Kategoria Public Relations

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania

1.1. Geneza budżetowania………. 8
1.2. Podstawowe definicje………. 13
1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14
1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17
1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20
1.6. Ewidencja budżetów ……….26


Rozdzial 2.
Metodyka budżetowania

2.1. Pojecie procesu budżetowania………. 28
2.2. Metody budżetowania ……….30
2.3. Funkcje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie………. 35
2.4. Etapy budżetowania………. 38
2.5. Kontrola budżetu ……….40


Rozdzial 3.
Charakterystyka badanej firmy

3.1. Przedmiot działania , struktura uslug………. 44
3.2. Struktura organizacyjna, zasoby ……….46
3.3. Konkurencja ……….48
3.4...

Czytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2...

Czytaj więcej

Istota wyniku finansowego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Istota wyniku finansowego

1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7
1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9
1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12
1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13
1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16


Rozdzial II
Elementy wyniku finansowego

2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17
2.1.1. Przychody……… 17
2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20
2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20
2.2.1. Koszty……… 21
2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25
2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25


Rozdzial III
Ustalanie wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlow...

Czytaj więcej

Wycena i ewidencja środków trwalych


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja środków trwalych.

1.1. Pojecie środków trwalych………..4
1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7


Rozdzial II
Wycena środków trwalych.

2.1. Wprowadzenie do wyceny………..32
2.2. Metody wyceny………..32
2.3. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug prawa bilansowego………..34
2.4. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug ustaw podatkowych………..35
2.5. Zmiana wartosci poczatkowej srodka trwalego ………..36


Rozdzial III
Ewidencja i amortyzacja środków trwalych.

3.1. Amortyzacja środków trwalych………..38
3.2. Ewidencja środków trwalych………..48


Rozdzial IV
Środki trwale w XYZ S.A………..57

Zakończenie………..70
Bibliografia………..71
Wykaz tabe...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15
1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35
2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36
2.3. Wskaznik biezacej plynnosci………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdzial 3
Analiza plynnosci finansowej kopalni wegla kamiennego

3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46
3.2...

Czytaj więcej

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.


Wstęp………….5

Rozdzial I
Polityka spoleczna w Polsce

1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6
1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7
1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10
1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14
1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16
1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21
1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21
1.6.2 Rynek pracy…………. 24
1.6.3 Edukacja…………. 26


Rozdzial II
Europejski Fundusz Spoleczny oraz Program Operacyjny Kapital Ludzki

2.1 Polityka spoleczna na szczeblu Unii Europejskiej…………. 31
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………. 32
2.2.1 Zakres działania EFS. Pracownicy i nowe umiejetnosci…………. 34
2.2...

Czytaj więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.


Streszczenie………. 4

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Elementy i metody ustalania wyniku finansowego

1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7
1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11
1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20


Rozdzial 2.
Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym

2.1 Przychody w prawie podatkowym i bilansowym……….22
2.2 Źródła przychodów……….26
2.3 Koszty uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym……….27


Rozdzial 3.
Róznice pomiedzy wartoscia wyniku działalności ustalonego metoda bilansowa i podatkowa

3...

Czytaj więcej

Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej.


Wykaz skrótów
Wstęp……….6

Rozdzial I.
Europejska Jednostka Walutowa i EURO w procesię integracji walutowej

1.1. Integracja walutowa w ujęciu historycznym……….9
1.2. Etapy wprowadzania Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU)……….15
1.3. Zastapienie ECU przez EURO……….20
1.4. Etapowy proces wprowadzania euro……….21
1.5. Euro jako waluta miedzynarodowa……….26


Rozdzial II.
Akty normatywne regulujace status prawny EURO

2.1. Akty normatywne regulujace status prawny EURO……….30
2.1.1. Rozporzadzenie Rady nr 1103/97EC z 17 czerwca 1997 roku………. 32
2.1.2. Rozporzadzenie Rady nr 974/98/EC z 3 maja 1998 ………. 35
2.1.3...

Czytaj więcej

Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.Wstęp

Rozdzial I

Pojecie samozatrudnienia
1. Działalność gospodarcza-definicja……….. 6
2. Przedsiebiorca-definicja……….. 10
3. Cechy działalności gospodarczej……….. 13

Rozdzial II

Wymogi formalne rozpoczecia aktywizacji zawodowej w formie samozatrudnienia……….. 18

Rozdzial III

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej……….. 29

Rozdzial IV

Ocena samo zatrudnienia ………..40
1. Pozytywne aspekty ………..40
2. Negatywne aspekty ………..41

Zakończenie.
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych

1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4
1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9
1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15


Rozdzial 2
Wiarygodnosc sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21
2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30
2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34


Rozdzial 3
Ocena sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta na przykładzie empirycznym

3.1 Opis badanego przedsiębiorstwa……….40
3.2 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego……….47
3...

Czytaj więcej

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element procesu decyzyjnego

2...

Czytaj więcej

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Istota i rodzaje zakladów budżetowych

1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5
1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10
1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12
1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19


Rozdzial II.
Charakterystyka zakladu

2.1 Historia powstania zakladu……….. 25
2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30
2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomicznej zakladu

3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48
3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60
3.3 Analiza wyniku finansowego……….. 72
3.4 Wnioski……….. 75


Zakończenie………....

Czytaj więcej

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka

1.1 Istota wynagrodzen.
1.2 Formy wynagrodzeń za prace.
1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników.
1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace.


Rozdzial 2
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy

2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace.
2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy.
2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
2.4 Swiadczenia socjalne.
2.5 Podróze sluzbowe.


Rozdzial 3
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3.1 Dokumentacja pracownicza.
3...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5

1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje
1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15


Rozdzial II.
Prezentacja przedsiębiorstwa PPHU „XYZ” w XYZ

2.1. Pojecie malego i sredniego przedsiębiorstwa w odniesieniu do PPHU „XYZ” w XYZ………20
2.2. Historia PPHU „XYZ” w XYZ………21
2.3. Schemat organizacyjny i struktura zatrudnienia w PPHU „XYZ” w XYZ………22
2.4...

Czytaj więcej

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota, cele i znaczenie bilansu.

1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7
2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14
3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19


Rozdzial II.
Podstawowe kategorie bilansu.

1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26
2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37
3. Kapital wlasny i jego struktura………45


Rozdzial III.
Ogólne zasady prezentacji informacji w bilansię analiza porównawcza na przykładzie spółki XYZ (branza budowlana).

1. Zasady sporzadzania i prezentacji bilansu wedlug MSR 1………50
2. Porównanie pozycji bilansowych w MSR 1 i ustawie o rachunkowości………63
3...

Czytaj więcej
Regulamin strony