i jej wykonywanie

Wstęp

Rozdzial 1.
Powstanie i ustanie wladzy rodzicielskiej.

1. Urodzenie dziecka…………6
1.1. Domniemanie malzenskiego pochodzenia dziecka …………6
1.2. Uznanie…………11
1.3. Sadowe ustalenie ojcostwa…………14
2. Orzeczenie w przedmiocie wladzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym…………17
3. Orzeczenie sadu ingerujace we wladze rodzicielska…………19


Rozdzial 2.
Piecza nad osoba dziecka.

1. Pojecie pieczy nad osoba dziecka…………24
2. Sposób wykonywania pieczy…………27
3. Miejsce zamieszkania i pobytu dziecka…………30
4. Obowiazek posluszenstwa dziecka wobec rodziców.


Rozdzial III
Piecza nad majatkiem dziecka.

1. Pojecie zarzadu majatkiem dziecka…………34
2...

Czytaj więcej

Postawy rodzicielskie a osiagniecia szkolne dzieci wsrodowisku miejskim.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Postawy rodzicielskie w literaturze przedmiotu.

1.1. Pojecie i funkcje rodziny…………6
1.2. Rola i istota rodziny w wychowaniu…………11
1.3. Prawidlowe i nieprawidlowe postawy rodzicielskie…………16
1.4. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka…………21


Rozdzial II.
Osiagniecia szkolne i ich uwarunkowania.

2.1. Rolasrodowiska w rozwoju dziecka…………26
2.2. Srodowisko wychowawcze rodziny miejskiej…………31
2.3. Osiagniecia szkolne a rozwijanie zainteresowan dziecka…………36
2.4. Funkcjonowanie rodziny w zmieniajacych się warunkach spolecznych…………40


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………46
3...

Czytaj więcej

Harcerstwo jako aktywizacja spoleczna osób niepelnosprawnych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Geneza harcerstwa.

1.1 Robert Baden-Powell – zalozyciel skautingu ………5
1.2 Czynniki wpływajace na zalozenie skautingu, metodologia pracy w skautingu………7
a) Geneza zalozenia skautingu………7
b) Metoda skautowa………9
1.3 Andrzej Malkowski – ojciec skautingu na ziemiach polskich………13
1.4 Wspólczesne harcerstwo w Polsce………14


Rozdzial 2.
Nieprzetarty Szlak.

2.1 Zarys historyczny………16
2.2 Działalność Nieprzetartego Szlaku………17
2.3 Metodologia pracy w druzynach Nieprzetartego Szlaku………19


Rozdzial 3.
ZHP jako dzialalnosc wpływajaca na aktywizacje spoleczna osób niepelnosprawnych.

3...

Czytaj więcej

Postawy rodziców wobec seksualnosci dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej

1. Niepelnosprawnosc intelektualna – ustalenia terminologiczne……….. 6
1.1 Definicje niepełnosprawności intelektualnej………. 6
1.2 Klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej………. 13
2. Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia intelektualna ………. 17
2.1 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim ……….19
2.2 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym ………. 21
2.3 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym ……….23
2.4 Osoby niepelnosprawne intelektualnie w stopniu glebokim ……….25


Rozdzial II
Charakte...

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w gminie XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oswiaty.

1.1. Definicja przedszkola.
1.1.1 Typy i rodzaje przedszkola.
1.2. Funkcje i zadania przedszkola.
1.2.1 Podstawa programowa.
1.2.2 Zalozenia programowe.
1.2.3 Cele programu.
1.2.4. Diagnoza osiagniec rozwojowych dziecka.


Rozdzial 2.
Srodowisko przedszkolne i rodzinne, a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2.1 Pojecie adaptacji w ujęciu róznych teorii.
2.2 Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze w przystosowaniu się dziecka do przedszkola.
2.3 Przedszkole jako środowisko wychowawcze.
2.4 Wspólpraca przedszkola z rodzicami.


Rozdzial 3.
Zalozeni...

Czytaj więcej

Sytuacja wychowawcza dzieci w wieku szkolnym w rodzinach dysfunkcjonalnych

Wstęp.

Rozdzial I
Rodzina jako grupa wychowawcza

1.1. Rodzina jako podstawowa jednostka wychowania.
1.2. Rodzina i jej wpływ na inne srodowiska wychowawcze.


Rozdzial II
Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej

2.1. Metody wychowawcze rodziców i formy opieki nad dzieckiem.
2.2. Niedostosowanie społeczne.
2.3. Przestepczosc w rodzinie i jej wpływ na dziecko.


Rozdzial III
Rodzina a przemoc

3.1. Wpływ patologii rodzinnych na prawidlowy rozwój dziecka.
3.2. Przemoc w rodzinie.
3.3. Przemoc wobec dziecka i jej rodzaje.
3.4. Przyczyny i skutki przemocy rodzinnej.


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Przedmiot i cel badan.
...

Czytaj więcej

Terapeutyczna rola zabawy w przedszkolu. Zarys monograficzny.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Teorie zabaw, poglady na ich istote charakter i znaczenie

1.1. Zabawa jako podstawowa forma aktywnosci w wieku przedszkolnym ………..6
1.1.1.Definicja zabawy ………..7
1.1.2 Funkcje zabawy ………..10
1.2. Poglady psychologów na zabawe ………..13
1.3. Rodzaje zabaw i ich rola w rozwoju dziecka ……….. 18

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan ………..31
2.2 Problemy badawcze ………..32
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..33

Rozdzial III
Terapeutyczna funkcja zabawy

3.1 Rodzaj zabawy zblizony do dramy ………..37
3.2 Muzykoterapia ………..43
3.3 Bajkoterapia ………..54

Podsumowanie ………..66
Bibliografia ...

Czytaj więcej

Rola ojca w organizacji czasu wolnego dzieci w okresie wczesnoszkolnym


Wstęp………4

Rozdzial I
Czas wolny w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecia funkcje i istota czasu wolnego……… 6
1.2. Czas wolny wartoscia wychowawcza ………15
1.3. Instytucje w organizowaniu czasu wolnego……… 18
1.4. Rodzina jako organizator czasu wolnego ………23
1.6. Czas wolny w rozwijaniu osobowosci dziecka……… 31


Rozdzial II
Znaczenie ojca w życiu dziecka

2.1. Definicje ojcostwa ………37
2.2. Rola ojca na przestrzeni wieków ……… 40
2.3. Ojciec w teoriach psychologicznych ……… 44
2.4. Rola ojca w rozwoju dziecka ……… 48
2.5. Ojcowski styl wychowawczy ………55
2.6. Skutki braku ojca w wychowaniu ………58
2.7...

Czytaj więcej

Oferta edukacyjna i formy realizacji postulatu ksztalcenia ustawicznego w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego GCE oraz GOM w Gliwicach

Wstęp………5

Rozdzial I.
Ksztalcenie ustawiczne, edukacja doroslych czyli lifelong learning

1.1 Terminologia oraz pojecia pokrewne stosowane w Polsce i krajach Unii Europejskiej ………8
1.2. Ksztalcenie ustawiczne w dokumentach prawnych obowiazujacych w Polsce oraz krajach europejskich ………13
1.3. Ksztalcenie ustawiczne na świetle zainteresowan instytucji, organizacji oraz humanistów ………19
1.4 Szkoly dla doroslych – instytucje ksztalcenia ustawicznego ………23
1.5 Formy realizacji postulatu ksztalcenia ustawicznego……… 31
1.5.1. Ksztalcenie sformalizowane……… 31
1.5.2. Ksztalcenie niesformalizowane……… 32
1.5.3...

Czytaj więcej

Pedagogizacja rodziny


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Struktura rodziny

1.1. Definicja rodziny………. 3
1.2. Typologia rodziny………. 4
1.3. Zachowania czlonków rodziny………. 6
1.4. Funkcje rodziny ……….7
1.5. Charakterystyka rodziny wspólczesnej………. 8


Rozdzial II.
Charakterystyka pedagogizacji

2.1. Definicja ……….13
2.2. Funkcje rodziców w pedagogizacji ……….14
2.3. Funkcje szkoly w zakresię pedagogizacji………. 21


Rozdzial III
Nowe dziecko

3.1 Dziecko dobrem emocjonalnym ……….28
3.2 Dziecko aspekt konsumpcyjny ……….35


Zakończenie ……….40
Bibliografia ……….41
Bibliografia ……….44


 
Czytaj więcej

Seksualność osób niepełnosprawnych ruchowo.


Wstęp ……….1

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc w świetle literatury

1.1. Pojecie i kryterium postawy ……….2
1.2. Definicje niepelnosprawnosci………. 5
1.3. Rodzaje niepelnosprawnosci ……….10
1.4. Niepelnosprawnosc ruchowa ……….14

Rozdzial II
Seksualność czlowieka

2.1. Pojecie seksualnosci czlowieka ……..18
2.2. Rola seksualnosci w relacja miedzy ludzkich ……….20
2.3. Trudnosci i niepowodzenia seksualne………. 23
2.4. Edukacja seksualna dzieci ……….27

Rozdzial III
Seksualność osób niepelnosprawnych

3.1. Seksualnosc, a osoby niepelnosprawne………. 30
3.2. Seksualność osób niepełnosprawnych ruchowo………. 34
3.2.1...

Czytaj więcej

Znaczenie i rola rodziny w rehabilitacji dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym


Wstęp.

Rozdzial 1
Mózgowe porazenie dzieciece – informacje ogólne

1.1 Wybrane definicje mózgowego porazenia dzieciecego
1.2 Klasyfikacja mózgowego porazenia dzieciecego……….9
1.3 Problemy neuroortopedyczne i inne zaburzenia wystepujace najczesciej u dzieci z mózgowym porazeniem dzieciecym. 15
1.4 Psychospołeczne skutki mózgowego porazenia dzieciecego………. 22
1.5 Rehabilitacja dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym………. 25


Rozdzial 2
Rodzina wychowujaca dziecko z mózgowym porazeniem dzieciecym.

2.1 Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka ………43
2.2 Stosunek rodziców do dziecka i jego niepelnosprawnosci……… 46


R...

Czytaj więcej

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej i jego wykorzystanie na przykładzie zespolu szkól


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie czasu wolnego w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie, funkcje oraz czynniki wpływajace na wybór form czasu wolnego……… 5
1.2. Formy spedzania czasu wolnego wśród gimnazjalistów……… 12
1.3. Rola srodowisk wychowawczych w procesię wykorzystywania czasu wolnego przez mlodziez gimnazjalna……… 17
1.3.1. Srodowisko rodzinne ………20
1.3.2. Srodowisko szkolne……… 23
1.3.3. Srodowisko rówiesnicze ………29


Rozdzial II.
Metodologia wlasnych badan

2.1. Cel i przedmiot badan……… 33
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……… 34
2.3. Zmienne i ich wskazniki ………37
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………41
2.5...

Czytaj więcej

Mlodzi dorosli a wyzwania zwiazane z wychowywaniem dzieci.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Rozwój czlowieka we wczesnej doroslosci………. 7

1.1. Rozwój fizyczny ……….9
1.2. Rozwój poznawczy ……….10
1.3. Rozwój spoleczny ……….12
1.3.1. Praca zawodowa ……….15
1.3.2. Zalozenie rodziny – rola malzonka i rodzica ……….16


Rozdzial 2.
Metodologia przeprowadzonych badan

2.1. Cel i przedmiot badan………. 23
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ……….24
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….26
2.4. Opis terenu badan i badanej grupy ……….29


Rozdzial 3.
Analiza przeprowadzonych badan ……….30

3.1. Zwiazki. Zakladanie rodziny………. 32
3.2. Samodzielnosc finansowa ……….35
3.3. Samorealizacja edukacyjna ……….42
3.4...

Czytaj więcej

Biblioteka i jej dzialalnosc w wyzszej uczelni pedagogicznej – studium przypadku.

Wstęp………..3

Rozdzial I.
Wyzsza Uczelnia Pedagogiczna jako instytucja szkolnictwa wyzszego – w historii

1.1. Powstanie Wyzszej Uczelni Pedagogicznej – uwarunkowania, zalozyciele, organizacja ………..6
1.2. Organizacja ksztalcenia w Wyzszej Uczelni Pedagogicznej……….. 16
1.3. Infrastruktura i jej rozwój w Wyzszej Uczelni Pedagogicznej w latach 1993-2012 ………..26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot i problematyka badan wlasnych ………..36
2.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..38
2.3. Teren i organizacja badan ………..43


Rozdzial III.
Biblioteka wyzszej uczelni pedagogicznej i jej rola w życiu uczelni

3.1...

Czytaj więcej

Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Kontekst poszukiwan definicji wychowania

1.1. Pojecie i zjawisko wychowania ………5
1.2. Rodzaje i cele wychowania……… 7
1.3. Metody wychowania ………12
1.4. Formy pracy z dzieckiem……… 16


Rozdzial 2
Wychowanie przedszkolne malego dziecka

2.1. Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu……… 18
2.2. Wspólpraca wychowawcza z rodzicami……… 28
2.3. Wspólpraca przedszkola z instytucjami uczestniczacymi w wychowaniu dziecka……… 33


Rozdzial 3
Rola przedszkola w wychowaniu malego dziecka

3.1. Przedszkole jako instytucja wychowawcza ………35
3.2. Specyfika i podzialy dzieci w przedszkolu ………37
3.3...

Czytaj więcej

Potrzeby spoleczno-wychowawcze a katalog dzialan MOPS w XXX


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Potrzeby spoleczno-wychowawcze czlowieka

1.1. Znaczenie pojecia ludzkiej potrzeby………. 5
1.2. Diagnozowanie potrzeb spoleczno-wychowawczych ……….7
1.3. Instytucje panstwowe sluzace ludziom potrzebujacych pomocy………. 9


Rozdzial 2.
Zadania spoleczno-wychowawcze realizowane przez instytucje pomocy społecznej w Polsce

2.1. Swiadczenia materialne z pomocy społecznej………. 15
2.2. Profesjonalna pomoc rodzinom ……….22
2.3. Pomoc w integracji ze srodowiskiem osób wykluczonych spolecznie………. 26
2.4. Uslugi socjalne adekwatne do potrzeb spolecznych………. 31


Rozdzial 3.
Poziom przekazywanej pomocy spoleczno-wychowawczej w mi...

Czytaj więcej

Zamachy samobójcze wśród młodzieży oraz ich motywy.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu………. 5
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii………. 8
1.3. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym………. 12
1.3.1. Dynamika i struktura samobójstwa………. 12
1.3.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne ……….15
1.3.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych………. 18


Rozdzial 2.
Determinanty społeczne i kulturowe usposabiajace do zamachów samobójczych wśród mlodziezy

2.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych ……….25
2.1.1. Rodzina ……….26
2.1.2...

Czytaj więcej

Znaczenie zajęć muzycznych i tanecznych w rozwoju osobowosci dziecka w wieku przedszkolnym


Wstęp………3

Rozdzial 1
Muzyka i taniec – ich rola w wychowaniu dziecka w świetle literatury

1.1. Rozwój osobowosci dziecka w wielu przedszkolnym……… 5
1.2. Cele wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………8
1.3. Metody wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………14
1.4. Formy wychowania muzyczno-tanecznego w przedszkolu ………22
1.4.1. Spiew ………23
1.4.2. Gra na instrumentach……… 24
1.4.3. Ruch przy muzyce ………26


Rozdzial 2
Taniec i muzyka jako jeden z czynników wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Wpływ twórczosci tanca na rozwój dziecka……… 29
2.2. Wpływ muzyki w ksztaltowaniu osobowosci dzieci ………31
2.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie placówkami oswiatowymi na przykładzie szkoly podstawowej w XXX


Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Polityka oswiatowa w polsce – stan aktualny i perspektywy

1.1. Historia polskiej oswiaty…….. 5
1.2. Stan aktualny oswiaty w Polsce ……..13
1.3. Perspektywy polskiej oswiaty ……..18

Rozdzial 2.
Zarządzanie placówkami oswiatowymi

2.1. Istota i cel zarządzania placówkami oswiatowymi…….. 24
2.2. Specyfika placówek oswiatowych……..34
2.3. Lektura organizacyjna placówek oswiaty…….. 36

Rozdzial 3.
Gmina xxx – geneza, historia i wspólczesnosc

3.1. Charakterystyka gminy xxx ……..40
3.2. Struktura organizacyjna gminy xxx…….. 45
3.3. Perspektywy rozwoju gminy xxx …….. 47

Rozdzial 4.
Efektywność zarządzania placówka...

Czytaj więcej

Zawód logopedy w swiadomosci dorastajacej mlodziezy.


Wstęp

Rozdzial 1.
Logopedia i zawód logopedy w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja i zadania logopedii
1.2. Dzieje mysli i praktyki logopedycznej
1.2.1. Twórcy polskiej logopedii
1.2.2. Logopedia jako nauka o wielu podlozach/ interdyscyplinarnosc logopedii
1.3. Zawód logopedy
1.3.1. Akty prawne zwiazane z regulacja zawodu logopedy w systemie oswiaty
1.3.2. Akty prawne zwiazane z regulacja zawodu logopedy w resorcie zdrowia
1.3.3. Etyka zawodu logopedy


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot i problematyka badan wlasnych
2.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze
2.3. Organizacja i teren badan


Rozdzial...

Czytaj więcej

Rola i zadania dziadków w wychowaniu malego dziecka.

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Rola dziadków w procesię wychowania dziecka na podstawie literatury przedmiotu

1.1. Podstawowa terminologia ……….7
1.2. Funkcjonowanie ludzi starszych ……….9
1.3. Relacje w rodzinie trzypokoleniowej………. 12
1.4. Funkcje społeczne w rodzinie ……….17
1.5. Rodzina srodowiskiem wychowania dziecka………. 26


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot oraz cel badan ……….30
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 32
2.3. Zmienne i ich wskazniki ……….36
2.4. Metody i techniki badawcze………. 38
2.5. Charakterystyka terenu badawczego ……….42
2.6. Dobór próby badawczej ……….47
2.7...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego pracujacych w szkolach

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury.

1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……….5
1.2. Objawy wypalenia zawodowego……….9
1.3. Przebieg procesu wypalania sie……….12
1.4. Praca jako źródłostresu……….16
1.5. Nastepstwa stresu zawodowego……….20
1.6. Zapobieganie pojawianiu się stanu wypalenia zawodowego……….23


Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1. Problem pracy……….25
2.2. Cel pracy……….26
2.3. Hipoteza ogólna……….27
2.4. Pytania badawcze……….27
2.5. Hipoteza szczególowa……….28
2.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.7. Dobór terenu i próby badawczej……….31
2.8. Organizacja i przebieg badan……….33


Rozdzial III.

Czytaj więcej

Niepowodzenia szkolne dzieci w klasię trzeciej w opinii rodziców i uczniów klasy czwartej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Niepowodzenia szkolne wśród uczniów szkól podstawowych.

