Tematy Resocjalizacja

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego.


Wstęp

I. Czesc teoretyczna.

1. Pojecie stymulacji.
2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M.
Zuckermana.
3. Koncepcje temperamentu.
3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta,
Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i
Plomina.
3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc
jako glówne wymiary temperamentu wg. H.J. Eysencka.
4. Zwiazek reaktywnosci z zapotrzebowaniem na
stymulacje i z aktywnoscia.
4.1. Analiza pojecia reaktywnosci.
4.2. Proces regulacji stymulacji i posrednio
aktywacji.
4.3. Czynniki warunkujace róznice indywidualne w
zakresię optymalnego poziomu aktywacji (optimum
stymulacji).
4.4. Aktywna i bierna regulacja stymulacji na poziomie
mechanizmu fizjologicznego reaktywnosci.
4.5. Zmiana zapotrzebowania na stymulacje przy
aktywnej i biernej regulacji stymulacji.
4.6. Reaktywnosc a zdolnosc regulacji stymulacji i
w efekcie aktywacji.
5. Agresja.
5.1. Teorie zachowan agresywnych.
5.2. Pojecie agresji i motywy czynnosci agresywnych.


II. Rozdzial metodologiczny.

1. Problematyka badawcza. Cele i hipotezy badawcze.
2. Metody i techniki badan.
3. Charakterystyka wlasnych narzedzi badawczych.
4. Charakterystyka terenu badan. Populacja badawcza.


III. Analiza wyników .

1. Wyniki badan przeprowadzone Skal± Poszukiwania
Wrazen (SSS) M. Zuckermana.
2. Wyniki badan przeprowadzone inwentarzem EPQ-R.
3. Wyniki przeprowadzone Inwentarzem Psychologicznym
Syndromu Agresji.


IV. Wnioski koncowe.

Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rycin.
Aneks.

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja młodzieży w zakladach karnych na przykładzie wiezienia w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Pojecie resocjalizacji……… 4
2. Cele resocjalizacji ………6
3. Zasady resocjalizacji……… 12


Rozdzial II.
Zaklady karne jako instytucje resocjalizacyjne

1. Postawy formalno – prawne ………17
2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19
3. Wykonawca zadan resocjalizacyjnych ………25


Rozdzial III.
Oddzialywania resocjalizacyjne na skazanych – badania wlasne

1.Obszar oddzialywania resocjalizacyjnego ………28
2. Przebieg badan ………30
3. Wnioski……… 38

Zakończenie ………40
Bibliografia……… 41
Aneks……… 43


 
Czytaj więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial1.
Resocjalizacja jako proces wychowania………3

1.1. Metody resocjalizacji………4
1.2. Wybrane zagadnienia diagnozy resocjalizacyjnej………7
1.3. Zasady resocjalizacji………15


Rozdzial 2.
Przestepczosc nieletnich………22

2.1. Pojecie, przyczyny, rozmiary, cechy charakterystyczne………22
2.2. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich………26


Rozdzial 3.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w XYZ………33

3.1. Charakterystyka młodzieży znajdujacej się w tym osrodku ………36
3.2. Analiza wybranych problemów wychowawczych………37


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ.


Wprowadzenie ………. 3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces wychowania

1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4
1.2. Zasady resocjalizacji………. 9
1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10
1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12

Rozdzial II.
Przestepczosc nieletnich

2.1. Pojecie przestepczosci ………. 14
2.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich ………. 15
2.3. Rozmiary przestepczosci ………. 18
2.4. Cechy charakterystyczne ………. 22
2.5. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich ………. 24

Rozdzial III.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ

3.1. Cel i przedmiot badan ………. 28
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 28
3.3. Charakterystyka młodzieży znajdujacej się w tym osrodku ………. 29
3.4. Analiza wybranych problemów wychowawczych na podstawie wyników badan ………. 31

Zakończenie ………. 35
Bibliografia………. 37
Spis tabel, wykresów ……….40
Aneks ……….41

 
Czytaj więcej

Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I
Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5

1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna.
1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej.
1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych ……….16

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan.
2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych.
2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach.
2.4. Teren badan i ich organizacja.

Rozdzial III.
Analiza wyników badan……….27

3.1. Charakterystyka badanej populacji.
3.2. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami.
3.3. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w Z K w XYZ
3.4. Postrzeganie sportu przez badanych.
3.5. Poziom aktywnosci fizycznej badanych oraz warunki do uprawiania sportu.
3.6. Znaczenie resocjalizacyjne sportu w warunkach izolacji wieziennej.


Wnioski z badan. ……….54
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.
Zalaczniki.


 
Czytaj więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów.Wstęp………..3

Rozdzial I
Istota, kultura i normy podkultury wieziennej

1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5
1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8
1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13
1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16


Rozdzial II
Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny

2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19
2.2.Podkultura wiezienna a resocjalizacja………..23


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………..27
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych………..28
3.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach………..31
3.4. Organizacja i przebieg badan………..33


Rozdzial IV
Sytuacja wiezniów na przykładzie zakladu karnego w XYZ w świetle badan wlasnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji………..35
4.2. Sytuacja zyciowa badanych………..37
4.3. Rodzaj odbywania kary oraz problem recydywy………..40
4.4. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami………..42
4.5. Zjawisko podkultury wieziennej w opinii respondentów………..49


Wnioski……….54
Bibliografia………..57
Spis wykresów………..59
Zalaczniki………..60


 
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu.

1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4.
2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9.
3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15.


Rozdzial II
Problematyka i metodologia badan.

1.Przedmiot i cele badan………19
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Przedstawienie zastosowanych metod, narzedzi i technik……….22.


Rozdzial III
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w areszcie sledczym XYZ

1.Bezpieczeństwo zatrzymanych od chwili tymczasowego aresztowania do momentu osadzenia w areszcie sledczym………32.
2.Przystosowanie się osadzonego do wieziennej rzeczywistosci………38.
3.Sluzba Wiezienna wobec bezpieczenstwa osadzonych………40.
4.Możliwościi szanse zapewnienia wlasciwego bezpieczenstwa osadzonym na podstawie interpretacji wyników przeprowadzonej ankiety……….44.


Zakończenie………51.

1. Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku


Wstęp……….3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6
2. Zasady i metody resocjalizacji……….13
3. Etapy procesu resocjalizacji……….22

Rozdzial II
Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne

1. Podstawy prawne……….30
2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce……….38
3. Jednostki spolecznie niedostosowane jako przedmiot oddzialywania resocjalizacyjnego zakladów poprawczych……….47

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

1. Charakterystyka studium indywidualnych przypadków……….58
2. Cel i problemy badawcze……….65
3. Procedura badan wlasnych……….67
4. Charakterystyka objetych badaniami podopiecznych……….71

Rozdzial IV
Charakterystyka podopiecznych przebywajacych w zakładzie w świetle badan wlasnych

1. Charakterystyka srodowiska społecznego podopiecznych……….75
2. Adaptacja spoleczna a czas pobytu nieletnich w placówce……….85
3. Psychopedagogiczne aspekty pracy wychowawczej z podopiecznymi placówki……….91

Rozdzial V
Specyfika procesu resocjalizacji nieletnich z Zakladu Poprawczego w XYZ.

1. Cel i zadania dzialan wychowawczych w realiach zakladowych……….96
2. Formy wychowania resocjalizacyjnego w zakladzie……….111
3. Rezultaty pracy resocjalizacyjnej objetych badaniami nieletnich……….125

Zakończenie……….134
Bibliografia……….137
Spis tabel……….142
Spis aneksów……….143

 
Czytaj więcej

Zaklad karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej- możliwości i zagrozenia.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zaklad karny jako jednostka penitencjarna

1. Cele, funkcje i zadania zakladu karnego w świetle przepisów prawnych……….5
2. Zaklad karny jako jednostka totalitarna……….9
3. Struktura organizacyjna……….13
4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15
4.1 Dyrektor……….16
4.2 Dzial ochronny……….18
4.3 Dzial penitencjarny……….21
4.4 Dzial ewidencji i zatrudnienia……….26
4.5 Dzial kwatermistrzowski……….31
4.6 Dzial finansowy……….32
4.7 Sluzba zdrowia……….33

Rozdzial II.
Specyfika służby wieziennej w aspekcie obowiazków zawodowych

1. Kwalifikacje personelu wieziennego……….36
2. Etyka zawodowa i prestiz zawodu……….46
3. Sluzba wiezienna jako źródłostresu……….49
4. Ryzyko wystapienia wypalenia zawodowego funkcjonariuszy……….53
5. Satysfakcja z pracy zawodowej jako czynnik przeciwdzialajacy wypaleniu zawodowemu……….59

Zakończenie……….63
Biblografia……….65


 
Czytaj więcej

Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Obraz podkultury wieziennej

1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5
1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7
1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9
1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14

Rozdzial II.
Przejawy podkultury wieziennej

2.1 Poczucie odrebnosci grupowej ………. 27
2.2 Struktura w populacji ‚grypsujacych’………. 30
2.3 System wartosci w podkulturze wieziennej ………. 35
2.4. Środki zabezpieczajace funkcjonowanie grupy nieformalnej………. 43
2.5 Gwara wiezienna – ‚gryps’ ………. 51
2.6 Tatuaze – ‚dziargi’………. 63
2.7. Zjawisko samoagresji i symulowania chorób ………. 70
2.8 Wpływ transformacji ustrojowej w Polsce na obraz podkultury wieziennej………. 78

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i zakres badan………. 81
3.2. Problem badawczy i pytania badawcze ………. 82
3.3 Metody i techniki prowadzonych badan ………. 84
3.4 Miejsce i czas prowadzonych badan……….. 88
3.5 Organizacja badan oraz charakterystyka badanej populacji………. 90

Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Przestrzeganie zasad podkultury wieziennej………. 95
4.2 Zakres obowiazywania zasad podkultury wieziennej………. 106
4.3 Przestrzeganie zasad podkultury wieziennej przez funkcjonariuszy ………. 109

Zakończenie ………. 113
Bibliografia ………. 116
Aneks………. 118


 
Czytaj więcej