Kategoria Public Relations

Ocena sytuacji finansowej spółki Famur S.A.w Katowicach za lata 2006-2010

Wstęp.

Rozdzial I.
Ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej badanej spółki za lata 2006-2010.

1.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki aktywów.
1.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki pasywów.
1.3. Analiza wskaznikowa aktywów i pasywów.


Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej badanej spółki w latach 2006-2010.

2.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki poniesionych kosztów.
2.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki uzyskanych przychodów.
2.3. Analiza osiagnietych poziomów wyniku finansowego.


Rozdzial III.
Oceny sytuacji ekonomicznej badanej spółki w latach 2006-2010.

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Pojecie plynnosci finansowej.
1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa.
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa.


Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej.

2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie.
2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci.
2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej.


Rozdzial 3
Wykorzystanie kapitału obrotowego do oceny plynnosci finansowej.

3.1. Istota kapitału obrotowego.
3.2. Cykl kapitału obrotowego.
3.3. Zarządzanie majatkiem obrotowym.


Rozdzial 4
Zarządzanie kapitalem obrotowym, a p...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdzial 1
Wspólczesna koncepcja wynagrodzeń

1.1. Pojecie oraz istota wynagrodzenia………… 7
1.2. Podstawowe funkcje wynagrodzeń …………9
1.3. Klasyfikacja wynagrodzeń …………14
1.4. Formy wynagrodzeń …………15
1.5. Struktura wewnetrzna wynagrodzen………… 21


Rozdzial 2
Regulacje praw pracownika do wynagrodzenia

2.1. Podstawowe kryteria wynagradzania za prace………… 31
2.2. Uklady zbiorowe pracy………… 36
2.3. Regulamin wynagradzania………… 39


Rozdzial 3
Analiza systemu wynagrodzeń w Tabex-Ozmo Sp. z o.o.

3.1. Historia i dzialalnosc …………44
3.2. Struktura organizacyjna …………45
3.3...

Czytaj więcej

Zjawisko upadlosci konsumenckiej w Polsce na tle doswiadczen swiatowych.

Wprowadzenie….1

Instytucja upadlosci konsumenckiej w Polsce i na swiecie……………4
Podsumowanie……………9
Bibliografia…….10

 
Czytaj więcej

Ewidencja procesów gospodarczych na przykładzie małych przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp ………..3

Rozdzial 1
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w polskiej gospodarce

1. Podmioty gospodarcze w polsce ………..4
2. Pojecie i rozwój małych przedsiebiorstw ………..6
3. Znaczenie sektora msp w rozwoju gospodarki narodowej ………..13


Rozdzial 2
Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych

1. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych………..15
2. Ogólne zasady dokumentacji w księgach rachunkowych ……….. 21
3. Rodzaje ewidencji podatkowej ………..29


Rozdzial 3
Formy rozliczeń podatkowych w działalności małych przedsiebiorstw

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz księga rachunkowa ………..32
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym oraz podatkowym.


Wstęp…………. 4

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace środków trwalych.

1.1. Funkcje środków trwalych…………. 6
1.2. Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym ………….7
1.3. Ewidencja srodka trwalego…………. 12
1.4. Wycena środków trwalych………….. 13


Rozdzial II.
Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

2.1. Istota i funkcje amortyzacji ………….19
2.2. Metody amortyzacji ………….24
2.3. Stawki amortyzacji ………….32
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacja środków trwałych ………….35
2.5. Odpisy amortyzacyjne nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów ………….39


Rozdzial III.
Gospodarka środkami trwalymi i amortyza...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie apteki.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Formy opodatkowania w małych firmach.

1.1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej………. 5
1.2 Podstawy prawne rachunkowości………. 10
1.3 Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów………. 18


Rozdzial II
Wymogi dokumentacji przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

2.1 Ksiega przychodów i rozchodów a podatek VAT………. 20
2.2 Metody zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu………. 21
2.3 Ewidencja zdarzen gospodarczych w ksiedze przychodów i rozchodów………. 23
2.4 Wymagania dokumentacji przy prowadzeniu ksiegi przychodów i rozchodów………. 27
2...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………..4

Rozdzial I
Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

1.1. Ogólne pojecie podatku……….. 5
1.1.1. Definicja podatku……….. 5
1.1.2. Funkcje podatków ………..10
1.2. Formy ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych……….. 14
1.2.1. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów ………..14
1.2.2. Podmioty zobowiazane do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów……….. 20
1.3. Dokumenty, jako podstawa zapisu w księgach podatkowych ………..22
1.3.1. Klasyfikacja dowodów ksiegowych ………..22
1.3.2...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Streszczenie …………2
Spis tresci………… 3

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Istota środków pienieznych i ich rola w sprawozdawczosci finansowej

1.1. Pojecie i charakterystyka sprawozdawczosci finansowej………… 7
1.2. Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej …………10
1.3. Charakterystyka środków pienieznych …………14
1.4. Istota przeplywów pienieznych………… 16


Rozdzial II
Rodzaje przeplywów pienieznych z działalności gospodarczej

2.1. Przeplywy środków pienieznych z działalności operacyjnej …………20
2.2. Przeplywy środków pienieznych z działalności inwestycyjnej………… 26
2.3. Przeplywy środków pienieznych z działalności finansowej………… 31


Roz...

Czytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Pojecie plynnosci finansowej.
1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa.
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa.

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej.

2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie.
2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci.
2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej.

Rozdzial 3
Wykorzystanie kapitału obrotowego do oceny plynnosci finansowej.

3.1. Istota kapitału obrotowego.
3.2. Cykl kapitału obrotowego.
3.3. Zarządzanie majatkiem obrotowym.

Rozdzial 4
Zarządzanie kapitalem obrotowym, a p...

Czytaj więcej

Wynik finansowy jako miara efektywnosci działalności na podstawie Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010


Wstęp.

Rozdzial I
Wynik finansowy jako podstawowa kategoria ekonomiczna zysków przedsiębiorstwa.

1.1.Wynik finansowy.
1.2.Miejsce wyniku finansowego w bilansię przedsiębiorstwa.
1.3.Wynik finansowy w rachunku zysków i strat.
1.4.Rola i znaczenie wyniku finansowego.

Rozdzial II
Rachunkowość zródlem danych do pomiaru wyniku finansowego.

2.1. System informacyjny rachunkowości.
2.2. Nadrzedne zasady rachunkowosci a wynik finansowy.
2.3. Przychody i zyski.
2.4. Koszty i straty.

Rozdzial III
Ocena efektywnosci działania Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010.

3.1. Ustalenie wyniku finansowego.
3.2. Prezentacja bilansu finansowego.
3...

Czytaj więcej

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego
1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych
1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych.
1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego.


Rozdzial II
Bilans i jego analiza

2.1 Istota bilansu.
2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa.
2.3 Pionowa analiza bilansu.
2.4 Pozioma analiza bilansu.


Rozdzial III
Sytuacja majatkowa i finansowa przedsiębiorstwa w świetle analizy bilansu za lata 2010-2012

3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza dynamiki i struktury bilansu
3.3...

Czytaj więcej

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu jednostka.

Wstęp.

Rozdzial I
Rachunkowość jako system informacyjno kontrolny przedsiębiorstwa

1.Istota i przedmiot rachunkowosci
2.Funkcje i zadania rachunkowosci
3.Zasady rachunkowosci


Rozdzial II
Rachunkowość i Controling w sterowaniu jednostka

1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu jednostaka
2. Efektywność ekonomiczna w procesię zarządzania
3.Controling w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa


Rozdzial III
Rachunkowość w praktyce przedsiebiorstw

1.System ochrony danych w jednosce
2.Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacyjami
3.Podstawowe zasady prowadzenia ksiag rachunkowych w przedsiębiorstwie
4...

Czytaj więcej

Obligacje komunalne jako instrument zwrotnego zasilania JST.

Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka obligacji – zagadnienia teoretyczne

1.1 Papiery wartosciowe – definicje i podzial……… 6
1.2 Cechy obligacji ………10
1.3 Podstawy prawne emisji obligacji ………15
1.4 Korzysci oraz ryzyko zwiazane z inwestycja w obligacje 1………8

Rozdzial II
Obligacje komunalne

2.1 Pojecie i istota obligacji komunalnych……… 20
2.2 Rodzaje obligacji komunalnych ………22
2.3 Funkcje obligacji komunalnych ………26
2.4 Podstawa prawna emisji obligacji komunalnych w Polsce ………29
2.5 Warunki i formy emisji obligacji komunalnych ………35

Rozdzial III
Wykorzystanie emisji obligacji komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Pols...

Czytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

1. Wprowadzenie

2. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw

3.Znaczenie podatku i wymiaru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych
3.1 Skala podatkowa
3.2 Podatek liniowy
3.3 Karta podatkowa
3.4 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych

5. Porównanie wszystkich dostepnych form opodatkowania podatkiem dochodowym

6. Analiza wybrania odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykładzie firmy budowlanej
6.1 Skala podatkowa
6.2 Podatek liniowy
6.3 Ryczalt ewidencjonowany
6.4 Karta podatkowa

Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Pojecie i rola rezerw w rachunkowosci


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rezerw w rachunkowosci

1.1 Pojecie rezerw
1.2 Cel tworzenia rezerw
1.3 Klasyfikacja rezerw

Rozdzial 2
Rezerwy na zobowiazania

2.1 Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiazania
2.2 Rezerwy , a zobowiazania warunkowe
2.3 Rezerwy na restrukturyzacje działalności przedsiębiorstwa
2.4 Rezerwy na swiadczenia pracownicze
2.5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Rozdzial 3
Rezerwy w prawie podatkowym i bilansowym

3.1 Róznice w ujęciu rezerw w prawie podatkowym i bilansowym
3.2 Skutki podatkowe rezerw na zobowiazania i korekt wartosci aktywów
3.3 Rezerwy kapitalowe ,a prawo podatkowe

Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródłooceny sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznych

1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5
1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakosciowe sporzadzania sprawozdania finansowego………. 8
1.3 Skladniki sprawozdania finansowego………. 11
1.4 Uzytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24


Rozdzial 2.
Bilans przedsiębiorstwa

2.1 Cele i zasady sporzadzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. 27
2.2 Aktywa bilansu ………. 28
2.3 Pasywa bilansu ………. 35
2.4 Metody analizy bilansu ………. 39


Rozdzial 3.
Bilans przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” i jego analiza

3...

Czytaj więcej

Wynik finansowy – ujecie podatkowe i bilansowe.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Prawo podatkowe a prawo bilansowe.

1.1. Prawo podatkowe w Polsce………. 7
1.2. Prawo bilansowe w Polsce………. 9
1.3. Róznice pomiedzy prawem podatkowym i bilansowym………. 15

Rozdzial 2.
Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego.

2.1. Przychody w prawie bilansowym i podatkowym ……….17
2.2. Koszty w prawie bilansowym………. 21
2.2.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie porównawczym……….23
2.2.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym………. 25
2.3. Koszty w prawie podatkowym ……….27
2.4. Klasyfikacja róznic kursowych………. 30
2.5...

Czytaj więcej

Budzetowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakladu Produkcyjno – Uslugowo – Handlowego PROFI.

Wstęp

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania przedsiębiorstwa

1.1. Budżet a budżetowanie
1.2. Cele i funkcje budżetowania
1.3. Klasyfikacja budżetów
1.4. Metody budżetowania
1.5. Wnioski


Rozdzial 2.
Sporzadzanie budżetów

2.1. Struktura budżetu
2.2. Etapy budżetowania
2.3. Procedura sporzadzania budżetu
2.3.1. Budżety operacyjne
2.3.2. Budżety finansowe
2.4. Wnioski


Rozdzial 3.
Budzetowanie w przedsiębiorstwie PROFI w roku 2013

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Wprowadzenie budżetowania
3.3. Sporzadzony budżet przedsiębiorstwa PROFI na rok 2013


Rozdzial 4.
Narzedzia kontroli budżetu przeds...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w sektorze MSP.


Wstęp

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

1.1. Definiowanie małych i srednich przedsiebiorstw
1.2. Ilosciowe i jakosciowe kryteria wyodrebniania wielkosci przedsiebiorstw
1.3. Uwarunkowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw
1.4. Rodzaje ewidencji podatkowej w sektorze MSP
1.5. Dylemat wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malychi srednich firmach


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka ksiegi przychodów i rozchodów

2.1. Zmiany rozporzadzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.2. Opis ksiegi przychodów i rozchodów
2.3...

Czytaj więcej

Środki trwale w świetle polskich i miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz prawa podatkowego

Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Miejsce środków trwałych w majatku przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie środków trwałych wedlug prawa bilansowego i MSR………. 5
1.2 Pojecie środków trwałych wedlug prawa podatkowego………. 8
1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10
1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15


Rozdzial 2.
Wartość poczatkowa i ewidencja środków trwałych

2.1 Wycena poczatkowa środków trwałych ……….22
2.1.1 Wycena poczatkowa wedlug ustawy o rachunkowosci ……….22
2.1.2 Wycena poczatkowa w świetle MSR ……….29
2.1.3 Wycena poczatkowa w prawie podatkowym………. 31
2.2 Ewidencja środków trwałych ……….33
2.2...

Czytaj więcej

Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.


Wstęp

Rozdzial I
Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

1.1 Definicja wspólnoty mieszkaniowej
1.2 Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych
1.3 Cele, obowiazki i zadania wspólnot mieszkaniowych

Rozdzial II
Przedmiot działalności wspólnoty mieszkaniowej

2.1 Podstawowe informacje o wspólnotach mieszkaniowych
2.2 Organizacja zarzadu nieruchomoscia wspólna
2.3 Sprawozdawczość finansowa
2.4 Plan finansowy

Rozdzial III
Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej

3.1 Podstawowe rozwiazania i regulacje wspólnoty mieszkaniowej
3.2. Przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej
3...

Czytaj więcej

Amortyzacja i srodki trwale w rachunkowosci finansowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i znaczenie środków trwalych

1.1.Istota i klasyfikacja środków trwalych
1.2.Zasady ewidencji środków trwalych
1.3.Wartość poczatkowa środków trwalych
1.4.Utrata wartosci aktywów

Rozdzial II.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

2.1.Istota i metody amortyzacji
2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym
2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym
2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej

Rozdzial III.
Analiza środków trwałych na przykładzie firmy xyz

3.1.Charakterystyka jednostki
3.2.Ewidencja posiadanych przez firme środków trwalych
3.3...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia i swiadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa.

Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace.

1.1 Pojecie i istota pracy ………..6
1.2 Pojecie wynagrodzenia za prace ………..6
1.3 Funkcje wynagradzania……….. 7
1.4 Skladniki wynagrodzenia za prace……….. 9
1.5 Praca w godzinach nadliczbowych ………..11
1.6 Systemy wynagradzania……….. 12


Rozdzial 2
Stosunek pracy i jego cechy

2.1 Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa……….. 14
2.1.1 Podmioty stosunku pracy ………..14
2.2 Prawa i obowiazki pracownika i pracodawcy……….. 15
2.3 Nawiazanie i rozwiazanie umowy o prace ………..16
2.4 Urlopy……….. 18
2.4.1 Urlop wypoczynkowy……….. 18
2.4.2 Urlop na zadanie ………..19
2.4.3 Urlop okolicznosciowy……….. 19
2.4...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2. Fundusze poza ubezpieczeniowe………...

Czytaj więcej

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów jako przyklad zachowania zasad rachunkowosci w przedsiębiorstwie „X”


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota rozliczeń miedzyokresowych

1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6
1.2 Pojecie rozliczeń miedzyokresowych w prawie bilansowym ……….12
1.3. Rozliczenia miedzyokresowe w prawie podatkowym ……….16
1.4. Prezentacja rozliczeń miedzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18

Rozdzial 2.
Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych

2.1. Zakres rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 26
2.2. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 30
2.3. Zakres rozliczeń miedzyokresowych przychodów………. 35
2.4. Ewidencja przychodów przyszlych okresów ……….37

Rozdzial 3.
Ba...

Czytaj więcej

Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka rozrachunków

1.1. Pojecie i przyczyny powstawania rozrachunków……… 5
1.2. Klasyfikacja rozrachunków……… 7
1.3. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków……… 10
1.4. Prezentacja naleznosci i zobowiazan w bilansie……… 13


Rozdzial 2
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług w prawie bilansowym

2.1. Zakres rozrachunków z tytułu dostaw i uslug……… 18
2.2. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług z kontrahentami krajowymi……… 20
2.3. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług z kontrahentami zagranicznymi……… 24
2.3. Wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług na dzien bilansowy……… 28


Rozdz...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na podstawie TP S.A.


Wstęp…………
4

Rozdzial I.
Otoczenie firmy…………
6

1. Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa…………6
1.1 Otoczenie zewnetrzne…………10
1.1.1 Makrootoczenie…………10
1.1.2 Mikrootoczenie…………12
1.2 Otoczenie Wewnetrzne…………15
2. Obserwacja i naliza otoczenia…………17
2.1 Analiza srodowiska wlasnego…………18
2.2 Analiza otoczenia konkurencyjnego…………19
2.3 Analiza otoczenia ogólnego…………26


Rozdzial II.
Public Relations – istota i pojecie…………27

1. Pojecie public relations…………27
2. Zakres dzialan public relations…………28
3. Krztaltowanie wizerunku a public relations…………30
4. Istota public relations…………33


Rozdzial III
Rola i znaczenie tozsamosci w kreow...

Czytaj więcej

Kształtowanie tozsamosci i wizerunku w firmie PKN Orlen.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota public relations………6

1.1. Public relations – instrument promotion mix………6
1.2. Powstanie i definicje public relations………8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie………
12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia
………16
1.5. Zakres dzialan public relations………18
1.6. Uwarunkowania prawne public relations………20


Rozd...

Czytaj więcej

Rzecznik prasowy w instytucjach panstwowych na przykładzie XYZ.

Wstęp…………5

Rozdzial I
Instytucja rzecznika prasowego…………7

1.1. Rys historyczny…………7
1.2. Przyczyny powolania rzecznika prasowego…………10
1.3. Rola, cechy i kwalifikacje rzecznika prasowego…………12
1.4. Rzecznik prasowy jako element polityki informacyjnej…………20


Rozdzial II
Techniki PR wykorzystywane w pracy rzecznika prasowego…………23

2.1. Dobór i wykorzystywanie środków komunikowania…………23
2.1.1. Pojecie komunikowania…………23
2.1.2. Dobór środków komunikowania…………24
2.1.3. Środki masowego przekazu…………29
2.1.4. Inne srodki przekazu informacji…………30
2.2. Kształtowanie struktury wypowiedzi…………33
2.3. Konferencje (spotkania) prasowe…………39
2.3...

Czytaj więcej

Reklama i public relations na przykładzie rozglosni radiowej XYZ.

Streszczenie………3

Wstęp………11

Rozdzial 1.
Poczatki i rozwój reklamy………14

1.1. Cele reklamy………18
1.2. Rola reklamy………20
1.3. Kreacyjna funkcja reklamy………22


Rozdzial 2.
Istota działalności public relations………24

2.1. Definicje, cele i metody public relations………25
2.1.1. Definicje public relation………25
2.1.2. Komunikowanie jako podstawowa metoda public relations………26
2.1.3. Rola i cele public relations………29
2.2. Narzedzia public relations………33
2.3. Etyka i prawo w public relations………42


Rozdzial 3.
Rodzaje i formy wspólczesnej reklamy………44

3.1. Wizualne srodki reklamy………47
3.2. Reklama audiowizualna………54
3.3...

Czytaj więcej

Wizerunek Kredyt Banku S.A.


Wstęp
Rozdzial I
Miejsce banków w systemie gospodarczym kraju………
5

1. Wspólczesny system bankowy w Polsce
2. Bank jako specyficzny rodzaj przedsiębiorstwa
3. Rodzaje banków
4. Zakres i formy działania banków komercyjnych


Rozdzial II
Marketing jako sposób kształtowania wizerunku i działania
na rynku………27

1. Pojecie i istota marketingu bankowego
...

Czytaj więcej

Public Relations w działania ch Urzędu Marszalkowskiego w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Istota Public Relations

1. Public relations – zagadnienia definicyjne
2. Public relations a dziedziny pokrewne
3. Zadania i skladowe procesu public relations
4. Wewnetrzna i zewnetrzna funkcja PR


Rozdzial II.
Przydatnosc marketingu w działania ch samorządu terytorialnego

1. Rola samorządu terytorialnego
2. Zadania samorządu terytorialnego
3. Marketing w samorzadzie terytorialnym


Rozdzial III.
Charakterystyka Urzędu Marszalkowskiego

1...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez public relation na przykładzie xyz sp. z o.o.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota public relations………6

1.1. Powstanie i ksztaltowanie public relations………7
1.2. Definicja public relations………13
1.3 Działania public relations………16


Rozdzial 2
Środki public relations i ich
wykorzystanie………19

2.1. Środki masowego przekazu wykorzystywane przez
public relations22
2.2. Wlasne srodki przekazu wykorzystywane przez
...

Czytaj więcej

Zalozenia i spoleczny odbiór reformy służby zdrowia.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawy nowego systemu………5

1. Finansowanie opieki zdrowotnej………5
2. Kasa Chorych – funkcje, organizacja, zadania s. 12
3. Tryb uzyskiwania swiadczen………17


Rozdzial II.
Spoleczny odbiór reformy służby zdrowia w świetle badan opinii społecznej………23

1. Korzystanie z opieki zdrowotnej s. 23
2. Rezygnacja z opieki zdrowotnej i jej przyczyny………31
3. Stosunek do reformy służby zdrowia ………37


Rozdzial III.
Próba oceny transformacji ochrony zdrowia………50

1. Oczekiwania biorców i ich zaspokojenia s. 50
2. Progi i bariery zwiazane z reforma służby zdrowia s. 54
3. Wygrywajacy i przegrywajacy w nowym systemie………67
4...

Czytaj więcej

Internet jako nowoczesne medium propagandy politycznej.


Wstęp………….6

Rozdzial 1
Internet – nowy instrument środków masowego przekazu………….8

1.1. Historia powstania Internetu
1.2. Charakterystyka Internetu
1.3. Internet w liczbach
1.4. Komunikacja polityczna a Internet


Rozdzial 2
Wykorzystanie internetu w marketingu politycznym………….29

2.1. Marketing polityczny – zagadnienia wstepne
2.2. Reklama a public relations
2.3. Możliwościreklamy internetowej
2.3.1. Strona WWW
2.3.2. Systemy wyszukiwawcze i katalogi tematyczne
2.3.3. Bannery i przyciski reklamowe
2.3.4. Techniki mutimedialne
2.3.5. Przesylki reklamowe (Direct e-mail)
2.3.6. Grupy dyskusyjne
2.3.7. Listy dyskusyjne
2.3.8...

Czytaj więcej

Systemy identyfikacji firm.


Rozdzial I.
Tozsamosc a wizerunek firmy………3

Rozdzial II.
Marketing mix – koncepcje i zadania………5

2.1. Produkt………5
2.2. Cena………5
2.3. Dystrybucja………6
2.4. Promocja i jej formy………6
2.4.1. Reklama………7
2.4.2. Sprzedaz osobista………7
2.4.3. Promocja sprzedazy………8
2.4.4. Public Relations………8


Rozdzial III.
Kompleksowy system identyfikacji firmy………12

Rozdzial IV.
Etapy budowania systemu calosciowej identyfikacji………15

4.1. Nazwa, znak firmowy, typografia i kolorystyka – jako elementy systemu identyfikacji wizualnej………18
4.2. Wizualny system identyfikacji firmy………19
4.3. Pozostale elementy systemu tozsamosci wizualnej………23
4.4...

Czytaj więcej

Mechanizm oddzialywania public relations na opinie spoleczna na przykładzie firmy ORBIS S.A.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Public Relations

1. Geneza (powstanie i ewolucja) PR……….5
2. Pojecie (istota, definicje) PR……….6
3. Cele PR……….8
4. Zakres dzialan public relations……….9
5. Public Relations a pojecia pokrewne, czyli czym pr nie jest?………11
6. Dyscypliny i obszary zastosowan PR w Polsce……….18
7. Umiejetnosci osobiste specjalisty ds. public relations……….21
8. Problem etyki w Public Relations……….23

Rozdzial II
Psychologia komunikacji i wywierania wpływu na ludzi.

1. Istota i jezyk komunikacji public relations……….30
2. Komunikowanie się z otoczeniem zewnetrznym……….38
3. Jak wspólpracowac z mediami?………40
4...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe w kreowaniu wizerunku partii politycznych podczas kampanii wyborczej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Kreowanie wizerunku politycznego jako jedna z form marketingu politycznego

1.1. Pojecie marketingu politycznego ………..5
1.2. Marketing polityczny w Polsce ……….. 11


Rozdzial II.
Organizacja sztabu wyborczego i jego zadania

2.1. Kampania wyborcza ……….. 16
2.2. Działania w sferze public relations ………..18


Rozdzial III.
Środki masowego przekazu w ksztaltowaniu wizerunku partii politycznej w kampanii wyborczej

3.1. Radio i telewizja jako srodek przekazu informacji ……….. 22
3.2. Kontakty bezpośrednie i organizacja imprez specjalnych ……….. 27


Zakończenie ………..33
Bibliografia ………..35
Spis rysunków ………....

Czytaj więcej

Rola i funkcje public relations na przykładzie banku XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Rola i znaczenie public relations w gospodarce rynkowej

1.1. Proces komunikowania się i jego charakterystyka ……….7
1.2. Historia public relations ………. 9
1.3. Rola i cele public relations ………. 12
1.4. Miejsce public relations w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………. 15
1.5. Pojecia pokrewne do public relations ……….17
1.6. Etyka oraz prawo a public relations ………. 21


Rozdzial II.
Public relations a funkcjonowanie banku komercyjnego XYZ

2.1. Zasady polityki informacyjnej banku komercyjnego XYZ ………. 25
2.2. Cele public relations ………. 28
2.3. Grupy docelowe ………. 30
2.4...

Czytaj więcej

Public Relations jako instrument kształtowania rynkowego wizerunku firmy na podstawie działalności Koncernu BP na polskim rynku paliwowym.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Istota wizerunku firmy

1.1. Wizerunek a tozsamosc firmy………… 7
1.2. Adresaci wizerunku firmy …………13
1.3. Znaczenie i korzysci wynikajace z dobrego wizerunku firmy………… 17
1.4. Proces ksztaltowanie wizerunku firmy …………19
1.5. Zarządzanie wizerunkiem firmy …………27

Rozdzial II.
Public relations jako element działalności przedsiębiorstwa

2.1. Definicje, cele i funkcje Public Relatons………… 32
2.2. Public Relations jako proces komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem………… 40
2.3. Public Relations a dziedziny pokrewne………… 48
2.4. Srodki, formy dzialan i narzedzia wykorzystywane w Public Relations …………53
2.5...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku w firmie XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Tworzenie wizerunku firmy………..4

1.1 Pojecie wizerunku firmy i elementy go ksztaltujace
1.2 Wizerunek firmy a marka
1.3 Wizerunek a tozsamosc
1.4 Proces kształtowania wizerunku
1.5 System identyfikacji wizualnej i jego elementy

Rozdzial II.
Rola public relations w kreowaniu wizerunku……….. 27

2.1 Marketing-mix
2.2 Pojecie public relation
2.3 Zadania i funkcje public relations
2.3 Fazy i techniki dzialan public relation
2.4. Miejsce public relations w strukturze organizacji

Rozdzial III.
Charakterystyka firmy XYZ ………..59

3.1. Cele i narzedzia badawcze
3.2. Charakterystyka firmy
3.3...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ


Wstęp ………2

Rozdzial 1.
Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4
1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6
1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8
1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14


Rozdzial 2.
Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja.

2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19
2.2. Elementy standardów merchandisingowych ………24
2.3. Merchandising producenta i detalisty ………25
2.4. Techniki merchandisingu handlowego ………27
2.4.1. Sterowanie ruchem klientów ………27
2.4.2...

Czytaj więcej

Znaczenie dzialan PR na przykładzie Grupy Zywiec.Wstęp ………2

Rozdzial I.
Definicje i struktura zjawiska Public Relations

1.1. Pojecie public relations ………5
1.2. Funkcje i cele public relations w przedsiębiorstwie………11
1.2.1. Wizerunek jako cel public relations ………14
1.2.2. Wizerunek a tozsamosc firmy ………16
1.2.3. Wizerunek firmy budowany w oparciu o działania społeczne ………19
1.3. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako społeczne narzedzie public relations 20
1.3.1. Pojecie społecznej odpowiedzialnosci biznesu (CSR) ………20
1.3.2. Zakres społecznej odpowiedzialnosci biznesu ………22
1.3.3. Miejsce CSR w strategii wizerunku przedsiębiorstwa ………23


Rozdzial II.
Rynek piwny w Polsce

2.1...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku politycznego w mediach masowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kreowanie wizerunku jako jedna z form marketingu politycznego………6

1. Geneza marketingu politycznego
2. Pojecie marketingu politycznego
3. Marketing polityczny – koniecznosc XXI wieku?


Rozdzial II
Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych………22

1. Media na strazy demokracji
2. Koncepcja mediów jako ‚czwartej wladzy’


Rozdzial III
Wizerunek polityka jako produkt polityczny………40

1. Wizerunek lidera politycznego
2. Kreowanie wizerunku Andrzeja Leppera przed wyborami parlamentarnymi w 2001 roku
3. Budowanie wizerunku Donalda Tuska przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku


Rozdzial IV
Negatywne kampani...

Czytaj więcej

Narzedzia Public Relations w sytuacjach kryzysowych na podstawie wybranych przykladów.


Wstęp

Rozdzial 1
Wprowadzenie do zagadnien

1.1. Pojecie Public Relations………..1
1.2. Narzedzia Public Relations………..3
1.3. Analiza sytuacji kryzysowej………..7
1.3.1. Definicja kryzysu………..7
1.3.2. Źródła kryzysu………..9
1.3.3. Uczestnicy kryzysu………..11
1.4. Zarządzanie kryzysem w firmie………..12
1.4.1. Istota zarządzania kryzysem………..12
1.4.2. Zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych………..15
1.4.3. Przygotowanie organizacji do zaistnienia sytuacji kryzysowej………..17


Rozdzial 2
Metody przeciwdziałania kryzysowi.

2.1. Public relations a zarzadzanie kryzysem………..19
2.2. Działania prewencyjne Public Relations………..19
2.2.1...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy politycznej na wyborców.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Reklama polityczna

1.Typy reklam politycznych……….6
2. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna……….13
3. Pojecie i typy politycznych reklam negatywnych……….17
4. Funkcje i wpływ reklam politycznych w kampanii wyborczej……….21


Rozdzial II
Zachowania wybrocze a wizerunek kandydata

1. Glówne podejscia do zachowan wyborczych……….25
2. Charakterystyka wyborcy……….29
3. Kandydat – struktura i typy wizerunku……….33
4. Kreowanie i zarzadzanie wizerunkiem kandydata……….38
5. Zjawisko widocznosci medialnej w zachowaniach aktorów politycznych i wyborców……….41


Rozdzial III
Mechanizmy i istota oddzialywania reklamy politycznej a ...

Czytaj więcej

Wizerunek Donalda Tuska w tygodniku opinii ‚Polityka’


Wstęp………4

Rozdzial I.
1. Wizerunek. Ujecia teoretyczne stanowiska

1.1 Wizerunek polityczny w teorii (Definicje wizerunku)………5
1.2. Wizerunek polityka jako produkt polityczny………7
1.3 Czynniki wpływajace na wizerunek polityka. (Elementy wizerunku politycznego)………9
1.4 Typy wizerunków politycznych……….12
1.5 Proces kształtowania wizerunku politycznego……….14

Rozdzial II.
2. P.R jako naprzedzie kreowania wizerunku polityka

2.1.Definiowanie public relations………18
2.2. Komunikowanie werbalne i niewerbalne………20
2.3. ‚Czarny PR’ czyli ‚czarna propaganda’………22
2.4 Media relations………24
2...

Czytaj więcej

Narzedzia Public Relations wykorzystywane w branzy produktów FMCG.


Wstęp

Rozdzial I
Public relations jako element dzialan marketingowych

1.1. Istota marketingu i jego instrumenty
1.2. Promocja jako element marketingu- mix
1.3. Narzedzia public relations

Rozdzial II
Charakterystyka branzy FMCG

2.1. Istota branzy FMCG
2.2. Branza produktów FMCG w Polsce
2.3. Przeglad branzy FMCG

Rozdzial III
Narzedzia public relations i ich wykorzystanie w branzy produktów FMCG

3.1. Public relations w branzy FMCG
3.2. PR produktowy jako podstawowy element dzialan promocyjnych w branzy FMCG
3.3. PR korporacyjny w branzy FMCG
3.4. Media Relations
3.5. Wykorzystanie Internetu w branzy FMCG
3.6...

Czytaj więcej

Wizerunek polityka w prasię i internecie na przykładzie wyborów parlamentarnych 2007.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Kreowanie wizerunku w prasię i internecie.

1. Wizerunek. Ujecie teoretyczne stanowiska………6
1.1. Wpływ wizerunku na spoleczenstwo………6
1.2. Wizerunek w prasie………8
1.3. Wizerunek w Internecie………9
2. Wybrane formy aktywnosci w mediach……….10
2.1.Prasa………10
2.1.1.Reklama w prasie………11
2.1.2.Wywiad………14
2.1.3.Inne – efekty działalności marketingowej………14
2.2.Internet………15
2.2.1.Blogi………17
2.2.2.Strony WWW partii kandydata na posla………17
2.2.3.Strony WWW kandydata na posla………20
2.2.4.Inne – efekty działalności marketingowej………25

Rozdzial II.
Wizerunek kandydatów na poslów w prasie.

1...

Czytaj więcej

Homo Viator w mediach i polityce.


Wstęp

Rozdzial 1.
1.1. Przetasowania na polskiej scenie politycznej i medialnej po ’89 roku


Rozdzial 2.
2.1. Wedrówka w mediach Tomasz Lis jako homo viator

2.1.1. Sylwetka
2.1.2. Ocena odbiorców

Rozdzial 3.
3.1. Wedrówka w polityce, Kazimierz Marcinkiewicz

3.1.1. Sylwetka
3.1.2. Ocena spoleczna

Rozdzial 4.
4.1. Wedrówka w kulturze, Katarzyna Kozyra

4.1.1. Sylwetka
4.1.2. Ocena spoleczna

Podsumowanie
Bibliografia
Spis fotografii i rysunków


 
Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku strategii wyborczej.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Kreowanie wizerunku jako jedna z form marketingu politycznego.

1.1. Geneza marketingu politycznego………..4
1.2. Pojecie marketingu politycznego………..5
1.3. Marketing polityczny w Polsce………..16


Rozdzial II
Organizacja sztabu wyborczego i jego zadania.

2.1. Kampania wyborcza i jej promocja………..24
2.2. Działania w sferze public relations………..26
2.3. Radio i telewizja jako srodek przekazu informacji………..30
2.4. Kontakty bezpośrednie i organizacja imprez specjalnych………..34


Rozdzial III
Budowa strategii wyborczej.

3.1. Budowa planu kampanii wyborczej i badania wyborcze………..44
3.2...

Czytaj więcej

Strategia wyborcza w Polsce.Wstęp……….2

Rozdzial I
Kreowanie wizerunku jako jedna z form marketingu politycznego.

1.1. Geneza marketingu politycznego……….4
1.2. Pojecie marketingu politycznego……….5
1.3. Marketing polityczny w Polsce……….16


Rozdzial II
Organizacja sztabu wyborczego i jego zadania.

2.1. Kampania wyborcza i jej promocja……….24
2.2. Działania w sferze public relations……….26
2.3. Radio i telewizja jako srodek przekazu informacji……….30
2.4. Kontakty bezpośrednie i organizacja imprez specjalnych……….34


Rozdzial III
Budowa strategii wyborczej.

3.1. Budowa planu kampanii wyborczej i badania wyborcze……….44
3.2...

Czytaj więcej

Public relations w jednostkach administracji publicznej.


Wstęp ………2

Rozdzial I
Public relations w literaturze przedmiotu

1.1. Geneza public relations……… 4
1.2. Definicja PR……… 6
1.3. Cele public relations ………10
1.4. Instrumenty public relations……… 12

Rozdzial II
Koncepcja wizerunku i misji w administracji publicznej

2.1. Pojecie wizerunku……… 21
2.2. Kierunki kreowania i kształtowania wizerunku administracji publicznej……… 24
2.3. Kształtowanie wizerunku administracji publicznej ………28
2.4. Znaczenie misji ………31
2.5. Formulowanie misji ………33
2.6. Wizja i misja jednostek administracji publicznej ………35

Rozdzial III
Działania public relations w administracji publicznej

3.1...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku jako forma marketingu politycznego.Wstęp………..5
Rozdzial 1.
Marketing polityczny

1. Istota marketingu politycznego oraz jego źródła ………..7
2. Marketing polityczny w XXI wieku……….. 12

Rozdzial 2.
Kreowanie wizerunku w mediach jako forma marketingu politycznego

1. Pojecie wizerunku ………..25
2. Elementy i mechanizmy kreowania wizerunku ………..28
3. Kreowanie wizerunku na gruncie marketingu politycznego……….. 32

Rozdzial 3.
Polityk jako osoba medialna

1. Wizerunek lidera politycznego ………..49
2. Kreowanie wizerunku politycznego w sztabach wyborczych……….. 53
3. Wizerunek J. Kaczynskiego i D. Tuska w wyborach 2011……….. 57
4...

Czytaj więcej

Rekrutacja jako instrument budowania wizerunku pracodawcy na przykładzie firmy Mota-Engil Central Europe S.A.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie wizerunku pracodawcy i rola mediów w jego formowaniu.

1.1. Definicja wizerunku……… 4
1.2. Media w ksztaltowaniu wizerunku……… 6
1.3. Rankingi pracodawców……… 12


Rozdzial II
Proces rekrutacji i jego znaczenie w ksztaltowaniu wizerunku pracodawcy.

2.1. Funkcja rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi………15
2.2. Nieformalne metody rekrutacji……… 17
2.3. Ogloszenia w mediach……… 21
2.4. Targi pracy, konferencje, seminaria……… 23


Rozdzial III
Rola rekrutacji w ksztaltowaniu wizerunku Mota-Engil jako pracodawcy.

3.1...

Czytaj więcej

Kreowanie medialnego wizerunku polityka. Wizerunek Aleksandra Kwasniewskiego w wybranych tygodnikach opinii.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty marketingu politycznego.

1.Definicja marketingu politycznego……….4
2.Przyczyny powstania i rozwoju marketingu politycznego……….6
3.Róznice i podobienstwa pomiedzy marketingiem ekonomicznym a marketingiem politycznym……….7
4.Determinanty specyfiki marketingu politycznego……….8
4.1.Produkt polityczny……….9
4.2.Kampania wyborcza……….9
4.3.Zachowanie wyborcze……….11


Rozdzial II.
Public relations jako narzedzie marketingu politycznego.

1.Przeglad definicji public relations……….12
2.Komunikowanie werbalne i niewerbalne……….13
3.Reputacja, czyli tozsamosc i wizerunek……….15
4...

Czytaj więcej

Rola marketingu politycznego w procesię kreowania wizerunku polityka na przykładzie kampanii prezydenckiej z 2000 roku.


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Kreowanie wizerunku w mediach

1.1 Uwagi ogólne……….. 4
1.2 Definicja wizerunku Typy wizerunków politycznych……….. 7
1.3 Kreowanie wizerunku polityka……….. 13
1.4 Media relations jako instrument kreowania wizerunku politycznego……….. 14
1.4.1 Inicjowanie kontaktu z mediami……….. 14
1.4.2 Kształtowanie wypowiedzi dla mediów……….. 15
1.4.3 Media relations – telewizja……….. 18
1.4.4 Media relations – radio ………..20
1.4.5 Media relations – prasa ………..22

Rozdzial 2.
Polityczna reklama negatywna

2.1 Uwagi ogólne ………..23
2.2 Typologie politycznych reklam negatywnych……….. 26
2.3 Cele kampanii negatywnej ………..27
2...

Czytaj więcej

Internet jako źródłopropagandy politycznej


Wstęp

Rozdzial 1
Internet – nowy instrument środków masowego przekazu

1.1. Geneza Internetu
1.2. Charakterystyka Internetu
1.3. Internet w liczbach
1.4. Internet a komunikacja polityczna


Rozdzial 2
Internet a marketing polityczny

2.1. Pojecie marketingu politycznego
2.2. Geneza marketingu politycznego
2.3. Reklama a public relations
2.4. Techniki marketingu politycznego
2.4.1. Strona internetowa
2.4.2. Systemy wyszukiwania informacji i katalogi tematyczne
2.4.3. Przyciski reklamowe i bannery
2.4.4. Techniki multimedialne
2.4.5. Reklamy droga internetowa
2.4.6. Grupy dyskusyjne
2.4.7 Listy dyskusyjne
2.4.8. Listy dystrybucyjne


Rozd...

Czytaj więcej

Mechanizm zdobywania wladzy we wspólczesnych kampaniach wyborczych (na przykładzie USA oraz Polski)


Wstęp …………1

Rozdzial I
Aspekty teoretyczne kampanii wyborczej

1.1 Definiowanie kampanii wyborczej …………4
1.2 Definiowanie marketingu politycznego …………8
1.3 Historyczna ewolucja kampanii wyborczych …………18
1.4 Metody prowadzenia kampanii wyborczych. Ujecie przedmiotowe i podmiotowe………… 21

Rozdzial II
Analiza rynku politycznego

2.1 Rynek polityczny …………25
2.2 Rozmiar i charakter rynku wyborczego………… 31
2.3 Metody badania rynku politycznego …………34
2.4 Metody badania rynku politycznego w USA …………39
2.5 Badania opinii publicznej i jej historia …………41
2.6 Public relations………… 43
2.7 Badania polskiego rynku politycznego w 1990 i 1995 roku …………44

Roz...

Czytaj więcej

Wywieranie wpływu na opinie publiczna jako element funkcjonowania spoleczenstwa

Wstęp………..3

Rozdzial 1
Opinia publiczna – ujecie teoretyczne

1. Pojecie opinii publicznej ………..6
2. Funkcje opinii publicznej………..11
3 Czynniki kształtujące opinie publiczna……….. 13

Rozdzial II
Marketing polityczny

1. Zjawisko marketingu politycznego……….. 18
2. Marketing polityczny a marketing wyborczy……….. 20
3. Reklama polityczna ………..25

Rozdzial III
Wywieranie wpływu na publicznosc

1. Rola mediów we wspólczesnym swiecie……….. 30
2. Wywieranie wpływu poprzez reklame ………..32
3. Manipulowanie publicznoscia przez reguly psychologiczne……….. 35
4. Socjotechnika jako narzedzie wpływu……….. 40

Zakończenie ………..44
Bibliografia……….. 46
Me...

Czytaj więcej

PR w Polsce i na Swiecie czyli skuteczne kreowanie wizerunku


Wstęp…………3

Rozdzial I
Co to wlasciwie jest Public Relations?

1. Definicje…………6
2. Skad się wzielo public relations?…………10
3. Na czym polega wspólczesne public relations.?………….4

Rozdzial II
Public relations a działania marketingowe, przygotowanie programu i zarzadzanie kryzysowe

1. PR na tle dzialan marketingowych organizacji …………17
2. Przygotowanie programu dzialan public relations …………23
3. Postepowanie w przypadku kryzysu…………7

Rozdzial III
Strategia dzialan public relations dla Prokom Software S.A

1. Diagnoza stanu firmy………… 31
2. Cel dzialan public relations………… 36
3. Program dzialan public relations…………41
4...

Czytaj więcej

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy przy pomocy dzialan public relations oraz innych technik wspomagajacych,


Wstęp……….3

Rozdzial I
Istota public relations

1.1. Co to jest Public Relations……….5
1.2. Geneza i rozwój Public Relations……….7
1.3. Kodeks etyczny Public Relations……….9
1.4. Planowanie Public Relations……….11

Rozdzial II
Public relations jako instrument komunikowania się z otoczeniem

2.1. Komunikacja zewnetrzna……….15
2.2. Metody wspólpracy………20
2.3. Wewnetrzne Public Relations………28
2.4. Metody wspólpracy………31
2.5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych………33
2.6. Ochrona srodowiska………40

Rozdzial III
PR a inne formy budowania pozytywnego wizerunku firmy

3.1. Public Relations na tle dzialan marketingowych organizacji………46
3.2...

Czytaj więcej

Kampania wyborcza w mediach.


Wstęp

Rozdzial 1.
Kampania wyborcza w mediach

1.1. Zjawisko profesjonalizacji kampanii wyborczej
1.1 .Strategie w kampanii wyborczej
1.2. Media reklamy politycznej
1.3.1. Istota reklamy politycznej (wyborczej)
1.3.2. Klasyfikacja i typy mediów reklamy politycznej
1.3.3. Projektowanie politycznej kampanii reklamowej
1.4. Telewizyjna reklama polityczna

Rozdzial 2.
Prawne aspekty prezydenckiej kampanii wyborczej w 2000 roku

2.1. Zasady wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2.2. Agitacja wyborcza a przepisy ordynacji prezydenckiej
2.3...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie telefonii komórkowej


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Public relations w procesię komunikacji rynkowej

1.1. Istota i funkcje public rclations ……….5
1.2. Zakres dzialalnosci, cele i strategie public relations……….13
1.3. Komunikacja zewnetrzna i wewnetrzna firmy……….18

Rozdzial 2.
Kreowanie wizerunku firmy

2.1. Public relation jako metody kreowania wizerunku firmy………..25
2.2. Działania podejmowane podczas kreowania wizerunku firmy ……….31
2.3. Wyodrebnione techniki public relations……….33

Rozdzial 3.
Heyah- operator komórkowy

3.1. Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce w latach 1998 – 2003……….38
3.2. Charakterystyka firmy Heyah ……….42

Rozdzial 4.
Analiza dzialan pub...

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna oraz system zapewnienia jakosci na przykładzie XYZ Sp. z o.o.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Organizacja i kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie – zakres pojeciowy.

1.1. Organizacja – pojecia ogólne…………5
1.2. Organizacja jako kultura…………7
1.3. Przejawy kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie…………11
1.4. Kultura narodu a kultura organizacji…………16
1.5. Typologia kultur oraz ich znaczenie…………19


Rozdzial 2.
System zarządzania jakoscia – zakres pojeciowy.

2.1. Podstawowe pojecia i definicje…………28
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakoscia…………33
2.3. Geneza i ewolucja systemu zarządzania jakoscia…………38
2.4. Pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakosc…………48
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ mediów na wizerunek spoleczny artysty na podstawie historii zycia Michaela Jacksona


Wstęp.

Rozdzial I.
Media masowe i ich wpływ na opinie publiczna.

1.1 Media jako Lródlo informacji.
1.2 Media a opinia publiczna w kontekscie manipulacji.
1.3 Prasa tabloidowa (rozrywkowa) .
1.4 Zaleznosc mediów od opinii publicznej.


Rozdzial II.
Historia zycia Michaela Jacksona tworzaca obraz artysty genialnego -czyli dlaczego jego egzystencja wzbudzala zainteresowanie mediów?

Rozdzial III.
Obecnosc mediów w życiu Michaela Jacksona i ich wpływ na ksztaltowanie się jego wizerunku w oczach opinii publicznej.

Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Wizerunek Lecha Kaczynskiego

Wstęp

Rozdzial 1
Srodowisko rodzinne i edukacyjne

1.1. Dom rodzinny
1.2. Edukacja


Rozdzial 2
Srodowisko polityczne

2.1. Poczatki w polityce. Podziemie w okupowanym kraju
2.2. Działalność polityczna do 2005 r.


Rozdzial 3
Prezydentura Lecha Kaczynskiego

3.1. Kampania wyborcza w roku 2005
3.1.1. Elementy wizerunku Lecha Kaczynskiego
3.1.2. Analiza wyników wyborów
3.2. Charakterystyka rzadów Prawa i Sprawiedliwosci za czasów prezydentury Lecha Kaczynskiego
3.2.1. Kierunki dzialan Prezydenta Lecha Kaczynskiego
3.2.2. Polityka w ujęciu PiS


Rozdzial 4
Katastrofa smolenska

Zakończenie
Spis fotografii
Bibliografi...

Czytaj więcej

Kamapania wyborcza do VII kadencji sejmu. Analiza na podstawie opinii tygodników opiniotwórczych pod tytulem Wprost i Polityka.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rys historyczny Sejmu w Polsce

1.1 Sejm w II Rzeczpospolitej Polskiej.
1.2 Sejm o okresie Polskiej Republiki Ludowej.
1.3 Sejm po 1989 roku.


Rozdzial 2.
Kampania wyborcza w 2011 roku do Sejmu

2.1 Ordynacja wyborcza
2.2 Znane twarze kampanii wyborczej w 2011 roku do Sejmu
2.3 Parytety i transfery polityczne w wyborach do Sejmu
2.4 Podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczej.
2.5 Przelom kampanii wyborczej do Sejmu i agitacyjne formy przekazu komunikatu wyborczego.


Rozdzial 3.
Analiza wyników wyborczych do VII kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

3.1 Analiza wyników wyborczych w ujęciu statystycznym.


Zakończe...

Czytaj więcej

Czarny PR w kampaniach wyborczych.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Wybory jako podstawowe narzedzie obywateli do decydowania O losach kraju.

1.1. Wyjasnienie pojęćuzywanych w pracy.
1.2. Zasady działania partii politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Podstawy prawne przeprowadzania wyborów do wladz samorzadowych, krajowych i Parlamentu Europejskiego.
1.4. Ramy prawne prowadzenia kampanii wyborczych.


Rozdzial 2.
Kampanie wyborcze jako podstawowy element zdobycia elektoratu.

2.1. Kreowanie wizerunku partii politycznych.
2.2. Kreowanie wizerunku kandydatów.
2.3. Program polityczny i gospodarczy partii a kampania wyborcza.
3.3. Metody docierania do wyborców.


Rozdzial 3.
Czar...

Czytaj więcej

Promocja Gminy ZXY

Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie, cele i narzedzia promocji

1.1 Definicja promocji………. 5
1.2 Cele promocji………. 6
1.3 Funkcje promocji………. 6
1.4 Instrumenty promocji ……….7
1.5 Narzedzia promocji………. 10


Rozdzial II
Charakterystyka Gminy i Urzędu Gminy XYZ

2.1 Gmina XYZ – geografia i demografia………. 12
2.2 Charakterystyka Urzędu Gminy XYZ………. 15
2.3 Gmina XYZ w sieci i prasie ……….18


Rozdzial III
Promocja Gminy w opiniach mieszkanców

3.1 Charakterystyka demograficzno-spoleczna badanych……….21
3.2 Promocja w opiniach respondentów ……….23
3.3 Inicjatywy Urzędu Gminy w zakresię PR ……….34


Podsumowanie ……….35
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Rola reklamy w kampanii wyborczej.


Wstęp

Rozdzial I.
Reklama jako element zycia społecznego

1.1. Poczatki i rozwój reklamy
1.2. Istota reklamy, jej cele i funkcje
1.3. Środki masowego przekazu stosowane w reklamie
1.4. Rodzaje reklamy


Rozdzial II.
Charakterystyka kampanii wyborczej

2.1. Pojecie i istota kampanii wyborczej
2.2. Rodzaje kampanii wyborczej
2.3. Analiza czynników decydujacych o realizacji celów kampanii wyborczej


Rozdzial III.
Miejsce i znaczenie reklamy w kampanii wyborczej

3.1. Istota i znaczenie marketingu politycznego
3.2. Istota i rola reklamy politycznej
3.3. Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych


Zakończenie
B...

Czytaj więcej

Autokreacja wizerunku politycznego na przykładzie Andrzeja Leppera


Wstęp

Rozdzial 1.
Kreowanie wizerunku

1.1.Pojecie i istota wizerunku
1.2.Funkcje wizerunku i jego kreowanie
1.3.Pojecie, funkcje i style autoprezentacji


Rozdzial 2.
Istota komunikacji niewerbalnej

2.1.Komunikacja werbalna i niewerbalna – problemy terminologiczne
2.2.Formy komunikacji niewerbalnej
2.3.Funkcje komunikacji niewerbalnej
2.4.Psychologia klamstwa
2.5.Jezyk migowy jako pozawerbalna forma komunikacji


Rozdzial 3.
Wizerunek polityczny andrzeja leppera. komponenty komunikacji werbalnej i pozwerbalnej

3.1.Sylwetka Andrzeja Leppera – rys biograficzny
3.2.Elementy autokreacji lidera Samoobrony
3.3...

Czytaj więcej

Kreowanie Wizerunku Firmy na przykładzie Stomil-Olsztyn S.A.

1. Wprowadzenie
1.1. Cel i zakres pracy ………… 4
1.2. Literatura i materialy zródlowe ………… 7

2. Charakterystyka Stomil-Olsztyn S.A.

2.1. Etapy rozwoju i struktura organizacyjna ………… 9
2.2. Otoczenie konkurencyjne ………… 22

3. Tworzenie wizerunku firmy

3.1. Pojecie wizerunku firmy ………… 25
3.2. Rola systemu identyfikacji w procesię kształtowania image firmy ………… 28
3.3. Wykorzystanie marketingu-mix w tworzeniu wizerunku firmy ………… 35

4. Wizerunek marki i produktu

4.1. Nowe logo marki Kormoran ………… 51
4.2. Tozsamosc wizualna jako element wizerunku firmy ………… 55

5...

Czytaj więcej

Wykorzystanie mediów spolecznosciowych w kreowaniu wizerunku polityka -na przykładzie Baracka Obamy.

Wstęp

Rozdzial I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku polityka

1.1. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.2. Co to jest public relations?
1.3. Narodziny i ewolucja public relations
1.4. Marketingowe narzedzia public relations


Rozdzial II
Public relations w internecie

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym
2.3. Media spolecznosciowe.
2.4. Komunikacja w Internecie


Rozdzial III
Kreowanie wizerunku baracka obamy w internecie

3.1. Sylwetka Baracka Obamy.
3.2. Strony WWW kandydata – wybory prezydenckie
3.3. Kampania Obamy w Internecie.


Zakończenie
Biblio...

Czytaj więcej

Wizerunek portali spolecznosciowych na przykładzie Facebooka I Naszej-klasy.


Wstęp

Rozdzial I
Wizerunek pojecie, rola i znaczenie

1.1. Istota wizerunku
1.2. Narzedzia kreowania wizerunku
1.3. Wizerunek w Internecie
1.4. Wizerunek portali spolecznosciowych


Rozdzial II
Charakterysyka portali spolecznosciowych

2.1. Facebook
2.2. Nasza-klasa


Rozdzial III
Możliwościkomunikowania się za pomoca portali spolecznosciowych

3.1. Komunikowanie się za pomoca Facebook
3.2. Komunikowanie się za pomoca Nasza-klasa
3.3. Porównanie portali
3.4. Opinie uzytkowników


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów Aneks


 
Czytaj więcej

Rola dyrektora w budowaniu wizerunku szkoly.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wizerunek – podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja i rodzaje wizerunku………. 5
1.2. Wizerunek, marka i tozsamosc szkoly ……….7
1.3. Elementy wizerunku szkoly………. 10
1.4. Sposoby i narzedzia kreowania wizerunku szkoly


Rozdzial II.
Rola dyrektora we wspólczesnej szkole

2.1. Kierunki przemian w zarządzaniu oswiata………. 18
2.2. Dyrektor, jako menadzer ……….20
2.3. Dyrektor liderem grona pedagogicznego………. 23
2.4. Kompetencje dyrektora szkoly ……….25


Rozdzial III.
Metodologiczne zalozenia pracy

3.1. Cel i przedmiot badan ……….29
...

Czytaj więcej

Public relations w społecznych kampaniach antyuzaleznieniowych w internecie.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola PR w kampaniach społecznych

1.1. Narzedzia PR ……….. 5
1.2. Kampanie społeczne-rola i znaczenie ……….. 7
1.3. Zastosowanie PR w kampaniach społecznych ………..14


Rozdzial II
Rola mediów w promocji kampanii społecznych

2.1. Media masowe jako narzedzia komunikacji ……….. 17
2.2. Rola Internetu w komunikacji ………..20
2.3. Wybrane kampanie społeczne ………..24


Rozdzial III
Analiza wybranych kampanii społecznych

3.1. Kampania antyalkoholowa „Zachowaj trzezwy umysl” ………..28
3.2. Kampania „Nie pij mamo ja juz zyje” ………..30
3.3. Kampania „Narkotyki na co mi to” ………..32
3.4...

Czytaj więcej

Public Relations w ksztaltowaniu wizerunku państwa na przykładzie Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie Public Relations

1.1. Definicja
1.2. Techniki i narzedzia public relations
1.3. Cele public relations
1.4. Public Relations w Polsce


Rozdzial 2.
Pojecie i istota wizerunku państwa

2.1. Definicja i istota wizerunku państwa
2.2. Czynniki kształtujące wizerunek państwa
2.3. Rodzaje wizerunku państwa i funkcje
2.4. Narzedzia PR wykorzystywane do promocji wizerunku państwa
2.5. Wizerunek a osobowosc kraju


Rozdzial 3.
Analiza i ocena kreowania wizerunku Polski

3.1. Ocena wizerunku Polski i Polaków
3.2. Elementy (czynniki) kształtujące wizerunek Polski w swiecie
3.3...

Czytaj więcej

Budowa wizerunku firmy na przykładzie firmy Wojas S.A.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Identyfikacja wizualna firmy

1.1. Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartosci rynkowej przedsiębiorstwa ……….6
1.2. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem ……….11
1.3. Pojecie identyfikacji wizualnej ……….18


Rozdzial 2.
Wizerunek jako przewaga strategiczna firmy

2.1. Rola wizerunku firmy w jej strategii marketingowej………. 24
2.2. Wizerunek firmy jako element jej wartosci ……….28


Rozdzial 3.
Budowa wizerunku firmy na przykładzie firmy Wojas S.A.

3.1. Charakterystyka firmy Wojas S.A. ……….33
3.2. Instrumenty marketingu-mix wykorzystywane przez firme Wojas S.A……….. 38


Podsumowanie ...

Czytaj więcej

Wykorzystanie Public Relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie HAP Armatura.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota wizerunku przedsiębiorstwa

1.1 Próba zdefiniowania pojecia wizerunek przedsiębiorstwa………. 5
1.2 Relacja miedzy wizerunkiem a tozsamoscia przedsiębiorstwa………. 7
1.3 Rodzaje wizerunku przedsiębiorstwa ……….10
1.4 Odbiorcy wizerunku przedsiębiorstwa ……….13
1.5 Komponenty wizerunku przedsiębiorstwa………. 16
1.6 Public relations jako narzedzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa………. 18


Rozdzial 2.
Public relations w Internecie

2.1 Definicja e-PR ……….23
2.2 Róznice pomiedzy e-PR a tradycyjnym Public Relations……….. 25
2.3 Grupy docelowe……….27
2.4 Narzedzia Public Relations w sieci ……….29
2...

Czytaj więcej

Wizerunek medialny Leo Messiego


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Pojecie wizerunku medialnego i metody jego opisu.

1.1. Definicja i charakterystyka wizerunku medialnego……….4
1.2. Tworzenie wizerunku na przykładzie show biznesu……….8
1.3. Metody badania wizerunku medialnego……….11

Rozdzial 2
Lionel Messi – charakterystyka jako czlowieka i pilkarza.

2.1 Lionel Messi – ogólna charakterystyka……….15
2.2 Kariera klubowa……….20
2.3 Kariera reprezentacyjna……….24

Rozdzial 3
Wizerunek medialny Lionela Messiego: cechy skladowe i medialne podstawy kształtowania.

3.1 Dziecinstwo, choroba i talent……….28
3.2 Wierny barwom klubowym, postrzegany z klubem, mes que un club……….32
3...

Czytaj więcej

Reakcja na krytyke jako element budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

Wstęp………..4

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia public relations

1.1 Pojecie i istota public relations……….. 6
1.2 Wizerunek i tozsamosc firmy ………..9
1.3 Reputacja firmy ………..13
1.4 Identyfikacja otoczenia firmy……….. 15
1.5 Komunikowanie jako podstawowa metoda public relations……….. 17
1.6 Zagrozenia w komunikacji przy użyciu środków jezykowych……….. 21
1.7 Etyka w biznesię i public relations ………..22


Rozdzial II.
Reakcja na krytyke oraz konflikty elementem budowania wizerunku firmy

2.1 Reakcja na krytyke ………..25
2.1.1 Rodzaje i źródła krytyki……….. 28
2.1.2 Przedmiot krytyki zewnetrznej i wewnetrznej………..29
2.1...

Czytaj więcej

Public relations jako instrument kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie „XYZ”


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Istota public relations

1.1. Pojecie i funkcje public relations…………4
1.2. Public relations a pokrewne dziedziny…………6
1.2.1. Reklama a PR…………7
1.2.2. Marketing a PR…………7
1.2.3. Propaganda a PR…………8
1.3. Skuteczne komunikowanie warunkiem realizacji programów public relations…………8
1.3.1.Istota komunikacji…………10
1.3.2.Zagrozenia w komunikacji przy użyciu środków jezykowych…………12
1.4. Charakterystyka narzedzi public relations: Sponsoring, Lobbing, Organizowanie imprez specjalnych (targi i wystawy), Internetowe public relations…………13


Rozdzial 2.
Tworzenie pozytywnego wizerunku i tozsamosci przedsiębiorstwa

2.1...

Czytaj więcej

Public relation jako narzędzie pozyskiwania dla organizacji non profit.

Wstęp

Rozdzial I
PR jako narzedzi promocji organizacji

1.1. Promocja w działalności marketingowej organizacji
1.2. Zdefiniowanie i istota public relation
1.3. Cel i znaczenie public relation

Rozdzial II
Public relation w organizacji non –profit

2.1. Charakterystyka i specyfika organizacji no n profit
2.2. Charakterystyka rynku non profit
2.3. Specyfika działalności public relations w organizacjach non profit

Rozdzial III
Kalendarz Moon dla fundacji Viva – studium przypadku

3.1. Charakterystyka działania organizacji fundacji Viva
3.2. Szczególowy opis dzialan public relation dotyczacych projektu
3.4...

Czytaj więcej

Kreowanie przez media wizerunku artysty na przykładzie Michaela Jacksona


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wpływ mediów masowych na opinie spoleczenstwa.

1.1. Media zródlem informacji………..6
1.2. Manipulacja opinia publiczna………..10
1.3. Dziennikarstwo tabloidowe………..13


Rozdzial 2.
Zyciorys Michaela Jacksona – genialnego artysty, filantropa i dziwaka.

2.1. Narodziny legendy Michaela Jacksona………..19
2.2. Poczatki i rozkwit kariery solowej………..21
2.3. Konflikt z prawem i pierwsze problemy wizerunkowe………..24
2.4. Smierc Michaela Jacksona………..26


Rozdzial 3.
Obecnosc mediów w życiu Michaela Jacksona i ich udzial w ksztaltowaniu wizerunku artysty oraz wpływ na opinie publiczna.

3.1. Cel pracy i metoda badawcza………..30

Czytaj więcej

Znaczenie public relations na przykładzie Coca-Cola.


Rozdzial 1
Istota Public Realtions

1.1. Pojecie i funkcja Public Relations
1.2. Geneza i rozwój Public Relations
1.3. Planowanie Public Relations

Rozdzial 2
Instrumenty Public Relations

2.1. Media Relations
2.2. Sponsoring – jako element rozwoju/forma finansowania
2.3. Lobbing – znaczenie w działalności gospodarczej

Rozdzial 3
Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Coca-Cola

3.1. Historia Coca-Coli
3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego Coca-Coli
3.3. Public Relations stosowane przez Coca-Cole

Zakończenie.
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie Sandler Training Polska


Wstęp

Rozdzial 1
Wizerunek firmy – wybrane aspekty w ujęciu teoretycznym – wprowadzenie

1.1 Pojecie wizerunku firmy. Wizerunek firmy a marka firmy
1.2. Czynniki wpływajace na wizerunek firmy
1.3 Proces kreowania wizerunku firmy
1.4 Znaczenie pozytywnego wizerunku dla firmy i jej rozwoju
1.5 Podsumowanie

Rozdzial 2
Public Relations jako instrument kreowania wizerunku firmy

2.1 Pojecie Public Relations
2.2 Cele i funkcje Public Relations
2.3 Metody i techniki dzialan z zakresu Public Relations
2.4 Public Relations a kreowanie wizerunku firmy
2.5 Podsumowanie

Rozdzial 3
Charakterystyka firmy Sandler Training Polska

3...

Czytaj więcej

Jak Cie widza tak Cie pisza- czyli o kreowaniu wizerunku osoby publicznej.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Autoprezentacja-sztuka kreowania wizerunku.

1.1. Pojecie wizerunku ………5
1.2. Czynniki wpływajace na wizerunek osoby publicznej……… 6
1.3. Funkcje wizerunku ………7


Rozdzial 2.
Budowanie wizerunku poprzez skuteczna komunikacje.

2.1. Definicja pojecia komunikacja……… 8
2.2. Funkcje komunikacji……… 9
2.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna……… 10
2.3.1. Komunikacja werbalna ………11
2.3.2. Komunikacja niewerbalna………11
2.4. Bariery komunikacyjne……… 14


Rozdzial 3.
Media jako urzadzenie do kreowania wizerunku.

3.1. Wpływ mediów na opinie publiczna ………16
3.2. Techniki manipulacji stosowane przez media ………18
3.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich