Kategoria Pedagogika

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół plodowy)


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespolu plodowego (FAS)

1.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14
1.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….23


Rozdzial II
Dziecko w szkole z zespolem FAS

2.1. Dziecko z FAS w kontekscie szkoly ……….27
2.2. Glówne zalozenia pracy z dziecmi z zespolem FAS……….36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespolem FAS ……….42


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan ……….52
3.2. Problemy badawcze ……….55
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….58
3.4...

Czytaj więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badan ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdzial III
Formy spedzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

3.1. Czas wolny w dyspozycji osób starszych i jego postrzeganie………. 39
3.2...

Czytaj więcej

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka ksztaltujaca rozwój oraz zainteresowania dzieci


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Charakterystyka Ogniska Opiekunczo -Wychowawczego XYZ

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego XYZ……….. 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8
1.4 Wspólpraca z instytucjami……….. 9
1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców……….. 11
1.7 Zajecia powtarzajace się okresowo……….. 12

Rozdzial II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.

2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci……….. 14
2.2 Plan pracy Ogniska ……….. 16

Rozdzial III.
Rozwój i ksztaltowanie zainteresowan.

3.1 Analiza pojecia zainteresowania……….. 18
3...

Czytaj więcej

Próba monografii ogniska opiekunczego nr XYZ miejskiego osrodka pomocy społecznej w XYZWstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka ogniska opiekunczo wychowawczego XYZ.

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego nr XYZ.
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego.
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska.
1.4 Wspólpraca z instytucjami.
1.5 Cele i zadania ogniska.
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców.
1.7 Obowiazki wychowawców Ogniska Opiekunczego XYZ w XYZ.
1.8 Plan pracy ogniska.
1.9 Zajecia powtarzajace się okresowo.
1.10 Charakterystyka rodzin, które posylaja swoje dzieci do ogniska XYZ.
1.11 Diagnoza dziecka oraz plan indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka.
1.12 Moja wspólprac z ogniskiem.


Rozdzial II.
Metodologia wlasnych pr...

Czytaj więcej

Weryfikacja przydatnosci do nauczania zintegrowanego w klasię drugiej podrecznika Nowa Blekitna Matematyka autorstwa L. Klosowskiego I M. Sznajder


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Ogólne zalozenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Blekitna Matematyka dla klas I-III………… 5
1.2. Porównanie programu NBM w zakresię I-III z aktualna podstawa programowa………… 9
1.3. Charakterystyka podrecznika NBM………… 11
1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu poczatkowym………… 13


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Bank – liczenie pieniedzy’ ………… 17
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’………… 21
2.3. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Droga do szkoly. Znaki Drogowe’...

Czytaj więcej

Działalność szkoly i srodowiska lokalnego w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci w klasię trzeciej szkoly podstawowej


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Definicja czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie czasu wolnego………..7
1.2. Funkcje czasu wolnego………..16
1.3. Budżet czasu wolnego………..18
1.4. Wspólczesne formy spedzania wolnego czasu: instytucje kulturalne, turystyka, sport, srodki masowego przekazu………..22
1.5. Pedagogika czasu wolnego………..27


Rozdzial II.
Organizacja czasu wolnego uczniów klas poczatkowych.

2.1. Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do korzystania z czasu wolnego………..39
2.2. Szkola Podstawowa jako jeden z organizatorów czasu wolnego………..31
2.3. Srodowisko lokalne jako organizator czasu wolnego………..43


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Gminny osrodek pomocy społecznej w xyz jako instytucja wsparcia społecznego w opiniach klientów pomocy społecznej


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pomoc spoleczna i pracownik socjalny jako instytucja wsparcia społecznego

1.1. Instytucja pomocy społecznej i jej podstawowe zadania………..4
1.2. Praca socjalna………..8
1.3. Obraz pracownika socjalnego – pozadane cechy osobowosci, sylwetki i modelu pracownika socjalnego………..19
1.4. Forma i zakres działalności Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Smoldzinie………..24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan………..33
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………..34
2.3. Zmienne i wskazniki badan………..37
2.4. Metody, techniki, narzedzia badan………..38


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych dotyczaca oceny funkcjonowania GOPS w Smoldzinie

3.1...

Czytaj więcej

Opinie młodzieży o ludziach starych


Wstęp ………..7

Rozdzial I.
Starzenie się i starosc w świetle literatur

1.1. Analiza podstawowych pojec……….. 14
1.2. Starosc jako przedmiot badan naukowych……….. 18
1.3. Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczenstwie i rodzinie………..20
1.4. Proces starzenia sie ………..25
1.4.1. Przyczyny starzenia się osobniczego………..25
1.4.2. Próg starosci………..26
1.4.3. Przygotowanie do starosci, typy postaw………..27
1.5. Problemy spotkania się czlowieka ze staroscia……….. ………..30
1.5.1. Adaptacja do emerytury………..30
1.5.2. Stereotyp widzenia starosci………..32
1.6. Instytucje i organizacje wspierajace osoby starsze ………..34


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1...

Czytaj więcej

Geneza polityki społecznej oraz doktryn polityki społecznej


1.Definicja polityki społecznej

2.Geneza powstania polityki społecznej

3.Funkcjonowanie polityki społecznej


 
Czytaj więcej

Dziecko Uposledzone Umyslowo w Rodzinie


Wstęp

Rozdzial 1
Dziecko niepelnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1 Rola rodziny w procesię rewalidacji dziecka niepelnosprawnego umyslowo.
1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka.


Rozdzial 2
Wpływ dziecka niepelnosprawnego umyslowo na sytuacje w rodzinie.

2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka
2.2 Izolacja spoleczna rodzin majacych dziecko niepelnosprawne umyslowo.
2.3 Relacje dziecka z niepelnosprawnoscia intelektualna z rodzenstwem.
2.4 Rola dziadków w wychowaniu dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna.


Rozdzial 3
Wspólpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu rozwoju dziecka

3...

Czytaj więcej

Poziom umiejetnosci pisania uczniów klas III i sposoby jego wspomagania (na przykładzie srodowiska wiejskiego)


Wstęp………… 1

Rozdzial 1
Przeglad zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Wyjasnienie podstawowych pojec: pisanie, środowisko szkolne, dysgrafia………… 3
a)pisanie………… 3
b) środowisko szkolne ………… 6
c) dysgrafia………… 9
1.2. Kształtowanie umiejetnosci pisania………… 11
1.3. Psychologiczne i filozoficzne podloze procesu piania…………15
1.4. Charakterystyka wybranych metod nauki pisania………… 15
1.5. Sposoby wspomagania umiejetnosci pisania dzieci………… 25
1.6. Typowe bledy dzieci w pisaniu………… 32
1.7. Dysgrafia, jako jedno z zaburzen w zakresię pisania dzieci………… 37
1.8. Specyfika pracy kompensacyjno-wychowawczej z dzieckiem dyslektycznym………… 43


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1...

Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowania agresywne wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.


Wstęp …………3

Rozdzial I
Zachowania agresywne młodzieży w świetle literatury przedmiotu

1.1. Agresja – ustalenia terminologiczne …………5
1.2. Formy i rodzaje agresji …………12
1.3. Przyczyny zachowan agresywnych …………15
1.4. Psychospołeczne skutki agresji …………25


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ………… 27
2.2. Problemy i hipotezy …………29
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………32
2.4. Metody, techniki i narzedzia badan …………34
2.5. Teren i organizacja badan …………37


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badanej grupy ………… 38
3.2...

Czytaj więcej

Subkultura wiezienna jako problem pedagogiczny i penitencjarny


Wstęp………….2

Rozdzial I
Podkultura oraz system wieziennictwa w Polsce.

1. Podkultura i jej geneza………….4
2. Rodzaje oraz charakterystyka podkultur………….9
3. Zadania Sluzby Wieziennej………….19
4. Systemy oddzialywan na skazanych………….21


Rozdzial II
Podzial i charakterystyka grup nieformalnych w zakladach karnych.

1. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………….27
2. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………….28
3. Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………….36
4. Normy wytwarzane przez uczestników podkultury wieziennej………….39


Rozdzial III
Oddzialywanie podkultury wieziennej na osadzonych.

1. Zmiany zachodzace w podkulturze wieziennej…………...

Czytaj więcej

Rozwój psychiczny w okresie dojrzewania a problemy i zagrozenia zycia mlodzienczego


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania

1.1. Rozwój psychiczny
1.2. Rozwój osobowosci


Rozdzial II
Problemy dojrzewania w kontekscie pedagogicznym

2.1. Dojrzewanie a proces wychowania
2.2. Problem mlodosci we wspólczesnym swiecie


Rozdzial III
Indywidualne i społeczne problemy mlodziezy

3.1. Anoreksja i bulimia
3.2. Uzaleznienia
3.2.1. Alkoholizm
3.2.2. Narkomania
3.2.3. Nikotynizm
3.3. Przemoc i agresja


Rozdzial IV
4.1. Cel badan

4.2. Problem badawczy glówny i problemy szczególowe
4.3. Hipoteza badawcza glówna i hipotezy szczególowe
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.5. Procedura przebiegu badan
4.6...

Czytaj więcej

Ideal kobiecego piekna w opinii młodych kobiet i mezczyzn


Wstęp

Rozdzial I.
Zmieniajacy się ideal kobiecego piekna

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Metody jakosciowe – definicja
2. Przedmiot i cel badania
3. Problemy badawcze
5. Technika wywiadu
6. Dobór próby
7. Przebieg badan


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

1. Charakterystyka współczesnego idealu kobiecego piekna
2. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie idealu kobiecego piekna w mediach
3. Prywatny obraz kobiecego piekna w oczach respondentów oraz znane postacie, które go przypominaja
4. Elementy kobiecej twarzy i ciala na które respondenci zwracaja szczególna uwage


Wnioski
Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich