Kategoria Prawo

Molestowanie seksualne w miejscu pracy.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Pojecie molestowania seksualnego w miejscu pracy………..5

1.1. Historia molestowania seksualnego
1.2. Pojecie molestowania seksualnego
1.3.Ogólna charakterystyka molestowania seksualnego w miejscu pracy

Rozdzial 2.
Ochrona godnosci i innych dóbr osobistych pracownika………..18

2.1. Definicja dóbr osobistych pracownika
2.2. Molestowanie seksualne jako naruszenie godnosci w świetle prawa wspólnotowego
2.3. Molestowanie seksualne szczególna forma dyskryminacji ze wzgledu na plec i równosc w zatrudnieniu
2.4. Istota i przyczyny agresji seksualnej w pracy
2.5. Skutki i koszty molestowania pracowników

Rozdzial 3.
Odpow...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji w regulacjach prawnych i praktyce sadowej.


Wstęp ………. 9

Rozdzial I
Uwagi wprowadzajace

1. Pojecie i historia zakazu konkurencji………. 12
2. Cel i rodzaje umowy o zakazie konkurencji ………. 17

Rozdzial II
Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy

1. Status prawny umowy o zakazie konkurencji ………. 20
2. Forma umowy o zakazie konkurencji ………. 24
3. Skutki naruszenia zakazu ………. 35
3.1. Wypowiedzenie umowy o prace………. 35
3.2. Rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia ………. 37
3.3. Odpowiedzialnosc materialna ………. 39
3.4. Odpowiedzialnosc porzadkowa ………. 41

Rozdzial III
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

1...

Czytaj więcej

Pozycja prawno – ustrojowa i kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp………3


Historyczne znaczenie funkcji Prezydenta w Polsce………4
Rola i zadania Prezydenta w Polsce w latach 1918 – 1945………6
Udział Prezydenta Polski po roku 1945 na uchodzstwie w rzadzeniu panstwem. ………24
Ustrój w Polsce po roku 1945 i jego wpływ na wybory Prezydenta. ………31
Rola Rady Panstwa do roku 1989………35
Zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1989 i jej wpływ na znaczenie funkcji Prezydenta………45
Uwarunkowania prawne dotyczace wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………50
Kompetencyjny zakres praw i obowiazków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………59
Kompetencje Prezydenta w zakresię polityki zagranicznej...

Czytaj więcej

Instytucja referendum w świetle polskiego prawa konstytucyjnego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Teoria instytucji referendum.

1. Pojecie referendum………6
2. Rodzaje referendów ………12
3. Zasieg referendów ………15

Rozdzial II
Referendum w świetle ustawy.

1. Zarzadzenie referendum………18
2. Kampania referendalna………20

3. Ustalenie wyników i waznosci referendum………22

Rozdzial III
Referendum ogólnokrajowe.

1. Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ………26
2. Zgoda na ratyfikacje umowy miedzynarodowej
w drodze referendum………30
3. Referendum zatwierdzajace zmiane Konstytucji RP ………33

Rozdzial IV
Referenda w Polsce.

1. Referendum z 1946 roku ………37
2. Referendum z 1987 roku ………40
3...

Czytaj więcej

Nawiazanie stosunku pracy na podstawie umowy o prace.Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunek pracy

1.1. Pojecie stosunku pracy ………5
1.2. Cechy charakterystyczne stosunku pracy ………6
1.3. Strony stosunku pracy……… 8
1.3.a. Obowiazki pracownika……… 12
1.3.b. Obowiazki pracodawcy……… 14
1.4. Rekrutacja pracownika……… 15

Rozdzial II
Umowa o prace

2.1. Pojecie umowy o prace ………18
2.2. Zawieranie umowy o prace……… 19
2.3. Tresc umowy o prace……… 21

Rozdzial III
Ograniczona wolnosc umów w prawie pracy

3.1. Rodzaje umów o prace ………27
3.2. Umowa na okres próbny ………27
3.3. Umowa na czas okreslony……… 29
3.4. Umowa na czas wykonywania okreslonej pracy……… 32
3.5. Umowa na czas nie okreslony ………33

Zakończe...

Czytaj więcej

Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie Zakladu Karnego w XYZ.

Wstęp……… 3
Rozdzial 1.
Przestepczosc -zagadnienia wprowadzajace

Wprowadzenie ………..6
1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego……… 6
1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……… 8
1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych
1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ……… 13
1.3.2. Przestepczosc w ujęciu socjologicznym ……… 14

Rozdzial 2.
Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego

Wprowadzenie ……… 21
2.1. Przystosowanie społeczne ……… 22
2.2. Niedostosowanie społeczne……… 25
2.2.1. Próba zdefiniowania pojecia ……… 25
2.2.2. Niedostosowanie społeczne……… 28
2.2.3...

Czytaj więcej

Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania Gmina XYZ.


Wstęp……… 9

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce ……..11
1.2. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……..15
1.2.1. Pojecie samorządu ……..15
1.2.2. Podmiot samorządu ……..16
1.2.3.Przedmiot samorządu…….. 17
1.2.4. Istota samorządu terytorialnego ……..18
1.3. Charakterystyka Gminy XYZ…….. 20

Rozdzial II
Zadania i kompetencje gminy

2.1 Zakres działania gminy ……..25
2.2. Klasyfikacja zadan gminy………26
2.2.1. Zadania wlasne ……..27
2.2.2. Zadania zlecone ……..30
2.3. Charakterystyka wybranych zadan gminy ……..33
2.3.1. Pomoc spoleczna ……..33
2.3.2...

Czytaj więcej

Europejskie prawo ochrony srodowiska.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle

czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5
1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5
1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8
1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13


Rozdzial II
Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej.

2.1 Zagadnienia ogólne polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 15
2.2 Źródła prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 17
2.2.1 Prawo pierwotne………. 17
2.2.2 Prawo wtórne………. 21
2.3 Zasady prawa ochrony srodowiska UE………. 24
2.4 Podmioty polityki Unii Europejskiej w zakresię ochrony srodowiska………. 34
2.4...

Czytaj więcej

Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych, V Republiki Francuskiej, III Rzeczypospolitej.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka modelowych systemów wspólczesnych panstw demokratycznych

1.1. System parlamentarno – gabinetowy ……….9
1.2. System prezydencki ……….10
1.3. System semiprezydencki………. 11

Rozdzial 2.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

2.1. Procedura wyborcza i kompetencje prezydenta USA ……….13
2.2. Prezydent USA na czele aparatu administracji federalnej………. 20

Rozdzial 3.
Prezydent V Republiki Francuskiej

3.1. Wybór i uprawnienia prezydenta Francji………. 25
3.2. Pozycja prezydenta Francji w systemie organów wladzy wykonawczej ……….31

Rozdzial 4.
Prezydent w III Rzeczypospolitej

4.1...

Czytaj więcej

Obciazenia podatkowe małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw.

1. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….4
2. Definicja małych i srednich przedsiebiorstw……….6
3. Bariery w rozwoju i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP……….8
4. Istota rachunkowosci małych i srednich przedsiebiorstw……….10

Rozdzial II
Obciazenia podatkowe małych i srednich przedsiebiorstw.

1. Opodatkowanie firmy podatkiem dochodowym od osób fizycznych……….13
1.1. Karta podatkowa……….14
1.2 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych……….16
1.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów……….22
1...

Czytaj więcej

Wspólnota mieszkaniowa w świetle prawa.


Wstęp………5

Rozdzial I
Specyfika i zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

1. Istota wspólnoty mieszkaniowej………6
2. Tworzenie wspólnoty mieszkaniowej……….7
3. Zasady funkcjonowania………8

Rozdzial II
Akty prawne tworzone we wspólnocie mieszkaniowej

1. Statut wspólnoty mieszkaniowej………18
2. Regulamin porzadku domowego……….21
3. Inne regulaminy podejmowane przez zarzad i wlascicieli lokali……….25

Rozdzial III
Zarzad wspólnoty mieszkaniowej

1. Wybór……….29
2. Sklad……….29
3. Obowiazki……….30
4. Rezygnacja……….34
5. Odwolanie……….34
6. Smierc czlonka zarzadu……….35
7. Regulamin pracy zarzadu wspólnoty mieszkaniowej……….36
8...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie mobbingu.

1. Mobbing – definicja i rys historyczny.
2. Inne terminy i okreslenia mobbingu………14
Bullying………14
Harassment ………15
Whistleblowers………15
Ijime………16
3. Cechy charakterystyczne mobbingu………18
Rodzaje mobbingu………22
Fazy mobbingu………23
Przesladowcy i ofiary mobbingu – portret psychologiczny………27
Skutki mobbingu………31


Rozdzial II
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.

1. Obowiazki pracodawcy z zakresu dzialan antymobbingowych………40
2. Przeciwdzialanie nekaniu pracowników………47
Podstawowe definicje wewnetrznej polityki antymobbingowej...

Czytaj więcej

Obrona konieczna


Wstęp………2

Rozdzial I
Pojecie i funkcje obrony koniecznej ………4

1. Pojecie obrony koniecznej
2. Funkcje obrony koniecznej

Rozdzial II
Przeslanki przyznania obywatelom prawa obrony koniecznej ………13

Rozdzial III
Obrona konieczna na tle innych kontratypów ………16

Rozdzial IV
Uwagi ogólne o obronie koniecznej w ujęciu poszczególnych kodeksów karnych ………19

Rozdzial V
Zamach i jego cechy ………25

1. Zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem
2. Bezposredniosc zamachu
3. Bezprawnosc zamachu
4. Realnosc zamachu

Rozdzial VI
Zakres dóbr chronionych……….37

Rozdzial VII
Cechy obrony koniecznej, sporny problem subsydiarnosci i proporcjonalnosci ……...

Czytaj więcej

Umowy zawierane na odleglosc w prawie polskim.


Wstęp………3
Wykaz skrótów………5

Rozdzial I.
Umowa jako źródłokształtowania stosunku zobowiazaniowego

1. Postaci czynnosci prawnych. Pojecie umowy………6
2. Swoboda zawierania umów………7
3. Umowa sprzedaży oraz sprzedaży konsumenckiej………8
4. Pojecie i charakterystyka umowy sprzedazy………9
5. Zawarcie umowy. Tryby zawierania umów………10
5.1. Tryb ofertowy. Oferta handlowa………12
5.2. Rokowania. Negocjacje……… ………15
5.3. Przetarg. Aukcja………17
6. Obowiazki sprzedajacego i kupujacego……… ………18
7. Szczególne rodzaje sprzedazy. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa a umowy zawierane na odleglosc……… 20

Rozdzial II.
U...

Czytaj więcej

Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza szczególowa zjawiska popytu

1.1 Motywacje lub przyczyny korzystania z platnych usług seksualnych
1.1.1 Typologia klientów
1.2 Preferowane typy prostytutek
1.2.1 Prostytutki z zagranicy
1.3 Znaczenie seksu dla klientów
1.4 Ochrona zdrowia i ryzyka zwiazane z prostytucja
1.4.1 Spozywanie alkoholu/ narkotyków przed uprawianiem seksu
1.4.2 Odmowa
1.4.3 Problemy i konflikty


Rozdzial II.
Podaz usług seksualnych

5.1. Struktura geograficzna i rodzaje swiadczonych usług
5.2. Aspekt ekonomiczny branzy usług seksualnych
5.3. Glówne powody i przyczyny pracy w branzy erotycznej
5.4...

Czytaj więcej

Prawa i wolnosci polityczne w Polsce.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Pojecie i geneza wolnosci i praw czlowieka.

1. Pojecie wolnosci i praw czlowieka……..5
2. Geneza praw i wolnosci czlowieka……..8
3. Koncepcje praw jednostki……..12

Rozdzial II
Status jednostki wynikajacy z rozdzialu drugiego Konstytucji z 1997 r. – Trzy idee przewodnie.

1. Zasada godnosci czlowieka……..16
2. Zasada wolnosci czlowieka……..19
3. Zasada równosci……..20

Rozdzial III
Wolnosci polityczne

1. Wolnosc zgromadzen……..22
2. Wolnosc zrzeszania sie………25
3. Wolnosc slowa………28
4. Wolnosc sumienia i wyznania………30

Rozdzial IV
Prawa polityczne

1. Czynne i bierne prawo wyborcze………33
2...

Czytaj więcej

Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości – wybrane problemy.Wstęp

Rozdzial I
Podatek od nieruchomosci w polskim systemie podatkowym

1. Zagadnienia wprowadzajace
2. System opodatkowania nieruchomosci w Polsce
3. Konstrukcja podatku od nieruchomosci


Rozdzial II
Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomosci wyznaczajace zakres podmiotowy tego swiadczenia

1. Podatnicy w podatkach od nieruchomosci
2. Kategorie podmiotów objetych obowiazkiem podatkowym
3. Moment powstania i wygasniecia obowiazku podatkowego
4. Zwolnienia podmiotów w podatku od nieruchomosci
(uchwaly jako element kształtowania zakresu podatkowego)


Rozdzial III
Organy podatkowe w podatku od nieruchomosci

1...

Czytaj więcej

Czas pracy w jednostkach samorzadowych.Wstęp………2
Rozdzial I
Pracownicy samorzadowi

1.1. Pojecie pracownika samorzadowego………4
1.2. Kategorie pracowników samorzadowych………10


Rozdzial II
Obowiazki pracowników

2.1 Szczególne obowiazki pracowników samorzadowych………13
A. Wykonywanie polecen sluzbowych………18
B. Obowiazek zlozenia oswiadczenia o stanie majatkowym………20
C. Obowiazek powstrzymania się od zajęć dodatkowych………24
D. Obowiazek poddania się okresowym ocenom kwalifikacyjnych………25


Rozdzial III
Czas pracy pracowników samorzadowych………27Zakończenie………38
Bibliografia………40


 
Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce oraz metody zwalczania.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Przestepczosc zorganizowana – ogólnie

1.1. Rys historyczny przestepczosci zorganizowanej……….5
1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej……….7
1.3. Przestepczosc zorganizowana w Polsce……….12

Rozdzial 2.
Wybrane rodzaje przestepczosci zorganizowanej.

2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki……….16
2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów……….18
2.3. Handel zywym towarem……….19
2.4. Nielegalna produkcja i handel bronia……….25

Rozdzial 3.
Wybrane sposoby zwalczania przestepczosci zorganizowanej

3.1. Swiadek koronny……….27
3.2. Swiadek incognito……….43
3.3...

Czytaj więcej

Urlop wypoczynkowy.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1
1.1. Pojecie urlopu wypoczynkowego, zasady dotyczace prawa do urlopu ……….6

1.2. Rys historyczny instytucji urlopów wypoczynkowych ……….12
1.3. Unormowania prawa miedzynarodowego w przedmiocie prawa do urlopu wypoczynkowego………. 15
1.3.1. Standardy MOP………. 15
1.3.2. Standardy EKS Rady Europy ……….18
1.3.3. Standardy ustawodawstwa UE………. 19

Rozdzial 2.
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego ……….21

2.1. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego ……….22
2.2. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego ……….27

Rozdzial 3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego ……….28

3.1. Okresy nauki wpływajace na staz urlopowy ………………..29
3.2...

Czytaj więcej

Doping w sporcie w świetle prawa.


Wstęp……… 3
Cel pracy i uzasadnienie wyboru tematu
Metody i techniki badawcze……… 5

Rozdzial I.
Geneza dopingu

1.1. Definicja Dopingu……… 6
1.2. Historia Stosowania Dopingu w Sporcie……… 8

Rozdzial II.
Antydopingowe Przepisy Prawne

2.1. Miedzynarodowa Konwencja o Zwalczanie dopingu w sporcie UNESCO……… 14
2.2. Podstawy Prawne Walki z Dopingiem w Polsce……… 18

Rozdzial III.
Analiza systemu antydopingowego w Polsce

3.1. Działalność antydopingowej Rady Europy ………20
3.2. Działalność Swiatowej Agencji antydopingowej WADA……… 22
3.3. Kontrolne badania antydopingowe……… 28
3.4. Programy Antydopingowe WADA ………33
3.5...

Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolnosci jako srodek przeciwdzialajacy demoralizacji.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I.
Kara pozbawienia wolnosci w literaturze przedmiotu

1.1. Kara pozbawienia wolnosci – próba definicji……….. 6
1.2. Teorie karania i cele kary pozbawienia wolnosci ……….. 7
1.3. Kara pozbawienia wolnosci w dziejach ………..10

Rozdzial II.
Demoralizacja droga ku przestepczosci

2.1. Demoralizacja w literaturze przedmiotu ……….. 15
2.2. Przejawy demoralizacji ……….. 19
2.3. Rola kary pozbawienia wolnosci w zapobieganiu demoralizacji ……….. 21

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Strategia badan ……….. 24
3.2. Przedmiot i cel badan……….. 25
3.3...

Czytaj więcej

Kara ograniczenia wolnosci w polskim prawie karnym.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Pojecie kary i jej systematyka

1. Pojecie kary ……….5
2. Teorie kary ………. 6
3. Istota, cele i funkcje kary………. 9
4. Systematyka kar ………. 11


Rozdzial II.
Ujecie historyczne kary ograniczenia wolnosci

1. Geneza kary ograniczenia wolnosci ………. 16
2. Kara ograniczenia wolnosci w kodeksię karnym z 1969 roku ………. 22


Rozdzial III.
Kara ograniczenia wolnosci w kodeksię karnym z 1997 roku i kodeksię karnym wykonawczym z 1997 roku

1. Granice wymiaru kary ograniczenia wolnosci………. 26
2. Zakazy i obowiazki skladajace się na kare ograniczenia wolnosci
A. Zakaz zmiany miejsca stalego pobytu bez zgody sadu………. 27
...

Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolnosci.


Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Rola pozbawienia wolnosci w prawie dawnym………… 6

Rozdzial II.
Rozwój wieziennictwa – pierwsze zaklady karne

2.1. Rozwój wieziennictwa na swiecie………… 11
2.2. Rozwój wieziennictwa w Polsce………… 15

Rozdzial III.
Kształtowanie się systemów penitencjarnych………… 19

3.1. System celkowy …………19
3.2. System auburnski …………21
3.3. System progresywny: odmiana angielska i irlandzka………… 22
3.4. System reformatoriów amerykanskich …………27
3.5. System wolnej progresji …………29
3.6. System rodzinny …………30

Rozdzial IV.
Kara pozbawienia wolnosci w polskich kodeksach karnych

4.1...

Czytaj więcej

Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowosc pracownika.


Wstęp

Rozdzial I.
Rys historyczny. Pojecie i definicja mobbingu.

1.1. Konflikt – ryzyko zaistnienia mobbingu.
1.2. Przyczyny mobbingu.
1.3. Cechy wyrózniajace mobbing.
1.4. Fazy mobbingu w zakładzie pracy i objawy chorobowe u ofiary mobbingu.
1.5. Mobbing w innych krajach.
1.6. Postepowanie i pomoc w przypadku mobbingu.
1.6.1. Postepowanie z punktu widzenia i interesu zakladu pracy.
1.6.2. Postepowanie i mozliwosc pomocy osobom poszkodowanym.
1.7. Prawne aspekty mobbingu.

