Kategoria Resocjalizacja

Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego.


Wstęp

I. Czesc teoretyczna.

1. Pojecie stymulacji.
2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M.
Zuckermana.
3. Koncepcje temperamentu.
3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta,
Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i
Plomina.
3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc
jako glówne wymiary temperamentu wg. H.J. Eysencka.
4...

Czytaj więcej

Resocjalizacja młodzieży w zakladach karnych na przykładzie wiezienia w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Pojecie resocjalizacji……… 4
2. Cele resocjalizacji ………6
3. Zasady resocjalizacji……… 12


Rozdzial II.
Zaklady karne jako instytucje resocjalizacyjne

1. Postawy formalno – prawne ………17
2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19
3. Wykonawca zadan resocjalizacyjnych ………25


Rozdzial III.
Oddzialywania resocjalizacyjne na skazanych – badania wlasne

1.Obszar oddzialywania resocjalizacyjnego ………28
2. Przebieg badan ………30
3. Wnioski……… 38

Zakończenie ………40
Bibliografia……… 41
Aneks……… 43


 
Czytaj więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial1.
Resocjalizacja jako proces wychowania………3

1.1. Metody resocjalizacji………4
1.2. Wybrane zagadnienia diagnozy resocjalizacyjnej………7
1.3. Zasady resocjalizacji………15


Rozdzial 2.
Przestepczosc nieletnich………22

2.1. Pojecie, przyczyny, rozmiary, cechy charakterystyczne………22
2.2. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich………26


Rozdzial 3.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w XYZ………33

3.1. Charakterystyka młodzieży znajdujacej się w tym osrodku ………36
3.2. Analiza wybranych problemów wychowawczych………37


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ.


Wprowadzenie ………. 3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces wychowania

1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4
1.2. Zasady resocjalizacji………. 9
1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10
1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12

Rozdzial II.
Przestepczosc nieletnich

2.1. Pojecie przestepczosci ………. 14
2.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich ………. 15
2.3. Rozmiary przestepczosci ………. 18
2.4. Cechy charakterystyczne ………. 22
2.5. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich ………. 24

Rozdzial III.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ

3.1. Cel i przedmiot badan ………. 28
3.2...

Czytaj więcej

Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I
Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5

1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna.
1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej.
1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych ……….16

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan.
2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych.
2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach.
2.4. Teren badan i ich organizacja.

Rozdzial III.
Analiza wyników badan……….27

3.1. Charakterystyka badanej populacji.
3.2. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami.
3.3...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów.Wstęp………..3

Rozdzial I
Istota, kultura i normy podkultury wieziennej

1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5
1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8
1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13
1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16


Rozdzial II
Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny

2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19
2.2.Podkultura wiezienna a resocjalizacja………..23


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………..27
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych………..28
3.3...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu.

1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4.
2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9.
3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15.


Rozdzial II
Problematyka i metodologia badan.

1.Przedmiot i cele badan………19
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Przedstawienie zastosowanych metod, narzedzi i technik……….22.


Rozdzial III
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w areszcie sledczym XYZ

1.Bezpieczeństwo zatrzymanych od chwili tymczasowego aresztowania do momentu osadzenia w areszcie sledczym………32.
2...

Czytaj więcej

Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku


Wstęp……….3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6
2. Zasady i metody resocjalizacji……….13
3. Etapy procesu resocjalizacji……….22

Rozdzial II
Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne

1. Podstawy prawne……….30
2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce……….38
3. Jednostki spolecznie niedostosowane jako przedmiot oddzialywania resocjalizacyjnego zakladów poprawczych……….47

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

1. Charakterystyka studium indywidualnych przypadków……….58
2. Cel i problemy badawcze……….65
3...

Czytaj więcej

Zaklad karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej- możliwości i zagrozenia.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zaklad karny jako jednostka penitencjarna

1. Cele, funkcje i zadania zakladu karnego w świetle przepisów prawnych……….5
2. Zaklad karny jako jednostka totalitarna……….9
3. Struktura organizacyjna……….13
4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15
4.1 Dyrektor……….16
4.2 Dzial ochronny……….18
4.3 Dzial penitencjarny……….21
4.4 Dzial ewidencji i zatrudnienia……….26
4.5 Dzial kwatermistrzowski……….31
4.6 Dzial finansowy……….32
4.7 Sluzba zdrowia……….33

Rozdzial II.
Specyfika służby wieziennej w aspekcie obowiazków zawodowych

1. Kwalifikacje personelu wieziennego……….36
2. Etyka zawodowa i prestiz zawodu………...

Czytaj więcej

Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Obraz podkultury wieziennej

1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5
1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7
1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9
1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14

Rozdzial II.
Przejawy podkultury wieziennej

2.1 Poczucie odrebnosci grupowej ………. 27
2.2 Struktura w populacji ‚grypsujacych’………. 30
2.3 System wartosci w podkulturze wieziennej ………. 35
2.4. Środki zabezpieczajace funkcjonowanie grupy nieformalnej………. 43
2.5 Gwara wiezienna – ‚gryps’ ………. 51
2.6 Tatuaze – ‚dziargi’………. 63
2.7...

Czytaj więcej

Metody resocjalizacji skazanych w zakladach karnych na przykładzie literatury.


Wstęp………3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka………5

1.1 Pojecie resocjalizacji
1.2 Cele resocjalizacji
1.3 Zasady resocjalizacji

Rozdzial II
Resocjalizacja w zakladach karnych………13

2.1 Podstawy formalno prawne resocjalizacji
2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
2.3 Zadania pedagoga resocjalizujacego
2.4 Diagnoza jako punkt wyjscia w oddzialywaniach resocjalizacyjnych
2.4.1 Przedmiot diagnozy penitencjarnej, tradycyjnej i zmodernizowanej
2.4.2Diagnoza a terapia wychowawcza
2.4.3 Diagnoza efektywnosci resocjalizacji
2.4.4Metody diagnostyczne

R...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wieznia


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Podstawowe pojecia i ich objasnienie………4
1.2. ‚Drugie zycie’wieznia i hierarchia wiezienna………7
1.3. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………15
1.4. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………21
1.5. Formalna organizacja wiezienia alternatywa dla podkultury wieziennej………26
1.6. Przejawy podkultury wieziennej………32

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………37
2.2. Problemy badawcze………38
2.3. Hipotezy robocze………39
2.4. Zmienne zalezne, niezalezne i posredniczace………40
2.5...

Czytaj więcej

Agresji i autoagresja w świetle literatury.

Wstęp………5

Rozdzial I.
Agresji i autoagresja w świetle literatury………7

1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia
2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii
2.1. Organiczne podloze agresji
2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji
2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres
3. Przyczyny zachowan agresywnych i altoagresywnych
4. Rodzaje i techniki zachowan agresywnych

Rozdzial II.
Miejsce agresji w podkulturze wieziennej………37

1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna
2. Ogólna charakterystyka podkultury wieziennej
2.1. Grupa wiezniów grypsujacych
2.2. Wiezniowie niegrypsujacy (frajerzy, nieludzie)
2.3...

Czytaj więcej

Rola wychowawcy w procesię oddzialywan resocjalizacyjnych zakladów poprawczych.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Osoba wychowawcy, jej cechy, osobowosc, funkcje i zadania

1.1 Wychowawca-nauczyciel w pogladach wybitnych pedagogów……….. 5
1.2 Sylwetka efektywnego wychowawcy -cechy charakteru ………..11
1.3 Zadania i funkcje wychowawców ………..18

Rozdzial II
Techniki, metody i systemy oddzialywan w resocjalizacji.

2.1 Diagnozowanie w pedagogice resocjalizacyjnej……….. 21
2.2 Wybrane techniki oddzialywan resocjalizacyjnych ………..27
2.2.1 Antropotechnika……….. 28
2.2.2 Kulturotechnika ………..32
2.2.3 Psychoterapia ………..38
2.3 Systemy oddzialywan wychowawczych w resocjalizacji……….. 44

Rozdzial I...

Czytaj więcej

Skutecznosc resocjalizacji skazanych. Analiza w oparciu o badania wlasne na podstawie praktyki Zakladu Karnego w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I

Znaczenie resocjalizacji w kontekscie systemu wieziennictwa w Polsce

1.1. Istota i definicje resocjalizacji………8
1.2. Historia zalozen resocjalizacji w Polsce i na swiecie………16
1.3. Wspólczesne systemy resocjalizacyjne………19
1.4. Zalozenia resocjalizacji w zakladach karnych w Polsce………22
1.5. Problemy z wdrozeniem systemu resocjalizacji w Polsce………26


Rozdzial II
Zaklady karne jako element systemu resocjalizacji

2.1. Istota i zalozenia funkcjonowania zakladów karnych………28
2.2. Rodzaje zakladów karnych………30
2.3. Zasady organizacji w wiezieniu………35
2.4. Etyka zawodowa pracowników wieziennictwa………41
2.5...

Czytaj więcej

System penitencjarny III RP.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka wieziennictwa

1. Historia wieziennictwa na swiecie
2. Historia wieziennictwa w Polsce
3. Wiezienia dla kobiet
4. Spoleczenstwo wiezienne – podkultura srodowiska wieziennego

Rozdzial II
Podstawowe problemy wieziennictwa w Polsce

1. Czynniki kształtujące stan wieziennictwa w Polsce
2. Możliwościi potrzeby realizacji zadan wieziennictwa w Polsce


Rozdzial III
Wspólczesny system resocjalizacji penitencjarnej

1. Zasady wykonywania kary pozbawienia wolnosci
2. Resocjalizacja w warunkach izolacji penitencjarnej
3. Psycholog wiezienny w procesię resocjalizacji penitencjarnej


Rozdzial IV
Działalność ...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w zakładzie karnym.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka resocjalizacji.

1.1. Pojecie resocjalizacji………6
1.2. Cele resocjalizacji………6
1.3. Zasady resocjalizacji………7
1.4. Etapy resocjalizacji………9
1.5. Modele systemu resocjalizacji………11
1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14
1.7. System wiezienny w Polsce………18


Rozdzial II
Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego.

2.1. Niepowodzenia szkolne………24
2.2. Niedostosowanie społeczne………26
2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29
2.4. Szkola wobec niepowodzen szkolnych i ich roli w patologizacji ucznia………36
2.5...

Czytaj więcej

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych.

1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13

Rozdzial 2.
Schematy eksperymentalne.

2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20
2.2. Schemat szeregów czasowych………20
2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22
2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24
2.5. Schemat Solomona ………26
2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27
2.7...

Czytaj więcej

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota samookaleczen.

1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4
1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7
1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13
1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15
1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17
1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19

Rozdzial II.
Źródła i funkcje samookaleczen.

2.1. Przyczyny samookaleczen………20
2.2. Motywacja samookaleczen………25
2.3. Funkcje samookaleczen………27
2.4. Konsekwencje samookaleczen………32

Rozdzial III.
Leczenie osób dokonujacych samookaleczen.

3.1. Zrozumiec osobe samo okaleczajaca sie………34
3...

Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolnosci opinie spoleczenstwa- resocjalizacja, czy regres?


Wstęp………2

Rozdzial I.
Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka.

1.1. Rozwój koncepcji praw czlowieka………4
1.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego………14
1.3. Krajowe akty ochrony praw czlowieka………20


Rozdzial II.
Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce.

2.1. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w Konstytucji RP z 1997r………23
2.2. Kara pozbawienia wolnosci i jej rodzaje w świetle Kodeksu Karnego z 1997r………25
2.3. Rodzaje i typy zakladów karnych………27
2.4. Cele i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci………38
2.5. Pojecie praw skazanego………39


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej &211; przyczyny, profilaktyka


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko agresji wśród młodzieży w świetle wybranej literatury przedmiotu

1.1. Pojecie agresji……….5
1.2. Formy i rodzaje agresji………. 12
1.3. Teorie psychologiczne agresji………. 18
1.4. Objawy i skutki agresji………. 22


Rozdzial II.
Spoleczno-kulturowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży i jej zapobieganie

2.1.Srodowisko rodzinne………. 26
2.2. Szkola………. 31
2.2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji w szkole………. 32
2.3. Grupa rówiesnicza………. 38
2.4. Uwarunkowania społeczne………. 42
2.5. Działania profilaktyczne w szkole ……….46


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………. 55
3.2...

Czytaj więcej

Zjawisko narkomanii w Polsce jako problem spoleczny


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce

1. Podstawowe pojecia zwiazane z narkomania
2. Poczatki narkomanii w Polsce i charakterystyka problemu
3. Próby przeciwdziałania narkomanii w Polsce


Rozdzial II
Wpływ narkotyków na organizm i zycie czlowieka

1. Przyczyny i skutki narkomanii
2. Formy zazywania narkotyków
3. Podzial narkotyków


Rozdzial III
Leczenie i zapobieganie zjawisku narkomanii

1. Wybór formy leczenia
2. System leczenia w Polsce
3. Profilkatyka narkomanii


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja w zakładzie poprawczym w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka resocjalizacji.

1.1. Pojecie resocjalizacji………6
1.2. Cele resocjalizacji………6
1.3. Zasady resocjalizacji………7
1.4. Etapy resocjalizacji………9
1.5. Modele systemu resocjalizacji………11
1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14
1.7. System wiezienny w Polsce………18


Rozdzial II
Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego.

2.1. Niepowodzenia szkolne………24
2.2. Niedostosowanie społeczne………26
2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29
2.4. Szkola wobec niepowodzen szkolnych i ich roli w patologizacji ucznia………36
2.5...

Czytaj więcej

Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze

1.1. Pojecie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5
1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8
1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16
1.4. Przyczyny narkomanii……….21
1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23


Rozdzial II
Metodyka badawcza

2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badan……….25
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….26
2.3 Zmienne i wskazniki……….27
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.5 Charakterystyka, przebieg i organizacja badan……….31


Rozdzial III
Narkomania, jako problem spoleczny wśród młodzieży ...

Czytaj więcej

Polityka państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce na przykładzie zakladu karnego w XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji

1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7
1.2 Struktura i dzialalnosc zakladów karnych w Polsce………. 11
1.3 Funkcje instytucji penitencjarnej………. 16


Rozdzial II
Jednostki organizacyjne Sluzby Wieziennej

2.1 Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej ……….19
2.2 Okregowe inspektoraty Sluzby Wieziennej………. 31
2.3 Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby Wieziennej………. 38


Rozdzial III
Praca w Sluzbie Wieziennej

3.1 Umundurowanie i dystynkcje wiezienników ……….43
3.2 Zakres kompetencji personelu wieziennego………. 46
3...

Czytaj więcej

Wpływ samorzadnosci na zachowania i postawy wychowanków na przykładzie placówki resocjalizacyjnej w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Samorzadnosc i jej wartość spoleczna.

1.1. Charakterystyka samorzadnosci w róznych jej formach i srodowiskach wystepowania………6
1.2. Cele i zadania samorzadnosci………12
1.3. Psychologiczno-spoleczny aspekt samorzadnosci ………17
1.3.1. Rozwijanie samorzadnosci w grupie ………17
1.3.2. Tworzenie wiezi społecznych w grupie………20
1.3.3. Rozwiazywanie konfliktów w grupie ………23


Rozdzial II
Samorzadnosc placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych.

2.1. Rodzaje placówek opiekunczo-wychowawczych………29
2.2. Zadania placówek opiekunczo-wychowawczych………30
2.3. Rola i znaczenie swietlic terapeutycznych………35
2.3.1...

Czytaj więcej

Postawy mezczyzn skazanych wobec pracyWstęp

Rozdzial 1.
Praca a resocjalizacja.

1.1. Pojecie pracy i jej funkcje…………4
1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………7
1.2.1. Resocjalizacja przez prace…………9
1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy…………16
1.3. Regulacje prawne dotyczace zatrudnienia skazanych…………19
1.4. Stan badan na temat pracy skazanych oraz ich postaw wobec niej…………23


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan postaw mezczyzn skazanych wobec pracy.

2.1. Przedmiot i cele badan, problemy i hipotezy…………25
2.2. Zmienne i wskazniki…………29
2.3. Metoda, technika i narzedzie badan, sposób analizy zebranego materialu badawczego…………32
2.4...

Czytaj więcej

Możliwościi ograniczenia dotyczace zadan wykonywanych w Areszcie Sledczym Myslowice przez funkcjonariuszyWstęp………… 3

Rozdzial I
Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w kontekscie instytucji dla skazanych na podstawie literatury przedmiotu

1.1 Historia polskiego wieziennictwa na tle wieziennictwa na swiecie …………5
1.2 Wiezienie jako instytucja resocjalizacyjna. Przeslanki formalno-prawne i struktura organizacyjna………… 10
1.3 Możliwościi ograniczenia funkcjonariuszy wieziennictwa w wykonywaniu …………31


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy naukowe badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan …………40
2.2 Problemy badawcze………… 42
2.3 Teren i próba badawcza …………44
2.4 Metoda i techniki oraz narzedzia badawcze …………46
2...

Czytaj więcej

Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu

1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5
1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16
1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan ……….30
2.2 Problemy badawcze ……….33
2.3 Teren i próba badawcza………. 34
2.4 Metoda i techniki badawcze oraz narzedzia badawcze………. 36
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych ……….39


Rozdzial III
Formy realizowania czasu wolnego ba...

Czytaj więcej

Subkultura wiezienna jako problem pedagogiczny i penitencjarny


Wstęp………….2

Rozdzial I
Podkultura oraz system wieziennictwa w Polsce.

1. Podkultura i jej geneza………….4
2. Rodzaje oraz charakterystyka podkultur………….9
3. Zadania Sluzby Wieziennej………….19
4. Systemy oddzialywan na skazanych………….21


Rozdzial II
Podzial i charakterystyka grup nieformalnych w zakladach karnych.

1. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………….27
2. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………….28
3. Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………….36
4. Normy wytwarzane przez uczestników podkultury wieziennej………….39


Rozdzial III
Oddzialywanie podkultury wieziennej na osadzonych.

1...

Czytaj więcej

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostalej spolecznosci studenckiej wobec osób odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1
Wyjasnienie podstawowych pojęć

1.1 Definicje resocjalizacji………..7
1.2 Przestepczosc………..10
1.3 Rodzaje przestepstw………..11
1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci………..14


Rozdzial 2
Postawy.

2.1 Postawy społeczne………..18
2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21
2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja wiezniów………..23
2.4 Istota readaptacji społecznej………..25


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1 Cel pracy………..27
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..28
3.4 Charakterystyka grupy badawczej………..28


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan

4.1...

Czytaj więcej

Terapia osób uzaleznionych od środków odurzajacych w polskim systemie penitencjarnym.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Uzaleznienie od środków odurzajacych

1.1. Pojecie srodka odurzajacego w rozumieniu Kodeksu Karnego………. 7
1.2. Historia terapii uzaleznien w Polsce ……….12
1.3. Kierunki i perspektywy rozwoju terapii uzaleznien w polskich zakladach karnych………. 20

Rozdzial II
Specyfika terapii uzaleznien od środków odurzajacych w zakladach karnych

2.1. Trójbiegunowa relacja terapeutyczna ……….22
2.2. Cel, sens i konsekwencje przymusu terapeutycznego ……….25
2.3. Mechanizm negatywnej selekcji pacjentów do wieziennych programów ……….29

Rozdzial III
Organizacja i metody stosowane w terapii uzaleznien skazanych

3.1...

Czytaj więcej

Kuratela sadowa a proces resocjalizacji nieletnich


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Kuratela sadowa w u ujęciu teoretycznym

1.1. Kuratela sadowa, kurator – analiza definicyjna pojec………..5
1.2. Kuratela sadowa w aspekcie historycznym………..7
1.3. Modele kurateli sadowej………..13
1.4. Kuratela jako metoda w wychowaniu resocjalizacyjnym………..20
1.5. Kategoria zawodowa oraz funkcje kuratora sadowego………..24


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Cel i przedmiot badan………..32
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………..33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..37
2.4. Organizacja i przebieg badan………..42


Rozdzial III.
Kurator sadowy w procesię resocjalizacji nieletnich w świetle badan wla...

Czytaj więcej

Rola psychologa wieziennego


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Rola psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych – analiza wybranych aspektów w oparciu o literature przedmiotu

1.1 Izolacja wiezienna jako sytuacja trudna………. 3
1.2 Rola personelu penitencjarnego……….6
1.3 Specyfika pracy psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych………. 9
1.3.1 Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych………. 21
1.3.2 Zapobieganie samobójstwom i innym zachowaniom autoagresywnym………. 24
1.3.3 Rozpoznawanie i wstepne diagnozowanie zaburzen psychicznych………. 29
1.3.4 Oddzialywania terapeutyczne ……….32
1.3.5 Prowadzenie programów readaptacji społecznej………. 37
1...

Czytaj więcej

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego


Wprowadzenie………. 6

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne

1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9
2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16
3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18
4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22
5 Róznice w pracy z osoba uzalezniona a zwyklym klientem……….. 23


Rozdzial II
Projekty i metodologia

1 Projekt Equal: „Dajmy sobie prace – Ekoszansa”………. 26
2 Wspieranie reintegracji zawodowej osób opuszczajacych osrodki Monar i Markot………. 27
3 Projekt: Ty tez potrafisz ……….30
4 Wyniki Projektu: Ty tez potrafisz………. 33


Rozdzial III
Poradnik
1 Wprowadzenie

2...

Czytaj więcej

Przyczyny demoralizacji wychowanek zakladu poprawczego.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne

1.1. Pojecie demoralizacji oraz jej przyczyny – demoralizacja a przestepczosc nieletnich
1.2. Przestepczosc nieletnich w ujęciu teoretyczno – prawnym
1.3. Glówne teorie etiologii demoralizacji oraz przestepczosci dziewcząt

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze
2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze

Rozdzial III.
Przyczyny demoralizacji wychowanek z Zakladu Poprawczego w XYZ z ostatnich 3 lat – analiza wyników badan

3.1. Analiza badan przeprowadzonych za pomoca kwestionariusza ankiety
3.2...

Czytaj więcej

Ocena wytrzymalosci plywackiej zolnierzy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Historia plywania

1.1.Rozwój plywania od starozytnosci do XIX wieku………… 4
1.2.Poczatek i rozwój plywania sportowego……….. 10
1.3. Historia techniki plywania ………..14

Rozdzial II
Wytrzymalosc plywacka w świetle literatury

2.1.Pojecie wytrzymalosci ………..19
2.2. Klasyfikacja wytrzymalosci……….. 20
2.3. Rozwój wytrzymalosci w ontogenezie……….. 22
2.4. Metody kształtowania wytrzymalosci ………..25
2.5. Metody kontroli wytrzymalosci ………..28
2.6. Znaczenie techniki w plywaniu ………..33
2.7. Specjalne uzdolnienia plywackie ………..35

Rozdzial III
Cel badan……….. 37

Rozdzial IV
Material i metody badan ………..38

Rozdzial IV
Wy...

Czytaj więcej

Portret psychologiczny a resocjalizacja osób skazanych za zabójstwo.


Wstęp (wprowadzenie)…………5

Rozdzial 1.
Problematyka przestepstw przeciwko życiu i zdrowiu w świetle literatury.

1.1 Kara pozbawienia wolnosci- istota, cechy i charakterystyka…………6
1.2 Rodzaje zabójstw…………8
1.3 Czynniki kryminogenne zabójstw…………11
1.4 Środki resocjalizacji…………15
1.5 Kara smierci- argumenty ‚za’ i ‚przeciw’…………21

Rozdzial 2.
Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw.

2.1 Co to jest zabójstwo? Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw…………25
2.2 Motywy popelniania zbrodni………… 35
2.3 Typologia sprawców zabójstw- zabójcy seryjni…………42

Rozdzial 3.
Resocjalizacja i problemy pedagogiczne osób sk...

Czytaj więcej

Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Przestepczosc – zagadnienia wprowadzajace

Wprowadzenie ………..6
1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ………..6
1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……….. 8
1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych ………..12
1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ………..13
1.3.2. Przestepczosc w ujęciu socjologicznym ………..14


Rozdzial 2.
Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego

Wprowadzenie……….. 21
2.1. Przystosowanie społeczne……….. 22
2.2. Niedostosowanie społeczne ………..25
2.2.1. Próba zdefiniowania pojecia……….. 25
2.2.2. Niedostosowanie społeczne……….. 28
2.2.3...

Czytaj więcej

Rola pomocy postpenitencjarnej w percepcji skazanych osadzonych w Zakladzie Karnym w XYZ

Wstęp……………4

Rozdzial 1
Zaklad karny jako instytucja resocjalizacji penitencjarnej……………5

1. Typy i rodzaje zakladów karnych……………7
2. Specyfika izolacji penitencjarnej i jej wpływ na osadzonych……………15
3. Rola nagród i kar w procesię resocjalizacji penitencjarnej……………23
4. Środki penitencjarne stosowane wobec osadzonych w jednostkach penitencjarnych……………30


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

1 cel i przedmiot badan……………38
2. Problematyka badawcza i hipotezy……………40
3. Metody i techniki badan, narzedzia badawcze……………46
4. Teren badan i zasady doboru próby……………50
5...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna


Streszczenie…………4

Wstęp…………5

Rozdzial I
Podkultura wiezienna – istota i charakterystyka

1.1. Zaleznosc podkultury od kultury dominujacej…………6
1.2. Etiologia podkultury wieziennej…………9
1.3. Hierarchiczny uklad wladzy w wieziennej grupie nieformalnej…………13
1.3.1. Struktura populacji ‚grypsujacych’…………15
1.3.2. Przywództwo w ‚drugim zyciu’…………17
1.3.3. Funkcje gwary wieziennej…………18


Rozdzial II
Specyfika populacji wiezniów mlodocianych

2.1. Skazani mlodociani w świetle obecnych uregulowan prawnych…………19
2.2. Rozwiazania dotyczace nieletnich we wspólczesnym prawie polskim…………21
2.3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Podkultury Wieziennej

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Specyfika i funkcjonowanie zakladów karnych w Polsce.

1.1. Typologia zakladów karnych…………
1.2. Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolnosci………… 18

Rozdzial II
Problematyka podkultury wieziennej.

2.1. Geneza podkultury wieziennej………… 28
2.2. Podzialy nieformalne w podkulturze wieziennej………… 34
2.3. Czynniki warunkujace przynaleznosc do podkultury………… 40
2.4. Przejawy funkcjonowania podkultury wieziennej………… 45

Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel badan………… 50
3.2. Przedmiot badan………… 51
3.3. Problemy badawcze………… 52
3.4. Hipotezy badawcze………… 55
3.5...

Czytaj więcej

Obsługa przedsiebiorstw jako problem działalności biura rachunkowego

Wstęp…………4

1. Prowadzenie działalności gospodarczej

1.1 Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej…………5
1.2 Formy działalności gospodarczej …………10
1.3 Istota i dzialalnosc przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej………… 15


2. Tworzenie biura rachunkowego

2.1 Zakladanie firmy …………22
2.2 Uslugowe prowadzenia ksiag rachunkowych………… 28
2.2.1 Certyfikat ksiegowego …………30
2.2.2 Doradca podatkowy…………32
2.2.3 Biegly rewident …………36
2.2.4 Certyfikacja zawodu ksiegowego………… 41


3. Działalność biura rachunkowego

3.1 Opodatkowanie działalności gospodarczej………… 46
3.2 Ksiegowosc przedsiębiorstwa …………51
3...

Czytaj więcej

Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich.Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko przestepczosci wśród mlodziezy.

1.1. Zjawiska przestepczosci nieletnich………. 6
1.2. Przyczyny przestepczosci mlodziezy………. 9
1.3. Profilaktyka przestepczosci nieletnich………. 24
1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie dzialan profilaktycznych………. 24
1.3.2. Programy profilaktyki uzaleznien w szkolach………. 28
1.3.3. Inne instytucje wspierajace działania profilaktyczne………. 29


Rozdzial II.
Oddzialywania resocjalizacyjne wobec nieletnich.

2.1. Rodzaje modeli resocjalizacyjnych………. 31
2.2. Tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich………. 34
2.3...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna w zakladach penitencjarnychWstęp……….. 4

Rozdzial I
Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia w zakadach karnych w świetle literatury przedmiotu……….. 6

1.1 Definicja podkultury wieziennej……….. 6
2.1 Charakterystyka podkultury wieziennej……….. 11
3.1 Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej……….. 19
4.1 Normy tworzone przez uczestników podkultury wieziennej……….. 23
5.1 Przyczyny laczenia się aresztantów w grupy nieformalne……….. 31
6.1 Podkultura wiezienna a proces resocjalizacji……….. 37
Podsumowanie……….. 44


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2...

Czytaj więcej

Strategia państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce w oparciu o zakladu karnego w ( tym i tym ZK)


Wstęp……….4

Rozdzial I
Glówne pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji

1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7
1.2 Dzialalonosc i struktura zakladów karnych w Polsce………. 11
1.3 Funkcje instytucji penitencjarnych ……….15


Rozdzial II
Sluzba Wiezienna i jej jednostki organizacyjne

2.1 CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej………. 18
2.2 Okregowy inspektorat Sluzby Wieziennej………. 31
2.3 COSSW – Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby Wieziennej………. 37


Rozdzial III
Praca w Sluzbach Wieziennych

3.1 Dystynkcje i umundurowanie wiezienników ……….42
3.2 Kompetencji personelu wieziennego – zakres………. 44
3...

Czytaj więcej

Proces resocjalizacyjny nieletnich przestepców.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Zjawisko nieprzystosowania społecznego mlodziezy

1.1. Istota nieprzystosowania społecznego……… 6
1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego……… 13
1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego……… 20
1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego……… 26
1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego……… 32

Rozdzial 2.
Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestepców.

2.1. Typologia modeli resocjalizacyjnych……… 36
2.2. Nowatorskie tendencje w procesię resocjalizacji nieletnich ……… 40
2.3. Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii (MOS) i Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze (MOW)……… 45
2.4...

Czytaj więcej

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Typologia Zakladów Karnych

1. Rodzaje zakladów karnych………..9
1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10
1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10
1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10
1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu wojskowego……….. 11
2. Typy zakladów karnych ………..11
2.1 Zaklady karne typu zamknietego……….. 12
2.2 Zaklady karne typu pólotwartego……….. 12
2.3 Zaklady karne typu otwartego ………..13
3. System odbywania kar ………..14
3.1 System programowego oddzialywania……….. 15
3.2 System terapeutyczny……….. 16
3.3 System zwykly ………..17
4. Kobiety w wiezieniach………....

Czytaj więcej

Stosunek studentów resocjalizacji do osób odbywajacych kare pozbawienia wolnosci

Wstęp……….3

Rozdzial I
Osoby odbywajace kare pozbawienia wolnosci – wybrane problemy

1.1 Tresc pojecia resocjalizacja………. 4
1.2 Tresc pojecia przestepczosc i przestepstwo………. 5
1.3 Rodzaje przestepstw i typologia przestepców………. 7
1.4 Tresc pojecia recydywa i jej powrotnosc ……….10
1.5 Postawy społeczne ……….12
1.6 Wykluczenie i marginalizacja spoleczna ……….14
1.7 Stygmatyzacja i etykietowanie społeczne………. 17
1.8 Problemy readaptacji społecznej bylych wiezniów………. 19


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 21
2.2. Problematyka badawcza……….23
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….24
2...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofil...

Czytaj więcej

Zjawisko podkultury wieziennej i jego wpływ na efekty oddzialywan penitencjarnych

Sumary ……… 3
Wstęp ……… 5

Rozdzial I.
Podkultura wiezienna w świetle literatury naukowej

1.1. Podstawowa terminologia zwiazana z tematem pracy ze szczególnym uwzglednieniem oddzialywan penitencjarnych ………7
1.2. Kultura, podkultura- wyjasnienie terminologii, problemy definicyjne, stosunek wzgledem siebie ……… 13
1.3. Deprywacyjny charakter instytucji izolacyjnych ……… 17
1.4. Determinanty przynaleznosci do grup nieformalnych na tle podkulturowym ……… 23

Rozdzial II.
Przejawy i wpływ podkultury wieziennej na funkcjonowanie osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej

2.1. Etiologia podkultury wieziennej ……… 27
2.2...

Czytaj więcej

Zdobienie ciala i zachowania autodestruktywne mlodziezyWstęp………3

Rozdzial I
Zachowania autodestruktywne mlodziezy

1. Autoagresja u mlodziezy. Rodzaje, przejawy i przyczyny zachowan autodestruktywnych………5
2. Srodowisko rodzinne, rówiesnicze oraz mass media jako geneza autodestrukcji………11
3. Moda wizerunkowa jako kod zachowan autodestrukcyjnych………18
4. Wazniejsze prace dotyczace autodestrukcji………25


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Uzasadnienie problemu badawczego………29
2. Metody i techniki badan………31
3. Opis grupy badawczej i terenu badan………33
4. Sposoby opracowania wyników………34


Rozdzial III
Wyniki badan

1. Rodzaje zachowan autodestruktywnych………36
a) Narkotyki………36
b) Alkohol………40
...

Czytaj więcej

Zagrozony proces resocjalizacji w kontekscie problematyki przemytu narkotyków na teren zakladu karnego.


1. Proces resocjalizacji – istota i praktyka.

1.1 Cele i funkcje procesu resocjalizacji………..4
1.2 Metody resocjalizacji penitencjarnej………..6
1.3 Przedmiot i podmiot resocjalizacji………..10
1.4 Strategie wychowania resocjalizujacego………..12


2. System penitencjarny w Polsce.

2.1 Wieziennictwo – geneza………..19
2.2 Resocjalizacja w odmianie penitencjarnej………..23
2.3 Zaklady karne i areszty sledcze………..26
2.4 Klasyfikacja skazanych i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci………..30


3. Patologia instytucji wieziennej.

3.1 Dysfunkcjonalnosc instytucji………..36
3.2 Problem przemytu – narkotyki………..37
3.3 Nieformalna stratyfikacja wiezniów………....

Czytaj więcej

Przyczyny i skutki przeludnienia wiezien w Polsce

Wstęp.

Rozdzial I
Wieziennictwo w Polsce

1.1 Rozwój wieziennictwa w Polsce
1.2 Charakterystyka zakladów karnych w Polsce
1.3 Personel wiezienny


Rozdzial II
Wybrane zagadnienia z wieziennictwa

2.1 Zachowania terytorialne ludzi
2.2 Poczucie prywatnosci
2.3 Zatloczenie
2.4 Systemy wykonywania kary pozbawienia wolnosci
2.5 Psychologiczne aspekty izolacji
2.6 Dwie spolecznosci wiezienne


Rozdzial III
Nadmiar populacji wieziennej

3.1 Przepelnienie wiezien w Polsce
3.2 Przyczyny i skutki przepelnienia w zakladach karnych
3.3 Negatywne aspekty przepelnienia wiezien


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Praca w Sluzbie Wieziennej w opinii funkcjonariuszy Zakladu Karnego w XYZ


Wstęp…………..5

Rozdzial I
Glówne pojecia z zakresu instytucji, organizacji i struktury organizacyjnej.

1.1. Definicja i rodzaje instytucji. Instytucje totalne…………..8
1.2. Działalność, organizacja i struktura organizacyjna Zakladów Karnych w Polsce……………12
1.3. Funkcje instytucji penitencjarnych……………17
1.4. CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej……………18
1.5. Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej……………25


Rozdzial II
Praca w Sluzbach Wieziennych.

2.1. Dystynkcje i umundurowanie wiezienników……………27
2.2. Kompetencje personelu wieziennego – zakres…………..31
2.3...

Czytaj więcej

Doswiadczenia przestepczosci wychowanków Zakladu Poprawczego w Tarnowie


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przestepczosc wśród nieletnich

1.1 Pojecie agresji, przemocy i przestepczosci………..5
1.2 Przyczyny przestepczosci wśród nieletnich……….. 9
1.3 Rodzaje zachowan sprzyjajacych przestepczosci……….. 13
1.4 Zapobieganie przestepczosci wśród nieletnich ………..16
1.5 Przestepczosc nieletnich w świetle badan naukowych……….. 17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan ………..20
2.2 Problemy badawcze ………..22
2.3 Hipotezy badawcze ………..24
2.4 Zmienne i wskazniki ………..25
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27
2.6 Miejsce i termin badan ………..30
2.7 Opis grupy osób badanych ………..31


Rozdzia...

Czytaj więcej

Kara ograniczenia wolnosci a funkcja resocjalizacyjna


Wstęp
Rozwiniecie
Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zjawisko przestepczosci nieletnich w powiecie kazimierskim na podstawie danych Komendy Policji Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej

Wstęp ………… 1

Rozdzial I
Prawne aspekty przestepczosci nieletnich.

1.1. Pojecie nieletniego………… 3
1.2. Odpowiedzialnosc karna nieletniego………… 6
1.3. Kwalifikacja prawna popelnionych czynów………… 13


Rozdzial II
Srodowiskowe czynniki ryzyka przestepczego nieletnich.

2.1. Srodowisko rodzinne a przestepczosc nieletnich………… 22
2.2. Srodowisko szkolne………… 33
2.3. Rola grupy rówiesniczej………… 41


Rozdzial III
Działalność ustawowych instytucji w zapobieganiu przestepczosci nieletnich.

3.1. Zakres dzialan policji w przeciwdzialaniu przestepczosci nieletnich………… 48
3.2. Funkcjonowanie sadów rodzinnych i opiekunczych………… 65


Rozdzial IV
Metodolog...

Czytaj więcej

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych

Wstęp………. 4

Rozdzial I
Proces resocjalizacji w literaturze.

1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6
1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8
1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11
1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19
1.4.1. Modele instytucji kurateli sadowej……… 19
1.4.2. Role, zadania, obowiazki kuratora sadowego……… 21


Rozdzial II
Organizacyjne determinanty efektywnosci kurateli sadowej

2.1. Specyfika zawodu kuratora sadowego ………28
2.2. Wymagania kwalifikacyjne i zawodowe wobec kuratorów sadowych……… 30
2.3...

Czytaj więcej

Uwarunkowanie stresu zawodowego u funkcjonariuszy służby wieziennej

Wstęp………..3

Rozdzial I
Stres w pracy zawodowej

1.1. Charakterystyka stresu……….. 5
1.2. Wybrane koncepcje stresu zawodowego……….. 11
1.3. Czynniki stresogenne ………..17
1.4. Charakterystyka zródel stresu u funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej……….. 23


Rozdzial II
Konsekwencje stresu zawodowego

2.1. Struktura organizacyjna Sluzby wieziennej ………..31
2.2. Zdrowotne skutki stresu zawodowego ………..35
2.3. Zespól wypalenia zawodowego ………..37
2.4. Inne skutki stresu zawodowego……….. 41


Rozdzial III
Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem zawodowym

3.1. Pojecie zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem zawodowym……….. 44
3.2...

Czytaj więcej

Skutecznosc resocjalizacji w wiezieniu pólotwartym w XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Problematyka pracy w świetle literatury

1. Rozwój kary pozbawienia wolnosci w Polsce po II wojnie swiatowej……….. 5
2. Aktualny system penitencjarny w Polsce ……….9
2.1. Rola pracy w zakładzie karnym w Polsce ……….11
2.2. Rola rodziny w procesię resocjalizacji ……….13
3. Zasady resocjalizacji……….14
3.1.Zasady resocjalizacji penitencjarnej ……….15
4. Metody oddzialywan w polskim modelu penitencjarnym………. 19
4.1. Podzial metod resocjalizacyjnych ……….19


Rozdzial 2.
Wieziennictwo i kara pozbawienia wolnosci w świetle literatury

1. System wiezienny w Polsce ……….24
2. Typy zakladów karnych w Polsce wspólczesnie ………...

Czytaj więcej

Rozwój systemu resocjalizacji w Chinach.


Wstęp………..2

1. Definicja slowa “resocjalizacja” i historia mysli resocjalizacyjnej……….. 2
1.1 Poczatki kształtowania się systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji………..3

2. Podstawowe infromacje o Chinach (dane demograficzne, ustrój polityczny)………..5

3. Prawo karne w Chinskiej Republice Ludowej………..7

4. System resocjalizacyjny w Chinach. Prawda czy mit?……….. 8

4.1. Prawa czlowieka w Chinskiej Republice Ludowej………..9


5. Laogai (Laodong Gaizao) czyli “naprawa przez prace”………..11

6. Przelomowe decyzje Plenum. Obozy pracy przeszly do historii?……….. 12
6.1 Akty tortur wobec skazanych………..13
6.2 Absurdalna rzeczywistosc………....

Czytaj więcej

Rola kuratora w procesię resocjalizacji nieletnich.


Wstęp

Rozdzial 1.
Niedostosowanie społeczne nieletnich

1.1 Pojecie i zakres niedostosowania społecznego w świetle literatury
1.2 Zaburzenia w zachowaniu i nieprzystosowanie społeczne nieletnich
1.3 Ogólny model diagnozowania i przyczyny niedostosowania


Rozdzial 2.
Idea wspólczesnej praktyki resocjalizacyjnej a zadania kuratora sadowego

2.1 Podstawowe zalozenia pedagogiki resocjalizacyjnej
2.2 Postepowanie z nieletnimi w ujęciu ewolucyjnym na tle glównych tendencji w zapobieganiu i zwalczaniu przestepczosci
2.3 Zawód kuratora i struktura systemu kurateli sadowej
2.4 Metodyka pracy kuratora sadowego
2...

Czytaj więcej

Kobiety-matki w zakładzie karnym.


Wstęp……….6

Rozdzial 1
Macierzynstwo a izolacja.

1.1. Definicje macierzynstwa……….8
1.2. Pojecie izolacji……….10
1.3. Psychologiczne i fizjologiczne konsekwencje rozlaki matki z dzieckiem………. 14
1.4. Prawo a macierzynstwo w izolacji……….19

Rozdzial 2
Przestepczosc kobiet.

2.1. Przestepstwo w prawie karnym……….22
2.2. Przekrój spoleczny i psychologiczny sprawczyn wybranych typów przestepstw.23
2.2.1. Zabójstwo partnera w wyniku przemocy domowej……….24
2.2.2. Dzieciobójczynie……….26
2.2.3. Przestepczosc zorganizowana kobiet……….28

Rozdzial 3
funkcjonowanie domów dla matki i dziecka przy zakladach karnych.

3.1...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich