Tematy Prawo

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan………4

1.1. Dyskryminacja – pojecie i rodzaje………4
1.2. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich………10
1.3. Rynek pracy – pojecie i czynniki………17
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy………22
1.5.Macierzynstwo a dyskryminacja………24
1.6.Praca domowa a zawodowa kobiet ………30

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy na róznych plaszczyznach………33

2.1. W świetle prawa wg kodeksu pracy………33
2.2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu ………39

Rozdzial III
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy………48

3.1. Gender Index – ‚Monitorowanie równości kobiet i mezczyzn w miejscu pracy’ ………48
3.2. Fundacja Swietego Mikolaja – ‚Mama w pracy’………50
3.3. ‚Elastyczny Pracownik – Partnerska rodzina’………51

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych………53
4.1. Przedmiot i cele badan………53

4.2. Problemy i hipotezy badan wlasnych………55
4.3. Metody, techniki i narzedzia badan wlasnych………58
4.4. Zmienne i wskazniki badan wlasnych………63
4.5. Organizacja i teren badan………64

Rozdzial V
Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce i UE – analiza badan wlasnych………72

5.1. Poczucie dyskryminacji i jej przejawy w zakladach pracy osób badanych………72
5.2. Rynek pracy a macierzynstwo ………79
5.3. Molestowanie seksualne i przemoc psychiczna wobec kobiet w miejscu pracy ………86
5.4. Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy………90
5.5. Programy adresowane do kobiet i ich realizacja przez Wojewódzki Urzad Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej………95

Zakończenie………103
Bibliografia………107

 
Czytaj więcej

Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.


Wstęp………4

Rozdzial I

Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6

Rozdzial II
Środki dowodowe………13

1.Pojecie i klasyfikacja środków dowowdowych………13
2.System środków dowodowych………19
2.1. Dowody nazwane………19
2.1.1. Dowód z dokumentów………19
2.1.2. Dowód z zeznan swiadków………23
2.1.3. Dowód z opinii bieglego………30
2.1.4. Dowód z ogledzin………38
2.1.5. Dowód z przesluchania strony………41
2.1.6. Dowód z oswiadczenia strony………44
2.2. Dowody nienazwane………46


Rozdzial III
Fakty nie wymagajace dowodów i uprawdopodobnienie………49

1.Fakty nie wymagajace dowodów……….9
1.1. Fakty powszechnie znane (fakty notoryjne lub notoryczne)………49
1.2. Fakty znane organowi z urzedu……….51
2.Domniemanie………52
2.1. Domniemanie faktyczne………52
2.2. Domniemanie prawne………53
3.Uprawdopodobnienie………56

Rozdzial IV
Zasady postępowania dowodowego………59

1.Obowiazek zebrania i rospatrzenia pelnego materialu dowodowego w sprawie………59
1.1. Zasada prawdy obiektywnej………59
2.Obowiazek dokonania oceny na podstawie calokszraltu materialu dowodowego czy dana okolocznosc zostala udowodniona………72
2.1. Zasada swobodnej oceny dowodów………72
3.Obowiazek umozliwienia stronie udzialu w postepowaniu oraz wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów………76
3.1. Zasada jawnosci wobec strony………76

Rozdzial V
Formy postępowania dowodowego………82

1.Rozprawa………82
1.1. Obligatoryjnosc rozprawy………82
1.2. Czynnosci przygotowawcze poprzedzajace przeprowadzenie rozprawy………91
1.3. Czesc wlasciwa rozprawy………98
2.Postepowanie gabinetowe………106

Rozdzial VI
Skutki uchybien w postepowaniu dowodowym………108

Zakończenie………116
Wykaz litertury………118
Wykaz aktów prawnych………121
Wykaz wyroków………122

 
Czytaj więcej

System wyborczy w Polsce.


Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.Istota wyborów
………5
2.Funkcje wyborów
………6
3.Rodzaje wyborów
………7


Rzodzial II
Regulacje wyboru organów przedstawicielskich

1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym
………9
2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu
wyborczego………11


Rodzial III
Zasada powszechnosci

1.Czynne prawo wyborcze
………14
1.1 Kwestia wieku wyborczego
………14
1.2 Zagadnienia obywatelstwa
………15
1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze dzialanie
rady………15
2.Bierne prawo wyborcze
………16
3.Ograniczenia powszechnosci praw wyborczych
………17
4.Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych
………………18
4.1 Rejestr i spisy wyborców
………19


Rozdzial IV

Zasada równosci
1.Formalna i materialna równosc prawa wyborczego
………21


Rozdzial V
Zasada bezposredniosci

1. Zasada bezposredniosci………24


Rozdzial VI
Zasada tajnosci glosowania

1.Zasada tajnosci glosowania
……….26


Rozdzial VII
Zasada wolnosci wyborów

1.Zasada wolnosci wyborów
………29


Rozdzial VIII
Organizacja wyborów

1.Zarzadzenie i termin wyborów
………31
2.Podzial na okregi i obwody wyborcze
………32
3.Organy przeprowadzajace wybory
………33
4.Spisy wyborców
………34
5.Zgloszenie kandydatów (list)
………35
6.Rejestracja kandydatów (list)
………37
7.Glosowanie
………37
8.Ustalenie wyników glosowania
………38
9.Stwierdzenie waznosci wyborów
………38


Rozdzial IX
Systemy ustalania wyników wyborów

1.System wiekszosciowy
………40
2.System proporcjonalny
………41
3.Zalety i wady obu systemów
………42


Zakończenie………44
Literatura………50
Akty
prawne………51

 
Czytaj więcej

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.


Rozdzial 1.
Planowanie działalności gospodarczej………4

Istota planowania
Biznes plan
Czesci skladowe biznes planu


Rozdzial 2.
Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11

Róznice branzowe
Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu

Rozdzial 3.
Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18

Jak wybrac bank
Skad wziac pieniadze?
Jak zawrzec umowe?
Kto moze dostac kredyt?
Zabezpieczenie splaty kredytów
Poreczenie wedlug prawa cywilnego
Obowiazek posiadania kont bankowych
Rozliczenia bezgotówkowe
Bezgotówkowe rozliczenie podatków


Rozdzial 4.
Wybór formy prawnej…………29

Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci
Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzialalnosc gospodarcza
Spólka cywilna
Spólka jawna
Spólka komandytowa
Wyposazenie w kapital wlasny
Mozliwosc finansowania
Udział w zyskach i stratach
Umowa spólki
Koniecznosc przedlozenia bilansu i rachunków wyników, kontroli i jawnosci
Naklady na utworzenie formy prawnej
Obciazenie podatkowe
Jaka wybrac forme ewidencji?
Ksiegi rachunkowe (handlowe)
Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych
Dokumentacja zasad rachunkowosci
Instrumenty prowadzenia rachunkowosci
Formy prowadzenia ksiag rachunkowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Obowiazek prowadzenia ksiegi
Ewidencje podatkowe
Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiegi
Zapisy w ksiedze
Karta podatkowa
Rodzaje dzialalnosci
Warunki korzystania
Ewidencje odrebne
Ewidencja przychodów
Ewidencja w podatku od towarów i usług (VAT)
Numer identyfikacji podatkowej – NIP
Statystyczny numer identyfikacji – REGON
Jakie podmioty objete sa systemem REGON
Nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego
Cel nadania numeru
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Zgloszenie do ewidencji
Terminy dokonania wpisu


Rozdzial 5.
Oplaty ponoszone przy rozpoczeciu działalności gospodarczej………64

Oplata skarbowa
Oplaty sadowe w sprawach cywilnych
Taksa notarialna


Rozdzial 6.
Zobowiazania podatkowe………66

Zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym


Rozdzial 7.
Obowiazki wobec ZUS…….69

Przy zatrudnianiu pracowników
Przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy
Wlasne ubezpieczenie społeczne
Skladki na ubezpieczenie społeczne
Termin oplacania skladek na ubezpieczenie
Uchylanie się od swiadczen


Rozdzial 8.
Polityka kadrowa……..75

Zasady doboru pracowników

Uwaga: Praca bez przypisów i bibliografii.

 
Czytaj więcej

Umowy w obrocie handlowym

Wstęp.
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Podmiot i zakres opracowania………4
2. Umowa jako źródłozobowiazan………4


Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5

1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5
2. Rodzaje umów gospodarczych………6
3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7
4. Zasada swobody umów gospodarczych………8
5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9
6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10
7. Formy umowy………12
8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13
9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14


Rozdzial II.
Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15

1. Umowa sprzedaży i umowa dostawy………15
1.1. Istota umowy sprzedaży i umowy dostawy………15
1.2. Zawarcie umowy i sposób zawarcia umowy sprzedaży i umowy dostawy………16
1.3. Tresc umowy………17
1.4. Wykonanie umowy………17
2. Umowa agencyjna………18
2.1. Pojecie i istota znaczenia umowy agencyjnej………18
2.2. Prawa i obowiazki stron………19
3. Umowa kontraktacji………19
4. Umowa komisu………21
4.1. Pojecie i funkcje umowy komisu………21
4.2. Prawa i obowiazki stron umowy komisu………21
5. Umowa przechowania i umowa skladu………22
5.1. Pojecie i rola umowy przechowania i umowy skladu………22
5.2. Prawa i obowiazki umowy przechowania i umowy skladu………23


Rozdzial III.
1. Umowa leasingu………25

1.1. Pojecie i charakterystyka………25
1.2. Rodzaje leasingu………26
1.3. Rozój leasingu w Polsce………27
2. Umowa dzierzawy………28
3. Umowa uzyczenia………29
4. Umowa najmu………30
4.1. Pojecie i zawarcie umowy najmu………30
4.2. Ekonomiczne znaczenie umowy najmu………32
5. Umowa frachisingowa………2
5.1. Pojecie umowy feachisingowej………32
5.2. Rodzaje umowy frachisingowej………33
5.3. Tresc umowy frachisingowej………34
6. Umowa know-how………35
7. Umowa licencyjna………36


Rozdzial IV.
Umowy zwiazane z transportem………38

1. Umowa przewozu rzeczy………38
1.1. Pojecie umowy przewozu i strony umowy przewozu………8
1.2. Prawa i obowiazki stron umowy przewozu………39
1.3. Odpowiadzialnosc przewoznika………40
2. Umowa najmu pojazdu wraz z obsluga………41
3. Umowa spedycji………43
3.1. Istota umowy spedycji i jej regulacja prawna………43
3.2. Prawa i obowiazki stron………44
3.3. Odpowiedzialnosc spedytora………45
4. Umowa przewozu rzeczy droga morska………46
4.1. Pojecie i rodzaje umowy………46
4.3. Konosament i wydanie ladunku………47
5. Umowa przewozu przesylek towarowych………47
5.1. Zawarcie umowy………47
5.2. Prawa i obowiazki………48


Rozdzial V.
Umowy bankowe i ubezpieczeniowe………50

1. Umowa kredytowa………50
1.1. Pojecie i zawarcie umowy kredytowej………50
1.2. Tresc umowy kredytowej………51
1.3. Rodzaje umów kredytowych………52
2. Umowa rachunku bankowego………53
2.1. Pojecie i znaczenie umowy………53
2.2. Charakter umowy bezpośredniej………54
2.3. Podstawowe obowiazki banku i posiadacza rachunku………55
3. Umowa ubezpieczeniowa w obrocie gospodarczym………56
3.1. Pojecie i charakter umowy ubezpieczenia………56
3.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia………57
3.3. Rodzaje ubezpieczen………58
3.4. Ogolne i dodatkowe warunki ubezpieczenia………59


Rozdzial VI.
Umowy nienazwane i nietypowe………61

1. Factoring………61
2. Umowa menedzerska………62
3. Umowa franchisingowa………63
4. Spóka cicha………65Wnioski koncowe………67

Bibliografia………69

 
Czytaj więcej

Przysposobienie w prawie polskimWstęp
Rozdzial I.
Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia

1. Pojecie przysposobienia
2. Funkcje przysposobienia
3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym
4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju
5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej
6. Powiatowy system pomocy rodzinie


Rozdzial II.
Przeslanki przysposobienia

1. Przysposabiany
2. Przysposabiajacy
3. Dobro osoby przysposabianej
4. Róznica wieku miedzy przysposabianym a przysposabiajacym
5. Zdolnosc prawna osoby przysposabiajacej
6. Zgoda na przysposobienie
6.1. Zgoda dziecka na przysposobienie
6.2. Zgoda rodziców na przysposobienie
6.3. Zgoda opiekuna na przysposobienie
6.4. Zgoda malzonka osoby przysposabiajacej
6.5. Formy wyrazenia zgody, jej wadliwosc i mozliwosc odwolania.


Rozdzial III.
Rodzaje i cel adopcji

1. Przysposobienie pelne
1.1. Pojecie przysposobienia pelnego
1.2. Skutki przysposobienia pelnego
1.3. Przysposobienie pelne pasierba
1.4. Dziecko osoby owdowialej
1.5. Dziecko osoby rozwiedzionej
2. Przysposobienie niepelne
2.1. Pojecie przysposobienia niepelnego
2.2. Przeslanki rozwiazania niepelnego
2.3. Skutki rozwiazania pelnego i niepelnego
2.4. Rodzina zastepcza


Rozdzial IV.
Adopcja zagraniczna

1. Pojecie przysposobienia zagranicznego
2. Zasada subsydiarnosci przysposobien miedzynarodowych
3. Zasada pierwszenstwa adopcji krajowej przed zagraniczna
4. Wyjatki od zasady pierwszenstwa przysposobienia
5. „Dzika adopcja”.


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27


Rozdzial 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30
2.2. Analiza przypadku – negocjowanie stawki frachtowej przy transporcie wegla………34
2.3. Analiza przypadku – negocjacje warunków glównych przy transporcie siarki………40


Rozdzial 3.
Sposób wyboru i techniki wypelniania formularzy czarterowych………49

3.1. Rodzaje formularzy czarterowych………49
3.2. Budowa i charakterystyka czarteru na podróz………53
3.3. Techniki wypelniania i interpretacja warunków czarteru na podróz………56
3.3.1. Klauzula 1………56
3.3.2. Zaladunek………58
3.3.3. Wyladunek………67
3.3.4. Zaladunek i wyladunek………73
3.3.5. Podsumowanie………78


Zakończenie………79
Zródla………81

 
Czytaj więcej

Status prawny kuratora oswiaty


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6

1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6
1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10
1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13
2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14
3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty ………24


Rozdzial II.
Powolanie na stanowisko kuratora oswiaty ………27

1. Uwagi wstepne ………27
2. Ogloszenie konkursu na stanowisko kuratora oswiaty ………28
3. Praca komisji konkursowej ………29
4. Tryb kontroli zarzadzen kuratora oswiaty ………31


Rozdzial III.
Funkcje i rola kuratora oswiaty………33

1. Uwagi wstepne ………33
2. Istota i cel sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolami i placówkami publicznymi i nie publicznymi ………34
2.1. Hospitacja ………38
2.2. Wizytacja ………39
3. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ………44
4. Wspólpraca z Wojewódzka Rada Oswiatowa ………49


Rozdzial IV.
Zasady organizacji kuratorium oswiaty………52

1. Struktura organizacyjna kuratorium oswiaty ………52
2. Zakres działania wydzialów kuratorium ………59
2.1. Wydzial Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego ………59
2.2. Wydzial Szkolnictwa Ponadpodstawowego, Opieki i Wychowania ………60


Uwagi i wnioski koncowe………63
Wykaz litertury………65

 
Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy
i karmienia………5

1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach
wzbronionych………5
1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do
innej pracy………10
1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze
nocnej i w godzinach
nadliczbowych………15
1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce
pracy………19


Rozdzial 2.
Zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy w zwiazku
z ciaza i macierzynstwem………20

2.1. Zwolnienia pracownika na badania lekarskie
………20
2.2. Obowiazki przerwy w pracy przyslugujace
pracownikom wychowujacym
dzieci………23
2.2.1. Uprawnienia pracownicy do przerwy na
karmienie………23
2.2.2. Dni wolne od pracy dla pracowników wychowujacych
dzieci………25
2.2.3. Zwolnienia na opieka nad chorym
dzieckiem………27


Rozdzial 3.
Ochrona trwalosci stosunku pracy w okresie ciazy i
urlopu macierzynskiego………33

3.1. Ograniczenia w rozwiazywaniu stosunku pracy i
zmiany jego tresci………34
3.1.1.Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania stosunku
pracy………36
3.1.2. Zakaz dokonywania zmiany warunków pracy i placy………49


Rozdzial 4.
Urlop macierzynski………53

4.1. Poczatki instytucji urlopów macierzynskich
………53
4.2. Przerwy w swiadczeniu
pracy………54
4.3. Zasilek macierzynski………57


Rozdzial 5.
Urlop
wychowawczy………60

5.1. Warunki udzielania urlopu
wychowawczego………60
5.2. Czas trwania
urlopu………62
5.3. Urlop wychowawczy a inne swiadczenia………63
5.3.1. Zasilek
wychowawczy………67
5.3.2. Zasilek porodowy
………69


Zakończenie
………71
Bibliografia………72

 
Czytaj więcej

Konwencja Rzymska.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4

Rozdzial II
Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8

1) Wybór prawa………8
2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18
3) Mechanizm ochrony pracownika………23
4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27


Rozdzial III
Przeslanki waznosci umowy o prace………30

Rozdzial IV
Zakres statutu stosunku pracy………37

Zakończenie………44
Bibliografia………46

 
Czytaj więcej