Kategoria Prawo

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5

1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków
1.1.1 Funkcje podatków
1.1.2 Zasady podatkowe
1.2 Charakterystyka podatków w Polsce
1.3 Podatki przychodowe

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35

2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE
2.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
2.4 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial III.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce&#...

Czytaj więcej

Niezawislosc sedziowska.Wstęp………. 2

Rozdzial 1

Istota zasady niezawislosci sedziowskiej………. 6

Rozdzial 2

Gwarancje ustawowe niezawislosci sedziowskiej ……….24

Rozdzial 3

Gwarancje procesowe niezawislosci sedziowskiej ……….52

Rozdzial 4

Krajowa rada sadownictwa organem stojacym na strazy niezawislosci sedziowskiej ……….61

Rozdzial 5

Zjawisko korupcji -przejawem sprzeniewierzenia się zasadzie niezawislosci sedziowskiej ……….70

Zakończenie………. 87
Bibliografia………. 92
Wykaz aktów prawnych ……….96
Wyjasnienie skrutów………. 98

 
Czytaj więcej

Referendum lokalne jako instytucja demokracji bezpośredniej.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie i zakres przedmiotowy referendum……….6


Rozdzial II.

Inicjowanie i zarzadzanie referendum……….20


Rozdzial III.

Zasady i tryb przeprowadzania glosowania……….41


Rozdzial IV.

Ustalenie i ogloszenie wyników oraz stwierdzenie jego waznosci……….55


Rozdzial V.

Charakter prawny i skutki rozstrzygniecia podjetego w referendum lokalnym ………. 67


Zakończenie……….74
Bibliografia……….76
Wykaz aktów prawnych……….78
Orzecznictwo……….83


 
Czytaj więcej

Wybory parlamentarne w Polsce w latach 1989-2007.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Charakterystyka wyborów 4

1.1. Istota wyborów 4
1.2. Organizacja wyborów 8

Rozdzial II.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku 11

2.1. Kampania wyborcza 11
2.2. Wybory i wyniki 17

Rozdzial III.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 roku 21

3.1. Kampania wyborcza 21
3.2. Wybory i wyniki 24

Rozdzial IV.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 roku 30

4.1. Kampania wyborcza 30
4.2. Wybory i wyniki 32

Rozdzial V.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1997 roku 37

5.1. Kampania wyborcza 37
5.2. Wybory i wyniki 39

Rozdzial VI.
Wybory do parlamentu w 2001 r. 44

6.1. Kampania wyborcza 44
6.2...

Czytaj więcej

Sytuacja uchodzcy w prawie miedzynarodowym.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Uchodzcy i zjawisko uchodzctwa swiatowego…………6

1.1. Definicja Uchodzcy.
1.2. Przyczyny i skutki uchodzctwa.
1.3. Podstawy prawne statusu uchodzcy w prawie miedzynarodowym.
1.4. Uchodzca a instytucja azylu w prawie miedzynarodowym

Rozdzial II.
Podstawowe prawa przyslugujace ubiegajacym się o nadanie statusu uchodzcy…………26

2.1. Prawa gospodarcze i socjalne
2.2. Prawo do wyzywienia, mieszkania i pomocy socjalnej.
2.3. Prawa do nauki i pracy
2.4. Prawa polityczne

Rozdzial III.
Organizacje międzynarodowe zajmujace się problemami uchodzców …………35

3.1. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.2...

Czytaj więcej

Swiadectwo pracy.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota swiadectwa pracy

1.1. Pojecie swiadectwa pracy
1.2. Obowiazek wydania
1.3. Termin wydania

Rozdzial II.
Tresc swiadectwa pracy oraz zmiana jego tresci

2.1. Tresc swiadectwa pracy
2.2. Zmiana tresci swiadectwa pracy

Rozdzial III.
Sprostowanie swiadectwa pracy

3.1. Cechy niewlasciwego swiadectwa pracy
3.2. Procedura prostowania swiadectwa pracy

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zastaw rejestrowy.


Rozdzial I.
Geneza i rodzaje zastawu

1. Powstanie zastawu rejestrowego.
2. Ustanowienie zastawu rejestrowego.
3. Strony umowy zastawnej.
4. Tresc umowy zastawnej.
5. Instytucja administratora zastawu.

Rozdzial II.
Przedmiot zastawu

1. Informacje ogólne.
2. Oszacowanie przedmiotu zastawu rejestrowego.
3. Rzeczy oznaczone co do tozsamosci.
4. Rzeczy oznaczone co do gatunku.
5. Zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiacych calosc gospodarcza.
6. Wspólwlasnosc ulamkowa rzeczy ruchomych oraz wspólnosc praw.
7. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia.
8. Wierzytelnosci.
9. Dobra niematerialne.
10. Papiery wartosciowe.

Bibliogr...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc sprzedawcy.


Wstęp ………. 2

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży

1. Pojecie, zastosowanie i charakter prawny umowy sprzedaży ………. 6
2. Obowiazki stron ……….12
2.1. Strony sprzedaży ………. 14
2.2. Obowiazki sprzedawcy ………. 16
2.3. Obowiazki kupujacego ………. 21
3. Przedmiot sprzedaży i jego jakosc ………. 26

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytułu rekojmi

1. Pojecie i zastosowanie rekojmi ………. 41
2. Pojecie wady ……….44
3. Uprawnienia kupujacego ………. 46
4. Tryb realizacji uprawnien ……….49

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytułu niezgodnosci towaru konsumenckieg...

Czytaj więcej

Testament, pojecie i rodzaje.


Wstęp ……….2
Cel pracy ……….4

Rozdzial I.
Zasada swobody testowania i jej ograniczenia

1. Zasada swobody testowania ……….5
2. Ograniczenia swobody testowania ……….14

Rozdzial II.
Pojecie i waznosc testamentu

1. Testament jako czynnosc prawna………. 22
2. Przeslanki waznosci testamentu ………. 30

Rozdzial III.
Rodzaje rozrzadzen testamentowych

1. Rodzaje testamentu ……….33
2. Rodzaje rozrzadzen testamentowych ………. 42
2.1 Ustanowienie spadkobiercy ………. 43
2.2 Zapis ……….51
2.3 Polecenie ……….59
2.4 Wykonawca testamentu ………. 63

Zakończenie ……….66
Bibliografia………. 67

 
Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie wladzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Pojecie wladzy sądowniczej………. 5

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowania wladzy sądowniczej ……….10

2.1. Zasada niezawislosci sadowej i sedziowskiej ………. 11
2.2. Zasada dwuinstancyjnosci………. 12
2.3. Zasada udzialu lawników w sprawowaniu wladzy sądowniczej………. 13
2.4. Zasada jawnosci i jednolitosci sadów………. 15
2.5. Zasada prawa do sadu i prawa do obrony………. 16

Rozdzial III.
Zasady działania organów wladzy sądowniczej

3.1. Sad Najwyzszy ……….19
3.2. Organizacja i organy sadów powszechnych ………. 26
3.3. Sady administracyjne ………. 31
3.4. Sady wojskowe ……….36
3.5. Trybunal Stanu ………. 39
3.6...

Czytaj więcej

Kontrola podatkowa.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych

1.1. Istota oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
1.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace, ich zadania
1.3. Obowiazki i prawa podmiotów podlegajacych czynnosciom sprawdzajacym
1.4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika organu podatkowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka kontroli podatkowej

2.1. Istota oraz przedmiot kontroli podatkowej
2.2. Podmioty przeprowadzajace kontrole podatkowa oraz podmioty jej podlegajace
2.3. Rozpoczecie kontroli podatkowej
2.4...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji w prawie pracy. Zbieg przepisów o zakazie konkurencji z kodeksu pracy z innymi przepisami o zakazie konkurencji.

Wstęp…………1

Rozdzial I.
Pojecie i cel zakazu konkurencji.

1.1 Pojecie działalności konkurencyjnej……………………2
1.2 Rózne znaczenia pojecia ‚zakaz konkurencji’…………6
1.3 Rodzaje i cele ustawowych zakazów konkurencji…………10
1.4 Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej…………14
1.5 Cele umownego zakazu konkurencji. Interes pracodawcy…………18

Rozdzial II.
Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy, a stosunek pracy

2.1 Charakterystyka umowy o zakazie konkurencji…………22
2.2 Charakter prawny umowy o zakazie konkurencji…………28
2.3 Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji…………32
2...

Czytaj więcej

Instytucja leniency jako forma walki z kartelami w polskim i wspólnotowym postepowaniu antymonopolowym.


1. Wstęp ………4

2. Cele i instrumenty nadzoru antymonopolowego.

2.1. Istota i funkcjonowanie konkurencji………6
2.2. Rozwój prawa konkurencji………9
2.3. Sposoby i przyczyny zawierania karteli………11
2.4. Polskie i wspólnotowe regulacje zakazu zawierania porozumien ograniczajacych konkurencje………16
2.5. Sankcje za naruszenie art. 81 TWE i art. 8 uokik………21


3. Instytucja quasi swiadka koronnego w postepowaniu gospodarczym.

3.1. Pojecie i geneza leniency………25
3.2. Zalozenia i cele leniency………28
3.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy leniency………30
3.4...

Czytaj więcej

Systemy czasu pracy.

Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy.

1.1. Pojecie czasu pracy………3
1.1.1. Definicja systemu czasu pracy………3
1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa………8
1.1.3. Doba i tydzien pracowniczy………9
1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy………10
1.2. Wymiar czasu pracy………11
1.2.1. Dobowy czas pracy………11
1.2.2. Tygodniowy czas pracy………14
1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym………18

Rozdzial II.
Opis systemów czasu pracy.

2.1. Podstawowy………21
2.2. Zrównowazonego czasu pracy………22
2.3. Zadaniowy………24
2.4. Skróconego tygodnia pracy………25
2.5. ‚Pracy weekendowej’……..25
2.6...

Czytaj więcej

Kontrola przedsiebiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka przedsiebiorcy

1.1. Pojecie przedsiebiorcy w literaturze przedmiotu
1.2. Ekonomiczne i finansowe aspekty pojecia przedsiebiorcy
1.3. Przedsiebiorcy zagraniczni
1.4. Katalog podstawowych praw i obowiazków przedsiebiorcy
1.5. Upadlosc przedsiebiorcy a zakonczenie działalności gospodarczej

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka kontroli przedsiebiorców

2.1. Przyczyny i zakres kontroli oraz nadzór państwa nad dzialalnoscia gospodarcza
2.2. Ochrona prawna przedsiebiorców w zakresię ich kontroli
2.3. Kontrola wypelniania warunków i wymogów w toku wykonywania działalności
gospodarczej

Rozdz...

Czytaj więcej

Specyfika umów sprzedaży auta.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje umów handlowych

1.1. Definicja umowy
1.2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia
1.3. Klasyfikacja umów

Rozdzial II
Charakterystyka umowy sprzedazy

2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy
2.2. Obowiazki sprzedawcy
2.3. Obowiazki kupujacego

Rozdzial III
Szczególne rodzaje umowy sprzedazy

3.1. Sprzedaz konsumencka
3.2. Sprzedaz na raty
3.2. Sprzedaz na próbe

Rozdzial IV
Leasing samochodowy

4.1. Istota leasingu
4.2. Rodzaje leasingu
4.3. Uczestnicy transakcji leasingu samochodów

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Nietrzezwosc w komunikacji.

Wstęp

Rozdzial I
Zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz inny pojazdów jako srodek karny

1.1. Definicje: pojazdu, pojazdu mechanicznego, uczestnika ruch
1.1.1. Pojazd
1.1.2. Pojazd mechaniczny
1.1.3. Uczestnik ruch
1.2. Sprawca jako uczestnik ruch
1.3. Fakultatywny zakaz prowadzenie pojazdów (jakich pojazdów dotyczy)
1.4. Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (jakich pojazdów dotyczy)
1.5. Stan nietrzezwosci i stan odurzenia
1.5.1. Stan nietrzezwosci
1.5.2. Stan odurzenia
1.6. Oddalenie się sprawcy z miejsca zdarzenia

Rozdzial II
Przestepstwa za które sad moze orzec srodek karny a zakaz prowadzenie pojazdu

2...

Czytaj więcej

Zasady podjecia i wykonywania działalności gospodarczej.


Wstęp…….4

Rozdzial I
Pojecie działalności gospodarczej.

1.1. Zarys historyczny działalności gospodarczej……..6
1.2. Definicja działalności gospodarczej……..7
1.3. Rodzaje działalności gospodarczej…….10
1.4. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza…….17
1.5. Geneza idei wolnosci gospodarczej……..20
1.6. Przedmiotowe i podmiotowe ujecie wolnosci gospodarczej……..21

Rozdzial II
Podmioty działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2.1. Pojecie przedsiebiorcy……..22
2.1.1. Osoba fizyczna……..25
2.1.2. Osoba prawna……..26
2.1.3...

Czytaj więcej

Podstawowe obowiazki pracownicze.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Obowiazki pracownika i pracodawcy……..7

1.1. Obowiazki pracodawcy
1.2. Obowiazki pracownika
1.3. Ustalanie stazu pracowniczego
1.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
1.5. Regulamin pracy. Zasady usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy
i udzielania zwolnien od pracy
1.5.1. Regulamin pracy
1.5.2. Zwolnienia od pracy
1.6. Swiadectwo pracy

Rozdzial II
Istota i tresc wykonywania obowiazków pracowniczych……..24

2.1. Zakres wykonywania obowiazków
2.2. Obowiazek sumiennego i starannego wykonywania pracy
2.3. Dbalosc o dobro zakladu pracy
2.3.1. Pojecie zakladu pracy
2.3.2...

Czytaj więcej

Przestepstwo korupcji w sporcie.


Wstęp………6

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka zjawiska korupcji.

1. Pojecie korupcji………8
2. Przyczyny zjawiska korupcji………12
3. Istota i klasyfikacja korupcji………14

Rozdzial II
Korupcja w sporcie jako zjawisko społeczne.

1. Źródła i przyczyny korupcji w Polsce………17
2. Mechanizmy dzialan korupcyjnych……….19
3. Korupcja w polskim sporcie………24

Rozdzial III
Przestepstwo korupcji sportowej w polskim kodeksię karnym.

1. Przestepstwo korupcji sportowej………30
2. Przepis artykulu 296b k.k. (korupcja sportowa)………31
2.1. Przedmiot ochrony………32
2.2. Strona przedmiotowa………33
2.3. Podmiot………35
2.4. Strona podmiotowa………38
2.5...

Czytaj więcej

Zjawisko mobbingu w pracy na konkretnych przykladach.

Wstęp ………..2

Rozdzial I.
Pojecie i rodzaje mobbingu……….3

1.1 Czym jest mobbing?
1.2 Róznorodne wymiary mobbingu
Wielka Brytania
1.3 Rodzaje i fazy mobbingu
1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych
1.5 Czynniki wpływajace na rozwój mobbingu
1.6 Objawy kliniczne mobbingu

Rozdzial II.
Prawne regulacje mobbingu………….21

2.1 Regulacje prawne w Polsce
2.2 Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej
Szwecja
Francja
Belgia
2.3 Skala zjawiska mobbingu w Polsce

Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan……….47

3.1 Przedmiot i cele badan
3.2 Problem glówny i problemy szczególowe
3.3 Hipotezy glówne i szczególowe
3...

Czytaj więcej

Znaczenie strategii podatkowych (CIT) w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wstęp

Rozdzial I.
Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce

1.1 Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa
1.2 Istota i funkcje podatku
1.3 System podatkowy

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz strategie podatkowe firm

2.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania
2.2 Zwolnienia podatkowe
2.3 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
2.4 Zasady obliczania podatku oraz konstrukcja deklaracji
2.5 Strategie podatkowe firm

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4

1.1 Istota i zakres kosztów
1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów
1.3 Warianty ewidencji kosztów
1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów
1.5 Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41

2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci
2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
2.3 Analiza kosztów bezposrednich i posrednich
2.4 Klasyfikacja koszty w ujęciu podatkowym
2.5 Klasyfikacja kosztów w ujęciu rachunkowym

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka firmy XYZ…………90...

Czytaj więcej

Zaprzeczenie ojcostwa.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Sposoby ustalania ojcostwa………6

Rozdzial II.
Przeslanki do obalenie domniemania pochodzenie dziecka z malzenstwa………17

a) Niepodobienstwo………18
b) Oswiadczenie meza matki………23


Rozdzial III.
Ograniczenia prawno- materialne w zakresię wnoszenia powódzctwa o zaprzeczenie ojcostwa………27

1. Osoby uprawnione do wystapienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa………29
a) Zaprzeczenie ojcostwa przez meza matki………29
b) Zaprzeczenie ojcostwa przez matke………35
c) Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko………38
d) Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora………40

2. Terminy………43


Rozdzial IV.
Dowody biol...

Czytaj więcej

Prawa zwiazane z wykonywaniem obowiazków sluzbowych.


Wstęp

Rozdzial I.
Organizacja Policji.

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2008.
1.2. Definicja Policji.
1.3. Funkcjonowanie Policji.
1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji.


Rozdzial II.
Prawa zwiazane z wykonywaniem obowiazków sluzbowych.

2.1. Prawo do uzycia broni palnej.
2.2. Prawo do wyzywienia lub równowaznika pienieznego.
2.3. Przeszukiwanie osób, pomieszczen oraz innych miejsc.
2.4. Zatrzymanie osób.
2.5. Konwojowanie osób.
2.6. Sluzba patrolowa.
2.7. Wywiad srodowiskowy.
2.8. Interwencje domowe i w lokalach publicznych.


Rozdzial III.
Prawo do urlopu, nabycie, wymiar, rodzaje.

3.1...

Czytaj więcej

Sytuacja prawna jednostki w stanach nadzwyczajnych.


Wstęp………5

Rozdzial I
Instytucja stanu szczególnego zagrozenia

1. Geneza i ewolucja instytucji stanów szczególnego zagrozenia………9
2. Pojecie stanu nadzwyczajnego (stanu szczególnego zagrozenia)………18
3. Rodzaje stanów nadzwyczajnych………22
3.1 Stan wojenny………24
3.2 Stan wyjatkowy………25
3.3 Stan kleski zywiolowej………26


Rozdzial II
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach

1. Unormowania prawne stanów nadzwyczajnych w okresie Rzeczypospolitej ………27
1.1 Okres prowizorium konstytucyjnego (1918 1921)………27
1.2 Stany nadzwyczajne pod rzadami Konstytucji Marcowej………33
1.3 Stany nadzwyczajne w Konstytucji Kwietniowej z 1935 r………37
1...

Czytaj więcej

System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005r.

Wykaz skrótów ……… 3
Wstęp ………4

Rozdzial I

1. Charakterystyka ogólna wyborów prezydenckich ……… 7
2. Ewolucja zasad wyborów prezydenckich ……… 9


Rozdzial II

1. Kalendarz wyborczy ……… 13
2. Zglaszanie kandydatów na urzad prezydenta ………16
3. Kampania wyborcza ……… 20
4. Finansowanie kampanii wyborczej ……… 23
5. Organy wyborcze ……… 25
6. Obwody glosowania ……… 28
7. Spis wyborców ……… 30


Rozdzial III
Wybory

1. Glosowanie ……… 35
2. Ustalenie wyników glosowania ……… 38
3. Glosowanie ponowne ……… 50


Rozdzial IV

1. Protesty wyborcze ……… 53
2. Ustalenie wyboru prezydenta ……… 54
3. Waznosc wyboru prezydenta ……… 55


Zakończenie ……… ...

Czytaj więcej

Spólka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.


Wykaz skrótów……..5

Wstęp…….. 6

Rozdzial I
Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.

1.1. Spólka jako forma organizacyjno prawna przedsiębiorstwa……..9
1.2. Pojecie spólki…….. 10
1.3. Klasyfikacja spólek…….. .11
1.3.1. Spólki cywilne i handlowe…….. 11
1.3.2. Spólki osobowe i kapitalowe…….. 13
1.3.3. Spólki jednoosobowe…….. 14
1.4. Rodzaje spólek…….. .14
1.4.1. Spólka cywilna…….. .14
1.4.2. Spólka jawna…….. .15
1.4.3 Spólka partnerska…….. .16
1.4.4. Spólka komandytowo akcyjna……..17
1.4.5. Spólka akcyjna……..18
1.4.6. Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia……..19


Rozdzial...

Czytaj więcej

Umowy międzynarodowe w świetle Konstytucji RP.Wstęp……….6

Rozdzial I.
Umowy międzynarodowe na gruncie konstytucji RP……….7

1.Obowiazywanie umów miedzynarodowych w polskim porzadku prawnym
2.Umowa miedzynarodowa w hierarchii zródel prawa


Rozdzial II
1.Zawieranie umów miedzynarodowych w świetle prawa polskiego……….19

2.Ratyfikacja umów miedzynarodowych
-procedura ratyfikacji
-udzial parlamentu w procedurze ratyfikacji umów miedzynarodowych
3.Zatwierdzenie i publikacja umów miedzynarodowych
4.Budowa i podzial umów miedzynarodowych


Zakończenie………. 33
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kobieta ciezarna i jej ochrona w miejscu pracy.Streszczenie, slowa kluczowe………2
Wstęp………3

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn

1.1. Sytuacja kobiety na rynku pracy oraz jej dyskryminacja………4
1.2. Równouprawnienie kobiet i mezczyzn w oparciu o zasade Konstytucyjna………7
1.3. Implikacja dyrektywy Unii europejskiej 92/85 z 19 pazdziernika 1992r przez Polske………9

Rozdzial II
Ochrona kobiet w ciazy

2.1. Ochrona trwalosci stosunku pracy w okresie ciazy………13
2.1.1. Ograniczenia w rozwiazywaniu stosunku pracy i zmiany jego tresci………14
2.1.2. Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy………15
2.1.3. Zakaz dokonywania zmiany warunków pracy i placy………26
2.2...

Czytaj więcej

Sledcze ogledziny miejsca zbrodni.


Wstęp ………2

Rozdzial I
Ogledziny

1. Pojecie ogledzin ………3
2. Cele i zadania ogledzin ………4
3. Ogledziny miejsca ………5
4. Fazy ogledzin miejsca ………6
a) Faza ogólnoorientacyjna ………7
b) Faza statyczna ………9
c) Faza dynamiczna ………11
d) Faza koncowa ………12
5. Wyposazenie techniczne ………12


Rozdzial II
Stadium statyczne

1. Fotografia ogledzinowa (dokumentacyjna) ………15
a) Klasyfikacja fotografii ………16
b) Techniki fotograficzne stosowane w dokumentowaniu czynnosci procesowych ………19
2. Szkice kryminalistyczne ………21


Rozdzial III
Stadium dynamiczne

1. Pojecie sladu ………24
2...

Czytaj więcej

Przestepstwo zgwalcenia w polskim prawie karnym.Wstęp…………2

Rozdzial I
Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci w Kodeksię karnym………4

Rozdzial II
Uwagi ogólne o przestepstwie zgwalcenia oraz przedmiot ochrony – w ujęciu historycznym ………20

Rozdzial III
Typ podstawowy przestępstwa zgwalcenia z art. 197 § 1 k.k.

3.1. Przedmiot ochrony………29
3.2. Strona przedmiotowa………31
3.3. Podmiot………37
3.4. Strona podmiotowa……..39


Rozdzial IV
Zgwalcenie stypizowane w art. 197 § 2 k.k………42Rozdzial V
Typy kwalifikowane zgwalcenia.

5.1. Uwagi ogólne………47
5.2. Zgwalcenie ze szczególnym okrucienstwem……….48
5.3. Zgwalcenie zbiorowe………..49


Rozdzial VI
Zagrozenie kara i środkami karn...

Czytaj więcej

Pojecie obywatelstwa w prawie miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Miejsce obywatelstwa w systemie prawa krajowego i miedzynarodowego

1.1 Międzynarodowe akty prawne regulujace przedmiot obywatelstwa………4
1.2 Obywatelstwo w świetle regulacji prawa wewnetrznego i miedzynarodowego………7


Rozdzial 2.
Implikacje zwiazane z obywatelstwem w prawie miedzynarodowym

2.1 Nabycie i utrata obywatelstwa ………11
2.2 Kwestia wielorakiego obywatelstwa………13
2.3 Problem bezpanstwowców………14


Rozdzial 3.
Obywatelstwo a zmiany organizacyjne i terytorialne

3.1 Obywatelstwo a zmiany granic panstwowych………16
3.2 Podstawowe zalozenia obywatelstwa Unii Europejskiej………18


Zakończenie………19
Bibliografia……….20


 
Czytaj więcej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w XX wieku.


Wstęp………3
Rozdzial 1.
Urzad prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.1. Tlo historyczne przeobrazen ustrojowych w Polsce w XX wieku………5
1.2. Miejsce Prezydenta RP w panstwie………12
1.3. Odpowiedzialnosc prezydenta………18


Rozdzial 2.
Tryb wyboru i kadencja

2.1. Ewolucja i funkcje wyborów prezydenckich w Polsce………22
2.2. Sposób powolywania Glowy Panstwa………26
2.3. Prawne warunki wybieralnosci na urzad prezydenta………33
2.4. Kadencja urzedu i wygasniecie mandatu………35


Rozdzial 3.
Kompetencje prezydenta RP

3.1. Kompetencje w dziedzinie polityki zagranicznej………39
3.2...

Czytaj więcej

Dokumentowanie stosunku pracy.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………5

Rozdzial 1
Stosunek pracy.

1.1 Pojecie i koncepcje stosunku pracy……… 7
1.2 Charakter stosunku pracy wedlug prawa polskiego………8
1.3 Rodzaje stosunków pracy……… 11


Rozdzial 2
Umowa o prace jako glówna forma nawiazania stosunku pracy……… 25

2.1 Pojecie, charakter prawny i rodzaje umów o prace……… 25
2.2 Sposób i forma zawarcia umowy o prace……… 34
2.3 Tresc umowy o prace……… 38


Rozdzial 3
Obowiazek pracodawcy prowadzenia akt osobowych pracowników i odpowiedzialnosc z tytułu jego naruszenia………45

3.1 Dokumenty zwiazane z ubieganiem się o zatrudnienie……… 51
3...

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5

1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6
1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9
1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13


Rozdzial 2.
Zakres obowiazywania dyrektyw………16

2.1.Zakres podmiotowy………18
2.2.Zakres przedmiotowy………20
2.3.Progi………24
2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26
2.5.Wylaczenia………28


Rozdzial 3.
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31

3.1.Procedura otwarta………32
3.2.Procedura ograniczona………34
3.3.Procedura negocjacyjna………39
3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze publicznym………42
3.5...

Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce.


Wykaz skrótów……..3

Wstęp……..4

Rozdzial 1.
Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce……..6

Rozdzial2.
Wstępne stadia działania przestepnego

2.1.Planowanie przestępstwa……..10
2.2 Przygotowanie przestępstwa……..14


Rozdzial 3.
Przestepczosc zorganizowana.

3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka……..17
3.2. Pranie brudnych pieniedzy……..22
3.3. Przemyt i handel narkotyków……..26
3.4. Przemyt spirytusu……..30
3.5. Przemyt nielegalnych emigrantów……..33
3.6. Przemyt i handel kradzionych samochodów……..36


Rozdzial 4.
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia

4.1. Swiadek incognito( anonimowy)……..41
4.2...

Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania.


Rozdzial 1.
Zagadnienia wprowadzajace………. 4

1.1. Przedmiot i zakres opracowania………. 4
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu………. 6


Rozdzial 2.
Pojecie i geneza przestepczosci zorganizowanej

2.1. Definicja przestepczosci zorganizowanej………. 8
2.1.1. Uwagi wstepne ……….8
2.1.2. Prawne definicje pojecia ……….9
2.1.3. Naukowe ujecie przestepczosci zorganizowanej ……….12
2.2. Geneza przestepczosci zorganizowanej. rys historyczny ……….15
2.2.1. Uwagi wstepne ……….15
2.2.2. Poczatki przestepczosci zorganizowanej na przykładzie mafii sycylijskiej………. 16
2.2.3. Rozwój zjawiska na przykładzie stanów zjednoczonych………. 21


Rozdzial 3.
Przestepczosc zorga...

Czytaj więcej

Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.

Wstęp………3
Rozdzial I.
Elementy teorii podatku………5

1. Pojecie, cechy istotne i funkcje podatku
2. Zasady podatkowe i elementy techniki podatku
3. Klasyfikacja podatków


Rozdzial II.
Charakterystyka obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa………18

1. Pojecie malego przedsiębiorstwa i obowiazki ewidencyjne
2. Podatki bezpośrednie obciazajace koszty i wynik finansowy
3. Podatki pośrednie – znaczenie w działalności firmy


Rozdzial III.
Badanie obciazen podatkowych przedsiębiorstwa XXX………36

1. Charakterystyka podmiotu
2. Badanie wielkosciobciazen podatkiem dochodowym
3. Analiza rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług


Zakończe...

Czytaj więcej

Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym.

Wstęp……….7

Rozdzial 1
Spadek i jego sklad

1.1. Cechy spadku ………. 8
1.2. Pojecie praw i obowiazków majatkowych ………. 10
1.3. Wylaczenia podmiotowe ze spadku ………. 25
1.4. Wylaczenia przedmiotowe ze spadku ………. 27
1.5. Posiadanie, ekspektatywa a sklad spadku ………. 28
1.6. Dlug a odpowiedzialnosc za spadek ………. 29
1.7. Zobowiazania podatkowe a spadek ………. 31

Rozdzial 2
Dziedziczenie – uwagi ogólne

2.1. Pojecie dziedziczenia ………. 34
2.2. Zdolnosc do dziedziczenia. Powolanie do dziedziczenia ………. 36
2.3. Niegodnosc dziedziczenia ………. 39
2.4. Umowy o spadek ………. 42
2.5. Otwarcie spadku ………. 45

Rozdzial 3
Dziedziczenie ustawowe

3.1...

Czytaj więcej

Zwalczanie handlu ludzmi w prawie miedzynarodowym.


Wstęp………5

Rozdzial I
Handel ludzmi w literaturze przedmiotu

1. Definicja handlu ludzmi………7
2. Handel ludzmi a przemyt migrantów………11
3. Zjawisko handlu ludzmi………15
4. Formy handlu ludzmi………23
4.1. Handel dziecmi………23
4.2. Handel kobietami………29
4.2.1. Handel kobietami a prostytucja………35
4.3. Praca licencjacka przymusowa i inne praktyki niewolnicze. ………38


Rozdzial II
Instrumenty walki z handel ludzmi w prawie miedzynarodowym.

1. Handel ludzmi z perspektywy systemu ONZ………43
2. Działania podejmowane w ramach NATO………56
3. Zwalczanie handlu ludzmi w ramach Rady Europy………57
4. Walka z handlem ludzmi z perspektywy Unii Europejskiej………63
5...

Czytaj więcej

Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w polskim prawie karnym.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Rys Historyczny……… 6

Rozdzial II
Pojecie zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia jako zabójstwa typu uprzywilejowanego……… 15

Rozdzial III
Analiza ustawowych znamion przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 4

3.1 Pojecie ustawowych znamion przestępstwa……… 19
3.2. Przedmiot przestępstwa……… 22
3.3. Strona przedmiotowa……… 25
3.4. Podmiot przestępstwa……… 31
3.5. Strona podmiotowa……… 33


Rozdzial IV
Wymiar kary

4.1. Pojecie i cechy kary……… 40
4.2. Teorie kary……… 43
4.3. Zasady wymiaru kary……… 45
4.4. Środki karne i zabezpieczajace orzeczone wobec sprawców przestępstwa z art. 148 § 4 k.k……… 48
...

Czytaj więcej

Zalozenia systemu wybroczego w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.1. Istota wyborów ………4
1.2. Funkcje wyborów ………8
1.3. Rodzaje wyborów ………9

Rozdzial II
Prawo wyborcze, system wyborczy, podstawowe zasady prawa wyborczego.

2.1. Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym………10
2.2. Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego ………11

Rozdzial III
Zasada powszechnosci.

3.1. Czynne prawo wyborcze……….14
3.2. Kwestia wieku wyborczego ……….16
3.3. Zagadnienia obywatelstwa ………17
3.4. Stale zamieszkiwanie na obszarze działania rady. ………17
3.5. Bierne prawo wyborcze………18
3.6. Ograniczenia powszechnosci praw wyborczych ………19
3.7...

Czytaj więcej

Dzieciobójstwo w w polskim prawie karnym.


Wstęp 3

Rozdzial I
Spoleczna, humanistyczna potrzeba ochrony zycia w prawie karnym

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka typu czynu zabronionego

2.1. Pojecie czynu………11
2.2.Uprzywilejowane przypadki zabójstwa w polskim kodeksię karnym………14
2.3. Rys historyczny przestępstwa dzieciobójstwa………15

Rozdzial III
Ustawowe znamiona dzieciobójstwa

3.1. Uwagi wstepne……… 31
3.2. Przedmiot ochrony. ……..34
3.3. Strona przedmiotowa. ……..38
3.4. Podmiot czynu zabronionego……… 43
3.5. Strona podmiotowa……… 44

Rozdzial IV
Zbieg przepisów ustawy i przestepstw

4.1. Zbieg przepisów. ……..46
4.2. Zbieg przestepstw……… 50

Rozdzial V
Zagrozenie kara i środk...

Czytaj więcej

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Wstęp.

Rozdzial I
Umowa ubezpiecznia ………6

Rozdzial II
Istota ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej………15

Rozdzial III
Odpowiedzialnosc cywilna

1.Pojecie odpowiedzialnosci cywilnej ………19
2. Przeslanki zaistnienia odpowiedzialnosci cywilnej ………20
3.Zasady odpowiedzialnosci cywilnej ………21
3.1.Odpowiedzialnosc na zasadzie winy……… 21
3.2. Odpowiedzialnosc na zasadzie ryzyka ………22
3.3. Odpowiedzialnosc na zasadzie slusznosci ………24

Rozdzial IV
Charakterystyka umowy odpowiedzialnosci cywilnej

1. Przedmiot umowy odpowiedzialnosci cywilnej……… 28
2. Dobrowolnosc i obowiazkowosc umowy odpowiedzialnosci cywilnej……… 33
Ubezpieczenia OC oferowan...

Czytaj więcej

Ochrona macierzynstwa w polskim prawie pracy.


Wykaz skrótów………5
Wstęp………7

Rozdzial I.
Ochrona stosunku pracy

1. Ograniczenia w rozwiazywaniu stosunku pracy oraz zmian co do jego tresci………12
2. Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy z pracownikiem bedacym w ciazy badz przebywajacym na urlopie macierzynskim………14
3. Zakaz dokonywania zmian warunków pracy i placy………21

Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy

1. Odsuniecie kobiety od pracy przy komputerze………24
2. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………25
3. Przeniesienie kobiety w ciazy do innej pracy………28
4. Zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………33
5...

Czytaj więcej

Pranie pieniedzy jako forma działalności przestepczej.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Pranie pieniedzy – pojecie i zakres

1.1. Zjawisko prania pieniedzy – ujecie definicyjne ………5
1.2. Etapy i techniki prania pieniedzy ………7
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego ………10

Rozdzial II.
Instytucje zaangazowane w walke z procederem prania pieniedzy

2.1. Organy wlasciwe, instytucje obowiazane i jednostki wspólpracujace ………12
2.2. Międzynarodowe aspekty zwalczania procederu prania pieniedzy i finansowania terroryzmu ………14
2.3. Bezpieczeństwo finansowe i Rejestracja transakcji ………20
2.4. 40 zalecen ………24

Rozdzial III.
Przestepstwo prania pieniedzy w Polsce

3.1. Zakres procederu w Polsce ………29
3.2...

Czytaj więcej

Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka robót budowlanych………..5

1.1. Źródła prawa
1.2. Pojecie robót budowlanych
1.3. Pojecie budowy, budowli
1.4. Prowadzenie robót budowlanych
1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych
1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych
1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych


Rozdzial II.
Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16

2.1. Istota pozwolen na budowe
2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe
2.3. Zgloszenie robót budowlanych


Rozdzial III.
Samowola budowlana ………..25

3.1. Przepisy regulujace kwestie samowoli budowlanych
3.2. Istota samowoli budowlanej
3.3. Konsekwencje wykrycia samowoli budowlanej


Roz...

Czytaj więcej

Kryminologiczna ocena zjawiska terroryzmu.


Wstęp ………5

Rozdzial I
Swiadomosc jako podstawowy czynnik funkcjonowania społecznego ………9

1. Pojecie swiadomosci
2. Swiadomosc spoleczna
3. Rola swiadomosci w profilaktyce zagrozen


Rozdzial II
Podstawy teoretycznych rozwazan ………18

1. Historia terroryzmu
2. Trudnosci w zdefiniowaniu terroryzmu
3. Podstawowe pojecia
4. Akty terroryzmu w ujęciu psychologicznym i politycznym jako globalne zagrozenie dla spoleczenstwa
5. Klasyfikacja terroryzmu w unii europejskiej


Rozdzial III
Psychologiczne aspekty terroryzmu………71

1. Psychologia i terroryzm
1. 1. Profil terrorysty
2...

Czytaj więcej

Przepelnienie zakladów karnych – aspekty psychologiczne, penitencjarne i kryminologiczne.


Wstęp

Rozdzial I.
Wybrane zagadnienia z psychologii ekologicznej

1.Rola przestrzeni w regulowaniu kontaktów z otoczeniem
2.Zachowania terytorialne zwierzat i utrzymywanie
dystansów miedzy nimi
3.Zachowania terytorialne ludzi
4.Dystanse przestrzenne miedzy ludzmi
5.Poczucie prywatnosci
6.Zatloczenie
7.Organizacja przestrzeni sprzyjajaca interakcjom społecznym
8.Deindywiduacja: zagubienie w tlumie


Rozdzial II.
Wybrane zagadnienia z resocjalizacji i wieziennictwa

1.Historia resocjalizacji w Europie i USA
2.Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej
3.Resocjalizacja jako szczególna forma edukacyjnego przekazu
4...

Czytaj więcej

Prawokarna ochrona wlasnosci


Wstęp.

Rozdzial I
Wlasnosc – ksztaltowanie się wlasnosci(zarys historyczny)

Rozdzial II
Rodzaje praw wlasnosci.

2.1 Wlasnosc prywatna
2.2 Wlasnosc publiczna

Rozdzial III
Granice prawa wlasnosci

3.1 Ograniczenia wlasnosci wynikajace z ustaw.
3.2 Ograniczenia wlasnosci wynikajace z zasad wspólzycia społecznego
3.3Ograniczenia wynikajace ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia prawa.

Rozdzial IV
Nabycie i utrata wlasnosci.

4.1 Pierwotne i pochodne nabycie wlasnosci.
4.2 Sposoby nabywania wlasnosci.
4.3 Przeniesienie wlasnosci.
4.4 Zasiedzenie.
4.5.1 Poczucie zawlaszczenia rzeczy ruchomej.
4.5.2 Znalezienie.
4.5...

Czytaj więcej

Funkcje zwiazków zawodowych w nowoczesnych systemach gospodarczych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza i rozwój zwiazków zawodowych

1.1 Definicja zwiazku zawodowego i jego struktura………4
1.2 Funkcje i podzial zwiazków zawodowych………10
1.3 Podstawowe zasady działania zwiazków zawodowych………19
1.4 Prawne aspekty działalności zwiazków zawodowych………24

Rozdzial II
Ochrona pracownika i zwiazków zawodowych

2.1 Ochrona wynagrodzenia za prace………30
2.2 Stosunek pracowników do działalności zwiazkowej………36
2.3 Skuteczna obrona praw pracowniczych………40
2.4 Uprawnienia zwiazków zawodowych………47

Rozdzial III.
Zwiazki zawodowe w przedsiębiorstwach.

3.1 Wpływ zwiazków zawodowych na decyzje przedsiebiorstw………56
3...

Czytaj więcej

Pozycja wynajmujacego w zaleznosci od przedmiotu najmu.


Wykaz skrótów………1
Wstęp………2

Rozdzial I
Wprowadzenie

1. Uwagi ogólne o umowie najmu na podstawie przepisów KC……… 4
2. Klauzule dotyczace przedmiotu najmu……… 10

Rozdzial II.
Najem lokali niemieszkalnych oraz innych przedmiotów

Lokale uzytkowe………12
1. Definicja lokalu uzytkowego……… 13
2. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu………15
3. Podstawowe regulacje dotyczace stanu lokalu………17
3.1 Stan lokalu w chwili przekazania go najemcy………18
3.2 Stan lokalu w czasię trwania umowy najmu………22
3.3 Stan lokalu po zakonczeniu umowy………24

Rozdzial III.
Najem lokali mieszkalnych

a) Publiczny zasób mieszkaniowy………26
1...

Czytaj więcej

Przestepstwo naruszenia autorskich praw osobistych i majatkowych.


Wykaz skrótów ……… 4

Wstęp ……… 5
Rozdzial I
Wprowadzenie

1. Przestepstwa pozakodeksowe ……… 7
2. Prawo autorskie – pojecie i podstawowe regulacje ……… 9

Rozdzial II
Przedmiot ochrony prawnoautorskiej

1. Uwagi ogólne ……… 15
2. Opisowa definicja utworu ……… 16
3. Rodzaje utworów ……… 23
4. Zakres ochrony i formalne przesłanki jej stosowania ……… 29

Rozdzial III
Podmiot praw autorskich

1. Twórca ……… 33
2. Wspóltwórstwo ……… 35
3. Twórczosc pracownicza ……… 39
4. Inne podmioty praw autorskich ……… 43

Rozdzial IV
Ochrona autorskich dóbr osobistych i majatkowych przed naruszeniami

1...

Czytaj więcej

Wycena utraconych korzysci z tytułu odjecia prawa do nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Przyblizenie wybranych zagadnien prawa rzeczowego zwiazanych z tematyka pracy

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęć
1.2. Charakterystyka praw podmiotowych do nieruchomosci
1.3. Rocedury zwiazane z pozbawianiem badz ograniczaniem praw do nieruchomosci
1.3.1. Podstawy prawne ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.2. Instytucja wywlaszczenia jako instrument pozbawiajacy praw do nieruchomosci
1.3.3. Inne sposoby ograniczania badz pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.4. Formy ochrony praw

Rozdzial 2.
Zasady okreslania wartosci szkód spowodowanych budowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej

...

Czytaj więcej

Wladza rodzicielska oraz inne relacje miedzy rodzicami a dziecmi.


Wstęp
Rozdzial I.
Pojecie i istota wladzy rodzicielskiej.

1.1 Uwagi terminologiczne i pojecie wladza rodzicielska.
1.2 Charakter prawny wladzy rodzicielskiej.
1.3 Podmioty wladzy rodzicielskiej.
1.4 Powstanie i wygasniecie wladzy rodzicielskiej.

Rozdzial II.
Tresc i zakres wladzy rodzicielskiej.
Uwagi ogólne.

2.1 Piecza nad osoba dziecka.
2.2 Zarzad majatkiem dziecka.
2.3 Reprezentacja dziecka czyli przedstawicielstwo ustawowe.

Rozdzial III.
Zmiany w zakresię wladzy rodzicielskiej.
Uwagi ogólne.

3.1. Pojecie oraz przesłanki zawieszenia wladzy rodzicielskiej.
3.1.1. Skutki zawieszenia wladzy rodzicielskiej.
3.1.2...

Czytaj więcej

Instytucjonalne formy przeciwdziałania korupcji w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zjawisko korupcji w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja korupcji………4
1.2. Typologie korupcji………7
1.3. Lapownictwo jako najpowszechniejsza forma korupcji………12


Rozdzial II
Przedsiewziecia wladzy publicznej w walce z korupcja

2.1. Międzynarodowe organizacje przeciwdzialajace korupcji………17
2.2. Panstwo w walce z korupcja………20
2.3. Przejrzysta administracja………23


Rozdzial III
Instytucjonalne narzedzia przeciwdzialajace korupcji w Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Strategia antykorupcyjna………26
3.2. Centralne Biuro Antykorupcyjne………28
3.3. Sluzba cywilna w Polsce………32
3.4...

Czytaj więcej

Instytucja koncesji jako jedna z form reglamentacji działalności gospodarczej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Działalność gospodarcza
1.1. Pojecie działalności gospodarczej……….5
1.2. Cechy pozytywne……….6
1.3. Cechy negatywne……….8
1.4. Pojecie przedsiebiorcy……….9
1.5. Sposoby reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez panstwo……….11


Rozdzial 2.

Koncesje.

2.1. Pojecie koncesji……….13
2.2. Działalność gospodarcza podlegajaca koncesjonowaniu……….18
2.3. Organy koncesyjne……….23
2.4. Forma prawna……….28


Rozdzial 3.

Postepowanie koncesyjne

3.1...

Czytaj więcej

Podstawowe zasady dotyczace linii papilarnych w ekspertyzach daktyloskopijnych.


Rozdzial I
Uwagi wprowadzajace .

1.1 Przedmiot i zakres opracowania………5
1.2 Uzasadnienie wyboru tematu………6


Rozdzial II
Slady daktyloskopijne wśród sladów kryminalistycznych.

2.1 Pojecie sladu kryminalistycznego………7
2.2 Klasyfikacja i rodzaje sladów kryminalistycznych………8
2.3 Ujawnianie sladów kryminalistycznych………10


Rozdzial III
Slady daktyloskopijne.

3.1 Biologiczne podstawy daktyloskopii………14
3.2 Rodzaje sladów linii papilarnych………16
3.3 Budowa wzorów linii papilarnych i ich cechy charakterystyczne………17
3.4 Metody i zasady ujawniania sladów linii papilarnych………31


Rozdzial IV
Daktyloskopowanie

4...

Czytaj więcej

Implementacja Europejskiej Konwencji praw Czlowieka w Polsce.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Prawa i wolnosci gwarantowane przez Europejska Konwencje Praw Czlowieka

1.1.Zalozenia podstawowe………5
1.2.Katalog gwarantowanych praw czlowieka z 1950 r. oraz protokoly dodatkowe………11


Rozdzial II.
Wlaczenie Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka do prawa polskiego

2.1.Przyjecie Polski do Rady Europy………19
2.2.Standardy Rady Europy , a ustrój polityczny Polski………28


Rozdzial III.
Europejski Trybunal Praw Czlowieka

3.1.Kompetencje………31
3.2.Postepowanie przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka………38


Rozdzial IV.
Prawa czlowieka ,a wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka.

4.1...

Czytaj więcej

Prezydent w konstytucjach XX wieku.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Prezydent w Konstytucji z 17 marca 1921 roku

1.1. Mala Konstytucja z 20 lutego 1919 roku……….4
1.2. Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku……….6
1.3. Obowiazki i kompetencje Prezydenta……….10
1.4. Nowela sierpniowa z 2 sierpnia 1926 roku……….11


Rozdzial II
Prezydent w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku

2.1 Geneza Konstytucji kwietniowej……….13
2.2 Zasady ustrojowe Konstytucji kwietniowej……….14
2.3 Obowiazki i kompetencje Prezydenta……….18


Rozdzial III
Prezydent w Konstytucji z dnia 19 lutego 1047 roku.20

3.1. Geneza Malej Konstytucji z 19 II 1947 roku.20
3.2. Zasady ustrojowe Malej Konstytucji……….22
3.3...

Czytaj więcej

Testament notarialny.


Wprowadzenie ……… 5

Rozdzial I.
Testament jako rozrzadzenie na wypadke smierci

1. Definicja testamentu ……… 10
2. Historia testamentu ……… 12
3. Cechy charakterystyczne testamentu ……… 15
3.1. Testament jako oswiadczenie woli nie skierowane do konkretnej osoby ……… 18
3.2. Testament jako czynnosc na wypadek smierci ……… 20
3.3. Testament jako akt sformalizowany ……… 24
3.4. Testament jako czynnosc prawna osobista ……… 25
4. Zdolnosc do testowania……… 26

Rozdzial II.
Wola testatora

1. Wady oswiadczenia woli ……… 30
2. Testament sporzadzony w stanie wylaczajacym swiadome albo swobodne pojecie decyzji i wyrazenie woli ……… 32
3...

Czytaj więcej

Umowa przewozu osób.


Wprowadzenie …….. 5

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka umowy przewozu

1. Pojecie i charakter prawny umowy przewozu ……… 6
2. Relacja Kodeksu cywilnego do ustawy o prawie przewozowym oraz do innych aktów prawnych w zakresię umowy przewozu ……… 7
3. Elementy umowy przewozu ……… 10
4. Strony umowy ……… 14
5. Zawarcie umowy ……… 15
6. Obowiazek zawierania umów przewozu ……… 16
7. Odpowiedzialnosc przewoznika ……… 16

Rozdzial II.
Umowa przewozu osób

1. Regulacje prawne dotyczace umowy przewozu osób……… 30
2. Elementy umowy przewozu osób……… 31
3. Strony umowy-podrózny, organizator przewozy……… 32

Czytaj więcej

Podatek rolny jako dochód gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2007 – 2009 Metody ustalania i ewidencjonowania.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i rola samorządu terytorialnego ………..5
1.2. Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa……….. 6
1.3. Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 13
1.4. Źródła dochodów gminy……….. 20
1.5. Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia gminna……….. 24

Rozdzial II
Systematyka podatków samorzadowych

2.1. Historia, pojecie, elementy konstrukcji podatku, zasady podatkowe oraz funkcje podatków ………..25
2.2. Systematyka podatków ………..29
2.3...

Czytaj więcej

Prawo komputerowe i internetowe.Rozdzial 1.
Zagadnienia wstepne.

1.1 Charakterystyka prawa komputerowego i internetowego………..4


Rozdzial 2.
Umowy zawierane w formie elektronicznej

2.1 Pojecie umowy elektronicznej ………..7
2.2 Typy umów elektronicznych……….. 10
2.3 Zawieranie umów elektronicznych……….. 12


Rozdzial 3.
Prawa i obowiazki konsumenta w sieci

3.1 Pojecie konsumenta i przedsiebiorcy……….. 19
3.2 Instrumenty ochrony konsumenta ………..21


Rozdzial 4.
Prawo autorskie w internecie

4.1 Przedmiot i podmiot ochrony ………..29
4.3 Rozwiazania prawne zabezpieczajace interesy podmiotów prawa autorskiego ………..32


Rozdzial 5.
Przestepstwa komputerowe

5...

Czytaj więcej

Instytucja swiadka incognito w polskim procesię karnym.Wstęp………..3
Rozdzial I.
Swiadek jako osobowe źródłodowodowe – zagadnienia ogólne…………6

1. Pojecie swiadka w rozumieniu faktycznym i procesowym.
2. Kategorie swiadków.
3. Ograniczenia podmiotowe i procesowe.
4. Prawa i obowiazki swiadka.


Rozdzial II.
Swiadek incognito w polskim procesię karnym – zagadnienia ogólne…………16

1. Etymologia i znaczenie pojecia ‚swiadek incognito’.
2. Cel wprowadzenia instytucji swiadka incognito.
3. Geneza i rozwój instytucji swiadka incognito w polskim prawie karnym.
4. Podstawy uzasadniajace utajnienie swiadka.
4.1. Wniosek o zachowanie w tajemnicy tozsamosci swiadka.
4.2...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc karna nieletnich.Wykaz skrótów ……….4
Wstęp ……….5

Rozdzial I.
Odopowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

1.1. Poczatki karalnosci nieletnich ……….7
1.2. Zasady odpowiedzialnosci nieletnich w kodeksię karnym z 1932 r. ……….10
1.3. Zasady odpowiedzialnosci nieletnich w kodeksię karnym z 1969 r. ……….14


Rozdzial II.
Rodzaje środków prawnych stosowanych do nieletnich

2.1. Środki wychowawcze i poprawcze z ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich 22
2.1.1.Środki karne ……….29
2.2. Kary i srodki karne przewidziane w kodeksię karnym z 6 czerwca 1997 r. ……….33


Rozdzial III.
Przeslanki prawokoarnej odpowiedz...

Czytaj więcej

Kompetencje Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Ochrona konkurencji i konsumentów

1.1.Zjawisko konkurencji………. 5
1.2. Retro legis ochrony konsumentów i konkurencji……….13
1.3. Urzad Ochrony Konkurencji i konsumentów……….. 30
1.4.Sad ochrony Konkurencji i Konsumentów……….. 35

Rozdzial II ……….40
Rozpatrywanie odwolan od decyzji i zazalen na postanowienia.

Rozdzial III
Postepowanie w sprawie o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolony ……….49

Zakończenie ……….53
Biblografia ……….54
Akty prawne ……….56
Strony internetowe ……….58


 
Czytaj więcej

Tajemnica adwokacka w polskim procesię karnym.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne

1.1 Pojecie i zakres tajemnicy adwokackiej……….6
1.2 Historia ustanowienia przepisów dotyczacych tajemnicy adwokackiej w Polsce……….10
1.3. Rola tajemnicy adwokackiej w polskim procesię karnym……….13

Rozdzial II.
Bezwzgledne i wzgledne zakazy dowodowe jako instrument ochrony tajemnicy zawodowej adwokata w procesię karnym.

2.1. Bezwzgledne zakazy dowodowe……….16
2.2. Wzgledne zakazy dowodowe……….18
2.3. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej……….21

Rozdzial III.
Tajemnica zawodowa adwokata a dopuszczalnosc dowodowych czynnosci poszukiwawczych.

3.1. Problematyka dopuszczalnosci przeszukania……….37
...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w stosunkach pracy.Wykaz skrótów 3
Wstęp 4

Rozdzial I.
Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownika.

1.1. Odpowiedzialnosc porzadkowa i rodzaje kar……… 5
1.2. Postepowanie w sprawie ukarania pracownika i sprzeciw ukaranego………. 8
1.3. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna………. 12

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc materialna pracowników.

2.1. Odpowiedzialnosc pracownika za szkode wyrzadzona………. 15
2.2. Naprawienie szkody ………21
2.3. Odpowiedzialnosc za mienie powierzone pracownikom………. 23
2.4. Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone osobie trzeciej. 31

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc pracodawcy.

3.1. Odpowiedzialnosc majatkowa pracodawcy wobec pracownika………. 34
3.2...

Czytaj więcej

Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ze wzgledu na plec w świetle prawa wspólnotowego


Wykaz skrótów …………4
Wstęp 5

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka

1.1 Historyczny rys zagadnienia………… 7
1.2 Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje …………19
1.3 Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekscie praw czlowieka………… 25

Rozdzial II
Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy

2.1 Koncepcja równości kobiet i mezczyzn wprawie wspólnotowym …………26
2.2 Formalna równosc praw i równosc faktyczna………… 27
2.3 Równosc numeryczna i równosc zróznicowana………… 28
2.4 ‚Równosc traktowania’ i ‚równosc szans’ …………32
2...

Czytaj więcej

Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta RP.Wstęp………. 3

Rozdzial I
Ewolucja instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym

1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej
1.2 Instytucja prezydenta w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej………. 15
1.2.1 Stanowisko ustrojowe Prezydenta Krajowej Rady Narodowej (1944 – 1947)………. 15
1.2.2 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku ……….17
1.2.3 Urzad prezydenta w dobie obowiazywania Konstytucji PRL (1952 – 1989)………. 19
1.3 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesię transformacji ustrojowej………. 20
1.2...

Czytaj więcej

Status prawny nauczyciela w świetle ustawy z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela.Rozdzial I
Stosunek pracy nauczyciela

1.1 Nawiazanie stosunku pracy……….. 6
1.2 Zmiana tresci stosunku pracy 9
1.3 Warunki pracy, wynagrodzenia, kwalifikacje plac, nagrody i odznaczenia……….. 10
1.4 Rozwiazanie stosunku pracy……….. 19

Rozdzial II
Przebieg pracy i odpowiedzialnosc pracownicza

2.1 Czas pracy ………..25
2.2 Kwalifikacje i awans zawodowy……….. 29
2.3 Ocena nauczyciela ………..39
2.4 Doskonalenie nauczycieli………… 42
2.5 Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna……….. 43

Rozdzial III
Uprawnienia socjalne, emerytalne i urlopy

3.1 Urlopy……….. 49
3.2 Prawo do korzystania z ZFSS……….. 58
3...

Czytaj więcej

Obrona konieczna w prawie karnym.


Wykaz skrótów……… 3
Wstęp……… 4

Rozdzial I
Rys historyczny ……… 6

Rozdzial II
Obrona konieczna – zagadnienia wstepne

1. Cechy zamachu……… 11
1.1. Bezprawnosc zamachu ………18
1.2. Bezposredniosc ………28
2. Dobro chronione prawem……… 36
3. Sposób obrony……… 38

Rozdzial III
Przekroczenie granic obrony koniecznej

1. Dysproporcja dóbr w ramach obrony koniecznej……… 44
2. Dysproporcja dóbr w ramach stanu wyzszej koniecznosci……… 47
3. Eksces intensywny……… 48
4. Eksces ekstensywny……… 51

Rozdzial IV
Problem obrony koniecznej przy prowokacji i bójce

1. Prowokacja celowa ………59
2. Bójka………60

Zakończenie ……… 70
Bibliografia ……… 72
Wykaz aktów prawnyc...

Czytaj więcej

Umowa o prace na czas okreslony.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie, forma i tresc umowy o prace na czas okreslony.

1.1. Uwagi ogólne………6
1.2. Umowa o prace na czas okreslony – pojecie………7
1.3. Skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony wynikajace z art. 29 ust. 1 k.p………9
1.4 Inne dodatkowe skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony………13
1.5. Forma zawarcia umowy o prace na czas okreslony i skutki prawne jej niezachowania………15

Rozdzial II.
Specyfika uregulowan prawnych dotyczacych umowy o prace na czas okreslony.

2.1. Ograniczenia przy ponownym zawieraniu umowy na czas okreslony………22
2.2. Wyjatki od stosowania regulacji zawartej w art. 251 § 1 k.p………27
2.3...

Czytaj więcej

Rola policji w zwalczaniu przestepczosci pospolitej.Wstęp

Rozdzial 1.
Problematyka przestepczosci pospolitej

1.1. Istota i zakres przestepczosci pospolitej
1.2. Przestepczosc pospolita – rys historyczny
1.3. Charakterystyka najczesciej popelnianych przestepstw pospolitych oraz rozwiazania prawne w walce z nimi
1.3.1. Przestepstwa przeciwko życiu i zdrowiu
1.3.2. Przestepstwa przeciwko mieniu
1.3.3. Przestepstwa drogowe
1.4. Statystyka

Rozdzial 2
Policja jako podmiot odpowiedzialny za walke z przestepczoscia pospolita

2.1. Charakterystyka podstawowych zadan Policji
2.2. Rodzaje prowadzonych przez Policje dzialan w zwalczaniu przestepczosci pospolitej

Rozdzial 3.
Wspólpraca Policji z innymi...

Czytaj więcej

Prawa czlowieka w Polsce.Rozdzial I
Rozwój praw czlowieka w Polsce do 1921 roku.

1. Proces rozwoju prawa………7
2. Prawa czlowieka w okresie zaborów………13
3. Analiza konstytucji z 1921 roku………17


Rozdzial II
Naruszenia praw czlowieka w okresie II wojny swiatowej

1. Polityka okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny swiatowej………24
2. Martyrologia narodu zydowskiego………34
3. Polityka okupanta radzieckiego………39


Rozdzial III
Prawa czlowieka w PRL

1. Podstawowy katalog praw i wolnosci osobistych w PRL………49
2. Prawa ekonomiczne………55
3. Prawa socjalne w PRL………59
4. Rozwój praw kulturalnych………65
5. Naruszenie praw czlowieka w okresie stanu wojennego………69


Zakończenie………80

Czytaj więcej

Podobienstwa i róznice umowy o prace i umowy agencyjnej


Wstęp

Rozdzial I
Rodzaje umów o prace

1. rodzaje umów o prace
1.1 Umowa na okres próbny
1.2 Umowa na czas okreslony
1.3 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy
1.4 Umowa na czas okreslony

Rozdzial II.
Umowa o prace i jej cechy

2.2 Cechy stosunku pracy nawiazanego na podstawie umowy o prace
2.3 Forma umowy o prace
2.4 Prawa i obowiazki obu stron umowy

Rozdzial III.
Rozwiazywanie umowy o prace

3.1 Tryb rozwiazywania umów o prace
3.1.1 Rozwiazywanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
3.1.2 Dopuszczalnosc wypowiedzenia poszczególnych umów o prace
3.1.3 Okres wypowiedzenia umowy o prace
3.1...

Czytaj więcej

Prawne aspekty przysposobienia zagranicznego.Wykaz skrótów……….4
Wstęp……….6

Rozdzial I
Organizacja przysposobienia zagranicznego na gruncie przepisów prawa polskiego

1.1 Kontekst prawny wprowadzenia art. 114 2 do k.r.o……….. 10
1.2. Pojecie przysposobienia zagranicznego……….12
1.3. Tryb kwalifikowania przysposabianego………. 18


Rozdzial II
Prawnomiędzynarodowe zobowiazania Polski dotyczace zasad organizacji adopcji zagranicznej

2.1. Przygotowanie adopcji zagranicznej w świetle Konwencji o Prawach Dziecka……….22
2.2. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia zagranicznego……….36


Rozdzial III
Subsydiarnosc przysposobienia zagranicznego

3.1...

Czytaj więcej

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan

1.1 Dyskryminacja – jej istota, zakres i znaczenie
1.2 Rynek pracy
1.3 Sytuacja kobiety i jej miejsce na rynku pracy
1.4 Macierzynstwo w odniesieniu pojecia dyskryminacji
1.5.Praca domowa, a zawodowa kobiet
1.6. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet i jej plaszczyzny

2.1.Zalozenia współczesnego feminizmu
2.2. W świetle prawa wg kodeksu pracy

Rozdzial III
Pprzeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy

3.1. Gender Index -Monitorowanie równości kobiet i mezczyzn w miejscu pracy.
3.2...

Czytaj więcej

Swiadek jako osobowe źródłodowodowe w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Pojecie swiadka w prawie procesowym

1.1 Definicja swiadka ……….11
1.2 Rodzaje swiadków ……….18

Rozdzial 2.
Prawa i obowiazki swiadka w kodeksię postępowania w sprawach o wykroczenia

2.1 Obowiazki swiadka
2.1.1 Stawiennictwo ……….22
2.1.2 Skladanie zeznan ……….25
2.1.3 Zeznawanie prawdy ……….26
2.1.4 Poddanie się ogledzinom i badaniom ……….28
2.2 Prawa swiadka ……….30
2.2.1. Odmowa skladania zeznan ……….31
2.2.2. Zwolnienie od zeznawania………. 35
2.2.3. Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie ……….36
2.2.4. Zachowanie tajemnicy panstwowej, zawodowej, sluzbowej i funkcyjnej………. 38
2.2.5. Przesluchanie w miejscu pobytu………...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o systemie podatkowym w Polsce

1.1.Charakterystyka podatków…..8
1.1.1.Przedmiot i podmiot opodatkowania…..10
1.1.2. Klasyfikacja podatków i zwolnien…..16
1.2. Zasady podatkowe……….17
1.2.1. Zasady skarbowe…..18
1.2.2. Zasady ekonomiczne…..19
1.2.3. Zasady moralno-polityczne…..19
1.2.4. Zasady techniczne…..20
1.2.5. Stosowanie zasad podatkowych…..20
1.3. Reakcje podatników na obciazenia podatkowe…..21


Rozdzial II
Ewolucja systemu podatkowego w Polsce.

2.1. System podatkowy Rzeczypospolitej szlacheckiej…..24
2.2. System podatkowy II Rzeczypospolitej …..25
2.3. System podatkowy Polski Ludowej…....

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczenstwa publicznego w mieście XYZ.

Wstęp………4

Rozdzial I
Pojecia ogólne.

1.1 Pojecie bezpieczenstwa………6
1.2 Bezpieczeństwo publiczne a spoleczenstwo………10
1.3 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego czlowieka………12
1.4 Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne………14
1.5 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczenstwa………17

Rozdzial II
Charakterystyka miasta XYZ

2.1 Opis miasta XYZ………20
2.2 Struktura komisariatów Policji………22

Rozdzial III
Bezpieczeństwo mieszkańców XYZ.

3.1 Działania Policji………28
3.2 Działania Policji XYZskiej w zakresię poprawy bezpieczenstwa publicznego we XYZiu………33
3...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytułu gwarancji jakosci i rekojmi.


Wstęp………. 6

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży

1.1 Pojecie umowy sprzedaży i jej cechy………. 8
1.2 Rodzaje sprzedaży ……….10
1.3 Pojecie konsumenta i kupujacego ……….11
1.4 Odpowiedzialnosc za produkt………. 12
1.5 Qadliwosc przedmiotu………. 12
1.6 Jakość rzeczy i jej badanie ……….14

Rozdzial II
Gwarancja jakosci

2.1 Pojecie i cel gwarancji jakosci………. 16
2.2 Karta gwarancyjna ……….18
2.3 Uprawnienia………. 20
2.4. Przeslanki odpowiedzialnosci ……….21
2.5. Termin gwarancji ……….23
2.6. Usuniecie wad ……….24
2.7. Ryczalt gwarancyjny………. 25

Rozdzial III
Rekojmia za wady

3.1. Pojecie i funkcje………. 26
3.2. Rodzaje wad rzeczy ……….27
3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej


Wstęp.
Rozdzial 1
Geneza i istota podatków

1.1. Pojecie systemu podatkowego……… 4
1.2. Charakterystyka i funkcjonowanie systemu podatkowego……… 7
1.3. Systematyka podatków ……… 12


Rozdzial 2
System podatkowy w Polsce

2.1 Podatki bezpośrednie ……… 17
2.2. Podatki pośrednie ………31
2.3. Dostosowanie polskiego systemu podatkowego do unormowan europejskich ………38


Rozdzial 3
System podatkowy wybranych krajów UE

3.1. Historia i motywy harmonizacji podatków w Unii Europejskiej ………44
3.2. Niemiecki system podatkowy ………51
3.3. Brytyjski system podatkowy ………61
3.4. Ocena systemów podatkowych w wybranych krajach Unii Europejskiej……… 71


Zakończenie...

Czytaj więcej

Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów.Wstęp……… 3

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne

1.1. Pojecie i definicja czasu pracy ………5
1.2. Definicja pracy zmianowej ………8
1.3. Definicja doby pracowniczej ………9


Rozdzial 2.
Normy czasu pracy

2.1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy……… 12
2.2. Okres rozliczeniowy ………13
2.3. Wymiar czasu pracy……… 14
2.4. Ewidencja czasu pracy ………15


Rozdzial 3.
Systemy i rozklady czasu pracy

3.1. Pojecie systemu czasu pracy……… 17
3.2. Podstawowy system czasu pracy……… 17
3.3. Szczególne systemy czasu pracy……… 19
3.3.1. Równowazny czas pracy ………19
3.3.2. Zadaniowy czas pracy ………20
3.3.3. Indywidualny rozklad czasu pracy……… 21
3.3.4...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna przedsiebiorcy za szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem działalności gospodarczej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza odpowiedzialnosci cywilnej……….5

1.1 Rozwój cywilizacji przemyslowej
1.2 Odpowiedzialnosc cywilna przedsiebiorcy na zasadzie ryzyka


Rozdzial 2.
Zasady odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z art. 435 K.C……….19

2.1 Ruch przedsiębiorstwa czyli dzialalnosc firmy
2.2 Sily przyrody
2.3 Podmiot odpowiedzialny


Rozdzial 3.
Okolicznosci zwalniajace od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z art. 435 K.C……….30

3.1. Sila wyzsza
3.2. Wina poszkodowanego
3.3. Wina osoby trzeciej


Zakończenie……….42

Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwa


 
Czytaj więcej

Wykroczenia młodzieży w mieście XYZ w świetle materialów wewnętrznych strazy miejskiej


Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka wykroczen.

1.1. Definicja i istota wykroczenia
1.2. Rodzaje wykroczen
1.3. Przyczyny popelniania wykroczen przez mlodziez
1.4. Kary i srodki karne wymierzone w wyniku popelnienia wykroczenia
1.5. Przeciwdzialanie wykroczeniom mlodziezy


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze
2.4. Organizacja badan
2.5. Srodowisko badawcze


Rozdzial III.
Wykroczenia młodzieży w mieście XYZ w latach 2007-2010 w świetle wyników badan.

3.1. Skala popelniania wykroczen przez badana mlodziez
3.2...

Czytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.


Wstęp ………4

Rozdzial I
Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej

1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6
1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8
1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10
1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12
1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15

Rozdzial II
Rola przedsiebiorcy w gospodarce

2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21
2.2. Zasady obowiazujace przedsiebiorców ………26
2.2.1.Zasada równości przedsiebiorców ………26
2.2.2. Zasada uczciwej konkurencji……… 28
2.3. Zobowiazania przedsiebiorcy wzgledem pracownika……… 34

Rozdzial III
Wybrane formy p...

Czytaj więcej

Mobbing w Polsce i sposoby przeciwdziałania .Wstęp

Rozdzial I.
Mobbing – pojecie ogólne……..6

1.1. Rodzaje mobbingu
1.2 Przyczyny mobbingu
1.3 Cechy wyrózniajace mobbing
1.4 Mobbing w kodeksię pracy

Rozdzial II.
Mobbing w pracy……..22

2.1 Sprawcy mobbingu (mobber)
2.2 Charakterystyka ofiar mobbingu w pracy
2.3 Walka z mobbingiem
2.4. Skala i koszty zjawiska mobbingu

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych……..37

3.1 Cel i problematyka badan
3.2 Metoda, technika i narzedzie badan
3.3 Dobór próby w badaniu ankietowym, charakterystyka badanych
3.4 Procedura badan i wyniki badania

Podsumowanie……..50
Zalacznik
Bibliografia
Spis tabel i wykresów


 
Czytaj więcej

Opieka prawna i kuratela.


Wstęp……..5

Rozdzial I.
Prawa i wolnosci prawne w Prawie Cywilnym……..7

1.1. Zdolnosc prawna
1.2. Zdolnosc do czynnosci prawnych
1.3. Ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych

Rozdzial II.
Opieka prawna……..13

2.1. Charakterystyka opieki prawnej. Obowiazki i kwalifikacje opiekuna prawnego
2.2. Warunki ustanowienia opieki prawnej. Postepowanie w sprawach o ustanowienie opieki prawnej
2.3. Ustanie opieki prawnej z mocy prawa oraz zwolnienie opiekuna prawnego

Rozdzial III.
Kuratela……..40

3.1. Charakterystyka kurateli, jej rodzaje. Obowiazki kuratora
3.2. Warunki ustanowienia kurateli. Postepowanie w prawach o ustanowienie kurateli
3.3...

Czytaj więcej

Wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Na podstawie kodeksu pracy i przepisów szczególowychWstęp

Rozdzial I.
Charakter wykroczen przeciwko prawom pracownika z art. 282 kodeksu pracy

1.1 Wykroczenia w zakresię wynagrodzeń i innych swiadczen
1.2 Wykroczenia w zakresię urlopów wypoczynkowych
1.3 Wykroczenia w zakresię swiadectw pracy
1.4 Wykroczenie niewykonywania orzeczen i ugod

Rozdzial II.
Charakter wykroczen przeciwko prawom pracownika w przepisach szczególnych

2.1 Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
2.2 Ustawa z 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych
2.3 Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kryminologiczne aspekty przestepczosci nieletnich.


Wykaz skrótów ………….3
Wstęp ………….4

Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.1 Pojecie nieletniego ………….6
1.2 Pojecie przestepczosci nieletnich…………. 8
1.3 Rozmiary zjawiska ………….11


Rozdzial II
Zasady odpowiedzialnosci nieletnich

2.1 Zasady stosowane w ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich ………….16
2.2 Odpowiedzialnosc na zasadach przewidzianych w Kodeksię Karnym (art. 10?2) ………….18
2.3 Przeslanki wszczecia postępowania w sprawach nieletnich ………….19
2.3.1 Demoralizacja ………….22
2.3.2 Czyn karalny ………….26
2.4 Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich…………. 30


Rozdzial III
Czynniki wpływajace na przestepczosc nie...

Czytaj więcej

Prawa socjalne w systemie ochrony praw czlowieka w Polsce.


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Prawa socjalne w systemie ochrony praw czlowieka

1.1. Koncepcja praw ……… 4
1.2. Historia praw czlowieka ……… 11
1.3. Systemy ONZ i Rady Europy ……… 14
1.4. Prawa socjalne w dokumentach ……… 19


Rozdzial II.
Udział Polski w krajowej i swiatowej ochronie praw czlowieka

2.1. Prawa socjalne w Konstytucji RP ……… 25
2.2. Prawa podstawowe i obowiazki wladz ……… 30
2.3. Instytucje zajmujace się problematyka praw socjalnych ……… 40


Rozdzial III.
Polityka spoleczna w Polsce

3.1. Istota instytucji pomocy społecznej ……… 49
3.2. Cele instytucji pomocy społecznej ……… 55
3.3...

Czytaj więcej

Prawne i społeczne aspekty przestepczosci nieletnich.


Wstęp……….7

Rozdzial I
Zasady odpowiedzialnosci nieletnich za czyny karalne w prawie polskim ………9.

1. Pojecie nieletniego w świetle polskiego ustawodawstwa
2. Uregulowania przestepczosci nieletnich w mysl kodeksu karnego
3. Uregulowania dotyczace przestepczosci nieletnich w mysl ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r., o postepowaniu w sprawach nieletnich.Rozdzial II
Społeczne aspekty przestepczosci wśród nieletnich……….18

1. Rodzina a przestepczosc nieletnich
2.Przestepczosc rodziców, wpływ rodzenstwa
3.Rozbite domy nieletnich
4.Znecanie się w rodzinie a przestepczosc
5.Alkohol a przestepczosc nieletnichRozdzial III
Prze...

Czytaj więcej

Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w województwie XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc, przedsiebiorcamala firma- zagadnienia podstawowe

1.1. Analiza podstawowych pojęćprzedsiebiorczosci……….5
1.2. Pojecie mikro, srednich i duzych przedsiebiorstw……… 7
1.3. Ukazanie istoty i cech przedsiebiorcy ……… 15


Rozdzial 2.
Proces uruchamiania działalności gospodarczej

2.1 Uruchamianie działalności gospodarczej……… 23
2.2 Struktura biznezplanu ……… 33
2.3 Formy wsparcia działalności gospodarczej……… 40


Rozdzial 3.
Aspekt spoleczny organizacji i jej rozwój
48
3.1. Pojecie organizacji i jej elementy……… 48
3.2. Koncepcja rozwoju organizacji ……… 50


Podsumowanie ...

Czytaj więcej

Europejski System Ochrony Praw Czlowieka.


Wstęp

Rozdzial 1
Rola Rady Europy w intergracji Europy

1. Idea integracji europejskiej
2. Powstanie Rady Europy
3. Struktura Rady Europy
4. Cele i zadania stojace przed Rada Europy
5. Znaczenie Rady Europy w budowaniu systemu chrony praw czlowieka.


Rozdzial 2
Sposób skladania skarg w Europejskim Systemie Ochrony Praw Czlowieka

1. Proces przemian
1.1 Protokól 11
2. Prawo do skargi
3. Warunki przyjecia skargi
3.1 Wykorzystanie krajowych środków prawnych
4. Procedura przed Trybunalem


Rozdzial 3
Wybrane skargi zlozone do ETPS.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i zdjec


 
Czytaj więcej

Bazy danych


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie bazy danych

1.1 Bazy danych na gruncie przepisów prawa autorskiego, czyli definicja utworu……….8
1.2 Bazy danych wedlug przepisów ustawy o ochronie danych osobowych………. 11
1.3 Program komputerowy a baza danych………. 16


Rozdzial II.
Rys historyczny ochrony baz danych w Polsce

2.1 Historia ochrony autorskoprawnej………. 19
2.2 Historia sui generis ochrony baz danych………. 23


Rozdzial III.
Autorskoprawna ochrona baz danych

3.1 Czym jest ochrona autorskoprawna. Przedmiot ochrony………. 26
3.2 Przeslanki udzielenia ochrony ……….27
3.3 Podmiot prawa autorskiego do bazy danych………. 29
3.3.1 Twórca bazy danych ……….30
3.3...

Czytaj więcej

Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.


Wstęp 4

Rozdzial I.
Umowy deweloperskie

1. Ujecie definicyjne………. 6
2. źródła regulacji ……….10
3. Zakres regulacji ……….15

Rozdzial II.
Istota klauzul abuzywnych

1. źródła regulacji………. 19
2. Niedozwolone postanowienia umowne w krajowym porzadku prawnym ……….22
3. Adresaci norm o niedozwolonych postanowieniach umownych ……….28
3.1. Konsument i kontrahent konsumenta ……….28
3.2. Instytucje rozpoznawcze ……….30
3.3. Organy administracyjne ……….31
3.4. Organizacje społeczne ……….33
4. Pojecie postanowienia umownego w przepisach o niedozwolonych postanowieniach umownych ……….35

Rozdzial III.
Tresc klauzul abuzywnych w umowach deweloperskic...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zawodzie nauczyciela w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I
Nauczyciel w polskim systemie oswiaty.

1. Nauczyciel – zawód czy powolanie.
1.1. Zakres pracy nauczycieli i jego kompetencje zawodowe.
1.2.Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuncza nauczyciela w rozwoju osobowym uczniów.

1.3.Kodeks etyki nauczycielskiej.
2. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialnosci prawnej nauczycieli.
2.1.Definicja odpowiedzialnosci w ujęciu prawnym, pedagogicznym i psychologicznym
2.2.Ogólne przesłanki odpowiedzialnosci prawnej.
2.3.Zadania dyrektora jako kierownika i organizatora procesu dydaktyczno- wychowawczego.
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich