Tematy Rolnictwo

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim


Wstęp………2

Rozdzial I.
Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa
ekologicznego………6

1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie
kryzysu rolnictwa intensywnego………6
1.2. Okreslenie rolnictwa
ekologicznego………7
1.3. Podloze ideowe rolnictwa
Ekologicznego………10
1.4. Jakość zywnosci
ekologicznej………11
1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w
Polsce..12
1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod
produkcji zywnosci w Polsce………15
1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci
ekologicznej………17


Rozdzial II.
Rynek artykulów spozywczych na tle sytuacji
gospodarczej w rejonie siedleckim………23

2.1. Pojecie rynku, jego rodzaje i
funkcje……..23
2.2. Popyt i podaz oraz mechanizmy
rynkowe………25
2.3. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania
ekonomiczne………27
3.4. Czynniki kształtujące tendencje konsumpcyjne
oraz preferencje konsumentów przy wyborze produktów
spozywczych………30


Rozdzial III.
Rynek zywnosci ekologicznej na przykładzie rejonu
siedleckiego……..35

3.1. Rynek zywnosci ekologicznej i procesy nim
kierujace………35
3.2. Kształtowanie się i rozwój rynku zywnosci
ekologicznej………37
3.3. Metody wytwarzania i znakowanie produktów oraz
kontrole komisji
atestacyjnych………41
3.4. Swiadomosc i wymagania konsumentów przy
wyborze produktów
ekologicznych………45


Rozdzial IV.
Rynek zywnosci ekologicznej w konfrontacji z zywnoscia
konwencjonalna na przykładzie rejonu siedleckiego i
podobnych rejonów w wybranych krajach Unii
Europejskiej………52

4.1. Porównanie preferencji i wymagan konsumentów
przy wyborze zwyklych produktów spozywczych i
ekologicznych………52
4.2. Problemy w handlu zywnoscia konwencjonalna i
ekologiczna w rejonie siedleckim oraz sposoby ich
rozwiazania………56
4.3. Poziom gospodarczy rynku zywnosci ekologicznej
w wybranych krajach Unii
Europejskiej………59
4.4. Szanse eksportowe i przyszlosc polskich
produktów ekologicznych na rynkach
europejskich………63

Zakończenie………68
Bibliografia………70

 
Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wspólna Polityka Rolna………6

1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6
2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8
3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10
4. Podstawowe typy rynku rolnego………19
5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24


Rozdzial II.
Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich.

………3
1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej.
………33
2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36
3. Poprawa dochodowosci rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej.
..39
4. Polityka rolna jako polityka rozwoju wsi………41


Rozdzial III.
Integracja z Unia Europejska – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa………47

1. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa w Unii Europejskiej………47
2. Dostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej………49
3. Szanse i zagrozenia dla rolnictwa w Polsce………51
4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa w swietle
polityk strukturalnych Unii Europejskiej………58


Zakończenie………64

Spis tabel………67

Zalaczniki………68

Bibliografia………70

 
Czytaj więcej

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE


Wstęp……. 4

Rozdzial I.
Pojecie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka

1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5
1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5
1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7

Rozdzial II.
Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej

2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25
2.2. Glówne zalozenia ‚Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36
2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44

Rozdzial III.
Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej

3.1. Perspektywy produkcji mleka w Polsce ……. 54
3.2. Analiza konsekwencji systemu kwotowego …….54

Rozdzial IV.
Produkcja mleka w latach 1998-2000

4.1. Sytuacja sektora mleczarskiego w Polsce ……. 60
4.2. Produkcja i skup mleka …….62
4.3. Sprzedaz mleka …….67

Rozdzial V. Uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe w produkcji mleka

5.1. Zalecenia w zakresię organizacji warunków produkcji mleka……. 83
5.2. Zalecenia w zakresię bezpośredniego oddzialywania na jakosc mleka……. 87

Rozdzial VI.
Prognozy dla przemyslu mlecznego na najblizsze 10 lat

6.1. Prognozy produkcji, skupu i konsumpcji mleka w Polsce w latach 2001-2010 ……. 91
6.2. Podsumowanie ……. 96

Literatura ……. 101
Spis Tabel ……. 103
Spis rysunków……. 105

 
Czytaj więcej

Chów bydla w Polsce


1. Wstęp ……….2

2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3

3. Rasy bydla w Polsce
3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4
3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5
3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6
3.4. Bydlo Simentalskie………. 6

4. Srodowisko dla bydla ……….7

4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8
4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9

5. Zywienie bydla………. 14

5.1. Budowa i funkcja zwacza ……….14
5.2. Zapotrzebowanie pokarmowe bydla ……….15
5.2.1. Letnie i zimowe zywienie krów mlecznych ……….16

6. Pielegnowanie bydla ……….17

7. Mleczne uzytkowanie krów………. 18

8. Podsumowanie………. 23
9. Literatura ……….24

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

 
Czytaj więcej

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury
2.1. Systemy uprawy roli i roslin
2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu
2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby

3. Obekt badan

4. Program badan

5. Metodyka badan wlasnych
5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby
5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu

6. Wyniki badan i ich analiza

Bibliografia
Aneks

 
Czytaj więcej

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.


Rozdzial I.
Charakterystyka wazniejszych pasz………….4

1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat
1.2. Wartość pokarmowa pasz
1.3. Podzial i charakterystyka pasz
1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego
1.5. Pasze objetosciowe suche
1.6. Pasze tresciwe
1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe
1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym
1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby
1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe

Rozdzial II.
Zywienie bydla

2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37
2.2. Sposób ukladania dziennych dawek pokarmowych dla krów
2.3. Zywienie krów w okresie letnim
2.4. Zywienie krów w okresie zimowym
2.5. Opasanie wybrakowanych krów
2.6. Opasanie mlodego bydla
2.7. Pojenie bydla
2.8. Zapotrzebowanie pasz

Rozdzial III.
Zywienie trzody chlewnej………….52

3.1. Zywienie loch prosnych i karmiacych
3.2. Zywienie knurów
3.3. Wychów prosiat i młodzieży

Rozdzial IV.
Zywienie owiec doroslych………….71

4.1. Zywienie w okresie zimowym
4.2. Zywienie w okresie letnim
4.3. Pojenie owiec

Rozdzial IV.
Zywienie koni

5.1. Pasze stosowane w zywieniu koni………….75
5.2. Ogólne zasady zywienia koni

Rozdzial V.
Zywienie kurczat i kur

6.1. Zywienie kurczat………….80
6.2. Zywienie kur

Uwaga: Praca nie zawiera przypisów oraz bibliografii.

 
Czytaj więcej

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Obecna sytuacja

1.1. Polskie rolnictwo ………2
1.2. Polska a UE………8
1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10
1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12

Rozdzial II.
Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16

2.1. Pomoc państwa………20
2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21
2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23
2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24

Rozdzial III.
Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE

3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28
3.2. Wdrazanie i konsekwencje WPR w Polsce………35
3.3. Konkurencyjnosc polskiego rolnictwa………40
3.4. Korzysci dla polskich rolników z integracji z UE………48

Rozdzial IV.
Polacy o czlonkostwie w UE

4.1. Poczucie poinformowania o czlonkostwie w UE i ocena ilosci informacji na ten temat………51
4.2. Zainteresowanie udzialem i sposób glosowania w referendum o przystapieniu Polski do UE………54
4.3. Opinie o strategii wejscia Polski do Unii ………59
4.4. Ocena stanowisk negocjacyjnych………61
4.4.1. Preferencje Polaków w sprawie prawa do pracy………63
4.4.2. Preferencje Polaków w sprawie prawa cudzoziemców do zakupu ziemi w Polsce ………64
4.4.3. Preferencje Polaków w sprawie norm ochrony srodowiska………65
4.4.4. Preferencje Polaków w sprawie rolnictwa………66
4.5. Percepcja polskich negocjatorów w rozmowach z UE………68

Podsumowanie………72
Bibliografia ………73

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Technologia uprawy ziemniaków


I Wstęp

II Cel pracy

III Metodyka pracy

IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze

V Charakterystyka botaniczna

VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ

VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne

VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ
VIII.1.Uprawa roli
VIII.2.Sadzenie ziemniaków
VIII.3.Nawozenie
VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka
VIII.5.Nawadnianie

IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ

IX.1.Sante
IX.2.Karlena
IX.3.Felsina
IX.4.Fresco

X Zbiór

X.1.Maszyny wykorzystywane do zbioru
X.2.Przygotowanie do zbioru
X.3.Zbiory wlasciwe

XI Przechowywanie

XII Podsumowanie

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe.

1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania.
1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego.
1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce.

Rozdzial II.
Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

2.1. IFOAM
2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego.
2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE.

Rozdzial III.
Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce.

3.1. Pierwsze regulacje prawne dotyczace rolnictwa ekologicznego w Polsce.
3.2. Wpływ obecnych przepisów prawnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Rozdzial IV.
Konsekwencje nowego prawa i akcesji z UE dla rolnictwa ekologicznego w Polsce.

4.1. Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
4.2. Pozostale czynniki wpływajace na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce.
4.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego na przykładzie województwa swietokrzyskiego.

Zakończenie
Bibliografia
Zalacznik

 
Czytaj więcej

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji

1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4
1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8
1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11
1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12

Rozdzial II.
Dane statystyczne z lat 2006-2007

2.1. Rok 2006……….. 15
2.2. Rok 2007 ………..19
2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20

Rozdzial III.
Kierunki rozwoju handlu zagranicznego

3.1. Bezpieczenstwa zywnosci w UE ………..25
3.2. Rola wiedzy w sektorze rolniczym ………..32
3.3. Przyszłość rozwoju handlu zagranicznego……….. 35

Zakończenie ………..38
Bibliografia ………..39
Zalaczniki……….. 42

 
Czytaj więcej