1.1.Pojecie niepowodzen szkolnych i ich klasyfikacja………..5
1.2.Przyczyny i rodzaje niepowodzen szkolnych………..8
1.2.1. Spoleczno-ekonomiczne przyczyny niepowodzen………..9
1.2.2Biopsychiczne przyczyny niepowodzen………..10
1.2.3.Pedagogiczne przyczyny niepowodzen szkolnych………..12
1.3. Skutki niepowodzen szkolnych………..13

Rozdzial II .
Podstawy metodologiczne badan.

2.1.Przedmiot, cele i typ badan………..16
2.2.Problemy i hipotezy badawcze………..18
2.3.Zmienne i ich wskazniki………..23
2.4.Metody i narzedzia badawcze………..25
2.5.Organizacja i przebieg badan………..27

Rozdzi...

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec wychowawcy w przedszkolu


Wstęp.

Rozdzial I
Znaczenie i miejsce wychowania przedszkolnego w systemie edukacji.

1.1. Rola i zadania przedszkola w procesię adaptacji dziecka.
1.2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym.
1.3.Zakres tresci programowych.
1.4.Dojrzalosc szkolna i przygotowanie do nauki.


Rozdzial II
Badania metodologiczne.

2.1. Cel i przedmiot badan.
2.2. Problemy i hipotezy badawcze.
2.3. Techniki, narzedzia i metody badawcze.
2.4. Dobór próby badawczej.
2.5. Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Cechy osobowosciowe wychowawcy przedszkola w świetle wypowiedzi badanych respondentów.

Czytaj więcej

Kariery dzieci bylych pracowników panstwowych gospodarstw rolnych


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka biedy i ubóstwa w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecia oraz sposoby wyjasniania biedy i ubóstwa
1.2. Rodzaje ubóstwa
1.3. Miary ubóstwa
1.4. Typy biedy
1.5. Przyczyny biedy
1.6. Skutki ubóstwa
1.7. Marginalizacja, wykluczenie społeczne oraz underclass
1.8. Ubóstwo na tle globalnym
1.8.1. Ubóstwo w swiecie
1.8.2. Ubóstwo w Unii Europejskiej
1.8.3. Ubóstwo w Polsce


Rozdzial II
Ubóstwo mlodziezy
2.1. Cechy spoleczno-demograficzne a zagrozenie zyciem w biedzie

2.2. Ubóstwo mlodziezy
2.3. Uboga mlodziez wiejska
2.4. Mlodziez z bylych PGR-ów
2.4.1...

Czytaj więcej

Uspolecznienie a sytuacja rodzinna dziecka szescioletniego

wstep…………….5

Rozdzial 1
1.1. Pojecie rodziny.

1.2. Struktura rodziny………..14
1.3. Funkcje i rola rodziny……….16
1.4. Spoleczna rola rodziny……….21

Rozdzial 2
Charakterystyka psychofizyczna i spoleczna dziecka szescioletniego.

2.1. Rozwoj fizyczny dziecka szescioletniego…30
2.2. Rozwój procesów poznawczych dziecka szescioletniego………….31
2.3. Glówne formy działalności dziecka….38
2.4. Czynniki warunkujace dojrzalosc szkolna……………43

Rozdzial 3
Podstawy metodologii badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………49
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze….51
3.3. Zmienne i wskazniki………55
3.4. Metoda, techniki i narzedzia badawcze….58
3.5...

Czytaj więcej

Rozdzina zastepcza w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I
Prawne formy ingerencji instytucji panstwowych w sprawowana wladze rodzicielska.

1.1. Pojecie wladzy rodzicielskiej i jej atrybuty
1.2.Ograniczenie wladzy rodzicielskiej
1.3.Zawieszenie wladzy rodzicielskiej
1.4.Pozbawienie wladzy rodzicielskiej


Rozdzial II
Funkcjonowanie rodzin zastepczych w Polsce.

2.1. Czym jest rodzina zastepcza? – definicja pojecia.
2.2.Funkcjonowanie rodziny zastepczej.
2.3.Zasady i procedury zwiazane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastepczej
2.4.Podstawy prawne funkcjonowania rodzin zastepczych


Rozdzial III
Zasady działania rodzin zastepczych w Polsce.

3.1...

Czytaj więcej

Uwarunkowania agresji młodzieży gimnazjalnej

Wstęp

Rozdzial 1
Agresji i przemoc wśród młodzieży w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Definiowanie pojecia agresji i przemocy
1.2. Rodzaje i formy zachowan agresywnych
1.3. Uwarunkowania zachowan agresywnych
1.4. Przyczyny agresji w szkole
1.5 Charakterystyka ofiar i agresorów
1.6 Sposoby zapobiegania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badan

Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Rodzaje agresywnych zachowan mlodziezy
3.2...

Czytaj więcej

Rozwód a dziecko

Wstęp

Rozdzial I
Istota rozwodu

1.1. Historyczne spojrzenie na instytucje rozwodu
1.2. Definicje rozwodu
1.3. Orzeczenie rozwodu – tresc wyroku
1.4. Odrebnosc procesu rozwodowego
1.5. Rola mediacji


Rozdzial II
Negatywne i pozytywne przesłanki rozwodu

2.1.Przeslanki pozytywne
2.2. Przeslanki negatywne


Rozdzial III
Skutki prawne rozwodu

3.1. Orzeczenie o wladzy rodzicielskiej
3.2. Orzekanie o obowiazku alimentacyjnym
3.2. Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu malzonków
3.3. Orzekanie o podziale majatku wspólnego


Rozdzial IV
Sytuacja psychologiczna dziecka podczas rozwodu rodziców

4.1. Rozwód w oczach dziecka i reakcje na rozwód
4...

Czytaj więcej

Rola wnuków w przezywaniu trzeciego wieku

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie rodziny w świetle literatury.

1.1 Pojecie i funkcje rodziny………7
1.2 Przemiany rodziny na przestrzeni wieków………11

Rozdzial 2.
Rola babci i dziadka w życiu wnuków.

2.1 Rola babci i dziadka w opiece nad wnukami oraz w rodzinie………17
2.2 Wiezi uczuciowe miedzy dziadkami a wnukami………22
2.3 Rola wnuków w przezywaniu trzeciego wieku………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan………31
3.2 Problemy badawcze………36
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………37
3.4 Organizacja i przebieg badan………44

Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja badan wlasnych.

4...

Czytaj więcej

Rodzinne uwarunkowania sukcesów dziecka

Wstęp………..2

Rozdzial I
Srodowisko rodzinne a sukcesy dziecka w nauce

1. Pojecie i funkcje rodziny……….. 3
2. Rozwój rodziny jako srodowiska wychowawczego……….. 7
3. Czynniki wpływajace na osiagniecia uczniów w szkolach……….. 13
3.1. Czynniki biopsychiczne……….. 13
3.2. Czynniki spoleczno ekonomiczne……….. 15
4. Wpływ rodziny na postepy uczniów w nauce……….. 17

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan……….. 21
2. Problemy, hipotezy zmienne i ich wskazniki……….. 21
3. Metody i techniki badawcze……….. 27
4. Organizacja i przebieg badan ………..29

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1...

Czytaj więcej

Marginalizacja osób starszych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Starosc jako jeden z etapów zycia czlowieka

1. Pojecie i kryteria starosci……… 5
1.1. Gerontologia nauka o procesię starzenia się i starosci……… 6
2. Starosc zjawiskiem wieloaspektowym ………8
2.1. Starzenie zjawiskiem biologicznym……… 8
2.2. Starzenie zjawiskiem społecznym……… 9
2.3. Starzenie zjawiskiem psychologicznym ………12

Rozdzial II
Dylematy osób starszych na plaszczyznie społecznej

1. Problemy osób starszych ………17
2. Samotnosc jako jeden z czynników starosci……… 19
3. Potrzeby osób starszych ………21

Rozdzial III
Miejsce czlowieka starego w społeczenstwie

1. Stereotypy dotyczace starosci ………24
2...

Czytaj więcej

Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej i możliwości jej profilaktyki


Cel pracy …….. 3
Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Zachowania agresywne młodzieży szkolnej

1. Pojecie agresji i jej przyczyny ……….. 7
2. Geneza patologicznych form zachowania się wspólczesnej mlodziezy……….. 13
3. Przejawy agresji w szkole……….. 12
4. Profilaktyka zachowan agresywnych……….. 31


Rozdzial 2 Niedostosowanie społeczne wśród młodzieży gimnazjalnej ……….. 44Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan ……….. 55
2. Problemy badawcze ……….. 59
3. Hipotezy badawcze ……….. 61
4. Metody i techniki badawcze ……….. 62
5. Narzedzia badawcze ……….. 66
6. Teren i organizacja badan ……….. 67


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Wpływ mass mediów na ksztlatownainie postaw dzieci w wieku szkolnym


Wstęp………. 1

Rozdzial I
Rola i znaczenie mediów w dzisiejszym swiecie.

1.1. Massmedia – geneza pojecia………. 3
1.2. Charakterystyka glównych środków masowego przekazu………. 12
1.3. Modele procesu komunikowania………. 19
1.4. Przekazy masowe a wartosci społeczne………. 31


Rozdzial 2
Postawy społeczne a mass media.

2.1. Pojecie postawy społecznej………. 37
2.2. Kształtowanie postaw spolecznych………. 45
2.3. Mass media a postawy i zachowania dzieci………. 50
2.4. Wpływ srodowiska rodzinnego, grupy rówiesniczej i szkoly na postawy dziecka………. 59


Rozdzial 3
Media – wiedza i informacja czy zagrozenia dla wspólczesnej mlodziezy.

3.1...

Czytaj więcej

Rozmiary i uwarunkowania przemocy w rodzinie w świetle analizy dokumentów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej w latach 2011-2013

Wstęp………… 3

Rozdzial 1.
Przemoc w rodzinie, jako zjawisko społeczne.

1. Przemoc. Próba zdefiniowania zjawiska………… 5
2. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie………… 9
3. Przyczyny przemocy w rodzinie………… 19
4. Skutki przemocy w rodzinie ………… 24
5. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie………… 28


Rozdzial 2.
Rodzina dysfunkcyjna jako środowisko spoleczno- wychowawcze.

1. Pojecie rodziny, typy rodzin………… 31
2. Rodzina dysfunkcyjna………… 36
3. Dziecko jako swiadek przemocy w rodzinie………… 39
4. Przemoc w rodzinie – stan badan………… 44


Rozdzial 3.
Metodologia przeprowadzonych badan.

1. Przedmiot i cele badan………… 50
2. Problemy badawcze………… 51
3...

Czytaj więcej

Praca domowa w percepcji uczniów klas III szkoly podstawowej w srodowisku wiejskim


Wstęp…………. 1

Rozdzial 1.
Przeglad zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Wyjasnienie podstawowych pojec…………. 3
a) praca domowa…………. 3
b) środowisko szkolne…………. 8
c) percepcja…………. 12
1.2. Istota pracy domowej i jej funkcje…………. 21
1.3. Rodzaje prac domowych i sposoby jej róznicowania…………. 30
1.4. Kontrola i ocena pracy domowej…………. 42
1.5. Znaczenie pracy domowej w edukacji wczesnoszkolnej…………. 54


Rozdzial II
Analiza badan wlasnych.

2.1.Przedmiot i cel badan…………. 61
2.2.Problemy badawcze i hipotezy robocze…………. 63
2.3.Zmienne i ich wskazniki…………. 66
3.4.Metody, techniki i narzedzia badawcze…………. 68
3.5...

Czytaj więcej

Rola postaw rodzicielskich w wychowaniu dziecka

Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie rodziny i wychowania

1.1. Definicje rodziny w literaturze
1.2. Cele i funkcje rodziny
1.3. Wychowanie w rodzinie


Rozdzial II.
Rola rodziny w wychowaniu dziecka

2.1. Postawy rodzicielskie
2.2. Style wychowania
2.3. Rola ojca i matki w rodzinie


Rozdzial III.
Rola postaw rodzicielskich w wychowaniu dziecka – przeglad badan

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Malzenstwo i rodzina w hierarchii wartosci studentów

Wstęp………..3

Rozdzial 1
Malzenstwo w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie narzeczenstwa………..5
1.2. Pojecie zwiazku malzenskiego………..10
1.3. Funkcje malzenstwa………..13
1.4. Typologia malzenstwa………..16


Rozdzial 2
Rodzina i jej funkcjonowanie.

2.1. Pojecie rodziny………..20
2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny………..28
2.3. Modele rodzin i ich charakterystyka………..37


Rozdzial 3
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………..49
3.2. Problemy badawcze i hipotezy………..51
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..55
3.4. Teren badan………..63
3.5. Charakterystyka badanej grupy………..64


Rozdzial 4
Miejsce zwiazku mal...

Czytaj więcej

Przyczyny nieakceptacji ucznia w opinii młodzieży gimnazjalnej

Wstęp …………. 5

Rozdzial 1.
Charakterystyka klasy szkolnej w świetle literatury zagadnienia

1.1. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze …………. 8
1.2. Klasa szkolna w kontekscie grupy społecznej i jej oddzialywanie na jednostke …………. 12
1.3. Normy obowiazujace w zespole klasowym …………. 16
1.4. Strukturalny uklad pozycji jednostki w klasię szkolnej …………. 19


Rozdzial 2.
Klasa szkolna jako środowisko odrzucenia rówiesniczego

2.1. Stosunki interpersonalne w klasię a status socjometryczny ucznia …………. 24
2.2. Istota i przyczyny odrzucenia przez środowisko rówiesnicze …………. 28
2.3...

Czytaj więcej

Rola zabaw tematycznych dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp………… 2

Rozdzial 1.
Zabawa w literaturze przedmiotu

1.1. Teorie zabawy………… 6
1.2. Rodzaje zabawy………… 8
1.3. Specyfika zabaw w wieku przedszkolnym………… 12
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka …………15
1.5. Zabawa tematyczna jako specyficzny rodzaj działalności dziecka………… 20
1.5.1. Charakterystyka zabawy tematycznej …………21
1.5.2. Rozwój zabawy tematycznej …………26
1.5.3. Tematy zabaw dzieciecych …………27


Rozdzial 2.
Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Mlodszy wiek przedszkolny …………31
2.2. Starszy wiek przedszkolny …………35


Rozdzial 3.
Zabawa tematyczna w rozwoju społecznym dziecka

3.1...

Czytaj więcej

Formy przemocy w szkole gimnazjalnej.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Identyfikacja problematyki przemocy w świetle literatury

1.1. Definicja przemocy……… 6
1.2. Źródła przemocy ………12
1.3. Rodzaje i formy przemocy……… 17
1.4. Zróznicowanie zjawiska przemocy i agresji……… 24


Rozdzial 2.
Przemoc w szkole gimnazjalnej

2.1. Przyczyny powstawania przemocy w szkole……… 30
2.2. Formy zachowan agresywnych w szkole ………41
2.3. Przeciwdzialanie przemocy w szkole……… 50


Rozdzial 3.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan ………61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………62
3.3. Zmienne i wskazniki ………64
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 66
3.5...

Czytaj więcej

Ambicje edukacyjne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Rodzina i jej wpływ na wychowanie dziecka

1.1. Definicja rodziny ………..6
1.2. Funkcje rodziny ………..15
1.3. Socjalizacyjna rola rodziny……….. 19


Rozdzial 2.
Rodzina dysfunkcyjna

2.1. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej ………..25
2.2. Rodzaje rodzin dysfunkcyjnych……….. 30
2.3. Rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej……….. 33


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………..46
3.2. Problemy badawcze, hipotezy……….. 47
3.3 zmienne i wskazniki ………..49
Typ zmiennej……….. 50
3.4. Metody i techniki, narzedzia badawcze……….. 51
3.5 dobór grupy badawczej……….. 55


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan ...

Czytaj więcej

Samokształcenie a poprawa komunikacji społecznej w srodowisku pracy na przykładzie firmy Garmont Press SA

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Samokształcenie i komunikacja spoleczna w świetle literatury przedmiotu

1.1. Samokształcenie i jego rola……….. 4
1.1.1. Istota pojecia ………..4
1.1.2. Formy samoksztalcenia……….. 5
1.1.3. Rola samoksztalcenia w rozwoju zawodowym pracowników……….. 6
1.2. Komunikacja – jej funkcje i uwarunkowania……….. 8
1.2.1. Rodzaje i style komunikacji……….. 12
1.2.2. Funkcje komunikacji miedzyludzkiej ………..20
1.2.3. Konflikty w relacjach społecznych na tle nieprawidlowej komunikacji……….. 22
1.3. Konflikt – jego źródła i skutki………… 27
1.3.1. Uwarunkowania dobrej komunikacji miedzyludzkiej……….. 33


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologi...

Czytaj więcej

Rysunek rodziny dziecka w wieku przedszkolnym


Wstęp…….2

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy pracy

1. Definicyjne ujecia twórczosci plastycznej…….. 4
2. Charakterystyka rozwoju twórczosci plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym…….. 8
3. Tematyka prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym…….. 12
4. Rozwijanie twórczosci plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym…….. 18


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan wlasnych …….26
2. Problemy badawcze …….29
3. Hipotezy badawcze …….32
4. Zmienne i ich wskazniki …….34
5. Metody, techniki i narzedzia badawcze …….37
6. Charakterystyka terenu badan i próby badawczej……. 40


Rozdzial 3.
Analiza wyników badan w...

Czytaj więcej

Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów w mlodszym wieku szkolnym.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Agresja i przemoc w ujęciu teoretycznym

1.1 Agresja i przemoc w literaturze przedmiotu………..5
1.2 Formy zachowan agresywnych………..15
1.3 Przyczyny powstawania zachowan agresywnych i przemocy………..20
1.4. Sposoby rozpoznawania ofiar i sprawców przemocy………..23
1.5 Przemoc szkolna jako objaw nieprzystosowania społecznego………..25


Rozdzial II
Agresja i przemoc rówiesnicza

2.1 Przemoc wśród rówiesników………..29
2.2 Swoistosc zachowan agresywnych dzieci………..32
2.3 Spoleczny kontekst pojawiania się zachowan agresywnych i przemoc wśród dzieci………..43
2.4 Agresja i przemoc w szkole………..47


Rozdzial III
Metodologia badan ...

Czytaj więcej

Syndrom wypalenia zawodowego u pielegniarek pracujacych w Zakladzie Opieki Dlugoterminowej

Wstęp……….3
1.1. Wypalenie zawodowe – pojecie i definicje………. 6

1.2. Czynniki demotywacyjne w pracy ………. 8
1.3. Koncepcje wypalenia zawodowego ……….18


Rozdzial II.
Czynniki sprzyjajace wypaleniu zawodowemu w zawodzie pielegniarki

2.1. Specyfika pracy w sektorze usług zdrowotnych……….21
2.2. Czynniki sprzyjajace powstaniu zjawiska wypalenia zawodowego……….32
2.3. Konsekwencje wypalenia zawodowego dla zdrowia pracownika………. 38


Rozdzial III.
Charakterystyka i metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i pytania badawcze
3.2.Charakterystyka narzedzi badawczych ………. 40
3.3.Przebieg badan………. 42


...

Czytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X
Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich