Kategoria Resocjalizacja

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostalej spolecznosci studenckiej wobec osób odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1
Wyjasnienie podstawowych pojęć

1.1 Definicje resocjalizacji………..7
1.2 Przestepczosc………..10
1.3 Rodzaje przestepstw………..11
1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci………..14


Rozdzial 2
Postawy.

2.1 Postawy społeczne………..18
2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21
2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja wiezniów………..23
2.4 Istota readaptacji społecznej………..25


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1 Cel pracy………..27
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..28
3.4 Charakterystyka grupy badawczej………..28


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan

4.1. Nastawienie studentów do wiezniów………..30
4.2...

Czytaj więcej

Terapia osób uzaleznionych od środków odurzajacych w polskim systemie penitencjarnym.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Uzaleznienie od środków odurzajacych

1.1. Pojecie srodka odurzajacego w rozumieniu Kodeksu Karnego………. 7
1.2. Historia terapii uzaleznien w Polsce ……….12
1.3. Kierunki i perspektywy rozwoju terapii uzaleznien w polskich zakladach karnych………. 20

Rozdzial II
Specyfika terapii uzaleznien od środków odurzajacych w zakladach karnych

2.1. Trójbiegunowa relacja terapeutyczna ……….22
2.2. Cel, sens i konsekwencje przymusu terapeutycznego ……….25
2.3. Mechanizm negatywnej selekcji pacjentów do wieziennych programów ……….29

Rozdzial III
Organizacja i metody stosowane w terapii uzaleznien skazanych

3.1. Zakres potrzeb terapeutycznych skazanych uzaleznionych………. 33
3...

Czytaj więcej

Kuratela sadowa a proces resocjalizacji nieletnich


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Kuratela sadowa w u ujęciu teoretycznym

1.1. Kuratela sadowa, kurator – analiza definicyjna pojec………..5
1.2. Kuratela sadowa w aspekcie historycznym………..7
1.3. Modele kurateli sadowej………..13
1.4. Kuratela jako metoda w wychowaniu resocjalizacyjnym………..20
1.5. Kategoria zawodowa oraz funkcje kuratora sadowego………..24


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Cel i przedmiot badan………..32
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………..33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..37
2.4. Organizacja i przebieg badan………..42


Rozdzial III.
Kurator sadowy w procesię resocjalizacji nieletnich w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Rola psychologa wieziennego


Wstęp………. 2

Rozdzial I.
Rola psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych – analiza wybranych aspektów w oparciu o literature przedmiotu

1.1 Izolacja wiezienna jako sytuacja trudna………. 3
1.2 Rola personelu penitencjarnego……….6
1.3 Specyfika pracy psychologa w zakladach karnych i aresztach sledczych………. 9
1.3.1 Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych………. 21
1.3.2 Zapobieganie samobójstwom i innym zachowaniom autoagresywnym………. 24
1.3.3 Rozpoznawanie i wstepne diagnozowanie zaburzen psychicznych………. 29
1.3.4 Oddzialywania terapeutyczne ……….32
1.3.5 Prowadzenie programów readaptacji społecznej………. 37
1.4 Środki oddzialywan penitencjarnych………. 41

Rozdzial II
Metodologia badan ...

Czytaj więcej

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego


Wprowadzenie………. 6

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne

1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9
2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16
3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18
4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22
5 Róznice w pracy z osoba uzalezniona a zwyklym klientem……….. 23


Rozdzial II
Projekty i metodologia

1 Projekt Equal: „Dajmy sobie prace – Ekoszansa”………. 26
2 Wspieranie reintegracji zawodowej osób opuszczajacych osrodki Monar i Markot………. 27
3 Projekt: Ty tez potrafisz ……….30
4 Wyniki Projektu: Ty tez potrafisz………. 33


Rozdzial III
Poradnik
1 Wprowadzenie

2 Wlasny Autorski Program –szczególowy opis program...

Czytaj więcej

Przyczyny demoralizacji wychowanek zakladu poprawczego.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne

1.1. Pojecie demoralizacji oraz jej przyczyny – demoralizacja a przestepczosc nieletnich
1.2. Przestepczosc nieletnich w ujęciu teoretyczno – prawnym
1.3. Glówne teorie etiologii demoralizacji oraz przestepczosci dziewcząt

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze
2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze

Rozdzial III.
Przyczyny demoralizacji wychowanek z Zakladu Poprawczego w XYZ z ostatnich 3 lat – analiza wyników badan

3.1. Analiza badan przeprowadzonych za pomoca kwestionariusza ankiety
3.2. Analiza badan przeprowadzonych za pomoca wywiadu
3.3...

Czytaj więcej

Ocena wytrzymalosci plywackiej zolnierzy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Historia plywania

1.1.Rozwój plywania od starozytnosci do XIX wieku………… 4
1.2.Poczatek i rozwój plywania sportowego……….. 10
1.3. Historia techniki plywania ………..14

Rozdzial II
Wytrzymalosc plywacka w świetle literatury

2.1.Pojecie wytrzymalosci ………..19
2.2. Klasyfikacja wytrzymalosci……….. 20
2.3. Rozwój wytrzymalosci w ontogenezie……….. 22
2.4. Metody kształtowania wytrzymalosci ………..25
2.5. Metody kontroli wytrzymalosci ………..28
2.6. Znaczenie techniki w plywaniu ………..33
2.7. Specjalne uzdolnienia plywackie ………..35

Rozdzial III
Cel badan……….. 37

Rozdzial IV
Material i metody badan ………..38

Rozdzial IV
Wyniki badan i ich omówienie………… 41

Wnioski ………..51

Czytaj więcej

Portret psychologiczny a resocjalizacja osób skazanych za zabójstwo.


Wstęp (wprowadzenie)…………5

Rozdzial 1.
Problematyka przestepstw przeciwko życiu i zdrowiu w świetle literatury.

1.1 Kara pozbawienia wolnosci- istota, cechy i charakterystyka…………6
1.2 Rodzaje zabójstw…………8
1.3 Czynniki kryminogenne zabójstw…………11
1.4 Środki resocjalizacji…………15
1.5 Kara smierci- argumenty ‚za’ i ‚przeciw’…………21

Rozdzial 2.
Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw.

2.1 Co to jest zabójstwo? Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw…………25
2.2 Motywy popelniania zbrodni………… 35
2.3 Typologia sprawców zabójstw- zabójcy seryjni…………42

Rozdzial 3.
Resocjalizacja i problemy pedagogiczne osób skazanych za zabójstwo na podstawie wywiadów z praco...

Czytaj więcej

Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Przestepczosc – zagadnienia wprowadzajace

Wprowadzenie ………..6
1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ………..6
1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……….. 8
1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych ………..12
1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ………..13
1.3.2. Przestepczosc w ujęciu socjologicznym ………..14


Rozdzial 2.
Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego

Wprowadzenie……….. 21
2.1. Przystosowanie społeczne……….. 22
2.2. Niedostosowanie społeczne ………..25
2.2.1. Próba zdefiniowania pojecia……….. 25
2.2.2. Niedostosowanie społeczne……….. 28
2.2.3. Rodzaje niedostosowania społecznego ………..33
2.3...

Czytaj więcej

Rola pomocy postpenitencjarnej w percepcji skazanych osadzonych w Zakladzie Karnym w XYZ

Wstęp……………4

Rozdzial 1
Zaklad karny jako instytucja resocjalizacji penitencjarnej……………5

1. Typy i rodzaje zakladów karnych……………7
2. Specyfika izolacji penitencjarnej i jej wpływ na osadzonych……………15
3. Rola nagród i kar w procesię resocjalizacji penitencjarnej……………23
4. Środki penitencjarne stosowane wobec osadzonych w jednostkach penitencjarnych……………30


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

1 cel i przedmiot badan……………38
2. Problematyka badawcza i hipotezy……………40
3. Metody i techniki badan, narzedzia badawcze……………46
4. Teren badan i zasady doboru próby……………50
5. Organizacja i przebieg badan……………51


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych i ich analiza...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna


Streszczenie…………4

Wstęp…………5

Rozdzial I
Podkultura wiezienna – istota i charakterystyka

1.1. Zaleznosc podkultury od kultury dominujacej…………6
1.2. Etiologia podkultury wieziennej…………9
1.3. Hierarchiczny uklad wladzy w wieziennej grupie nieformalnej…………13
1.3.1. Struktura populacji ‚grypsujacych’…………15
1.3.2. Przywództwo w ‚drugim zyciu’…………17
1.3.3. Funkcje gwary wieziennej…………18


Rozdzial II
Specyfika populacji wiezniów mlodocianych

2.1. Skazani mlodociani w świetle obecnych uregulowan prawnych…………19
2.2. Rozwiazania dotyczace nieletnich we wspólczesnym prawie polskim…………21
2.3. Relacje miedzy grupami osób mlodocianych w sytuacji wyizolowania…………24
2.4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Podkultury Wieziennej

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Specyfika i funkcjonowanie zakladów karnych w Polsce.

1.1. Typologia zakladów karnych…………
1.2. Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolnosci………… 18

Rozdzial II
Problematyka podkultury wieziennej.

2.1. Geneza podkultury wieziennej………… 28
2.2. Podzialy nieformalne w podkulturze wieziennej………… 34
2.3. Czynniki warunkujace przynaleznosc do podkultury………… 40
2.4. Przejawy funkcjonowania podkultury wieziennej………… 45

Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel badan………… 50
3.2. Przedmiot badan………… 51
3.3. Problemy badawcze………… 52
3.4. Hipotezy badawcze………… 55
3.5. Metoda, technika i narzedzie badawcze………… 56
3.6...

Czytaj więcej

Obsługa przedsiebiorstw jako problem działalności biura rachunkowego

Wstęp…………4

1. Prowadzenie działalności gospodarczej

1.1 Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej…………5
1.2 Formy działalności gospodarczej …………10
1.3 Istota i dzialalnosc przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej………… 15


2. Tworzenie biura rachunkowego

2.1 Zakladanie firmy …………22
2.2 Uslugowe prowadzenia ksiag rachunkowych………… 28
2.2.1 Certyfikat ksiegowego …………30
2.2.2 Doradca podatkowy…………32
2.2.3 Biegly rewident …………36
2.2.4 Certyfikacja zawodu ksiegowego………… 41


3. Działalność biura rachunkowego

3.1 Opodatkowanie działalności gospodarczej………… 46
3.2 Ksiegowosc przedsiębiorstwa …………51
3...

Czytaj więcej

Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich.Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko przestepczosci wśród mlodziezy.

1.1. Zjawiska przestepczosci nieletnich………. 6
1.2. Przyczyny przestepczosci mlodziezy………. 9
1.3. Profilaktyka przestepczosci nieletnich………. 24
1.3.1. Zadania Policji w dziedzinie dzialan profilaktycznych………. 24
1.3.2. Programy profilaktyki uzaleznien w szkolach………. 28
1.3.3. Inne instytucje wspierajace działania profilaktyczne………. 29


Rozdzial II.
Oddzialywania resocjalizacyjne wobec nieletnich.

2.1. Rodzaje modeli resocjalizacyjnych………. 31
2.2. Tendencje w systemie resocjalizacji nieletnich………. 34
2.3. Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii oraz Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze………. 40
2.4...

Czytaj więcej

Podkultura wiezienna w zakladach penitencjarnychWstęp……….. 4

Rozdzial I
Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia w zakadach karnych w świetle literatury przedmiotu……….. 6

1.1 Definicja podkultury wieziennej……….. 6
2.1 Charakterystyka podkultury wieziennej……….. 11
3.1 Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej……….. 19
4.1 Normy tworzone przez uczestników podkultury wieziennej……….. 23
5.1 Przyczyny laczenia się aresztantów w grupy nieformalne……….. 31
6.1 Podkultura wiezienna a proces resocjalizacji……….. 37
Podsumowanie……….. 44


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cele badan……….. 46
2.2 Problemy badawcze………....

Czytaj więcej
Regulamin strony