Tematy Podatki

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5
1.2. Podstawa opodatkowania………6
1.3. Zobowiązania podatkowe………8
1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9
1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11
1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12
1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14
1.8. Zjawisko szarej strefy………15
1.9. Krzywa laffera………16

Rozdział 2
System podatkowy.

2.1. Źródła prawa podatkowego………18
2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19
2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20
2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa………21
2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej………23
2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej………27
2.7. Kredyt podatkowy, jako specyficzne zwolnienie podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych………29
2.8. Klasyfikacja podmiotów z sektora msp………30

Rozdział 3
Analiza przykładowych obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2012-2014
      3.1. Charakterystyka podmiotów płacących podatek należny………33
3.2. Przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw………36
3.3. Analiza porównawcza podatków obciążających osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą………41
3.4. Analiza wpływu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012 -2015 ………43

Podsumowanie i wnioski………46
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego…………30
2.2. Rozwój samorządu terytorialnego na swiecie…………32
2.3. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce…………37
2.4. Samodzielnosc finansowa gmin…………41
2.5. Dochody gmin w Polsce…………45
2.5.1. Dochody podatkowe…………50
2.5.2. Oplaty i dochody z majatku gminy…………62
2.5.3. Subwencje i dotacje…………66
2.5.4. Dochody zwrotne…………69
2.5.5. Inne dochody…………69
2.6. Struktura dochodów budżetów gmin w Polsce…………70


Rozdzial III
Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie
miejskiej XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej XYZ…………73
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy miejskiej
XYZ w latach 1998-2000…………77
3.3. Dochody i ich struktura…………83
3.4. Kształtowanie się dochodów wlasnych w budżecie
gminy miejskiej XYZ…………85
3.5. Dochody gminy z udzialów w podatkach stanowiacych
dochód budżetu państwa 87
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji…………88


Zakończenie…………92
Bibliografia…………94
Wykaz tabel…………97

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony.

 
Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.


Wstęp

Rozdzial I.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5

1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego
1.2. Cechy podatków dochodowych
1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Podmiot opodatkowania
1.3.2. Przedmiot opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania
1.3.4. Skala podatkowa
1.3.5. Stawki podatkowe
1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych
1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej
1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego
1.4.3. Podzial ulg i zwolnien podatkowych w oparciu o kryterium wpływu ulgi na przedmiot opodatkowania oraz na wielkosc podatku


Rozdzial II.

Charakterystyka Urzędu Skarbowego w XYZ …………27

2.1. Urzedy skarbowe w systemie administracji finansowej
2.2. Forma organizacyjno prawna
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zatrudnienie
2.5. Majatek urzedu
2.6. Gospodarka finansowa Urzędu
2.6.1. Plan finansowy
2.6.2. Wydatki Urzędu
2.6.3. Wpływy na rachunki Urzędu


Rozdzial III.
Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych …………52

3.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzedzie Skarbowym w XYZ
3.2. Charakterystyka ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osób fizycznych stosowanych w Urzedzie Skarbowym w XYZ
3.2.1. Ulgi i zwolnienia uzaleznione od uznania organu administracyjnego
3.2.1.1. Zaniechanie ustalania i poboru podatku
3.2.1.2. Umorzenie zaleglosci podatkowych
3.2.1.3. Odraczanie terminów platnosci
3.2.2. Ulgi i zwolnienia funkcjonujace w sferze gospodarczej
3.2.2.1. Ulga inwestycyjna
3.2.2.2. Ulga za wyszkolenie ucznia
3.2.2.3. Ulga zwiazana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
3.2.3. Ulgi wpływajace na podstawe opodatkowania i wysokość podatku


Zakończenie …………68
Bibliografia
Literatura i Akty prawne
Spis tabel
Spis rysunków

 
Czytaj więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63


Rozdzial III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo XYZ S. A. i ich wpływ na
wynik finansowy

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………66
2. Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania…………73
2.1. Charakterystyka majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….73
2.2. Źródła finansowania majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….76
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego…………78
3.1. Przychody ze sprzedazy…………80
3.2. Koszty XYZ S.A………….80
4. Miejsce podatków w wyniku finansowym przedsiębiorstwaXYZ S.A………….83
5. Analiza wskaznikowa rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A…………85


Zakończenie…………88
Bibliografia…………90
Spis rysunków, tablic…………91
Spis tabel…………92

 
Czytaj więcej

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo a system
podatkowy………5

1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie
przedsiębiorstwem.
2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór
strategii przedsiębiorstwa.
1.2.1. Definicja podatku.
1.2.2. Elementy konstrukcji podatku.
1.2.3. Funkcje podatków.
1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków.
1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce.
1.3.1. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego.
1.3.2. Rozwój podatku dochodowego w Polsce.


Rozdzial II
Polskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji
podatkowej……………………18

2.1 Zakres i struktura polskiego prawa
podatkowego.
2.1.1 Struktura pionowa zródel polskiego prawa
podatkowego.
2.1.2 Struktura pozioma zródel polskiego prawa
podatkowego.
2.2 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa
podatkowego.
2.2.1 Pojecie obowiazku oraz zobowiazania
podatkowego.
2.2.2 Wygasanie zobowiazan
podatkowych.
2.2.3 Odpowiedzialnosc majatkowa za zobowiazania
podatkowe.
2.2.4 Zmiana przepisów karnych
podatkowych.


Rozdzial III
Podatek dochodowy od osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych…….29

3.1 Uwarunkowania prawne podatku dochodowego od osób
prawnych.
3.1.1. Podmiot i przedmiot
opodatkowania.
3.1.2 Przychód.
3.1.3 Koszty uzyskania przychodów.
3.1.4. Wydatki nie bedace kosztami uzyskania przychodów.
3.1.5 Zwolnienia
przedmiotowe.
3.1.6. Podstawa opodatkowania i wysokość
podatku.
3.2 Zarys oceny funkcjonowania podatku dochodowego od
osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych.


Rozdzial IV
Strategie podatku dochodowego od osób prawnych w
efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem…..67

4.1. Strategia
kosztowa.
4.2. Strategia
dochodowa.
4.3. Polityka
dywidendy.


Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej


Rozdzial I.
Kierunki i natezenie zmian,

1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u
1.2 Zmiany poziomu opodatkowania
Podatki pośrednie
Podatki bezpośrednie


Rozdzial II.
Przyczyny zmian

2.1 Urynkowienie gospodarki
2.2 Prywatyzacja


Rozdzial III.
Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania

3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania
3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza
3.3 Wpływ na zróznicowanie dochodów ludnosci

 
Czytaj więcej

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza i istota podatku.

1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4
1.2. Funkcje podatku……….7
1.3. Zasady podatkowe……….10
1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13
1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17
1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25


Rozdzial II.
Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31
2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44
2.3 Akcyzy……….49
2.4 Opodatkowanie majątku……….54
2.5 Podatek przemyslowy ……….57


Rozdzial III.
Ocena polskiego systemu podatkowego w oparciu o dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

3.1 Podatek od towarów i uslug……….58
3.2 Podatek akcyzowy……….62
3.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych……….63
3.4 Podatek dochodowy od osób prawnych……….69
3.5 Podatek rolny……….70
3.6 Podatek lesny……….71
3.7 Podatek od nieruchomosci……….72
3.8 Podatek od spadków i darowizn……….73


Bibliografia……….76
Pozycje zwarte……….76
Pozycje artykulowe……….76
Akty normatywne……….77
Spis tabel i wykresów……….78
Zalaczniki……….78

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)


Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka
podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu
podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
(VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów
i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony.


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Dostosowanie podatków posrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Pojecie podatku i jego
cechy………4
2. Elementy konstrukcji podatków………5
3. Zasady
podatkowe………14
4. Funkcje podatków………21
5. Klasyfikacja podatków………22
6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu
podatkowego………25


Rozdzial II
Podatki pośrednie………29

1. Podatek od towarów i usług
(VAT)………29
2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i
podatnika………44
3. Podatek
akcyzowy………48
4. Podstawy prawne podatków posrednich………53
4.1. Podatek od towarów i uslug………53
4.2. Podatek
akcyzowy………58


Rozdzial III
Podatki pośrednie w krajach Unii Europejskiej………60

1. Rola podatków posrednich w krajach Unii
Europejskiej………60
2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE………68
2.1. Podatek VAT w
Austrii………70
2.2. Podatek VAT we
Francji………72
2.3. Podatek VAT we Wloszech………74
3. Podatek akcyzowy w krajach Unii
Europejskiej………76


Rozdzial IV.
Dostosowywanie w polityce podatkowej w Polsce w zakresię podatku VAT i akcyzy do wymogów Unii Europejskiej………82

1. Podatek VAT w drodze do Unii
Europejskiej………84
1.1. Zakres
opodatkowania………84
1.2. Zakres
terytorialny………84
1.3.
Podatnicy………85
1.4. Transakcje podlegajace
opodatkowaniu………85
1.5. Miejsce powstania obowiazku
podatkowego………85
1.6. Podstawa
opodatkowania………86
1.7. Stawki
VAT………86
1.8.
Zwolnienia………89
1.9.
Odliczenia………92
1.10. Zwroty
VAT………93
1.11. Podatek VAT w
rolnictwie………94
2. Podatek
akcyzowy………95
2.1. Napoje
alkoholowe………95
2.1.1. Piwo – struktura i poziom
stawek………96
2.1.2. Wino – struktura i poziom
stawek………97
2.1.3. Produkty pośrednie – struktura i poziom stawek
akcyzy………97
2.1.4. Alkohol etylowy – struktura i poziom
stawek………98
2.1.5. Zwolnienia z
akcyzy………98
2.2. Wyroby
tytoniowe………99
2.2.1. Zakres
opodatkowania………99
2.2.2. Struktura i poziom stawek podatku akcyzowego
dla papierosów………100
2.2.3. Zwolnienia lub zwroty podatku akcyzowego od
wyrobów tytoniowych………102
2.3. Oleje
mineralne………102
2.3.1. Zakres
opodatkowania………102
2.3.2. Struktura stawek podatku akcyzowego od paliw i
ich poziom………103
2.3.3. Zwolnienia z podatku
akcyzowego………105
2.4. Magazynowanie i przemieszczanie wyrobów
akcyzowych………105
2.4.1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zaplaconym
podatkiem………105
2.4.2. Produkcja, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów
akcyzowych z podatkiem zawieszonym………107
2.4.3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z podatkiem
zawieszonym………108
2.4.4...

Czytaj więcej