Tematy Rachunkowość

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw

1.Pojecie i znaczenie dlugu
2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych
3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa
3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe
3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych
3.3 Leasing
3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki
3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych
4.Strategie finansowania majatku firm


Rozdzial 2.
Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie

1.Zasady finansowania
2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania
3.Czynniki ekonomiczne a struktura kapitału przedsiębiorstwa
3.1 Rentownosc uzyskiwana przez spólke
3.2 Wpływ struktury aktywów na zarzadzanie kapitalami
3.3 Koszt uzycia kapitału a stopy zwrotu z inwestycji
3.4 Ryzyko jako element wpływajacy na wybór struktury kapitalu
3.5 System podatkowy a koszt uzycia kapitału obcego


Rozdzial 3.
Ocena stanu zadłużenia przedsiębiorstwa

1.Wstępna ocena spółki XYZ
2.Charakterystyka zmian podstawowych wielkosci ekonomicznych w spółce akcyjnej XYZ
3.Kształtowanie się struktury kapitalów w spółce XYZ
4.Zalety i wady kapitalów w przedsiębiorstwie


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


 
Czytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Rozdzial III
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. Ryczalt ewidencjonowany
3. Karta podatkowa (księga rachunkowa przychodów i
rozchodów)
4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych
firm


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz zalaczników

 
Czytaj więcej

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6

1. Istota i zadania przedsiębiorstwa
2. Rodzaje przedsiebiorstw
3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce
narodowej


Rozdzial II
Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Ewidencja działalności małych firm


Rozdzial III
Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52

1. Podstawy prawne i charakterystyka
2. Ocena i znaczenie w rozwoju drobnej przedsiebiorczosci


Zakończenie ………..72
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdzial II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
przedsiebiorstw


Rozdzial III
Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form
ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49

1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych rozliczen


Zakończenie……….. 69
Wykaz zalaczników
Wykaz aktów prawnych
Literatura

 
Czytaj więcej

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego


Wstęp………….2

Rozdzial I
Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3

1.1 Finansowanie wlasne
1.1.1. Zysk zatrzymany
1.1.2. Amortyzacja
1.1.3. Fundusz zapasowy
1.1.4. Akcje
1.2 Koszt kapitału wlasnego
1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków
1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych.
1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji
uprzywilejowanych.
1.3 Finansowanie obce
1.3.1 Kredyt
1.3.2 Leasing
1.3.3 Factoring
1.3.4 Obligacje
1.4 Koszt kapitału obcego


Rozdzial II
Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31

2.1 Istota obligacji
2.2 Rodzaje obligacji.
2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond)
2.2.2 Obligacja kuponowa
2.2.3 "Konsole" (obligacje perpetualne)
2.3 Emisja obligacji


Rozdzial III
Wycena obligacji ………….46

3.1 Pojecie stopy dochodu w terminie do wykupu (yield to maturity)
3.2 Zmiany stopy dochodu w terminie do wykupu a wartość obligacji.
3.3 Wpływ okresu pozostajacego do terminu wykupu na wartość obligacji.
3.4 Okreslanie stopy dochodu w terminie do wykupu na podstawie ceny obligacji.
3.5 Czestotliwosc naliczania odsetek a cena obligacji

Zakończenie………….60
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce
narodowej…………5

1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw
2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa…………28

1. Podzial małych przedsiebiorstw
2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice
kraju oraz perspektywy ich rozwoju


Rozdzial III
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma
ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw
oraz jej ocena na tle innych ewidencji i rozliczeń
podatkowych…………57

1. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady
prowadzenia
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych


Zakończenie……….. 87
Wykaz aktów prawnych
Bibliografia ………..90

 
Czytaj więcej

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp.

Rozdzial I
Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej.
1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego.
1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych.
1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych.
1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym.


Rozdzial II
Zasady i metody polityki amortyzacyjnej.

2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy.
2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja.
2.3 Ocena norm amortyzacyjnych.
2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy.


Rozdzial III
Charakterystyka potencjalu majatku trwalego w procesię produkcyjnym P.T.H.U.P.

3.1 Struktura majatku trwalego i źródła jego pochodzenia.
3.2 Gospodarka środkami trwalymi w przedsiębiorstwie.
3.2.1 Zasady gospodarowania środkami trwałymi.
3.2.2 Analiza efektywnosci wykorzystywania środków trwalych.
3.3 Analiza sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV
Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa .

4.1 Przedmioty podlegajace amortyzacji w P. T.H.U.P.
4.2 Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk firmy.
4.3 Amortyzacja, a stopien ryzyka osiagniecia zysku.
4.4 Wpływ metod amortyzacyjnych na ksztaltowanie wyniku finansowego.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków.
Spis schematów.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Zalacznik.


 
Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.Wstęp…………3

Rozdzial 1
Metody i stawki amortyzacji.

1.1. Metody amortyzacji …………5
1.1.1. Metoda liniowa…………5
1.1.2. Metoda degresywna…………6
1.1.3. Metoda specjalna…………7
1.1.4. Metoda naturalna…………9
1.2. Stawki amortyzacji…………9
1.2.1. Stawka podstawowa…………10
1.2.2. Stawki podwyzszone…………12
1.2.3. Stawki obnizone…………13
1.2.4. Stawki indywidualne…………13


Rozdzial 2
Terminy i technika obliczania odpisów amortyzacyjnych.

2.1. Zasady ogólne…………16
2.1.1. Okres amortyzacji…………16
2.1.2. Termin rozpoczecia odpisów…………17
2.1.3. Czestotliwosc odpisów…………18
2.1.4. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych…………18
2.1.5. Szczególne zasady dokonywania odpisów…………18
2.2. Korekta odpisów amortyzacyjnych…………20


Rozdzial 3
Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów.

3.1. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w prawie podatkowym…………22
3.2. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w prawie bilansowym…………24


Zakończenie…………26
Bibliografia…………29
Spis tabel…………31


 
Czytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza


Rozdzial 1.
Rachunkowość zarzadcza…………4

1.1 Zarys historii rachunkowosci
1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci
1.3. Rachunkowość finansowa
1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej
1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa
1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej

Rozdzial 2.
Rachunkowość finansowa…………20

2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych
2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej
2.3 Bilans
2.4 Rachunek zysków i strat


Rozdzial 3.
Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38

3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego
3.2 Modele rachunku kosztów
3.3.1 Rachunek kosztów pelnych
3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych
3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników
3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanieRozdzial 4.
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników…………55

4.1 Istota zarządzania scentralizowanego i zarządzania zdecentralizowanego
4.2 Osrodki odpowiedzialnosci
4.3 Ceny transferowe w systemie rozliczeń wewnetrznych
4.4 Ocena efektywnosci na podstawie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników


Rozdzial 5.
Budzetowanie kosztów jako element systemu rachunkowości…………63

zarzadczej
5.1 Cele i zadania budżetowania
5.2 Rodzaje budżetów
5.3 Zasady budżetowania
5.4 Etapy procesu planowania kosztów przychodu
5.5 Budzetowanie a planowanie finansowe
5.6. Monitoring – analiza i interpretacja odchylen
5.6.1. Analiza odchylen kosztów bezposrednich
5.6.2. Odchylenia kosztów posrednich


Rozdzial 6.
Rachunkowość zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy proces zarządzania na przykładzie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…………83

6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.2. Podzial Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na osrodki odpowiedzialnosci.
6.2.1. Centra zysku operacyjnego
6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.4 Zasady sporzadzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników
6.5 Budzetowanie
6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003.
6.5.2 Roczny budżet materialów bezposrednich.
6.5.3 Budżet kosztów wydzialowych

Zakończenie…………103
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdzial II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1. Dokumentacja plac
2.1.1 Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń i jej ewidencja ksiegowa
2.1.2 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS
2.2 Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzen
2.3. Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
2.3.1 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenia społeczne
2.3.2 Obowiazek ubezpieczen spolecznych
2.3.3 Skladki na Fundusz Pracy
2.3.4 Skladki na Fundusz Gwarantowanych swiadczen Pracowniczych
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial III.
Wynagradzania w systemie rachunkowosci firmy XXX……….78

3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
3.1.1 Charakterystyka firmy
3.1.2 Organy i struktura organizacyjna firmy
3.2. Rodzaje rozrachunków firmy zwiazane z wynagrodzeniem
3.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy


Podsumowanie i wnioski……….93
Bibliografia……….95
Wykaz rysunków, tabel i schematów……….98

 
Czytaj więcej