Rozdzial II.
Molestowanie seksualne – pojecie.

2.1. Punkt wyjscia molestowania.
2.2. Ochrona przed molestowaniem.

Rozdzial III.
Osobowosc spoleczna – definic...

Czytaj więcej

Skarga do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Zadania i organizacja Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

1.1 Geneza powstania Trybunalu Sprawiedliwosci ……….5
1.2 Status prawny Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej………. 6
1.3 Wewnetrzna organizacja Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej………. 6
1.4 Kompetencje Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej ……….10

Rozdzial II.
Rodzaje skarg rozpatrywanych przez Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

2.1 Skarga na panstwo czlonkowskie………. 14
2.2 Skarga o stwierdzenie niewaznosci aktu prawa Unii ……….17
2.3 Skarga na bezczynnosc instytucji………. 23
2.4 Skarga odszkodowawcza………. 25

Rozdzial III...

Czytaj więcej

Elektroniczne postepowanie administracyjne.


Wstęp………2

Rozdzial I
Informatyzacja administracji publicznej

1.1. Istota znaczenia informatyzacji administracji………5
1.2. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji………9
1.3. Podstawy prawne e-postępowania………11

Rozdzial II Czynnosci elektroniczne w administracji publicznej.

2.1. Wykorzystanie informatyki w czynnosciach kancelaryjnych………17
2.2. Elektroniczne zalatwienie sprawy………19
2.3. Czynnosci urzedowe a czynnosci prawne………23
2.4. Forma elektronicznych czynnosci prawnych………25
2.5. Środki komunikacji elektronicznej do dokonywania czynnosci urzedowych………27

Rozdzial III
Elektroniczne postepowanie administracyjne na gruncie ...

Czytaj więcej

Ochrona praw autorskich w polskim systemie praw cywilnych.


Wykaz skrótów………..2
Wstęp………..5

Rozdzial I
Przedmiotowe i podmiotowe podejscie do praw autorskich

1.Znaczenie i rola prawa autorskiego………..7
a) Prawo autorskie………..7
2. Przedmioty prawa autorskiego………..8
a) Pojecie utworu………..8
b) Rodzaje utworów………..11
3. Podmioty praw autorskich………..15
a) Twórca jako podmiot praw autorskich………..15
b) Podmioty praw autorskich nie bedace twórcami………..17


Rozdzial II
Prawa osobiste i majatkowe praw autorskich

1. Autorskie prawa osobiste………..20
a) Tresc prawa………..20
b) Poszczególne autorskie prawa osobiste………..22
c) Ochrona autorskich dóbr osobistych a stosunki umowne………..26
2...

Czytaj więcej

Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich w polskim prawie karnym.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i cele ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich.

1.1. Cele ustawy………5
1.2. Dyrektywy przewodnie ustawy………6
1.2.1. Dobro nieletniego………6
1.2.2. Zasada indywidualizacji………8
1.3. Podstawowe pojecia ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich………9
1.3.1. Nieletni………9
1.3.2. Czyn karalny………11
1.3.3.Demoralizacja………14
1.4. Cele stosowania środków wychowawczych i poprawczych………15


Rozdzial II.
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich.

2.1. Środki wychowawcze niezmieniajace srodowiska nieletniego………20
2.1.1. Upomnienie………20
2.1.2...

Czytaj więcej

Prawa i obowiazki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1.
Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia

1.1. Spólki handlowe w polskim systemie prawnym………..5
1.2. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia………..8


Rozdzial 2.
Zakladanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia

2.1. Zawarcie umowy spółki z o.o. spólka z o.o. w organizacji.
2.2. Wniesienie kapitalu………..22
2.3. Ustanowienie wladz ………..26
2.4. Zarejestrowanie spólki………..27


Rozdzial 3.
Wspólnicy w spółce z o.o.

3.1. Zdolnosc do uczestnictwa w spólce……….. 34
3.2. Prawa wspólników……….. 34
3.3.obowiazki korporacyjne ……….. 38
3.4. Obowiazki wspólników……….. 39
3.4.1...

Czytaj więcej

Rola swiadka anonimowego w polskim procesię karnym.


Wykaz skrótów………5
Wstęp………7

Rozdzial I.
Charakterystyka instytucji swiadka incognito

1.1 Uwagi ogólne………10
1.2 Swiadek w procesię karnym………10
1.2.1 Pojecie swiadka………10
1.2.2 Ograniczenia podmiotowe i procesowe………13
1.2.3 Forma i przedmiot zeznan………17
1.3 Pojecie swiadka anonimowego w polskim procesię karnym………19
1.3.1 Swiadek anonimowy………19
1.3.2 Geneza instytucji swiadka incognito………20
1.3.3 Powody anonimizacji swiadków………24
1.3.4 Przeslanki uzasadniajace zastosowanie instytucji swiadka incognito……… 26
1.3.5 Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy tozsamosci swiadka………30
1.3...

Czytaj więcej

Prokura i pelnomocnictwo


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Zastepstwo prawne oraz jego rodzaje.

1.1 Pojecie i istota przedstawicielstwa………4
1.2 Przedstawicielstwo ustawowe oraz jego przedstawiciele………6
1.3 Umocowanie przedstawiciela………7
1.4 Instytucje zblizone do przedstawicielstwa………9
1.5 Przeslanki skutecznosci przedstawicielstwa………12


Rozdzial II
Pelnomocnictwo jako rodzaj przedstawicielstwa.

2.1 Pojecie pelnomocnictwa oraz jego funkcje………15
2.2 Stosunek podstawowy pelnomocnictwa………21
2.3 Ustanowienie pelnomocnika oraz udzielenie pelnomocnictwa………23
2.4 Forma udzielenia pelnomocnictwa………25
2.5 Osoba pelnomocnika………28
2...

Czytaj więcej

Ogledziny miejsca zdarzenia.


Wstęp………4

Rozdzial 1. Pojecie dowodu w prawie karnym procesowym.

1.1 Definicja dowodu………6
1.2 Klasyfikacja dowodów………8

Rozdzial 2.
Ogledziny.

2.1 Pojecie ogledzin………11
2.2 Rodzaje ogledzin………15
2.2.1 Ogledziny rzeczy………15
2.2.2 Ogledziny osoby………18
2.2.3 Ogledziny zwlok………20
2.2.4 Ogledziny miejsca………22
2.3 Pojecie sladu………22

Rozdzial 3.
Ogledziny miejsca zdarzenia.

3.1 Charakterystyka ogledzin miejsca zdarzenia………28
3.1.1 Ogledziny miejsca zdarzenia przeprowadzane w ramach czynnosci nie cierpiacych zwloki………32
3.1.2 Ogledziny miejsca zdarzenia po wszczeciu postępowania przygotowawczego………34
3.1...

Czytaj więcej

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I
Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Okolicznosci powstania ustawy………6
2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8

Rozdzial II
Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Zakres podmiotowy.
1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11
1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17
1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21
2...

Czytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w systemie Rady Europy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Kształtowanie się koncepcji praw czlowieka.

1.1 Tlo historyczne ………. 6
1.2 Pojecie praw czlowieka ………. 8

Rozdzial II
Fundamentalne dokumenty dotyczace ochrony praw czlowieka.

2.1 System uniwersalny ………. 13
2.1.1 Karta Narodów Zjednoczonych ………. 14
2.1.2 Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ………. 16
2.1.3 Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka ………. 17
2.2 System regionalny ………. 19
2.2.1 Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci ………. 22
2.2.2 Europejska Karta Spoleczna ………. 24

Rozdzial III
Prawa podlegajace ochronie w ramach Europejskiej Kon...

Czytaj więcej

Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postepowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……..5
Wstęp ……..7

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9

Rozdzial II
Podstawy wylaczenia pracownika oraz czlonka organu kolegialnego od udzialu w postepowaniu.

1 Uwagi wstepne ……..19
2 Bliskosc wobec stron postępowania ……..23
3 Bliskosc wobec sprawy ……..28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34
5 Wyłączenie czlonka organu kolegialnego ……..36


Rozdzial III
Podstawy wylaczenia organu administracji publicznej z udzialu w postepowaniu administracyjnym.

1 Pojecie organu administracji publicznej i przesłanki jego wylaczenia ……..41
2 Interes majatkowy jako...

Czytaj więcej

Zdolnosc dziedziczenia.


I. Zagadnienia ogólne……… 2

II. Zdolnosc do dziedziczenia……… 3

III. Orzecznictwo……… 10

IV. Podsumowanie ………23

V. Bibliografia……… 27

VI. Spis tresci ………28

 
Czytaj więcej

Zakres czynnosci, odpowiedzialności i uprawnien pracownika.


I. Zagadnienia ogólne

II. Miejsce w strukturze organizacyjnej

III. Zakres obowiazków

IV. Zakres odpowiedzialnosci

V. Uprawnienia

VI. Sprawozdanie z powierzonych zadan za 2007 r.

VII. Zagadnienia etyki

VIII. Bibliografia

 
Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji.


Wstęp

Kryterium wladztwa

Kryterium skutku prawnego

Kryterium stosunku do obowiazujacego prawa

Kryterium charakteru działania prawnego

Kryterium sfery skutku prawnego

Kryterium adresata skutku prawnego

Akt normatywny

Akt administracyjny

Ugoda administracyjna

Uznanie administracyjne

Umowa cywilnoprawna

Umowa publicznoprawna

Czynnosci materialno-techniczne

Czynnosci spoleczno-organizatorskie

Przyrzeczenie administracyjne

Opinia

Porozumienia administracyjne

Bezczynnosc administracji

Milczenie administracji

Akty i czynnosci egzekucyjne

 
Czytaj więcej

Doreczenie w formie elektronicznej w postepowaniu.


Wstęp

I. Zagadnienia ogólne……..2

II. Doreczenie……..3

III. Podpis elektroniczny……..5

IV. Doreczenie elektroniczne…….. 11

V. Podsumowanie…….. 19

VI. Bibliografia ……..21

VII. Spis tresci…….. 22

 
Czytaj więcej

Wladza rodzicielska w Polsce.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Zagadnienia wladzy rodzicielskiej

1.1. Pojecie wladzy rodzicielskiej ……….6
1.2. Powstanie i wygasniecie wladzy rodzicielskiej ……….10
1.3. Podmioty wladzy rodzicielskiej ……….13

Rozdzial II
Podstawy prawne wladzy rodzicielskiej w Polsce i w prawie miedzynarodowym

2.1. Ochrona praw dziecka w prawie polskim i prawie miedzynarodowym………. 17
2.2. Nadzór sadu opiekunczego nad sprawowaniem wladzy rodzicielskiej ……….28
2.3. Reprezentacja dziecka ……….31

Rozdzial III
Możliwościingerencji sadu we wladze rodzicielska

3.1. Ograniczenie wladzy rodzicielskiej ……….34
3.2. Zawieszenie wladzy rodzicielskiej ……….39
3.3...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zakaz konkurencji w prawie polskim – ogólna charakterystyka

1.1. Charakterystyka zakazu konkurencji………. 5
1.2. Pojecie zakazu konkurencji ……….7
1.3. Cel zakazu konkurencji ……….8


Rozdzial 2.
Umowa o zakazie konkurencji – ogólna charakterystyka

2.1. Typy umów o zakazie konkurencji………. 11
2.2. Forma umowy o zakazie konkurencji ……….12


Rozdzial 3.
Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy

3.1. Ogólna charakterystyka umowy ……….14
3.2. Nieodplatnosc umowy ……….16
3.3. Odpowiedzialnosc materialna ……….17
3.4. Odrebnosc umowy ……….19
3.5. Odmowa zawarcia umowy ……….20


Rozdzial 4.
Umowa o zakazie konkuren...

Czytaj więcej

Formy zatrudnienia.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Umowa o prace – cechy umowy o prace

1.1 Umowa o prace – uwagi ogólne ………..4
1.2 Umowa na okres próbny……….. 8
1.3 Umowa na czas okreslony ………..10
1.4. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……….. 16
1.5. Umowa na czas nieokreslony……….. 17

Rozdzial 2.
Umowa zlecenia

2.1. Umowa zlecenia – uwagi wstepne……….. 19
2.2. Cechy umowy zlecenia ………..19
2.3. Forma i warunki wykonywania umowy zlecenia ………..21

Rozdzial 3.
Umowa o dzieło

3.1. Umowa o dzieło – uwagi wstepne ………..24
3.2. Cechy umowy o dzielo……….. 25
3.3. Forma i warunki wykonywania umowy o dzieło ………..27
3.4...

Czytaj więcej

Zawieszenie postępowania w procedurze sadowoadministracyjnej.


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial 1.
Sadownictwo administracyjne

1. Geneza i funkcje sadownictwa administracyjnego
2. Organizacja, ustrój i kompetencje sadów administracyjnych
3. Wymiar sprawiedliwosci i jego organy
4. Rola sadów administracyjnych w systemie organów państwa
5. Organizacja sadów administracyjnych
6. Organy sadów administracyjnych i ich zadania
7. Sedziowie sadów administracyjnych


Rozdzial 2.
Rózne ujecia zasady ‚prawo do sadu’ i jej odzwierciedlenie w postepowaniu sadowoadministracyjnym

Rozdzial 3.
Instytucja zawieszenia postępowania w procedurze sadowoadministracyjnej

1...

Czytaj więcej

Działalność Zwiazku Gmin Wiejskich RP.


Wstęp

Rozdzial I
Zarys historii Zwiazku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial II
Władze Zwiazku i ich struktura

Rozdzial III
Kongresy gmin

Rozdzial IV
Wspólpraca rzadu ze Zwiazkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdzial V
Zwiazek a Unia Europejska

Rozdzial VI
Ochrona srodowiska i oswiata

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Fotoradary i ich regulacje prawne.

Wstęp

Rozdzial I
Powstanie, rozwój i zastosowanie radarów oraz fotoradarów

1. Powstanie pierwszych radarów ostrzegawczych………3
a. Radary ostrzegawcze w Stanach Zjednoczonych ……..3
b. Radary ostrzegawcze w Anglii…….. 10
c. Radary ostrzegawcze w Niemczech…….. 12
d. Radary ostrzegawcze w Japonii…….. 14
e. Radary ostrzegawcze w Rosji…….. 15
f. Radary ostrzegawcze we Francji…….. 20
2. Powstanie i rozwój fotoradarów …….. 21

Rozdzial II
Uwarunkowania prawne funkcjonowania fotoradarów

1. Rozwiazania i podstawy prawne funkcjonujace w Unii Europejskiej w ramach funkcjonowania fotoradarów. Strefa Schengen ……..29
2...

Czytaj więcej

Pozycja prawna organu wykonawczego gminy.


Wstęp

Rozdzial I
Rozwój administracji centralnej i samorzadowej-rys historyczny

1.Geneza państwa-koncepcje jego powstania
2.Rozwój administracji centralnej do poczatku XX wieku
3.Rozwój administracji centralnej w XX i XXI wieku
4.Geneza i rozwój administracji samorządowej do chwili obecnej


Rozdzial II
Organizacja administracji samorządowej i samorządu

1.System podmiotów i organów w administracji samorzadowej. Gmina, powiat, województwo. Uregulowania prawne
2.Wlasciwosci podmiotów w administracji samorzadowej
3.Struktura podmiotów administracji samorzadowej


Rozdzial III
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1...

Czytaj więcej

Przestepstwa dokonane przez nieletnich oraz postepowanie w ich sprawach.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1. Pojecie ……….3
2. Etiologia………. 4
3. Zjawisko społeczne ……….7
4. Działalność profilaktyczna ……….10
5. Resocjalizacja. Wspólczesne tendencje w resocjalizacji nieletnich ……….12


Rozdzial II.
Źródła prawa karnego materialnego i procesowego w Polsce w XX wieku

1. Ogólne pojecie ……….16
2. Kodeks postępowania karnego z 1928 roku………. 17
3. Kodeks karny z 1932 roku ……….19
4. Kodeks karny z 1969 roku………. 22
5. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego z 1997 roku………. 24


Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich – rys historyczny

1. Poczatki karalnosci nieletnich………. 26
2...

Czytaj więcej

Ustawodawstwo w Polsce.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne zwiazane z ustawodawstwem

1.1. Legislacja – zagadnienia ogólne………. 5
1.2. Legislator – funkcja i zadania………. 6
1.3. Ustawa i jej miejsce w systemie zródel prawa………. 8

Rozdzial 2.
Prawne zasady procesu legislacji w demokratycznym panstwie prawa

2.1. Ogólne zasady w demokratycznym panstwie prawa………. 13
2.1.1 Zasady prawa – zagadnienia ogólne………. 13
2.1.2 Zasada praworzadnosci………. 15
2.1.3 Zasada demokratyzmu………. 15
2.1.4 Zasada jawnosci działania administracji………. 16
2.1.5 Zasada równosci………. 18
2.1.6 Zasada proporcjonalnosci………. 19
2.2. Zasady prawidlowej legislacji………. 19
2.2...

Czytaj więcej

Rzecznik praw obywatelskich.


Wstęp.

Rozdzial I.
Rys historyczny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich na swiecie i w Polsce.

1.1. Historia urzedu Ombudsmana na swiecie.
1.2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.
1.3. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce.


Rozdzial III.
Formalno-prawne zasady działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

2.1. Wymogi konstytucyjne dla kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.
2.2. Tryb powolania, kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich.
2.3. Status prawny Rzecznika Praw Obywatelskich.
2.4. Ustrój Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
2.5. Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich.


Rozdzial III.
Podstawowe funkcje Rzecznika Praw Obywate...

Czytaj więcej

Portret pamieciowy w praktyce procesowej.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Zarys historyczny………4


Rozdzial 2.
Terminologia oraz podstawy prawne ………9

2.1. Podstawowe problemy terminologiczne………9
2.2. Podstawy prawne gromadzenia, tworzenia i publikacji portretów………11

Rozdzial 3.
Co wpływa na powstanie portretu sprawcy?………14

3.1. Portret pamieciowy – ogólna definicja tematu………14
3.2. Rodzaje zdarzen oraz towarzyszacy w ich trakcie stres jako wazny czynnik majacy wpływ na opis sprawcy………15
3.3. Zaangazowanie swiadka jako wazny element w procesię odtworzenia wizerunku sprawcy………17
3.4. Czynniki wpływajace na powstanie portretu pamieciowego………21

Rozdzial 4.
Etapy i fazy powstaw...

Czytaj więcej

Typologia zjawiska zabójstwa seryjnego jako motyw wiodacy zbrodni.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Zjawisko seryjnego zabójstwa – podstawowe pojecia i rys historyczny.

1. Definicja seryjnego zabójcy………. 4
2. Pojecie idealnej ofiary………. 6
3. Zjawisko seryjnego zabójstwa w ujęciu historycznym………. 7
4. Zagrozenie seryjnymi zabójstwami w czasach wspólczesnych………. 8
5. Typologia seryjnych zabójców………. 14


Rozdzial II
Seryjny zabójca – misjonarz i zagrozenie zwiazane z jego dzialalnoscia.

1. Sylwetka seryjnego zabójcy – misjonarza………. 18
2. Srodowisko rodzinne………. 19
3. Wyksztalcenie………. 20
4. Motyw wiodacy zbrodni………. 20


Rozdzial III
Seryjny zabójca – hedonista i zagrozenie zwi...

Czytaj więcej

Prawne aspekty funkcjonowania wojskowej agencji mieszkaniowej w kontekscie zawieranych umów najmu i dzierzawy nieruchomości oraz windykacji naleznosci z tytułu zawartych umów.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

1.1.1 Podstawy prawne
1.1.2 Zadania WAM
1.2 Organizacja i zatrudnienie
1.3 Specyfika mieszkalnictwa wojskowego. Zakwaterowanie w miejscu pelnienia służby, mobilnosc
1.4 Stosowane w WAM systemy realizacji i finansowania nowych mieszkan
1.5 Perspektywa mieszkalnictwa wojskowego
1.6 Mieszkalnictwo wojskowe w państwach NATO
1.7 Propozycje nowych rozwiazan systemowych mieszkalnictwa wojskowego
1.8 Najnowsza nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych

Rozdzial II.
Umowa jako czynnosc prawna w obrocie gospodarczym. Systematyka umów...

Czytaj więcej

Nadzór kuratorów jako srodek wychowawczy.


Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka wspólczesnej młodzieży polskiej

1.1 Charakterystyka dzieci i młodzieży po okresie transformacji
1.2 System opiekunczo – wychowawczy
1.3 Niedostosowanie społeczne
1.4 Środki wychowawczo – poprawcze zawarte w ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich

Rozdzial 2
Kuratela sadowa w świetle literatury przedmiotu

2.1 Kuratela sadowa w ujęciu historycznym
2.2 Rola i zadania kuratorów sadowych w świetle obowiazujacych przepisów
2.3 Kuratela jako specyficzny srodek wychowania resocjalizacyjnego
2.4 Kategoria zawodowa i funkcje rodzinnego kuratora sadowego
2.5 Zasady, metody i formy pracy kuratora

...

Czytaj więcej

Strategie rozwoju polskiego systemu transportowego i jego infrastruktury w kontekscie wymagan UE.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Charakterystyka obecnie funkcjonujacego systemu transportowego Polski i jego infrastruktury.

1. Transport, jego cele, zadania i funkcje w gospodarce kraju ……….8
1.1. Definicje transportu w świetle literatury wspólczesnej ……….8
1.2. Zadania i cele transportu ……….13
1.3. Znaczenie i funkcje transportu w gospodarce………. 15
2. System transportowy i jego struktura………. 20
2.1. Pojecie systemu transportowego i efekty jego stosowania………. 20
2.2. Struktura systemu transportowego ……….23
2.3. Zarządzanie transportem ……….25
3. Charakterystyka infrastruktury transportu w Polsce………. 27
3.1. Infrastruktura liniowa ……….27
...

Czytaj więcej

Prawa i obowiazki pracownika w prawie polskim.

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Podstawowe prawa pracowników

1.1. Prawa dotyczace wynagrodzenia i czasu pracy……….. 6
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………..11
1.3. Prawo do urlopu……….. 13

Rozdzial 2.
Dodatkowe prawa pracownicze

2.1. Prawo do terminowego wypowiedzenia……….. 15
2.2. Prawo do tworzenia zwiazków zawodowych w miejscu pracy ………..19
2.3. Prawo do swiadczen socjalnych ………..24

Rozdzial 3.
Obowiazki dotyczace jakosci wykonywania pracy i zasad BHP

3.1. Obowiazek sumiennosci i starannosci ………..28
3.2. Obowiazek stosowania się do polecen dotyczacych sposobu wykonywania pracy ………..30
3.3...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji w zakładzie pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
„Interes gospodarczy pracodawcy” jako przedmiot ochrony

1.1. Pojecie „interes gospodarczy pracodawcy” ……….5
1.2. Rola „interesu gospodarczego” w stosunku pracy ……….8
1.3. Obowiazek lojalnosci wobec pracodawcy ……….10

Rozdzial 2.
Regulacje prawne na temat zakazu konkurencji

2.1. Kodeks pracy………. 23
2.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji………. 33
2.3. Kodeks spółek handlowych ……….39

Rozdzial 3.
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia

3.1. „Zakaz konkurencji” – róznorodnosc znaczen………. 45
3.2. Charakterystyka i zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji ……….47
3.3...

Czytaj więcej

Implementacja Dyrektywy uslugowej – ustawa o swiadczeniu uslug.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wolnosc gospodarcza

1.1 Znaczenie wolnosci gospodarczej……….. 13
1.2 Wolnosc gospodarcza w Polsce……….. 17
1.3 Polska w porównaniach miedzynarodowych……….. 20
1.4 Koncesje i zezwolenia……….. 23
1.5 Działalność regulowana ………..25
1.5.1. Zawody regulowane ………..27

Rozdzial 2.
Wolnosc gospodarcza w Polsce na tle innych krajów

2.1 Wolnosc gospodarcza w prawie wspólnotowym i polityka unii europejskiej w dziedzinie przedsiebiorczosci……….. 42
2.2 Indeks wolnosci gospodarczej (iwg)……….. 44
2.2.1. Stopien (indeks) regulacji (ir)……….. 46

Rozdzial 3.
Dyrektywa 2006/123/WE o uslugach na rynku wewnetrznym

3...

Czytaj więcej

Ekonomiczne, rynkowe i prawne aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.

Wstęp.

Rozdzial I.
Bankowośćelektroniczna jako innowacja w sferze kanalów dystrybucji i rynku usług finansowych.

1.1. Istota i zakres bankowosci elektronicznej
1.2. Formy bankowosci elektronicznej
1.3. Innowacje elektroniczne i finansowe jako efekt zmian zachodzacych we wspólczesnej bankowosci


Rozdzial II.
Wpływ wdrazania bankowosci elektronicznej na ryzyko, funkcjonowanie, procesy i wyniki przedsiębiorstwa bankowego.

2.1. Bankowośćelektroniczna a konkurencyjnosc banku
2.2. Wpływ bankowosci elektronicznej na ryzyko działalności banku
2.3. Problem zarządzania poszczególnymi elektronicznymi kanalami dystrybucji
2.4...

Czytaj więcej

Rada Europy w europejskim systemie ochrony praw czlowieka.Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Kształtowanie się praw czlowieka i systemów ich miedzynarodowej ochrony……….7

1.1. Historia kształtowania się praw czlowieka
1.2. Problemy filozoficzne i doktrynalne
1.3. Pierwsze umowy międzynarodowe w zakresię ochrony praw czlowieka


Rozdzial 2.
Rada Europy i budowanie europejskiego systemu ochrony praw czlowieka……….25

2.1. Historyczne warunki utworzenia Rady Europy
2.2. Europejska Karta Spoleczna Rady Europy
2.3. Europejska Komisja Praw Czlowieka i Komisarz Praw Czlowieka


Rozdzial 3.
Formy kontroli i ochrony praw czlowieka w działania ch Rady Europy……….46

3.1...

Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana we wspólczesnym swiecie


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Pojecie i geneza przestepczosci zorganizowanej.

1. Prawne i naukowe definicje przestepczosci zorganizowanej………4
2. Rys historyczny zorganizowanych struktur przestepczych………10
3. Poczatki polskich zorganizowanych struktur przestepczych………22


Rozdzial 2.
Kierunki działania zorganizowanych grup przestepczych.

1. Ustalone kierunki działania grup przestepczych………26
2. Zorganizowana przestepczosc kryminalna………28
3. Zorganizowana przestepczosc ekonomiczna………36
4. Zorganizowana przestepczosc narkotykowa………42


Rozdzial 3.
Systemy zwalczania przestepczosci zorganizowanej w Polsce.

1. Normy prawne………45
2...

Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolnosci opinie spoleczenstwa- resocjalizacja, czy regres?


Wstęp………2

Rozdzial I.
Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka.

1.1. Rozwój koncepcji praw czlowieka………4
1.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego………14
1.3. Krajowe akty ochrony praw czlowieka………20


Rozdzial II.
Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce.

2.1. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w Konstytucji RP z 1997r………23
2.2. Kara pozbawienia wolnosci i jej rodzaje w świetle Kodeksu Karnego z 1997r………25
2.3. Rodzaje i typy zakladów karnych………27
2.4. Cele i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci………38
2.5. Pojecie praw skazanego………39


Rozdzial III...

Czytaj więcej

Przeslanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki


Wstęp………3


1.Zasady udzielania zamówien publicznych………4
2.Monopolistyczna sytuacja………9
3.Nagroda w konkursie………15
4.Nadzwyczajna potrzeba ………16
5.Prymat procedur przetargowych ………19
6.Zamówienia dodatkowe……… 21
7.Zamówienia uzupelniajace……… 25
8.Zamówienia w zwiazku z likwidacja dzialalnosci, postepowaniem egzekucyjnym lub upadlosciowym……… 29
9.Zamówienia na dostawy na gieldzie towarowej……… 31
10.Zamówienia placówek zagranicznych……… 32
11.Zamówienia na potrzeby wlasne jednostki wojskowej……… 32
12.Uslugi niepriorytetowe……… 33
13.Zamówienia sektorowe ………35


Zakończenie……… 36
Bibliografia……… 39

 
Czytaj więcej

Sadownictwo powszechne w okresie miedzywojennym.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Sadownictwo powszechne w obliczu odzyskania niepodleglosci.

1.1 Organizacja sadownictwa powszechnego na terenach bylych panstw zaborczych………4
1.2 Powstanie Komisji Kodyfikacyjnej………13
1.3 Unifikacja i kodyfikacja poszczególnych galezi prawa………16
1.4 Wymiar sprawiedliwosci na tle postanowien konstytucji marcowej i kwietniowej………23


Rozdzial II.
Ustrój sadów powszechnych w okresie miedzywojennym.

2.1 Sady grodzkie………33
2.2 Sady okregowe………35
2.3 Sady apelacyjne………37
2.4 Sad Najwyzszy………38


Rozdzial III.
Ustrój sadów szczególnych w okresie miedzywojennym.

3.1 Sady pracy, wojskowe i wyznaniowe………43
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie polskiego prawa policyjnego.Wstęp……….2

Rozdzial I.
Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka.

1.1. Rozwój koncepcji praw czlowieka……….4
1.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….15
1.3. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w pracach Rady Europy……….19
1.4. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w Konstytucji RP z 1997 r……….20


Rozdzial II.
Polskie prawo policyjne prawa czlowieka.

2.1. Charakterystyka prawa policyjnego……….23
2.2. Kwestie ochrony prawnej funkcjonariusza policji……….39
2.3. Organizacje pozarzadowe, a policja……….42


Rozdzial III.
Przypadki naruszenia praw czlowieka...

Czytaj więcej

Organizacja działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Prawa czlowieka, a prawa dziecka – zarys historyczny i podstawowe pojecia.

1.1. Geneza praw czlowieka i praw dziecka oraz ochrony tych praw……….5
1.2. Pojecie praw czlowieka i praw dziecka……….8
1.3. Prawa dziecka prawami czlowieka……….12
1.4. Źródła praw dziecka i Źródła ochrony tych praw……….14


Rozdzial 2.
Powstanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich z uwzglednieniem Rzecznika Praw Dziecka.

2.1. Rzecznik Praw Obywatelskich, a Rzecznik Praw Dziecka – zarys historyczny……….19
2.2. Akty prawne regulujace prace Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka……….23


Rozdzial 3.
Charakterystyka urzedu R...

Czytaj więcej

Urlopy pracowniczeWstęp……….5

Rozdzial I
Urlopy wypoczynkowe

1.1.Pojecie oraz zarys historyczny urlopu………. 7
1.2 Zasady urlopu wypoczynkowego………. 9
1.3 Urlop wypoczynkowy………. 11
1.3.1 Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego……….. 11
1.3.2 Wymiar urlopu wypoczynkowego………. 12
1.3.3 Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego………. 15
1.3.4 Urlop w wymiarze proporcjonalnym………. 16
1.3.5 Przesuniecie terminu urlopu pracownika………. 18
1.3.6 Odwolanie pracownika z urlopu wypoczynkowego………. 19
1.3.7 Urlop na zadanie………. 20
1.3.8 Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy………. 21
1.3.9 Urlop wypoczynkowy mlodocianych……….. 22
1.3...

Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy oraz uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.


Wstęp

Rozdzial I
Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia.

1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych.
1.2. Obowiazek przeniesienia kobiet w ciazy do innej pracy.
1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz delegowania poza stale miejsca pracy.


Rozdzial II
Zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy w zwiazku z ciaza i macierzynstwem.

2.1. Zwolnienia pracownika na badania lekarskie.
2.2. Obowiazki przerwy w pracy przyslugujace pracownikom wychowujacym dzieci.
2.2.1. Uprawnienia pracowników do przerwy na karmienie.
2.2.2...

Czytaj więcej

Obrona konieczna w polskim prawie karnym


Wykaz skrótów ……… 3
Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Obrona konieczna w ujęciu historycznym.

1. Rozwój instytucji obrony koniecznej w prawie rzymskim……… 6
2. Rozwój instytucji obrony koniecznej w wybranych kodyfikacjach europejskich……… 21


Rozdzial II.
Pojecie kontratypu w doktrynie prawa karnego……… 26

Rozdzial III.
Przeslanki obrony koniecznej.

1. Pojecie warunków obrony koniecznej……… 44
2. Zamach jako dobro chronione prawem……… 46
2.1 Pojecie zamachu i zakres dóbr chronionych prawem……… 46
2.2 Bezprawnosc zamachu……… 53
2.3 Bezposredniosc zamachu……… 57
3. Odpieranie zamachu……… 61
4. Obrona konieczna w przypadku bójki lub pobicia……… 65
5...

Czytaj więcej

Status prawny dziecka w systemie prawa międzynarodowego


Wstęp………..3

Rozdzial I
Dziecko i jego ochrona

1.1 Prawa czlowieka a prawa dziecka ……….. 4
1.2 Źródła ochrony praw dziecka……….. 8
1.3 Ewolucja prawnej ochrony dziecka……….. 13


Rozdzial II
Wybrane dokumenty międzynarodowe majace na celu ochrone dziecka

2.1 Ochrona praw dziecka w normach miedzynarodowych ……….. 17
2.2 Deklaracja Praw Dziecka ……….. 20
2.3 Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci ……….. 21
2.4 Konwencja o prawach dziecka z 20 XI 1989 roku ……….. 21


Rozdzial III
Instytucjonalny zakres prawnej dziecka

3.1 Międzynarodowe organizacje i instytucje gwarantujace przestrzeganie praw dziecka ……….. 26
3...

Czytaj więcej

Administracyjno prawne aspekty ochrony zwierzat


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza i rozwój prawodawstwa w zakresię ochrony zwierzat

1. Etyczne podstawy ochrony zwierzat
2. Ochrona zwierzat w świetle ustawodawstwa polskiego
3. Ochrona zwierzat w świetle regulacji miedzynarodowych


Rozdzial 2
Gatunkowa ochrona zwierzat

2.1. Cele i rodzaje ochrony
2.2. Regulacje prawne gatunkowej ochrony zwierzat


Rozdzial 3.
Uzytkowa ochrona zwierzat

3.1. Zwierzeta gospodarskie
3.2. Prawo lowieckie
3.3. Chów i hodowla zwierzat
3.4. Zwierzeta w ogrodach zoologicznych


Zakończenie

 
Czytaj więcej

Funkcje Policji


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Ewolucja policyjnej funkcji administracji

1.1. Geneza pojecia „Policja”……….6
1.2. Nauka Policji we Francji………. 10
1.3. Pojecie Policji administracyjnej w ujęciu doktryny okresu miedzywojennego………. 12
1.4. Miejsce Policji administracyjnej w strukturze pojeciowej doktryny prawa administracyjnego okresu PRL – u
1.5. Policja a reglamentacja


Rozdzial II
Funkcjonowanie i ksztaltowanie się Policji

1. Kształtowanie się organów Policji
2. Struktura organizacyjna Policji
3. Decentralizacja i dekoncentracja zadan Policji


Rozdzial III
Organy wykonujace funkcje Policyjna

2.1...

Czytaj więcej

Taktyka przesluchiwania dzieci

Wstęp

Rozdzial I
Elementy psychologii dziecka

1. Fazy rozwoju dziecka
1.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny)
1.2. Pózne dziecinstwo
1.3. Dojrzewanie
2. Róznice plci


Rozdzial II
Rola procesowa dziecka

1. Dziecko w charakterze swiadka
1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym
1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym
2. Dziecko jako pokrzywdzony
3. Dziecko w konflikcie z prawem


Rozdzial III
Przesluchanie dziecka

1. Przesluchujacy
2. Przygotowanie do przesluchania
3. Biegly
4. Fazy przesluchania
4.1. Faza wstepna
4.2. Faza czynnosci koncowych
5. Kryteria oceny wiarygodnosci zeznan
6...

Czytaj więcej

Tresc i zasieg korupcji we wspólczesnej administracji publicznej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska korupcji………..4

1.1.Pojecie korupcji
1.1.1.Potoczne i slownikowe pojecie
1.1.2.Pojecie korupcji w polskim kodeksię karnym
1.2. Z historii korupcji
1.3. Rodzaje korupcji
1.3.1. Korupcja czynna i korupcja bierna
1.3.2. Korupcja polityczna
1.3.3. Korupcja gospodarcza
1.3.4. Korupcja urzednicza
1.3.5. Inne rodzaj korupcji
1.4. Źródła korupcji
1.5. Formy walki z korupcja


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka administracji publicznej………..16

2.1. Pojecie administracji publicznej
2.2. Podzial administracji publicznej
2.3. Wspólczesny zasieg administracji publicznej


Rozdzial III.
Badan korupcji w...

Czytaj więcej

Ojcostwo w prawie polskim.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Instytucja domniemania, ze maz matki jest ojcem dziecka.

1.1. Ojcostwo w świetle badan naukowych……….4
1.2. Zasada ‚pater isest, quem nuptiae demonstrant’ w prawie rzymskim……….6
1.3. Rozwiazania polskiego kodeksu rodzinnego……….9


Rozdzial II
Uznanie ojcostwa.

2.1. Metody uznania ojcostwa……….14
2.2. Wladza rodzicielska……….17
2.3. Obowiazek alimentacyjny w świetle prawa cywilnego……….20
2.4. Uniewaznienie uznania dziecka……….24


Rozdzial III
Sadowe ustalenie ojcostwa.

3.1. Ustalenie pochodzenia dziecka na drodze sadowej……….26
3.2. Zaprzeczenie uznania dziecka przez mezczyzne nie bedacego jego biologicznym ojcem………...

Czytaj więcej

Charakterystyka postępowania prywatnoskargowego


Wstęp………2

Rozdzial I
Postepowanie prywatnoskargowe w polskim procesię karnym………4

Rozdzial II
Przeslanki postępowania prywatnoskargowego w sprawach z oskarzenia prywatnego………13

2.1 Podstawy dodatnie wdrazania postępowania………13
2.1.1 Przeslanki ogólne………13
2.1.2. Przeslanki szczególne………15
2.2. Podstawy ujemne wdrazania postępowania………16
2.2.1. Przeslanki ujemne………16


Rozdzial III
Ingerencja prokuratora w trybie art. 60 Kpk………23

Rozdzial IV
Strony postępowania prywatnoskargowego………27

4.1. Oskarzyciel posilkowy………27
4.2 Oskarzony………28


Rozdzial V
Skarga prywatna i oskarzenie wzajemne………32

Rozdzial VI
Skutki odstapienia od oskarzenia………...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc za slowo publiczne.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota odpowiedzialnosci za slowo publiczne

1.1. Podstawowe pojecia zastosowane w pracy: reprezentacja polityczna, odpowiedzialnosc, slowo publiczne, mandat, immunitet
1.2. Rodzaje odpowiedzialnosci za slowo publiczne
1.3. Konsekwencje niedotrzymania slowa publicznego


Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc poselska

2.1. Mandat wiazany i mandat wolny
2.2. Kodeks etyki poselskiej
2.3. Postepowanie przed komisja do spraw etyki poselskiej


Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc partii politycznych za slowo publiczne

3.1. Ostatnia kadencja rzadu PO – program PO i co zrealizowali
3.2. Ostatnia kadencja rzadu PiS – program PiS i co zrealizowali

Czytaj więcej

Organizacja sadownictwa administracyjnego.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Zarys rozwoju sadownictwa administracyjnego……….7

1.1. Najwyzszy trybunal administracyjny
1.2. Naczelny sad administracyjny
1.3. Reforma sadownictwa w 2004 roku


Rozdzial 2.
Organizacja sadów administracyjnych……….21

2.1. Organizacja sadów administracyjnych
2.2. Struktura naczelnego sadu administracyjnego
2.2. Struktura wojewódzkiego sadu administracyjnego


Rozdzial 3.
Zadania i zasady działania naczelnego sadu administracyjnego……….38

Rozdzial 4.
Zadania i zasady działania wojewódzkiego sadu administracyjnego……….45

Rozdzial 5.
Informacje o działalności sadów administracyjnych……….53

Podsumowanie……….56
Bibli...

Czytaj więcej

Decyzja administracyjna jako forma zalatwienia sprawy administracyjnej


Wstęp………….9

Rozdzial I
Postepowanie administracyjne – podstawowe zagadnienia………….11

1.1. Rozwój polskiego postępowania administracyjnego
1.2. Pojecie i zasady postępowania administracyjnego


Rozdzial II
Decyzja administracyjna jako forma zalatwienia sprawy administracyjnej………….33

2.1. Podstawa prawna decyzji i kompetencja do jej wykonania
2.2. Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej
2.3. Przedmiotowosc sprawy administracyjnej


Rozdzial III
Środki odwolawcze od decyzji administracyjnych………….45

3.1. Odwolanie
3.2. Zazalenie
3.3. Wniosek o wznowienie postępowania
3.4. Wniosek o stwierdzenie niewaznosci
3.5...

Czytaj więcej

Umowa agencyjna w świetle kodeksu cywilnego


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota umowy agencyjnej.

1 Pojecie i charakter prawny umowy agencyjnej……….5
2 Postacie umowy agencyjnej……….6
3 Strony umowy agencyjnej……….8
3 Zawarcie umowy agencyjnej……….10


Rozdzial II
Obowiazki stron umowy agencyjnej.

1 Obowiazki dajacego zlecenie……….13
2 Obowiazki agenta, skutki ich wykonania oraz ograniczenia……….18


Rozdzial III
Ustanie skutku agencyjnego.

1 Zakończenie umowy agencyjnej w wyniku zwyklego wypowiedzenia ……….29
2 Zakończenie umowy agencyjnej wskutek nadzwyczajnego wypowiedzenia ……….30


Zakończenie……….33
Bibliografia ……….34

 
Czytaj więcej

Podstawy nadzwyczajnego zlagodzenia kary w kodeksię karnym


Wykaz skrótów………4

Wstęp………6

Rozdzial I
Podstawy nadzwyczajnego zlagodzenia kary w poprzednich regulacjach kodeksowych

1. Uwagi wprowadzajace………9
2. Podstawy nadzwyczajnego zlagodzenia kary w kodeksię karnym z roku 1932………11
3. Podstawy nadzwyczajnego zlagodzenia kary w kodeksię karnym z roku 1969………15


Rozdzial II
Tryb stosowania nadzwyczajnego zlagodzenia kary.

1. Uwagi wprowadzajace………21
2. Fakultatywny tryb stosowania nadzwyczajnego zlagodzenia kary………22
3. Obligatoryjny tryb stosowania nadzwyczajnego zlagodzenia kary………25


Rozdzial III
Podstawa nadzwyczajnego zlagodzenia kary w postaci tzw...

Czytaj więcej

Prawo konkurencji a regulacja w sektorze energetycznym


Wprowadzenie………..5

Rozdzial I.
Wspólnotowe prawo konkurencji

1.1. Pojecie prawa konkurencji………..8
1.2. Konkurencja w ujęciu ekonomicznym………..10
1.3. Konkurencja a innowacje ………..26
1.4. Zakres stosowania wspólnotowego prawa konkurencji……….. 30
1.5. Porozumienia miedzy przedsiębiorstwami ………..37
1.6. Art. 101 ust. 3 TFUE……….. 45
1.7. Zakres zastosowania wspólnotowego prawa konkurencji do koncentracji przedsiebiorstw……….. 53


Rozdzial II.
Mechanizmy działania regulacji sektorowej

2.1. Konkretyzacja ex post w ramach regulacji sektorowej……….. 65
2.2. Konkretyzacja ex ante w ramach regulacji sektorowej……….. 70
2.3...

Czytaj więcej

Zdolnosc prawna.Wstęp.

Rozdzial I.
Zdolnosc prawna.

1.1. Zdarzenia w prawie cywilnym.
1.2. Zdolnosc prawna.
1.3. Kto te zdolnosc posiada.
1.4. Zdolnosc osoby prawnej.
1.5. Zdolnosc osoby fizycznej.
1.6. Jakie maja ograniczenia .

Rozdzial II.
Zdolnosc do czynnosci prawnych.

2.1. Zdolnosc osób fizycznych.
2.2. Zdolnosc osób niefizycznych.
2.3. Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.
2.4. Ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych.
2.5. Brak zdolnosci do czynnosci prawnych .
2.6. Skutki czynów popelnione przez osoby ograniczone i te które nie posiadaja zdolnosci do czynnosci prawnych


Zakończenie.
Bibliografia .

 
Czytaj więcej

Zastosowanie Internetu w zakresię działania organów wladzy sądowniczej.


Spis skrótów

Wstęp……….7

Rozdzial I
Postep techniczny w komunikacji elektronicznej a sadownictwo……….8

1.1.Poprawa w funkcjonowaniu sadownictwa
1.2.Cele wykorzystania Internetu w sadownictwie
1.3.Wykonywanie czynnosci sadowych przy wykorzystaniu Internetu
1.4.Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce de lege lata

Rozdzial II
EPU – Elektroniczne postepowanie upominawcze……….14

2.1 Podstawy prawne i cel wprowadzenia nowego postępowania do k.p.c.
2.2 Glówne zalozenia elektronicznego postępowania upominawczego
2.3 Rodzaje elektronicznych orzeczen wydawanych w polskim EPU
2.3.1. Elektroniczny nakaz zaplaty
2.3.2...

Czytaj więcej

Mobbing a znecanie sie.


Wstęp

Rzodzial 1.
Uwarunkowania zjawiska.


Rzodzial 2.

Problem zakreslenia przedmiotu ochrony.


Rzodzial 3.

Podmiot czynu.


Rzodzial 4.

Czynnosc sprawcza.


Rzodzial 5.

Sankcje karne oraz roszczenia cywilnoprawne.


Podsumowanie.
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Pojecie, geneza i znaczenie zakazu konkurencji.

1.1. Pojecie i znaczenie zakazu konkurencji………..4
1.2. Zakres terytorialny zakazu konkurencji………..5
1.3. Zakaz konkurencji w prawie pracy a inne galezie prawa………..7
1.4. Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej pracownika………..11
1.4.1 Kryteria kwalifikowania działalności pracownika jako konkurencyjnej………..11
1.4.2...

Czytaj więcej

Immunitet prokuratorski


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i rodzaje immunitetów

1. Ogólna definicja immunitetów
2. Podzialy immunitetów
2.1. Immunitety materialne
2.2. Immunitety procesowe
3. Przyklady immunitetów wystepujacych w prawie polskim


Rozdzial II.
Immunitety jako przeslanka procesowa

1. Definicja przeslanek procesowych
2. Rodzaje przeslanek procesowych
3. Immunitet jako przeslanka procesowa


Rozdzial III.
Immunitet prokuratora w postepowaniu karnym

1. Ewolucja immunitetu prokuratora
2. Zakres immunitetu prokuratora
2.1. Immunitet materialny
2.2. Immunitet procesowy


Rozdzial IV.
Immunitet prokuratora a immunitety innych uczestników procesu

1...

Czytaj więcej

Obowiazek alimentacyjny


Wstęp

Rozdzial I.
Obowiazek alimentacyjny wobec dziecka


Rozdzial II.
Obowiazek alimentacyjny miedzy malzonkami


Rozdzial III.
Obowiazek alimentacyjny wzgledem pasierba


Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Swiadek w postepowaniu karnym.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie swiadka

1. Swiadek w znaczeniu faktycznym
2. Swiadek w znaczeniu procesowym
3. Rodzaje swiadków
3.1. Swiadek incognito
3.2. Swiadek koronny
3.3. Dziecko jako swiadek


Rozdzial II.
Obowiazki swiadka

1. Obowiazki wynikajace z koniecznosci zapewnienia udzialu swiadka w postepowaniu karnym
1.1. Obowiazek stawiennictwa na wezwanie organu procesowego
1.2. Obowiazek pozostawania do dyspozycji organu procesowego
2. Obowiazki wywodzace się z potrzeby prawidlowego ustalenia przez organ procesowy okolicznosci majacych znaczenie dla sprawy
2.1. Obowiazek zlozenia zeznan
2.2. Obowiazek zlozenia przyrzeczenia prawdomównosci
2...

Czytaj więcej

Elastyczny rynek pracy i bezpieczenstwo socjalne – realizacja koncepcji flexicurity w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe cele i kierunki polityki rynku pracy w dokumentach programowyh Unii Europejskiej i Polski

1. Europejska Strategia Zatrudnienia………5
2. Krajowy Program Reform………9
3. Krajowa Strategia Zatrudnienia………11
4. Flexicurity – elastycznosc i bezpieczenstwo na rynku pracy………14


Rozdzial II.
Elastyczny rynek pracy w Polsce

1. Elastyczne formy zatrudnienia………23
2. Inne elastyczne formy elastycznego zatrudnienia………36
3. Elastyczne formy organizacji pracy………40


Rozdzial III.
Aktywna polityka rynku pracy

1. Instytucje rynku pracy………43
1.1 Publiczne służby zatrudnienia………43
1.2 Niepubliczne służby zatrudnienia………45

Czytaj więcej

Zaprzeczenie ojcostwa.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Ojcostwo prawne, a ojcostwo biologiczne………4

Rozdzial II.
Proces o zaprzeczenie ojcostwa.

1. Wniesienie powództwa………9
2. Podmioty uprawnione do wytaczania powództw o zaprzeczenie ojcostwa………13
2.1. Zaprzeczenie ojcostwa przez meza matki………13
2.2. Zaprzeczenie ojcostwa przez matke dziecka………15
2.3. Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko………16
2.4. Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora………17
3. Niepodobienstwo pochodzenia dziecka od meza matki………20
4. Oddalenie powództwa………24


Rozdzial III.
Skutki prawne zaprzeczenia ojcostwa………26

Zakończenie………28
Bibliografia ………31


 
Czytaj więcej

System ochrony praw czlowieka w Radzie Europy


Wstęp ………. 4

Rozdzial 1
Prawa czlowieka – podstawowe pojecia i klasyfikacje.

Rozdzial 2
Ochrona praw czlowieka w Radzie Europy.

2.1 Europejska Konwencja Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci ………. 18
2.2 Rola Rady Europy w kwestii ochrony praw czlowieka ………. 22
2.3 Europejski Trybunal Praw Czlowieka ………. 27


Rozdzial 3
Wybrane orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka ………. 32

Zakończenie ………. 42
Bibliografia ………. 44

 
Czytaj więcej

Regulacje Konstytucji Marcowej.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawy ustroju niepodleglej Rzeczpospolitej.

1.1. Odzyskanie niepodleglosci u schylku I Wojny Swiatowej……….4
1.2. Charakterystyka tzw. ‚Malej Konstytucji’……….7
1.3. Prace nad konstytucja marcowa……….11
1.4. Konstytucja Marcowa – ogólna charakterystyka ustroju……….12


Rozdzial II
Struktura wladzy ustawodawczej wedlug postanowien Konstytucji Marcowej.

2.1. Sejm……….17
2.2. Senat……….26


Rozdzial III
Kompetencje i funkcjonowanie wladzy ustawodawczej w latach 1921 – 1935.

3.1. Sejm i senat w latach 1921-1926……….28
3.2. Wladza ustawodawcza po przewrocie majowym……….37
3.3...

Czytaj więcej

Historia Malej Konstytucji


Wstęp……….2

Rozdzial I
Ustrój polityczny państwa, system polityczny.

1.1 Zasady Ustroju politycznego państwa – charakterystyka……….4
1.2. System polityczny PRL-u jako model nowego ustroju……….8
1.3. Podstawowe zasady tzw. malej konstytucji z 1947 roku……….12


Rozdzial II
Zasady ustroju politycznego w Polsce w 1947 roku.

2.1 Sytuacja polityczna Rzeczypospolitej Polskiej w 1947 roku……….26
2.2. Partie polityczne i ich poglady……….28
2.3. Kryzys spoleczno – polityczny Rzeczypospolitej Polskiej……….32


Rozdzial III
Wpływ Malej Konstytucji na obraz polityczny Rzeczypospolitej polskiej z 1947 roku.

3.1...

Czytaj więcej

Problemy praktycznego stosowania ustawy o rybactwie sródladowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Przestepstwa i wykroczenia w rybactwie sródladowym

1. Problem braku konsekwencji prawnych za nieprzestrzeganie wybranych przepisów ustawy o rybactwie sródladowym ………. 5
2. Wymiary kar i środków karnych za czyny zabronione w rozumieniu ustawy o rybactwie sródladowym i aktów wykonawczych ………. 11
3. Problem klasyfikacji prawnej polowu metoda’szarpaka’ ………. 16

Rozdzial II
Amatorski polów ryb

1. Dokumenty uprawniajace do amatorskiego polowu ryb
2. Konsekwencje naruszenia zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa ………. 25
3. Ograniczenia w korzystaniu z wód publicznych ………. 30

Rozdzial III
Gospodar...

Czytaj więcej

Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Gospodarka rybacka i jej miejsce w systemie gospodarczym Polski

1. Wymiar i charakter gospodarki rybackiej………. 5
2. Niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym ………. 14
3. Hodowla ryb w Polsce i zagrozenia z nia zwiazane ………. 24


Rozdzial II
Nieracjonalna gospodarka rybacka.

1. Obowiazek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej………. 30
2. Odlów ryb w okresie ochronnym………. 35
3. Wprowadzanie gatunków obcych………. 41
4. Zagrozenia populacji wegorza europejskiego………. 50


Rozdzial III
Niedoskonalosc prawa

1. Problem kormoranów ………. 56
2. Niejednolite przepisy ………. 62
3. Nieskutecznosc organów scigania ………. 70


Rozdzi...

Czytaj więcej

System organizacyjno-prawny odzysku akumulatorów samochodowych.


Wstęp ……….1

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

1.1. Istota i pojecie recyklingu……….3
1.2. Podstawy prawne recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Unii Europejskiej……….7
1.3. Recykling poszczególnych elementów zuzytych samochodów ……….12


Rozdzial II
System organizacyjno-prawny recyklingu samochodów w Polsce

2.1. System recyklingu samochodów w Polsce ……….19
2.2. Sieci zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji ……….24
2.3. Warunki działania stacji demontazu ……….26
2.4. System finansowania ……….33
2.5. Ocena działania polskiego systemu recyklingu pojazdów ……….38


Rozdzial III

Czytaj więcej

Moralne i społeczne aspekty Europejskiej Konewncji Praw CzlowiekaWstęp.

Rozdzial 1.
Zalozenia i cele Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka.

1.1. Zalozenia EKPCz.
1.2. Cele EKPCz.


Rozdzial 2.
Prawa czlowieka w aspekcie moralnym.

2.1. Prawo do zycia.
2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa.
2.3. Zakaz tortur.
2.4. Zakaz zniewalania.
2.5. Prawa o charakterze formalnym.


Rozdzial 3.
Prawa czlowieka w aspekcie społecznym.

3.1. Obowiazek poszanowania praw.
3.2. Swoboda zrzeszania sie.
3.3. Prawna ochrona wlasnosci.
3.4. Dopuszczalne ograniczenia swobód.


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Konstytucyjne uregulowania w zakresię prawa pracy.


Wstęp………..1

Rozdzial I.
Rola konstytucji jako ustawy.

1. Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej………..3
2. Godnosc jako podstawowa zasada Konstytucji………..7
3. Status Jednostki………..11
4. Rola orzecznictwa Trybunalu Konstytucyjnego w prawie polskim………..15


Rozdzial II.
Przepisy konstytucji odnoszace się do indywidualnych stosunków pracy.

1. Zasada wolnosci pracy………..18
2. Zakaz stalego zatrudniania dzieci do lat 16………..24
3. Zakres minimalnego wynagrodzenia………..27
4. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy………..32
5. Prawo do wypoczynku………..35


Rozdzial III.
Przepisy konstytucji odnoszace do zbiorowych stosunków pracy.

1...

Czytaj więcej

Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Pojecie i rys historyczny konfliktu na morzu

1.1. Pojecie i cechy wojny morskiej……… 5
1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7
1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8
1.3.1.Starozytnosc……… 8
1.3.2.Sredniowiecze……… 8
1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9


Rozdzial 2
Zasady wojny morskiej

2.1.Zasada wolnosci mórz……… 12
2.2.Neutralnosc w wojnie na morzu……… 16
2.3.Prawo azylu morskiego ………20
2.4.Prawo angarii ………22
2.5.Kontrabanda wojenna……… 24


Rozdzial 3
Metody i srodki prowadzenia dzialan wojennych

3.1.Wprowadzania i utrzymywanie blokady morskiej ………28
3.2.Stosowanie broni minowej ………33
3.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich