Kategoria Public Relations

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce

1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5

1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12
1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15
1.4 Klasyfikacja budżetowa………21


Rozdzial II
Rachunkowość jednostki budżetowej

2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29

2.2 Zakladowy plan kont………33

2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45

2...

Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .


Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami

1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5
2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6
3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7
4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9
5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ……… 13
6. Zaliczki dla pracowników ……… 15
7. Oprawy emerytalne, rentowe, posmiertne ……… 16


Rozdzial II.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzen

1. Wynagrodzenia nauczycieli ……… 17
2. Dodatki socjalne dla nauczycieli ……… 20
3...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemie podatkowym

2.1.Karta podatkowa ………30
2.1...

Czytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1. Znaczenie rachunkowości………23
1.3.2. Ewidencja gospodarcza………25
1.3.3...

Czytaj więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Środki trwale………5

1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym
1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym
1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych
1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych
1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych


Rozdzial 2
Wartosci niematerialne i prawne………23

2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych
2.2 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowosci
2.3 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym
2.4 Róznice w okreslaniu wartosci niematerialnych i prawnych pomiedzy prawem bilansowym a ustawami o podatku dochodowym


Rozdzial 3
Amortyzacja środków trwalych&#...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4

Rozdzial 2.

Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16

Rozdzial 3.

Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21

Zakończenie……….47
Bibliografia……….48
Wykaz tablic i ilustracji……….49


 
Czytaj więcej

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego


Wstęp

Rozdzial I.
1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5

1.1. Pojecie amortyzacji
1.2. Istota i funkcje amortyzacji
1.3 Stawki amortyzacji
1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych

Rozdzial II.
2. Charakterystyka amortyzowanych środków trwalych……….24

2.1. Pojecie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych
2.3. Inwentaryzacja środków trwałych

Rozdzial III.
3. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych……….37

3.1. Metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym
3.2...

Czytaj więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów

1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6
1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17
1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22

Rozdzial 2.
Charakterystyka rachunkowosci rolnej.

2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27
2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32
2.3. Wykorzystanie MSR w działalności rolniczej…………. 38
2.4. Zalety i wady wykorzystywania rachunkowosci w rolnictwie…………. 42

Rozdzial 3.
Charakterystyka działalności rolniczej.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie franczyzy

1.1 Historia franczyzy………..6
1.2 Istota franczyzy……….. 7
1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9
1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11

Rozdzial 2.
Franczyza w prawie europejskim i polskim

2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13
2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15
2.3 Umowa franczyzowa……….. 17

Rozdzial 3.
Franczyza w Polsce na przykładzie McDonald’s

3.1 Rozwój franczyzy w Polsce……….. 20
3.2 Przyklad franczyzy na podstawie firmy McDonald’s……….. 30
3.2.1 Skladowe franczyzy McDonald`s……….. 30
3.2.2 System franczyzowy McDonald`s……….. 31
3.2...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6
1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11
1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22
1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23
1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25
1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27
1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej formy opodatkowania………. 30
1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………. 32

Rozdzial II.
Zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej

2.1. Podstawa opodatkowania i obowiazki ewidencyjne ………...

Czytaj więcej

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku.Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3

1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego
1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych
1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego
1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce
1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych

Rozdzial 2.
Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27

2.1 Konsumpcja gospodarstw domowych jako jedna z funkcji ekonomicznych
2.2.Gospodarstwa domowe – sfera wydatków i dochodów
2.3 Oszczedzanie w teoriach dochodowych i cyklu zycia
2.4 Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku
2.5 Budżet gospodarstwa domowego

Rozdzial 3.
Zarządzanie finansami gos...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe, jako źródłoinformacji zarzadczychWstęp ………………… 3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sprawozdan finansowych.

1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych …… 5
1.2. Bilans ………………… 14
1.3. Rachunek zysków i strat ……. 19
1.4. Informacja dodatkowa, rachunek przeplywów pienieznych oraz zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) wlasnym …….. 29
1.5. Zasady sporzadzania budżetów ………. 36


Rozdzial 2.
Nowoczesne metody analizy finansowej wykorzystywane w controllingu

2.1. Charakterystyka nowoczesnych metod analizy finansowej …. 42
2.2. Ekonomiczna wartość dodana … 49
2.3. Rynkowa wartość dodana ……57
2.4. Miernik wartosci dodanej dla akcjonariuszy …..61
2.5. Zwrot gotówkowy z inwestycji …………64


Rozdzial 3.
Analiza spraw...

Czytaj więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie jako instrument oddzialywania.

1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9
1.3. Modele motywacji……….16
1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22

1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28


Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników.

2.1. Placa jako srodek motywacji……….31
2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34
2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36
2.4. Nagrody i kary ……….41
2.5 Nowoczesne koncepcje motywowania……….46


Rozdzial 3.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie GS – XYZ.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….52
3.2...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4

1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Sposoby pomiaru rentownosci……… 7
1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10


Rozdzial II.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15
2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17
2.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej……… 18
2.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej……… 21
2.5. Analiza progu rentownosci przydatna do wstepnej oceny projektów inwestycyjnych………23


Rozdzial III.
Analiza rentownosci sprzedazy...

Czytaj więcej
Regulamin strony