Kategoria Resocjalizacja

System penitencjarny III RP.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka wieziennictwa

1. Historia wieziennictwa na swiecie
2. Historia wieziennictwa w Polsce
3. Wiezienia dla kobiet
4. Spoleczenstwo wiezienne – podkultura srodowiska wieziennego

Rozdzial II
Podstawowe problemy wieziennictwa w Polsce

1. Czynniki kształtujące stan wieziennictwa w Polsce
2. Możliwościi potrzeby realizacji zadan wieziennictwa w Polsce


Rozdzial III
Wspólczesny system resocjalizacji penitencjarnej

1. Zasady wykonywania kary pozbawienia wolnosci
2. Resocjalizacja w warunkach izolacji penitencjarnej
3. Psycholog wiezienny w procesię resocjalizacji penitencjarnej


Rozdzial IV
Działalność Wieziennego Klubu Literackiego we Wloclawku jako ‚...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w zakładzie karnym.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka resocjalizacji.

1.1. Pojecie resocjalizacji………6
1.2. Cele resocjalizacji………6
1.3. Zasady resocjalizacji………7
1.4. Etapy resocjalizacji………9
1.5. Modele systemu resocjalizacji………11
1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14
1.7. System wiezienny w Polsce………18


Rozdzial II
Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego.

2.1. Niepowodzenia szkolne………24
2.2. Niedostosowanie społeczne………26
2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29
2.4. Szkola wobec niepowodzen szkolnych i ich roli w patologizacji ucznia………36
2.5. Przyczyny niepowodzen szkolnych………38
2.6...

Czytaj więcej

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych.

1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13

Rozdzial 2.
Schematy eksperymentalne.

2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20
2.2. Schemat szeregów czasowych………20
2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22
2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24
2.5. Schemat Solomona ………26
2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27
2.7. Schemat z powtarzaniem bodzca w jednej grupie………29
2.8...

Czytaj więcej

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota samookaleczen.

1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4
1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7
1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13
1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15
1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17
1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19

Rozdzial II.
Źródła i funkcje samookaleczen.

2.1. Przyczyny samookaleczen………20
2.2. Motywacja samookaleczen………25
2.3. Funkcje samookaleczen………27
2.4. Konsekwencje samookaleczen………32

Rozdzial III.
Leczenie osób dokonujacych samookaleczen.

3.1. Zrozumiec osobe samo okaleczajaca sie………34
3.2...

Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolnosci opinie spoleczenstwa- resocjalizacja, czy regres?


Wstęp………2

Rozdzial I.
Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka.

1.1. Rozwój koncepcji praw czlowieka………4
1.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego………14
1.3. Krajowe akty ochrony praw czlowieka………20


Rozdzial II.
Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce.

2.1. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w Konstytucji RP z 1997r………23
2.2. Kara pozbawienia wolnosci i jej rodzaje w świetle Kodeksu Karnego z 1997r………25
2.3. Rodzaje i typy zakladów karnych………27
2.4. Cele i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci………38
2.5. Pojecie praw skazanego………39


Rozdzial III.
Metodologia podstaw pracy.

3.1...

Czytaj więcej

Zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej &211; przyczyny, profilaktyka


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko agresji wśród młodzieży w świetle wybranej literatury przedmiotu

1.1. Pojecie agresji……….5
1.2. Formy i rodzaje agresji………. 12
1.3. Teorie psychologiczne agresji………. 18
1.4. Objawy i skutki agresji………. 22


Rozdzial II.
Spoleczno-kulturowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży i jej zapobieganie

2.1.Srodowisko rodzinne………. 26
2.2. Szkola………. 31
2.2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji w szkole………. 32
2.3. Grupa rówiesnicza………. 38
2.4. Uwarunkowania społeczne………. 42
2.5. Działania profilaktyczne w szkole ……….46


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………. 55
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 55
3.3...

Czytaj więcej

Zjawisko narkomanii w Polsce jako problem spoleczny


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce

1. Podstawowe pojecia zwiazane z narkomania
2. Poczatki narkomanii w Polsce i charakterystyka problemu
3. Próby przeciwdziałania narkomanii w Polsce


Rozdzial II
Wpływ narkotyków na organizm i zycie czlowieka

1. Przyczyny i skutki narkomanii
2. Formy zazywania narkotyków
3. Podzial narkotyków


Rozdzial III
Leczenie i zapobieganie zjawisku narkomanii

1. Wybór formy leczenia
2. System leczenia w Polsce
3. Profilkatyka narkomanii


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Resocjalizacja w zakładzie poprawczym w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka resocjalizacji.

1.1. Pojecie resocjalizacji………6
1.2. Cele resocjalizacji………6
1.3. Zasady resocjalizacji………7
1.4. Etapy resocjalizacji………9
1.5. Modele systemu resocjalizacji………11
1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14
1.7. System wiezienny w Polsce………18


Rozdzial II
Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego.

2.1. Niepowodzenia szkolne………24
2.2. Niedostosowanie społeczne………26
2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29
2.4. Szkola wobec niepowodzen szkolnych i ich roli w patologizacji ucznia………36
2.5. Przyczyny niepowodzen szkolnych………38
2.6...

Czytaj więcej

Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze

1.1. Pojecie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5
1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8
1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16
1.4. Przyczyny narkomanii……….21
1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23


Rozdzial II
Metodyka badawcza

2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badan……….25
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….26
2.3 Zmienne i wskazniki……….27
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.5 Charakterystyka, przebieg i organizacja badan……….31


Rozdzial III
Narkomania, jako problem spoleczny wśród młodzieży gimnazjalnej. rozmiar zjawiska...

Czytaj więcej

Polityka państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce na przykładzie zakladu karnego w XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Podstawowe pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji

1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7
1.2 Struktura i dzialalnosc zakladów karnych w Polsce………. 11
1.3 Funkcje instytucji penitencjarnej………. 16


Rozdzial II
Jednostki organizacyjne Sluzby Wieziennej

2.1 Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej ……….19
2.2 Okregowe inspektoraty Sluzby Wieziennej………. 31
2.3 Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby Wieziennej………. 38


Rozdzial III
Praca w Sluzbie Wieziennej

3.1 Umundurowanie i dystynkcje wiezienników ……….43
3.2 Zakres kompetencji personelu wieziennego………. 46
3.3 Etyka zawodowa kadry penitencjarnej………. 50
3...

Czytaj więcej

Wpływ samorzadnosci na zachowania i postawy wychowanków na przykładzie placówki resocjalizacyjnej w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Samorzadnosc i jej wartość spoleczna.

1.1. Charakterystyka samorzadnosci w róznych jej formach i srodowiskach wystepowania………6
1.2. Cele i zadania samorzadnosci………12
1.3. Psychologiczno-spoleczny aspekt samorzadnosci ………17
1.3.1. Rozwijanie samorzadnosci w grupie ………17
1.3.2. Tworzenie wiezi społecznych w grupie………20
1.3.3. Rozwiazywanie konfliktów w grupie ………23


Rozdzial II
Samorzadnosc placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych.

2.1. Rodzaje placówek opiekunczo-wychowawczych………29
2.2. Zadania placówek opiekunczo-wychowawczych………30
2.3. Rola i znaczenie swietlic terapeutycznych………35
2.3.1. Funkcje swietlic terapeutycznych………39
2.4...

Czytaj więcej

Postawy mezczyzn skazanych wobec pracyWstęp

Rozdzial 1.
Praca a resocjalizacja.

1.1. Pojecie pracy i jej funkcje…………4
1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………7
1.2.1. Resocjalizacja przez prace…………9
1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy…………16
1.3. Regulacje prawne dotyczace zatrudnienia skazanych…………19
1.4. Stan badan na temat pracy skazanych oraz ich postaw wobec niej…………23


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan postaw mezczyzn skazanych wobec pracy.

2.1. Przedmiot i cele badan, problemy i hipotezy…………25
2.2. Zmienne i wskazniki…………29
2.3. Metoda, technika i narzedzie badan, sposób analizy zebranego materialu badawczego…………32
2.4. Charakterystyka próby badawczej i terenu badan…………34


Rozdzial 3.
Postawy wo...

Czytaj więcej

Możliwościi ograniczenia dotyczace zadan wykonywanych w Areszcie Sledczym Myslowice przez funkcjonariuszyWstęp………… 3

Rozdzial I
Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w kontekscie instytucji dla skazanych na podstawie literatury przedmiotu

1.1 Historia polskiego wieziennictwa na tle wieziennictwa na swiecie …………5
1.2 Wiezienie jako instytucja resocjalizacyjna. Przeslanki formalno-prawne i struktura organizacyjna………… 10
1.3 Możliwościi ograniczenia funkcjonariuszy wieziennictwa w wykonywaniu …………31


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy naukowe badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan …………40
2.2 Problemy badawcze………… 42
2.3 Teren i próba badawcza …………44
2.4 Metoda i techniki oraz narzedzia badawcze …………46
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych …………48


Rozdzial III
Możliwości...

Czytaj więcej

Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu

1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5
1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16
1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan ……….30
2.2 Problemy badawcze ……….33
2.3 Teren i próba badawcza………. 34
2.4 Metoda i techniki badawcze oraz narzedzia badawcze………. 36
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych ……….39


Rozdzial III
Formy realizowania czasu wolnego badanych osadzonych w areszcie sledczym

3...

Czytaj więcej

Subkultura wiezienna jako problem pedagogiczny i penitencjarny


Wstęp………….2

Rozdzial I
Podkultura oraz system wieziennictwa w Polsce.

1. Podkultura i jej geneza………….4
2. Rodzaje oraz charakterystyka podkultur………….9
3. Zadania Sluzby Wieziennej………….19
4. Systemy oddzialywan na skazanych………….21


Rozdzial II
Podzial i charakterystyka grup nieformalnych w zakladach karnych.

1. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………….27
2. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………….28
3. Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………….36
4. Normy wytwarzane przez uczestników podkultury wieziennej………….39


Rozdzial III
Oddzialywanie podkultury wieziennej na osadzonych.

1. Zmiany zachodzace w podkulturze wieziennej…………...

Czytaj więcej
Regulamin strony