Kategoria Prawo

Przestepstwo oszustwa kredytowego

Wstęp ……… 3


Rozdzial I

Zarys przestępstwa ……… 6


Rozdzial II

Podmiot przestępstwa ……… 11


Rozdzial III

Przedmiot przestępstwa ……… 13


Rozdzial IV

Strona przedmiotowa ……… 20


Rozdzial V

Strona podmiotowa ……… 28


Rozdzial VI

Zagrozenie kara i środkami karnymi ……… 33


Rozdzial VII

Tryb scigania ……… 38


Zakończenie ……… 41

Bibliografia ……… 43

 
Czytaj więcej

Pranie brudnych pieniedzy


Wstęp………2

Rozdzial I.
System bankowy w Polsce………4

1.1. Organizacja systemu bankowego………4
1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8
1.3. Banki komercyjne w Polsce………14
1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27

2.1. Informacje ogólne………27
2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30
2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34
2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44


Rozdzial III.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58

3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58
3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61
3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69
3.4...

Czytaj więcej

Weksle w teorii i praktyce


Wstęp

Rozdzial I
Definicja weksla i jego rodzaje

1.1. Historia weksla
1.2. Pojecie weksla i jego funkcje
1.3. Przyklady weksli
1.3.1. Weksel kaucyjny
1.3.2. Weksel wlasny
1.3.3. Weksel trasowany
1.3.4. Blankiet urzedowy


Rozdzial II
Elemetnty ustawowe weksla

2.1. Polskie prawo wekslowe
2.2. Ksiegowanie weksli
2.3. Oplata skarbowa
2.4. Klauzule wekslowe


Rozdzial III
Weksel na rynku wierzytelnosci

3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnien
3.3. Przelew wierzytelnosci
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy


Slowniczek wekslowy
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie


Wstęp ……….. 5

Rozdzial I
Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci

1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9
1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9
1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11
1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14
2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16
2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ……….. 16
2.2. Prawo wlasnosci w europejskim prawie wspólnotowym ……….. 17
2.3. Refleksje na tle tzw. prawa KBWE/OBWE ……….. 25
3. Ochrona wlasnosci w polskim porzadku prawnym ……….. 27
3.1. Zagadnienie wlasnosci w świetle standardówkonstytucyjnych ……….. 27
3.2...

Czytaj więcej

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim


Wstęp………5

Rozdzial I
Zawarcie malzenstwa

1. Formy zawarcia malzenstwa………9
2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13
3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22
4. Uniewaznienie malzenstwa ………25
5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28


Rozdzial II
Rejestracja malzenstwa32

1. Wlasciwosc USC do wykonywania czynnosci………32
2. Dokumenty do zawarcia malzenstwa ………36
3. Sporzadzanie aktu malzenstwa………39


Rozdzial III
Ustanie malzenstwa i separacja

1. Przyczyny ustania malzenstwa ………45
2. Rozwód i jego skutki ………45


Zakończenie ………51
Wykaz literatury ………52

 
Czytaj więcej

Ochrona posiadania


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Geneza instytucji posiadania

1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8
1.2. Elementy posiadania ………. 10
1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11
1.4. Rodzaje posiadania ………. 12
1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15
1.6. Ochrona posiadania ………. 17
1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24


Rozdzial II
Posiadanie jako przedmiot ochrony

2.1. Istota posiadania ………. 27
2.2. Wladztwo faktyczne nad rzecza ………. 30
2.3. Element woli ………. 34
2.4. Przedmiot posiadania ………. 40


Rozdzial III
Rodzaje posiadania

3.1. Posiadanie samoistne i zalezne ………. 43
3.2. Posiadanie w dobrej i w zlej wierze ………. 51
3.3...

Czytaj więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6

1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6
1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7
1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7
1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8
1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8
1.6. Podstawy prawne …….. 10

Rozdzial II.
Wlasna dzialalnosc …….. 11

2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11
2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13
2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15
2.4. Podstawy prawne …….. 15

Rozdzial III.
Spólka jawna …….. 16

3.1...

Czytaj więcej

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego


1. Wstęp…….4

2. Terminologia …….5

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7

4. Administrowanie systemem …….10

5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12

5.1. Ochrona fizyczna…….14
5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16
5.3. Ochrona kryptograficzna …….16
5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18


6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19

6.1. Ochrona antywirusowa…….19
6.2. Zapewnienie dostepnosci informacji …….19
6.3. Monitorowanie systemu …….21
6.4. Incydenty naruszenia bezpieczenstwa …….21
6.5. Bezpieczeństwo oprogramowania …….22
6.6. Bezpieczeństwo nosników informacji …….23
6.7. Ochrona informacji niejawnych a ochrona danych osobowych…….23


7...

Czytaj więcej

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów


Wstęp

Rozdzial I
Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Rozdzial II
Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia.

Rozdzial III
Charakterystyka elementów umowy zastawicznej.

1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
2. Przedmiot zastawu rejestrowego
3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy
4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika


Rozdzial IV
Wpis do rejestru zastawów

Rozdzial V
Zaspokojenie wierzytelnosci zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Rozdzial VI
Wygasniecie zastawu rejestrowego

Zakończenie
Literatura
Akty prawne

 
Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Pojecie przestepczosci zorganizowanej

1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6
1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11
1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14

Rozdzial II.
Rodzaje przestepczosci zorganizowanej

2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18
2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24
2.3. Handel zywym towarem………28
2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32

Rozdzial III.
Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci zorganizowanej

3. Podstawy prawne zwalczania zjawiska przestepczosci ………39
3.1. Swiadek koronny………45
3.2. Swiadek incognito (anonimowy)………49
3.3. Zakup kontrolowany...

Czytaj więcej

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6
1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11
1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14
1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18

Rozdzial II
Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako organu wykonawczego gminy

2.1. Podstawy prawne regulujace wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta………23
2.2. Warunki jakie musi spelniac osoba ubiegajaca się o stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta………25
2.3...

Czytaj więcej

Przestepczosc wśród nieletnich


Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Jako zjawisko społeczne
1.2 Etiologia
1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych
1.3.1 Rozmiary zjawiska
1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów
1.3.3 Rodzaj stosowanych środków
1.4 Profilaktyka
1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje.

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

2.1 Poczatki karalnosci nieletnich
2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1932 roku
2.3 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1969 roku

Rozdzial III.
Rodzaje środków prawnych podejmowanych w stosunku do nieletnich

3...

Czytaj więcej

Testament wlasnoreczny


Rozdzial I
Pojecie testamentu i jego formy

Rozdzial II
Przeslanki waznosci testamentu

Rozdzial III
Pismo na testamencie wlasnorecznym

Rozdzial IV

Podpis na testamencie wlasnorecznym
A. Elementy podpisu
B. Miejsce podpisu


Rozdzial V
Data na testamencie wlasnorecznym

Wzory testamentów wlasnorecznych
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienie wadliwosci decyzji administracyjnej

1. Pojecie decyzji administracyjnej w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie N.S.A………..1
2. Decyzja wadliwa a decyzja nieistniejaca……….4
3. Pojecie i skutki wadliwosci decyzji administracyjnej……….6
4. Pojecie niewaznosci decyzji……….11

Rozdzial II.
Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej

1. Pojecie podstawy prawnej decyzji administracyjnej……….17
2. Podstawa prawna decyzji nadajacych badz rozszerzajacych uprawnienia strony……….21
3. Materialna i procesowa podstawa decyzji administracyjnej……….25
4...

Czytaj więcej

Instytucja bieglego


Wstęp

Rozdzial I Biegly
1.1. Pojecie bieglego
1.2. Rodzaje bieglych

Rozdzial II Opinia bieglego

2.1. Rodzaje opinii bieglego

Rozdzial III Obowiazki bieglego

Rozdzial IV Prawa bieglego

Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VII Udział bieglego w postepowaniu karnym
7.1 W postepowaniu przygotowawczym
7.2 Na rozprawie glównej

Rozdzial VIII Wartość dowodowa opinii bieglego w postepowaniu karnym

Bibliografia

 
Czytaj więcej
Regulamin strony